Skip to main content

Full text of "Machinæ coelestis pars prior[-posterior]"

See other formats


, ccc >J >' L>J>J ,J;J. h >,J »l> K> i-Jj)< ' ,)>)))> > > , m The Dibner Library 

ofthe History of 
Science and Technology 

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBEARIES 

^^LE^ BURNDY 
LIBRARY 

ChtrUrtd in 1941 


GIFT OF 

Bern Dibnbr ; ^.v<:^x-vcccc^CC('C>. SJ^.JJ-JJJ^J^^ JJJJ'^ ; . T '' " '-.<• >c \ Mm <• w W W» v ^ ' ^ : \ \S ) } < jfWMM 2 
/ ftff. 
j* LHEVELII 
COELEST I S ::« SlVE URANICARU 
%E%V^M OBSERVATIONES. 
JOHANNIS HEVELII 

M A C H I N 
COELESTIS 

PARS POSTERIORs 

Rerum Uranicamm 
OBSERVATIONES, 

Tam Eclipfium Luminarium,quam Occultationum 

Planetarutn, & Fixarum, 

Nec non 

^yfltitudinum ^Meridianarum Solarium , Solfiitio-* 
rum , & tJEquinoBiorum ; 

Un^ cum 

Reliquorum Planetarum, Fixarumc^ omnium 

ha&enus cognitarum, Globisqj adfcriptarum, aeque 

ac plurimarum hucufqj ignotarum 

f OBSERVATIS; 

Pariter quoad 

Dijiantias , \ylhitudines Meridianas 9 

&* T)ecIiriationes ; 

Additis 

Innumeris aliis notatu dignisfimis, atque ad Aftronomiam 

excolendam maxime ipe&antibus rebus , 

Plurimorum annorum , fummis vigiliis , indefes- 

foque labore , cx ipfo sethere hauftas 5 permukisque 

Iconibus, Au6toris manu , seri incifis , illuftratas , 
& exornatas, 

TRIBUS LIBRIS, 

exhibens, 

QumGraUa & Prwilegio Sac. Regia Majeft. Polon. 
G E D A N I. 

In aedibus Auctoris 3 ejusq; Typis , 8c Sumptibus 

Imprimebat 

Simon Reiniger. 

ANNO M DC LXXIX 


SERENISSIMO, ET POTEN- 
TISSIMO PRINCIPI, 

AC 

DOMINO, 

IOHANNI. 

DEI GRATIA REGI 
POLONXARUM, 

MAGNO DUCI LITHVANI 

RUSSIi^PRUSSIi^MASOVIA, SAMO- 

GITI^, KIOVlyE, VOLHINI^, PODOLI^, PO- 

DLACHIiE, LIVONIJE, SMOLENSCI,^, 

SEVERLE, CZERNICHO- 

VI^QUE, REGI, AC DOMINO LONGE 

CLEMENTISSIMO. 
SERENISSIME, ^i C 

POTENTJSSIME 

REX, 
AJESTATIS TU^ 
SACRATISSIMyE incoraparabilis 
erga quosvis Bonitas, & Clementia, nec 
non erga Scientias, Artes, Earumq; Cul- 

tores torespropenfisfima Voluntas, animos mihi 
addidit , ut non verear ad Excelfisfimuni 
Thronum TUUM, in quem Heroica 
per univerfam Europam abunde celebra- 
ta Virtus, ac ingens Geftarum Gloria Te 
evexit, hnmillimo, ac fubje&isfimo animo 
accedere . Eo cumprimis attento, quod 
jam a longo tempore, T U P R M G L O- 
R I O S I S S I M E R E X, meis qualibus 
qualibus in Studiis Aftronomicis conati- 
bus, fupra plane fpem, ato^; exfpe&atio- 
nem meam,placido vultu annueris,me(:}; 
ipfum,praeter omne meum meritum, Re- 
gali TU A Gratia, Prote&ione, imo He- 
roica etiamMunificentia dignum judica- 
veris , atq; ad Uraniam ulterius promo- 
vendam, excolendam, ac pro modulo 
meo a D E O concesfo, exornandam fse- 
piusme animaveris, inflammaveris ; quin- 
etiam, quoties Gedanum noftrum es in- 

)( * gres- gresfus, toties non folum anguftum me- 
um Mufeum , fed 6c obfcuriores Specu- 
las meas Uranicas, & Supelleftilem In- 
ftrumentariam Eaventisfimis oculis perlu- 
ftrare, ac SACR^ REGIiE TUAE 
M A J E S T A T I S fplendidisfimis , & 
corrufcantibus radiis illuftrare, .& con- 
decorare Benignisfime haud fueris dedi- 
gnatus 5 quid ? quod non femel ipfis Si- 
derum Obfervationibus, & Contempla- 
tionibus, tam Telefcopiis, quam aliis Or- 
ganis Aftronomicis peragendis, per ho- 
ras integras, non tantum interesfe , fed 
T U I S M E T etiam R E G 1 1 S oculis mi- 
rabiles Planetarum Facies, Eorumc^ Ma- 
culas, Fafcias, ac Comites contemplari, 
variisc^ de rebus ^Ethereis fermones me- 
cum reciprocare TIBI AUGUSTIS- 
SIMO REGI Clementisfime placuerit . 
Qu^e luculentisfima, & maxime honorifi- cen- centisfima Gratise i ae Clementiaj R E - 
GIJE, erga tenuia Studia mea^ argumen- 
ta, eo majorem audendi fiduciam mihi 
dederunt,ad pedes S A C R AE R E G I AE 
TUAE MAJESTATIS me profter- 
nendum, fimul ad EJUS ThtonumO- 
pufculpm hocce Sidereum^ jam a multis 
^quidem bene annis , Illuftrium ^ &: Ma- 
gnorum Virorum hortatu, ac perfuafu in- 
choatum, nunc vero primum, decimo vi- 
delicet labente Luftro , non fine ahquo 
diurno, ac no&urno haud leviufculo la- 
bore , cura atq; fumptu exantlatum , & 
Cuccesfibus fecundis ad finem perdiidum, 
perquam demisfisfime , & fubje&isfime 
deponendum . Quod , cum in humilli- 
mi 3 & gratisfimijobfequentisfimiq; anjmj 
mei , fummo venerationis cultu , proitot, 
ac tantis profufisfimaj Regiae Graticefigni- 
ficationibus, monumentum , SACRA- 

)( 3 TISSI- TISSIMAE TVAE MAJESTATIS 
A U G U S T I S S I M O N O M I N I ju- 
re optimo dicaverim, ac confecraverim ; 
maxime cum in Rerum omnium C ON- 
D IT O R I S Gloriam , Reit]; Literariae 
emolumentum, atq; incrementnm cedat, 
penitus confido , S A C R A M T U A M 
MAJESTATEM didum Opufcnlum 
hocce meum Serenisfimis oculis intueri, 
ac Benignisfima rnanu excipere, tum au- 
clorem ipfum non minus pofthac SVO 
Profufisfimo REGIO Favore, Potenti 
Patrocinio, ac Benefica Voluntate, ad 
fovendas, ac promovendas plus plusq; 
Coeleftis Fornicis Contemplationes meas 
haud dedignaturam . Quae felicitas fi mi- 
hi contingat , non tantum a Malignofum 
invidid tutum , & fecurum , tum fatis 
magnum laborum meorum prsemium me 
confequutum putabo ; fed pariter multo 

ala- alaerior, ardentiorq; ifum fotur^Us, ad reli- 
quas Operas meas, quas adhue iub mani- 
bus verfaiitur,cum DEO & Dfe,iii com- 
modum quoddamfofteritatis, eo prom- 
ptius in lucem proferendas. Quo fic por- 
ro vitam meam reliduam , ad enarranda 
immenfa, &maximd admiranda DEI O- 
pera, in Honorem Regis, ac JDomini mei 
longe ClementisiGmi, fimul ad tronteftan- 
dam magis magisq; humillimam,ac fubje- 
ctisfimam meam Venerationem S A C R^E 
REGI& MAjESTATIdebitam,tum 
in bonam Dulcisfimas Patrise Charitates 
omnes comple&entis recordationem de- 
vovere, meq; totum confecrare non ne- 
queam . De reliquo D E U M O. M. a- 
nimitus oro, precorq;, utTUAM A U- 
GUSTISSIMAM MAJESTA- 
TEM vitalong^eva, valetudine profpe- 
ra , ac omni Regia Felicitate, eiim Orbis 

Polo- Poloni, tnm Literati maximo bono , atq; 
incremento , beet quam Clementisfime. 
Dabam Gedani, Anno Millefimo, Sexcen- 
tefimo, Septuagefimo Nono, Die Quinto 
Calendarum Februarii. 

SACRATISSIMJE RE- 
GI^E MAJESTATIS 
TUJE Humillimus ac Sub- 
jeBisJimm 

J. Hevelius. 
JOHANNIS HEVELII IN Partem Pofteriorem 

MACHINi 

COELESTIS 

PR^EFATIO 

A D 

LECTOREM. 

|Uintusjam effluxit annus > cum 

PartemMachin# msx Coeleftis Priorem, 
jOrganographiam videlicet, qua Organa 
£noftra univerfa, ha&cnus ad Obferva* 
stiones Coelcftes a me adhibita , graphi- 
ece delineata, atq; accurate defcripta , in 
lucem ediderim. Nunc verb cum Deus O. M. vitam 
porro, fanitatem, otiumq; (pro quibus omnibus ex toto 
cordeIpfi& ago& habeo gratias ) fub tanta negotiprum, 
& moleftiarum mole^ clementisfime mihi concesferit,Tuis 
quoq;, mi Aftrophile,ciriusenimob varia impedimenta, 
immenfumq; laborem typis exfcribi haud potuit, Partem 

a Machinse 
J^tfo anno 
Pdrs Prier 
Machw& 
Caleftu ty<» 
pis ftt divnU 
mta. % PRiFATIO 

Liber iu Machin* me^Coeleftis Pofteriorem fubjicio oculis \ Li~ 

ol/erfarZbmm fcilicet 1 1 , 1 II , & I V , univerfas meas Obferva- 

nes annomm t i ones Rerum Uranicarum fummis vigiliis, indefesfoq, la- 

tJflrt bore, ab anno nempe i630,ad annum usq; 1679 ex ipfo 

***** xthctc ^ max i m i S5 & congruis Organis hauftas 5 inq; unum 

fafciculum congeftas comple&entem. 

TamEcu- j n q U ^ p arte Pofteriori , non folum Eclipfes omnes, 

fZmTia- utriusq; Luminaris , quotquot quovis tempore ex Coelo 

7£%r impetrarc,- atq; annotaremihi concesfum fuit; fed etiam 

amnmm ob- D 'i ur i mas tam Pianetarum, quam diverfisfimarum jFixarum 

Stellarum Occultationes, nec non aharum rerum, tam lu- 

periorum, quam inferiorumPlanetarum, in quocnnq;iitu 

obtentarum innumeras habebis Obfervationes 5 praprimis 

omnium Stellarum Fixarum,non minus quoad Altitudines 

Meridianas.quam inter fe invicemDiftantias,Sc quamlibet 

rursus a permultis diverfisfimis captas ; omnium inquam 

illarum, quotquot innoftroHorizonte nobis unquamcon- 

tingit confpicere, qusq; olim ab Hipparcho,Ptolomso, 

Ulug Beigh, Principe Hasfiaco, atqtff ychoncBrahaeo ex 

Coelo dcdu&x, Globis infcriptae, atqj in Catalogum fue- 

Lt snum runt relatae ; imo non folura illas haftenus cOgnitas Fixas, 

*•*"*£■ diverfis Inftrumentis, diverfisq; anriis, in majorem rei cer- 

5X7»- titudinem,permutatis nonnunquam Coobfervatoribus,ob- 

^1% fervatas, fed infuper adhuc fexcentas quinquaginta hucusq,- 

rt&mt. orsus i n cognitas,atq; negleaas,a neraine(fit vema verbo) 

adhuc debitis Organis exquifite ex Coelo impetratas, nteq; 

obfervatas, nedum in Catalogum , fecundum Longitudi- 

nem & Latitudinem relatas ( prout ex dicendis clanus pa- 

tebit) Tibi, Benevolc Ledor, fifto. 

aJbM. Quanto autem labore, qua tolerantia,quo perleveran- 

fduZT t i s fi m o, Sc ardentisfimo animo (abfit gloriol») ne dicam 

t ™ fumptibus, per quadraginta novem annos, ea omnia a me 

impitr «u. acqui fl taj & qU ot infomncs continua:, & longisfims no- 

des, prsprimis hybernotempore, exiftente hcet mtenfisfi- 

mo frigore,ea gratia impendcndae, 8c confumendae mihi 

fuerunt, nemo , profeftb, facile, quam qui harum rerum 

probe eft pcritus, atq; in hocce pulvere affatira veriatus m- 

r r telhgct, ADLECTOREM. 3 

telliget, & agnofcet. Quid vero ad hunc Herculeu 3 tot ac tot jg™» *i> 
annorum indefesfum laborem, me alias a plurimo jam tem- a™ f Zl"~ 
pore adusq;, tum publicis, tum privatis negotiis fatis abun- ^fZ^ 
de oneratum impulerit, vel potius allexent, deberem qui-/*™- 
dem aliquanto plenius hic exponere. Verum, cum in Pr^- 
fatione ad Le&orem Partis Prioris Machinae Cceleftis jam 
fatis id prolixe fit expofitum5 cumprimis commonftrata 
Divinae Noftrae Scientiae Praeftantia, tum quod fit perquam 
utilisfima, ac necesfaria in omni vitae genere, homimbus; 
quid quod ad Rerum omnium Creatoris Gloriam, & Ho- 
norem promovendum plurimum tribuat, cordaq; noftra ad 
fupercoeleftia immane quantum erigat ; commonftrato fi- 
mul ab ipfbMundi primordio, apud omnesSapientiores, 
quin etiam apud Reges, Sc Principes Sccptra Munditenen- 
tes nunquam non in fummo honore & pretio Eam extitis- 
fe,non tantum apud Ethnicos,eorumq;Philofophos 5 fed 
quoq; apud Chriftianos ipfos, Orbemq; Literatum : atq;, 
ideo in ea firmiter perftitisfe fententia omnes, hanc noftram 
Scientiam Sideralcm, ex allegatis rationibus , plus plusq,- 
de die in diem esfe excolendam, promovendam. Hincqj 
fupervacaneum esfe arbitror, hxo pluribus deducere 5 qui- 
libetqui pleniushcec fcire ardet,legat haud gravatim>tum 
Prsefationem modo di&am Noftram , tum alios Au&ores 
hac de re disferentes. 

Exinde Antiquiores Philofophi, tum Reges & Prin- r*»*»*» 
cipes, tum Viri Eruditiores omni temporeObfervationi-^ r "5 w - 

*~% 1 n »f ' /1 \ * 1 1 tiores obfer-' 

bus Coeleftibus ftrenue mvigilarunt, nihil potius habentes, '*«"»&** 

- \ . • I * r», 1" • • *■ ,. rerum Coele- 

quam ut m nujus Studu lncrementum quicquam notatu di- jn*m nm - 
gnum Pofteritati relinquerent : prout inprimis ex Hiftoria ZZmTl 
Coelefti Lucii Baretti, vel, ut genuino nominc Praxrlarisfi- ? eram dede - 

1 TT* - *~y 1 rmt ' 

mum hunc Virum nuncupem, Celeberrimi AlbertiCurtii, 
praefertim ex libro ejus Prolegomenos,ex Obfervationibus 
nimirumBabylonicis, Graecanicis,Alexandrinis 5 Syro-Pe;- 
ficis,Noricis ? Prutenicis,Hasfiacis,aliorumq; plurimorum 
Illuftrium Virorum,prae coeteris autem Tychonicis, plus 
quam fatis elucet 5 Eos videlicet omnes, data quavis occa- 
fione,omnem adhibuisfe diligentiam, nihilq; intentatum ' 

a 2 reli- 4 PRiEFATIO 

reliquisfe, quoad fieri tum temporis potuerit,Inftrumentaq; 

illorum tumconcesferint,ut praecipua Phaenomena anno« 

tarent, Nepotibusq; fuis relinquerent. Proinde non folum 

Eclipfes Solares, acLunares, ALquino£tia, &: Solftitia; ve- 

rum etiamFixarumDeclinationes,cum locis earundem fe- 

cundum Longitudinem , &Latitudinem defignatis, non 

Thmm* minus Appulfus, &: Occultationes Planetarum Fixarumq; i) 

o$vatl quousq; nudooculo ea definire illis tum licuit, nonminus 

»es"dmo- j oca reliquorum Planetarum, pro viribus memorias prodi- 

tl mcd ' derunt: quanquam inter illas vetuftisfimas Obfervationes 

perpaucae, ut Aftrdnomias Cultoribus plus quam fatis efl: 

notisfimum, inveniuntur, quibus folidiora posfumus fii- 

perftruere. 

Exorto verb Splendidisfimoillo Sidere Uranico, Ty- 

chone nempe Brahaeo, res hasc longe felicius fuccesfit. Nam 

ijchoionge convenientioribiis & accuratioribus Organis varii generis 

%t n TnZ ab Ipfo conftruais,ac adornatis, Aftronomiam funditus cu- 

W™pr*- rare3ma g n i induftria, & cdnftantia incepit, ac per multos 

continuos annos in ifto negotio perftitit ; fic ut quamplu-, 

rima, Rei Aftronomicx bono, & quidem longe praftantio- 

ra a.b omni fere parte, quam Sui Antecesfores unquam, 

exantlaverit : veluti pluribus legere eft , ex Libro Prolego- 

menos didi Lucii Baretti pag. C & feq. 5 fed multo clarius 

ea omnia, ex ipsa Hiftoria Coelefti, nec non Praefatione no- 

inprmis «u M Partis Prioris pag. 33 patefcunt. Praecipue autem eo 

%*$£ defudavit, ut non tantum Lunam, Solemq; , & quae inde 

emendarer. d e p C ndent,reliquosq; Planetas omnes ; verum etiam omnes 

RxasabHipparcho&Ptolemaeo traditas, rursus obferva- 

mciakrfc- ret, ac corrigeret. Quippe non minus luculenter perfpexit, 

IfiTJP hunc lahorem esfe omninb praecipuum (cum nemo nonnifi 

■^- Hipparchus, quanquam levioribus Inftrumentis illum ten- 

taverit ) qui ab ullo aliquo fufcipi posfet v tum omnes alios 

labores Uranicos, quicunq; fufciperentur; penitus fore irri- 

•tos,& fruftraneos, illo videlicet Fixarum ncgotio negledo,- 

adhsc nullum Planetarum rite ac debite posfe reftitui, ac 

emendari,nifiprius StellisFixis debite reftitutis. 

Verum nomia exant- AD LEGTOREM. j 

Verumenimver6 3 licetLaudatisfimiNoftri Pnedeces- tmmf^ 
forps ardentisfimo ftudio, ferioq; anhelaverint, quo Divi- ZLmZ™ 
nam hanc Scientiam probe conderent, magis magisq; ex- tZffZ* 
Golerent 3 atq; a mendis liberarent-5 nihiiominus tamenad ^A«»«»* 

s* -»-, , iii omnimodc 

eum exoptatum nnem Eam perducere haud valuerunt: pro- repmc^ 
utnon folum ex EclipfibusLuminarium^quoad initium & ^lT 
finem,nec non quantitatem & durationem ,• fed etiam ex »«>^ 
omnibus Planetis,ex quibuscunq 5 etiamTabulisfupputatis, ^*' 
luce clarius patefcit : etfi nonnunquam aliae pras aliis 3 modo 
inhoc, modo illoErronealiquantopropiusadmetam col- 
lineant ; ficuti id ipfum affatirn ahundein Mercurio noftrd, 
adquemLedoremablego, commonftravimus. - Expcric- Vni , 
ris 5 nifi jam ipfemet ea habes explorata, etiam expaucisii- tJJuX 
mis illis exemplis in medium prolatis, Eclipfcsnimirum^Z^" 
juxta quoq,- omnium corre£Hores Tabulas nonnunquam ad HX>> 
30, &c amplius minuta integra,circa initium & finem.nec <^<*<^- 
non quantitatem, ad aliquotdigitos, modo in defe&u, mo- '"* 
db excesfu, prout-pag, 14 ex Mereurio meo in Sole vifo 
patet, a vero abludere. Id ipfum pariter ex Occultationi- 
hus Planetarum & Fixarum clare elucefcit : univerfas nem- 
peTabulas,quotquot videre adhuc obtigit, enormiter ad- 
huc a Goelodifcedere. Similiter res fe fe habet in raotu 
Planetarum omnium : quemadmodum quilibet harum re- 
rum Scrutator ipfemet ex quacunq, obfervatione adraini- 
ftrata clare perfpiciet 5 qui vero hunc laborem fubire detre- 
6tat, ex Mercurio meo, pag. 30 nullo negotio ea.omnia ad- 
difcet 5 praefertim ex Obfervationibus illis omnium Plane- ^w 
tarum,unaeadeniq;Die 5 April. Anno 1660 fimul obten- 'HX. 
tis, &: ad calculum juxta diverfisfimas Tabulas dedudis : fl ZrZ^ 
nempe in omnibus 8t fingulis affatim adhuc fuperesfe,quodl ^4*™-, 
in Aftronomia re&ificetur, corrigatur ; atteftante non mi- 
niis Cl. Ricciolo, in Pra£atione I. Partis Almagefti. 

Ade6utomnesinuniverfumfatisnegotiiadhuc 5 etiam ^^, 
hac in parte habeant. Succesfu enim longioris xvi difficul- %°Zi?~ 
tates magis magisq; primum deteguntur, qua? non nifi rur- ro i^a 
sus fingulari novo Studio,ac indefefsa diligentia aufemntur. rZ7l2l 
Quamobrem nullo non tempore omnes Sapientiores , & SSffl 

a 3 Erudi- fcam ' 6 PRiEFATIO 

Eruditiores hoccc negotium funditus intelligentes 5 ulpota 

Gasfendus,Ricciolus 3 LuciusBarettus 3 alios ut taceam,o- 

mnes & fingulos Siderum Infpe£tores ferio adhortati funt, 

ne in labore langvefcerent^multo minus manus omnino ab- 

ftraherent , praeftantisfimum hocce negotium ulterius pro- 

mprwis a movendi, & excolendi : ficuti ex Lucii Baretti Praefatione 

n H , c i B Z-~ in Obfervationes Schickardi Hiftoriae Coeleftis videre eft. 

cido - ftaj; mihi ( inquit ) apud eos 3 de cpuorum erga Coelejlem hanc Scientiam 

affeBu dubitare non licet peroranti rogandapotius efi>& (fermania& (ju& 

Germankm circumfiant per Europam Trovincia, ut Spartam hanc etiam 

fuccedeniibus annis excotere non omittant. In hunc quoq; fenfiim 

Prseclarisfimus Ricciolus in Aftronomia fua Reformata 

Lib. I. pag. 70 in Conclufione XII, de profe&u Aftrono- 

■curstfiro. mise Sperabili loquitur. Quando confidero.quantum hoc fieculo dsf- 

™™jf o °l~ s Jlronomi \ & obfervando y & meditdndo profecerint y quantof-,nobis ipfis, 

non depfo" Hcetobtufiorisingenii T>EZ)S Immortalis.,pro Suain nos ^Kiumfcenim 

indulferit ( id quod gc nos cum aliis indefesfis Siderumlnfpe- 

doribus bene affirmare posfumus) ajo expedire, ut aAfironomi 

non defifiant ab obfervando & contemplando Qdo 5 tum ut novasfiubinde 

fubiditates adipifcantur , tum ut repertas haBenus aut firment, aut corri- 

gant y tum denij; 5 ut in Ipfius (Jonditoris Admirationem & Amorem> ex 

tam recondita, &profunda motuum Cceiefiium, & • intervallorum Harmo- 

nia rapiantur ipfi, aliosq; perducant, incujm Laudem & Gloriam majo* 

rem intelleBum omnem humanum, omnemjs operationem airigere oportet: 

haec illas. 

mboccon. Ita quoq; omnes Aftronomias Cultores, quicunq; ejus 

vemmt o expetunt i ncremen ta ? plane fentiunt; non tantummodoNo- 

vramtum $ r j Pnedecesfores 3 ied etiam Recentiores univern : tractan- 

c ° x JoZdum> da nimirum esfe fiimmo fervore nunquam non Coeleftia. 

Nam Vetuftiorum Obfervationes,cum Recentiorum Ob- 

fervatis femper iunt conferendae, fiUraniae eft fubvenien- 

dum, & SuccesforesNoftri aliquanto adhuc ulterius pro- 

obfewmio- gredi debeant : hincq; fumme eft necesfarium, ut a nobis 

fufficientes obtineant animadverfiones. Habent hocnempe ob- 

fervationes (utGasfendus pag. 246 in vita Tychonis comme- 

morat ) ut licet cjuo tempore fiunt y non Jubjiciantur ca/culo,fubjici tamen 

b pJm!~ valeant etiam pofi mille fikcula, & quantb vetufiwres fuerint, tantb eva^ 

dant AD LECTOREM. 7 

dant defideratiom. Viklicet ratw6n^tio^&'C^kutortmfubduBh m 
pmtrita efi^potefij; &- nullo non tempore, &• i non nemine intra ajPlfu- 
fieum confidente peragi 5 at obfirvatio r.ara m efi % occafio ejm fiemel 
pr^terkpfa non redit : ac vere almnde Tnsmegifio diUum illud tnbui- 
tw<> paucisfimi pura mente pr&diti fortiti fum^celi fufiiciendi venera* 
biliorem curanu 

Fateri quidem ultro oportet,a Laudatisfimis Noftris Ami^ 
Antecesforibus jam plurima esfe detefta, ac laudabiliter £%& 
perada , prout in Prsefatione Noftra ad Le&orem Partis ^T-J^ 
Prioris Machinas Coeleftis, partim etiam fupra, aliisq; in 1™$?^- 
feriptis noftris monuimus 5 nihilominus tamen plurima Po- pn/ZZZ 
fteris adhuc enodanda, perfcrutanda, corrigenda, augenda, t^tdZ: 
confirmanda,atq; exornandafuntreli&a : ficutiid pluribus li ^ iu 
deducere, nifitemporiparcerem,haudforet difScile 5 fuffi- 
ciant hac vice ea 5 quae Do&isfimus Ricciolu$, Articulo V> 
in Praefatione ad Le&orem Partis Prioris Almagefti expo- 
fuit : nimirum, quid in Aftronomia Recentiori defiderari 
videatur,& de erroribus prxcipuis Prascedentium Aftrono- j&Mi»j- 
morum : ibidem, Benigne Ledor , prolixe deduaa inve- {Z^ 
nies 3 qu^ nos quoq; ipfi iii Mercurio,nec non Machin.Goe- rtmr - 
leftis Part. I. ac pasfim alibi innuimus, inStudio nempe 
Noftro Sidereo, etiam in quavis Ejus parte, immane quan- 
tum adhue emendanda reftare, tum in Sole,Luna, reliquisq; 
Planetis, tum etiam prascipue in Steliis ipfis Fixis, Earumq; 
Catalogo: proutmox dilucidius omnia demonftrabimus. 

Haec autem, Benevole Leftor, non ita arripias velim, ^ w /< ac fi Gloriofos Noftros Prasdecesfores neglfeentix alicuius reshmd , co ~ 
coarguere velimus , quafi labori pepercisfent, vel conatus, /»*> H % 
opcrasqjlllorumperftringereacvellicareftudeamus? abfit, " nimo rem abfit. Profedo quilibet harum rerum penitiorum Cultor &a ^ m ' 
mecum fponte fatebitur, Illos omnino pr^ftitisfe, qu^ eo 
tempore peragi potuerunt. Equidem non mirandum ? qua- '^**** 
renonmajora perfecenntj led potius lterum lterumqj ad-^^>. 
mirandum,qui fieri unquam adhuc potuerit, Illos in uno rLtatc 
aut altero feculo, Inftrumentis eo tempore ufitatis leviori- u ^P crve ^ 

1 Cr t ^ POtlit-Stet 

pus, rem eouiq; perducere unquam valuisfe. Atq; eo no- 
minefummam merentur fanelaudem.ac a Nobis fummo- 

pere 8 P R M F A T I O 

pere funt fufpiciendiy & venerandi, quod Pofteritatis gra- 

tia,tot ac tot labores fubierint , facemqj nobis, varia via 

prsetulerint ; quod nift fecisfent, nobis omnibus, crede, 

Studium hocce aliquantb adhuc operofius aceideret : Ea 

rofienfem- etiam de caufsa Pofteri noftri, & nobis, tanquam Illorum 

Zl Yr«2- Antecesforibus haudparum debebunt, quod non mintis in 

C gratltZ- plurimis illis viam ftravimus, glaciemq; quafi, ad altiora in- 

£ Mt - daganda, fregimus. 

succesfn Interea , nihilo tamen fecius verisfimum , Laudatam 

U emu7n- l ~ Antiquitatem non omnia &c fingula ad eam perfeftionem 

fcunt: perduxisfe, ad quam fuccesfu longioris x vi adduci posfimt: 

veluti Magnus Nofter Ptolomaeus Lib. II. Magnae Con- 

gvod Ftoio- ftrudionis Cap. 2 ipfemet fatetur : Quare Tatis (inquit) cenfe* 

bategmns fm mus > ji quantum tuter noJtrM, O conqutjitas Fnjcorum Objervationes 

TrXwT interlapfum tempus rejlaurationibm hu conducere potejl ; tantum ipji 

pomermt, q U0 ^ ajferre conemur y nec fponte accuratum examen mgligamus. Ve*> 

veftigandum ritatem autem y qu# a tota temporis perpetuitate, aut a multiplici iem- 

pore obfervationum haberi poteJl y aliu relincpuendum putamm. Cui 

pariter Albategnius Cap. 52 adftipulatur : quod nimirum 

certis de causfis etiam fuo tempore res plurimae in Aftrono- 

mia ad omnimodam certitudinem deduci haud potuerunt ; 

fed hinc inde difcrepantia quasdam reli&a fit> inquicns: zdi 

Ji propter aliquem Cceleftem motum 9 illis & nobis adhuc occultum^ hcec 

differentia nafcitur 5 congruumejl, ut qu\ veritatem fedulo inquirit^fem^ 

per fubtiliter objervet, &- ea qutevitiofa cognoverit, corrigat eo mod&^ 

cjuo Antecesfores nojlri alios correxerunt. 

Ad Mm- Exinde , iterum iterumq; affirmando fumme necesfa- 

^ZumjL- Tinm eft,ut omnes Aftronomiae ferio fe devoventes, Eiq,* 

umeTfcuL li tantes > oculos fuos Coelum vetsus continuo attollant,non 

nd ckum folum qui vita modo fruuntur, fed omnis Pofteritas, licet ad 

centena fecula mundus confervaretun quilibet, crede, ab- 

unde affatina inveniet, quod detegat,corrigat,exornet. Ne- 

Nim \Tc m ° 5 P r °fe&° > quisquis etiam ille fit , qualiacunq; appofita 

fcZtiam 1 Organa etiam posfideat, quacunq; etiam ratione obferva- 

IZrZ^uic- tiones inftituat , ut ut quamplurima longe praeftantisfima 

1 u jf e f tiam jam ad effeifcum dederit , qualia hoc tempore elaborari o- 

mnino potuerint,fibi perfuadeat, fc jam omnia ad fummum 

perfe- AD LECTOREM. 9 

pcrfe&ionis perduxisfe faftigium 3 ut nihil amplius fit re- 
liquum ; & quod in futurum nemo ex Pofteritate quic- 
quam illis omnibus vel addere, vel res illas perfe&iores 
reddere 3 vel ulla aliqua ratione ea amplius exornare 3 & 
locupletare valeat. Hic, inquam, quae haec fibi ip.iagina- 
tur, jugiter fe fe decipit : ego equidem plane aliter fen- 
tio 3 &c fortb plurimi mecum. Nam penitiis fiim perfua- d* di e m 
fus , Pofteros Noftros , futuraq; fecula longe fore hac in f^t 
parte feliciora; eaq; pmnia(dummododiligentia 3 atq; ar-*^ w - 
dor conandi 3 ulteriusq ; progrediendi inScientiis non ces- 
favcrit) quae jam fatis felici.ter tam a nobis 3 quam Ante- 
cesfbribus fiint detech, atq; exeulta 3 multo adhuc 3 a Suc- 
cesfbribus noftris, dedie in diemreddi posfe abfolutiora: 
quemadmodum hoc noftro tempore plurima quoq; funt 
reperta 3 quae ne per ibmnium quidem Superioribus noftris 
in mentem venerunt > imo quae fine dubio in eum habe- 
bantur numerum, quae fieri eo tempore nulla ratione pos- 
feat. 

Verisfimum itaq; eft , ficuti Praedecesfores noftri, ita sapmtu 
quoq; nos , oum Succesforibus noftris 3 Sideralem illam ? n ™r}cmL 
Divinam Scientiam ad abfolutisfimam confummationem hil fi ./* ffiis 
minimeperdu6turos;largiorquidem 3 fuccedenteaevo 3 plus v 
plusque perfe&ior > &c corre&ior reddetur ? * fed ad omni- 
modam omnibus numeris perfe&ionem nemo unquam 
eam perducet. Sapientia enim Divina 3 quae in ipfis Cor- 
poribus, eorumq; motu latet, eft prorsus inperfcrutabilis 5 
atq; ideo nemo Mortalium in hac vita eandem penitus 
perfcrutabitur 3 ac funditus, ut nihil omnino fit reliquum, cuvu h^ 
deteget : prout Celeberrimus Clavius in fuo Commenta- fr*/"™- 
rio Cap. IV ad Sphaeram de Sacro Bofco 3 pag. 301 ab- 
unde confirmat : T>ifficile admodum efi (inquit)pmWo/ mo- 
tuum ita definire, ut multis annorum fieculis a vero non devient 3 cum 
nullis mujuam mortalium unius Tlanet<e potuerit periodum ita hetermi- 
nare, ut non Jupperfint , aut defint aliqute minutte 7 cpuce in magno an- cmDem 
, norum intervallo notabilem errorem inducant. X)t mirum fiane fit ? T)E« ^mZfbm 
V<£\d O.&vf.Tlanetarum motus tantis difificultatibus obfiruere vo* ll^^fl^ 
misje> ut nemo hominum eos perfeBe posfit asfiecjui 3 fied fiemper inve* lmrit i 

b niat, \ io PRiEFAtlO 

niat 5 quod in tanto artifcio tam nobilium corporum , &■ in tanta eo* 

rum motuum harmonia > &*■ contordik adrtiiretur 5 perpetuis Laudibus 

eorum Qonditorem &• ^SASiorem celebrando. Vt potisjtmum propter 

conjlitutionem Qdorum^ eorumf, motmfin tjuibus femper fuperesfe vi* 

detur , quod fumma diligentia inquiratur a Solertisfmts rerum Coe/ejiium 

perfcrutatoribus, fcriptum ejfe videatur ab EccleJiajleCap. 3. Etmun* 

dum traMitT)iJputationi Eorum? ne videlicet aliquando, fi pcrfe&e Cve^ 

lum, numerum, ordinem, (Jon/litutionem &- motum intellexisfent homines y 

dejinerent opera T)EI wtfuirere, & admirari, & ingenia,fublata exer* 

cendi caufsa 3 cesfatione torperent. 

Etiamftma- Haec ut ut ita prorsus fe fe revera habeant, nihilomi- 

jhZZ**' n ^s abfit longe a nobis , ut haec nos deterreant , multd 

demur Mffi. m i n ft s pufillanimos reddant 5 fed potius e contrario firit 

cultates , ne- £ m r m m ^ 

minemta- nobis mcitamento , ad res illas abftrufas, penitiUs pene- 

men ad eam • « * . , l m l « 

excoiendam trandas ac detegendas : ne non panter nos ( ad exemplum 

Slr m ^-P r ^decesforum)Pofteritati, ad roagis magisq; res Aftro- 

nomicas promovendas , exornandas , quasdam penitiora, 

6c accuratiora relinquamus . Praeprimis 5 cum fatis fuper* 

que fimus experti , Urariiam noftram varia vii adhue in 

• plurimis vacillare; atq; exinde fummopere necesfum cs- 

fe, nifi plane corruere debeat , ut Ei omnibus modis non 

folum in motii omnium Planetarum > fed etiam in Lon- 

gitudinibus & Latitudinibus Fixarqm reftituendis fuccur- 

ratur. 

js&ji*. Quibus de causfis& ego haudparum permotus, fcla- 

puierlZ' pfis quibusdam annis, jptiftqliairi me ftudiis Aftronomi- 

d°Z?xor- cis devoveram> ut tota tndntc itiEjuscuram inctimberem, 

nandum. omnesque meas cogitationes eo verterem> quo pro mo- 

dulo meo a DEO O. M. concesfo , & ego huic Praecla- 

risfimae Scientiae quousq; liceret, fubvenirem. At vero 

optime perfpiciens folis Speculationibus , & Supputatio- 

MM mi E T b<~ n ^ us ^° tc6to expediendis id fieri haud posfe : quippe 

■TrSw/i '" illorum qui fcite motuum Tabulas> Ephemeridesq; te- 

fefpZ^f- xunt 3 aut verfant; nec non qui Sph^erulis, Armillis, Aftro- 

7ontTin- tabiis, Quadrantulis, aliisqjid genus minutulis Organulis, 

vigtiam. quafi cimeliis dele6tantur 5 pIurimos inveniri: ut Gasfendus, 

Philofophus ille fingularis, pag. 278 ad Merfennum tcdcb 

fcribit : A D L E C T O R E M. m 

fcribit : fed cpui graviom illas curas , utpote obfervationes corporum 
omntum (fdefium digne fufcipiant , vix totidem funt , quot Theharum 
Tortcey vel oftia 3\Q/i. Hincq* eo magis addudfcus, utmead PrMtjt*. 
ipfas Obfervationes Coeleftes toto animo converterem 3 aZ»%Z% 
iisq; diu no&uq; , quousq; tantum & privata & publica ne- J mmts ma- 
ximorum Vi- 

infiin- gotia permitterent , fedulo invigilarem. Qua via autem rOT 
paullatim magis ac magis illis altioribus Studiis fuerim im- ^oZmfZ 
merfus,quomodoa Principibus,Summis Viris,atq,- Amicis /ft?w ** 
plus pliisq; excitatus,inflammatus,&: quousq; Divina ad- 
fpirante Gratia poftmodum illud opusfit perdu£tum,nolo 
pluribus hic recenfere : ciim in Pr^fatione Part. Prior. Ma- 
chinas Coeleftis fatis prolixe ea jamexpofiierimus. Suffi- 
eiat hoc loco Cordatiori Aftrophilo aliquanto plenius ex- 
ponere, qua ratione ab Anno 1630 hucusq; obfervationes 
noftrasinftituerim,paullatim continuaverim,8c ad qusenam 
deniq,* hocce immenfo laboremaximecollineaverim. 

Devoveram me quidem jam anno 1630, imo citius illis ^m*& 
Studiis Sidereis, fic ut ab eo tempore tum Eclipfes, Occul f er fZnT 
tationes,tum alia fmgularia, quae fub adfpeitum veniebant, a t amo a 
diligenter annotarem : verum,cum mitio convementibus *?*» 
Organis nondum effem inftru&9,vix in numerum aliquem, 
exceptis Eclipfibus, &: occultatiohibus, quae omni tempore 
dcbite ex Coelo funt dedu6ta2,reliqua apud me veniunt; ma- 
xima etiam pars illorum obfervatorum, quas in juventute 
mea obtcnta fuere (quippe ea tum temporis parvi faciebam) 
intcrciderunt. Atvero anno 1639? ftatim poft decesfum P. ^i*»*o 
Criigeri optima memoria a me femper prpfequendi, Praece- x ^j e % 
ptoris olim mei longe fidelisfimi, negotiumhocceobferva- ttiZlZ 
tionis, una cum Eclipfi Solis, eodem anno, die 1 Junii incu f ce P if Re * 
dente,aliquantofervidiorianimo fufcepi, ac majori indu-^"* 
ftria paullatim huic operi me accinxi 3 Speculis nimirum ex- 
asdificandis, diverfisfimisq; Inftrumentis fabricandis , nec 
non telefcopiis varii generis adornandis. Verumcumin- setem^ 
terea in labores Selenographicos , plurimorum Illuftrium ^f ° ri 
Virorum inftin&u incidisfem, haud potui reliquorum ¥h- f 0fj™ ab ~ 
netarum OWervationibus adeo frequenter, quam Lunse e- 
jusq; Macularum invigilare 5 fed tantummodo Eclipfibus, 

b 2 &Oc- i* PR^FATIO 

& Occultationibus, Sc hujus generis rebus nonnulIiSj 

quousq; mihi Selenographica^ & Heliographiea permitte- 

bant, operam dedi. Quandoquidem di&us Jabor, tantum 

mihi diu no£hiq; facesfivitJ3egotii(quippeneminemtum 

temporis habebam ab auxiliis ) ut vix aliena infiiper admi- 

niftrare potuerim. No£tu namq; 5 quoties Coelum annuit, 

obfervandis Sc adumbrandisMaculisLunaribus 5 diu vero 

accuratioribus defignationibus, iisq; omnibus aeri incidea- 

Necmnco. dis eram occupatisfimus. Adhaec maximefui diftra&us, 

Zmipslcl Cometa rllo notabili anno 1652 e^orto; prasprimis cdm 

TTmpore decrevisfem genuinam,& accuratam ejus.defcriptionem, 

confcnbendk g^ delineationem confcribere.ac edere, imo generalem Co^ 

baud parum ^ , f ' - jr* ] 1 r v 

jiHBordt. metographiam omnium Cometarum condere ; qua£,iane* 
m ut quilibet procul otnni dubio fatebitur, multum laboris 
mihi conftitit, plurimumq; temporis abftulit, 

Attamen magis magisq;exploratoexillis adminiftra- 

tis ; quin-etiam ex Cometarum obfervationibus, quampla- 

rima adhuc, uti jam faepiiis inculcavimus, reftituenda ac cor- 

rigenda reftare, non folum in Erraticis ; fed etiam prasci- 

pue in ipfis Stellis Hxis > atq; ita Catalogum earura tam 

Vetuftiorum, quam Tychonis maxima indigere reforma- 

Mor pih t\or\e. Proinde, Divino auxilio fretus > aliquanto adhuc 

t7mad X c C n- impenfius labores iftos Sidereos fum aggresfus, inprimis 

f d!r n & fl Hi- Selenographia cum aliis quibusdam opellis ad finem felici- 

dem pemtio. ter perdu&a (non attento Cometographiam adhuc fub ma- 

ramca ' nibus verfari)omnem movi lapidem,ut fublimiora quas- 

dam,ad inerementumUniverfae Aftronomias depromerem, 

ac confarcinarem , quorum beneficio poftmodum Supre- 

mo adfpirante Numine, nonnulla eb promptius, & felicius 

corrigerentur, atq ; a mendis paullatim liberarentur. Non 

Juttornun- & . , \ ~ L . n . • -r> 

fum fibi ea quidem mtentione, ac ii univerla curncula ommum Lr- 
p r sfTofp f r*- ronum, cum omnibus eo pertinentibus, multo minus Fixas 
gnantes r*- Stellas ipfas, & quidem omnes & fingulas,una cum aliquot 

ttones ea o- r 7 r x .... / i t l i * 

mnuexpedi- centenis hucusq; prorsus incognitis, mimmeq; adhuc debi- 
ZlnfucVesfH te obfervatis , tam quoad Longitudinem, & Latitudinem 
Tevs^ ftatuerem obfervare, atq, fic novum penitus corredtiorem, 
lZw& &au6Horemcondere,&conftruereCataIogum? Nequa- 

ar&t . quam AD LECTOREM, i j 

quamprofe&b. Nam primum tenuiores ingenii mei vires> 
plus quam fatis habebam exploratas 5 deinde nullo modo 
mihi per fuadebam^me eousq; fpiritum ducere posfe, ob cor- 
poris conftitutionem haud adco firmam 3 qub tot innumeras 
obfervationes , & quidem folus (prout quidem Dire£tor 
Univerfi poftea rniJii annuente Sua Gratia peragete, prseter 
omnera meam fpem clementisfime indulfit ) feliciter expe- 
dirc posfem : quippe 5 cum res non unius aut alterius luftri, 
fed piurimorum 3 viginti 5 triginta & amplius esfet annbrum* 

Non attentis tamen his omnibus, D e o O. M.' unicfe %•<** 6* 
confifus, qui miht ab ipsa ju ventute fingularem erga Studia ™iw/Sf e 
Uraniea propenfionem, atq; fervorem infpiraverat, ad eam ^Zstt 
quoqj excolendam mire me deduxerat, nec non fatis felices a ° r oo a ™ n * 
jam per annos aliquot progresfus benignisfime mihi con-^''^* 
cesferat, fore Dire&orem Univerfi etia ulteriiis (quem in fi- 
nem quotidie fuipiria ex toto corde effudi)Divino Suo Spi- 
ritu mihi asfifturum, ac animi, corporisq; firmitatem, facul* 
tatcsq;, quse ad ea fufficerentjargiturum 3 ne non opus iftud 
ardui conaminis, quod in Divini Numinis GJoriam, Reiq; 
Literariae bono jam erat inceptum, porro ex voto posfem 
producere, ac deniq; fuo tempore, fi Illi ita vifum esfet, fe- 
liciter ad exitum perducere : atq; fic animo hsec volvens, 
manus ipfi operi intrepide admovi. Verum protinus clare #$ #'- 
perfpiciens, nudis Deliquiorum, Occultationum, Pianeta- tTfmZT 
mmq; obfervationibus, horis nonnunquam fubcifivis, vul- S^l 
garibns Inftrumentis obtentis & obtinendis , rem iftam Tjffi;* 
nos haud posfe expedire ; fed maximopere esfe incutnben- f«^«Jk ' 
dum,ut quantocyus ejusmodiobfervationesfufciperentur, iamtmemr ' 
fiiper quas poftmodum reliquas omnes ftabilire daretur fa- 
cultas. Conftru&is igitur ad hafce operas convenientio- 
ribus, amplioribus ex foJido metallo accuratioribus Orga- 
nis, in Speculis re&e conftitutis, acdebiteexaminatis; fic- 
uti ex Lib. I Mach. Cceleft. patet, ac etiam in Prodromo 
noftro Aftronomiasabundecommonftrabitur 5 nihilpotius #**»*«* 
initio duxi, quam ut Elevationem Poli Noftram Gedanen- llrlfl 
fem exquifite admodum determinarem. Etenim nifi Ob- gjgj J*J 
fervatores hoc ipfum probe, & redisfime inantecesfum^^^ 

b 3 habeant i 4 PRi£FAT I 0. 

habeaht exploratum, enormiter poftmodum aberrant* imo 

reita via penitus cadunt, ut nihilfere quicquam accurati 

dcfinire queant : quemadmodum nullus non harum rerum 

expertus ultro mihi adftipulabitur. * 

jnno 165^ Qua igitur cognita,atq; debite explorata,primarias Ob- 

MrZtiZL fervanones, anno videlicet millefimo fexcentefimo quin- 

c°XH!Z qnageiimo fecundo, fingulis diebus ac no6frbus,quando 

yiuHorob. Coeii fcrenitas id permifit, fufcepi (licet eo ipfo tempore 

rluncepk' cum ejusdem anni novo exorto phsenomeno fatis mihi esfet 

negotii) omnimode allaborans, ut praefertim Magno noftro 

Quadrante Azimuthali pag. 149 Mach. noftras Coeleft. exhi- 

bito, ab anno jam 1644. feliciter in peculiarem turrim trans- 

lato, continua annorum ferie, quovis die fereno, fi liccvct, 

Altitudines Meridianas Solares, nec non Planetarum> Fi- 

xarumqj omniunvpro viribusnoftrisdiligentisfimedeter- 

DM* ob. minarem. Namq? fi penitiora quaedam circa Solis alio- 

fZZim rumq; Siderum motum,maxime circa Fixarum reformatio- 

trikZT" nem debeant obtineri, omninp opus esfe his Obfervationi- 

bus, & ALquino&iis, & Solftitiis, quam folicitisfime invi- 

gilare : prout Sc ipfe id fatis fuperq; poftmodum re ipsa 

fumexpertus : in reftitutione videlicet motus Solaris, de- 

finienda, anni Tropici quantitate, Eccentricitate, Parallaxi , 

Refra(aioneSolis,ObliquitateEcliptic« ? & hujus generis 

aliis conftituendis. Inter coetera autem dilucidius ex iftis 

obfervatis cognovi,qualisnam intercedat difcrepantia, in- 

ter Planetarum motumex ipfoCoelodepromptum,eumq$ 

ex diverfisfimorum Au&orum Tabulis fapputatum, 8c 

quantum in quolibet Errone reftet adhuc corrigendum. 

Qu^Obfervationes, meo quali quali judicio, ut mihi,fic 

&aliis, Pofteritatiq; aliquandoinfervient; iis inquam, qui 

haud malevolo aut torto oculo eas adfpicient, probe per- 

volvent, atq; difcernent. 

jtnn* *6$7 Anno vero millefimo fexcentefimo quinquagefimo 

7t^l7n- feptimo, poftquam per annos aliquot continuos Soli tan- 

7'1'iaZZ tummodo operamdedisfem,incepi quoq; reliquis amplio- 

™m,& Fi. ribus Organis,utpote non tantum di&o Quadrante Azimu- 

7™Zp2~- thali, de die Altitudinibus Solis Meridianis, & fingulis no- 

msefi. £tibus ADLECTOREM. ij 

cftibus Planetarum & Fixarum(cx quibus poftea illorum 
Declinationes, Fixarumq; incrementa, & decrementa, ra- 
tione fcilicet Declinationis fum asfequutus)fed etiam di ver- 
fisfimis Sextantibus, atq; O&antibus, Diftantiis, tam Pla- 
netarum a Fixis,quam Fixaruminter fe invicem infidiari ; 
quo pofthac eo certius illarum loca, diverfisfima via, ex di- 
verfisfimis videlicet Diftantiis,&: Declinationibus,ficuti ex 
Prodromo dilucidius paulloconftabit, eruereesfet integru. 
Adeo ut Liber hicce II Machinas Noftr£eCocleftis,omoes ukriih^ 
in univerfum obfervationes de die in diem, ordine, fingulis ££££ 
horis peradas exhibeat 5 five fint Eclipfes Luminarium, c ^/ rehen - 
quarum numerus ultra triginta imb fere ad quadraginta (ni ' 
fallor) afcendit, five Occultationes, quas ad quinquaginta '£&&& 
fere inveniuntur, five etiam Diftanti^ & altitudines Meri- ^Lt^ 
dian£ ? tamPlanetarum, quam Fixarum (exceptis Solaribus i A **™' 
in Ub. 111 relatis) vel [1 quid praeterea notatu dignum vene- f™**. 
rit obviam. In annotatione, & defcriptione autem bre- 
viorem femper viam fum ingresfus, partim ut chartse parce- 4* *dfo 
rem, partim ut Tibi,Benigno Aftrophilo minime fuperfluis 1J£fL 
naufeam crearem : hincq; tali methodo, in omnibus Ob- 4MWtf4W ' 
fervatis fum ufus, ut mihi videor, compendiofiori, & ftri- 
tStiori via me incedere haud potuisfe. Ordo autem Diftan- 
tiarum & Altitudinum talis eft : nimirum omnia fub certo 
titulofuntrelata,- in fronte cujusvis paginae annus adfcri- 
ptus eft, quo finguk Obfervationes funt pera&se. Prior ^ &nanii 
columella ad finiftram, quo Menfe & Dies fccunda,qua-^^" - 
hota &: minuto, juxta horologium ofcillatorium vel ambu- ™ U ref< " 
latorium > Tertia, quales Obfer vationes 5 Quarta, an Di- 
ftantiae, vel Aititudincs fint; Quinta vero quibus Infiru- 
mentis fint diremptae, commonftrat . Atq; ita Q. Az. M. 
indigitat Quadrantem Azimuthalem Magnum, pag. 149 
Lib. I defcriptum . Scxt^ or, indicat Sextantem Minorem 
Orichalcicum . Sexfc. M. L. fignificat Sextantem Magnum 
Ligneum Tychonicum. Sext. M. O. vero, Sextanterm 
Magnum Orichalcicum 5 & 0&. M. O. , 06hntemMa- 
gnum Orichalcicum 8cQuad. p.o. , Quadrantem parvum 
Orichalcicum defignat. 

Princi- ^ PRiEFATIO 

4**4» Principib, Anno Millcfimo Sexcentefimo quinquage- 
l fntf°r fi rao feptimo, Oblervationcs ligneis quidem illis Tychoni- 
fZto^l c i S5 {] ve Minoribus Orichalcicis fuerunt obtentae 5 fcd fub- 
W$t fequente ftatim anno, omlics illas Obfervationes, qnx li- 
fZTepL*. gneis & minutioribus Organis fuerunt dircmptae , rursus 
amplioribus Organis Orichalcicis,majoris certitudinis gra- 
tia fum dimenfus. In margine, Amice Le<ftor,quid obferva- 
tum fit rcperies 3 fi ex Erronibus quisquam fuerit,ftatim quo 
Coeli loco tum extiterit, deprehendcs ; fi vero fuerint Fi- 
xx, qu^nam & cujus Sideris, tum an ha&enus cognit#, & 
** nmk i Prifcis Aftronomis,five Tychone fuerint denotatae,an ve- 
ITentZ rb novs hucusq; incognit*,.qua nondum Globis, vel ullo 
gm&jmrint c ata l g f int adfcriptae: quarum fane ingens numerus pas- 
fim invenitur, atq; hac nota I.H. ncmpc foh. Hev. funt nota- 
tx y videlicet illas primum ab Au<ftore esfe detedas, ac ob- 
fervatas ; quibus fimul adjecimus, qua magnitudine modb 
fplendeant, an quarta5,quintae,vel fextas videantur magnitu- 
snumu dinis . In quarta columella animadvertes, rarb admodum 
^t% alicujus mm> velPlanets Diftantiam femel tantummodb 
esfc captam, fed iterum iterumq; interdum etiam fappius eo 
ipfotempore,admajorera rei cognitioncm esfe rcpctitam. 
Quippe uni foliDiftantise^ututabExcrcitatisfimoObfcr- 
„*. vatore fit adminiftrata, haud facile fidendum . Mortales e- 
*" mm - nim fumus, variaq; via in obfervatione, abuno aut altero 
Obfervatorctum numerando, adfcribendo, & defcribendo 
abcrrare posfumus. Quapropter raoris mihi eft, ut ean- 
dem diftantiam denubftatim,fi fieri poteft> vel tempenes 
id folummodo permittat,reperam, & quidem nonnunquam 
eodemlnftrumentipofitu, non rarbetiam mutata prorsus 
regula : quo protiniis pateat,an in prima etiam obferva- 
tione in quibusdam, vcl a mc ipfo, vel a Coobferv atore raeo 
j& r«ion. ulla aliqua ratione fuerit aberratum . Imb fepi&s non con- 
objerv.no- tcntus f u i U na aut altera diftantia, una eademq; die bis, 
JKT" ter, vel quater obfervata,fed frequenter alio prorsus tempo- 
re eandem rursus tentavi, examinavi, tum hoe, tum 1II0 In- 
ftrumento, explorans, an, &: in qua parte forte fuerim hal- 
lucinatus . S^pisfimb etiam haud gtave fuit, Aftronomiae 

bono, reitcrau Errtre l A D LECTOREM. 17 

bono, eas intercapedines, prae aliis notandas , fiibfequenti- -&«*'«*- 
bus diverfisfimis annis, diftin&is vicibus denuo dimetiri .• ZfucxcZ 
Exempli gratia, Lucidam Arietis, a Marcab Pegafi non fo- lodMa - 
lum Anno 1657 die 2 Novembris aliquoties, fed etiam An- 
no 1658, die 25 O&obr. Annoi659,die 12 Novemb. item 
Anno 1660, die 3, 7> & 10 Odob.j* Anno 1666, die 21, & 
22 Sept. , ac deniqj rursus Anno 1674, die 4 Augufti, &: qui- 
dem divcrfis Sociis, diverfisq; Organis $ non raro eandem 
diftantiam, decies, vicies, tricies majoris confirmationis 
caufsa fum rimatus. Non igitur dubito, Candide Aftro- 4«<w* 
phile, quin clare perfpicias, ex ipfis noftris modo toto Ope- JZ/^Z 
re exhibitis obfervationibus in quantum Diftantia? Jicet to- a °™ conve - 
ties diverfisfimis vicibus, poft decurfum tot annorum, di- ^™*?*- 
verfis Sociis St Inftrumentis, fepiiis repetitae, & obfervatse M * MU " 1 
fint, ab invicem recedant ; anne utplurimum, & maxima 
earum pars, majoribus fcilicet #neis Organis pera&ae, in 
paucisfimis fecundis conveniant, etiamfi illasomnes nudis 
oculis , atq; pinnacidiis peregerim. Ex quibus luculenter Anin^u 
patet, abfit Invidia verbo,quid Inftrumentis noftris tribuen- menta Att- 
Boris huc- dum v an eundem tenorem> & priftinum ftatum, per tot ac ™p in e «~ 
tot annos confervaverint i an ipfe cum Coobfervatoribus, *££*?£ 
licetlongediverfis, nudo oculorum adfpe&u, quidpiam fa- 'ZLmb* 
tis praecise(fi paucisfima fecunda nonnunquam excipias, **f e ^J am 
quae etiam ille, qui armato oculo omnia expedit, omni tem- de ^™™™ 
pore,in omnibus & fingulis obfervationibus fane evitare*^* 
nequaquam poterit, ut ut fit lynceus ) dirimere queam i & 
an duo vel tria integra minuta prima, ( tat fibi non nemo in 
cerebro fiio fingit) vel quousq; diftinguere valeam : de qui- 
busautem fuo tempore pleniusdisferendidabitur occafio. 

In fumma (id quod tamen arroganter a me di£fcum exifti- A*?" nin 
mari haud volo,quicquid etiaobftrigilatores 3 Momiq5forte/^X?f 
in medium proferent)certb confido,ALquisfirnos Cenforcs, M "~ 
qui nullius funt partium, cum tota Pofteritate agnituros.me 
minimum res has non extremis digitis attigisfe, nec per 
tranfennam tra&asfe, Credas infuper velim.me nullas Ob- 
fervationes expolivisfe, exornasfe, multo minus ad certum 
quendam finem, ex praconcepta hypothefi eas coegisfe, 

c iisq a - umavit, Ig P R iE F A T I O 

AnBor «»- iisq; vim intulisfe 5 fed eas omni tempore,ita candidb anno^ 
txpJZl* tasfe 5 ut ex ipfo Coelo depromptae fuerunt, ut ut nonnullae 
ZTlt ty prima vice interdu a vero difcesferint ; nihilominus eas re- 

nec cjuiL- y _, _ 

<jHam.c X po- iiq U j : q U o videas nonnunquam etiam aberratum esfe; quod 

tamen eo ipfo ftatim temporcfi licuit,correxi, usq; dum 

prsecifius convenirent* atqjtum quae videbantur prse coe- 

inhacunt- teris corre£fciores, illos Afterifco notavi . Adhsec fcias ve- 

utorfyJ- 1 lim, Amice Le&or, me in hocce obfervationis negotio nul- 

Etorpepercu. j- i a b or i un quam pepercisfe, licet faepius mihi fatis is ipfe 

extiterit onerofus ; attamen, ex fingulari erga Divinam A- 

ftronomiam aflfe&u , non eoa&us, nec muneribus, vel ul!o 

xre ad ea expedienda incitatus, fed ex liberrima voluntate 

labores iftosHerculeos lubentisfimo animo perduravi. 

Abomni 4*- Non eft autem, Benigne Le6fcor,quod Tibi perfuadeas, 

ZZZon ac fi nunquam in quibusdam etiam lapfus fuerim ? minime. 

exdudiu jsq am ct fi omnem pro viribus in hocce obfervationis ne- 

gotio adhibuerim diligentiam, etiam forte haud leviorem, 

quam alius quisquam inillo genere adhibuisfet, nihilo ta- 

men fecius varia interdum vi& me exorbitasfe puto ; quip- 

pe homines omnes aberrationi funt abnoxii ; & interdum 

sinonmu etiam ipfe dormitat Homerus . Quare fi quando nonnulla 

folZZt forfitan corrigenda,mclioranda invenias, inter tot obferva- 

mas, b*m*~ t j onum m illia, ne mireris, ( id quod & Tibi omnino acci- 

m ea imbe~ 7 . , x x h r . 

cuntaii con- dere poteft ) fed cogites potius, qui fieri potuent, me non 

longius , ac pluries a vero deerrasfe, in tam arduo, fubli- 

mi, ac fubtilisfimo negotio expediendo. Condones igitur 

humanximbecillitatijfi quxdam deprehendas; reliqua,fi 

ex parte ad metam accedant, & non adeb Tibi vidcantur, 

rudia, rogo ut ea a quali quali Aftronomicarum rerum Cul- 

tori bene confulas,agasq; mecu Siderum Conditori asternas 

gratias, qubd mihi eousq; progredi, eaq; in Tuu, aliorumq, 

commodum Tibi quoq; fiftere clementisfime concesferit. 

m amo Sed ut ad ipfas redeam Obfervationes,inftitui illas ma- 

mml%7 joribus Organis, tam Planetarum qu^m Fixarum , ab anno 

Tar^FiL i657,utfupra innuimus,adannumi679usq;. Planetarum 

r«W;^«diftantias,ad reftaurandum eorum meatum,multahabebis 

f $*Z! 1 ' millia; Fixarum verbdiverfisfimarumvidelicetintercape- unes AD LECTOREM. ip 

dines inter fe invicem habebis feptem millia ; plures ftellas 
non ab una aut altera folum rimatus fum> fed nonnullas, & Fix*rm 
quidem plurimas 100, 110, 120, imo 130 vicies : prout ex fj^ld 
Libro IV clarius patebit. Quod fi vero omnes & fingute ^°°°° 

1-!. j-n • \ r» • • i« • /x ^ afcendtt, 

Jhxarum diitantia^ a ie mvicem diremptse m cenfum venire 
debeant, numerus earum ad 20000 fe fe extenderet. 

In Altitudinibus Fixarum determinandis>haud etiam gu omo d 
fui contentus, una aut altera obftrvatione. uno aut altero T UoYfeg T 

1. 1 \ JT r a %" • fentinobfer- 

cne, vel Menle capta,verum maximam earum partem, & ' w * Me - 
omnium prascipuarum prse a!iis notandarum, aJiquodes/X'S^ 
imo multotics, non tantum uno eodemq, anno, fed fucce- 
dentibus, pJuries repetitis vicibus, utpote interdum decies, 
duodecies,imb quindecies repetiyi, examinavi: exempli v MM * 
gratia, Lucidam in Scapulis Aquil* primum anno 1653, die dfM^t' 
17, 21, 22, 23, 2$ & 26 Augufti, deinde rursus anno 165 7,die % ™ 1 ^ 
18 Septemb., anno 1671, die 14, 15. 31 Auguft. &c 1, 2 Sept. '" ^ 1 *""' 
anno 1677 die 26 &c 27Scpt.,- alias ut taceam, qux adhuc 
pluries fueruntexploratae. Id quod huicCcelefti negotio /terau o^ 
plurimum tribuit 5 ut eo re&ius cognofcamus ipfas Stella- f V ati0 " s , 

•y^ 1* • C? *, ~**« vlunmumad 

rum Declinationes , tum etiam mcrementa, & decremen- rei certitudi - 
tarationealtitudinum Meridianarum, atqsDeclinationum. *£?*** 
Accedit, obtentis hujus generis obfervationibus pluribus, 
quod de Inftrumentorum noftrorum fabrica,divifionibus, 
pinnacidiis, pofituq; aliquid certi ftatuere liceat, tum etiam 
qua diligentia Obfervator ejusdem Altitudines definiverit, 
quaenam aliis fint certiores & accuratiores ,• atqutaquse- 
nam ad reformationem Catalogi Fixarum eligenda?, reti- 
nendae. Id quod fane ex una fola obfervatione fierihaud 
poteft unquam ; fed res in dubio relinquitur, an fe fe ita 
yel aliter habeat> Curaprimis mihi etiam ipfi plurimum 
iteratae illx obfervationes declinationum contribucrunt, 
ut in illis noftris declinationibus, qu# a Tychonis, Riccio- ^°rm 
li, aliorumq; recentiorum Au&orum adeo longe,in pluri- i*w&* 
aris fciUcet integris minutis recedunt, eo certior redditus ^SmM fentk. fuerim. Nam indubitatum eft, asfentiente Ricciolo pag. 7 
. 232 Reformatac Aftronomi^ : diquas declinatione^Tychonic^ non l *?y^ni* 
esfeita cerias, quin liceatjujpicari.de errore unim duorumve minutorum : nmrariZZ 

c 2 prout 2o PR£FATIO 

prout ex Prodromo noftro Aftroiidmise dilucidius perfpi- 
SfUnmm cies . Quisnam autem noftrum in his vel illis propius ad ve- 
ZeZZe? ritatem accedat > non folum hx noftrae obfervationes 5 fed ZvMtmef' et ^ am Tuas, mi Aftrophile, aliorumq; in pofterum inftituen- 

llZdm! d#, dummod6majoribus,&: accuratioribus Organis,remo- 

ta omni praeconcepta opinione, rem fufceperis,noftraq; ob- 

fervata non fugillandi, & ftrigilandi ftudio, verum aequiori 

Minimum animo omnia difcernendi, examinandi, oftendent. . Repe- 

mnnuium. r j es £ ne d u bio minimum nonnulla, qu# non adeo pingiii 

vementur *»-,,. K ,A x , . . r , •* • \ r 

terobferv*- Mmerva funt a nobis conquiiita, atq; nonmmus, acaho- 

X^fnol rum, posfe,£iotemporc.inUraniaeeederecommodum. 

tnt^ni- Liber III Machinac noftrse Coeleftis (igillatim omnium 

fir*£ Planetarum Obfervationes exhibet . Et primum Solis AU 

bujmMa- titudines Meridianas, cum ALquino6tiis , tam Vernalibus, 

IZeVn- quam Autumnalibus, nec non Solftitiis, & Aftivis, & Bru- 

beat - malibus, quotquot unquam ab anno 1652 hucufq; ex Coelo, 

Magno noftro Quadrante Azimuthali depromere licuit. AL- 

gre admodum lillum innubem elabi pasfus fumdiem,ni(I 

forteadverfa valetudo,abfentia,publica nonnunquam ne- 

gotia ( privatis namq; tantura non indulfi ) vel aeris intem- 

peries prorsus obftiterit. Quanquam dies turbidi, mini- 

meq; fereni, hic apud nos fub noftro climate, perquam funt 

s*h ekva- frequentes . Adeo , ut fub hac elevatiori Poli altitudine^ 

m£$£ prxfertim nobis mari, amplisfimisq; fluminibus fub Arfto 

yZfnL adhabitantibus, negotium hocce obfervatorium multo fanb 

uiuTobjlr- gtavius accidat, quam quidem illis fub Auftraliori climate 

J,Xr ^'cbnftitutis , benigniori utplurimum Coelo gaudentibus. 

Nobis vero etiamfi vigiles femper oculos ad Coelum eriga- 

mus, fiepius nubes, aerq; praeter omnem fpem turbidus, mi- 

reilludit,' fic ut minimam partem obfervationum,magna 

temporis ja&ura, majoriquamvis diligentia, prae di£f is illis 

Auftralioribus SiderumContemplatoribus hic obtineamus. 

ordo ob- In Qbfervatidnibus Solis, hunc fervavi ordinem : iii 

&£T fronte cu jus vis paginas invenies,quo anno fuerint inftitut* ; 

fub columella finiftra, Menfem atq; diem, juxtaCalenda- 

rium Gregorianum ; fub columellaiecunda, ipfas Altitudi- 

nes Solis Meridianas ; fub tertia , quonam Quadrante fint 

- captx ; A D L E C T OR E M. 2t 

captas ; fub quarta, qua aeris temperie 5 fub quinta, qua ih 
ligentia obfervatae fuerint Altitudines : interdum enim alia c*r '*u* 
pr# alia, ob diverfisfima interveiiientia, intercurrentes [cili-^^t 
cet nubeculas, Inftrumenti pofitum 5 interdum quod nimis ™TT & 
tarde adobfervationes accedamus, Sol Meridianum ex par- ^" 
te jdm tranfierit, vel ob interpellationes, aliaq; plurima, ut 
Iiaruro rerum Exercitatiores probe habent exploratum, ali- 
quantoaccuratior,inter tot innumeras evadit,ut ut ab o- 
mniumcircumfpe6lisfimo 5 im6 ipfoArgo peragantun & 
deniq; fub fexta columella necesfaria quaedam notanda ap- 
jpofui 5 utpote nonnunquam magnitudinem diametri Sola- 
ris Quadrante obtentam > nec non an hoc, vel illo Die Ma- 
culae in Sole ( quousq; illas obfervavi ) extiterint. Sic ut, ^ amdiH 
Candide Aftrofbphe, omnes meas Altitudines Meridianas ■***^ 
Solares ibidem habeas, quas intra 27 annos continuo tra&u «£»* s7u~ 
( csteris minoribus Quadrantibus peraftis plane negle&is ) t$£ 
indefesfo ftudio acquifivi ; quarum numerus ad 1500 5 AL- ^rlTIL 
quinodidrum & Solftitiorum vero obfervationes ad 60 feS™"*-' 
fe extendunt : fpero Te ultro largiturum, pro uno homine Je^T 
mea : conditionis eas fufficere ; num alius quisquam hacfte- fpg 
tius folus longe plures ( quod prafifcini dixerim ) peregerit, 
nondum ha&enus cognovi. In margine, ut eo promptius 
ea ad ufum transferre queas, habebis quo loco omni tempo* 
re Sol refederit, ac ubinam Solftitia , & itquino&ia fint 
deprehenfa . 

His expofitis, Obfervationes Lunares fequuntur, qua- zm^m 
SUffi etiam uitra 2000 k me maximis Organis fuerunt expe- ^m 
dit£ 5 ab anno videlicet 1658 ad annum usqj 1679 \ atq; to- 2O0odan ' 
ties, quoties unquam a gravioribus negotiis licuit/Lunam ^cZl 
infeaatus fum : quo non folum in Eclipfibus^Conjunaio- ^ W 
Hibus, & Oppofitionibus; fedetiam inquocunqjalioCoe* 
li fitu , in Quadraturis videlicet, Trigonis , circa utrumq, 
Nodum, ac Limitem, circa Apogaeum, &: Perig^um 5 in 
media diftantia, tam in Nonagefimo,qiftm extra Nonagefi- 
fttam, atq ; itainomnibusfereSignorumgradibusLunam 
fcbfetvatam habdres ; ex quibus deinceps, qua; viderentur 
ehgeres, atq> eas in Tuum, &; Aftronomise commodum 

c 3 trans- ti PMFATIO 

jiuBorVei transferres. Deo gratias habeo fempiternas, vitam mihi 
f ^ hucusq; proroganti, quo potuerim obfervationes hafce Lu- Gratia Lu- 
nameo nam eo ueun- - j. i. t~r j. *. i t t • t» 

X it,mNo- nare s eousq? producere,quoad Nodus ejus .Boreus,per quae- 
Zfp^Z vis Signa Coeleftia fuerit prbmotus. Nam anno 165 8, Men- 
?Jf™in~ feMartioNodusLunasBoreus, in 15 Grad. Sagittarii ver- 
ccsfent,*^ f a batur, & anno rursus 1676, Menfe O&ob. , idemNodus 

pc totttm . >«, ... 

fnum curr 

fol ~ integrum Signum & amplius contra feriem Signorum re- pc totttm - ; ■ • 1 1 /-.♦ • • • r j * ' • 

fHHmcmri- mrS us ad 15 gradum Sagittarn pervenit 5 lic ut modo jam 

culumabCol- . r>' o'"' 1 n ' **' 

integrum Signum oc am 

trogrediendo abfolverit. 

ordoLma- Ordo harum obfervationum Lunarium, ut &: reliquo- 

%7ru & mvu- rum omnium fubfequentium Planetarum hic eft : In fronte 

trZZmm pariter, ut in Solaribus, adfcriptus eft Annus 3 quo Obferva- 

tiones funt pera&ae; antecedens columella exhibet Menfem 

& Diem; fubfequcns>Tempus atvftimatum in HorisMinutis, 

& Secundisjuxtahorologiumambulatorium; tertia, ipfas 

Obfervationes Diftantiarum, & Altitudinum, tam Planeta- 

rum quoadRefra&iones, quamFixarum nonnullarum ad 

tempora corrigenda ; quinta, quibus Inftrumentis fint ad- 

corrczi* miniftratae j atq; fexta eolumella oftendit tempora corre&a, 

2L ex Altitudinibus rite fupputata 5 quamvis non absq; , in 

nfffTm' Planetis omnibus, magno noftro labore, ut Tu parcere Tuo 

sppofit*. posfes,fuerintcnucleata. Inmargine pariter videbis.qua 

in parte Coeli, in quavis oWervatione, Luna haeferit, an 

circa Nodos,Limites, Apogseum, vel Perigaeum> depre- 

hendes, mi Ledfcor, nonnunquam unius anni Ipatio fere ih 

omnibus Signis Coeleftib9 Lunam esfe debite obfervatam* 

satumm Lunam fubfequitur Saturnus,in cujus obfervationibus 

$$#£ puto pariter me officio meo fundum esfe . Ubi in primis 

f ftrvltL° h ' ^ notandum/qubd hunc,nifi me Stellarura Fixarum ob^ 

fervata, ad novum Catalogum condendum faepius avocas- 

fent(hunc enim laborem reliquis prastuli ) multo pluries 

obfervasfem . Nihilo tamen minus habebis adhuc ultra 

jfiSnf 2000 > non tantum in Oppofitionibus, & Quadraturis ; fed 

niu zodtaci p ar i ter inquovis Ceeli loco, exceptis tot ac tot Occultatio- 

lffJcf,l n ibus, & Appulfibus Lib. II exhibitis . Deo infuper unice 

tonlhall' referendum habeo, quod Saturnum cumprimis eainCoeli 

cbfervan te ^ in ii sc j emC j; Signis Cqeleftibus mihi animadvertere 

pmt ' ^btige- AD LECTOREM, *j 

obtjgerit, in quibus Tychoni, ob curfum ejus tardisfimum 
(quippe vix intra tricefimum annum, integrura fuum abfol- 
vit curricuium ) prorsus fuit denegatum* Etenim Tycho 
di£tum Planetam primum in 5 gradu Pifcium, anno fcili- 
eet 1582 obfervareincepit> atq> illum anno i6ox,in 10 Grad. vur^u 
Scorpii exiftentem deprehendere defii t } eatenus 3 ut in o6to *$aJz7 
tantum Signis, utpotein Pifcibus, Ariete.Tauro, Geminis, f Z e %Z: 
Cancro, Leone, Virgine & Libra, ad Scorpionem usq; il- W* 
lum fuerit rimatus > A t ego verb initia Obfervationum Sa- 
turni ibidem fere cepi ( fi ab anno 1657 principium duco) 
ubi Tycho, ob prasmaturam mortem illum in 15 Gradu Li- 
br# exiftentem relinquere eft coa&us > adeo ut Saturnum , 
Gratia Divina adjutus, per Libram,Scorpium, Sagittarium, 
Capricornum, Aquarium, Pifces, Arietem, Taurum & 
Geminos obfervaverim. 

Habes itaq; nunc, Benevole Aftrophile cumTotaPo- H"**^ 
fteritate, ab utroq; noftrum totum Saturni curriculum 5 & wZ™ rf- 
id quod ab uno haud potuit abfolvi, abalterofelicitereft^^f ' 
pera&um . Quod fi vero ab anno 1630, Saturni initium fu- *"""*' 
mere velim, ab illa fcilicet Occultatione circa Infulam Hu- 
eunara, Saturno in 29 GraduLibra cxiftente deprehensa* 
flreabanno 1644, cum di&um Planetam minoribus Inftru- -"«*• 
mentis in 23 Grad. Pifcium obfervaverim 5 profe&6 j am pri* j^T 
dem ipfe folus totam ejus abfolvi periodum . Si Deus vi- 7Z%Z~ 
tae meas dies adhuc ampliaverit, operam navabo,utSatur- mrrkulti ™ 
num quoq; per llla refidua Sidera , utpote per Cancrum* * 
Leonem, & Virgiitem bono publico, ma joribus illis Orga- 
nis feliciter impetrem . Sin vero Deo Opt. Maxim. aliter ? oMitM £ 
forfitan vifumfuerit, Te, omnesq; , qui veftigia noftra pre- g 2%Z tt 
ment, obnixe rogo, ut curam hanc 3 ad Coeleftia hsdcce Stu- SL/*^' 
dia ulterius promovenda fufcipiatis, ad ea videlicet omnia £^ 
fupplenda,quse forte k nobis, ob alia expedienda, vitseqj tim ^ lm 
brevitatem intermisfa fuere . Quippe ex hifce Obfer vatio- 
nibus Pofteritati plurima dependent : nam hujus generis 
obfervata, ut nunc fic pariter fubfequentibus Secu!is,eodem 
cum felici fuccesfu, ad Tabulas reftituendas adhiberi non 
flequeunt. Quid i quod, qub vetuftiores evadant, eo pre- 

tiofio- 


24 P^ y£ F A T I O 

tiofiores longe fint, atq; nullo aere redimendas . Utinam 

Laudatisfimi Noftri Antecesfores tales in eo numero nobis 

reliquisfent, jam, credc, longe ulteriores in hac Scientia fe- 

cisfemus progresfus. 

mjiantu Ordo harum Obfervationum, idem omnino eft, ac 

feifZT Lunarium , tum illis fimul tempora ex altitudinibus e- 

temporen- mendata adjeci , Ubi admonendum habeo, quandoSa- 

^tieTelia tumi y vel alterius cujusdam Stelhe Erraticae nec non Fi- 

anmtat*. xarum certa m diftantiam fum dimenfus, raro una fola, fi ae- 

ris ferenitas, aut alia negotia id permiferunt,me acquievisfe, 

fed fere omni tempore, eandem ipfam intercapedinem, mu- 

tataregula,tumhoc,tumilloSocio, pro majori certitudi- 

ne, protinus iterasfe. Hinc quoties eandem ipfam diftan- 

tiam examinavimus? toties illam etiam eandem figillatim 

annotavimus, etiamfi difFerentia paucomm folummodo 

extiterit fecundorum , imo fepius plane in iisdem conve- 

nerint . Ne .non quilibet perf piciat, qua ratione fint anim- 

adverfas, accuratioresq; non nequeat eligere. Et licet non- 

nunquam in uno integro, aut femiminuto, inter feftinan- 

dum, vel alia quapiam de caufsain hac velilla obfervatkx 

ne fuerit aberratum ; nihilominus eandem haud politam, 

haudq; corre£tam, fed candide reliquis obfervationibus ad- 

jeci : quo fimul pateat > non raro etiam de redo tramite di- 

fcedere npbis mortalibus contingere , atq; neminem tam 

exercitatum &c felicem esfe, quin aliquando cxtra chorum 

jg*0«9 f s faltet . Num vero, nulla ratione, iterum iterumq; dico,in 

tlTpinL ullis Planetarum & Fixarum Obfervationibus , ad duo vel 

?Jvaia7'~ tr * a minuta integra rem deducere quiverim, Aftrofbphias- 

e J{ce7Z t0 " es ^ u ^ tat ^ ftudentes, mentemq; gerentes exauthoratam? ex qui- 

busvis noftris obfervatis fatis fuperq;perfpicient,ut ut di- 

verfisfimis Inftrumentis, Sociisq;, ut jamiupra tetigi res 

eadem npnnunquam fit peraita. 

^lniZ Jovem,quod attinet, illum anno 1657, Majoribus Orga- 

ZZa fere nis ex aere conflatis in n Grad.Cancri tum exiftentem dime- 

ITndfex- tiri fum aggresfus. Et cum integru fuum meatum in duode- 

t^4«- cimabfolvatannisj hincq; non tantum jamannoi669,ubi 

rursvis ad Cancrum .redierat, totam ejus abfblvi periodum 5 

fed AD.LECTOREM. 2$ 

fed penb fecunda vice, commorante nimirum nunc in Arie- 
te, circulum ejus complevi. Eundem hunc Planctam pari- Ntmmm* 
ter in quibusvis Oppofitionibus Acronichiis, Stationibus, „%$££ 
&Retrocesfionibus,quoties tantummodo licuit>probe (um lt »™ o « d 
dimenfus : ficuti obfervationes, quarum pene 2500 funt, mmto. 
luculenter oftendent. Unde Curiofi Siderum Antiftites, 
procul omni dubio, nonnulla minimum invenient, non mi- 
nus ad hujus Planetae motum reftaurandum. 

Martiquoq;,quotics tantummod6concesfumeft,feduI6 M*netmm. 
invigilavi. Perfuaderet quidem fibi quisqua,cum curriculum ^tJZZ 
fuum,perintegrum Zodiacum,fpatiobiennii fere abfolvat, u^Hr^ 
huncPlanetam paucioribus obfervationib9 posfe abfolvi,ac f P Z7 p F 7Z 
re&ificari. Verum enimver6,fcias,BeriigneLe£tor, Aftro- ZilZhT 
nomos Sapientiores, prasprimis Acutisfimum Kepleru fere ^ 7 ^™ 
omnium maximu cum hoc Errone habuisfe negotium, pri- /m^«#* 
usquam illum a gravioribus liberaverint errorib^. Atq; pri- S,j'L 
mum exinde, quod diu plerunq- fub radiis lateat Solaribus, ^lZm 
antequam fcilicet in conlpe&um veniat . Deinde,fi in fingu- 
lis Zodiaci Signis ex Acronichiis obfervationibus,motus e- 
jus debeat emendari, anni propemodum viginti quatuor re- 
quiruntur : proutTycho p nec no Ricciolus pag.498 Almage- 
ftifatentur. Obfervationes ejus prascipuas pariter an. 1657 •%»*** 
incepi>& huc usq; continuavi:unde elucet>me illum per uni- to mm™[Z 
verfa Zodiaci Signa undecies obfervando concomitasfe>atq; f Zl%T L 
interea duodecies Stationarium, non femel quidem, fed per r«*»^r- 
plurimos continuos nonnunquam dies, tam ante,quam pott nor, 
ipfam Stationcm, quoad fieri a mepotuit, eumobfervasfe; y 
non minus in omnibus Oppofitionib9,Quadraturis>& Tri- 
gonis cum Sole,cum circa Nodos ? tum utrumq; Limitem,ut 
in castens Planetis fadtum, etiam atq; etiam ium infe&atus. 

De Csetero, Venus pariter hocce in Obfervationis ne- Venm - >. 
gotio, minime eft neglc&a, tam in Matutinis,quam Vefper- ^iTllt 
tinis apparitionibus, praeprimis circaEjusmaximas aSole^*<#^ 

D/- . ll r ~j**t . t « , /P \ fionibus ob~ 

lgresiiones, tum rn quocunq; Coeli pofitu,non tantum/m^*. 

tempore nodurno, fed & diurno . Nam, cum praecipuus 

nofter fcopus nullo non tempore extiterit , negotium iftud 

Fixarum Stellarum fufcipere > utiq; etiam diurnis Veneris 

d Obfer- 26 PRIFATIO 

Etdmmo Obfervationibus,quousq;ad didfcum negotium fiifficerent, 

'Z^hk fumniopere necesfum fuit incumbere . Quo diftantias Ejus 

lttf. em ~ * ^°" e Yltc p^obeq; explorarerp > ac fi£ deinceps , harum be- 

neficio Lucidam Arietis , juxta principium ejus rcftc.pos- 

Nonqmvis fem conftituere . Quoniam vero hujus generis Obfervatio- 

Z7%oi!fir- nes 5 non quovis tempore femper funt obviae , nec quovis 

vlnertZ- anno ( ut ut maximopere exoptas ) varias ob causfas, peragi 

vigiurepos- queunt : exinde per annos aliquot mihi fuit attendendum, 

priusquam in commodis Signis, & quidem in maxim^ fi- 

mul Elongatione a Sole, opportuno anni tempore, Coelo 

omnino defecato, extra refra&iones, eam potuerim depre- 

hendere, &quidemtam tempore matutino, quam vefperti- 

no. Atqjitaillammatutinamnonanteannum i66o 3 Men- 

fem Novembris, in parte Coeli Borealiori coramode con- 

singuiari templari licuit : quo tempore fummopere allaboravi, ut pe- 

Z^rTlbfer- culiari ratione iftas Obfervationes, & diurnas a Sole,& no- 

Znl^ft' durnas a diverfisfimis Eixis, non negleda ejus altitudine ) 

mu. Meridiana,clarisfima die 3 quoties ferenitas id permifit^expe- 

direm . Rursus Venerem exiftentem in Ariete, Anno 1662, 

Menfe Martio fiepius vefpertinam a Sole fum dimenfus,quo 

tempore, nonnullis diebus, undecim diverfas diftantias ejus 

a Sole, ex votoimpetravi 5 nec nqneadem vefpera 17 diftan- 

tias ejus a diverfis omnino Fixis. Alio vero tempore, non 

minus,ut in c£terisPlanetis,ejus Stationes omnes 3 Retro- 

Mmtobfer- gresfiones neutiquam neglexi, nihil plane omittendo, abfit 

™r™4^ ~ gloriola>quod ad commodu Aftronomix fpe&are fum arbi- 

impetrave- tratus ; n [ f a ll r, Obfervationes Veneris ad 2000 fere acce- 

dunt,ut vixunicum inCoeloreperias Signum>ubi illam n5 

femel tantum,fedaliquotics,diverfisqs vicib9 obfervaverim, 

atq; de Ccelo deduxerim : prout res ipfa loquitur. Ad hxc 

aute omnia &: fingula conquirenda,plurimi certe requirun- 

tur anni,quemadmodum etia iftis Contemplationib9 vigin- 

ti annos,cujus tame laboris me minime piget,confumpfim9- 

gmre Uitim6,in hocce Libro III Obfervationes Mercurii 3 ra- 

ZTatZ risfimi illius hofpitis 5 qui rarenter admodum,ficiiti Aftrono- 

' ™ fpi - mis optime conftat, in oculos incurrit; quippe fere nun- 

quam non,Soli adeo ar&e adhaeret.ut non nifi matutino, St 

vefper- dum 
tiafftr ADLECTOREM. i 7 

vefpertino tempore, in ipfo crepufculo, fub adfpe&um ve- 
niat > adhaec brevi temporis ut plurimum fpatiolo fupra Ho- 
rizontem permaneat, ac raro admodum Coeli ferenitas in 
iftis affuffionibus tum faveat, quo debite, & fufficienter a 
quopiam posfit notari. Ideoq ; Vetuftiores Aftronomi illum Mmm 
ipfumPlanetamconvenientibusOrganis infrequenter funt ZTrZt dimenfi . Imb etiam hoc noftro xva, qui vifu haud pollet, habtle ™™ 
iatis nabebit negotn,pnusquam debitas & accuratas Obfer- ^ »*««» 
vationes,a diverfis Fixis,majoribus Organis 3 nudoq; oculo^ <w|"l 
impetret. Quandoquidem Obfer vatores tempore excludun- ttL T 
tur; cum protinus pJerunq, poft Solem occidat 3 & vix longe^""*'- 
ante Sole oriatur > quo tempore pauciores praecipuarum Fi- 
xaru,quae alicujus funt fplendoris,fub adfpe&um prodeunt,a 
quibus diftanti^ capi debent, praefertim in locis Borealiori- 
bus^nobis^quibus PoJus maxime elevatur,& quibus brevis- 
fimo tempore vix ultra integram unicam horam,fupra Ho- 
rizontem fe fe praebet confpiciendum. Qjaa de caufsa ple- j ntra i^ 
runqj hjic apud nos intra horam.imo fiepius intra 30 Minuta, j£T r £* 
quin-etiam 20 Min. obferVationes omnes expedire nos o- •'/^««>»« 
portet. Id quod fane perquam grave accidit Obfervatoribus: *^Sm 
ficuti id ipfum in Mercurio Noftro pag.4i> 42 & 43 fufius de- fmu 
duximus. Exeoetiamobtigit,qu6dMagnusNofterCoper- c^« 
nicusneutiquaMercuriumobfervaverit: Conqueritur Lib. l^Zl 
V. cap. 30 Revolut, quodin plurimis Zodiaci Signis, ne fe- riHmob fr- 

1 • 1 • . a . . *■ c' J vavit 

mel quidem>ut ut m maximis a Sole Digresfionibus affulge- 
j at, inquiens : Siquidem in zjfriete &- Tifabmnon oritur conjfieBui no- 
j firo, nec rursus occidit in Virgine &- Libra : fed nej; in Cancro vel Ge+ 
minis fe repr^efentat quoquomodo, ciuando crepufculum noBis folum ve/di* 
luculum efi, nox verb nunquam mjt So/in bonam partem Leonis recesferit. 
Pariter Tyeho, licet longe praeftantioribus Organis, quam Et r^o 
I Prsdecesfores omnes affatim fueritinftrudus, illum in pau- £*£5 
cisfimis Signis, tefte Keplero, pag.15 fuarum Ephemeridum T nifi f^ 
\ eLt contemplatus: ln<*y\dercurio (lnquit) omnes ejus Obfervationes °tyrvavu. 
s d\Braha?o confcnpu per 20 annos, qu<z quidemfida? funt, &- indubitejn- 
j tra unicum Eccentrici ^Mercurialis trientem cadurit.reliqui duotnentes in* 
obfiervati manent hoc quidemfiecu/o, inji nofiro hemifiph^rio. Ita ut Ty- 
cho Mercurium,fatente Keplero non nifi inquatuor Zodia- 
ci Signis obfcrvaverit. d 2 H#c 2 8 PRiEFATIO 

j^nm\ Hasc omnia eo magis mihi fuerunt incitamento, ad 
fncuaZTint Mercurii Obfervationes tanto diligentius profequendas, ac 
adMercmu conquircndas. Sinsulisitaq; vicibus,quotics unquam ap- 

obfervattones \ . , *-> .. t l ' • "11 • v 9 i i • \ 

inmajorinu- paruit, omnibus modis anhelavi, ut lllum rite, ac debite> 

meroobnnen- ma j or jJ3 US Qrganis, dirimerem . Spatio 21 annorum, ne- 

fcio an Mercurius bis fe fe mihi, nifi forte peregre abfuerim, 

lnpibnvu fubduxerit ; in reliquis autem apparitionibus fere omnibus 

mbmfpaZ omnium annorum, puto me illum fufficienter obfervasfe: 

z LZrM?r. nonnunquam una ipsa apparitione, tam vefpertina, quam 

whTJlft* a ^ ViCC matutini, continuis decem,imo undecim diebus ei 

invigilavi, & infuper quavis die>diverfas diftantias,quando 

ferenitas aeris permifit , a diverfis Stellis Fixis capiendo. 

Suoties & Raro perquam duabus folis diftantiis fui contentus ( licet ex 

AtercZZ duabus utiq; ejus locus refite indagari posfit ) fed majoris 

fueritobfcr- cer titudinis gratia, ut Pofteritati, omnibuscj; Siderum Scru- 

tatoribus rem adeohaud mgratam exhiberem, Mercunum 

a quatuor, quinq; diverfis interdum Fixis fum dimenfus : 

quo ejus Longitudo 5c Latitudo eo accuratius per calculum 

ExRkdoii detegeretur . Et quamvis plurimi Aftronomi , atq; inter 

r 7m^ illos Dodisf Ricciolus,Obfervator ille haud Plebejus,exi- 

vatortsfimd fti m averit, quod ad Mercurii Obfervationes obtinendas fi- 

ad.Mercu- ? i . T7TT r^ T7T 

numreqm- m ul ofto Obiervatores requirantur, ut Lib. VII. Cap. VI, 

pag. 499 Almagefti legcre eft; nihilominus, Divina asfi- 

^uBomon ft en t e Gratia, ipfe folus, unico tantummodb Socio ftipatus, 

niftunico S*- , • • * , . . « i /-» • • \ 

eioobferva- omiii tempore, univerias meas peregi obiervationes ; lmo 

%7m n n7n nonnunqua una eademq, vefpera ad triginta,ratione ipfius 

expedtvk. Mercurii, quin-etiam fpatio 5$ Minutorum ad viginti cx- 

pedivi : quemadmodum Obfervationes ipfae, inprimis An- 

no 1661, Die 11 April. peradae, luculenter teftantur. 

AuBorhaud ]SJon dubito, quin ex hifce oblervationibus, quorum 

p MenHrl numerus ad 1200 afcendit, nonnulla Aftronomi inpofte- 

tIp7 r ZT/ rura inveniant, ad motum Mercurii accuratius reftauran- 

dum . Ea infuper felicitas,adfpirante Divino Numine mihi 

uiuaonn obtigit, ut non folurn Mercurium, ficuti Keplerus annotat, 

TaZsigtm in quatuor Zodiaci Signis fuerim rimatus ; fed inx)mnibus 

LT/rj fcre, prasterquam in Capricorno, & in Cancro leviter tan- 

Mercmium tummodo : de ouo forte miraberis. Vcrum rem ita le fe 

obfervavtu J. v 

prorsus AD LECTOREM. 2 p 

prorsus habere, ipfie Obfervationes oftendunt . Operam 
praefertim dedi pro viribus, quo illum pariter in Maximis 
Elongationibus, pariter in quavis a Sole diftantia &c remo- 
tione 9 cum in Statiojiibus, tum circa Nodos ac Limites, 
quando tantum in confpeftum prodiit, quiverim dimetiri. 

Atq; hax funt, quas Liber III comple&itur ; & licet cmtm^ 
Lib. II pariter ObfervationesPlanetarum, pratcr SolaresC//7^t 
promifcue de die in diem, ut fuerunt deprehanfa^ referat 5 fer 2^Z s 
in hocce tamen Libro III,cujusvis Planetae Obfervationes ?u ™«™™ 
in uno quafi fafciculo fingulatim colledhs, cum tempore 
ex altitudinibus corre&o habes : eum in finem, ut quilibet 
inulto citius ea, quse vclit, reperiat , etyam errores typogra- 
phicos, fi qui commisfi(quostamen quantum fieri potuit 
fumma opera, quippe qui ipfemet ifti curas prasfui, prascavi ) 
posfet cognofcere. 

Deniq; Liber IV hujus Machinae Coeleftis, omnes &c z*» tv 
fingulas Diftantias Stellarum Fixarum, quae fexagefimum ff™^,. 
gradum non excedunt,a me obfervatas, cum reliquorum mn %Zl"™ 
Clarisfimorum Obferyatorum intercapedinibus,utpoteTy- «*» ^mm 
chonis^PrincipisHasfiaci^Gasfend^Metii & Riccioli,quip- ffm°eZL 
pe apud alios nullas alicujus ponderispotui reperire,profert. 
Cum ex hisDiftantiis maximae res dependeant, atq; inftar *w«» 
Thefauri merito ab Aftronomis habeantur : quia non fo-$£V 
lum nobis nunc viventibus 5 fed toti PofteritatL ad Mundi *f tnfer ~ 
usq; exitum lniervire queunt. Permanent enim perpetuo 
easdem,& fi femel tantummodb exquifite funt definit^nul- 
la amplius lima opus habent : cuilibet ad res plurimas xq$ 
ac mihi, omni tempore, inprimis ad novum Fixarum Cata- 
Jogum conftruendum, ad locaPlanetarumacCometarum 
eruenda, auxilio esfe posfunt . Proinde cum cu jusvis Stel- &™ -** 
\x Diftantias, vix ex Libro H, propter rerum diverfisfima- $$££ 
rum multitudinem invenire queas [ nifi fingulas pagellas Tull%t 
multoties pervolveris, multo minus quoties, & quibus an- ce ™ Tt ™ 1 " 
nis 3 ac quibus Inftrumentis, eaedem fint deprehenfae.acita '*!m™ ™" 
quomodo inter fe diverfe illae couveniant,utcertiorapne 
c^teriscognofcas 5 e re csfe Aftronomica fum arbitratus, 
utdiftantiasillasoranes.quotquot hucusq; obfervare con- 

d 3 cesfuni 3 o PRiEFATI. O 

fuxtaordi- ccsium eft, fub eertos titulos, juxta ordinem Alphabeticum 
IZfmo-' redigerem : ea quidem ratione,ut primum diftantias ab An- 
wm ^»- dromeda, deinde ab Antinoo, Aquario, Aquila, Ariete, & 
M«. deniq,' ab Auriga; & rursus cujusvi^ Sidens a reliquis o- 
mnibus prascipuis ftellis ad 4 magnitudinem usq;, juxta lite- 
Faciiumo rarum confequentiam, exhiberem . Minorum vero Stella- 
fSJS" rum, utpote quintae & fextae magnitudinis, nec non omni- 
r ammvis um navarun» a me primum obfervatarura intercapedines> 
pcruuT' " cuivis Sideri fub finem fuas,fub Titulo minorum Stellarum, 
ut conjun&im protinus paterent omnibus, a quibus fuerint 
diremptse, appofuimus . Adeo ut nullo fere negotio cujus- 
vis Sideris ac Stellae, tam ha&enus cognitarum> quam nunc 
primum a me dete&arum, a quocunq; etiam Sidere obferva- 
tarum diftantias evolvcre non nequeas . Abfoluta Andro- 
meda, cum omnibus fubfequentibus,fecundum ordinem,ut 
dixi, Alphabeticum, fequitur eadem rationc Antinous, A- 
quarius, Aquila &c: ; fic ut priori loco diftantias, cujusvis 
Sideris Stellarum inter fe, deinde, cum reliquorum Siderum 
Stellis ordine habeas . Expeditis deinde iis omnibus ad. A 
pertinentibusjilla Sidera quae fub B inveniuntur,fuccedunt> 
&fic deinceps: prout longe clarius ex ipfo Libro IV ad- 

difces. 

j&idin Animadvertes fimul in fronte cujus vis Sideris Titulos: 

tmM exempli gratia , fubTitulo Andromed* &c Arietis , fi ali- 

niatur. ^ mm diftantiam harum Siderum expetas, in venies fub pri- 

ma columella ad finiftram Stellas Andromed^, fub altera 

nempe fecunda, Stellas Arictis ; in tertia columella diver- 

Majons n- f orum Authorum diftantias : fub literis videlicet T. E. eft 

7iftf p a ofita, diftantia quae invenitur in Tychonis Epiftolis ; fub T. O. , 

Zmf gmfi ' five O. quse habentur inTychonis Obfervationibus; fub' 

R&R*, quasRicciolusdeterminavit; fub G,quasGas- 

fendus; fub M, quas Metius Ccelo deduxit; fub C verp 

dantur diftantiae, quarum multa millia funt, quas ex Longi- 

tudinibus & Latitudinibus Tychonicis, magno noftro la- 

borefupputavimus; deniq;fub N nonnullasdiftantias,ex 

noftro novo Fixarum Catalogo erutas exhibuimus. At co- 

lumella quarta, non nifi noftras folas diftantias Coelo dedu- 

das AD LECTOREM. 3 r 

&as continet, quibus adjeci, quonam Inftrumento fint ca- sub^rm 
ptae 5 S. O. Sextantem noftrum Magnum Orichalcicum de- ^Ztt 
notat; O. O. OdantemnoftrumMagnumOrichalcicum; f^*' x ~ 
O. L. Octantem Ligneum ; S. L. Sextantem Ligneum : 
quinta vero columella, annum Scdiem refert, quo ex Coe- 
lo fuerunt depromptae. 

Spero itaq; me omnibus Rerum Cqeleftium Interpre- AuUo Yf ^ 
tibus, quibus Urania noftra pr# caeteris cordi eft; atq; ejus ZreZllud 
incrementa ferio qu&runt, rem haud adeb ingratam pnefti- ^M^ 
tisfe, ut ut maximo meo labore, indefesfoq; ftudio exantla- TnTwZ'- 
tam : quod videlicet omnes & finguks noftras Stellarum #$£. 
KxarumDiftantias,quocunq;etiam tempore exCoelo im-^- 
petratas, in certum indicem,&: luculentum ordinem redege- 
rim } nam fic protinus cuiq; abunde patebit, quomodo no- 
ftras intercapedines inter fe 5 hoc vel illo Inftrumento expe- 
ditas, ut ut interdum poft decimum quintu, imo vigefimum 
annum denium, & quidem diverfisfimis Coobfervatoribus 
fuerint repetitx, concordent . Hlas, quse cum maxima par- 
te Obfervationum propius conveniunt, omnium exiftimo 
esfe veriores ; ex illis verb ? ubinam tantummodo bin# funt 
obfervatae, illam certiorem puto, & retinendam csfc, cui a- 
fterifcum appofui. Reliquas vero diftantias diverforum Au- <%^-*«- 
thorum,quas ex Obfervationibus Tychonis,Principis Has- fZtbf!t 
fix, Gasfendi,Metii, atq; Riccioli fub columella terti4, non ~£ 
finealiquo negotioconfarcinavi,eum infinemin medium ^*"*' 
protuli : ; quo primo intuitu illico tanquam ex fpeculo pa- 
teat, in quibus, &quousq; noftrae ab aliorum diverfisfimo- 
rum Obfervatorum obfervationibus differant , tum etiam 
conveniant . Atq; ita facilius fit omnibus veritatem plus 
plusq; indagare, pariter luculenter cognofcere, quisnam o- 
mnium illorum Obfervatorum,propius ad metam veritatis, 
fuis obfervatis collineaverit. Non vereor lucem, propterea ^». 
univerfas hafce Obfervationes fimul conjunxi, quo confe-^%1. 
ftim elucefcat, quasnam intercedat difcrepantia, tam inter " """^ 

*__/l ^ 1- \ r - * rumconiun- 

nottras, quam aliorum obfervationes, quin-etiam rudiori^. 
Minerva e veftigioconjicerequis valeat, in quarum Stella- 
rumLongitudinibus, & Latitudinibus nos posfimus cum 

aliis 3 i VRJEVA T I O 

aliis Authoribus propemodum convenire, in quibus rursus 
longe ab invicem difcedere . Nam datis diverfis diftantiis, 
& diverfa prodeunt loca Fixarum . Exoptandum equi- 
guotMfian- dem foret, ut pariter tot diftantias apud Tychonem^quot o- 
TriJceps ' mnino ego Sextantibus & O&antibus hucusqj peregi, in- 
"TlZm venire potuerim ; fed nonnifi apud Tychonem, fi re£te cal- 
sextame ob. culum pofui 450 deprehendere potui ; apud Principem Has- 

fervaverint. r i -n * * 1 s ' r v J • r P ' 

nx 500$ apud Ricciolum verononnili 242 a diverlisici- 

licet Fixis captas . Cum tamen idem Clarisf Ricciolus 

confiteatur, pag.443 Almag. Lib. VI- Cap. io, fe eas ob- 

fervationes, cum P. FrancifcoMaria Grimaldo,per annos 

lmmenfm quatuor incredibili tolerantia obtinuisfe . Atvero qua Pa- 

nZs sri- tientia 3 & quanto labore, illae a PrincipeHasfias, & Tycho- 

merediftsn- ne f uer j nt aC q U ifitae > cu fus numcrus fere duplus 3 facileeft 

JlHotinter. intelligere . Imo, miLe&or, quanto fudore, quibus vigi- 

capedmes \\; ls qq^ perpesfione diuturna, reliqua ut modo taceam,o- 

verfisFtxis mnes lllae dittanti^j quae Libro IV contmentur , quarum 

dimen[ W . n umerus ukra 7000., a diverfis folummodo Fixis capta- 

rum progreditur, a meipfo,GratiaDivina annuente,cx ipfo 

Coelo fint dedu&ae (pro quibus Deo O. M. immortales ha- 

beo grates ) & quidem cum unico folum Socio, aliis diju- 

pr*pt, ut dicandum relinquo . Adhaec omnia meis oculisdinumera- 

Tmjuldfie'- vi, dijudicavi, meaq; manu annotavi.defcripfi : cum hac in 

*fe?v°aLnt p arte incredulus fim/ac vix alicui alteri in meis obfervatio- 

exped>at n ibus facile credam.nifi ipfemet fingula perfpiciam 5 perqui- 

auamutalte- , • r /- 1 * ° • 1 L .<... L a 

ricmdam ram . Procliviter emm> U alter^qui ab auxilns tantum- 
iuiZ g n cre- modo eft,fidimus,nos qui dire&orium gerimus,decipimur, 
da t . tum j n n umerando 3 tum adfcribendo : fiquidem aliena vix 
. adeo diligenter, & circumfpe&e^ quam propria expediun- 
■Exoptandum tur . Iterum iterumqj exoptasfem, ut Tycho & Princeps 
f moiferi'- Hasfise plures diftantias, vel ipfemet, vel per fuos ei nego- 
torestats- t * io tum deftinatos ( Tyeho enim duodecim plerunq; Stu- 

ftantias, quot -' f ** 1 <* T> • '* 1 

Auzouob- diofos aluit, &Princeps Rothmannum atq; Bnggium na- 

fervasfem. ^.^ ^ jjjjpjj^g ) dirimere & annotare curasfent 5 fieri fic 

commode nunc potuisfet,ut inter omnes 3 di(crepanti^ pro- 

clivius innotefcerent, in quibus, & quousqj inter fe con- 

venirent. 

Quod ADLECTOREM. 33 

Quod fi nunc illas diftantias, ab illis jam obfervatas, *smf, 
cum noftris, Benigne Aftrophile, conferas, deprehendes f^f iH t 
Tychonishaud paucas diftantias. prseprimis prascipuarum A ** w » 
itellarum, quasforte lpie nmatus eft , faepiusfatispnecise 
noftris convenire; ut plurimum tamen di&as Tychonis 
diftantias, cum iis ex Coelo deduftis, atq; ex Longitudi- 
nibus &: Latitudinibus fupputatis , non tantum ad 1 , 2 , 3 
minuta prima, etiam praecipuarum Stellarum, fed quoq; ad 
plurima minuta integra difcedere ; iis diftantiis adhuc ex- 
ceptis , quarum Stellarum loca forfitan perperam funt ex 
ralculo dedu£h, velprocul dubio, in quibus SteJlis enor- 
xniter, aut in obfervando, aut adfcnbendo tum fuit aberra- 
tum ; At, inquies, mi Le&or, fub judicc adhuc Jisgft, quis- Jtotohf» 
nam Veftrum propiusad norma accesferit,&cujusObfer- ^2T r " 
vatiombus magis induJgendum i Hac de re> mi Amice, fi 'v££h 
quis judicium ferre percupit, is a me rogatur, ut pauJlo il~ "eyZ7L 
lud fufpendat, ne fe hocce in fubtiJisfimo negotiopr^cipu hiu 
t€t, donec funditus ipfe perquifiverit omnia , ac cum aliis 
convenent. EgonolopropriamagnopereextolIere,ne va- 
nus videar rerum mearum jadator, nec certo promittere de 
meis, quod ctiam nonnunquam morehumanoinhis vel il- 
lis,fortasfis inlevioribus videlicet, (graviter ad ahquot gra- 
dus,nifi ex Typographico id acciderit errore vix putojhaud 
fit aberratum . Nam varia via, ut fupra meminimus, id no- &*& 
bis interdum obtingit, multo magis nolo aliena defpicere 5 %&& 
folummodo hoc credas velim, me omni ja&antia remota, &*** * tm 
omnibus viribus, pro mea tenuitate allaborasfe, quo Obfer- v^^ 
vationes quam diligentisfime expedirem. Is qui pariter *""' 
exquifitis Majoribus Organis, faepius approbatis, & exami- 
natis,tam quoadfabricam,pinnacidia,quam divifiones,gau- 
det, ipfe poterit omnia & fingula examinare ; atqj tum pa- 
tebit, prasfertimex Pofterorum obfervatis, qui nullorum 
funt partium, quo in pretio, hsc vel ilJa,hujus vel illius ob- 
, fervatio fit habenda. Si in quibusdam paucis fecundis,vel ^ idfaci ^ 
I etiam femiminuto,mi Amice,cum meis 3 atq; alioru obferva^ tzLt 
tionib9 non omni tempore forte omnino convenias,qu&fo ^ST 
ne protinus veJ mihi, vel Tibi vidoriam attribuas s fed aliis «£ ' 

e diverfis non 
com* 34 PRiEFATIO 

dmnes ob- diverfis icl rursus dijudicandum relinquas : egomihi profc- 
{^/S«- &o nunqua perfuaderi pasfus fum,etiamfi fimilia perfe&isfi- dis vix un- ■ ma Organa ad res Coeleftes determinandas adhibeamus, 

cjunm conve^ O /-» / i / • /*• i 

mrc posfmt. fcmper in omnibus,& in ipfismet iecundis, (etiamfi ld non- 

nunquam fiat) convenire nos posfe . Nam in ifto fubtilisfi- 

mo negotio,modo ex divifionibus, modo ex pinnacidiis, 

modo ex diredfoonibuslnftrumentorumdifcrepantiolaali- 

qua exoritur,ut rarisfime,etiam omnium accuratiores Side- 

mm Scrutatores, in fingulis dico fecundis concordent. 

M t nima in- De reliquo vero fatis mirari nequeo, qubd inter Princi- 

"hJTT pis Hasfise, atq; meas obfervationes, refpedu fcilicet diftan- 

oferZio- tiarum Stellarum Rxarum, adeo cxigua difcrepantiola de- 

nesimercedk tur g>r qnidem inter tot centenas,unam diftantia fi excipias, 

difcrepantia. 5 J 3 . . . . , l * 

quse fine dubio>ex errore Typograpnico aberrat,alnsq; pau- 

cisfimis^quasnon ultra i, 2, vel 3 Minuta difcrepants reli- 

quaeomnes, etiamfi Prihceps eotemporc longe minoribus 

Inftrumentis fit ufus, tum etiam artificium iliud dirigendi 

Regulas Sextantum, beneficio cochleac, illi nondum inno- 

tuerit, multoties ad 5, 10 vel 20 videlicet fecunda, non nun- 

quam in ipfis etiamfecundis,cum meis conveniunt > cum 

tamen vel Princeps ipfe, vel ejus Obfervatores, ut Roth- 

mannus, cum fuo Socio Briggio ; ob ardiora Inftrumenta, 

nunquam in fecundis obfervationes aufi fuerint difcernere, 

tantummodo in minutorum fummum quadrantibus ; ut 

Mdihfem- Ipfi Tychoni plerunq, etiam ufu venit. Adhxc,ubiPrinceps 

^kmTylo in quibusdam paucisftmis,ad minutum unicum,duo vel tria 

cumAuaore m i nuta ac Jh uc ^ noftris difcedit 5 nihilominus tamen nos am- 

CQYlCQYw&t» ^^ 9 

bo,melius femper convenim^quam Prmceps,atq; ego cum 

Tych non Tychone . E contra Tycho in maxima parte diftantiarum 

"tmlmt ad 4, 5, 10, minuta, praefertim Minorum Steliarum, nec non 

53T* de ~ etiam ptories in Majorum Stellarum fecund^ ac primse ma- 

gnitudinis diftantiis , adplurima integra minuta ab utroq, 

cmadfcri- noftnim disfentit Quaenam autem hujus tci genuina fit 

b $7r$i caufsa , haud facile dixerim ? quantum tamen mihi fubo- 

7atiot f s7 let, putoid ipfum, non nudis pinnacidiis , neq; collima- 

ver \ a f^ e tioni nudo oculo adminiftratae , multo minus ipfi Tycho- 

l Zl ■ ce ~ ni, ubi ipfemet obfervationes adminiftravit, fed incuri^ & 

indili- ADLECTQREM. 3j 

indiligentias Studioforum Tychonicorum., quos ad obfer- 
vationes deftinaverat, es(e adfcribendum : quod nmiirum 
nonnunquam in abfentia Tychonis non rite coUineavc- 
rint 3 annotaverint,& ex calculo re£fce omnia deduxerint, 
atq; fsepiufcule fic Tychonem eluferint. Atvero Illuftr. jsuidc***- 
Prineeps Hasfise,quando forte ipfemet illis obfervationibus o&Zli 
prseesfe haud.potuit, non riifi Rothmanno & Briggio, exer- ™uhcZt 
citatis illis Viris> negotium illud concredidit, qui foli con- ^*^ w . 
tinuo ( quantum mihi eft eompertum)omnia adminiftra- 
runt, ae fine dubio, multo fervidiori, ac candidiori aninTo 
rem omnem tra&arunt : Hincq; accidit , quod Obferva- 
tiones Hasfiacas aliquanto accuratius fint pera&as. 

Casterum confido 3 me etiam aliqualem gratiam 5 fi non ab f «» M. 
omnibus, minimum tamen ab illis Goelum non nihil peni^ & Zil™ q Ti 
tius introfpicientibus meruisfe; quodfere omnibus meisdi* f^a. 
ftantiis ab ha&enus cognitis Fixis deprehenfis 3 fimul eas et- p^J^ 
iam ex Longitudinibus & Latitudinibus Tychonicis fup- *«%yw 
putatas,& a me ipfo 5 & ab aliis, qui niihi fuerunt ab officiis rTfTJll 
(cum labor ifte non fuerit anius hominis gravioribus nego- a ^ r Zt 
tiis deftinati) adjecerim . Quo unicuiq; illico fit liquidum ,, ad i ecerit - 
an eandem rursus diftantiam Tychonicam, quam Organis £&#** 
ipfc obfervavit,I6ngitudo*&: latitudo ejus extubeat . Nam "*£££„. 
aubiex calculo erutae diftantiae, cum illis a Tychone obfer-JX^£T 
vatis noriomninb conveniunt (paucis quibusdana fccundis ^ »w- 
exceptis, quas in calculo hac vel ilia methodo, five per Si- 
nus, five Logarithmos peragendo 5 facile nobis effluunt) 
certum eft indicium, loca illarum Stellarum in Catalogo 
-hai^ csfe penitus corre&a, & plerunq; tot minutis, five qua 
Longitudmem>fivequa Latitudinem a ^ero difcedere, qoot 
ieilicet diftatltia ex calculo produ&a.abobfervata disfidet. 
Ubi notandum habebis ( ex columella tertia Libri IV > ob* f*?*.** 
fervatas diftantias diverforum Authorum cum lupputatis **«,«*«* 
exhibente ) nonnunquam quidem a Tychone obfervatas, 7ei%Z°r*- 
iis ex fuis Longitddinibus & Latitudinibus deducais opti-£^ 
me,in Stellis potisfimum majoribus, refponderej atvero 
Ctiam faepisfime ad aliquot minuca integra difcrepare . Quo- - 
usqs vero meas diftantia^ & inter fe, & cum alioru obiervatis 

e 2 congru- 3 6 P R M F A T TO 

j&mfr congruant, vel difcordent 5 ibidem quoqf eft in propatulo: 

ftamil^m at 4 5 ut eo cta^us veritas elucefceret haud gravatus fum, et^ 

«ti°rm#*tji iam nonnullas diftantias,quot temporis ratio indulfit 3 cx 

gw/m!' 01 ' meo novo Fixarum Catalogo fupputatas, ad eandem colu- 

mellam tertiam , fub nota N referre : quo eb promptius 

cognofceres, quomodo hx, cum meis obfervatis, ac rursus 

cum Tychonicis & obfervatis , 5c fupputatis, necnonipfo 

Coelo convenirent. 

/» ipfis (e- , Sine omni quidem dubio omnes Cordatiores ultro fW- 

'tZpor^aL tebuntur, Catalogum noftrum propius diftantiis obfervatis, 

J^w"qu&m Veterum accedere 5 Nafutulus verb vel Alomus qui- 

r <>sfmt;<)m- <jam, qui in ipsa etiam nive atramentum videt, atqj Elc- 

ri?m}mob- phantum ex mufca facit,perfuadebkfibi forfitan, qubd o- 

' mnia & fingula in tota Aftronomia necesfario in ipfis quo- 

que fecundis convenire,8c Coeleftibus refpondere debeant 

Verum enimverb talia fibi perfuadehtes longe longeq; ab- 

errant. Nam etfi omnem humanam in obfervando adhi- 

beamus diligentiam , nihilo fecius tamen, nulla ratione fieri 

poteft, utomnia & fingula per calculum eb deduccre quea- 

g»i<Jcausf*tt\us- Etenim nonnunquam triangula illa minus conve- 

m^Zm° n ' nientiora, five acutiora, five obtufiora, nec non Tabula Si- 

uPJct" nuum & Logarithmorum obftaot,qub mihus omnia §c fin- 

m? gula,omnitempore, adebexquifitisfime omnibus numeris, 

atq> ita in ipfis fecundis definire valeamus; fed frequen* 

ter nobis in fupputando modb hic,modb illic nonnulia fe- 

cundapereunt,imo nonnunquam feminuturo^ne dicam in 

quibusdam etiam integrum priroum, fi tibi non caveas,eva- 

nefcit . Modb nonnulla fecunda, ck declinatipne ipsLvel 

ejus motu, modb ex diftaniis quibusdam, autCoelo raud 

fatis defecato, aut Luna fplehdente, aut in declivioribus fi- 

tubus,in refradione videiicet bbfervatis,fub manuoriun- 

tur^quas progresfii calculi plurima producunt, & evitari fa- 

ExMTioris neinterdum nequeunt : quemadmodum in Prodromomeo 

f 7ft r n oKoJk* forfitan clarius fuo tempore exponetur . Sic ut nemo pror- 

mTZm7d s ^ s gentium (quisquis etiam ille fit, quibusnam etiam re- 

ipfaftm&a niediis rem tentet ) etiamfi ea fibi fingat, nec totum nego- 

tium Plaoetarum,nec CatalogumFixarumjuxta meam qui- 

dem AD LECTOREM. 37 

d^m fententiam , ad ipfe omnino fecunda,nimirum in o- 
mhibus, perducet unquam . Quippe nihil ab omni parte m^ iki 
perfe&um ; <ad adeo abfolutam Scientiam in hac vita hu- tlfiZt^ 
mana,ne4>' in Aftronomicis,neq; in ullis aliis rebus atq> /aW ** 
Artibus (cum Scieotia noftra cx partibus tantummodo fit wv***>- 
confarcinata , atq; juxta Apoftoli fententiam ex parte in^ 
hac vita cognofcamus) quicquid etiam tentemus, unquam 
perveniemus . 

Quocirca,mi Amice, fi pasfim in quibusdam minu- Nonpmu 
tioribusnon omnitempore in ipfis fceundis rem esfe per- fj^Th 
aitam animadvertcs, fer quasfo illa asquo animo, ac niini- "^ «- 
me hujus, vel illius contemne protinus laborem 5 fed me« Sw *" 
mento variis interdum de causfis, ut fupramododiximus, def P kiendL 
leviufcula committi, etiam ab omnium Eruditisfimo.dili- 
gentisfimoac perfpicacisfimo posfe, Sc fine aliorum bona 
intentione jam peradta, esfe in numero ; nifi forte rem 
omnem,cum toto Fixarum Catalogo ( non unicam puto 
aliquam Fixam, aut alteram } longe prascifius, & accuratius 
jam omnino peregeris,Mundoq; commonftraveris : quo 
pariter nos, cum Pofteritate videamus, an res ita etiam re- 
vera fe fe habeat, promisfisq; Tuis penitus refpondeant o-: 
mnia . Non raro quis longe majora fibi imaginatur, quam mwm- 
qux unqiiam praeftare valet,- & ii praefertim, qui in alienis t^ZJora 
taxandis lynceos fe prsebent, in fuis plerunq; caecutiunt > c \ bl P er/m ~ 
adeo, ut li rursus alu pari iugillandi animo ad Tua acce-/^**«- 
derent,eaq; rigidequoq; examinarent, longe majores £ Qt _ qmmvaleh 
tasfis errores detegerent, quam Tu in aliorum.deprehendi- 
fti. Nam etiam illi, qui norunt, quid toto fiat in orbe, 
ac foli fapiunt,, aberrationi nonnunquam funt obnoxiL 

Sed, qub ad mea rursus revertar, non abs re omni- $&&*»» 
no fore arbitror, fi brevibus hic qu©q; exponam, quid me^S ' 
in primis ad aufteros hofce & moleftisfimos labores tottfJf™ 
ac totmillediftantias ex Cododeducendas impulerit: ni- rYoJeLll 
mirum, quod initio ftatim perfpexerim, etiam fuccesfu Ww " 
temporis re ipsa expertus fuerim, omnium in univerfum 
Veterum ac Prasdecesforum Catalogum Fixarum(fit ve- 
nia verbo) jugiter adhuc k Coelo deviare 5 atq; fic medela 

^ 3 omnino 38 PRAFATIO 

omninb opus habere . Accesfit , quod depreheftderim , 

plurimas adhucPixas inGlobis esfeomisfas,acpasfimfpav 

^ino-tin (atis ampla dari ibidem,in quibus nova integra Sidera 

thfum^ collocari ? atq;conftttui posfent : ficuti etiam progresfu tem- 

omZt!* poris a me peradum eft, ut decera prorfiis novis Sideribus 

Globum noftrum Coeleftcm adauxerim, atcji exornaverimi 

Mor r .. ut mox clarius dicetur . Hincq; jam a plurimis annis xnihi 

r ifZ C Fix' a ^ ult ptopofitum* auxiliante D e o, di£fco Catalogo, pro mea 

ruTpro X fuo tenuitate,- fubvenire> & a mpndis, quoad a me fieri posfet, 

filtLT liberare . Atq; ita pedetentim, ut fupra jam commemora- 

vimus,aniraum ad ea applicui; qub primum Altitudines 

Meridianas omnium Fixarum, deinde quoq; divcrfisfimas 

diftantias, in quocunq; Sidere, inter fe ipfas, ■&. quridem ex- 

tra refra&iones, ubi fieri potuit, obtinerem . Et quia nulla 

locaFixarum, absq; diftantiis, vix refte deterrainari que- 

unt,fi Afcenfio Re&a non fit explorata, vel ad minimum 

ximim* re~ Azimutha (quod tamen admodumeft lubricumjidcirco cu- 

SZ£ jusvis Siderts Stellas non folum a fe invicem, fed etiam h 

c£u£». tot circumvicinis , a quot opus forent, etiam obtinere po- 

tueram,dimcnfus fum 5 non minus etiam novisy&ha&e- 

nus incognitis Stellis operam dando, ut miriimum ab iis 

Stellis eas dimetirer v quarum dtftantias fufficcrent, ad loca 

illarum indaganda. Ne non poftea ex certis quibusdam 

fblum, fed quaruravis Stellarum diftantiis, qiiae calculo, qua 

Longitudinem, qua Latitadinem magis convenirent, atq> 

triangula commodiora conftituerent, permutatis lateribus 

earum genuina loca eruere mihi esfet integrum . Quo- 

tenJnlml niam f em P er ls m1 ^ mos fa ^ ^ ut numquam cuivis decli- 

crZl^Zs- nationi folummodo fiderem, fed fimul etiam ex puris di- 

%£? ftantiis,ubi fieri id commodfc potuit, & quidem diverfisfi- 

mis, loca Steilarum a&nvenirem. Exinde plqnmas Stel- 

las, majoris evidentias caufsa, ne me, aUosvcdeciperem 3 & 

quidem prxcipuarum Stellarum loca, nonunifola rationc, 

verum diverfisfimis 5 decics nonnunquam, imb vicies per- 

mutatis diftantiis perquifi vi,ut fic poftea collatis inter fe in- 

vicem omnibus, corrediora eligerem, Sc difcerncrem, tum 

in qutbus forte esfem hallucinatus,denu6examinarem, ac 

recorri^ ADLECTOREM. & 

recorrigerem . Atq; hoc pa&o, non adeb enormiter (ni 
fallor)potui deviare; fed illico aberrationes deprehendi : 
ficuti in Prodromo noftro Aftronbmiae propedicm edendo 
fufius commonftrabitur. 

Quo autem cuilibetRerumharumGultori aliquantb f r r®jj ht 
liquidius exponatur, laborem hunc noftrum Herculeum, w/^,. 
& quidem no&urnum, & diurnum non fuisfe omnino fru- ISii^S// 
ftraneum, tum maximam necesfitatem fummopere efflagi-**^ 
tasfe, ut di6tus labor tandem, totius Aftronomiae bono, ab 
ullo aliquo fufcipcretur : fcias, Candide Aftrophile , qua- 
lisnam inter Tychonicum & noftrum Catalogum interce- 
dat differentia : quo Coeli Interpretibus ftimulo fit, ea o- ,&""* 
mnia eo penitius,& amplius mecum perquirendi, exami- ** w ^ f 
nandi: necnonea magismagisq;, mquibus metamlorte «^dr^- 
fum asfequutus, Tu, cum aliis corifirmares, ■& in iis, infj^f^ 
quibus more humano forfitan a vero aberrasfem, ex Tua 
opinione, corrigeres. Scire itaq; debes,ne unicum qui- cm.un^ 
demSidus, in toto Tychonis Catalogo ( falva ejus autho-Xt^7>- 
ritate) inveniri, in quo non maxima Stellarum pars, ad^™ 
aliquot, imo plurima minuta integra, modb in Longitu- /'™*^*- 
dine, modo in Latitudine a vero exorbitet . In Longi^^*Tf£ 
tudine quidem, accurate loquendo, nulla penitus Stella^^' 
ex Tychonicis, cum noftrisexquifite, nifi forte per erro- 
rem, convenire poteft . Nam in loco, & Afcenfione Re- 
6ta Lucidae Arietis, five ejus principio, cum Tychone neu- 
tiquam convenio. . Equidem non nifi 26oFixse inCata- ^™ 
logo Tychonico, inter illas 780, quas Tycho in Progym- niZJm %. 

- / ,_ • 1 1 • 1 • • • . , 1 • xarum ad xarum ad 
'urima inte- nafmatibus tradidit, inveniuntur, qu#«nonultra 2 minut.jS 
aut in Longitudine, aut Latitudine deviant > reliquas omnes £JJ2£ 4 
quotquot funt , ad3, $> 10, 20, 30, 40, 45, SO. imo 60 
nunuta integra a vero exorbitant, modo ut diximus, in 
Longitudinc, modo inLatitudine,quin-etiam viginti re- 
periuntur, qui ultra dimidium gradum, atqj quindecim> /fc«*fr**r 
quae ultra integrum gradum a Coelo difcrepant ; inter quas *» c*«/£* 
nonnullaeadhucdantur,qu^inLongitudine 2, 3, 4> 5,&£t£l' 
8 > Grad. atqj in Latitudine ad i, 3 , imo 13 integros gradus, ^Zm"* 
modb in excesfu, modo in defe&u peccant : quemadmo- 4 

dum 4° P R M F A T I O 

dum plenius inProdromo noftro, circa correaionem Fi- 
xarum Catalogi ad oculum erit deduc@ndum . 
„lf:f , . /roinde vides, Benigne Le<2or> me pragnantes ha- 

3*2£T r ratl0nes hunc laboremaggrediendi,conftanterpro- 
c a( aLo Fi : loqncndi y atq; ad finem tandem cum Deo perducendi : 

X cperZdZ e ^q; magis, quod poft Hipparchum nemo penitiis (reli- 

qui enim, qui carptim tantummodo quicquam delibarunt, 

non in cenfum veniunt)excepto unico Tychone prodie- 

nt 5 qui hocce gravisfimum negotium , tanto fervore, & 

ardore eft aggresfus, & tantum etiam in corrcdione prse* 

ftitit 5 fic ut in tot elapfis feculis,non nifi duo extiterint, 

qui feriam curam hujus rci adhibuerint, atq; Tychoni fo« 

lummodo adfcribendum , quod Sidera novis quibusdam 

Tycbo fme Stellis donata fuere. Attamen cum praematura morte prx- 

dubio plura . '"11 • • r • 1 ' t . ^— * 

pr.ftJufet, ventus, atq; labor nimius fuent, licet plurimisCoobfer- 
£$£!* svi ~ vatoribus, qui ipfi erant ab auxiliis, ftipatus fuerit, quam- 
Tycy piuri- plurimas Steilas minores diverfae magnitudinis , pasfim 
Z f eZ7as P er totumCoelum lucentes inobfervatas relinquere eft co- 
»***, adus j quas in tanto numero , in certis quibusdam Coeli 
^uEtor perAocis confpiciuntur , nudo , inquam, oculoCquippe cum 

motuseftno- »t-» t p • . '1 e 1 I * • r • r% K J. m l l 

va condere i eieicopns ninil,. nac m parte nobis eft negotu) ut pror- 
Sldcra - sus nova integra Sidera, ut a Laudatisfimis Antccesfori- jt bus fa&um, condere permotus fuerim . Atq; ita Eo- 
suera rum decem conftitui ; quorum Siderum Stellis etiam ipfe nova 

in Globum Tran/uiZ. e g° 5 ex Privilegio Primorum Conditorum, nomina impo- 

fui : ficuti ex Obferyationibus Lib. H, & IV, atq; Chara- 

fm"Zi acrc ?' H * manifefl um eft, & quidem adhuc dilucidius, ex 

mva indtdit edendo noftro Fixarum conftabit Catalogo. Primum, 

fub Ursa Majore, ubi antea tantiim binae informes Stelta 

fdL S m in Catalogo notatae fuer unt, duos CanesVenaticos, Afte- 

Sifr rionetn fcilicet &: Charam,2i Stellis novis haitenus negle- 

£Hs, exornatos colloca vi. Secundo, Camelopardalum, in- 

ter Urfam Minorem,Majorem, Aurigam, Perfeum & Cas- 

fiopeam, 33 novis plane Stellis prseditum fundavi. Ter- 

tio, Lacertam, five Stellionem, fupra Fegafum, inter Cy- 

gnom v Perfeum, 8c Andromedam, 10 Stellis prorsus novis 

pi£hm, appofui. Quarto 5 Lconem Minorem ex prifti- 

nis il- 


ADLECTOREM. 4l 

nis illis 8 Stellis informibus, fupra Caput & Tergum Leo- ***>* &fe 
nis,alias etiam infra Urfairi Majorem exiftentibus condidi, r c2u£Z* 
adje<5tis illis 9 infaper novis Stellis. Quinto 5 Lyneem feu nUnm * 
Tigridem j fiipra Geminos , inter Urfam Majorem, Can- 
crum,Aurigam,&Camelopardalum, 19 novis Stellis ex- 
ornatum conftitui . Sexto; ex informibus illis i4> inter 
Canem Majorem, Gemiricte, Orioriem & Hydram, Uni- 
cornu feu Moriocerotem(quod quidem Sidus k Bartfchio 
quondam in Globis depiitum eft, fed nunquam rite, quan- 
tum fciam obfervatum ) 8 riovis Stellis adau&um confir- 
nhavi. Septimo ; fub Triangulo majori , fupra Arietem , 
mirius aliquod Triangulum formavi, tribus novis Stellulis 
pfaeditum. O&avo; fubCygnofupra Aquilam, Delphi- 
num, & Caput Pegafi, Vulpeculam cum Anfere, 27 novis ^m, «*,» 
Stellis, duas vel tres jam cognitas fi excipias, infignitum ffJtvlT 
adornavi . Sic ut in his decem, novis Afterifinis 130 no- ^a»^- 
Vae plane Stellas deprehendantur, qux ha&enus nunquam 
ritfe fuerunt obfervatae , multo minus in Catalogum quen- 
dam relatae. Reliquarum vero novarum Stellarum nume- »«/***• 
rtts longe adhuc majoreft, quibus castera Sidera ha&enus aMjgjji* 
cognita a nobis funt adau&a, & locupletata. Inter quae ^Xtf^ 
nonnulluminveniturSidus,quodinj(uper 15, 20, 30, imb**^^ 
35 recentibus prorsus Stellis au&um, atq; exornatum a no- 
bis eft \ ita ut numerus omnium novarum, in Globos, Ca- 
talogumq; noftrum translatarum jam ad 650, ut fupra teti- 
gimus,excrefcat> funtq5 0mnes& fingulae, una cum ha- 
ftenus jam cognitis Stellis, fecundum Longitudinem, La- 
titudinem, Declinationem, & Afcenfionem Re&am foli- 
cite determinatae. 

Atcjj haec di&a nunc funto, de iis omnibus, quae bona *"** m. 
lntentione, ex iingulan amore, ac propenfione ergaDivi- **«Jm«« 
nam Noftram Aftronomiam magis magisq; promoven- ^JT 
dam , ac excolendam per 49 continuos annos , indefesfo r ™P t1ie - 
quidem ftudio, ac cupidisfimo animo \ fed non fine aliquo 
kbore, nedicam, fumptibus, ac fattitatis, facukatisqj di- 
fpendio, Divina annuente Gratia, hucusq; fum molitus, ac 
quae tandem cousqj etiam ad finem perduxi. Fro qua im- 

f mensi 4* PRiE F ATIO 

mensa clementisfime mihi conccfsa Benignitate, D E O 
imrimi, Q. M. R,erum omnium Dire&ori, ex intimis praecordiis 8c 

ejucd Camla- 1 i o 1 I • * 1 

smFtx*. nab^pocaebeo gratias,quod per tot ac tot annos vitam, 

wmjfsofis profpcram valetudinem,ac otium Benignisfime eft largitus, 

rtf*mrit. qyp inturbatus , ac infradtus arduum hunc conatum fpqft 

Hipparchum non nifi a Tychone fufceptum ac peradtum), 

cx votomeo perficere potuerim : ac ita quidem iit ex iis 

infuper, Divino auxilio adjutus, Motum Solis, & qu# in- 

de dependent , pro tenuitate mea , reftituerim 5 atq> fic 

poftmodum Catalogum "Fixarum examinaverim,correxe- 

rim & locupletaverim : iperoquoq, ,. fi porro DEUS O. 

M. curriculum vitae prorogaverit, mihi h&cce qualiaqua^ 

lia obfervata, ad Tabulas reliquorum Pianetarum refti- 

tuendas fubfervire posie. 

<%&»• Quod fupereft , nihil amplius ex animo exoptarem, 

owm* in quam quod naice Obl^rvationesCoeleiteSjOt quae ex us jam 

Z™Z7- a me fueruntdedu&a, eomodoperfecisfem,utomnibus & 

jhwmk. fingulis Aftronomiae Cultoribus omnimode perplacercnt, 

ae etiam in commodum Pofteritatis, quo nomine prxpri- 

omvibpu mis fufcepta funt , feliciter ccderent . Verum enimvero. 

Qjj§?Es me adeo fore feliccm, nulla ratione mihi perfuadco . Quot 

imposfiuu. h om i nes enim>tot fententiae,atq; alia apud alios funt bona * 

Nonnuiik Quis rem asq; gratam omnibus peraget unquam. Nonnul- 

tamenhicce .. i • i t" • " • i 1 • • * 

ubor procni lis tamen proeul omni dubio, etiam haud paucis, qui aequa 

$£%!!.'*' mente rem omnem perpenderint> atq; Obfervationes no- 

ftras nullo invido vicini oculo adfpcxerint, fbre hos noftros 

labores haud usq; adeo ingratos fpero ; atq>* ultro fasfuros, 

me pro conditione mea, tenuioribus-ingenii viribus, fat* 

habuisie laboris, tumabunofolo homine, alias tot nego- : 

tiis, tam publicis quam privatis obruto, minimiim aiiquid 

hacce in materia praeftitum esfe : unde quoq> aliqualem 

forte gratiam^ me apud hos meruisfe exiftimo. 

simdHbie. At h contrario , indubitanter nonnulli etiam pro- 

M^pToM. dibunt, quiin alienoplus, quam in fuo vidcnt (^utfacpiuS: 

uurl™ 1 cvenirefolet) ifti inqu«am,mod6hoc,mod6iftudcarpent„ 

luemu, fagillabunt, ac fi hac vcl iila ratione rem tentare , omniaq; 

ad ipfa fecunda redigercdebuisfem. Vcrum, mi Lcdor, 

non ADLECTOREM. 43 

non eft de quibus admireris . Nam ita nullo non tempore Jj&*jj*£ 
omnibus ? etiam prascipuis>& longePraeftantioribus Viris °™i"e?&~ 
obtigit . Quis enim ad placitum omnium quicquam per- TllT^ 
agere, tum quisnam rem aliquam ab omni parte omnibus f f r *Jf e ™ am g _ 
numerisplane abfolutisfimam reddere valet, quse non fub- m. 
cesfulongioris aevi aquopiamvelcorrigi,velmeliorari. ) & 
emendari quseat i Nihil fane fub Coelo datur, quodnon 
pedetentim magis magisq; excoliposfit: prout pasfim in 
Scriptis meis fatis abunde fum conteftatus.Hincq; nolo pla- <**&«& 
ne,mihiafhngatquisquam 3 quaii resmeas in eopretiona-/*^*,^ 
beam, ac pro iis venditem, qux in Muiudo ab ullo aliquo e- f ™"%lZ~ 
laborari haud posfunt corre6fciiis, & exquifitiiis ; profe£fco, ^jf^l 
qui hxcde mefuftinet, maxime mihi eft injurius . Tantum ^: «*- 
enim abeft, ficuti jam in Praefatione Noftra Cometogra» Xz<, r ^ 
phise inculcavimus,ut hm vanae dulcedo fiduciae animum ^ZlrT 
meum unquam *demulferit, ut potius omni temporemul-™™^- 
toties contrarium omnino ftatuerim, posfe videlicet cum 
DEO & Die praeclariora ( inventis fiquidcm facile aliquid 
eft addere) proferri/ 

Atq; hoe ipfum me etiam eb impulit , ut aufus fuerim 
ea, quse a Laudatisfimis Prsedecesforibus noftris, nec non 
ipfb Magno Tychone laudabiliter in Aftronomia jam per- 
acSfca fuere, rursus ad incudem revocare, ac allaborare, anne 
qusedam posfent elucubrari , atq> exafciari aliquanto , pro 
ratione fua, exa&ius,ac plenius . Num autem negotium il- Mucu^ 
lud ex voto fuccesferit, in quibus 3 & quousq, paullo ulte- f^Tpi"? 
rius progresfum fuerit, annihilprorsusampliusinhacvel^^ 
illa parte, quam ha£tenus praeftitum fit, liberum erit Aftro- 4° M- 
nomiae penitiorum sequisfimis Cultoribus fuum exponere 
judicium. Intereaultrblargior, meutiq; etiam varia via vmikvik 
in quibusdam nonnunquam a vero forfitan difcesfisfe; id mm!° sfH " 
quod autem in tot millenis peradis obfervationibus, in 
fundatione tot Siderum , non eft quod admireris : modo 
enim in nutnerando, annotando, determinando, in colli- 
mando , & quidem negligcntia Coobfervatoris, interve- 
nientibus quibusdam obftaculis , nubeculis , Luna fplen- 
dente, prsefertim in illis mftiutioribus Stellulis > in refra- 

f 2 (Sfcione, 44 P R & F A T I O 

6Hone, aut crepufculo conftitutis, modo etiam in defcri- 
bcndisObfcrvationihqs,excudendis, in fupputationibus, 
aliam atq; aliam diftantiam, vel declinationem,prohujus 
vcl illius Stellae ex improvifo arripiendo, & ob alia quse- 
dam intercurrentia, prater omnem fpem labimur > fic ut 
nemo gentium, profedo, quamvis fit omnino providus, 
& fagacisfimi Ingenii, ab his omnibus penitus omni tem- 
pore tutus esfe posfit. 

■fAZmT u Maxim ^ ^ tm tene °r *pe, omnes Candidos Aftrofo- 

%£jZiL pnos,ac aquisfimos Cenfores, fi aliquid humani in quibus- 

Ste dam re P e n^t,id fagile Au&ori condonaturos, & minime, 

ftiprommit. propter unam atq> alteram ndnnunquam obicrvationem,ia 

quibusdarp leviufculis vacillantem , univerfas obfervatio- 

nes protinus re jedfcuros 5 fed alias ejus generis elefturos,- & 

Fonasfis *- a d expedienda negotia adhibituros. Non dubito, quin mi- 

o^t nimim nOMuIIas e tiam inveniant, quae nbn adeo ruditer, 

TontdmT ^ c . ras ^ or *' Minerva funt adminiftratas ; quemadroodum 

7L a aZ'j C . Altitudines Meridianse, Solftitia & ALquino&ia, fi debite 

j Zu7" cxaminentur, fuppofita genuina obliquitate Ecliptic*, Ta- 

bula Declinationum, nec non correito Solis motu, inpri- 

mis obfervationes diftantiarum abunde oftendent. Nullum 

uiuuordu. quoqj apud me eft dubium, etiam nonnullas inveniri, quas 

J?'if fakem non Uti fint accurat^, ac tanta induftria pera6te, 

itZ^nis ^ uam fortb iIlius obfervationcs, fi aliquse jam dentur, qui 

J mZT * on ^ ma ) 01 ;a fibi imaginatur, ac Inftrumentulo unius fpi- 

pelfi^ra thamas multo cxquifitiora peragere feposfe,fibi fingit. Ad- 

perficcre v*- h xc ccn ^ g tiam C onfido,maximam partem mearum obfer- 

vationum in eo esfe numero (fi eas excipias, in quibus cafu 

quodam enormiter forte aberratum eft ) ut is, qui fibi tanta 

defuis pollicetur, asgre admodum omnes 5cfingulas,ejus 

generis dico obiervationes, quadragies, quinquagies vel fe- 

xagies accuratiores & perfe&iores reddere unquam valeat, 

cmBetai- q« ot quot etiam fpecilla adaptet . De reliquo nihilominus 

hborandum, iterum iterumq> asfevero, omnia fieri posfe cum tempore, 

TJnTpr*.*' fine omni dubio , corre£Hora & abfolutiora ; fed non a 

4"^rq uoll bet, ut ut fibi quisquam maxima quxq; imaginetut. 

Quilibet tamen,quavis rationt, : & quibusvis Inftrumentis, 

tam ■ADLECTOREM. 4 y 

tam nudis, quam telefcopicis pinnacidiis, det operam fedu- 
lam,qu6 valeat omnium Decesforum, nec non noftras Ob- lm ° tam) > 
fervationes, & quidem tanto accuratius reddere, quanto e- ZTdlT™ 
go fortasfis (nifi me mea nimium placent) in plurimis, pras- IZtnZiu 
fertim in Fixarum Cataloso limatiora, .& corrediora con- Tf datlora 

n . i ■ • i i -ii r* elavoravent, 

ititiu, ubi videlicet nonnullas Stellas, ukiupra jam tetigi, 
ad 20, 30, 40, 50 minuta,imo ad integros gradus (quod 
accipi tamen quafi arroganter di6tum, nolim ) correxi. 
Omnem igitur adhibe curam, amiceLe&or, an posfis no- 
ftra Fixarum loca, ad tot minuta integra, ne dicam, tot gra- 
dus, adeb leviori negotio recorrigere, & ab ejus generis 
mendis enormibus liberarc. 

Exoptarem denuo , quam ob causfam etiam omnes %<«*? 
Aftronomiaa ferib litantes^obnixfe rogatos volo, ut quili- °2ZZob- 
bet fua ratione, cpi ipfi magis commodum videtur, dum^™^^- 
modo corre&ioribus, & amplioribus Organis, omnes & ^^° r 
fingulas meas Fixarum Stellarum Obfervationes, omnibusfe^L 
veftigiis perquirat, examinet : prout ego in quibusvis Ty- ST^* 
chonicis me pr£ftiti,ut cognofcat ipfe,Pofteritatiq; detegat, ehtc <M- 
quousq,- metam forte fatis prsecise attigerim, & in quibus, 
tanquamMortalemme adhuc esfe ex parte hallucinatum j 
nec non enixa opera allaboret, quo Catalogum non tan- 
tum corre&iorem, imb locupletiorem, & quidem tot cen- 
tenisStellis,quotegoCatalogum donavi, reddat ; profe- 
<9:6,a tota Pofteritate, permagnas merebitur gratias 5 pras- 
primis fi nudas incomptasq; , noftro exemplo, tam Vete- 
rum,quam Recentiorum ac noftris obfervatis, fua apponat, 
quo pariter unicuiq; liquidum fiat,in quibus concordent, 
Sc in quibus adhuc aliqua lateat difcrcpantia : atq; fic rur- 
susNepotibus noftris, fi qui erunt, integrum fit icrupulo- 
fius etiam Tua perveftigare, tum quoq; decernere , quis eo- 
rumomniumpr^ftantioraediderit. Interea donec hsec o- Ak«*u- 
mnimode ad effedum deducantur , confultum nobis esfe^C* 
arbitror, utalter alteriusoperas, bonoanimofufceptas.ac tllas c h * Hd 

f ' ' r\ • • \ n A • i perfeciiores 

praelertim jam peractas minime perftringat,carpat, fugillet; r«^. 
fed minimum in pretio aliquo esfe finat, usq; dum, ut modb f^tt^ 
diximus rem omnem longe perfe&iorem jam fa&is,non r^"* 

f 3 verbis 4 6 PRiEFATIO.AD LECTOREM. 

verbis ac promisfis tantum reddiderit . Quippe inter per- 

agendaac pera£ta, magnainterceditdifFerentia; tum pluri- 

ma intervenire posfunt,inter ea cumprimis, quas longa tem- 

porum ferie prius funt obtinenda . 

AuUorfrbi Haec itaqj funt, ut tandem finiamus, quae circa Partem 

T ^rfmmu Pofteriorem Maghinae Noftrae Coeleftis habuimus admo- 

C HaZ ib Zics nen( ^ a • Q a °d reliquum eft, Le&or Benevole, de Tua #- 

hofceconatus quitate, ac humanitate mihi certo polliceor, hofce quales 

%ltoT. dtn ' quales conatus noftros, bona tamen intentione, in Condi- 

toris xvi Gloriam, Uraniamq; noftram plus plusq; promo- 

vendam, labore ac fumptu aliquo, non fine virium corpo- 

ris haud exigua attenuatione exantlatos, Te fuo, uti par eft, 

-Jhlll m ptetio aeftimaturum . Quod fi more humano interdum 

KSZha? exor bitasfe, atq; ad fummam perfe&ionem omnia nondum 

Bonsinjremo redegisfe me fenferis, Ingenii noftri tenuitati, ac multifa- 

potislimum . . • ■ v 1 1 • • „ • * */*"'.* » 

ajfcrihn- rns, tani pnvatis, quam publicis negotns gravislimis,qui- 
dnmeft. ^ m fe^ ^ m no £j. uc j. obruor, Te condonaturum confido. 

MtlTafrt ^ 1 vcr ° l a b° res hofcc meos, in quibusdam forfitan Tibi 
debtmtnon- haud usq; adeo difplicuisfe intellexero, calcaria mihi ad- 
7Z2o2~- dcs, adProdromum meum Aftronomiae, cum ipfo noftro 
^diiZZm StellarumFixarum novoCatalogo,Uranographia,Novisq; 
*> E e ° o f Globis Coeleftibus 3 ac iis omnibus, quae Divino adfpirante 
rendT '" Numine, adhuc molior, eo promptius in lucem proferen- 
Divinum dum. Quod ut fieri feliciter contingat > DEUM Opti- 
wxdium nium Maximum mecum ex toto pe£tore veneraberis, quo 
7/m°mDE- porro vitam ac incoIumitatemBenignisfime largiatur, no- 
Zlnorl ftrisqj Studiis , ad Nominis Sui Gloriam, Sideralisq; 
conanbHs. Scientiae incrementum Clementisfime be- 

nedicat . Vale . 
, 48 •» mm «» Ordo Figurarum 

Bffigies <>AuBom ante Trafationem ad LeBorem. Figura A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

Figura H 

I 
K 

M 
N 
O 
FiguraP,Q 
S 
T 
U 
^Xi 

X2 

Y 
FiguraZ nter pag. 2 & 3 
.nter pag. 6 &c 7 
nter pag. 8 & 9 
nter pag. 8 & 9 
nter pag. 10 & 11 
nter pag. 12 & 13 
nter pag, 14 & 15 
inter pag. 18 & 19 
nter pag. 20 & 21 
nter pag. 22 & 23 
nter pag. 30 & 31 
nter pag. 36 & 37 
nter pag. 40 & 41' 
nter pag. 46 & 47 
;&Rpag. 48 & 49 
nter pag. 178 & 179 
nter pag.182 & 183 
nter pag. 218 &219 
inter pag. 290 & 291 
nter pag.300 &301 
inter pag. 310 & 311 
nter pag. 314 & 315 Figura A a 
Bb 
Cc 
P>E e 
J^Ff 

Gg 
Hh Fieura^ I inter pag. 3 76 & 3 77 
inter pag.424&42$ 

5cDdpag.434&43S 
interpag. 450 8c 451 
inter pag. 45 'S&459 

cum altera ^ \_ . o 

a„„exa P^g- +74 CC 47$ 

int6rpag.504&50j lgura Kk 
LI N n 
Oo 

F P 
FiguraQg 
Rr 
Ss 
Tt 

Uu interpag.S40&54i 
interpag.ss8&559 
interpag. 574 & 57$ 
Mm interpag.602&603 
interpag. 616 & 617 
inter pag. 628 & 629 
interpag.658&659 
inter pag.684&685 
inter pag.7i4&7i5 
inter pag. 742 & 743 
inter pag. 774 & 7^5 
interpag.804&8os FiguraX x jinter pag. 820 & 821 
BENJAMINIS ENGELKEN COS. 

Ad 

JOHANNEM HEVELIUM. COS. 
Aftronomum Incomparabilem. H 'ABenus attonitos tenuit %E S-TWBLICA Q™ 

.Queis Tatria ^EDA^J non ultima cura Salutis. 

T)um duhiis vexata %ATIS ruitura*, procellis 

Spemj; metptmjs mter timuit 3\^mfragia fepe. ■ 

Tantorum nec finis adejl hucusj, ma/orum! 

Inp dies volupe eji lites formare mo/eflas 

Omnibus &■ fludiis Vrbis prohibere quietem 

Atij\ fovere ftnuut fit I^EXT^IC ABILIS error ! 

HEVELI Interpres £V* 3 fuper Mhera clare y 

Errantes> fix&q; nihil moderabile fuadent ? 

Sit: Tamen interdum FATOT%VDE^S(TIA majon 

Scilicet affliBis ubi S L fmul aureus adflat. 

<iltj; fate/litibm flipatm f VT ITE %j/mvs> 

Cumq; VEJ^JJS SOLl conjunBa <& lumine crefcens 

Ille bonis junllus y bmrn efl, CYLLERQVS ales. 

S ATV ^5\(jL> S quidquam pr&cijis efflclt anfis. 

z5\£A%SfcnihiL LV^CjE facies macu/ofa recedit. 

Tu iamen interea Solers Specfator Olympi 

3\Qm pateris varios animum turbare tumultus 9 .' 

tSASre SY%ACVSII. prcefens fabricata docebit 

T>otibus Ingenii GOELESTI S M ACHINA raris ; 

Cum quibus &• pa/mam retinei tua DJEDALA T>E%T%Ail 

V I{ A^s(\IE ut vidit 5 fummos mirata labores 

Totjj dies y totidem vigilatas ordine noBes 

Sic ait . Hunc noflrum fas efl extollere. Thoebum ; 

Illius &- relicjuis , nomen 3 fociare corufcis 

Ignibus aflrorum y ut maneat memorabile femper, 

Vs^fuumvideat COELESTIS MACHINA/^w. 

Dixit: &• audita in terris refonabi/is ECHO ! 

g Ad . Ad 

ILLVSTREM FIRVM, 

JOHANNEM HEVELIUM, 

Confulem Gedanenfem. 

r^ffl Ccelejiis fibi JMachina conftat, Heveli> 

Altera quam nobis dat Tua prompta manus . 
Omanus! O geniusl laborl indefejfaque cural 

Non Tibi, quos aliis^ currere> credo, Dies. 
Sparta gravis , prolixa Domus, pulcherrima Dido: 

Hei mihi, quot remm nomina^ quotque morte, 
Tu tamen inviStte facis omnia robore mentis: 

Uranitf , & Patride^ Civis, Honosque Tu<$. 
Scilicet d teneris Cceleftia fola fecutus , 

Cwlefii poteras fcribere Tanta manu. 

De 

Ejusdem Effigie. 

\JgUaliter lUu/iris tradatur Hevelius Orbi; 

lUe M athematictf gloria tanta Rei; 
lUe Tribus laudatus amor, cultusque Monarchis; 

Illeque Ddntifco , poft fua fata > Decus; 
DumpiBorfculptorqueJiudentjFama adftat,& infert: 

Exprimet Hevelium nerno; nifi Hevelius. 
Quodque videtis,ait r Clarii mera Gonjulis umbra eft: 

Nec nift) qud fcribit^ vixerit ipfe manu. 

JOAN. ERNEST. SCHMIEDEN, 
Cos. ac Scholarcha Gedan. AD VIRUM 

MAGNIFICVM ET INQOMP ARABILEM, 

D O M I N U M 

JOHANNEM HEVELIUM, 

&-C. &c. 

Patronum devote colendum : 

b^Strigerum torquens ^/ftlas Cervicibus </txem, 

Succedentem operi debilitatus avet, 
Hanc quondam A.LC1D Mportabat Dextera molem, 

M E R C U R 1 1 quando deficiebat Avus. 
Quis nunc, tantarum cernens difcrimina rerum,. 
I, , Hercuhas audet rurfusobin ivices f 
HEVELIUS fuperefi in toto en ! Unicus Orbe, 

*_/€ quo depqfitum fufcipiatur Onus. 
ILLE vacillanti Tergum Jupponit Olympo: 

ILLE deauratumfert^regitgPolum. 
Sufiinet egregios, totjam per hufira, Labores, 

Nec fiatione tamen, Pondere fraclus, abit \ 
Qlfidmultis? Pleno manet HUIC Provinciajure: 

Cede loco, 6 A T L A S , munere cede tuo ! 
^Tibi C OELIF ERI dedit olim M AC HIN A 

Nomen, 

HEVELIO Nomen MACHINA porro dabit ! 

In debitae Obfervantiae Teftimonium 

f- 

D. AGIDIUS STRAUCH. In Machinam Coeleftem 
V I R I 

mAGNlFlCl PRJ2NOB1L1S, <AMPL1SS1M1 
ET CONSVLTISSIMI 

JOHANNIS HEVELII 

Confulis Gedanenfis. 

\^AncJibi pro Pindo Jedem delegit Apollo, 

Ccelum ubi Dadaled Machina tangit ope. 
Uranie motojlans Orbe deambulat ; abdit 

Jupiter in parvum>Jidera misja, lubum. 
Hic ubi nec Phaiton majoribus excidat aujis; 

Atfe , oculo gemino vix opus Argus habet. 
Omnia nam quadrant. Miramur ,Tycho , priora: 

JMuka tamen conjert amula Pojieritas. 
Si fuperant Jplendore Solum monumenta? paravit 

Hevelii illa Tibi Machina: plura Sibi. 
Cui vel deliquio Phcebus micat; eripit umbris 

Luna Silens ; facies fert maculata, Facem. Scribebat 

M. GOTLIEB BALDUINUS, 

Ecckfiaftes Ratisbon. k 

In Coeleftera Machinam 

NOBILISSIMI iASTKONOMI 

D. JOANNIS HEVELII 

Confulis Palseopol. Gedan. 

\jxkflem H E VK L Ilfabricam luflrarat Apollo, 

Miratus^ diu tanta, •opus artis, ait: 
yEthereos non una manus depnxerat Orbes; 
Tam bene Divinam nullajecuta manum eft. Sub tempus trium ^Aflronomorum ^Regum, 

AJlronomorum hodie Trincipi 
*Anno nati %E § IS %E q V ifM 

M. I3C LXXIX 

rttatis furt jexagejimo offavo JOACHIMUS ab HIRTENBERG 

PASTORIUS, 
Prot. Apoft, Canon. Chelm. Dec. 

Paroch. &Offkialis Gedan. ac Pomeranias 

Generalis, Pra?po£ aol S. Albertum, S. R. M. 

Secretar. & Commisfarius. s 


! ■ ' 


. v: .' 

f IMMORTALIS NOMINIS 

JOHANNI HEVELIO, 

GEDANI CONSULL 

SENATUS MATHEMATICI 
PRINCIPL 

URANIES CONSULTORUM 
PHOENICI. 

iRifcafuum memoreni Atlantem Secula, vafla 
^Connttens humeris totum qui fulfit Olympum 
\*Arduus, & flammis pBum fteUantthus axem. 
\*Aurigenam refirant audaci Perfea fleclro , 
> Per fuperas plantis veclum fermcthus auras ; 
Gorgoneus fonifes quem fuccollanttbus aftris 
' Intdit. Incautas deludat Vabula mentes , 

Et 'veterum nuga, commenta^ dulcia Vatum. 

Vera jwvat Noftri Miracula pandere Secli, 

Atque Viros,, omni pa quos venerabitur avo 

Pofteritas, memorique tnfcribet candida cedro. 

sZMagnis quos Meritis tantum fupreminet ingens 

B E VE L1%)S , Patria jubar immortale Gqlani 

Atque decus , quantum , cwlo cum Luna fereno 

Plena micat , cunBos fuferat fulgentior Ignes: 

L%) N A } fui doclis dudum obftritlisfima curk 

Vindicis ; athereos alti qui rapus in Orbes 

Remigio htgenii, qua noBe fyulta laiehant 

JEterna , frimus felictbus eruit aufis. 

Boc monftrante, novas Cvli cognofcere formas > 

Et miras Rerum faaes , ignotaque Monftra 

Incipmus. Luftrare Sinus , luftrare Paludes , 

Et Maria, & Montes , VaUesqne, & Flumina, nutli 

Vifa, juvat, Terrasque & Promontoria ; quaque 

Plurima diverfo Trhjta miramur in Ore. 

Italiam umbrofis medtam fecat Apenninus 

Colltbus: jEgypusfatet bic ; fatet inclyta Gnofus , 

Lemnusque , Qf~ Rbodus , & Cyprus, &> nemorofa Zacynthm. 

Quanquam ibi Lunigenas , quijindant arva, Colonos 

Nemo videt ; nullis habitantur pifcibus undtf ; 

Nec lepores fefois , nec funt in montibus orni ; 

Nec fcogulos metuitj nec ftevas Nautta Sjrks, 

" Cdtera , Catera quis uCrbis aufit comfrenderl [, niafti 
Innumera , haud oltm Mjfteria cogmta , Cdi ? 
Guis Te, fupremo fulges qui proximus axi , 
Saturne , & varium pinxtt , quo cingeris , Orbem ? 
■Qms Jovk , Qf Comttum , radians fovis agmme fido 
Stifantum latus , infignes defcribere njuitus , 
Inftttit? aut rutilos Martis decrefcere fenfit, 
Surgere mox aliis quos cermmus auWtbus , ignes ? 
Poft gyros , Terram partter Phcebenque ferentes, 
Gfuis miram Veneris faciem , fakataque frontis 
Lumina formauit radio ? quis fuigida gibbi 
Cornua Cyllenl ; & noftris majora Camenis 
Piurima ? Quis Soiis , media qm frafidet . arce , 

Stdereus ReBor , fons Lucis , & arbiter JELthra ,, 

Fiammarum Oceanus , fomes fundusque Caloris , { 

Solerti macuias acie detexit, Qf umbras ? 

Sidera quifl referam Prifcis invifa? Sacroque, 

VLADISLAE, Tuo SteUas cognormne ? Parvi 

Mtrificas impar Vitri qui.fradicet Artes 

Calliofe ? fcitosque Tubos , Fabricasque , Figurasque 

jEris , & tmmenfi tot puichra Reperta laboris ? 

XJna manus (mirum!*) queis jufficit ommbus , iffum 

Centimanum lasfare Gjgen cum finguiafosfent. 

Hac Magnus cupdis 'Qosii In/pecloribus olim 

(Tertia Us dudum quintpennis Oiympias aBa eft) 

H E VE Ll%) S nofcenda dedit , ctaroj^ Theatro 

Credidit: illuftris Sfeciamina quanta Jwventrt! 

lgnea vis Mentis , fubfiftere nefcia, quid non> 

ProveBa uiterius , ftupefaclo prodidit avo , 

JEthereas fofuiis referans mirantibus Artes! 

Quas ut perficere, Qf manfuris tradere Chartk, 

Luctq; opata ^osfet , nec Sumpibus uliis, 

Nec Studio , & Curis infommbus llle pepercit, 

Nec Sibi. Teftantur fummi faftigia Tecli, 

Et Templa, Qf ,S]>ecuU impfita, Turresque, Minaqw* 

Et Decor , d Magnis calcattf REG 1B%) S, Arcis. 

Quam dum , conffricuo pandentem Sidera Codo , 
, Ho(f>es arvens ftuyet attonitus : flura illico captam 

Obtutu rafiiunt vano SpeBacula mentem. 

Splendida pmcipue , ac multo dvverfa -paratu 

Organa: qua , tanti quantumruis ponderis ', 'apti 

Fulmentis ju[j?enfa fuis , tamen tlicet uno 

Tangentis digito moveat manus , &* regat ; Arfis 

lngenio folidi robur fitperante Metalli. 

Ctyftallo hinc fecla fcrutantes Mhera Canna 

sZMultiplices animum invitant, oculisque remotas 

Subjiciunt Stellas , prdfentiaque omnia fiftuni 

Sidera. Sidera . Quid cbalybis formai , ftanniq; loquack, 

Vocaksque , notas dtcam , Qf. gcnus omne Tyforum , 

Cellasque, & forulos , veBesque , &* prela ? Quid a>ris 

Quafiti tabulas ? Artisque , Oferumque Miniftros ? 

gW pftquam dotlt pulcbra Inftrumenta Laboris , 

Nulla Oneris tanti motm formidine, nullis 

Territus Impenfis , generosa mente faravit : 

Ghttcquid cura Domfts , quicquid Re(j>ublica farct 

Tempns indulfit, luftrando impendere Cdo 

Geftat. Hoc unum pernox , boc perdius egit 

Omni alacer ftudio f ' multb < fed alacrior, ex quv 

Feltcis Confors thaiami fuavisjima gratte 

In partes opera venit, dik&aque juvit 

Orfa Manus ; Utis inferri dtgnior aftris , ' 

Qmm^ Bereniceo qua vertice fioruit olim 

Cafaries. Faciemfic porrb exfendere Cdi, 

^Aftrorumque vices varias , certosque meatus, 

Totque vias: tum quo palkns fe Cjntbia Ubret 

Limite; quot facibus ftellaius fdgeat xther ; 

Q}uo^formidatus lahatur calle Cometesj 

Et qua flura tenent cupdas uberrima mentes, 

Nofcere dulce fuit, dotlisque expromere Cbartis, 

Vwent perpetuts Monumenta illuftria fectis, 

Vwent; & nullas fenfura Voktmwa not~ks, 

Spirans AuBoris totknt fuper aphera NomeH. 

Maxima vidifti dudym: nunc accip majm, 

LECTOR, Opts. Sfecula, Qf Difcos, Fabricm^, fot illm, 

Tanttque mgenii, gf census, curatqUe , foltto 

Incifas ari, fidoque Interpretis ore 

Exfofitas, jam comps habes* Nunc totius ipfa 

Protmus aftrifen referata Palatia Mundi 

Confpicis, auratumque Jinum radiantis Olymp, 

Ei Steilas numero innumeras. Hic agmina lati 

Cernis lnerrantum ; nunc iniegriora, fuisque 

Fixa locis, gnavaque manu dimenfa. Sereno 

Inprimis illuftre micant SOBlESClA nutu 

Sidera. Succedunt mcognita cetera : nulli 

*y4nte avis unquam compfta prioribus ; auBo 

Mox fignanda GLOBO, pkm nova Lumina CcelL 

Bic Turba Erronum vaga fe /peBantibus offert, 

Et qua lege plo ruat obluBata, fatefcit: 

Candida cur nigra foleant ferrugme condi 

Lumtna; Solftitium , & Brumam qua norma reducat; 

Qtue Tenebrts, Lucique pares determinet horas : 

Quaque tot annorum vigiles ptuere Labores 

Eniti^ hic uno conjuntla Volumine volves, 

Divina HEVELljE vcneratus munera dextra. 

h * *At At Tibi qua digms jUvet Facundia grates, 
O Seclt decus, b Patria laus inelyta Term, ■■ 
O flenum Codo peBus , Cdique uolupas, 
Deltcwmque Tui ! Fert Tepia Fama , feretque 
Plaufibus-rtternis , culti qua pandttur Orbis t 
Machina \ qua Phoebus meta decurrit Eoa 
Littus ad Hefpermm. Dudum Ttbt, nempe merenti, 
«Aflronomi asfurgunt Proceres. Te fufficit unum 
HI P P ARCHV S, veteri Dux Artis creditus #vo 
Siderea . Affllaudtt tantus PTOLOMMVS amator 
Claudtus Vranks, ocniis ut m JEthere fixis, 
Oblitus Terra, Se cum fove NeBare vefti, 
Sucasque Ambrofia , jaBaverit. Inde ( Thoruna 
Glona quanta fia ! ) amfkBi CO. PER NI.C V$ ardet 
Exfiliens 5 notusque polo fib utroque BRAHE%) S j 
*Atq\ fuos properant ultrb Ttbi tradere fafces. 
Latantur fanBi Cineres , & nobilis nma 
CRVG ERI: ftudiis olim qui clarus iisdem, 
^Algere hac quamrvis fasfus Fumaria, fukhris 
Flagrantem ftimuks urfit j nunc latus Alumni 
Munere^ fulgenti Tecum fiper athera curru 
Evehttur, grata feltx Pietate. Vel Vnum . 
Tanti eB ingenuo dextris formmfe Magiftro 
t^Aufpictis ! Ergo tam raras Orbis ubique 
Sufpcit, Qf pukhro tollit certamine Dotes, 
Ingenitque Decus. Summorum Gratia REGV M 
\Adfprat, Titulisfy volens, & Hononbus ornat, 
Inventisfy farvet Cdeftibus. Ardua Virtus 
Pramiajic acri tribmt jucunda Labori ! 
Ma&e aufis, animisf y Tuis ! Datur, ecce, praBi, 
Fortunante DEO, gaudere, Vtr Inclyte, grata 
Sorte Operis\ Non huic Livor, non Caurus, & imber, 
^Aut caries pterit) non ipfa nocere Vetuftas. 
Barbara Pyramidum moles huic cedet, & illa 
^Didita per cunBas olim Miracula Gentes. 
HEVELII, Gedanum quo Gw, &* Confile } Solem 
SfeBat inocctduum; dum rofcida pafcet Olympus 
Sidera, dum Lechtam cum Prusfide Viftula lambet, 
Stabtt Honos. Omnes bac vincet Adorea Palmm! 
Hanc Laurum nulli pterunt mquare Triumphi ! Scribeb. Gedani, 

A. C. CIO IOC LXXIX , Menfe primo, JOH. PETR. TITIUS. CURRUS URANIA TRIUMPHALIS, 

„FRONTlSPICIO, 

COELESTIS MACHINJE, 

MATHEMATICORUM HUJUS &VI 

PRINCIPE, 

NOBILISSIMO, AMPLISSIMO, ET CON- 
SULTISSIMO, 

© ^M I y^o, 

JOHANNE HEVELIO, 

CONSULE GEDANENSI, 
ORBI UNIVERSO IN MIRACULUM 

EXHIBITUS, 

ET 

P OSTERITATI CONSECRATUS. f f Ndubitata viget, nofiro qua nafcitur aw, 
\Gloria, follicito multomm farta labore, 
J Et fiudio firvata gravi . Stat adorea prifcti 
VTempribus , fiat fahvus bwos, meritiq; nitorem s 
^Ac primas operis curas agnofcimus omnes : 
[Noftra fed admotis l^eterum fubnixa lacertts, 
tfn majus crevere decus, dumq; acribus aufis 9 
Tantarum dete&a patent myfieria remm> 

Famofisjf bodie frarepa efi laurea cedris y 

Cum Patribus fumma certant de laude Nepotes. 

Nec fine jure quidem. Qua fortunatior unquam, 

Qua Clariis Pbosbi facris ejfioruit atas « 

Clarior, aut kpdis unquam magis apa Camanis ? 

Efferus bofiili grasfetur fulmine Mauors, 

Exitium miferis, Qf s*Mors irrvifa colonis, 

Qua^ volet: *Aonides Q? habent fua cafira Sorores, 

Fatorum defenfa manu , mediocfo jub afiu 

Bellona , requieta r virent Penetralia Pindi 

Pulchrius, & 1 largos ftargunt de vertice jlores , 

URANIE* U R A N I E Te tefte loquor : Te Pmfide felix 
Liter PmsfiacM GEDANUM memorahilis IJrbes, 
Gaudet, Qf extemis dudum ja&atur in orisr 
G}mcquid adumbravit numeris JEgffiia Tellus, 
eSlut quod Alexandrina tenent Retlore Lycea, 
Cceleftes monftrante faces ; quod Gracia novtt 
Nobilium Genetrix fedes^ henigna Sofhorum ; 
G}ms Arabes, inter fteriies fiecunda recefsus 
Peclora, trivemnt fiudiis ferventibm Artes ; 
G^uod Latium docmt, magno fudante Magiftro 
Pytbagora , vel Uta Juis Europa repentis, 
Perfcrutatur , id omne oculis inquirere ?wftris, 
Ingenwqfo datur : plano jamfidera vifu 
^Confficimm , certis feu fdntillantia ftammis ,. 
Seu grege confufo , dubiaq^ vagantm luce, 
Cuntla^ convexo qu# fulgent lumina Gcslo, 
Dimenfi radio , in ctrtos difpefcimm Orbes, 
sAtcfe fuo minimas numeramm nomine ftellm: 
Poftquam folerti COELESTIS MACHINA Dextra 
H E V E L 1 1 referata fatet , yelo% remoto, 
Omnia panduntur cupido miracula mundo. 
G}uantuni Opm Ingenii , quanttsq^ volumina curts 
Condita! cui vel frima vacat cognofcere Lihri 
Limina , Qf excelfo prove&a MATHEMATA Curru, 
llluftresfy PATRES, queis tanta Scientia debti 
Progrefsus Oriusj^ fuos ; mirabitur Artem, 
Divinam^ Operam. Ducit Regma Triumfuni 
U R A N I % rutilt fer vafta Palatia Cdt, 
Immenfis meritum magnisq; lahoribm ernpum. 
Si lubeat ioium pemtus [fe&are faratum, 
Quo micat Aftripotens partos Ars inter honores : 
Non hifi mirandi pasfim monumenta Decoris, 
Adifta^ continuis cernes faftidia curis, 
Queis DEUS JEtherei Prafes , fummus^ Theatri 
Cbnditor , adffirat , fuferaq^ e fede henignos 
Succefsus calidiscL addit fua pondera votis. 
lpfemet U R ATN I JE C U R R U S , qui fflendida luftrat 
ifAftra , laboratus Divina Palladk arte , 
Infignem d longo retulit molimine cultum. 
Cui mox innumera , Parnasfia Turha, Sorores f 
Submisere fuas , quarois ad munia, dextras ; 
Harum, dum cupdas mentes^ manuscfo Aiinerva 
^Approbat, Q? ftudium non affernatur amicum: 
Pr<% reliquis tamen una fuhit divinior illa, 

OPTICA, OFi ICA, tranfmittens alkno lumina Mundo. 
Binc decus & juftos trihuens P I C T U R A colores, 
Proxima prtfclard 'rapuit jiblframia fama, 
Et taii focias adjunxtt in agmine falmas. 

Boc fedet U R A N I E Carpento , Docla V IR.A G 0, 
Et caput ad fummos Dfoinum porrigit Orbes, 
Omniaq; aterna comprendtt fidera Mente ; 
Pulchram confricua prduftris lampade froritem, 
BPHiEBUM compkxamanu, PHiEBI.q* SOROREM, 
Fert bumeris Cblamydem, pknam fulgenttbus Aftris, 
Promittens Populis foperi Myfteria Cdi. 

Quod fi forte juvat varios fyeSare Jugaks, 
nArdua quets rapum tranfcendit nubila Plcmftmm: 
Hos quofy pracipuo uideas examine leclos , 
Sicut Qf eximios ufus pfcebat , & aposl 
Ne grauia exiles lasfarent fondera neruos . 
Necjatis d kpidis repetita exempla Povtis -• 
Sufficiunt, <vel Dwa Tua Cjtbereia Big<e, 
Nec Pbaetbonteas frodeft junxisfe Gjuadrigas. 
IJlbtee majori nubes gravat Esfeda mok. 

Ergo LYNX pimo, pracuto lumine pllens, 
funtla loco , validi prafert infignia V I S U S : 
Buic focius P Y R O I S , generofo percitus Ignt, 
Additus , Qf nullos metuens perferre L A B O R E S. 
Tertia magnanimus mordet L E O frena , jugumtL 
Copulat hoc firmo , VICTRIX CONSTANTIA,^ 

%)t magna Ba fortes vifindunt Mbera T R I G JE i 
Sic eavis R E C T O R I S eget. gto frena Cahallis> 
(*l)t rafitdas taceam Lynces r alacres^ Leones) 
nAd fragilem junclis • permittat Itbera rhedam? 
Nduit URANIE, tantis fubjecla periclis, 
Per fublime Poli nullo fteclente -vagari, 
«7% fagax adeo faufti PRUDENTIA cursh 
Affdet, ac ternas dextra moderatur ' habenas. 
Proftticit btfc, dubia ne qua regione viarum 
tAvertatur iter , vaniscfc ambagibus erret, 
Inftciatue moram fpkndor , niel triftis imago, 
Etfimul buc gemtnas inpimis aplicat ARTES, 
lllam, qux RADIO defcripfit gentibus Orbem, 
Atfy aliam NUMERIS qua res diftinguit gr aquat. 
C^uafi quando fuga celeres , •vel forte proterva 
Lora Eera quatiunt, duris undantia tergis, 
mAffiftunt utrincfo jugo , fropwfy capftrum 
Cdnftringunt, focios foltU conjungere grefsus. 

h 2 Sk I 

Siclato URANIE, fer Cdi culmina CURRU 
Ingreditur: Populis% afent Miracula Summi 
Numinis , ac frimum tenues exorfa per ausu? r 
p er £ gradus jEui , toties emenfa Triones 
Egeltdos, calidmfy Plagas, & maxima rermn 
UaBenm , & multts momenta abfcondkta Seclts 
-Detegit, atfy fut ftatmt monumenta Labons . 

Hanc fibi materiam Laudis nec Barbara Memphis 
Arroget, aut celfis aufit conferre Columnis'. 
Nec fua Niliaca celebrent Faftigia Theba. 
Bic Dha U R A N I E fublimem eduxit m auras 
PYR AMI DEM, cunBos apces qua Culmme vincat: 
Hac terra tnfiftens caput inter Tulera condit, 
Mentk OCULORUM ^ACIE, tum MENTE SAGACI, 
AUSUq; INVICTO, nec DEFiCIENTE LABORE, 
Exftruitur cunBis Opus admirabile tems. f 

Huc quanquam Veteres multum imfendere M A G I S TR I , 
HIPPARCHI^, adeo firmo fiet Gloria talo , 
^PELUSIACI magna praconia luce 
ASTROLOGI niteant: Pmfsa iamen editus 1)rbe 3 
Emicmt nuper, cwiBtsj, COPERN ICUS ris 
Jnchtus; at% navum rofets decus addidit Aftris, 
llle TYCHO,/aw qua vohit flauftra Boofes, 
Cognitus, adverfo% fatct qua terra fub axe. 

Nunc iter. hoc tritum tantis Heroibus oltm , 
Occupat H E V E L I U S , Patnafraluftre Gedani 
llle Decus, Cdi% fui. Stc Gloria crefcit . 

U R A N I i£ :Sic Vafti bumerts fuffultus Atlantis, 
HEVELII in leges dfro concedit Olympus. 
. In Quo,, dum pnfci renovaiur Glorta Secli, 
~ 'jZuBofy in immenfum Diinna S C I E N T I A , Tanti 
Siftitur Ingenii miranda dote, nec ultra 
Guorfum progrediatur habet: flupep Orbis, & adftat 
lAttonitus, laudes^ VIRl, mentum^ recenfet, 
Etpraceps Fama longinquas buccina gentes 
Excitaty ac facras, celeberrima munera, Cbartas 
SufciM ,' aterno^ H E L I C O N firvMt Hcmore, 
Sera\ POSTERITAS memori <venerabitur #vo. Scrib. JOHANNES ERICUS OLOFF, 

Secretarius. JOHANNIS HEVELII 

MACHIN^ 

COELESTIS 

LIBER SECUNDUS, 

Rerum Uranicarum 
OBSERVATIONES, 

GEDANI, 

Plurimorum annarum Jiimmis vigiliis, inde- 

fesfoq; labore ex ipfo athere hauftas , 
exhibem. 


|Nno Rvx Chriftianae 1630, die 10 Tunii, rrrcr . 

• nora 7 lere veip. ad Batavos navi tendenti, in mare ^»»* ^j°« 
Balthico, haud procul Dantifco, Eclipfin Solarem mi- 
hi obfervare primum obtigit; cujus tamen phafes, 
atq ; ipfa momenta temporum, ob defe&um Inftru- 
mentorum, aeris^; inconftantiam minime accurate 
licuit deprehendere. 

Die vero 19 ejusdem Menfis Junii jn Freto Da- 
nico,prope Infulam Huennam, atque Uraniburgum, domicilium videlicet «Jj***** 
I TSlobilisfimi ac Laudatisfimi Tychonis Brahaei exiftens , Saturnum £ Luna 
I plus quam bifida, omnino tectum obfervavi. Initium occultationis ingrue- 
| bat hora fere undecima vefpertina 5 at finis, ob nubeculas, animadverti haud 
j potuit. Quantum colligere dabatur, Saturnus Lunam fubiebat & parte ob- 
;■ fcura, fub medietate Lunx, Auftmm versus. 

^ Eo ipfb quoq; anno 1630, die 10 Novembris Lugduni Batavorum ve- 
fperi, ante dimidiam decimam, Eclipfin Lunae, annuente aeris ferenitate, pro rlf^ 
voto, ab initio ad finem usq 5 obfervavimus. Quantum nudo oculo diju- 
dicare dabatur, extitit fere totalis; ut ut Tabulae plers% Eclipfin hanc mi~ 
norem exhibuerint. Ipfa autem temporum momenta, tam initii, quam &- 
nis determinare haud potuimus : cum neqj perfeda horologia , neq; alia 
organa ad manus fuerint. 

Annis aliquot fubfequentibus, partim cum in itinere apud Exteros verfa- 
rer, aliisqj ftudiis operam darem, partim etiam deinde rebus ceconomicis, curis "LHM- A moleftis- % JOHANNIS HEVELII 

moleftisfimis ] gravisfimisq; occupationibus impedirer, parum admodum 
h me in rebus cceleftibus, ut ut vel maxime voluerim, peraclum & obfer- j 
vatum eft; imo fi cjuae obfervationes adhuc a nobis habitae fuerunt, ex 
incuria (quippe qui eas initio parvi faciebam, nunquam mihi imaginatus, 
ilJis alicjuando opus fove ) deperditae funt. 

Anno vero 1630, depofitis ex parte curis illis domefticis, atcj; paullo 
plus otii na&us , inprimis inftinctu, atCj; hortatu Clarisfimi ac Eruditisfimi 
Viri Petri Criigeri, Pnsceptoris olim mei omni laude dignisfimi, nimium 
cjuantam excitatus fum,ad Studia Cceleftia aliquanto percjuifitius, & inten- 
Eciipftsoiis tiori animo, bono cum DEO, excoJenda ; fie ut eo ipfb anno 1639, diei 
[629 - Junii St. n. Eclipfin Solis bene notabiJem in horto cpodam prope Dantis- 
cum, atcj; in Camera obfcurata, fumma diligentia, quoad fieri tum potuit, 
animadverterim, fed benefieio nudi tantummodo foraminis , ut moris tum 
pleris^; erat ; Phafes tamen plurimae fumma affulgente ferenitate in Tabel- 
la alba , foramini oppofita , notato diligentisfime fimul tempore , ex Scia- 
terico, bina, imo fingula minuta commonftrante , defcriptae fuerunt: prout, 
ex annexa patet obfervatione, & delineatione. 

Eclipfis Solis 

<iAnno 163 9 y t jfunii Jl. n. obfervata* 
G E D A N I. yAma 1639. Creicerras Obicurati 


3JHS. 


Decreicentis Obicurationis. 
Ordo. 


Pbafes. 


Ex Sciaterieo accnratuf. 
Phafes. 


jE , .v Sciaterico accttrat-tsf 


Min. 
Min. 


Sec. Tert. 
Min. 


Min. Sec. Teru 
Initium 
Hora $ 


20 


42 


20 


Fig. 28 


Digit. 


IO 


26 


Hora 6 


22 


13 


Ipfa tlfefvatio 
Deliquii §ola- 


r* 


4 


Digit. 


1 


55 


Hora 5 


31 


5 


40 


Fig. 30 


Digit, 


9 


50 


Hora 6 


23 


59 30 


f ig . 


6 


Dtgtt. 


2 


31 


Hora $ 


36 


S 


10 


Ftg. 32 


Digit. 


9 


36 


Hora 6 


25 


43 40 


ris annii&i?. 


kj& 


9 


Digit. 


2 


4 6 


Hora 5 


41 


35 


10 


Fig. 3 3 


Digit. 


9 


22 


Hora 6 


26 


49 
kig. 


11 


Dtgtt. 


3 


36 


Hora 5 


45 


9 


30 


Fig. 3 5 


Digit. 


9 


14 


Hora 6 


28 


25 50 
k't g . 


12 


Digit. 


4 


19 


Hora 5 


48 


39 

Fig, 36 


Dtgit. 


9 


7 


Hora 6 


29 


52 20 
Ftg. 


13 


Digit. 


4 


41 


Hora 5 


51 


IQ 

Ftg. 37 


Digit. 


9 

Hora 6 


31 


30 40 
Fig. 


14 


Digit. 


4 


55 


Hora 5 


53 


40 

Fig. 38 


Dtgit. 


S 


42 


Hora 6 


33 


2 IO 
Fi &- 


15 


Digit. 


5 


13 


Hora 5 


56 


IO 


40 


Fig. 40 


Digit. 


7 


52 


Hora 6 


35 


34 O 
Fig. 


16 


Digit. 


6 


o 


Hora $ 


58 


7 


30 


Fig. 41 


Digit. 


7 


41 


Hora 6 


37 


II 20 
Fig. 


17 


Dtgit. 


6 


36 


Hora 6 


o 


34 


50 


Fig. 42 


Digit. 


7 


19 


Hora 6 


39 


2 30 
Fig. 


18 


Digit. 


6 


50 


Hora 6 


2 


34 


40 


&&• 43 

Fig. 44 


Digit. 


6 


58 


Hora 6 


41 


II O 
Fig. 


19 


Digit. 


6 


58 


Hora 6 


4 


41 

Digit. 


6 


36 


Hora 6 


43 


5 10 
F f g. 


20 


Digit. 


7 


12 


Hora 6 


7 


4 


30 


Fig. 45 


Dtgit. 


6 

Hora 6 


44 


50 20 
Fig. 


21 


Digit. 


7 


22 


Hora 6 


9 

40 


Fig. 46 


Difit, 


5 


24 


Hora 6 


47 


6 30 
Fig. 


22 


Dtgtt. 


7 


41 


Hora 6 


io 


58 


50 


Ftg. 4.7 


Digit. 


5 


2 


Hora 6 


48 


49 O 
Ftg. 


23 


Dtgtt, 


8 


24 


Hora 6 


13 


40 


20 


Fig. 48 


Dtgit. 


4 


41 


Hora 6 


52 


13 30 
Fig. 


24 


Dtgtt. 


S 


5? 


Hora 6 


14 


51 


40 


Ftg. 49 


Digit. 


4 


26 


Hora 6 


53 


40 IO 
%• 


25 


Digir. 


9 


7 


Hora 6 


16 


21 


50 


Fig. 50 


Digit. 


4 


ilfifor* 6 


55 


3^ 10 
Fig. 


26 


Digit. 


IO 


5 


Hora 6 


20 


5 

Ftg. 51 


Digit. 


3 


47 


Hora 6 


57 


3 20 
Fig. 


27 


Digit. 


10 


34 


Hora 6 


21 


4 

Ftg. 52 


Dtgit. 


3 


29 


Hora 6 


58 


52 40 


Ftg. 53 


Dmt. 


3 


22 


Hora 7 

47 20 


Ftg. 54 


Digit. 


3 


H 


Hora 7 


3 


52 10 
Temp 


ut verwm vife <f fuit Hora 6" 


21 


3i 


24 


Fig. 56 


Digit. 


2 


38 


Hora 7 


6 


29 20 
Et ita veraMagnit.Ecltpf.Dig. I O 


48 


P 

Ftg. 57 


Dint. 


2 


24 


Hora 7 


8 


17 . 


Fig. 58 


Dig-it. 


2 


2 


Hora 7 


9 


40 50 


■ 
Finis 
Hora 7 


14 


55 At 

Q e '^c^TcT <nj-j&r~2f. OluUr <Sott,LiAt.- MACHINy£ COELESTISLIB.il. 3 

At notes hic velim , cum omnes phafes per nudum foramen tantum fint nomwIa 
obfervat2e,hinc cornua phafium non acuminatas,fed obtufas in tabula, ut vides, 
extitisfe; &per confequens etiam , ut docet Keplerus in Aftron. parteOpti- 
ca Cap. XI, probl. XI, phafes omnes Eclipfeos aliquanto minores apparuisfe , 
quam revera extiterunt. Dempto igitur foraminis diametro,extitit reipsa ge* 
nuina Eclipfeos magnitudo, non 10 Dig. 43', fed aliquot fcrup. prim. major, fi 
fcrupulose rem accipiamus. Satius proinde eft , ut omni tempOre Telefcopium 
adhibeamus : prout docuimus in Selenograph. noftra,Cap. 5<5,quemadmodum 
id etiam & nobis continuo impofterum factum eft, in animadvertendis fcilicet 
omnibus Eclipfibus Solaribus a nobis obfervatis. Deinde etiam admonendum 
esfe duco, phafes hujus Eclipfeos in Tabella, non femper in eadem a foramine 
diftantia, fed nunc in viciniori, nunc elongatiori, ratione commodioris fitus, es- 
fe obfervatas. Proinde etiam diameter Solis, in phafibus delineatis , non fem- • 
per sequalis eft magnitudinis j fed hsec difFerentia nihil quicquam nocet obfer- 
vationi. Nam proportio luminis & umbras in quibusvis phafibus , five ratio 
SolisadDiametrumLuna?,nihilominus inquavis figura retinet certam fuam 
dimenfionem. Quoufque autem Tabulae Aftronomica* tam Kepleri. , quam 
Landfpergii, & Longomontani, cum Mc obfervatione conveniant,vel ab lis di~ 
fcrepent, fequens exhibet cakulus. 

Calculus Eclipfeos Solis. Juxta Keplerum. 


JuxtaLandfperg. 


Juxt. Longomont. 


Hor. Min. 


Hon Min. 


Hor. Min. 


Initium Damifci ' 5 18 
Maxima obfcur. 6 20 
Finis 7 14 
Pars deficiens. Digit. 10 54 


5 26 

7 33 
Digit. II 7 


5 15 

7 3 

Digit. 9 30 vata eft , Anno 164 1, die 18 Octobr. vefp. ft. n. Eclipfis Partialis Gedani obfer- $ c n$ t Lun*. Cffjm Initium incidit 
Maxima obfcuratio 
Finis 

Tota duratio 
JQuantitas 
Tempore maximt, obfcurationis, horafcilicet 

x r- 0.1 j~ . 1 1 Hor. Min. Sec. 

7 1 15 

8 26 15 
51 O 

50 O 
Digit. 
17 10 9 
2 

7' 
8 diftitii. Luna a Saturno 50° 10'. Color hujus Eclipfeos fuit admodum triftis & fub~ 
obfcurus, ad nigredinem fere vergens. Quomodo autem calculus quorundam 
Auctorum cum hac obfervatione conveniat, ex fequentibus patebit. Auttore* 


' Initium 
Hor.Min.Sec. 


Mdxim.obfcur 
Hor.Min.Sec. 


Finis 
Hor.Min.Sec. 


Totaduratio 1 Jshiantitas 
Hor. Min.SecDig. Min.Sec. 
Keplerus 
Keplerut 
Eichftadi 
Landfperg. 


7 8 
7 15 30 
6 50 
6 40 


8 28 2 
8 43 .24 
8 30 O 
840 


9 55 56 
IO II 18 
IO 90 

9 27 O 


2 55 48 

2 55 4S 

3 19 O 

2 47 o 


6 5$ 38 

.8 O O 
6 30 O 


Cu &quat. Tychon. 
Cu tqnat.fnudami 
fere. Anno 1642, die 15 April. ft. n.mane, Eclipfis Lunae totalis cum mora BcMu Lma Gedani obfervata, A. % rti. 

Initwm JOHANNIS HEVELII Initium incidk 
Initium total. obfcur. 
lempus med. obfcur. 
Recuperatio luminis 
Luna occidit 
zonti inhaerentes. Hor.Min.Sec. 
I 13 42 

22 

4 

53 

55 2 
3 
3 
4 

3 
3 o 

36 

20 
20 28 
55 3o 
18 quatenus id colligere potwmus ob vapores hori- 

Luna a Cauda Sl diftabat 41. 42 
Luna a Corde 1U dift. 39 26. 

Color hujus Eclipieos fuit initib muftelinus j cum ver6 Luna tota umbram 
incurreret j non fblum atra caligine fuit obdu&a, fed adeo obtenebrata fuit, ut 
vix locum, ubi extiterit, dignofcere potuerimus ; plane ac fi Luna nufcjuam ap- 
paruilfet. Quo vero tempore Tabube hanc Eclipfin hic Gedani oftendant,ex 
annexo calculo videre eft. Cakului Ecli- 
pjeot Luna 
164»« Ex quibm Ta- 
bulis Kepleri 
Kepleri 
Eichftad. 
Landfperg. Inittum 
Hor.Min.Sec. Kepleri 
Kepleri Eichftadii 
Landfpcrar. I 13 


28 


i 17 


IO 


I 6 


O 


I 13 


O 


Finis 
Hor.Min. 


Sec, 


5 8 


42 


5 12 


24 5 8 

4 31 Imtium total. 

obfcur. 
Hor Mm.Sec. 2 13 38 

2 17 20 

2 21 O 

2 17 O Temp. totim 

mora 

Hor.Min.Sec. 54 54 
54 54 36 
10 Temp. Med. 

obfcur. 
Hor.Min.Sec. 3 H 5 

3 14 47 

3 6 O 

2 52 O Totaduratio 
Hor.Min.Sec. Recuper. lumi- 

nis 
Hor.Min Sec. 4 8 

4 12 

3 53 

3 27 32 

14 
o 
o ^uantiias 
Di<r. Min.Sec. 3 55 14 

3 55 14 zi 

21 17 9 

18 36 C#>» <equatione Tychonica 
Cum &quat.fundament. Occultatio Martis 
ojfnno i64-2> die 15 Augujljl. n. (^ed. obferv. 10 Lunam cum decrefcentem , paullo poft ejus ortum Hora fcilicet n' 
M Telefcopio obfervarem, Martem corpore admodum diminuto , ipib fere Lunae teBut. limbo jam adhaerentem, deprehendi. Quod ipe&aculum , ut jucundisfimum 
mihi accidebat , fic avidisfime ipiiim initium occultationis exipe&abam ; fed I 
ecce ccelum fubitb nubibus obducebatur,ut nihil prorsiis de initio occukationis 
animadverterere mihi licuerit. At hora 1 poft mediam noctem die 16 Augu- 
fti, coelo rursus fereno exiftente, Mars difeum Lunae jam exiverat , diftabatq; a 
Luna eo tempore 30' circ, & hor. 1 33 fere 38'. Quantum colligere licuit, 
non iblum limbo Auftrali Luna Martem ftrinxit ; fed etiam eum omninb te- 
xit. Id cjuod pariter Cl. Eichftadius Stetini Pomeranorum deprehendit. Ob- 
fervavit enim principium occult. ibidem hora 11 3', atq- finem Hor. n 36'. Menf. Dies. 
ft.n. Satumm ir 
fupiter retro- 
gradi' Temp.Sec.Hor. 
ambulat. Hor.Min.Sec. Septemb. 
Sept. 10 

.9 

IQ 

i I 45 

40 

O 

34 Anno KJ42 

Obiervationes 

Lunae, Jovis, Saturni & Martis. Diftantia 

& 

Altitudin. 

Gr. Min:Sec. Diftantia Saturni & fovis 
Dift. Lun<e k fove 
Dift. Saturni a fo ve 
Dift. Lun& a fove InftpHmento 9 

IO 

9 

10 2-7 

58 

33 

9 ,431 Radiohaud 

^.usd; adeo ma- 
2 31 gno 
36 Menf. MACHIN^ COHLESTIS LIB. II. Metif. Dies. 
fi.n. Temp.Sec.Hor. 
ambulat. 

Hor.Min. Sec. Septemb. 8 9 25 56 Anno 1642 

Obfervationes 

Lunas, Jovis, Saturni & Martis. O' Dift. Lun& k fove 
Difl. Lun& a Saturno 
Dift. fovis a Saturno 
Altit. StelUDubhe Vrfie Majoris Septemb. 9 9 jO oDiftanua Saturni a fove 

9 54 oDift. Lun& a Saturno 

9 57 oDift. Lun&afove 

IO 4 O Altitudo Dubbe V rf. Maj. Septemb. IO 9 O O Di-ft fovis aSaturno 

11 9 ^O oDiftant. Lun&aMarte 

12 I 30 O.Dift.MartisaPa/ilicio 
1 2J. 9 49 O.Dift. fovis a Saturno Diftanti& 

. & . 
Altitudines 

Gr. Min. Sec. J$uo 
Injlrumento 5 
5 

9 

20 46 
46 

37 
10 O Radio 

o| 

O 

O.fere. J^uadr. 9 


41 


ORadio 


II 


4 


20 


20 


15 


14 


29 

O jQuadrante 9 

17 

18 

9 45 
1 

54 
49 O Radic 
II 

o Diftantit Pla- 
netarum. Eadem die vefp. hora 8 19' Jovem & Stellam fequentem in primo flexii cpnjunBiofovh 
aqux ss, in & deprehendi : Jupiter erat ftella di&a 2 6 fere borealior. Quae # St4 *' 
conjun&io cum Tabulis & Ephemeridibus non convenit. Proinde aut Jovis, 
aut Stellae Longitudo erronea exiftit. 

Die 13 Sept. mane,Tranfitus Martis & Luna? obfervatus eft. In ipfaCon- rranftm l u . 
jun&ione Hor.i 5 1' Mars a limboLuna* fuperiori diftitit 20 fere. Hor, 7 ^x^o ** 
Altitudo Solis 17 6. obiervata eft. nxiS K.arm. Menf. 


Dies Temp. fec. hor. 


Anno 1 642 


DiftantU Jguo \ 


fl.n 
ambul. 


Oblervationes 


Inftrumento 


Hor.Min.Sec. 


Saturni & Jovis. 


Gr. Min. 


Sec. 
Septetnb. 


16, 9 12 


Diftantia fovis & Saturni 


10 8 

Radio 
17\ 8 43 O 


Diftamia Saturni&fovis 


10 10 

18 ! 8 48 O 


Difiantia Saturni & fovis 


10 13 

19 


8 24 


Diflantia Saturni & fovis 


10 \6 Sept. 


20 


9 45 


Dijtantia Saturni.& fovis 


10 20 

Radto 
21 


8 48 


Diftamia Saturni & fovis 


1.0 2S 

23 


8 44 


Diftantia Saturni& fovis 


IO 29 

24 


9 O o\DifiamiaSaturni&fovis 


10 32 Sept. 


26 


8 3 8 . o\.Di(tamia Satumi& fovis 


lO ' 39 


Radio 
27 


8 20 oDiftantiaSflturm&fovis.. 


IO 41 


O 


28 


.8 47 


Diftantia Saturni&fovis 


IO 44 


O 


30 


9 10 


Difhintia Satnrni.&fovis 


IO 48 


Q 
Ottob. 


3 


9 31 


Dtft.antia Saturni,& fovts 


IO 52 


O 


Radio, 
8 


8 O 


Diflantia Saturni & fovis 


10 55 


O 


15 


7 57 c 


Diflamia Saturni & fovis 


10 57 


O 


' 
21 


7 5 3 


Diftantia Saturni & fpvis 


10 58 


O 

Ab hoc tempore annis aliquot fubfequentibus , utpote ann. 1644 , 1645 , 
1 1646 & 1647 , haud roultum follicitus fui de diilantiis locisq; Planetarum inve- au«uoT a °l£? 
\ ftigandis ; non quidem eo, quo mirius illo temporecura rerum Cceleftium me loc , a ?lmtt *™ 

U c 1 l 1 n-. 1 aliejUanto ra- 

i tangeoat ; nequaquam. hed quod eo.tempore arduum iiiud.negotium MaCulas riminvejitga. 
J Lunares ad vivum, Telefcopii beneficio cklineandi , ejusq; motum libfatorium vmt ' 
I detegencli , nec non maculas Solares , qu^vis ferena die, cum Jovis circu-iatorj- 
I bus, ob eorum motum eo accuratius addifcendi , ardentisiimo animo fufcepe- 
i ram. Quantum aqtem id labor.is fuerit, tot ac tot Obfervationes folus perage- 
1 re, manu mea delineare, aeri^ incidere^ut taceam totam Selenogrophiam qua- 

A 3 tuor: Quo tempore 
'^tuBor Macu- 
lasLunares & 
Solares obfer- 
vaveriu Eclipjit Lunk- 
r». 6 JOHANNIS HEVELII 

tuor,veI quin^; annorum fpatio confcribere , ac penitus in publicum edere, ha- 
rum rerum Periti optime norunt, resq; ipfa loquitur : fic ut fatis fuperq; certum 
fit (abfit gloria) me minime fuisie eo tempore otiofum , ac optimo jure me pos- 
fe excufari , quod Sextantibus & Quadrantibus reliqua Sidera aliquanto rarius 
infedatus fuerim . Accesfit, quod tum primum idonea , juftaeq; magnitudinis 
Inftrumenta, utpote Quadrantes, Sextantes,Oc~tantes,cum Specula commoda, 
ad obfervationesCceleftes cum fructu peragedas fabricari & exftrui curaverim. 
Quibus tandem, elapfis aliquot annis, ex voto confe&is & conftructis, nec non 
Selenographicis laboribus ad finem feliciter penitus perductis, frequentius,ma- 
joriq; cum alacritate,obfervationes, tam Planetarum, quam Fixarum aggresfus 
fum,ut fubfequentium annorum animadverfiones plurimx, circa corpora sethe- 
rea habitae, affatim teftantur. 

Interea tamen nihilominus vigiles oculos nonnunquam ad Planetas Fi- 
xasq; direxi, uti perfpicere eft ex Obfervationibus Jovis, Martis, Veneris, Mer- j 
curii, illarumq; Fixarum ha&enus incognitarum in Aquario & alibi fitarum,in 
Prolegom. Selenograph. noftrae fufius exhibitis. Inprimis Anno 1641 , 43 & 
44, Maculas Solares, & Jovis Satellites diligentisfime fingulis fere diebus, ccelo 
exiftente fereno obfervavi , delineavi , aeriq; incidi *. prout ex Heliographi& no- 
ftra & Appendice Selenograph. clare patet. Adhazc, ad facies Superiorum & : 
InferiorumPlanetarumfeduloattendi, quouso,; eo tempore Telefcopia fex & 
duodecim pedum permittebant. Sic ut omni tempore fat negotii habuerim, 
etiam cum illis multifariis Obfervationibus,quse Telefcopiis peraguntur : com- 
monftrante pariter fatis fuperc^ Selenographia noftra. 

Eclipfis Luna* Partialis 

ttAnno 1643 die 27 Sept.Jl. n. obfervata 

G E D A N I. Initium incidit Hor.Min. Sec. 6 
6 

Dig. Obfcuratifuerunt 6 
6 36 
48 
51 
53 
14 30 

30 

o 

o 

o jiltituuo ArEiuri 25 O O / 

Altit. med. in cauda Vrf. M. 42 3 o 

Centralis d* , D & J? ; diftabata D circ^ ' Auftr.versus 6 Dig. Obfcurati 
Finis 7 3 5 30 , 

7 53 o Alt.Med.inCaud.Vrf.M. 3 5 40 

8 59 O 

970 AltitudoLucida Aquila. 

Magnitudo hujus Eclipf. extitit 6\ Digit. 


Hsec Eclipfis coelo valde fereno obfervata eft. Color initio erat fuligino- 
fus. Quousq; autem calculo refpondeat haec Obfervatio , ex hifce luculen- 
ter liquet. Initium 


Medium 


Finis 


Mfignitudo 


Hor.Min.Sec. 


Hor.Min.Sec. 


Hor.Min.Sec. 


Dig.Min.Sec. 


CalcuJm Bcli- 


Keplerus cum &quat. Tychonica 
Keplerus cum&quat.fundam. 


18 38 26 


19 55 12 


9 II 58 


6 8 


t>feorLuiue>an' 


18 46 41 


20 3 27 


9 20 13 


1 


«01643. 


Keplerus absq; aquatione 


18 37 11 


19 53 57 


9 IO 43 


Longomontanus 


IS 46 


20 3 


9 20 


5 53 
Landfperg;ius 


18 36 O 19 52 O 


9 19 


60 
Obfer- ^crv^ti s nc-s QjCUl tCX l 11 111 ~Z- HLLLLC-LL 'J8* 
3 +o ^o io 70 80 90 .^oo i #»/. &. MACHINiB COELESTIS LIB. U ? 

Obfervatio 

Eclipfeos Palilicii 

aJnno 1644 die 15 SSQyuemb. mane injlituta 
G E D A N I. 

Initiam Occultationis Palilicii accidebat fecundum horologium corre- nmuhm » 
&um ( altitudines enim tum temporis obfervandi non dabatur occafio ) ho- tmA te z tb " 
r& 3 matut. j . Occultabatur £ Luna circa 96 Grad. limbi, nempe orientalis, "" 
ad Montem Alabaftrinum Maris Eoi ; cjuo tempore gradusLunze 75 limbi 
verticalis exiftebat. Emergebat hor. 4 5' 30" circagradum 3 17 limbi occi- 
dentalis, Montemc]; Alaunum, paululum fiipra Paludem Mceotidem ; quo 
temporis articulo gradus limbi Lunae 78 erat verticalis. Hora 4 10' 30'" 
poft emerfionem , Palilicium tarito fpatio a limbo removebatur, quanto fci- 
licet lata erat Palus Mceotis, parte nimirum duodecima circiter diametri Luna- 
ris. Hor. 4 33' Palilicii a limbo Lunas occidentali diftantia aequabatur femi- 
diametro Lunari; quam diftantiam accurate ex aperturaTubi colligebam. 
Linea itineraria Palilicii adMaculas translata, incedebat perMontem Alaba- tetMt m . 
ftrinum^ Inf Corficam, Lacum Trafimenum,Montem Berofum, M.Riphseum, "!&"**«• tn* 
Montemq; Alaunum 5 fic utinitium Eclipfeos, five prima occultatio, circa 96 m*™ ^" 
grad. lirnbi,finis vero, feu Stellae emerfio circa 315 grad. fuerit animadverfat 
quemadmodum ex diagrammatis praefentis linea A B clare deprehenditur. 
Limbus, fecundum Longitudinem & Latitudinem Lunae eft defcriptus ; erat- 
que id temporis circa initium Geminorum, limitemq; Auftrinum. Linea FG 
li per centrum tranfiens, eft perpendicularis Nonagefimi, Luna exiftente in limi- 
te Auftrino. Linea KL pun&is notata, eft parallela Ecliptica?, lineamq; F G 
ad angulos fecat normales ; cum A B vero certum conftituit angulum, ex quo 
JLatitudo Lunae, feu angulus Orbitae & Eclipticae colligitur. Circa tnedium 
K Eclipfeos , fivc veram conjundionem, Palilicium 6\ minut. tantummodo a 
| centro Luna? diftabat ; ita ut Luna centro fuo infra ftellam Mc fubduceret, LliMtSm r „ B 
i Palilicium vero chordam Boream 141 gradus fubtendentem defcripferit: Sche- 4SU!° 
imatismo id clare atteftante. «*»w/&. 

Eclipfis Solis 

sAhno.JErx Chrijliante 164$, die 21 Augujli Jl. n> 
G E D A N I 

obfervata. Crefcentis Obfcurationis, "hafes. 'nitium. Secundu accu- 
ratit Sciatericu 
line<t Me ridia- 
n& applicatum. 
Hor.Min. Sec, II 
U 
II 
II 23 

31 
33 45 

o 

3o 

30 Altit. Solis TemptiS ex al- 
ghtad. Ori- titudinibus cor* 
rebtum. 

Gr.M. Sec. Hor.Min.Sec. 47 15 II 31 Decrefcentis Obfcurationis. Phafes. Secundu accu- 
ratu Sciatericii 
linest Me/idia. 
n& applicatum 
Hor.Min.Sec. 7\ Jtog. AUit. Solis 
guad. Ori- 
chalc. 

Gr-Min.Sec 12 
'.\2 45 

7 Dig.i2 ,54 

6 i Digi I I 30 
40 
45 
50 Tempus ex al- 
"itudinibus cof- Hor.Min.Sec, Eclipfs Solaris 
~4mo 1645. Crefcen- JOHANNIS HEVELH Edipft Sohrii 
mtiQ 164$, Phafes. Crefcentis Obfcurationis. Decrefcentis Oblcurationis. Secundu accu- 
ratu Sciatericu 
UneA Meridia- 
n& applicatum. 
Hor.Min.Sec. 1 1 38 o 

II 42 30 

II 45 30 

II 56 o 5 Dig. 
51 Dig. 

6 Dig. 
6\ Dig. Altit. Solii 
ghtad, On- 
cbalc 

Gr.Min.Sec Tempm ex al-\ 
tkudinibut cor-\Phafes, 
retlum» Hor.Min.Sec. 12 1 30 

12 7 30 

12 11 30 

12 16 30 12 21 

12 22 

12 25 

12 27 

12 30 12 31 30 

12 36 30 7* Dig. 12 41 2046 50 Q'i2 41 47 Secundu accu- 
ratii Sciatericu 
UneA Meridia- 
n& applicatum 
Hor. Min. Sec. Aitit. Solu 
Muad. On- 
chalc. 

Gr.Min.Sec 6 Dig 

il Dtg 

S\ Dtg 

5 Dig 41 Dig 

4 Dig 

3 Dtg 

l Dtg 12 30 30 12 32 10 
012 37 13 52 i Dig 
Finis. I 6 
I 8 
I 12 
I 15 O 
30 
20 
30 Temptts ex al- 
titudinibus cor- 
retlum. 

Hor.Min.Sec 45 40 45 5 o 1 20 o 

1 23 45 44 20 

1 31 30 

1 47 30 I 49 O 

I 53 O 

1 36 O 

2 16 O 

2 30 o 41 55 o 
3 8 46 O 
3 8 24 I 6 I 15 I 24 36 

23 1 55 

2 26 
2 30 30 
40 

■®ll Altitudo 
Gr Min. 36 

38 
43 Occultatio Palilicii 

Anno 1645, die 8 Octob.Jl. n. Luna exijlente gibba, 
Qedani animadverfa. « 

ttToltut QHP m ^ una Pafifrc* appropinquaret ad diftantiam 1 5, 

™w»,i645- ante fcilicet conjun&ionem, Jovis altitudo fnamq; fixae alicu- 

jus, ob aerem nubilofum, altitudinem capere non licebat ) 

Quadrante ex Oriehalco confe&o, accurate deprehenfa eft 

in plaga Orient. 

Principium obfcurati Palilicii incidebat in altitudine Jovis 

Durante Eeiipfi, altitudo 5 in plaga Occid. capta eft 

Emergente rursus Palilicio ex umbii Lunae, altitudo hu- 
meri lucidi Orionis, in plag& Orient. inveniebatur 

Igitur ex initio Obfcur. Palilicii hor. 1 43 & fine hor. 2. 
$j colligitur, medium tedti Palilicii accidisle 

Et totam durationem perftitisfe 

Poftquam ver6 Palilicium ( vel potius Luna Palilicium ) 
ad 15' Lunam erat praetergresfum, relpedu confinii luminis 
& umbrae, humerus lucidus Orionis ab horizonte fuit elevatus4° 

Quanquam autem a limbo Lunse vero occidentali,modo 
di&a Stella tantiim adhuc 9 erat remota : Luna namque eo 
ipfo tempore ad limbum occidentalem jam 6' decreverat , 
quia tamen nondum fatis exacte haec minuta confecla vide- 
bantnr,ideoque paullo poft altitudo Procyonis in plag& ori- 
entali Quadrante capta eft 

Altera vice altitudo Procyonis 

HocTemporeLuna ad 00 fere Ecliptic* gradum per- 
venit , hora nimirurn Tempm 
Hor. Min. 29 
29 38 
57 27 
43 
31 

57 

20 
14 3 14! 21 

24 30 Paliliciurri: 
hn* U GzLi;gi..g&dL. o 
JU. \s+ MACHIN^E COELESTIS LIB. II. o 

Palilkium ingresfum eft corpus umbrofiim Lunx , circa ng grad. limbi ?#&* Ua- 
Orient. circa Montem Audum, & tranfiit per Montem Neptunum , Montem TJmlr/nfwe. 
Mylium, Promontorium Chadifiam 3 M. Herculis ; contra egresfum eft penes r,t ' 
gradum 202 $ ita ut fere centralis hxcConjundio Palilicii & Lunae fuerit. Per- 
tranfiit enim proxime infra centrum Lunae , ad unicum tantum minutum pri- 
mum, defcripfitq; in hac Obfervatione chordam Auftrinam 174 grad. fubten- conjuntiio h*c 
dentem ; nec multum abfuit , quin totam tranfitu Diametrum defignaverit , {£$*£ %$* 
prout ex linea C D Schematis B. pag. 7 appofitne dilucide patet. Circa cwww »* 
quam ultimam Palilicii Eclipfeos Cbfervationem hoc inprimis notandum oc~ 
currit, quod nulla prorsuis differentia inter limbum hujus Obfervationis, & aa- 
tecedentis fuerit animadverfa > id quod tamen c&fu evenit. NamLuna cum hoc, 
tum illo tempore fere eandem longitudinem & latitadinem habuit : quare 
cum centrum fuerit idem, & limbum eundem fuisfe oportet. 

Obfervatio Eclipfeos Lunaris 

Ad diem 31 fanuarii 3 Anno 16+6. Jl. n. ante OrtumSolk 
G ED ANI 
inftituta. Phafes Lu- 
n& deficien- 
tisTelefcopio 
deprehenf£. 

Nihilpen- Nihil 
Nihil. Nihil 
Initium 
4 Digit. 4l Dig. 11 Dk. Altitudo 
Lucida Ly- 
r<ead ortum 49 
Altitudo 
Petloris Cy- 
gni 
39 O 
39 55 Tempora 

inde fuppu- 

tata Gr. 


Min 


Hor. M. S. 


30 
33 

37 


3 
26 

IO 


3 26 

3 51 20 

4 is 32 


40 
46 
47 


30 
S 

57 


4 42 

5 21 4 
5 3 3 3& .5 40 48 12 52 
Ip 20 Gradus 
L imbi 

verticalis 
I^un<t 

Gr.Min. 50 Semidiamet. 
umbr& data 
femidi. j) 

17 m. 
Min. Sec. 4<5 30 46 30 Jnitium obfcurationis circa 
\ I S° Umbi Momemdy Audum 
deprehendebatur. Relicjuarum phafium i uf& fi- 
nistotalis obfcurationis afpetiu 
nubes fumufcj; in vicinia exor^ 
tus nobis eripuermt. Eclipfis-Ltitl* ■ 
^«»0 1646 Ingruente quidem hac Eclipfi Luna?,Coeli ferenitas quafi annuere videba- 
tur ; fed praeter fpem denfisfimx nubes , fumusfy nigerrimus , in vieinia meae 
j Speculae Aftronomicae,eo ipfo tempore fubito exoriens,pene omni ex parte ob- 
fervationi obftiterunt, quo minus Lunam Telefcopio accurate intueri licuerit. 
Hincq;accidit,utinitiumiftius obfcurationis uno minuto forte ferius animad- 
verterimus, cjualem qualem etiam adhibuerimus ditigentiam: ne^; infuper plu- 
res, quam duas phafes delineavimus, eas^; adhuc de coelo quafi clanculum tan- 
tum abftulimus : gradum phafium vero verticalem, illarumque inclinationes 
nullo pa&o, ob causfam modo dictam, legitime annotare licuit. Animus oui- 
dem erat, ccelum fi affulfisfet fudum,& minima quxdam circa hanc Eclipfm de- 
lignare ; fed ex voto meo obfervatio non fuccesfit. 

Sequiturinfignisilla,atq;longeexoptatisfimaEcIipfis Jovis, quae Anno Ec/^># 
1646, die 24 Decemb.ft. n. vefp. a nobis hic Gedani obfervata eft j fed utinam ohfervaM ° 

S j Ccelum io JOHANNIS HEVELII < 

Ccelum nobis tum fuisfet magis propitium, ut omnia & fingula , quaecunq; no- 
tatu fummopere fuisfent digna , ex animi fententia deprehendere licuisfet : fcd 
res paulo aliter, quam volebamus, cecidit. Principio quidem , Luna exoriente , 
Ccelum admodum affulgebat fudum ; vemm paulo ante occulrationis initium 
ex infperato undique facies Cceli ita fuit omnino te&a, ut five Lunae, five ullius 
fbellae fixae neutiquam concederetur afpectus : hinccpe omnem fere fpem hoc 
in obfervationis negotio aliquid folidi perficiendi , perdidimus. Ex improvifb 
ramen, horam circiter nonam cum dimidia, nubes prope Lunam ex parte funt 
disfipatae,ut nobis inCcelum oculos defixisfimos habentibus,Luna fic fatis clare i 
iterum appareret : at ubi interim Jupiter nofter ? nusquam certe confpicien- 
dus; ut ut ille,Telefcopii ope, ftudiose quaerebatur, plane ac Ci nunquam in illo 
amplisfimo ftellarum theatro extitisfet. Unde fane nihil aliud , quam Jovem 1 
a Luna omnino teftum abfconditumq; esfe , conjicere fas erat. Quamobrem 
diligentisfime conftantisfimeque limbum Lunarem , pra?fertim occidentalem , i 
ubi illius exitus fperabatur, contemplati fumus ; ne non minimum Jovis emer- 
fionem, ciim ejus occultationis initium inclementia Cceli nobis denegasfet, ac- 
curate animadverteremus : id quod & feliciter hic Dantifci hora fcilicet 8 min. 
39 fec. 30 nobis obtigit. 

Profiliebat itaq; demum exfpectatus Jupiter ex umbr& Luna*, circa Petram 

sogdtnl *p- Sogdianam , ad Sinum inferiorem Maris Cafpii fitam ; quo ipfb momento di- 

fiteremerfu. jjg enter j tem attendi , cum quibus Maculis in facie Lunae maxime confpicuis , 

ipfe Jupiter emergens , in eadem re<5ti incederet linea. Deprehendi autem id 

non folum fieri cum Petra Sogdiana , fed & Freto Pontico, Monteque iEtna. , 

Ideoque per ifias Maculas, in figura quadam primaria, eb fine deftinata, lineam 

duximus reclam , qua? illico fimul initium occukationis accurate nobis com- 

Per ucanam raoftrabat : quod nimirum revera illud contigerit circa 100 limbi gradQ,circaq; ; 

p pt: er tr.m- Montem Pentadaclylum, in Mari Eoo fitum : fic ut Jovis via translunaris in- 

$veritMacuiai. c ^ ev ' lt ^ p er ^^clum M. Pentada&ylum , M. iEtnam , inter M. Myfium & 

Olympum ,. per fuperiorem trium Montium Mofchi , Fretum Ponticum , M. 

Caucafum, M. Tanconem, Petram^ue Sogdianam , juxta quam iterum exitus 

Jovis animadverfus , ad 175 grad. fcilicet limbi. Conftat ergo , Jovis lineam 

itineris fubtenfam fuifse 175 graduum, attenta videlicet parte inferiori, five Au- 

ConjunBhfo. ftrali ; fuperiori vero, five Boreali, 185 graduum. Non minus ver6 etiam in- 

lipm^dufuit de fit manifeftum,Conjun&ionem hancce Jovis & Lunae ferme centralem exti- 

cemraiK. t isfe ; quippe quod tantum 40 fec. fub Lunae centro Iupiter fe fubduxerit , id 

quod ex fchemate fubfequente E, perquam dilucide videre eft. 

Caeterum te fcire quocj; velim Le<5tor,qu6d ha?c occultatiolovis, non ipfb 
tempore Plenilunii , fed fecunda demum circiter die ab Oppofitione acciderit : 
unde Lunae difcus minime undicjue apparebat plenus, verum pene ad integrum 
decreverat digitura , ad plagam videlicet occidentalem : veluti ex fectione ifta 
luminis & umbrae A A , tum a nobis delineata, eft in propatulo. Igitur facile 
adhxc intelligis, primam Iovis emerfionem non ad ipfum confinium A A , fed 
2 min. 1 5 fec. ulterius, Occafum versus ( tanto enim intervallo tum confinium ; 
lucis a vero Lunae limbo eo in loco erat remotum ) fadam vifamcj; esfe. Deni <* 1 I - 'e (0 II fe MACHlNifi COELESTIS LIB. II. 

Denique cum io adjedta Figura E , facies Lunae eandem prorfus pr# fe %"» fH a ™ 
r erat inclinationem , quam ipfb emerfionis tempore Luna obtinuit ; mdeu-J^Xwt 
tique cuilibet patet, initium ingresfus , fi Lunx Codique conftitutionem re&e f^{vlm%- 
confideres, contigisfe circa Vulturnum, in diftantia 57 graduum a pun&o Na* mi 
dir ; emerfionem vero circa Corum, in tot itidem graduum remotione > fed h 
pun&o Zenith. Confiderato autem perpendiculo Nonagefimi,initium accidk 
circa 69 grad.a pundo inferiori jam didi perpendiculi diiiantem; finis vero oc- 
cultationis circa 69 gradum,a fuperiori puncto ejusdem perpendiculi remotum. 

Poftremo, quandoque denuo optima per id temporis fe fe nobis offerebat Diammfo ^ ' i . * i k x - r -- uia 

occaho, veram proportionem diametrilovis , iecundum Maculas Lunares exa- i m 
minandi j ideo quoque fummis viribus fum annixus , ut certae alicui Macula* ' 
Iovem iterum aequarem. Luna itaque probe perluftrata , inveni eum cum nulla 
omnino alia comparari posfe Macula, quam Monte i£tna : quanqua , cum rem 
ftridius attenderem,vixjupiter adhucyEtnas aequabatur j interim tamen diame- 
ter ejus paulo major 5 quam Vallis Sinai,& minor tamen,ut jam retuli , qua Vallis 
yEtnx deprehendebatur. Ex quibus utiq ; haud magno labore vera diametri jo- 
vis quantitas,cognita videlicet proportioneVallis/£tna?,& diametri Luna?, inve- 
ftigatur: qux proportio fane fe habet ut 1 ad 34. Iam,fi diametruLunx perigae* 
praefupponas csCq 34 minutorum j fequitur fihe contradi&ione Iovis diametrum 
tantum unico aequari minuto primo. Si ver6 diametru Lunse perigseam minore, 
cumEximioP.Gasfendo,3iduntaxatminut.& 6 fec.ftatuas , diameter lovis 
yix certe 54 minut. 40 fec. conftabit. Sed de his fufficiat. Nunc Obfervationem 
ipfam occultati Iovis,ejusq ; typum cum in majori, tu minori formaadjungamus. 

Obfervatio jovis a Luna tecSti , 

Inftituta GEDANl An. 1646 dtez^ hec.fi. n. vefr. quantafuerii 
irehtofa g uilmudmes. Gr.M. Hfe.Dex.Or.S4. 5° PedisJin.Or.24. 30 HU.lucJext. 38 3 3 LimbiJ)fup. 29 $2 
Limbi^fup. 30 44 
fovis 31 50 Martis 

fovis 

fovis 

fovis 
Canis min. 
Canis min* 
Canis min. 29 10 
32 18 
32 42 33 
32 
3 2 47 
33 7 Tempus \Tempus per 
fupput. \aliiu correft 
Hor M. S. l Hor. M. S. S 58 20 9 1« 44 9 3S 31 10 4 42 
10 10 52 
IO 16 14 IO 17 4 j 
10 19 35 
10 21 39 

10 24 31 
10 27 56 
10 33 42 
IO 36 50 8 39 30 8 50 
8 53 O 960 Initium emerfionis. 6)uo tempore M. Serromm &Inf 
Corfica y ftib eadem linea deprebendebantur perpendicu- 
lari. Hincq;340grad.limbiculminaifeconftat. 

fupitertanto elongabatur intervallo a confinio luminis & 
Hmbr&,qimto M.^t. a Sin.Salmidesfo; hoe efi 6\ mtn. 

Diftantia fovis a confinio aqualis erat difiantia Inful. 
Besbic& a M. Riph&is -, hoc efi S circiter minut. 

Diftantia fovis a limbo lucido , aquabatur difiantU M. 

t^£tn<& a confinio vccident. hoc efilj min. 
Difiantia fovis erat tanta , quanta diftantia M. Porphy- 

ritisaM. Riphais, tumtemporisinipjo confinio fitis,id 

eft 22 circiter minutorum* 
fupiter tanto fpatio a confinio aberat, quanto abesfe vi~ 

debaturconfinium lucid& & obfcura partis ,ab ei oppo- 

fito limbo orientali 5 hoc e[i 3 I min. 
fupiter a confinio 46 circiter min. removebatur. Obfervati. ffc, 
vis a Lmd te° 

m. B Decse* IZ ob JOHANNIS HEVELII Imtiitmoccnlta- fimiM- Alberti Linemanni, amicinoftri haud vulgaris obfervatio, Rcgiomontiin BorusfianoftraTeliciterfufcepta,cui-ne- 

tionis fovis Rt- fcio quameliorifortuna,initiumillud Jovis occultationis pra: nobis obfcrvareobtigit, quod, ficuti ex literis ejus humanis 

giomonti obfer- percepi, incidit ibidem, ciim Humerus finifter & pr.-ecedens Orionis altus esfet 29 grad . 31 min. hoc eft , hor. 7, 5 3 min. 2 

•vatnm. fec. Quo de tempore, fi dirTerentiam Mcridianorum 7 min. 30 fec- lnterDantifcum & Regiomontum,quamplurimis fide di- 

gnisfimis obfervationibns multoties ftabilitam, fubduxeris, remanebit verum principiuminoresfns hic , fcilicet Dantifci 

hor. 7 45 min.33 fec. Egresfus vero anobis deprehenfus hora 8, 39 min. 30 fec. Ex quibus utlq; patet,qudd mora obfcura- 

tionis Jovis ad 54 propemodum minnta temporis fe fe extenderit : id quod hoc loco tacere, & lilentio fuppnmere plane ne« 

fas dnximus. Obfervatio Eclipfeos Lunae , 

dnno d nato Chriflo i 


GEDANI 

6-\7 die 20 Jan 


■fi 


.n. 


'vefr. inflituta. 


Phajes Luna TubofpicMo 
obfervata. j 


Altitud 


tnes. 
Gr. Min. 


Tempora 

fupputata, 

H. M. Sec. 


Tempus fe- 
cundu horol. 
per alt. cor- 

retlum. 
H. M. Sec 


^umamMacuUfub eadem 

linea perpendiculari fuerint 

ebfervau; & quinamgra- 

duslimbi extiteritver- 

ticalis ? 
fovis 

Procyonis 

Sirii 


24 54 
24 45 
13 25 


7 

7 
7 


12 56 
28 40 
56 59 
Mons Carpates & Mons 
°y£tna pendiculariter erant 
erecli. Hmc 342 gradlimbi 
extitisfe verticale certu efi, 

Lacus hyperboreus inferior 
& Inful.Besbica-.ficut 345 
grad.fuerit verticalis. 

Sinum Sagaricum PontiEu- 
xini, Infulamq; Bes bicam in 
hnea perpendiculari depre- 
hendimm; unde innotefcit , 
quod 3 52gr. Luna culmina- 
verit. 

Lacus hyperborem fuperior 
& Infula Besbica. Ergo 3 
grad. extitkverticalis. 

Lacus nigermajor &Byzfa- 
tium ; hocefi 9 grad. tum te- 
poris culmmabat. 

Latus finifirum lacus nigri 
majoris, ejrM. zALtna. Ita- 
que 16 grad, limbi culmt- 
nabat. 


Nihilpenumbrne. 
Nihil 


Procyonis 
Procyonis 
Procyonis 


30 
30 
33 


4-7 

53 

5 


8 
8 
8 


17 43 
19 19 
36 39 
Nihil adhuc. 

Penumb. dilutisfim& veftigium 

Penumbrapaullo crasfior. 


Procyonis 

fovis 

fovis 


33 
41 
41 


42 
9 

46 


8 
9 
9 


40 48 

7 28 

12 12 
Penumb 

I 

1 

X 


ra valde notabilis. 
Initium 
1 Digit. 


fovis 
fovis 
Procyonis 


42 
42 
37 


24 
40 

22 


9 
9 
9. 


17 40 
19 12 
24 36 
1 \ Dig. & pauto plus 
2\ Digit. 

2\Digit. 


Procyonis 

fovis 

fovis 


37 
44 
44 


44 
37 

5 5 


9 
9 
9 


29 17 
34 51 

37 21 
l 

7 
8 

9 


3 Digit. 
l\Digu 
SlDtgit. 


Procyoms 
Procyonis 


38 
39 


48 

19 


9 
9 


44 7 
52 11 


9 


47 


23 


4 Digitfere 
44 &&*. 


Procyonis 

fovis 

fovis 


39 

43 
48 


40 
O 
9 


9 

IO 

IO 


58 7 
6 45 
8 II 
10 
1 1 
1 1 


4f Dtgit. 

4 Z Dig.&pauloplus 

4 \ Digit. 


Cord. Leonis 

fovis 

fovis 


32 
49 
49 


55 

4 
24 


JO 
iO 

10 


IO 31 
17 O 
20 22 
M 

M 


5 Digit. 

5 D.&pautomin9 

4i Digit. 


fovis 
fovis 


30 
50 


14 
41 


10 
10 


29 5 
34 2 


10 


45 

l 6 

17 

*8 


4 4 velpar.amplius 

3\feredigit. 

3 \ velpar. amplius 


fovis 


52 


58 


II 


2 59 


10 
10 


49 
57 


30 19 
10 
21 


3 4 Digit.fere 
2 4 Digit. 
2\ Dkit. 


1 1 
11 
II 


3 
10 
13 


55 

2 
40 


11 

U 


2 Digit. 

1 \ Paul. ampl. 

i\ Digit. 


Cord. Leon. 


41 


22 


II 


20 53 


ii 
II 


16 
19 15 


n 


l\ Dig.fere 

\Digit. 
1 Finis 


Cord. Leon. 


42 


5 


II 


27 44 


II 

] 1 


22 20 

24 45 


D enfa penumbra 
Penumbra dilutior 
Penumbra dilutisfima 


Cord. Leon. 


42 


M) 


II 


30 3 


II 
1 1 


33 

35 


16 

48 


Finispenumbrm 


11 


38 


40 Per quas 4r 
<u.a« <#Vjo . 2.5'. 4" iZ>: % 3>i ld buce<r Gcuf.<cefs CDdcr-e^c-c^eyivtes. 
Z3> tJ 
■rM 2.2. . 

3 cbu 


S i l«.r. 
Slidpc+t SDL S ,n SJipUi. MACHIN,£ COELESTIS LIB. It. n Init 

I Per qum JHacalas tranjmerint 
TJmbra Je&io?ies. j> 

IO 

II 

12 

13 
1.4 

i5 

16 

17 

ig 

19 

20 
21 

22 
23 
24 

25 
26 

fz» Initium totttigit tirta 170 gnjj. /n»M. 

Per Monttm -4cabe,LacumMeridionalcm, tjusq; Monttm. 

PerM. ^jaeem, Val. ^trabia ; interfc M. Lionem, ~4nn£fe 

VerSinumSirbonisJ.Didymam, M. Horeb,propeM.Sinai. 

per M. Cataratten I. Letoam , perfcpartem M. Sinai^iufiral. 

Verpart. infer. Val. Mar<eot. Mare mortuum,M. Dalangveros. 

VerVal. Mar<eotidem Inf. Carpathon , Taurumq;. 

Verfup.p. P. Mar<eot, infraRhod.per I. Cypr.per Lib. M. Coib. 

Per Val. Maneotid. I, Melam,fupra Rhodum O 1 M ^irmeniunt. 

Ver V. Mar<eotid. M. Vhotnktm , M. Cragum , atj; M. Sogdian. 

Ver Inf.p. V. Mar<eotid. per Tumulum Celenorum M. Sog. c V. ^ireef. 

Infra V. Mar<eotid. M. Maficytum & Valudem ^ireefam. 

inf. V.Martotid.fup. M. ~4thon,lnf.M. Sip. Didymumq; per. S.ext.Von. 

Verl. Lemnam, M. Sipylum, Didym. M. Mofchum <y S. ext. Vonti. 
VerMare Syrticum, M. ^ithon, M. Didym. M. Tanconem & Vet. Sog. 
Ver M. Cataratt. I. Melam, I. Lesbicam, M. Maficytum, M.Tanconem. 

Ver M. ^caben, I. Cret. I. Rhod. M. Cragum, M. Cad. atq; Vet. Sog. 

Ver M. Vharan, M. xitrix ad Mare Pamp.fupra Ptt. Sordianam. 

PerM. Troicum.M. Tabor ,infia Tanconem. 

PerM. Hor, M. Libanum,inf. Tanconem c fupra Pet. Sogdian. 

PerM. ^nna, M. Sinai, L . Thofpidem, Petram Sogdianam. 

Per)M. Seir, Taurum, infra Petram Sogdianam. 

PerM. Seir, M. Calchaflam M. Sogdianum. 

PerDefertumRaphidim, M.Caucafum &> Wrofum. 

PerM. Coibacaranos,M. Paropamifum c Montem Nerofum. 

PerM. Techifandam M. Dalangveros infiaM. wrofum. 

Infra Dalangveros. 

Finis obtigit circa z^jgrad. limbi. Init 

l 

2 

3 Animadverjiones quadam, circa 
hanc Eclipjin notatu digme. 

Pattlo ante initiuM Eclipfeos , clare admodum omnes 

4 circttmjoviales > tres fcilket fovi ad ftniftram , 

& qttarmm addextram ejus confpeximtts, 

hoc circiter pofittt. *K O ^CatpuEchpfishparte infer. & quidem dext.vershs 5 fciltcei 
| grad apunBo xadir, objcurari. ^lineAverb Nonagefimiper- 
Lpendnulan ortum versus 38 cir.grad. obumbrariincepit. 
Vmbra Sinum Sirbonis flringebat ; 
Mons Sinai tegi incipiebat. 
Mons Sinaiplanh teiius. 

Vmbra circapartem inferiorem Valudem Mar<eotidis termtnaba- 
tur. Itemq; cufpis dextra difiitit hpunito Nadir 60 grad.dte 
ra verb 40 grad. circiter ortum versits- 

Cufpis dextradijiabat apunclo Xadirjsgrad, e* finiflra 145 gr . Vmbra ad Sinum extremum T. Euxki usq;pervmrat ; 
Maxima cum obfervabatur obfcuratio , umbra Inf. Lemna tranl- 

grediebatur : Cufpis dextra tum elongabatur hpuniio Xadir 96 

grad. c- finifira ortum versus 48 grad. 

Cufpis dextraplane in occafu, hoc efi 90 grad. hpuntla Xadir re* 
mota-erat, 

Mons Sinai iterum illuflrari incipiebat i 

Mterd cufpide inpuntto Nadir. alteni plarih in occidente umbra 

terminab., fic utphafis id temp. 4 partem periph.Lun. occuparet. 

Cufpis dextra omninojub lined normali, qu<e lineamperpendkula- 

reminterfecabat animadverfa : finiftraverd $ grad. h punclo 24 Nadir ortum versiis erat remota. finis extitit hpunBo wdir (textram vershs 4 $ grad. tirc, h tineh 
verb perpendiculari Wnagefimi tantum 38 circiter grad- B Sed Tranjiw ?o. 
vit. 14 JOHANNIS HEVELII 

Sed ut paulo etiam curiofiori e6 magis fatisfiat Le&ori , ccce , cujusvis di- 
giti phafin,in peculiare retuli fchema, uti in praecedente Diagrammate F,videre 
eft. Quamvis autem longe fint minora illa Diagrammata, quam ea esfe aliquis 
optet : attamen Maculas principales, qux prae caeteris eminent , quoad fieri po- 
tuit, fumma diligentia ibidem funt adumbratae ; ita ut non folum, meo judicio, 
cujusvis digiti fe&ionem five phafin fatis probe animadvertere, fed &,quod ma- 
gis eftjipfam Lunae inclinationem, quae circa quamlibet phafin fuit advertenda , 
accurate admodum dijudicare posfis j praefertim vero annotatis illis fe fe invicem 
interfecantibus duabus lineis, quae nunquam non angulum inclinationis confti- 
tuunt. Lineaenim a b, commonftrat Jineam perpendicularem , Luna in No- 
nagefimo, circacj; Nodum Boreum conftituta ; altera vero c d , lineam indi- 
cat quovis tempore , ex puncto Lunae verticali, per centrum ejus perpendicula- 
riter defcendentem : hinc^ue valde velociter hasc variator 5 at illa a b, intra di- 
es aliquot vix parum admodum de loco fuo dimovetur : fic ut ftatim, primo in- 
tuitu ex angulo ifto , quem duas illx lineae conftituunt , inclinationem feu di- 
ftantiam lineaj perpendicularis Nonagefimi, a linea verticali Lunae , nemo non 
nefcire non posfit. De quibus quidem, ut te, Le6tor amice, priusquam obfer- 
vationem ipfammet oculis tuis fifterem,quafi in antecesfum admonere, a-quum 
duxi. Tandem vero fub finem figuras F, etiam Iovis tranfitum a nobis obfer- 
vatum adjiciam ; idque eo praefertim fine, ut velocem Macularum Lunarium 
inclinationem, ( cum eadem nocle tam hic Iovis transcurfus,quam Eclipfis Lu- 
nae acciderit) eo deprehendas melius. Quicquid autem praetereade ifta lovis 
obfervatione animadverfum k nobis fuit, ex fequentibus patebit. 

Traniltus Jovis , obfervatus 

G E D A N I. 

nJnno (Jhrijli 164.7 die iifanmr. manejl. n. Altitud. 
ArBuri. 
Gr.Min 36 $3 

3 8 29 
39 48 44 48 4,46 16 
6 Tempus fuppu- t 

tatftm. 
Hor.2idin.Sec. 2 6 49 

2 18 21 

2 38 O 

2 33 45 

3 6 1$ 3 18 7 
3 45 o 
3 57 ° Diftantia fovis a limbo D , deprehendeba mr 40 circiter minutorum. 

Diftantia ILalimbo _) , aquabatur diametro J> ,feu 34 minutis. 

MonteCarpatem & Byz,antium,fub eade lineaperpendiculari animadvertimus: 

hincq; conftat. 3 5 grad. limbi culminasfe. 

Mars cum centro Lun& in perpendiculo obfervatus. 

fupiter a limbo _) , non removebatur majoriinterftitio, quani M. lAZtna a limbo 

D infer. hoc eft2\ circitermin. Tumq; fupitercumM. Porphyrituatq; <tAEt- 

na, rettam omnino conftituebat lineam. Id quod circa tales ftellarum tranfitw 

fummopere dignum eft obfervatu. Hoc enimfi recte attendatur, profeiTo nunqua 

nancertntesfepoteris, a quapartelimbidiftantiafitnumerandajcontra,fiidne- 

^lexeris, in casfum laborabis. 

fupiterdiftititalimbo Lun<£,tantofcilicet intervallo, quanto Infula Besbica , a 

M. Porphyrite, hoc eft, 1 5 min. In retta vero linea deprehenfus fupiter cumlnf 

Corfica atq; InfuL Besbica. 

Diftantia lLpaulo major, quamintervallum inter Mare Mediter. & limb.Q- 

rient.Luna,circa Inf. Cercinnam animadverfa. ^uofimul tempore 1L recia tn- 

cedebat cum Lacu nigro majori, itemq; InJ. Besbica. 

Luna cum ultimo obj ervaretur, fummum a fove 7 min. elongabatur. ^ 

Poftmodum Lunam minime amplius obfervare nobis concesfum fuit; cum CcelunA 

undiq; nubibns denfisfimu obumbraretur. I 

- j^ o Q 
s\ t,G. ^/■rtALsL-iu^ 


O . o*. 

-9: ^. y ^ • a O o*. # o*. ..*o. ;;©. 

,T ! #Y"v . ■ r . =■* . : 


^Xntor- 6r >>\. /4 MACHIN/E COELEST.IS LIB, II. r J Hoc ipfbatino 1647» die iz Aprilis denuo Conjun&ionem Tovis & Lunzz 
teliciter oblervayi ; quse certe tanto magis annotan meretur , quanto ranus un- tefnfm pm* 
quam eo modo obvia eft : cum tempore verx primae Quadratune , hve circa ^ZmtuT 
Phafin Lunae Bifedtae contigerit. 

Transitus JoviSj 

GEDANL 
Jnno jfcra Cbnftiana 1647 die 1 2 Aprii. ft. n. vefp. obfervaim. O Alntudi- 
nesArcTuri 
Quadran 
te captx. 
Gr. Min. 39 

40 

41 "empus 1'up 
putat um. Hor.Min. Sec 40 

5 45 5 
4S 5 8 49 40 51 o 18 19 52. 3 

52 zo 52 43 53 10 Altitudo 

LjYA. 

34 25 Quaenam Maculx (ub eademJi- 
nea perpendiculari fuerintob- 
fervatx ; quinam gradus verti- 
calis,& quantainclinatio cufpl 
dunrextiterif ? 9 15 4C 
9 19 16 

9 26 12 Bj^»;i«»w ©* M.^EjMHy.^wiie e- 
lucet 40 L«n<e gr.fuiffe veriicale : 
fic ut 8 g>\ cufpis fcilicet fuperior 

diftiterit , occaff.m versh. 38 IO 
59 o Mons Liguflinus ey I.Besbica; 
quo tepore 47 gr.exflititvertkalis: 
cufpis verdfuperior elongabaturh 
punBo Zenitb 1 5 gradibus. 4 25 

22 23 10 37 7 10 50 20 11 4 49 11 9 19 II II Diftant. &quabatur diametro J) ,hoceft, 
fecundum Keplerum 3 2 /»/», 42/k. 

fupiter tanto intervallo a cufpide Lun& 
fuperiori,quanto dicta cufpis ablnfulaCy- 
pro removebatur. hocefi 22 min. II I 24 M-Serroru & I ^pollonia major 
culminabat.Itaq; $%gr.Luna; at 
cufp.u gr.apuntloZenithdtflabat II 14 50 II 21 30 II 23 30 II 30 9 36 Oii 

38 33 41 39 11 59 5S Diitantiajovisacufpide Luna: fupenori, cum 

per Macularum diftantias, tVm quoqj in ipfis 

minutis, accurate determinata. Difiamia 4 $ circiter minut. deprehende. 
bfaur. Difiantia 40 circiter erat minnt. 
Difiantia 3 6 circiter minut. animadverfa Cum quibus Maculis Lunari 
bus Jupiter quovis tempore 
obfervarus, lineam omnino 
conftituerit r.eclam. fupiter,Inf. Besbica, & 
Mons Herculis eandem 
confiituebant rettaUneamt Difiant. erat &qualis diftantis, inter cu- 
fpidemfup. & M. Sypilum, h.e>lZ min. Difiant. jam minor diametro Lunari, ui 
Besbicafcilicet a cufpide fuper. hoc efi, 1 3 
minut. &ftimabatur. Diflant. no excedebat intervalluinterlnf 
Besb.&M. Serroru,h.e. 12 min. 3 ofec. 

fupit. non ampliori interftitio elongaba- 
tur a cufp. J) fup.quam h&c diBa cufp ab- 
esfe videbatur aM. Arget. h.e %m.3 Ofec Difiant. interM. zAlmu & cufp. j)fup 
plane &quabaturDiftanti& fovem inter & 
eandem cufpidem.h.e. 8 circiterminut. 

Difi.fovis a cufp. eratfimilis difiat.M. 
Carpatis & I.Besb. h.e.6 min. 30fec. Tempore fcilicet ver& conj. fupit. tanto 
certe intervallo diftitit a cufpjup. J) ,qua- 
to M.Serr^abeft kM.Argent.h.e. 6 min. 

Dift.Qacufp. $ fup.iteru acceddbat ad 
difl. inter Inf. Besb. &M Carp.h.e. 7 m. ?upiter,Infula Besbica& 
Infula major Cajpii. 
fupiter, Mons Argentari- 
us & Inf. Major Cafpii. fupiter ,M.Liguftinus cr 1.^4- 
pollonia major : quo teporefimul 
fupit.cuMarte cr cufp, Lund 
(up.omninb in reftd erat lined ft- 
tus.Diftantid verofov. CW^ 
per radium minorem defrebenfa 
zgr. 17 min. circiter. 
fupiter, M.Liguftinus & 
Byz.a ntium. fupiter, Infula Apollonia 
major & Mons zALmus. 

fupiter, Inf. Cyanea, & 
Mons ay£,mu6. fupiter,Mons Serrorum 
& Apollonia major. Difi. ILh cufp. T)fup. non deprehedeba- 
tur major diftatia interl. Besb. &M. Ser- 
rorum,h.e. S min. velparum amplius. 

fupit. tanto removebatur fpatio a limbo 
D ,quanto abejfe videtur Infula Apollo- 
nia a M. Serrorum, hoc efl, 9 minut. I. ~4poU. major cyM. Carp. fub 
'ddemperpendiculari linea reperie- 
bantur; fic ut certupt 5 5 gr. exti- 
tisfe verticale; cr cufp.z^gr. ab- fupit. non majori interflitio elongabatur 
a 1) limbo, quam I. Besb. a cufp. J) fup. 
diflare deprehenditur, h e. 1 3 minut. 

Diftant.inter fovemLun&q; limbuerM 
denuo m, qualis diftanti& inter cufpide ejus 'uisfehpunB. verticah fiveZenith.fup. (y Montem Sipy!um,h.e. IS minut. fupiter, Inf. Cyanea , & 
Mons Serrorum. 

fupiter, M.Serrorum <& 
Infula Besbica. fupiter, M. Carpates & 
M. Sipylus. 

fupiter,Mons Serrorum 
& Mons Arqentarint. fupiter, Mons Carpates 
& Mons Argentarius* 

fupiter i Mons ^/Emus 0- 
Mons Argentarim. i6 JOHANNIS HEVELII In hac Obfervatione non fblum akitudines quarundam ftellarum,genuini 
conju&mh fcilicet temporis eliciendi caufsa inveftigavimus ; fed & diverfas Iovis a cufpide ; 
\ovisisLuns. Lurix fuperiori,vel ejus a limbo elongationes, fecundiim normam infallibilem, 
Macularum, puta, quarundam Lunarium diftantias, accurate annotavimus. 
Quascj; elongationes omnes & fingulas , etiam in ipfis minutis ( utpote quod , 
cognita tantum Lunari diametro, nimis quam facile praftare in proclivi eftjde- 
terminavimus ; minime negle&is quocj; illis,five Maculis Lunaribus,cum qui- 
bus Iupiter quovis obfervationis momento re&am omnino conftitnebat line- 
am, five iftis etiam Maculis, quae tum fub eadem linea perpendiculari fe fe ofife- 
rebant ; quarum videlicet ope, gradus Luna* verticalis, atq; cufpidum inclina- 
tio re£te femper innotefcit. Idque in univerfum non nefcire maxime utiq ; no- 
ftrum refert. Nam hinc totum plane hujus negotii fundamentum , ac certitu- 
do unice dependet : dum his probe animadverfis, errores, qui haclenus circa e- 
jusmodi obfervationes nonnunquam fuere commisfi, nullo fane labore cogno- 


QJ Sjul o J <f*7 2> u 6 wm /i Q> esj . 
a f 
. st. ti, fj-sr 'Aum dmui 
fovit diamtrit 
vifibikm tneti- 
tur. Tranjitur fo* 
vit anno 1647 
Lund exijiente 
Corniculat/t. 
&i O 'uc d 1 iur ro-n / a-ti ocId 
1 <i<x 

' LM> titCCi Cllttl Jjsri^-m-lr-OL tttr J !/r& 
to-n Jo iqi. X? 

t n fc r tor 
'nio Si/ufr <<.<trom,/is it tntf-tu Jctitcci J c u ej. t 
r-c-cU itouci co-n stt ttt 1 1 J 
e Usor-tL r-ct-tt-r SZ f.c. fon Jo 'toi^jDno t^mpo-rc &im&r Uoito rtLS-pilf T vwui nfo-y-4 v-tl 1 11 r m tcnc iiU-n 
Couclvii l 9i(u_ L gM?e*4&* ( 8 m. t n tucp-u. ®Uerv ^jr- fcuntur ac deteguntur. Atque 
ita demum omnia, qua oportnir: 
cura, annotata , ordine in tabel- 
lam, more noftro , conjecimus ; 
fuperaddito ipfius tranfitus,five 
Conjundionis typo G. 

Hacoccafionedata , fimul 
Iovis dimetientem,Macularum 
ope , quam accuratisfime fieri 
potuit , obfervavimus. Depre- 
hendimus autem illa haud ma- 
jorem Monte Crago , in Afia 
minori, non procul & Montibus 
Sipylo Didymoque fito : cujus 
quidem MontisCragi diameter 
vix •— partem , accurata expen- 
fione , totius Lunae dimetientis 
aequat. Hincque data Luns I 
diametro,fecundumSeverinum I 
Longomontanum 33 minut. 53 
fecund. Diameter Iovis vix uni- 
co conftat minuto : fecundum I 
vero Keplerum , data diametro j« 
31 min. 42 fecund. tantum 57^ 5 
fecund. At fecundum Gasfen- j 
di proportionem diametri Lu- i| 
naris^i minut. 6. fec. tantuml 
55 fec. Iove fcilicet circa Apo- 1 
gaeum verfante , ejus dimetien- < 
tem conftare dicendum. Un- ; Dipnli tmt de J am ^ atis f u P ero i ue fit manifeftum,Diametrum Iovis vifibilem longe fane mi- i 
« L co^3°'norem,qu^mhaaenusomnesantecesforesnoftnputarnnt,rc^^ Jj 

wr. Eclipfis|' MACHIN^B COELESTIS LIB. IL i? 

Eclipfis Solis 

G E D A N X 

aJhno a nato Chrijlo 1649, die 4 ^(ovemb.Jl. n. 
obfervaia. 

Horj pomeridian£ ( fecundum ^ 9tpe ^ n4L 
exquifituni fciatericum ) prima , tuli rec T°^' 
vibrationes perpendicuh nume-/'«wi»«. 
rari coeperunt. Perpendiculi au- gram ' 
tem reciprocationes 43! confi- 
ciebant minutum primum ; i^6 
verohoram integram. Ejusque 
reitam eademdie, quamfubfe- 
quenti , aliquoties fa&um eft ex- 
perimentum. 

Initio item altitudines Solis 
Quadrante orichalcico idoneo 
fuerunt captatas , idq 5 eum in-fi- 
nem, ut tempus ab horologio 
ambulante indicatum,posfct cor- 
rigi. Verum animadverfo , fore 
imposfibile,ut accuratisfime Stel- 
larum fitus obfervarentur , cum 
ob Solis declivitatem & aeris in- 
clementiam , radiorumq; Solari- 
um imbecillitatem,tum quod nu- 
dis altitudinibus absq; azimuthis, 
in tali pofitu , parum admodum 
esfet fidendum ; hinc confuko 
altitudines reliquimus , vibratio- 
- nibus unice contenti. Hx enim, 77 -. ■ • 
fiadfciatencum in minuta accurate diftribntum recle applicentur, intem-^^'" 

P ° re Ar^°1 ° (e " Ped f ^ ^ P aIm5 F* ri P iunt ~ tis omnibus. l^T 

§ Atq; ad horam 1 usq ; ccelum perquam erat illuftre & ferenum : a 2 hor 
10 vero usq;adhoram 3 i 4 36' denfisfim* nubes ccelum foIem6;ipfumita 

SS Z FS ^" fi P^<P* obfervandi. Ex in fpeUo ££ 
accidit, ut Sol hor. z 49 ]te rum per dilutiores nubeculas ememeret. Depre- 
henfum itaq. eft, quod Sol non tantum cceperit obfcurari ; f Q d & def^us e^os 
dem jam ukra quatuor, Sc fai ad quinc- ; f/fc extenderit dig £?<£^ c£ 
J dura asfeqm hcuit Nam accurate phafin illam notare haud Luimus ' ob 
iubfequentes illico obnubilationes. F ' 

nmnTc a ^ dem 7° ^T " VOt0 extitit P ro P^ > ut fuccedentes phafes 
omnes ad amusfim adumbrare non negatum fuerit. Tum ab hic primsSS 

C tata Ordo vPhafesEcli- 


Tempora fecu- 


Vibrauo- 


Verii atq 
curatii tem 
ex vibratu 
perpendicu 


> ac- 


Pha- ffeos © ,oi>- 


dptmhoroloffi- 


tes feu re- 


pHS , 


fwm. 


fervatA Tu- 
bojpicilli be^ 


um,fmnula fe-* 
cunda common- 


ciprocatio- 

nes perpen- 

diculi. 


mibg 

lide- 
mficio. 


ftrans. 
dutlum. 


Hor.Min.Sec. 
Hor.Mm.Sec. 


12 55 35 
Sciatericu lin. 
Merid. appl. 
tatummodo 12 


Hor. 54 Min. 
indigitabat. 
I 48 45 
I 49 53 


20SO 


I 48 


6 


1 51 15 


2I60 


1 49 


56 


1 '54 45 


2304 


I 53 


22 


I 57 16 


2434 


I 56 


13 


2 S 15 


29SO 


2 8 


52 


2 P 43 


3029 


2 IO 


i 


2 49 40 


4728 


2 49 


18 


1 

2 


5^ Digit. 


3 15 


5819 


3 14 


30 


5\ D»f. 


3 17 


59 I O 


3 16 


36 


3 


5| C*ra>. 


3 19 45 


6029 


3 19 


22 


4 


5 Big. 


3 22 30 


6151 


3 22 


IO 


> 


4g CzVw. 


3 24 


6216 


3 23 


41 


6 


44 ftre. 


3 27 


6326 


3 26 


19 


7 


4| C*ra>. 


3 28 O 


6392 


3 27 


45 

44 -D*£- 


3 32 40 


6598 


3 32 


31 


? 


3^ Digit. 


3 39 O 


6873 


3 38 


50 


10 
1 l 


1 1 X>*V*>. 


3 56 


76 II 


3 55 


56 


1 Digtt. 


3 59 O 


7741 


3 58 


17 


l 2 


Finis. 


410 


7831 


4 I 


O i8 JOHANNIS HEVELII 

tata phafi, ftatim defeaus Soiis decrefeebat ; crefcentes phafes minime confpe- 
Maxma o^ ximus. Hanc autem primam, maximam fuisfe obfcurationem, nec anteceden- 
fcuratto. t \ nm ullam majorem extitisfe, ex cornuum fitu ad Eclipticam facile colligere 
datur. Cufpis ejus dextra Corum vergens, diftabat a pun&o Zenith 53^ ; ab 
Ecliptica vero 45°. Vicisfim finiftra ab Ecliptica 14 grad. circit. & a punao 
Zenith 68° elongabatur. Solis autem quarta diametri parte exiftente obfcura , 
cufpis dextra plane punclum Zenith tenebat. 

Quod infuper plures non fuere hic notatae phafes , turrium altiorum faftl- 
gia, fub quibus Sol interdum delitefcebat, in caufsa funt. At circa Eclipfeos fi- 
nem, Sol denuo clare admodum in oculos incurrebat , ut plane ipfum obfcura- 
tionis finem perquam exquifite , non fine magna deledatione , confpexerimus. 
Defiit itaq; Hellefpontium versus, a pundo fcilicet Zenith circa 5 5 graduro, & 
ab Ecliptica circa 17 grad. Ccepit vero, uti ex phafibus certo conjickur , Co- 
rum versus, circa 60 circiter gradum a pundo Zenith. 

Jam ex fine & maxima obfcuratione noftra colligimus , Eclipfeos initium 

incidisfe hor. 2 28' circiter. Sicuti nec non conftat , medium Eclipfeos non 

quidem prorfus fuisfe noftram phafin primam ; vix tamen fupra duo vel 

tria minuta prima haud incidisfe citius. Sed pofito citius ingruisfe : non tamen 

hac noftra phafi prima potuit exiftere major. 

obfervathni Quod autem Calculus tam in tempore, qu£m quantltate in tantum ab Ob- 

hon yeipondti f ervat ione aberraverit, fane demiror, fufpicoro,, latere aliquid , ut reliqua tace- 

cakuim ^ ^ tem p orQ ^quatione. \j t ve l inde etiam liquidum evadat,dandam esfe no- 

bis operam, qu6 hac quoque in parte Tabulis fubveniamus. De ccetero no- 

tandum ampiius occurrit nihil,nifi quod phafium cufpides finiftrae ultra 4 grad. 

infra Eclipticam non defcenderint ; & quod phafis in ordine feptima, Eclipti- 

cx fuerit , cufpide M modo difti omnium vicinisfima. 

Deniqoe majoris certitudinis, nec non jucunda? recreationis gratia , Ty- 
pum quocu ipfum obfervationis H a nobis exfculptum,hic appofuimus/ Superi- 
orquidemfigura major, feaiones luminis &umbrae, uti a nobis obfervat^ 
funt, commonftrat ; numeri indicant ordinem phafium. Minores vero facies 
ex majori funt deduftaj , tum ut res eo clarior redderetur omnibus, tum ut ad- j 
fpeauscujusvisdigiti,imofemidigiti, cumtempore ipfis competente vero in- ! 
notefceret. Atque ita omnes , quibuscunque hoc magni fideris deliquium a- 
nimadvertere obtigit, fuas Obfervationes, cnm hifce noftris conferent nullo ne- 1 
gotio. 

Obfervatio Eclipfeos Solaris 

g e d a n r; 

tUnno m* Cbriftme 1652, die 8 jfyrilis fi.ru 

peraBa. 

Ordo (nno l nait CCr-i^ J f\y 0r<? frSffijwn/. Lor. Ji. 
mr.z.zj. . 'm*-;z.z+. <mr.-s.<4r se^.z.^w: &Gmt.ii*i?. $&*./*.*.%. 
3&r.1,*J. &rr.Z.S7'. 4£r.Z.$S. . ' ^SCtv.Z.d. gtir-.S. (^r-.Xn. 
Il9 MACHIN.E CCELESTIS LIB. H. $9 Ordo 


Pbafium Digiti 


Vibra- 


Verumatcjige- 


Tempm,fecm- Tempora fecu~. Altitu- 


Accuraium 1 
TempusexAt-\ 


Fhaf. 


JEcliptici. 


tiones 


numum tem. ex 


dum exquifiru 


dum horologi- dines Ce- 


Crefcet. 
perpen- 


vibrationibm 


fciatericum ho- 


umambulato- hfi Sola- 


titudinibus 


diculi. 


perp.dedublum. 


riz.ontale. 


rium. ris. 


ertitum. 
Hor.Mm.Sec. 


Hor.Min. Sec. 


Hor.Min. SectGr.Min. 


Hor.Min.Sec. 


I 


10 


253 


IO 3 51 
10 6 O 


379 


10 6 46 
10 9 O 


507 


10 9 44 
10 12 O 


635 


10 \2 41 
10 15 


853 


10 17 47 
10 20 


1281 
1985 
2155 


10 27 41 
10 43 55 
10 47 51 
IO 30 O 
IO 46 O 
IO 50 O 


2320 


10 51 40 
10 54 


2484 


10 55 25 
10 58 
Nibil. 


2565 


10 57 20 


IO 57 30 


II 
Nibil. 


2598 


10 58 8 


10 58 O 


11 45 
Nibil adbuc 


2681 


11 O 


II O O 


Initium. 


2826 


11 3 21 


II 3 30 


II 6 12 


1 


2} Digit. 


3308 


11 14 30 


1 1 14 30 


II 17 20 


2 


2* Digit. 


3392 


II 16 26 


II 16 30 


II 19 20 


3 


2\ Digit. 


3503 


1 1 19 O 


II 19 O 


II 21 18 


4 


3 Digk. 


3 574 


II 20 39 


II 21 O 


11 23 58 


) 


3 4 fere. 


3657 


II 22 34 


II 23 


II 25 53 


6 


3 j &pauloplus 


3750 


1 1 24 43 


II 25 


II 28 26 


7 


4 Digit. 


.3838 


II 26 45 


II 27 


u 30 29 


8 


4) Dtgit. 


39)4 


11 29 26 


II 30 


II 32 25 


y 

lo 


5 Digit. 


4120 


II 33 17 


II 33 O 


11 3 6 10 


5l Digit. 


4214 


II 3 5 27 


II 3 5 30 


I 1 39 20 


l l 


5 4 fere. 


4270 


11 36 Ar5 


II 37 O 


II 40 


I 2 


6f Digit. 


4588 


II 44 6 


11 44 O 


11 47 7 


?j 


7 Digit. 


4690 


II 46 28 


11 46 3o 


II 49 39 


14 


8f Digit. 


5464 


12 4 19 


12 4 30 


12 7 58 


1 > 


9 & pauloplus. 


5 590 


12 7 14 


12 7 O 


12 IO I 


16 9| D/fir. 


5735 


12 10 35 


12 IO 30 


12 13 20 


Phafes Decrefcentes. 


On6 


Fhafium Digiti j 


Vibra- 


Verum atq; ge- 


Tempm,fecun- 


Tempora Jecu-Altitu- 


Accuratum 


P£*f. 


Ecltptici. j 


tiones 


nutnu temp. ex 


dum exquifitu 


dum horologi-dines Ce- 


Tempm,exAl- 


perpen- 


vibrationibus 


fciatericumho- 


um ambulato-tri Sola- 


titudinibm © 


diculi. - 


perp.deduBum. 


riz.ontale. 


rium. 


ris. 


erutum. 
Hor.Min.Sec. 


Hor.Min.Sec. 


Hor.Min.Sec. 


Gr.Min. 


Hor.Min.Sec. 


'7 


9\ Digit. 


5816 


12 12 27 


12 12 


12 15 
18 


8 \ Digit. 


6392 


12 25 47 


12 26 O 


12 29 


6482 


12 27' 51 


12 28 


12 31 


19 


7% Digit. 


64S8 


12 28 O 


12 28 30 


12 31 21 


20 


6\ Digit. 


6883 


12 37 8 


12 37 O 


12 40 


2 I 


6\ Digit. 


7103 


12 40 18 


12 40 


12 43 22 


2 2 


44 ^igit. 


7402 


12 49 8 


12 49 O 


12 $3 
4^ Digit. 


7494 


12 51 6 


12 51 O 


12 54 31 


*3 


4} Digit. 


7558 


12 52 45 


12 52 30 


12 56 II 


H 


I Circ. 


8444 


I 13 15 


I 12 30 


I 16 40 


il 


% Digit. 


8514 


1 J4 51 


I 15 O 


I 19 21 


16 


I Digit. 


8575 


I 16 17 


I 16 30 


I 20 45 Phafer crefcerk 
ter Eclipfu Sq. 
laris an> i6$ii Magnitudo £- 
clipfeot* C a Ordo FinitEclipfw. ito 
•t r 


JOHANNIS 


HEVELII 


1 
JPhafi- 
umDi- 
giti E- 
cliptici. 


Vibra- 
tiones 
perpen- 
diculi. 


Ferumatqjge- 
nuinii temp. ex 
vibrationibus 
perp.dedu&um. 


Tempm,fecun- 

dum exquiftu 

fciatericumho- 

rizjontale. 


Tempora fecit- 

dum horologi- 

um ambulato- 

rium. 


Alutudi- 

nes Cen- 

tri Sola- 

ris. • 


-Accuratum 

Tempus, exal- 

titudinibus © 

erutum. 
Finis.- 


8694 
9096 

9244 


Hor.Min.Sec. 
I 19 2 

I 2S 19 

I 31 45 


Hor.Min.Sec. 
I 19 O 
I 29 O 
I 32 O 


Hor.Min.Sec. Gr.Min 
I 23 O 
I 33 039 59 
I 36 539 32 


Hor.Min.Sec. 

I 29 22 
r 33 29 


9454 
10664 


1 36 36 

2 4 35 


1 37 O 
250 

2 19 30 


1 41 O 

2 S 47 
2 23 20 


39 IO 


I 38 W 


V 
11461 


2 23 O 


2 2IO 

2 23 O 


2 24 52 
2 25 47 
2 27 


35 13 
35 3 


2 22 5 
2 23 39 


- 
2 24 O 
2 29 O 


2 28 O 

2 29 o34 44 

|34 37 


2 2S 14 

2 2 8 IO 
— ■ 


2 33 
2 36 O 


2 32 30 


34 ^7 
34 9 
3 3 5P 


2 29 16 

2 32 O 

2 3^5 ' 
4 49 O 


4 4S 15 
4 5° J 5 
4 53 


17 4 
16 50 


4 45 9 
4 46 5 1 


4 57 

5 3 
J 6 


5 I 
5 6 45 
5 10 20 


14 30 


5 3 4 
Anii 


nadve 


rtenda 


• 

Cum ccelum, ab ipfo diluculo matutino, nubibns undique ita esfet obdu- 

c1:um, ut horologium artificiale, tamfingulaminutafecunda, quam dena ter- 

tia accurate commonftrans,necjue ad altitudines Solares, neque ad Sciatericurn 

N dirigi atq; corrigi posfe , ulla fpes fuperesfet ; confultum esfe duximus , hora 

Zw cfcinth' ftatim io,tum majoris evidentia; gratia, tum ut eo certius conftaret,quot earum 

}»^' b bo. horam adimplerent integram , perpendiculi annotare vibrationes. Animad- 

tamcmfecmnt verfiim autem fic fuit, tam ex Sciaterico noftro fingula minuta indicante, atque 

tmegtm. a dlineammeridianam fidditer applicato, quam ex altitudinibus Solaribus , 

2595 ofcillationes conficere horam integram , & 43^ minutum primum ; tot 

plane fcilicet, quot ante biennium , circa Eclipfin Solarem , in fimili temporis 

intervallo ejusdem perpendiculi ope deprehendimus. 

Inftante igitur initio Eclipfeos, praeter fere omnem fpem, Sol adfpe&u fuo 
nos exhilaravit admodum ; fic ut hora 1 1 fecunddm Horologium ambulatori- 
um,& Sciatericum,&Vibrationes perpendiculi,exquifite fimul conjungere atq ; 
conferre facultas daretur, Sole interim tum temporis prorsus exiftente puro , & 
a Luna illaefb. Poft initium ver6, quod accuratisfime annotatum, Sol iterum 
fub nubibus aliquantulum delituit ; quanquam poftmodiim per intervalla fatis 
temporis nobis concesfum fuerit multas diverfisfimasq; (atteftante obfervatio- 
nis iconifmb) & quidem beneficio limatioris Telefcopii , in camera obfcurata , 
per Machinam, in Selenographia noftii pag. 98 deferiptam , rite & fideliter an- 

notare. 

QuddauteminipfoEclipfeos principio altitudines Solares nonfuennt a 
^*" nobis wtvo cert CiruC-Unir J 5 2 2) u 8 <£lwnlur, cltch ni^r~u) . 
M^m. m,.*i.e. mr.jj.st. mr.u.*&. as**.*?. fo,.^'. #&„.„: #&.**.*. 
WGr.l.f. <Mi-.J.o. <m-.J2.s4. S&r.jz.+s. 6&r.H.+Z. ^Or.JZ.Zs. <#fe<*.2r' ^Sr.JZ.Jr. MACHIN^ COELESTIS LIB. II. %t 

nabss capte, eausfa haec eft : quod in tali Solis circa meridiem fitu , parum iis 
adrnodum fit fidendura. Quocirca altitudines cir.ca exordium rejecimus, us- 
que dumSol a meridiano moveretur longius ■ atque tum demum aliquot fue- 
ruht notatae,. ad majorem"fcilicet obfervationis fidem. Quje omnes, ut cum 
fciaterico & perpendiculi reciprocationibus quam optime conveniunt ; fic fi- 
mul cum fciaterico & ofcillationibus indicant , in quantum horologium nollrd 
mechanicum, tam circa initium, quam finem, a vero aberraverit tempore > ob 
cjuam tamen deviationem horologium iftud non eft plane contemnendum. Inl 
denanique verum atque exa&um tempus^ a?que ut ex fciaterico & altitodinj- 
bus, excesfu tantum, vel defedu probe attento, elicitur: imo , denegatis inter- 
dum, ob ccelu fubnubilum, altitudinibus, & interrupta adulterataqf Solis in fei* 
atericoumbra,ejufmodiautomata in obfervationibus Cceleftibus fummopere 
funtnecesfaria. 

Cxterum nolui oranino circa phafes delineandas, ( ut ut plerumqoe iftud 
fieri folet) non tantum integros eligere digitos, femidigitoSque ; fed quafcuncjj 
defignavi , quse fe fe commode ofFerebant, & quas tuto , ■ 8c exquifite acquirere 
meposfeprsvidebam,fpretisreliquisomnibus. Quippeobleve etiamimpe- 
dimentum, & ob motum Solis velocisfimum, harc vel illa phafis ? licet maxime 
eam attendamus, facile nonnunquam prseterlabitur. 

Adhxc phafes ipfas, in adjeCta figuii I, aliter plane , quam in Obfervatio- *]$*£%*■ 
ne Anno 1649 habita,nimirum cum ipfis ihclinationibus,uti inTabella cameral **" 
que obfcurata funt obfervatae, omnes taraen fub uno eodemque perpendiculo L 
depinximus. Proinde conftat, Solem circa initium in 77 gradu a pundo Na* 
dir, Africum versus, hora fcilicet 11 3' 21" fuisfe obfcuratum f atque circa ir 
circiter gradum a punfto Zenith, Aquilonem versus , hora videlicet 1 19 o" 
defiisfe obfcurari. Medium vero, five maxima obfcuratio hujus deliquii inci- 
dkcircaphafinnoftrami6,horafciiiceti2 I0 ' 35", id quod pariter exdiver- m**** 
iisnmjs faciebus mter fe collatis fatis certe patet. Vera itaque ejus magnitudo il ^ m% 
o| digitorum, five 9 digit. & 23' hic Dantifci exftitit. Ratio autem femidia- 
metrorum Solis Sc Lunae inventa fuit hac vice, ut 1000 ad 1033 circit. 

Quomodo praeterea in Eclipfeos progresfu phafiurn cornua fe fe pndbue~ Jwli . ^ 
rint confpicienda, & quem limbi gradum in omni pofitu tetigerint,ipfum Sche- »*"* 
ma deliquii cuique haud currente oculo id perluflraturo, fufficienter oftendet. 
Quo vero adhuc clarius hanc Eclipfin ponerem ob oculos , operaj duxi preci- 
um, praecipuas etiam phafes, tam crefcentes,quam decrefcentes, cum earum in- 
chnationibus, ex majori Schemate dedudas , & ad integros digitos proportio- 
natas, in forma repraefentare minorijid quod nemini forfitan accidet in- 
gratum. 

EcJipfis Lun^E Partialls 

G E D A ' N I 

tinno <tr<e Chrijiiana 1652, die 17 Smemkis ft> n, 

ohfervata* 

C 3 Ordo It JOHANNIS HEVELII Eciipjlt Lun* 
annoi6$i, Winit Eelipfeot. prde Phafis Lun* Telefcopio\Vibratio-Veruatq; genut- 


Altitudines. 


Tempora ex 


Horologmm 


\Pha- 
\fium. 


obfervaU. \nes per- nut % m > e *™** 
\eJcHl, mmbus dMu - 


altitudinibus e- 

ruta. 


amficiale. 


Hor.Min. Sec. 


Gr. Mift. Hor.Min.Sec. 


Hor. Min. Sec. 
i 
O 17 30 OC. 

17 12 oc. 


4 8 16 
4 IO 19 


4 8 
4 10 


i 


O 6 55.1 oc - 


5 23 12 


5 22 
190 


5 28 


5 


O 6 16 0f. 


5 27 38 


5 27 3 


■ | 
261 


5 29 


57 


6 3 oc 


5 29 18 


5 28 53 


. 
324 


5 31 


34 


5 50 0C. 


5 31 52 


5 30 22 


411 


5 33 


43 


O 5 37 oc. 


5 32 56 


5 31 34 


497 


5 36 


42 


5 12 oc. 


5 35-14 


$ 34 44 


1490 


6 1 


27 


600 


2404 


6 24 


50 


6 22 


300 3 


6 40 


12 


6 37 O 


3794 


7 O 


3o 
-■ 
3928 


7 3 


57 


7015 


4S29 


7 27 


4 


7 22 20 


l 


9» Dig.&pautbplus. 


4997 


7 31 


19 


7 25 30 


2 


IO Dig.&paulbplus. 


5125 


7 34 


36 


7 29 34 


7254 


8 29 


12 


8 22 4 


l 


6\ Digit. 


7303 


8 30 


27 


8 23 16 


4 


ji j>^>. 


767$ 


8 40 


3 


Altitudo Lucidx, 
8 33 40 


5 


4i £>'£'>• 


7SI3 


8 43 


20 


Corona Boreal. 
8 36 6 


792 3 


8 46 


21 


* 29 53 


8 4<* 32 


8 39 52 


6 


3 4 D£*. 


7971 


8 47 


36 


8 40 9 


1 


3 JD*g;tf. 


S148 


8 52 


9 


8 44 37 


8 


2 8 ^'«F* 


8322 


8 56 


37 


8 49 3 


$> l\ & paulo ampl. 


8434 


8 i9 


28 


8 51 57 


lo 


I Dig.fere 


8604 


9 3 


9 


8 55 14 


1 l 


l Digit. 


8650 


9 5 


4 


8 57 14 


1 z 


\ & paulbplus. 


87OC 


9 6 


17 


8 58 26 


8785 


9 8 


28 


9 O 34 


I 3 


Finis. 


8816 


9 9 


15 


9 I 14 
Penumbra admodumno- 


. 8868 


9 IO 


37 


9 2 24 
tabilis. 


8955 


9 12 


4C 


i 
9 4 35 
Penumbra dilutior. 


<?04<; 


9 15 


12 


9 6 40 
Adhucpaulb dilutior. 
Dilutisjima penumbra 


916C 


; 9 18 


15 


Altitudo limbifu- 
9 9 4 
-veftigium. 


, 932* 


i 9 22 


2C 


) pertoru. 
9 13 20 
Finis penumbrA. 


9621 


9 29 


5J 


J) 24 49 or. 


9 31 C 


> 9 20 52 
Alt.limbifuperio} 


9667 


9 31 


£ 


D 25 21 or. 
9 22 


9733 


9 32 


48 


AquiU 


y / 


, 9 23 42 


1 


IOIOC 


9 42 


12* 38 3 3 occ. 9 42 45 1 9 3 3 10 Eclipfis Lunse Partialis 

G E D A N I 

(t/f/wo ar<e Cbrijlkn* i6$2 9 die 17 Septembris Jl n. 

obfervata* 

Animadvertenda. 

More noftro,etiam in praefenti Eclipfeos Lunaris obfervatione,ad tempus eo 
accuratius eruendum,cum Ofcillationibus Altitudinibusque,tum horologio ar- 

tificiali QAunt Vlruri/] J uS 2, £bte JT 0<ZpUw. Lr. » . 

*J J 1 

«, \L r - 

< \ K \ 
MACHINA COELESTIS LIB. II. i$ 

tificiaii & naturali innixi fumus. Verurn longius aliquantd, graviusque per- 
pendiculum, quam in Obfervatione Eclipleos Solaris Anno 1651 habita, fuit Qgtvihati». 
adornatum : quorum vibrationes, debita fatfa inquifitione , 2340 horam inte- ZZ"rVZ 
gram , ac 39 unicum minutum primum ( ukimo prsfertim reciprocationum #«w. 
num. 10100 altitudinibuso^ue , nec non Sciateriaraccurate id comprobanti- 
bus) confkiebant. Solis quod attinet akitudines , minori fesquicubitali Qua- 
drante; reliqua? vero fubfequentes , ipfigni atque eximio noftro Quadrante 
Azimuthali Orichaicico, quinque pedum quoad radium & amplius ma- 
gno , tarn finguia minuta , quam dena fecunda accurate commonftrante , per- 
adtx funt. Erat quidem animus plures diverfasque,durante Eclipfi, Stellarum 
inveftigandi aititudines ; fed ob denfisfimas nubes , quae inprimis circa initium 
coelum undiq; obfidebant , neutiquam id fuit concesfum. Hincqj etiam pha- 
fes pleraeque crefcentes; exceptis duabus circa fere mediam obfcurationem, mi- 
nime notari potnerunt ; nec decrefcentes omnes, ob rariores intercurrentes nu- 
beculas licuit 5 fed aiiquae tantummod6,a Monte circker ^Etna incipiendo , 
usque ad finem ipfum, Schemate K id commonftrante, funt delineatae. Ordo . 

PhafJ 
um. Per quas Macuks tranfiverint umbr# 
le£tiones. i 

3 

4 
5 

6 9 
10 

I 1 

I I 

M Per Montem Eoum, Defertum Zin,Taurum, Petram Sogdianamatque Sinuni tnferiorem Maris Ca~ 

, fpii, prope Alontem Sinai. 
Per Montem Eoum, M. Ann&, M. Seir & Parapomifum tegens Montem Sinai. 
Per Montem Baronifum, Inf. Eicariam, M. Aerios, Lacumfuperiorem Herculeum, Sinum Taran- 

tinum. M. Sypilum, M, Sogdianos & Parapomifum , paulo fupra M . *Aztnam. 
Supra Sinum Apollims, Per Promont. Circ&ium, M, Pang&um, M. Lipulum, M. Mofchum, La~ 

cum Thofpitis, prope Inf. Corficam. 
Per Lacum niarum majorem, LacumTranftmenum, Inf. Besbicam, M,Horminium 3 Sinum extre- 

mum Ponti Euxini, Montemque Nerofum. Seclio fane valde notabilis. 
Per Lacum nigrum minorem, prope Byz.<tmium, M. Caucafum fuperiorem & M. Tancon. 
iPer M. Sarmaticos, M. Serrorum, Mont. Herculisatqueinfra Inf. majorem Maris Cafpii. 
\perM. Ambenum, L. Boryfthenem, InJ.Macram Pal. Bycedis, Sinum Caucafmm, Promont.Her- 

culis atque fupra Inf majorem Maris-Cafpii. 
Per Lacum Hyperboreum fuperiorem, M.Macrocemmwm , M. Cimmerium , & M. Coracis. 
Permedium Paludis M&otidis & M. Sancium. 
PerPromontorium Agarum, Palud. Moeotidem , Montesque Riph&os. 
Per Montes Riph&os^atque extremam partem occident. Palud. Moeotidis. 

Finiscirca 321 gradumlimbi,in72 fcilicet gradu. a punfto fuperiori lineae perpendicularis 
Nonagefimi , occafum versiis, prope Montem Alaunum contigit : quo tempore Lacus ni- 1 
germajor, Monsq; iEtna, prout iconifmi refert facies, culminabant. SeBionts Ph&* 
fmm. Anno 1652. Menf. Dies 
ft.n. Temp.fecund. 
horol. ambul. 
Hor Min.Sec Ottcb. 4 

12 
12 

18 Octob. 27 
30 
30 Vefp. 7 
60 O II O vefp Oblervationes 

Meridiana? Solis & Fixarum. Ahitudo Meridiana AquiU 
Altitudo Meridiana Solis 
Altitudo Meridiana AquiU 
Altitudo Meridiana AquiU Altiiudo Meridiana Solis 
Altitudo Meridiana Solu 
Altitudo Palilicii 
Eadem altitudo Altitudines. j AzJmnth. 
Gr.Min.Sec.Gr. Min.Sec, 43 3 8 O 
27 58 IO 
43 38 15 
43 38 15 23 34 O 
21 3S O 
44 4 40 
44 45 O 45 27 oriet 
43 22 O JPuo 
Inftrumento. 6>uad.Az,im.M. Quad.Az.im.M . TinitauA par« 
te Hmhi accs* 
derit. Altitudinet 
MeridianteSo- 

lares. Anna »4 JOHANNIS HEVELII Altitudo Meri- 
diana StelU 
Polarit waxi fAagnitudoSo- 
laris diametri 
afparentir. Anno 1652» 


MenJ. Die 
ft.tt. 


f Temp.jecun 
horol. ambu 
HorMin.S 


*• Obiervationes 

' Meridianae Solis & Fixarum. 

'X 


Aliitudines. 
Gr.Min.Sec 


AzSmuth. 
. Gr.Min.Sec 


J>)uo 
Inftrumente. 


Novemb. ] 
] 


[ io 30 vefj 


denuo capta 
Akimdo Meridiana Solis 
■}. Altitudo StelU Polaris maxima 
Altitudo Meridiana Solis 


45 22 O 
20 56 20 
56 55 20 

20 37 40 


42 6 O 


£>nad.Az,im.M. 


Novemb. \ 

i 

2( 


l IO O vefj. 

1- 

i I o O vefj 


7. Altitudo StelU Polaris maxima 
Altitudo Meridiana Solis 

?. Altitudo StelU Polaris maxima 
Altitudo Meridiana Solis 


56 55 15 

20 1 
56 55 20 

14 32 20 


\ 


JOhtad.AzJm.M. 


Nov. 2'j 

2S 

3C 
Decemb. 1 


' 9 O vef 
) 8 30 vefj 
> 

S o vef 


•?. Altitudo StelU Polaris maxima 
7. Altit. eade StelUPolarismaxim. 

Altitudo Meridiana Solis 
•7. Altitudo StelU Polarismaxima 


56 55 20 
56 55 20 
13 51 45 
56 55 25 
®htad. AzJm.M. 


Decemb. C 

7 

8 

16 
Altitudo Meridiana Solis 
Altitudo Meridana Solis 
Altitudo Meridiana Solis 
Altiiudo Meridiana Solis 


13 3 30 
12 57 

12 51 O 

12 18 7\ 


Diamet. 
O 34 O 


^uad. AzJm.M . 


Altitudines Canis Minoris, cum Azimuthis , 

pro determinandis refra&ionibus, Anno 1652, 
diei6Decerob, 


Menf. Dies 
ft.n. 


Temp. fec. 
hor. ambul. 
Hor.M.Sec 


Obfervationes 

Fixarum. 


Altitudines. 
Gr.M. Sec. 


AzJmmh . 
Gr.Min.Sec. 


£hto 
Inftrumento. 


Deceb. 16 


Vefperi. 


Altitudo Canis Minoris fett 
Procjonis 
Eadem altitudo 
denuo capta 


9 41 30 

10 26 45 

11 30 
n 41 


87 13 O 
85 52 
85 13 O 
83 53 


guad.M.Az,vm. 


Deceb. 16 
AltiwdoCanis Mineris 


12 16 

12 45 45 

13 18 
13 57 45 


83 30 
82 47 
82 I O 
8IOO 


J^uad.M.Az.im, 


Dcceb. 10 
Altimdo Cams Minoris 


14 50 45 
i$ 23 15 

16 32 

17 15 45 


79 43 O 

78 55 
77 13 
76 3 


®htad.M.Az,tm 


Deceb. 16 
dltitudo Canis Minoris. 


17 52 15 

18 31 20 

19 20 
19 34 O 


75 16 

74 12 
73 12 
12 31 


^uad.M.AzJm. 


Dec. 16 
dltitudo Canis Minoris 


20 12 

21 15 45 

21 44 

22 13 10 


71 36 O 
59 40 O 
59 I O 
58 II O 


ghiad.M.AzJm. 


Dec. 16 


'A 

tO 38 30 
[O 43 40 


4ltitudo Canis Minoris 


22 40 20 < 

23 IO 30< 
29 21 30. 
29 51 O. 


J7 28 O . 
56 40 O 
55 2 O 

»3 59 O 


§htad.M,Az,im 


Dec. 16 ] 


.0 46 50 ^ 
[O 49 30 
10 53 30 


iltitudo Canis Mmoris 


30 18 O 

30 38 5 . 

31 3 20 . 


53 3 . 
$2 13 O 
51 20 O 


Shtad.M.AzJm. 


Dec. 17 
19 
20 


s. 


iltitudo Meridiana Solis 
ihitudo Meridiana Solis 
iltitudo Meridiana Solis 


12 16 15 j 
12 13 30/ 
12 12 45 


DeameterSo- c 
is in circul. 

altitud. 
34' o"l 


§htad.M.Az.im. Anno MACHINiE COELESTIS LIB. II. 2 5 Anno 1652. 


Menf. Dtes 


Temp. fec. 


Oblervationes 


Altitudmes . 


Aumutf. 


t. 


guo 


ft.n. 
hor. ambul. 


Quarundam Stellarum Fixarum, pro Re- 
fra&ionibus Gedanenfibus de- 
Inftrumento* 


Hor.M.Sec 


terminandis. 


Gr.M.Sec. 


Gr.Min.Sec. 
Deceb. 


20 


6 38 


A { ltittfdo Palilicii 


33 3 


69 3 5 


O 


^uad.M.AzSm. 


6 44 40 


Eadem altitudo 


3 3 54 


68 6 6 48 45 


Rursuspro corrig. temp. 


34 25 30 


67 8 Deceb. 


20 


7 7 15 
7 15 40 


Altitudo Canis minons pro refratt. 


300 
4 12 


£>uad. M.Az,im. 


7 29 3o 
6 12 O 


102 8 


O 
Deceb. 


20 


7 34 ^olAltitudo Canis minoris pro refract. 


6 56 


101 7 

Quad.M.Azjm. 


7 47 15 


8 40 15 


92 28 


O 
7 54 40 


9 38 O 
7 59 I5| 


IO 30 
Deceb. 


20 


8 3 \$\Altitudo Palilicupro corrig. temp. 


43 39 O 
^uad.M.Az^im. 


Dec. 


20 


8 610 Altitudo Canis minoris pro refratlt. 


11 28 O 
, 


®)uad.M.Az,im. 


8 13 
12 2 3 20 
8 18 O 
13 IO IO 


82 10 


d 
8 22 O 
13 46 30 


81 18 Dec. 


2Q 


8 29 45 


Altitudo Cams minorispro refraU. 


14 ^2. 30 


79 42 

^uad.M.AzJm. 


8 33 30 
15 21 O 


79 8 41 45 
16 27 30 


77 21 8 49 50 
17 40 


75 32 8 55 15 
18 26 45 


74 22 Dec. 


20 


Temp. fec. 


Obiervationes 


Altitudines. 


Azimuth. 


£$uo 


hor. ambul. 


Fixarum pro inveniendis 
R.efra<5tionibus. 
Inftrumento. 


Hor.M.Sec 
Gr. M. Sec. 


Gr. Min Sec. 
Dec. 


20 


8 58 


Altitudo Paliliciipro corrig. temp. 


36 27 15 


Quad.M.AzJm. 


9 O 45 


Altitudo Canis Minoritpro Refratl. 


19 16 15 


73 3 9 6 50 
19 ^z 


72 7 9 12 25 
20 49 


70 3 5 Dec. 


20 


9 20 O 


Altimdo Canis Minorispro RefratT. 


21 48 


68 54 

^uad.M.Azjm. 


9 24 
22 25 30 


67 52 9 28 25 
22 59 30 


66 3 3 Dec. 


20 


9 31 O 


Altitudo Canis Aiajonsjeu Sym 


9 53 O 


^uad. M.AzSm* 


9 37 O 


pro Refratt. 


IO 23 O 


42 IO 9 39 50 
IO 41 45 


41 36 9 45 10 
11 14 45 


40 22 Dec. 


20 


9 51 50 
10 1 40 


Almudo Sjrii pro Refratt. 


11 54 

12 46 10 


39 41 

$uad. M.Azjm. 


10 6 15 
13 8 O 


3 5 26 10 11 25 
13 33 30 


34 IO Dec. 


20 


10 24 ^ Ahitudo Canis Mmoris,feu Procyo- 30 13 O 


Quad.M.Aum. 


10 27 


nis pro Refract. 


30 30 30 
10 31 c 
30 57 O 
Dec. 


20 
Altitudo Aderidiana PalUicii 


51 25 O 


circ. tantum. 


Shtad.M.AzJm, 


. , , ,., 


Diamet. 
Deceb. 


21 


Solftitium 


Altitudo Meridiana Solis 'l2 12 45 


34' 


f 


Jguad.M.Az.im* Nunc quidem Ordo exigeret , ut fequentium annorum Altitudines Solis Ahmidinesso. 
Meridianas, quae fingulis fere diebuSjquotiescuna^ue Sol clarus affuifit, obferva-j-^"^ 
tae funt, hic apponeremus ; fed fatius esfe duxi , omnes & fingulas , ab anno amorum t mu- 
1652 conjun£hm m librum fequentem Tercium huius Macnmae noitrae Cce- cbm* c«ieja s 

D leftis,^*™"- Prior ComtU 
Objervatio. Poflerior Co- 
metx Qbjerva- 
tio. 26 JOHANNIS HEVELII 

leflis, cum reliquorum Planetarum omnium , fecundum annorum feriem , ob- 
fervationibus refervare. Ato^ue ideo reli&is iis , ad Cometx Obfervationes , 
cjui hoc anno 16 j 1 Menfe Decemb. prodiit, me confero. 

Obfervationes Cometse 

G E D A N I 

nArmo 1652 > a dic 20 T>ecemb. addiem 8 fanuarii 
usp anno 1653 habita. 

Die 10 Decemb. hora fere dimidia feptima Cometa in Orione emicuit, & 
primum quidem ad pedem finiftrum Orionis caudam extendens, per ftellulam 
duarum aliarum fequentem ( quae ob corporis parvitatem , & Cometae vicinita- 
tem non fpe&abatur ) & ftellulam fupra pedem Orionis in Eridano, fupre- 
mam cinguli circiter versus. Atque tum Triangulum fere aequilaterum, cum 
Regel & di&a ftella fupra pedem Orionis conftituebat. DiMantia autem in- 
ter Cometam , & Regel , radio inventa fuit 3 7 inter Cometam & Stellam 
3° ly. & inter ipfas fixas diftantia extitit 3 33'. 

Athor& 9 5z',Cometajam paullo altiorem occupaverat locum, hinc 
vicinior illa parvula Stella luculenter etiam afFulgebat. Cauda vero adhuc per 
Stellam pedis Orionis in Eridano, usq; fere Stellam in enfis manubrio, mediam 
cinguli versus tranfibat : quo tempore Cometa triangulum non amplius aequi- 
laterum, fed aequicrurum referebat. 

Cometas OMervatio IL 

Anno 1652, die 23 Decembr. St. n. vefp. peracla. \Mef D. 
fi.n. Diameter Co- 
tnetit quanta 
fuertt. Color Comettt. Tempusfec. 
bor. artif. 

Hor.M.SeC Dec. 23 

23 
23 

23 Dec. 23 

23 
23 

23 5 37 
5 43 
7 13 
9 20 9 38 
9 43 
9 51 
9 54 
Obfervationes 

Cometa;. Altitudo Palilicii 
Altitud. CometA 
Altitud. Cometa 
Diflant. Comet. a Valil Altit .HumAext.Orio n 
Difi. Comet. Palil. 
Difl. Com. a dext. hum. 
Altit. Regei (Orion. Altitud. Regel 

Difi.Com.a CornuB. tf 

Eadem difiantia Eademdifi.denuo capta 
Dift. Comet. a Regel. 
Difiant. Comet. aRegel 
Altiiud. Procyon. Altitud. Cometdt, 
Altitud. CometA 
Ahitud. Palilicii DifiantU 

& 
Altitudines. 
Gr. M.Sec. 27 31 
32 43 
44 2.S 

7 o 39 5 
6 55 

25 22 

26 24 26 32 45 20 27 
20 27 20 28 15 31 38 
33 23 o 
45 AzJmutha 
Fixarum 
&Comet£. 
Gr.Min. Tempusex 
altitudinib. 
correUum. 
Hor.M.Sec 7S 26 Or. 

48 19 Or. 

Radio 31 25 Or. 

dub. Sext. 
Sext. 5 4<S 


21 


5 51 


33 


7 22 


7 


9 29 


51 


9 47 


46 


9 53 


30 


10 1 


O 


10 4 


20 Sextl 

Sext. Sextant. 

Sext. dub. 
45 nOr. 10 9 
10 15 
10 21 

10 27 10 29 
IO 3S 
IO 38 
IO 41 50 43 
48 4 
47 34 3 1 20 Oc. 
42 iq-Occ 
3 3 2$0cc\ 10 57 

11 28 
II 35 45 

o 

o 

44 

20 

Q 

24 Animadvmenda. Ccelum hac die nubibus vt- 
xabatur jrequentibus , ut pro 
voto Ohfervationts peragere 
hancl potuerimus ; nihilomi- 
ms tamenaliquot , fedfum- 
mo lahort extorjimus . Qubd 
(iccelum omnino arrifisfet , 
frofeclb multbplures acquiji- 
tcejkisfent ohfervationes . 

Hor II 1 5 min. Linea re- 
tla a Cometa Mdebaran us- 
que, inter duas Stellulas in- 
cedere videbatur. 

Eode tcmpore,diamettr Co 
met<e ,Quadrante~4\imuthd- 
ii magno ,diver/is vhibut ob- 
fervata fuit zGvelz^ min. 
Et quanqua Cometa hucusqi 
multhm decrevcrat ,ta quoad 
caput, ejusqi lumen , quam 
caudam: nihilo tamen minus 
adhuc valde erat canfpiciiw. 

Color Capitis eratpallidus, 
CP° livida albedine ohfitus : 
Cauda autem S circiter erat 
grad: quam Oculum Bortum Tauriversus porrigebat ,fatis tamen chfcurumlivorem, c debilelumenprte fe ferens. 

Come MACHIN/E COELESTIS LIB. II. 2? Cornetae Obfervatio II. 

Anno 1652, die 24 Decembr. St. n. mane pera&a. Mef.D. 
fin. 
manc Tempusfec^ 
borol. artif. 

HorM.Sec. Dec. 24 
24 
24 12 O 20 
I 17 O 
1 33 45 Obfervationes 

Cometae. DifiantU 
& 

Altitudines 
Gr.M.Sec. Altimdo Aldebaran. 
Al.imdo Cometa 
Altimdo Cometa AzSmutha 
Fixarttm 
& Cometa. 
Gr.Min. 44 24 
33 36 
30 53 Tempus ex 

altimdinib. 
correclum. 
HorM.Sec. 44 3i0cc. 
7S 90cc. 
79 $$Occ, Antmadvertenda. 12 S 51 
I 27 30 
I 44 15 Obfervatio Cometae III. 

Anno i6$2,die26 DecembrisSt. n. pera&a vefp. Dec. 26 
26 
26 
26 Dec. 26 
26 
26 
26 
26 Dec. 26 
26 
26 
26 

Dec. 26 
26 
26 
26 Dec. 26 

26 

26 
26 

Dec. 26 8 43 45 

8 53 15 

9 5 9 16 45 9 20 
9 31 10 3 45 

10 31 o 

11 3 30 
11 7 15 Altitudo Palilicii 48 7 oOr. 

Alt.HHmdcxt.Orionis $3 38 4548 12 Or. 
Alt.Hum.dext.Orionis 34 55 15 
Difi.Com.a Corn.B. & 24 1 1 o Scxtant. Altit. Hum dext.Orion. 
Dift. Comet. a PaliUcio 
Dift. Comet. k Palilicio 
Altit finift. hum.Orion. 
Difl Com. k Lttcida V Ahit. (inifl.hum.Orion. 

Diflant.Comct.aPatilic. 

Altitudo Procyonis 

Eadem altimdo 39 56 45 
2 1 32 O 
35 13 O 
35 31 45 II 18 oDifl Comet. a Paliiicio 21 45 

II 27 olDifl.Comct.aLucid.Y 21 35 

II 33 o Alritudo Procyonis 37 4* 

TI 38 O Difl. Comet. a Capella 23 22 11 45 o 
u 47 o 
II 56 o Dift. C.aPlejad.anteced. 
Altitud. Cometa Altit. Mcridiana Regel 36 
21 

21 
3* 
21 IO 

32 
32 

34 
29 Sextant. 
Sextant. 
dub. 
oSextant. 8 26 
8 36 8 48 10 9 o 34 3 49 
14 S6 27 52 Or. 9 46 

Sextant. 

39 28 Or U oRadio dub. 
OiRadio dub, 
Odub. 
O Radio dub. 9 
$1 57 
36 Radio 

71 22 Oc. Hora circiter 6 vefpertina , 

Cometa lineam ferh reBam 

cum duabus fixisin pede Per- 

fei referebat ; ttp om*.inb ta~ 

men tquali fpatto ab invi- 

cem removebStur.Dum evim 

Cometa accuratius nudo ocu- 

lo obfervabatur , centrofuo 

minus • a Calcaneo , quam 

Stellce ab invicem, diftabat : 

(ic ttt diftantta inter Cometd 

lyCalcanep.mcirciter Igr. 

IO 13 30 45 »«'»• . d*t£ imercaptdine 

IO 46 Aj\ Ca ^ nt i^flov,tnt.p%i(ir 

IO SO 6 \Pf/M"^gr.iominut. 

" <eflimaretur. 

Hord 8, jamCometapau- 
/3 altior , refptBu duarum u 
ftftftmi Sttilarum videbatur- 
fedob nimidm Ccmetjs alti- 
tudintm , &• ob iritercurren* 
I T 27 <i r " nubeculas , aitttudines e- 
' \jus C- ^imutha obfervare 

l 29 2 5 haud potuimus. II 
II 

III 

II o 30 

9 30 

15 21 

20 25 764 part. umb. verfa II 78 22 fcilktt ' Corptti Comet<e aliquantb 
minus apparuit ; attame dia 
meter ejus adminiculoMagm 
2/ O IOJ Quadrantis,adhuctxtitit 14 

minutorum , id quod fibi vix quisquam perfuadebit. 
Cauitttjusaliqudntdbrevior,*dduat iftasin pede Perfti Stellulas circiter,ftu potihs * grad. fnpra eas fercbatur , hord 
50 minut. Gometae OHervatio IV- 

Anno 1652, die 27 Decembr. St. n. habita mane. Dec. 27 

2-7 
27 
27 
27 Dcc. 27 
27 
27 
27 Dcc. 27 

27 

27 

- 27 Dec. 27 
27 
27 12 2 30 

12 6 O 
12 8 15 Altitudo Cometa 

Difi.Com.aCorn.B. & 
Altimdo Comeu 1 6 O 
I 13 30 1 26 o 

I 42 30 I 48 

1 58 

2 51 36 15 
79-2 part. 
24 3 5 o 
50 44 o 
817! part. Altitudo Comeu 
Altitudo Comets 73 II Occ 

umb. verfa. 
Radio 

74 54 Occ 
umb. verfa. 42 40 30 
922 Vmb. 
41 27 O 
W\Vmb Altitudo Cometa 
Altitudo Comeu Diflant.Ctm. a Plciad. 
Dift. Com, a Capclla 
Dift. Comet. a Palilicio 39 53 30 
836 Vmb. 
37 27 o 
766 Vmb. 10 90 
23 23 o 
21 58 o 87 52 Oc. 

reEla. 

89 37 Oc. 

retta. 91 54 Oc. 

reSta. 

96 19 Oc. 

recla. Rad.dub. 
Rad. 
Rad. dub. 48 O 
50 31 II 44 48 Ccclo undicj', fereno , 
Cometa adhuc cauda- 
tut apparuit ' 3 fedtenu- 
isfimamcaudam i\gr. 

circ. longa habens. Ca- 

"48 1 5 P Ht ejus paulo quidem 
yallidius , fed confpi* 
55 A<cu&eratmagnitudinis. 
Hacdienullam (tem- 
pore enim defiitutm ) 
fecidelincationem ; fed 
ferenitate fic invitame, 
Cometa Telefcopio 12 

pedum longiiudine fum 

O contemplatus : cujusna 
Oautem fuerit figur<e,& 
O cpiid memoram dignum 

Come.;e I 8 15 

I 24 45 30 
40 
42 i8 JOHANNIS HEVELII Cometae Obfervatio IV. 

Anno 1652, die 27 Decembr. St. n. habitamane. MeJ.D. 
ft.n. Tempus fec. 
horol. artif. 

Hor.M.Sec Dec. 27 
27 

27 
27 Dec. 27 Obfervationes 

Cometas. 2 2 Q AltitudoPalilicii 31 6 072 42 Ooc 

2 5 oDift.Com.aCorn.B.b' 24 58 oRadiodub. 

2 25 ODtft.Comet. a Paltlicio22 5 30 Sextant. 

2 29 oDift.Com.aCorn.B.X 24. 35 45 Sextant. 2 37 15 Altit.hum. dext. Orion. DiftantiA 

& 
Altitudines. 
Gr.M-Sec. 29 39 O Aumutha 
CometA & 
Fixarum. 
Gr.Mm. Temppts ex 
altitudinib. 
corretlum. 
Hor.M.Sec 57 4 Occ Animadvertenda. I 42 26ineoextiterit } Libro IV 

1 46 d,Cometograph.ubideej9 

2 6 olCorporis figura in fpe- io O cie cjttadam in medium 

~9~~^\T rottilimH f > /*/** «fc- 
jftw», <w ^; ^"#* ££»/«„ 
1»^ exh ibita eft facies. Cometse Obfervatio V. 
Anno 1652, die 27 Decembris St. n. pera&a. Dec. 27 
27 
27 

27 Dec. 27 

27 
27 
27 Z>a\ 27 
27 
27 
27 Dfc. 27 

27 
27 
27 Dec. 27 
27 
27 

27 4 59 30 Altitudo Palilicii 22 

5 5 O Altitudo P alilicii 23 
5 14 o Altitudo P altlicii 24 

C«?««. ^* Paliliciumfub 
5 18 O f We circulo verticali. 21 
26 

31 
40 47 42 12 
45 16 
47 o 
53 33 Altitudo Cemetti 
Altitudo Comet<t 
Altitudo Comeu 
Altitudo CometA Dift. Comet. & CapelU 
Dift. Cometa a Palilicio 
Altitudo CometA 
Dift.ComettX. a lucida V 5 57 30 Altitudo Cometa 

6 47 3 O Altit . hum. dext. Orion, 
6 49 4 5 Eadem altitudo 
<5 54 o Eadem altitudo 24 86 oOr. 

84 52 Or, 

3 38 Or, 51 o 
26 30 
16 O 
24 o 80 39 Or. 
79 5 8 Or. 
7S S$Or. 
77 o Or. 48 o 
16 30 
33' 30 
27 30 6 o 
20 30 
41 o 
18 o II 34 OAltttudo Palilicii 

II 37 4-s\Altitudo Palilicii 

11 45 o 

1 1 5 3 I yAltitudo Comeu 46 

46 49 45 

30 30 51 52 40 S extant. 
S extant. 
75 14 Or. 
Sextant. 72 19 Or. 
74 3 5 0r. 53 12 
58 15 

7 5 5 11 5 14 
19 
23 5 

33 39 35 6 

38 IO 

40 48 

4<* 2 7 Cometa quide , quoad 
magnitudinem , motum 
atiji lume decrefcebat ; 
manebat tamen fatis 
confpicuus. Caudaau- 
tem 4 gr..circit. lon- 
gam , inter crus fini- 
ftrum, & binas in pede 
Perfei dirigebat. ®>ui 
locus 28° 3o' longit. 
&14. o' Latit.iqua- 
tum dijudicare daba- 
tur, fubjacet* 50 9 
39 44 
42 9 
46 38 36 24 Oc. 

37 27 Oc. 

79 36 Oc. 25 20 
29 I 
36 16 
44 31 Cometx Obfervatio VI. 
Anno 1652, die 28 Decemb. St. n. mane habita. Dec. 28 

28 

28 

28 
12 I 
12 22 IO 

ii- 

40 

43 

53 

57 15 

o 

o Altitudo Comeu SO 34 IO 

Altitudo Cometdt, 47 31 4° 

Dift.Com.aCornuB.b 26 3 3 30 
Altit. hum. ftnift. Orionis 30 55 ° O Diftant. Com. a Palilicio 25 23 

oDift. Comet. a Palilicio2S 23 

O Dift.Comet. a Capella 22 52 

O Altit. hum. dext. Orion. 3 2 47 1 59 o| Eadem altitudo 

2 2 olDift.Com* a Plej, antec. o 
o 
o 

45 32 3y 
13 25 81 37 Oc 
86 25 Oc, 

Sextant. 
51 10 Oc Radio 

Sextant. 

Sextant* Radio. U 52 31 

12 13 46 

1 1 15 

1 25 5 JSfubes obfervationes 
nonnunquam interpel- 
larunt, utpauciores ta- 
tum diftantia capts, 
fuerint. 

Vefperi Cometa qui- 
dem nudo vifu confpe- 
ximus i fed ob coelum 
continue nubilum , nihil 
qtiicquam de eo inftru 
mentis obfervatum eft , 
prtter altitudo Palilicii 
2 8 ° 3 4' 4 5 "> ejmque az.imuth. 

Cometae 1 31 10 

I 34 10 

I 44 10 

I 48 9 I 49 56 
I 53 9 MACHIN^ COELESTIS LIB. IL *9 Mef.D. Cometae Obfervatio VII. 
Anno 1652, die 19 Decembr. St. n. mane habita. Tempus fec. 
horol, artif. 

Hor.M.Sec Obfervationes 

Cometse. Diftanna 

& 
Altitudines, 
Gr. M. Sec Azjmutba 
Cometx & 
Fixarum. 
Gr. Min. Tempus ex 
altitudinib. 
correSium. 
Hor.M.Sec Animadvertenda. Dec. 29 
29 
29 
29 4 9 

4 14 
4 21 40 
4 24 o Altitudo Cometa 

Eadem altitudo 
Altitudo Capella 
Dift.Com.a Corn.B. & 18 9 15 

17 22 O 

36 59 O 

28 30 O 49 2SS.Oc 
48 3 3S.Oc 

Occid. 
Radio Dec. 29 
29 4 29 O 

4 46 30 Dift. Comet. a Capella 
Altitudo Cometa 22 46 
14 26 29 ! 4 53 O 

29| 4 58 15 Sed dubia ob luminisdebilitatem. 

Altitudo CapelU 32 58 O 

Eadem altitudo 3 2 1 1 O Dec. 29 

29 
29 5 <5 O Altitudo CometA 

Aliquantb certior, 
5 13 15 Altitudo CapelU 
5 29 oDift.Com.aPed.Perfei. Sextant. 
44 23S.OC 

Occid. 12 7 o 

30 37 45 
10 23 o 39 28S.Oc feddub. 3 50 52 Cometain bac obfer- 

3 55 ^zvatione , ob'crasfiorem 

4 331 aerem, admodum exti- 
4. 5 50 tit debilis : hincq; non 

omnes obfervationes ea 
diligentia,qua parfuit, 
ex coslo depromere con- 
cefsufuit. Quinetiam, 
quodtum temporis Co- 
meta in declwiori fitu 
4 47 49 fyerit conftitutus ,atq; 
adeo obfcurus & pa/li- 

4 55 32dmextiterit,utipfevix 

5 10 q-9acnevix 3 cauda vero 
minime cerneretur. 4 10 50 
4-28 50 

4 3 5 52 
4 40 4 „ - „ , s mnwmt; Lcrnererur. 

Diftantia,exceptaunica,Radiotantummodominori funtobfervau : quantum vero iisfit tribuen- 
dum,Calculus docuit. VentusabAuftro tum ftabat,intenfumq;erat frigm. Conftituebat amem Cometa 
eo tempore, cum duabus inCapite Medufe, Triangulum circiter reBangulum ; atq; cum clara MeduU , & 
illa majori in pede P erfei,-lineam fere rectam. Cometae Obfervatio VIII. 

Anno 1652, die 29 Decembr.St.n. veip. habita. 

T-TOra" circa 12 no&. Cometa nudo quidem vlfu prope Lucidam H Capite Medufaj a me deprehenfus 
*~ A eft : & quantum conjicere licuit, 2 5- circ. minut. Auftrum verfus ab ea diftitit. Curfum quafi fu- 
praeam dirigebat; ita tamen,ac fi eam ftringere voluisfet. Colore admodum erat pallidus, decreverat- 
que quoad caput notabiliter, neccaudaejus apparuit; puto tamen ob aerem haud iatis defsecatum, & 
intercurrentesnubeculasidpotisfimumfadumfuisfe. Ideoqjetiam inftrumentis nullo proraus modo 
obfervari potuit. ^ Cometse Obfervatio IX. 
Anno 1652, dieLun£, 3oDecembr. St.n. pera&a Dec. 30 

30 
30 Dec. 30 

30 
30 
30 Dec. 30 
30 

30 5 38 O 

5 39 30 

6 19 o 6 34 O 
6 50 30 
6 55 O Dift. Comet. a Palilicio 
Altitudo Palilicii 
Dift. Comet. a Palilicio 
Dift.Com.a CornuB. & Dift. Comet. a Capella 2327 o Sextant. 
Altitudo Cornu B. ft 43 26 30 0rient. 
Difi. Comet. a Palilicio 31 42 O Radio. Altitudo Palilicii 
Eadem altitudo. O 'Dift.ab anteced. Flejad. 45 30 S^xtant. 
45 45 44 30 
4 o Sextant. 
Sextant. 43 30 

4 -o 

54 o 54 lOMOr. 
53 22M.0r 
Radio 5 29 37 

5 31 7 

6 10 30 6 25 30 
6 41 50 
6 46 6 6 51 10 

6 54 29 

6 57 24. 

8 50 49 Caput CometA mul- 
tumerat imminutum 
lumenq; ejus debilisfi- 
mum , fic ut difficulter 
perpinnacidia obferva- 
retur ; nihilo tamen mi- 
nus & cauda apparuit 
fedbrevior ; ut in Sche- 
mate hujusObfervatio- 
nis patet 5 quam ad fi- 
niftru genu Perfei cir- 
citer dirigebat. 

Alitudines & Azj.- mutha hujus Cometa,ob nimiam ejus elevationem infirumentis haud potuerunt notari. D Cometae 3° JOHANNIS HEVELII Cometas Obfervatio X. 

Anno 18 ji , die Martis, 31 Decembr. St. n. 


habita. 


Mef. D. 
ft.n. 


Tempus fec 
horol. artif. 

Hor.M.Sei 


Obfervationes 

Cometas. 


Diftantia . 

& 

Altitudines. 

Gr.M.Sec. 


Azj.mutha 
CometA & 
Fixarum. 
Gr. Min. 


Tempus ex 

altitudinib. 
correttum. 
Hor.M.Sec 


Antmadvertenda. 


Dec. 31 

31 
31 
31 


3 35 
3 39 
3 4S 
3 55 


c 
3G 

c Altitudo Procjonis 
Altitudo Procjonis\ 
Altitudo Comets 
Altitudo Cometa 


31 II 45 
30 38 45 
20 26 45 
19 44 O 


50 4.7M.OC 

52 ZM.Oi 

46 55s.oc. 
45 56S.OC. 


3 25 
3 28 
3 37 
3 44 


35 
52 

26 

24 


Coslum quidem pror- 
sus extitit ferenum; 
fed ob decliviorem Co- 
meu fttum*. admodum 
videbatur pallidus, cau- 
damq; hac vice haud 
animadvertimm. 

Per inftrumeta etiam 
difficilis erat obferva- 
tu-y extititque minor, 
quam hactenus. A Lu~ 
cida Medufa , & bra- 
chio Perfei, aqualifpa- 
tio, horafcilicet 4 50' 
removebatur» 


Dec. 31 
31 
31 
31 

Dec. 31 
31 
31 
31 


4 O 
4 4 
4 18 
4 26 


c 

Dift. Comet. a Capella 
Dijl.Com.aCornu B. & 
Dift. Comet. a Capella 
Dift. Com.aCornuB. & 


23 30 O 
31 28 O 

23 24 30 
31 25 


Radio 
Radio. 
Sextant. 
Sextant. 


3 49 

3 53 

4 7 
4 15 


22 
20 
18 
16 


4 29 

4. 38 

4 44 
6 50 


30 
15 


Altitudo Capella 
Altitudo Cometa 
Altitudo CapelU 
Altitudo Veneris 


33 58 O 
15 41 30 
32 15 30 
13 13 5 


57 17^-Oc 
38 7s.0c 
55 izs.oc 
34 56 Or. 


4 18 
4 27 
4 33 


43 

22 

O 


Dec. 31 
31 
31 


6 55 

7 4 
6 


Dift. 2 aSpica flp 

Difl. 2*0* 
Diftant. $> abArUuro 


37 40 O 
30 25 O 
44 57 


Cometae Obfervatio XI. 

Anno i^j3, die Mercurii, i Januarii St. n. mane habita. 


fan. I 
I 
I 
I 


2 II 30 

2 15 o 
2 25 40 
2 30 45 


Altitudo Palilicii 
Altitudo Palilicii 
Altitudo Comette 
AltitudoCometa 


25 16 
24 42 40 
30 14 
29 29 45 


Occid. 
Occid. 
57 5Ss.oc. 
56 $os.oc. 


2 1 
2 5 
2 15 

2 20 


30 

3 

40 

43 


Cceloperquam fere- 
no h&c peratla eft ob- 
fervatio; Cometa ali- 
quantb lucidior , quam 
befterna die efi depre- 
henfus; cauda etiam 
vicisftm alluxit, per- 
brevis tamen & adeo 
tenuis , ut vix in oculos 
incurreret. 

Caterum hora 2 30' 
Cometa cumbrachio & 
latere Perfei, in recla 
videbatur linea: cum 
hrachio vero & clara 
Medufe triangulu cir- 
citer rettanguium refe- 
rebat. Ratio diftantia- 
rum a fixis erat dupla. 


fan. I 
I 
■i 
I 


2 35 
2 38 

2 44 

3 3 


O 
15 
Altitudo CometA 
Altitudo Palilicii 
Dift. Comet. a Palilicio 
Dift.Com. a CornuB. tf 


28 58 O 

21 22 10 

34 5 
32 45 30 


56 3 s.oc 

Sextant. 
Sextant. 


2 24 

2 28 

2 34 

2 52 


55 

20 
49 


fan. I 
I 

I 
l 


3 14 
3 26 

3 29 

3 32 
O 

O 

1 « > 


Dift. Comet. a Capella 
Dift. Com kfiex. ad Co- 

xas Casfiop. 
Altit. bum. dext. Orion. 
Eadem altitudo 


23 54 O 

24 46 O 

18 41 45 
18 8 


Sextant. 
Sextant. 

Occid. 
Occid. 


3 3 
3 15 

3 T9 
3 23 


48 
47 

6 

4 


fan. I 
I 
I 
I 


3 36 

3 50 
3 54 

Altitudo Cometa 

Diji. Comet. aPalilicio 

Dift.Com.aCornu B. tf 

Altitudo Cometa 


21 57 O 
34 
32 48 

20 4 30 


46 IOSOc, 

Radio dub. 
Rad.feddub 
4-3 9s.oc. 


3 26 

3 40 

3 44 

16 


fan. I 
I 
I 

1 I 


3 56 40 

4 3 

4 4 30 


Altitudo CapelU 
Dift. Comet. a Capella 
Diftant. Com. afiex. ad 

Coxas Casfiop, 
AltitudoCapelU 


37 25 10 

23 54 

24 41 

36 26 C 


Occid. 
Radio 
Radio 


3 46 
3 53 
3 54 


50 
Cometae 


a iri; II 
? ; ^f " 


«#&, - 


1 30 &* 
•■'; ^'i 

\^J/ridyn piUuim- 
MACHINiE CCELESTIS LIB. II. 3* Comctae Obfervatio XII. 

Anno 1653, die Jovis, i Januarii St. n. vefp. habita. Mef.D. 
ft.n. Tempusfec. 
horol. artif. 

HorM.Sec. fan. fan. <an. Obfervation.es. 

Cometae. Dtftantia 

& 

Altitudtnes. 

Gr.M.Sec. 545 15 Altimdo PalUicii 

5 47 O Eademakitudo 

5 56 O Dtft.Com.aLuc.lat.PerJ 

6 II O Dift. Com. a luc.Meduf& 3 3 4 

33 19 

6 27 

4 52 6 20 

6 31 dDift.C.agenufwift.FerJ 

6 58 o Dift. Comet. a Capella 

7 4 30 AltimdoComuB. X 7 7 Eadem altitudo . Azsimutba 
Cometa & 
Fixarum. 
Gr. Min. Tempm ex 
altitudinib. 
correBum. 
HorM.Sec O Orient. 

O Orient. 
Radio 
Radio 12 31 
24 22 

47 22 Radio 

Radio 

OOrient. 47 46 1570 4-Sm.Qy 5 4* 37 Antmadvertenda . Etiamji coelum ifiitio 

5 43 36pttis def&catum extite- 
5533 6t#J nihilominus tamen 

6 7 3o\Cometa,obdebile lume, 
6 16 i O f 0r P 0ris parvitatem 
6 27 3 

6 54 3o| 

7 o 46 7 3 \aerisque turbulentiam 
\Sextante obfervari ne- 
.qutvit i fed Radio tan- 

— >tum capu funt diftan- 

39tU. Caudam hacvtce non confpeximus. At diameter corporis 7 <vel % dtftimata fuit mmmoruml 
fic ut infignem pr& Jfe ferret magnitudinem , fed ratione debilisftmi luminis, parum erat confpicum 
Cum clara Medufie, & humero Perfei, reUam fere conftituebat lineam. fan. ?an. fan. fan. 
fa~~ fan. Cometae Obfervatio XIII. 

Anno 1653, dieVeneris, 3 Januarii St. n. vefp. habita. 6 16 
6 39 O Altit. hum.dext.Orion. 
Dift. Comet& a Capella 

Eadem altitudo 
Dift. Com.aluc.lat.Perf. 6 47 O 
6 50 30 
6 56 O 
700 7 18 o 

7 59 o 

11 4 15 

II 9 O DiftCom.alucid.MeduJ 6 
Altitudo Cornu B. # 46 
Dift. Com. aCornuB. tf 3 5 
Dift. Comet. a Palilicio 3 7 36 I5J73 SM.or. 

45 dRadio 

31 50 

I oRadio 6 18 

6 40 Altuudo Cornu B. & 
Altitudo Procjonis 
Altitudo Palilicii 
Altttudo Falilicii 45 0\Radto 

37 3072 55 0r. 

1 5 o^Radio 

34 ORad.feddub 

17 40 66 5%. 7 17 42 

1 2073 17 Or.j 7 58 12 

2 1039 20 Oc. 
37 4540 41 Oc. 6 47 30 
6 50 58 
6 56 O 
6 59 -50 U 3 17 
II 7 43 

batur ad flexuram finifiri lateris Perfei tendebat 
Cometa , cum luctda Medufdt,, & lucido latere Perfeiquafi triangulum conftruebat &auilaterum 4 Coslo licet admodum 
\fudo , ob nimiam tamen 

6 Cometd altitudirie la- 
bor erat imercapedines 
fcrutari Stellarum. 
Hincque Radio folum 
diftanticz fuerunt ob- 
fervatA , ejr quidetan- 
ta diligentia, quanta i- 
fto inftrumento licuit, 

Caudam vicisfim dt- 
lucide cojpeximus, qu& 
quantum dijudicare da- Comete Obfervatio XIV. 

Anno 1653, die Saturni, 4 Januarii St. n.habita. 55 o 

57 o 

7 o 

13 o 14 
19 o 
30 30 2 35 30 42 30 

56 30 

2 30 
7 o Dift. Comet. a Paltlicio 
Altitudo Palilicii 
Dift. Comst. a Capella 
Eadem Diftantia Dift. Comet. a Palilicio 
Altitudo Palilicii 
Dift. Comet. a fiex. ad 

Cox. Casfiop. 
Altitudo CapelU Altitudo Comeu 
Eadem altitudo 

Altitudo CapelU 
Eadem altitudo 37 57 

24 30 

25 18 
25 IS 38 O 

21 17 

20 48 45 39 30 26 42 
24 57 
41 58 

I 23 Sextant. 
Occid. 
Sextant. 
Radio Radio 

Occid. 

Sextant. 
Occid. 4<5 37S.Oc 
45 I35.0c 
66 465.0c 

Oectd. I 51 24 

1 53 2 

2 3 24 

2 9 4j/* 24/e 2 10' 24 

2 15 24 

2 26 54 

2 32 6 2 39 10 
2 53 30 
2 59 6 
2 4 11 Pofi undecimamve- 
iertinam nubes inter- 
venerunt ; atque ita ob- 
fervationi ea vice fine 
tmpofuerunt. Hora au- 
tem 2 , coelum iterum 
affulfit ferenum , utde- 
nuo Sextante, Cometa 
obfervari potuerit , et- 
iamfi nonitaclare ejus 
cauda , quam vefpera 
antecedente, apparuerit. Cometae 3* JOHANNIS HEVELII Cometae Obfervatio XV. 

Anno 1653, die Martis, 7 Januarii Sr. n. peracla. Mef.D. Tempus fec fi.n. borol. artif. 
HorM.Sec. ■an. fan. 7 fan. fan. I 31 
1 33 

1 53 

2 26 2 36 3 

2 40 45 50 

2 3 17 o 25 

45 Obfervationes 

Cometse. DifiantU 

& 
Altitudines. 
Gr. M. Sec. Altitudo Palilicii 27 

Eadem altitudo 2 7 

Difi.Com.&Capella. 25 

Altit. Lucid.later. Perf. 3 3 Az,immha\ Tempusex 
Fixarum \altitudmib . 
& Comeu. corretlum. 
Gr.Mm. ^Hor.M.Sec 2i 

1 

4-6 

44 Occid. 
Occid. 
Radio 
Occid. Difi. Com. a fiex. ad cb-\ I S 3 S 

xas Casfiop. 
Com. k Luc. ped. Perfei 22 O Altit. bum.finifi. Perfei 27 15 4? 2> 
41 36 
I Altitudo Cometa 
Altitudo CapelU 

Difi.Com.aStellaPolariAg 45 
Difi. Comet. afiexur.adU$ 42 
eoxas Casfiopet, Altitudo CapelU 
Eadem altitudo 57 

22 I 20 38 
I 22 46 

1 42 40 

2 15 Radio dub. 

Radio 

44 37S.Oc 2 26 9 42 SS.Oc 
65 39S.Oc 

Rad. circ. 
Sextant. 41 

53 3 8 Occid. 
58 58 16 
36 23 Animadvertenda. Hac dic nubes fiepisfi- 
me intercurrebant , #f 
£Vz#d<z Comet£ diflintle 

5^ haud animadvertere- 
tur. Corpti4 etiamad- 
modum 'vi.debamr exi- 
le & amnvatum-,at lu- 
men ejm valde pallidu, 
ut vix per pinnaci.dia, 
& quidem magno labo- 
re , deprehendere illud 
potucrim. 

Notandum ;quod ve- 
fpera antecedente, Lu- 
na fplendente » nullo 

^modo Cometam, nudo 
vifu, asfequi potueri- mus : rano autem potzsfima hac erat , quodeodem tempore adeb artle StelU in humero fmiftrl pfrfet ad- 
b*reret,ut nullatenus Cometam ab illa diftingui daretur : dievero 7, mane,hor.circ. 3 Luna abfente Ca 
ttsuerum clare apparuit, fed caudk orbatus , non procul ab tlla Stelti 5 arc. mmut. , vel duobus woac 
vijum digitis , vehntegra Comet<e diametrv , cjuantum conjeBura asfeqmdabatur ,ab earemotus Comete Obfervatio XVL 

T\ Ie 8 Jatiuarii mane, ob ccelum turbidum, denfisfimas^jue nubes Cometam 
-^continue obvelantes, eum haud obfervare potuimus ■ delineatus tamen eft: 
Diftabat a ftella illa in humero finiftro Perfei paulo plus uno gradu, vel i prad 
& 10 minutis circ, quantum conjicere licuit. Erat autem admodum exilis 
ac lumine debilis , ut pene vifum efFugeret : a Stella modo didk vix Wius 
aberat, quam tres illae ab invicem in cingulo Perfei. 

Vefperiverd,Luna fplendente, haud confpici Cometa potuit ; tum tota 
no&e fubfec-uente, ob continuas tenebras,nihil plane obfervatum eft. 

Die 9 Januarii vefperi , hoii circiter 6, 7, 8, 9, Lun& exiflente vicisfim 
admodum ferena, quanquam Cometam curiose, fummoque ftudio , nudis ocu- 
lis quaefitum ivimus : nihilominus tamen ne veftigium quidem aninsadverti- 
mus, ut ut optime fcirem, quo in loco hxreret, ac quxrrendus esfeu 

Die vero 10 Januarii hora matutini 4, j, & 6, Luna jam occumbente , 
ocuilZ a pS° *& ¥™ horizo ^ e m exiftente , iterum Cometam animadvertendi fummam 
wfpurn. adhibui operam ; fed fruftra nudo vifu quaefitus. Idcirco oculum Telefcopio 
armatum ad eum direxi ; quod negotium (licet non absq; magna oculi defati- 
gatione) feliciter tandem fuccesfit. At^ ita eum quidem adhuc deprehendi , 
fed adeo corpore imminutum, & lumine debilem , ut magno negotio fpeaare- 
tur: magnitudine tamen adhuc Stellam primi vel fecundi honoris fere aequa^ 
bat 5 lumenveromukodebilius, inftar nebulofe alicujus Stelluk ? apparuit. 

Hinc non conft t MACHINiE COELESTISLIB.IL 33 

Hinc fa<ftum eft, ut xgrc admodum obfervaretur, locusq; ejus determinaretur , 
muko minus delineari potuerit. Secunda vice iterum illum fum fcrutatus ; ve~ 
rum ratione declivioris ejus fnus Septentrionalis , & exhalationum cpampluri- 
marum, nec non Lunse prarientis, nullo mqdo, ut ut omnes oculorum nervos in 
eum. intenderim, invenire potui Cometam, Quamobrem ferio lum perfuafus, 
ultimo hac die esfe vifura ; & poftmodum a nemine amplius obfervatum esfe : 
quemadmodum & mihi, die 1 1 Januarii , nufcjuam apparuit. vf^CJKP ^- vc liii. 


MenJ.D 
fl.n. 


Temp. fec. 
borol.ambul 
Hor.Min. 


Obiervationes 

Fixarum. 


Altitudines. 
Gr. M. Sec. 


Azjmuth. 
Gr.M. Sec. 


Jguo 
Inflrumento. 


fan. 31 
Febr. 6 

Febr. 1 1 


3 O mane 
7 O vefp. 


Altitudo Merid. StelU Folaris minima 

Eadem altitudo Merid. minima 
Altitudo Meridiana Valilicii 

vel fummum 
Altimdo Meridiana Palilicii 

vel fummum 


51 50 25 
51 50 24 
51 23 15 

51 23 20 
51 23 15 
51 23 20 
®>uad,Az,im.M. 


Febr. 1 8 


7 O vejp. 


Altitudo Merid. Rigel. 
Altitudo Merid Humerifinifl. Orion. 
AltitudoMerid. medU inCtmul.Orion. 
Altit. M. Inferioris in Cingul. Orion. 
Ahitudo Meridduar.feq. in Eridano 


27 15 
41 37 10 
34 10 25 
33 27 45 
30 4 
Jduad.A&im.M. 


Febr. 20 
Altitndo Merid. Eadem 

Altitudo Merid. Rigel. 

Altitudo Merid. Humerifinifl. Orion. 

Altit. Merid.fuperioris in Capit.Orion. 

Altitudo Merid.medU Cingul. Orion. 


30 4 
27 015 
41 37 
45 17 10 
34 10 20 
Quad.Azjm.M. 


Febr.23 


7 S -oejp. 


Altitudo Merid. Sirii 

Altitudo Merid. Colli Canis Minoris 

Altitudo Merid. Pro cyonis 

Altitudo Merid. Humeri finifl. Orion. 

Altitudo Merid. medUin cingul.Orion. 


19 23 
44 34 
41 42 
41 37 
34 10 20 
^uad.M.Aum. 


Altitudo Merid. Infer. Cingul. Orion. 
Altitudo Merid. dextri ped. Orion. 
Altitudo Merid. dext. Humer. Orion. 
Altitudo Merid. pedis Sirii 
Altitudo Merid. Sirii 


3 3 27 45 
25 43 O 
42 56 15 ' 
17 51 O 
19 23 O 
jduad.M.Az.im. 


Febr. 24 


2 O mane. 


Altitudo Merid. StelU Polaris mi-nima 


51 50 24 


* 


®>uad. M. A zJm . 


Febr. 26 


vejp.- 


AltitudoM. Superioris Cingul. Orion. 
Altitudo M. Inferioris in enfe Orion. 
AltitudoM. Infer. Cing.Orion. 
Altitudo Merid. ped. dext. Orion. 
Altitudo Merid. dext. Humer. Orion. 


35 2 
29 31 IO 

3 3 37 40 
25 4S 
42 56 15 


dub. 


§)uad.M. AzJm. 


Mart. 9 
19 

Mart.ic 
22 


vefp. 


Altitudo Merid. Procjonis 

vel 
Altitudo M. Pofier. trium cap. Hydr& 
Altitudo Merid. in flex. prima Hydra 

qua fequitm 
Altitudo Merid. Cordis Hydr& 
Altitudo Merid. Reguli $1 


41 42 10 

41 42 7\ 

42 52 

39 22 IO 
28 27 
49 17 O 


dub. 


Quad. M . Az*tm. 
Altitudo Merid.pofter. Capit. Hydr& 
Altitudo Meridt in prima flex. Hjdr& 
Altitudo Merid. Cordts Hydr& 
Altitudo Merid.inflex. prima Hydra 
AltitudoAierid. Cordis Hydr& 


42 52 O 
39 22 10 
28 27 O 
39 21 O 

28 27 30 


dub. 


Jghtad-.M.A&m. 


E 


Anno Ahitudo Meri* 
diana ta Stet* 
U Polaris. mi* 
nima> qukm a» 
liorum quaritn' 
da Stellarum* ^hitudintt 
Meridiarttt 
Stellarum in 
Oriom. Mitudinet 
Meridtan<e 
Stellarum in 
Hydra. 34 JOHANNIS HEVELII. Altitud. Mt- 
ridiana SteSa- 
ruminLeone. AUitud. Mt- 
lidtana Stella- 
rutn Virgints 

£r Aquila. Altit. Mtrid. 
Stellaruin An- 
tinoo <fr Cafrj- 
etrnt. Altit, Merid. 
Stellarum in 
Aquario i} Pe- Altit. Merid. 
Marcab. <a ^c^co ^M T>C LIIL 


Menf.D\ 
ft.n. 


Temp. fec. 
horol.ambuL 
Hor. Min. 


Oblervationes 

Fixarura. 


Ahitudines. 
Gr. M. Sec. 


AzJmuth. 
Gr. M.Sec. 


Quo 
Inftrumento. 


Mart.27 
Apr. 18 
Ahitudo Merid. pedis Leonis 
Ahitudo Meridiana Cordis Hydra 
Altitudo Meridiana Regnli Leonis. 
Altit. Merid. StelUin Sl fubEclipt. 
Altit. Merid. Stell. in flex. ped. Sl 


47 2 30 
28 27 15 
49 17 12 
4<5 42 40 
52 57 15 


dttb. 


g>nad.Ax.im.M. 


Apr. 28 
Ahitudo M. qu& fequitur flex.inped. $1 
Ahitudo Merid. Caud& Sl 
Ahitudo Merid, Schedir Casfiop. 
Ahitudo Merid, ad Coxas Casfiop. 
Ahitudo Merid. Vindemiatricis flj* 


48 4 30 
52 9 O 
19 3 20 
2.3 14 10 
48 28 
£>uad. Azjm.M. 


Apr. 28 
Aug. 17 

2\ 
22 


vefp. 
vefp.- 


Ahitudo Meridiana Spictt np 
Ahitudo Merid. Lucida AquiU 
Ahitudo Merid. Lucid<t AquiU 
Ahitudo Merid. Lucidi. AquiU 
Ahitudo infinift. manu Antinoi. 
Ahitudo M. in Cornu *fc> Auftr. major. 


26 17 4° 
43 38 30 
43 38 30 
43 38 15 
33 51 20 
19 50 40 
S>uad. Azxm.M. 


Aug.23 

Aug.25 


vefp. 


Ahitudo Merid. Lucida AquiU 
Ahitudo Merid. inmanufinift. Antinot 
Ahitudo Merid. in Cornu *jb Auftral. 
Altimdo Merid. inmanudext. Antinoi. 
Ahitudo Merid. in latere dext. Antinoi. 
Ahitudo Merid. Lucid<t AquiU 


43 38 30 
33 51 20 
19 50 40 
38 7 35 
33 43 O 
43 38 30 


feddub.obnu 


J2>uad.M.Az,im. 
bes. 


Aug. 26 
Ahitudo Merid. manus dext. Antinoi, 
Altit. Merid.Anterioris Sagitt&Orient. 
Altitudo Merid. manus finift. Antinoi 
Ahitudo Merid. Cornu infer. *Jo 


38 7 30 
54 14 O 
33 51 20 
19 51 O 


fere 


Jguad.M.AzJm. 


0£t. 12 


vefp. 


Altitudo Merid. in Humer.finift. i£3 
Ahitudo Merid. Oris Pegafi 
Ahitudo Merid. im Hum. dext. z%3 
Ahitudo Merid. Capitis Pegafi 
Ahitudo Merid. in cubit. dext. c¥S 
Altit. M. in dext. manu tzsfeq. ejrpoft. 


28 36 40 
43 59 50 
3 3 42 O 
40 11 
32 34 O 
3 3 48 O 
ghtad.M.Aum. 


Ocl. 12 

oa. 16 
Altitudo Merid. Lucid. Colli Pegafi 
Ahitudo Merid. Marcab Pe<rafi 
Altitudo.Merid. in Humer.finift. J£3 
AhitudoMerid. Oris Pegafi.. 
Ahitudo Merid. indext Humer. Kv 
Altitudo Merid. Capitis Pegafi 


44 43 O 
49 2 
28 37 O 
43 59 30 
33 42 O 
40 II 
Quad.M.AzSm. 


oti. 16 
Ahitudo Merid.in Cubitodext. ^ 
Altit. M. indext. manu z&feq. &poft. 
Altitudo Merid. Lucidtt, in collo Pegafi 
Altitud.M. in ejfuf. aqu<t VfHfeq.Auftr. 
Ahitudo MeridianaMarcab Ptgafi 


32 34 15 
3 3- 47 45 
44 43 15 
26 20 
49 2 15 
^uad.M.Amm. 


0£i. 18 
Ahitudo Merid. Humerifinift. r^ 
Ahitudo Merid. Oris Pegafi 
Ahitudo Merid. in dext. Hum. z$i 
Ahitudo Merid. Capitis Pegafi 
Ahitudo Merid. in cubito dext. t%2 
Altit, M.in manu dext. rZSAuft.pr&ced. 


28 37 
43 59 30 
33 42 15 
40 II O 

32 34 30 

33 54 45 


dub. 
dub. 


Ghtad.M.A^im. 


Alt. M. inmanu dext. &Z feq. ejrpoft. 
Altitudo Merid. Luciddt, in Collo Pegafi 
Altit. M. in aheroflex. &X pr<tc. duar. 
Ahitudo Merid. Marcab Pegafi 


3 3 48 
44 43 10 
18 3 
49 2 30 


circ. 


J2>uad.M,Az,im. .Anno MACHINi£ COELESTIS LIB. II 3T Anno 1653. 


Menf.D 
fi.n. 


Temp. fec. 
horol.ambttl. 
Hor Min. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Altitadines. 
Gr.Min.Sec. 


Az,imuth. 
Gr.M.Sec. 


Jguo 
Infirumento. 


Ocl. 21 
. 2 4 


vefp. 
vefp. 


Altit. M.in dext. man. zzc duaruAufir 
Altitudo Mend. Fomdband (pntced. 
Altitudo Merid. Marcab Peirafi 


33 54 30 

4 22 

49 2 


fere 


^uad.M. Aum. 


Nov.,26 
MefDec 


die §. vefp. 


Altitudo Meridiana J) 

Diftantia 2|_ a cr 7 

Altitudo Lyr& 

Altitudo Zf. 

Altitudo Mer. Humeri Vrf& Minoris. 


18 11 O 
48 
52. 38 O 
16 28 O 
39 56 O 


fere 

15 5 

dub. 


Quad.M. A&im. 
Sextant. Or. 
Jphtad.M. Azjim. Ahituiintt- 
fAtjidianX' Anno 1654 Menfe Augufti,occafione fubfequentis deliquii Solaris, dia- Diameterse* 
meter Solis a me fiimma diligentia, Machina cpadam 20 ped. long. in Epiftol. &■#**** 
ad 111. Nucerium pag. 52deSolisdefec~tu;nec nonLib. I. Machinae Coeleft. 
defcripta, obfervata eft. Cujus beneficio diametrum Solis die 1 1 Augufti de- 
prehendi 31' 22" 40"', exiftente tum Solis altitudine Meridiana 50° 53 20". 

Die 12 Augufti incidit magna illa , ac bene notabilis Eclipfis Solaris, 
quam ut pro voto obfervare potuisfem, animitus cpidem exoptasfem, magnoq; 
ardore & apparatu eam excepisfem ; uti legere eft in di&a Epiftol. ad Nuceri- 
um ; fed coelum eo tempore minus nobis hic Gedani, auam aliis in vicinia exi- 
ftentibus favit; fic ut phafes vix paucisfimas de ea impetrare licuerit: ficuti 
fequens Obiervatio & animadvemo oftendit. 

Eclipfis Solis 

GEDANI ' 

oyfnno a nato Qhrijlo 1654? die 12 Augujlhjl.n* 
obfervatfo Ordo 

Phafi- 
Um. 


^uantitas Phafium 
obfervat. 


Horolog.ar- 
tificiale ex 
altit.perped. 
correttum. 
Hor.M.Sec 


Sciate- 
ricum. 

H.M. 


Vibratio- 
nes per- 
pedtculi. 


Altitudo 

Centri Sola- 

ris. 

Gr.M.Sec. 


Tempus ex 

altitudinib. 
erutum. 

Hor.M.Sec 


Azj- 
mutha 
Solis 

Gr.M. 


Tempks ex 

Azimuthis 
erutum. 

Hor.M.Sec 
Nihil. 


8 O O 
8 19 3 
906 


8 
S 19 


O 

743 
2340 


I 


Nihil adhuc, 
Initium. 

4 pMf- 


9 2 48 
9 25 15 
9 26 30 


9 3 


2450 

3322 

3371 


2 


1 Digit. 


9 27 10 
9 31 
9 33 50 


9 Z? 


3 396 

. 3548 

3659 


3 
4 
5 


2 X Z Dig.&pautoplus. 
3 Digit. fere. 
3 \ Digit. fere 


9 41 40 
9 42 58 
9 4<S 45 
3964 
4°I5 
4162 


6 

7 


3\ Digit. 
4 Digit. 


9 47 8 
9 48 22 
9 49 


9 47 


4178 
4227 
4289 


42 53 


9 47 SJ46 18 


9 47 3 


E 


2 


Orrln Eclipjt s Solir 
Anni 16$ 4 %aU 
de mubiln. 3* JOHANNIS HEVELII EclipfisSola- 
rts annoi6>\. Ordo 
?ha- 

fmm. 


Muantitds Vhafum 
obfervat. 


Horoloirmm 
artificiale ex 
aliit.perped. 
corretlum. 
Hor.M.Sec 


Sciate- 
ricum. 

H.M. 


Vibratio- 
nes per- 
pediculi. 


Tempus ex 

altitudthib. 

ermum. 

Hor.M.Sec 


Altttudo 

Centrt So- 

laris. 

Gr.M.Sec. 


A~i- 
mmha 
Solis. 

Gr. M. 


Tempus ex 

Az,immhis 

ermum. 

Hor.M.Sec 


8 
9 

IO 


4 4 Digit. 

5«. & paul. ampl. 

5 \ Digit. fere. 


9 54 1° 

9 59 

IO04 
4453 
4636 
4^8 5 


II 

12 


6\ Dtgit. 
6\& paulo plus 


IO 5 8 
10 5 26 
10 5 40 


10 5 


4882 
4393 
4901 


10 34 3 

11 4 33 
11 3 3 45 
6010 

72QO 
- 8370 


11 54 56 

12 5 28 
12 33 43 
9l6j 

9573 
10674 


1 
I60 
II93 8 
1 

2 54 


37 39 20 
36 51 4° 


2 57 28 

3 3 52 


58 43 

60 22 


2 57 42 

3 4 


390 

546 
IIJSO 


36 23 20 
3 5 54 ° 
33 56 30 


3 7 30 
3 II 26 
3 26 $6 


61 19 

62 17 
65 56 


3 7 44 
3 II 32 
3 26 40 


; 
I2IO 
1326 
1490 


33 39 
33 16 
32 42 15 


3 28 2766 26 
3 31 2667 8 
3 3 5 39,68 9 


3 28 
3 31 24 
3 35 36. Konnifi iz 

autori Ucuit 
deprehendere 

Phafs- <2uant<e fue- 
rint tenebne 
tempore maxi- 
m<tobfeurati<>"> 
p». , Tenebr* haui 
txtiterunt diu- 
wnx> Fuerunt autem duodecim tantum phafes crefcentis deliquii a nobis deli- 
neatae, poftea nihil quicquam amplius, de Solis facic , in confpectum noftrum 
venit : adeo, ut nec maxima obfcuratio , nec finis fuerit deprehenfus. Atta- 
men maximo appropinquante Solis defe<5tu,licet denfisfima* nubes obftarent,ob 
notabiles tenebras, quae ingruebant , maximam obfcurationem optime notare , 
hora circ. 10 min. 40 potuimus. Erat, fane, tum temporis , triftisfima ac hor- 
ribilis cceli facies,ac tantae tenebra?,ut nec legere in aperto conclavi, nec Obfer* 
vatores noftri in automatis minuta , nec gradus in Quadrante difcernere, nec 
ipfum perpendiculum animadvertere potuerint ; plane ac eo anni tempore,ho- 
ra nona vefpertina, fieri fblet. Profe&d apud me nullurn eft dubium, quin cce- 
lo fatis fereno* praecipuae Stellas Planetsecjue dilucide admodum confpici potuis- 
fent. In aedibus earumque cubiculis , ipfa inftare nox videbatur ., nec al- 
ter alterum de facie cognofcere, nec quicquam absque accenfo peragi dabatur 
lumine. Hinccj; plebs obftupefcens, haerens, quid rei contingeret amplius,ob 
repentinas tantas infblitas Meridianas tenebras , ac fubitaneam illam metamor- 
phofin. Imo, homines non fblupj tacito quodam ftupore funt percuKi ; fed 
& bruta animalia, hanc fubitam cceli perlenferunt mutationem ; quippe galli- 
nse, de quibus certo mihi innotuit, quafi ipfa nox ingrueret , de areis ad habita- 
cula confugerunt, cubitumque fecontulerunt. Verum, quemadmodum tene* 
brse ortae funt repentinae, fic quoque ( utfieri fbletin <e]usmodi Solaribus deli- 
quiis) haud fuerunt diuturna*. Acciditenim, ut brevisfimo temporis fpatio 
magis magisq; vicisfim lucefceret ; Sol tamen, ob pertinacem aeris denfitatem, 
usque ad horam fecundam pomeridianam nullibi apparuerit. 

Deinde G diA^Jij- QJ fl is t?[;j- ery-dla. 
qAvmw i&r-z C kruftU-n*, J 5V*, 0?y JZ <&ua-u sfi\ circa vn^rib . o ! MACHlNiE COELESTIS LIB. II. 3* 

Deinde autem nubibus paulatim disfipatis , atque Sole fereno exiftente , 
denuo quasdam altitudines cum azimuthis, additis ofcillationibus, in majorem 
obfervationis fidem obfervavimus. Quaecunque autem toto hoc tempore an- 
notata fuerunt, tu Tabula praecedens obfei;vationis, tu ipfa Delineatio phafium, 
ordine oftendit. In qua notes velim, phafes omnes fub uno perpendiculo fuis- n A r es r u hwnt 
fedepictas; atque initium circa 32 grad. a pundo Zenith occafum versus ex- »&"#» P er ~ 
titisfe : quod, quanquam illud ipfum haud nobis deprehendere obtigit, ex reli- mal*. 
quis tamen delineatis phafibus indubitate derivatum eft. Reliqua? autem pha- 
fes, quem gradum peripheria* eodem tempore tetigerint,& qualisnam cornuum 
fuerit inclinatio, Schema fatis fuperq; exhibet. 

Decaztero notandumin hac obfervatione occurrit , proportionem femi- ^atkfmid^ 
diametrorum Solis & Lunae inventam esfe, ut 1000 ad 1012^—. Qux cum *&****&»£ 
tanta haud fuerit, ut Calculus indicavit, Solisq; femidiameter aiiquanto extite- 
rit major,fequitur necesfario, Eclipfin hanc vix etiam tantse, prout Tabulae pro- 
miferunt, fuisfe magnitudinis. Sufpicor ita6jue, ubivis locorum eam paulo fu- 
isfe minorem , quam Calculus Keplerianus indigitaverit. Num vero re&e ? 
aliorum Obfervationes docebunt. 

Quo autem Aftronomicarum rerum fcrutatores, de Solis diametro a no- 
bisobfervata,eocertioresesfeposfint; en ecce adhuc aliam obfervationem , ^mtll^tt 
die 13 Augufti, prima nempe die ftatim poft Solis defe&um , fumma cura atq; M - 
diligentia, circa meridiem adminiftratam. Et quidem eadem plane ratione , ut 
die 11 Augufti,eademque machina p. 52defcripta; nifi quod duobus forami- 
nibus tum temporis ufus fuerim : alterum erat 4^ partium , videlicet iftud , 
quod die 1 1 inter multa elegeram ; alterum ver6 paulo majus, 5 nimirum part. 
Illud, vicisfim femidiametrum Solaris bafeos lucida*, multoties obfervatione i- 
terata, 43^ part. qualium diftantia tabellarum erat 10995, referebat : hinccj; ea- 
dem etiam omnino prodiit femidiameter Solis apparens 1 5 min. 4 1 | fec. Hoc 
Vero, quod 5 part. conflabat, femidiametrum bafis Solis lucidas 94 part. exhi- 
bebat; a qua fubduda foraminis femidiametro 2~, remanet correcia 91^; at~ 
^ue ita femidiameter Solis apparens provenit 15' 43"; i^fecundis nempema- 
jor , quam per antecedens foramen. Quse dirferentia,quamvis nullius fit mo- 
menti, nihilominus tamen priorem obfervationem ( quia iftud foramen ex par- 
te clarius, puriusq; Limbum Solis repraefentat) prsefero pofteriori ; imo aliis o- 
mnibus, uti fupra jam diximus,five fint majora,five minora. Id quod itidem ex n«» firamn 
fequenti obfervatione, eadem die 13 fimul adminiftrata , rem ut eo accuratius IthllulmmZ 
explorarem, luculenter eft videre. Quippe, per foramen 7 part. in eadem di- %Z d ™ du * 
£ta diftantia, Bafis Solis Lucidae femidiameter deprehendebatur 94^ part 4 ; ab 
hk vero fubtracto foraminis radio 3- part. provenit correda 91, & per confe- 
quens, calculo debite faclo , apparens Solis Semidiameter 15' ^c/ • 2jfcilicet 
major priore. 

Die z6 Augufti denuo diametrum Solis fcrutatus fum, plane eo modo ac 
4^ partiumforamineamplo,utantea: deprehendi autem, obfervatione duo- 
decies omni diligentia iterata, femidiametrum bafis lucidse Solaris tum esfe 9^^ Ipart. qualium fcilicet tabellarum diftantia eft 19995: hinc fubtrado 
nis radio 2^ , remanet correda 92 \ part. atque fic calculo peraclo 
E z forami- 
provenit 
appa- 38 JOHANNlS HEVELII 

apparens Solis Semidiameter 1 5' 51": utut Tabulae Rudolph. tantum 15' 6" 
eam exhibeant, nempe 46" minorem. 

Die 17 Augufti vefp. Eclipfis Lunaris feliciori fuccesfu , quam prior illa 
Ed fZU Lun * Solaris obfervata eft ; quanquam poft meridiem fpes admodum tenuis arTulge- 
bat •, ex infperato tamen hoii 10 47 vefp. ferenum Auftroafricum versus afful- 
fit Ccelum , ita ut Aquila primum confpeaa ac obfervata , brevi etiam poft 
ipfa Luna ex nubibus, Euronotum versus , prodierit ; fed denfisfimis jam ad- 
ulterata penumbris : inde ftatim ipfum initium.hora fcilicet 11 16' 29" fubfe- 
quutum eft. Id quod a parte Lunae inferiore , circa gradum 43 a~ pun6to Nadir 
Ortum versus,clare admodum,exquifitorumTelefcopiorum ope confpeximus. 
Deinde reliquas phafes , ccelo annuente , tam crefcentes , quam decrefcentes, 
quotquot occurrebant notabiles, fummo ftudio , notatis fimul Aquilaz altitudi- 
nibus & Azimuthis,nec non Ofcillationibus & Horologiis,proutTypus,Tabel- 
laq; obfervationis fubfequens teftatur, delineavimus. Artis quidem laboris^; 
erathaudexigui,diaasphafiumritedefcriberefeaiones: quippe eae, quaein 
parte Lunae Auftrali, infra nimimm Montem Sinai accidunt, utpote in ejufmo- 
di partialibus Eclipfibus , tum ob rarisfimas , tempore nimimm Plenilunii , & 
maxim& ex parte fpiendidisfimas,vel potius livefcentes ibidem maculas,tum ob 
fedionum brevitatem, vix tria puncta, ut ut fis lynceus, earumq 5 rerum exerci- 
i tatisfimus, omni tempore notari queunt. 

Nova igitur plane ratione eas delineare aggresfus fum : ita quidem,ut cum 

frTtittt quibusmaculisutraque cufpis cujusque phafeos, lineam conftitueret reaam , 

&m%t optime notarem ; itemque quam fimul maculam , parte quadam intermedia , 

ado fm deii- a ttingeret. Quibus animadverfis, nullo fane negotio, accurate ac tuto datum 

eft, eas defcribere omnes; exeropli gratia: Phafeos fecundae cufpis dextra, 

cum Monte Sinai, & Infula Rhodo ; finiftra vero, cum Mari Mortuo, & Infu- 

la Didyma, lineam omnino conftituebant reaam ; at parte intermedia Lacum 

tranfibat Meridionalem. Et fic reliquas omnes determinavi : velut Tabula ob- 

fervatoria luculenter commmonftrat. 

Cxterum, maximam Obfcurationem quod attinet,illa haud extitit tanta , 

y**£feau Lu ' quanta esfe juxta calculum Kepl. debuisfet. Vix enim ad medietatem M. Si- 

^umm extite- m ^ ^oc e fl. a( j <|uos & 1 ^jg. pervenit : ciim Calculus maximum defeaum usq; 

Montem Horeb & Libanum, nempe ad tres extenderit digitos. Prxterea nec 

initium , nec duratio hujus obfervationis cum calculo confentit ; inprimis vero 

finis ultra 30 difcrepat min. Qui error, cum fit haud leviufculus,idcirco me- 

retur certe,ut re^e indagetur ab omnibus. Videtur autem , mea opinione, 

r*hd* * fco- Tabulas femidiametrum umbras nimis exhibuisfe magnam : quod primum no- 

Zm bmAve ' & tx > P er tria P un & a defcriptae phafes, ad unam comprobant omnes. Deinde 

etiam nova prorsus infallibili methodo,ex maxima Lunae obfcuratione, quando 

in latitudine nihil defideratur , id ipfum demonftratur ; ejusc- beneficio re^e 

concluditur, quanta revera, ut obfervationi omnimode refpondeat, femidiame- 

ter umbrae praefupponi debeat. 

e* iptt obfet- Primo, fit Tibi ad manus archetypus Lunaris , feu flgura quasdam prima- 

vjmt,veram r j a ph a fi um & Lunationum, in qua phafes omnes, vel faltem maxima obfcura- 

Z%1mZ : tio, cum ejus initio & fine, tam juxta Calculum, quem examinare lubet , quam 

vare. Obfer- MACHIN^ COELESTIS LIB. II. 39 

obfervationem ipfam, fint notatae ; ea videlicet ratione, quam tradidi in Epifto- 
la pag. 43, ad Rev. Ricciolum fcripta. Secundo, fit etiam praefto charta illa 
aropla, in qua umbra, cum Lunae orbita, nec non ex umbrae centro perpendicu- 
Jari du&a ad orbitam, locum fcilicet maximae obfcurationis, debita proportione 
eft delineata. In hanc, dico, lineam, archetypum , tum fecundum calculum , 
tum obfervationem, maximo defectu notatum, conftitue ; ita tamen , ut cen- 
trumejus orbitae Lunae praecise inhaereat : ficq; animadvertes, peripheriam 
quidem umbrae maximam obfcurationem juxta calculum re6te monftrare ; fed 
multo majorem,ut in hoc noftro exemplo eft obfervata. Proinde circino diftan- 
tiam illam, inter centrum umbrae, & punclum illud maximi defectus , M. vide- 
licet i£tnam, ex obfervatione in archetypo delineatum inveftiga , & habebis , 
mediante circino proportionum, ut Peritis conftat, veram femidiametri umbrae 
magnitudinem, fimulq; inter obfervatam, & fupputatam dirferentiam. 

Sed, res ut fiat clarior, Schemate obfervationi noftrae accommodato dilu- 
cidabimus. In figuii inferiori iconifmi N , fit C A B Ecliptica, A centrum schematifm 
umbra?,juxtaCalculumKepl.cujusradiuseft46' 37"; S T orbita Lunae , fe- d ' cUram : 
cundum Lunae latitudinem , tum circa Eclipfeos initium 5 1 34", tum circa fi- 
nem 57' 27" defcripta ; A f perpendicularis, locum maximae obfcurationis in- 
dicans. Collocato autem in f archetypo Lunari, patet clarisfime, maximum 
defectum per Montem Paropamifum , M. Armeniae, M. Fortem, M. Hor, M. 
Sinopium, & M. Pharan tranfire, adeo ut ad tres integros perveniat digitos. At 
Obfervata noftra fi refpiciamus , eadem fe&io Montes tantum Coibacaranos , 
M. Calchaftan, Centrum M. Sinai, fuperiores partes M. Annae, M. Lion Mon- 
tem^jtransgrediturTroicum; nec quantitate duos & ~ digit. excedit. Exeo 
re&e concludimus, umbrae femidiametrum A m fuisfe revera minorem ; 44 
nempe min. & 22^ fec. 

Cum igitur ex calculo umbra major fit, quam ex obfervatione ; utiq; 8c 
durationem multo majorem calculus exhibuit. Nam Lun& perveniente cen- &*& m* P n 
trofuoad i, jaminitiumin q, fecundum Tabulas ingruit : &finisinp, Lu- « mb ™>f am 
m conitituta ln k, accidit. Elt ergo 1 k arcus Orbitae , quem Luna emetiri dumio. 
debuit toto Eclipfeos tempore : qui arcus 585 conftat minutis , refpe&u femid. 
umbrae^^&Lunae 15' 37'. Motus autem horarius Lunae a Sole tan- 
tum 32 i5"eotemporeinvenitur: ideoque ad percurrendum fpatium i k,fi- 
min. 24 : quapropter inveftigandum erit, num pariter ex noftra fuppofita, tum 
revera minori femid. inventa, duratio minor, ac infuper tanta, quanta fuerit de- 
prehenfainccelo,prodeat. Quare, peripher& umbrae , ejus radio 44 22^" 
A m , defcripta , animadvertimus Lunam, priusquam peripherft fu&, circa ini- 
tium, umbram in n ftringat,centro fuo ad g pervenire ; circa finem ver6 cen- 
trofuoad h tantum pertingere,ut o pundtum peripheria' tangat: adeo, ut 
fDppofitahacnoftiiminoriumbra,Lunafolumarcum g h 4p,loco i k 59, 
emetiri habeat : inde tota duratio ex noftro Schemate,Calculo ex motu Lunae 
aSole horario 32 if fado,provenit Hor.i.min.31. Quae duratio obfervatae, 

nempe 4 o JGHANNIS HEVELII 

nempe Hor. i min. 24 fatis praccise refpondet ; exceptis paucisfimis aliquot 
minutis, qua? in tali parvo typo, tum quod etiam ob denfisfimam & amplisfi- 
mam penumbram, in determinatione initii & finis,& fic totae obfcurationis, cir- 
ca unum aut alterum minutum facile fallamur, merito condonantur. Quod G. 
vero femid. umbrae paulo minor asfumatur, 44 fc. min. reje&is illis n", tum h g 
47 tantiim exiftit minutorum ; & fic per conlequens tota duratio exhibetur 
1 hor. 25": quae Obiervationi profe&o omnimode fatisfacit. 

Defe&us Lunce Partialis, obfervatus 

GEDANI 
ojfnno Chrifti 16545 inter diern 27 & 28 Augufli, fl. n. Ordo 


■ 


Tcmpm ex 


Ofal- 
Tempus ex 
Tempus ex 
Phafi- 


Phafes LtttiA Tubofpicillo 


altitudinibus 


latio- 


Altitudines 


Altitudinib. 


AzSimutha 


Az.imuthis 


Horologium 


um. 


obfervatA. 


& vibratio* 
nib.corretlu. 


nes 

perpe- 


AquiU. 


AquiU eru- 
tum. 


AquiU. 


ifutum. 


artificiale. 


Hor.M.Sec 


diculi 


Gr. M. Sec. 


Hor.M.Sec 


Gr. Min. 


Hor.M.Sec 


Hor.M.Sec 


IO 47 27 


684 


39 32 30 


10 47 27 


10 43 30 


II 4 O 


1330 


II O O 


II 8 ,19 


I503 


37 45 50 


II 8 19 


11 4 28 


II lO 48 


1439 


37 33 10 


II IO 48 


II 6 56 
Denfisfima penumbra. 


II 15 24 


1772 


II II 30 
Jnitium. 


II 16 29 


1811 


II 12 37 


1 


\ Digit. & paulo plus. 


II 17 52 


1865 


II 14 


2 


1 Di g*> 


11 20 22 


1963 


II 16 30 


3 


% D&t. 


II 23 17 


2076 


II 19 25 


4 


l\ Digit. 


11 27 52 


2254 
! 


II 24 


5 


i| Digit. 


II 31 50 


241 1 


3 5 29 


II 31 40 


II 27 5S 


6 


l\ Digit. 


II 3S 22 


2671 


II 34 30 


7 


1% Digit. 


11 43 4 2 


2876 


34 12 


11 43 42 


II 39 49 


8 


2 3 Digit. Maxima obfcur. 


11 52 40 


3224 


II 48 12 


11 56 50 


3376'32 42 10 


II 57 2 


52 II Oc. 


11 5<5 52 


II 52 O 


9 


Paulo minor. 


12 4 42 


3539 


12 O O 


IO 


2 Digit.& pautoamplius. 


12 9 40 


3888 


12 5 


II 


l%Digit. 


12 14 


4051 


12 9 10 


12 


if Digit. 
l\ Dtgit. 
I Digit. 


12 18 19 


4221 


30 10 


12 18 19 


12 13 40 


13 


12 24 59 


44SO 


29 20 15 


12 24 59 


59 15OC 


12 24 48 


12 19 40 


14 


12 31 


4718 


12 25 IO 


15 


I i>&& 


12 35 O 


487028 3 


12 3 5 49 


12 30 O 


16 


\ Digit. &pautoplm. 
Finis. 


12 37 3° 


4968 


12 31 20 
12 40 28 


5087 


27 21 45 


12 40 28 


63 2 Oc. 


12 40 27 


12 35 10 
Penumbra denfisfima. 


12 41 31 


5128 


12 36 20 
Penumbra fatis denfa. 


12 43 40 


5212 


12 38 40 
Penumbra paul. dilutior. 


12 46 


5302 


12 41 
Penumbra dilutispma. 


12 49 13 


5441 


26 13 O 


12 49 13 


65 13 Oc 


12 49 32 


12 44 20 
Adhuc vejlig. penumb. apparuit." 


12 55 39 


5680 


Altitudo 
12 50 O 
Finis penumbr^- 


12 58 36 


579 5 fovisMerid 
12 53 O 


I O 50 


5881 


30 22 45 
12 55 30 


I II 12 


6287 


.1 5 52 


I 15 20 


6448 l 
1 10 Defedkzs d, M.td CCrts-Co J fS4 mter Q)iem 27 ct 28 Q%-tuusCi ■ 
Q)C(yrc^cey?tytc^f . 
f&Zr.M.jj. $& r . M .zs. 8&r.SiJs4. (tJrXr'. *~ W&Zj. Shni%.%l .&&r. f*to' $fc»2,**f *# Q)i 
&rut, J^ C^e.^. ^ &m S Orfu, 
SLttr tfcuLs. 


MACHINiE COELESTJS LIB. II. 41 

Defe&us Lunse Partialisj obfervatus 

G E D A N I 

oJnno Qbrijii 1654, inter diem 27 & 28 Augufth ft- n- Orde 
Phafi- 
um. 


Per quas maculas tranfiverint 
Vmbrdt, feBiones. 


Cum quibus maculis Cufpides feElionum in ea- 
dem fleterint linea recla. 


Animadverfiones cpu&A 
dam notatu diana, . 


Initi- 
um. 


Hor lO, ^' J Lac9 niger 

majer & Pyramis fub 

cadem exiftebant perpen*- 

dicnlari. 


I 
2 
3 


Per Fontem Tadnos. 

Per Lacum Meridionalem. 

Per Montem Hajalon. 


Cufpis finiftra cum Inf. Cypro ejrlnf. inferiore Di- 

dyma ; dextra vero cum M. Sinai & Tabor. 
Cufpis finiftra cum Mari mortuo ' efr Inf. \nferion 

Didyma dextra vero cum Inf. Rhodo & M. Sinai. 
Cufpis finift. cumMarimortuo & Inffup. Didyma ; 

dextra verb cum Inf.Lemnos, Inf. Cypro & M.Tab. 


Lunacospit obfcurari 
circa 43 qrad. a punbt. 
Nadir, Ortum versus. 


4 
S 
6 


Per Montem inferiore Lion & defer*- 

tum Raphidim. 
PerM. Techifandam,M. Ann<i, & 

partem fuperiorem Montis Lion. 
Per M Dalangueros , & inferiorem 

partem Deferti Zin. 


Cufpis finift» cum Inf.Cyp. & Inf. Letoa ; dextra ve- 
rbcum Inf Melos, Inf. Carpathes & M. Abarim 

Cufp.finift. cum Inf. Lesbos, Inf. Creta & Palud.A- 
rabU ; dextra vefb cum tribus M. Libani & Phcen. 

Cufp.finift. plane eodem in loco adhuc h&rebat ; dextra 
vefb cum M. Sipylo, M. Cydifio & Armenis.. 


Inf Cyanea & M Car~ 
pathesfub eadem per- 
pendiculari. 

Vmbra defertum Zin 
flringebat. 


7 
S 


Per M. Seir.,ad radices Montis Si- 
nai, & fuperiore parte Mont. Ann&. 
PerM. Coibacaranos,M.Calchafta, 

centrum M. Sinai, inter M. Ho~ 

reb & Anna. 


Cufp. finifl.fere ibidem adhuc,ubi antea ; dextra vero 
cum M. Maficyto, M Cydifio efr ArmenU. 

Cufp. finifl. cum Inf. Lesbos & Infi Letoa ; dextra 
verb cummedio Horminii& M. medio Mofchi. 


M. Sinaitegiincipiebat. 

Maxima fere obfcurat. 

Vmbraadcentru usque 
Sinai pervenit ; fic m 
dimidiapars ejusdeM. 
obumbrata esfetexifle- 
te relicjua partepl. luc. 


9 

10 
II 


PerM.fup. Coibacaranos, M. Cal- 

chaftan,pauto infra centru M. Sinai 

AAradices M. Paropamifi & Sinai, 

perq; M intermedium Lion. 
PerinferioremMont.Anntz & inf. 
partes Deferti Zin. 


Cufp.finifl. cum Marimortuo & Inf. Didyma ; dex- 
tra vero cum Inf. minori & Sinu Cafpii. 

Cufpts finiflra cumlnf. Rbodo& Inf.fup. Didyma; 
dextra verb cum M. Herculis & Caucafo Jup. 

Cufp. finifl. cum Inf. Rhodo & Inf Inf. Didyma ; 
dexiraverb ibidemadhuc degebat. 


Decrefcebat Eclipfis. 

Totus M. Sinaivicisfim 
illuftrari incipiebat. 


12 

13 
14 


PerM. Coibacaranos,M. Seir,ad ra- 
dices M. Lion & part. Auftral. Lac. 
Merid. 

PerM. Coibacaronos,Defert.Raphi- 
dim & M. Hajalon. 

PerM.fup. Dalangueros, Defert.E- 
vila,& inferiorem M. Hajalon. 


Cufp. finift. cum Inf. Melos , Inf. Creta & Inf. fup. 
Didyma; dext. vefb eodem adhucin loco apparuit. 

Cufp.finift. cum Mari mortuo & M. Sipylo ; dextra 
vero cum M. Mofcho fuperiori, & L. Thofpitis. 

Cufp.finift. cum M. medio Libani & M. Sinai ; dex- 
tra vefbpaulo defcenderat. 


Vmbra jiringebat infer. 
M. Ann<b> 

Luna defiit obfcurati cir- 
ca 7 gr. a punci. Na- 
dir 3 Occaf. versus. 


13 

16 

Finis. 


Per Montes inf. DalangUeros, inter 
Techifandam & Defert. Evila. 

Infra Dalangveros ejr M, Techifan- 
dam. 


Cufp.finift. cum Inf. Cypro & M. Smai ; dextra ve- 
rb cum M. medio Horminii & medio Mofchi. 

Cufp.finifl. cumMarimortuoefr M.Sinai; dextra 
vero cum Inf. Rhodo,. Inf. Cypro & medio Mojcho, 


Libratie ad Palud. 
Mceotidii , hac die ad- 
modum erat tenuis ; con- 
tra ad Pal. Marceotidis, 
valde ampla;adh<zc peri- 
pheria 5) , circa partes 
boreales, per P. Amado- 
cam protendebatur. Vides ergo,c|uomodoexqualibet accurate pera&a obfervatione , &ge- 
nuina Eclipfeos defcripta maxima obfcuratione,correcl:a inveniatur femidiame- 
ter umbrae, & per confecjuens etiam vera duratio. 

F Sed 4> JOHANNIS HEVELII 

si in utitudi- Sed, inquies, quid Ci error lateat in latitudine Lunae ? Refpondeo , quod i- 

7uoZl l Z7. tem nullo id cognofces labore, fi in archetypo pundum initii & finis, fecundum 

tiore lw . Obfervationem bene notes, ato^ue iftud in Lun* Orbita ad umbram deducas : 

quodfiiftisipfisfimispunaisumbramftringat, utinhoc exemplo videre eft 

m n & o, utique nihil in latitudine corrigendum occurrit. Sin vero pun&a 

contaftus cum punais initii & finis obfervatis non prorsus coincidant, tunc er- 

ror ex parte in latitudine quidem latet ; fed facile ex ea diverfitate etiam corri- 

gitur; dummodo fimul Eclipfeos quantitatem, cum duratione ejus bene atten- 

Humrimi» deris - Quanquam praeterea, in noftro deliquio, plane tuti csfc posfumus de 

«SSSIt lat kudine Lun * corri £ end a = cum diameter Solis in hac ipsa obfervatione mul- 

to major fuent deprehenfa , ac illa ex calculo eruta. Etenim, qu6 minor eft 

proportio corporis opaci ad luminofum, eo conus umbrae fit longior , & fimul 

crasfior ; quo vero major eft proportio opaci & luminofi corporis , eo conus fit 

&%££ brevior & araior > P er P ro P- ? 5 Lib. V. Opticor. Francifc. Aguillonii. Pro- 

tavmm. pterea denuo Calculum rede ponimus,umbram plane fuisfe minorem; & fi im- 

pofterum ejusmodi plura occurrant exempla,umbram ex necesfitate etiam esfe 

corrigendam. 

^anta extite. .. r De cxtero anim advertas velim, penumbram extitisfe latisfimam in hac E- 

ritfcnumbra. clipfi, & fere ad 20 fe fe extendisfe minuta : id quod nobis, tubis armatis, cla- 

risfime difcernere licuit. Nudo quidem oculo jurasfes, adhuc ipfam Lunse in- 

nu V d uJlra eJi ■ nx ^ s ^ e um v Dram 3Cum jam dudum umbra primaria Lunam deferuisfet. Ex qui- 

judicareEct Das abunde elucet, quid illis obveniat , qui, fpretis Telefcopiis , nudo tantum- 

¥«- modo yifu, Obfervationes Eclipfium accurate peragi posfe, fibi imaginantur. 

Caeterum qu6d redte ipfe finis & initium fint determinata, ex motu reliquarum 

phafium, tum etiam ex illius deliquii medio,plus quam fatis cuilibet eft collige- 

re. Mediumveroincidithora n,minut. 5 8 ,fec. 24; ficuti ex phafibus 6 8c 

i2,itemex 5 & 13 ejusdem fcilicet magnitudinis , pariter etiam ex ipfo initio 

& fine (hora nempe 11, min. 58 fec. 28 ; 4 fec. tantum tardius) id deducitur. 

Tranfitut e r Denique, finita fic ex voto Eclipfi , Tranfitum quoque jovis mox fubfe- 

mIZLZiiZ quentem per Meridianum obfervavi, hora videlicet 1, min. o, fec. 50 ; cujus al- 

%t L w* titudo fuit 3° g r ^- 22 min. 45 fec. deprehenfa. Brevi etiam poft , hora 1 

min. 1 1 fec. 12 Tranfitum pariter Lunae cepi diligentisfime ; fed hujus altitu- 

do, ex incuri^ mei annotatoris, cui id negotiummandaveram,fuitperdita. 

Poftremo, propofueram quo^ue Sextantibus & O&antibus 6 8c 8 ped. am- 

plis, tum diftantias Lunae , tum Jovis , & diverfis fixis, ea ipsa nofte dimetiri ; 

fed coelum, quod repente in nubilum omnino & pluviofum fe convertit, id in- 

terdixit. 

Qux vero praeterea, durante Eclipfi fuerint animadverfa, utpote per quaf- 
nam maculas protenfse fuerint phafium fe&iones ; item quaenam macube fub 
e&dem fteterint perpendiculari,& hujus generis alia, Tabula obfervatoria, cum 
ipsa Eclipfeos Obfervatione commonftrat. Cui Delineationi,majoris diftin&io- 
nis & jucundae recreationis gratia , adjunxi phafes aliquot integrorum & femi- 
digitorum, in minoribus Iconifmis delineatas , cum ver& earum inclinatione , 
quameo tempore habuerunt. 

Die 23 Septembris ipfo ^Equinoftii Autumnalis, Altitudinem Solis,quan- 

tum MACHIN/E COELESTIS LIB. II. 43 

tum fleri potuit ob intercurrentes nubeculas, Meridianam obfervavi 35 grad» MtUudoSoin 
28 min. 40 fec. circ, ac infuper Diametrum etiam ejusperfcrutarivolui; ve- ^«»»S» ' 
rum, ratione aeris vaporofi, difluli hoc negotium ad diem usq ; 28 Sept. : citi- 
usenimSolhaudaffulfit ferenus. Animadverti autem eadem noftra faepius 
memorata Machina, atq ; Obfervatione vicisfim duodecies repetita, per fora- 
men nudum 4J part., femidiametrum Solis bafis lucidaepart. esfe 95^ , qualium 
diftantia tabellarum eft 19995 : Computo igitur fa&o, more folito : ut diftan- 
tia Tabell. 19997 a ^ ^e m ^- baf O lucidae correctam 93^ , fic Sinus totus jjj?**^ 
100000 , ad Tangentem anguli 467 j cujus arcus eft 16 min. 4^ fcc. ipfa fcil. soiis diameten 
Solis apparens femidiameter. Quainventii, nolui adhucdum quiefcere , fed 
alia prorsus ratione eandem Solis femidiametrum ivi quaefitum. 

Primo, in oppofita foramini Tabella ejusdem inftrumenti , circulum du- 
xi Solis difco omnino asqualem, quem , quamprimum Sol margine ingredieba- 
tur, Ofcillationes perpendiculi, quarum 39 conficiebant minutum primum, nu- 
merabantur. Deprehendi autem multoties obfervatione iterata , priusquam to- 
tum pertranfiret circulum, quod admodiim diftin&e, ob fatis nkidam periphe- 
riamdijudicarelicuit,g4 elabi vibrationes, hoc eft 2 min. ^fec. : quae poft- 
modum in minuta & fecunda ^Equatoris converfa ( cum fit circa /Equino£ti- 
um; alioenimanni tempore moderamine opus ) proveniunt 31 min. ij fec. 
tota fc. Solis diameter ; & fic femidiameter i6 ! 7^": quae , fane , fatis praecise 
priori femidiametro obfervatae congruit. 

Secundo ; hifce nondum contentus, eandem ipfam diametrum, mediante v>iameterSoii$ 
Telefcopio duos pedes circiter longo , machinae , pag. 98 Selenographiae no- Zfc?o° P "utm < 
ftrae delineatae (quae alias ad maculas Eclipfesojie Solares adhiberi folet ) ad- do ex t lomun 
aptato, inveftigavi : qud certo conftaret, num etiam Tubofpicillum refractio- 
nem aliquam induceret, ac fic paulo aliter dianaetrum referret : quippe , quod 
fciam, nondum id ipfum ha&enus fatis fit compertum. OrTerebat autem Tu- 
bus diametrum Solis difci, in diftantia g circ. pedum , 6f dig.; & quidem con- 
finium ejus luminis & umbrae , in tabella admodum nitide ; fic ut de Solis in- 
gresfu Sc egresfu nullum plane nobis relinqueretur dubium. A&o igitur cir- 
culo difci omnino aequali, pari modo, ut antea fa&um, cum di&i circuli margi- 
nem occidentalem Sol latere fuo orientali (hora duodecima, tempore nimirum 
ejusmodi obfervationibus magis commodo , quo inclinatio Solis parum varia- 
tur) ftringeret, ofcillationes numeravimus , uso^ue dum totum circulum plane 
pertranfiret , atque margine fuo occidentali , circuli marginem orientalem at- 
tingeret. Repetita autem aliquoties hac obfervatione , deprehendi vicisfim , 
ut in priore obfervatione, nudi foraminis ope, aeque 84 vibrationibus Soli opus 
esfe ad percurrendum Eclipticae fpatium, aequale prorsus fui diametro. Inde ^» per t*/«. 
iterum, ut fupra (quia eodem perpendiculo ufi fuimus) prodierunt 2 minnt JZm^ZtZ 
9 fec. : quse in minuta ^Equatoris converfa , prazbent diametrum Solis 31 min. ^j^' dia ~ 
15 fec.,&ficfemidiametrum 16 min. y 1 - fec. itidem plane, ut antea : idquod 
fane, vix credidisfem, nifi ipfemet reipsa esfem expertus. Succedit itaquehoc 
negotium felicius , dicta noftii machina , praefertim Telefcopii adminiculo , 
quam fi tranfitum Solis , prout Celeberrimus Vir Ricciolus lib. III. cap. X. 
pag. 118 tradidit, per vitra fblum colorata, ope duorum filorum , fuper meri- 

F z dianum 44 JOHANNIS HEVELII 

dianum ere&orum, notemus. Hk enim ratione admodum incertum eft ini- 
tium & finis tranfitus marginum Solis ; ut ibidem Ricciolus ipfemet fatetur ; 
iM vero, ciim Telefcopium penumbram fufficienter abftergat, peripheria Solis 
nitidisfime repraefentatur ; & fic initium cum fine eft certisfimura. 

^ Obfervationes 

Lunae Dichotomse , feu Bife£te. 
Anno 1655 

Sm temprt Die d*, 13 Aprilis, hora circ. o vefp. Quadratura Luriae nudo oculo qua- 

twit$$da. fi concava adhuc apparebat ; fed armato jam ex parte convexa videbatur. 

Die 5,ii Maji , hora 1 poft Quadraturam , Luna nonnihil jam conve- 
xa, quanquam parum admodum vifa eft. 

Die 10 Juniijhora ovefp. hpra 7 anteveram Quadraturam, Luna ad- 
huc concava erat. Se&io per catenam Mundi , Infulam Besbicam , & Mon- 
tem Didymum incidebat. 

A N N O 16$ 6 

Januarii 4, hora 5 vefp. alt^Lyra 32 5; Lunahaud multiim aveda 
Quadraturae fe&ione, Telefcopii ope, aberat ; fed nudo vifii , profe&o adhuc 
plurimum deficiebat. Hora 6 circ. vefp. adhuc concava per Tubum ; ut & 
hora 7 30 ; aM Lun& 37° 30 apparuit : at poftmodum nubes obftiterunt , 
quo minus accurate Quadratura obfervari potuerit. Quantum tamen conjedtu- 
ra asfequi potui , incidit Phafis Dichotom. Horacircit. o, 30 propemodum 
minut. ante veram Quadraturam. 

Deliquium Solare. 

oifirvaihE. Anno io\6\ die 16 Tanuarii rursiis notabilem Eclipfin Solis animadverti ; 

a»mi6s6. quae quidem Deliquia rarenter admodiim nobis in confpe&um vemunt. Ab 

aliquot enim jam annis, quod dolendum, potisfimas Eclipfes, ratione turbidi & 

nubilofi aeris, hocce in noftro horizonte Gedanenfi, pro voto delineare non li- 

Solif cuit : ficut & circa nuperos, anni 16 j 5 Solarem, & proxime praeteritum Luna- 

i6ss,<fcr Lun* rem, die fcilicet 1 1 Jan. anni currentis 1656 defe&um nobis obtigit : imo pa- 

laid^merlZ rum abfuit, quin & hanc Solis Eclipfin vix obfervasfemus. ISIam a Solis exor- 

•bfinm, tU) horam circiter undecimam uscpe, totum Coelum nubibus obfcurisfimis ita 

erat obfesfum , ut parum fpei reliquum esfet vel quicquam animadvertendi ; 

hora tamen di6ta undecima, flante Lybico, disfipatisque nubibus, Sol nobis af- 

fulfit. Proinde nil potius habebam , quam ut omnia , ad inftantem Eclipfin 

Solis obfervandam, ordine ac debite ab omnibus meis adjutoribus adminiftra- 

rentur. 

AMtudo soiit InitidSolis cepi aItit.Meridianam,fimul^|;tumhorologianatnralialinea5 

Mtndima. mer i c |j anaB a ppli C ata, quam artificialia corre&a fuerunt. Deinde ab eo ftatim 

tempore non deftiti & Solis Altitudines, Quadrante Azimuthali noftro perma- 

gno, ejusq; azimutha , animadverfb pariter in utroq; horologio tempore, fre- 

quenter 4? 
Hoi4 MACHIN.E COELESTIS LIB. II. 

quenter obfervare ; qud de vero impofterum redderemur fecuriores. 
verd i 3o',ofcillationesperpendiculi,catenul2e orichalcicae affixi, numerari 
cceperunt ; quarum 2360 horam integram, & $o\ , calculo rite pofito , minu- 
tum primum confecerunt. 

Dehinc, inftante Eclipfi, atcj; cuilibet fun&ione fu& demandatii , obfcura- 
tum confcendimus,omnibus iisdem rebus ad obfervationem necesfariis, nobiscj; 
ufitatis, bene inftru&um conclave,Speculatoribus quibusdam , Viris tam digni- 
tate, qu£m eruditione confpicuis ; inprimis vero adjutore Exellentisfimo noftro 
D. Eichftadio. At vix fcenam intravimus, machinamq; obfervatoriam dire- 
ximus, ecce fubito, & quidem de improvifb, mujto fane citius , quam Calculus 
id indicaret Rudolphinus,Lunaoccafum versus, circa gradum 114, ^ pundto 
Zenith numeratum, hor& 1 51' 2" Solem fubit. Atq; fic magis magiscjue 
Solem obfcurante Luna, phafes quotquot concedebantur,adumbravimus accu- 
rate, adfcripta fimul cuilibet phafi pun<5ti verticalis variatione , animadverfb fi- 
mul tempore tam in fciaterico,qu£m automato, nec non obfervatis Solis Altitu- 
dinibus, & Azimuthis. Cumprimis autem allaboravimus, ut proportionem di- 
metientium Solis & Lunae dextre, & quidem varia dimetirer via. Primo , cir- 
cino tricufpide aliquoties femidiametrum cepi Lunarem : Secundo , tribus 
pundis, non minus iteratis vicibus, in peripheria luminis & umbra , trium ob- 
krvatorum ope notatis : Tertib,certarum phafium tam medium fegmenti,quam 
in difco Solis per gradus diftincto, utramc]; cufpidem bene notando , quot ni- 
mirum gradibus ab invicem abesfent cornua, eam emenfus fum proportionem: 
& quarto denic]ue, diverfis exfcifis ex charta fpifs& arcubus, explorans , quinam 
Lunae refponderet peripheria?. Verum enimvero ex omnibus illis bene mul- 
tis, quos ad manus habebam , nullus plane a?quabat Lunse peripheriam ; fed 
omnes ad unum, vifibilem Lunae excedebant femidiametrum. Idcirco , pro 
viribus delineata , in arcu quodam chartaceo,ea differentia, atcj; alio arcu, juxta 
eam delineationem, probe exfcifb, tandem inveni , omnium fpectatorum con- 
fenfu, proportionem Solis esfe ad Lunam,ut 1000 ad 884^- part. ut ut Tabulae 
Rudolphinae eam exhibeant longe aliter, nempe ut, 1000 ad 06; ■—-. 

Obfervatio Eclipfeos Solaris 
G E D A N I, 

drfnno <er* Chrijlian* i6$6> die 26 fanuar. habita. RuotOfcillatio. 
ner boram con- 
fecere integra. Initium citiut 
ingruit, quam 
Calculm pro» 
mifit. Diametrorum 
Solisis LuniS 
proportio vario 
modoejl rtma- 
ta. JOhtantitas 
Phafium ob. 
fervat. Ofcil- \Tempus ex 
lationes \Ofcillationi- 
perpen-bus erutum. 
dicptli. 

Hor.M.Sec 1 30 o Tempus 
fecundu 
Sciateri- 
cum. 
Hor.M. 12 O 
12 36 
12 4.1 12 46 
I 9 
I 30 Altitudines 
Centri Sola- 
ris^uad. A 
zjmut. capt. 
Gr.M.Sec. AzJ- 
mutba 
QOc- 
cidem. 
Gr.M. 16 57 15 
16 32 12 

16 24. O 16 16 O 
15 27 1$ O O 

8 4.6 

IO II II 27 
16 56 Tempus ex 
Altitudinib. 
O fuppu- 

tatum. 
Hor.M.SecHor, AzJmutbis 
dedutlum. 12 O O 

12 35 53 

12 42 41 12 47 13 

I IO 12 Tempm ex Tempus fe- 
cundu boro- 
loorium am- onum. 
-.M.SecHor.M.Sec 12 o o 
12 35 31 
12 41 17 12 O O 
12 35 44 
12 41 25 12 46 27 
19 12 4.6 19 
I 9 10 
1 30 o Ordo 6 


JOHANNIS 


HEVELII 


Q 

1- 

?. 

; 


J5)uantitas 

Phafium ob- 

fervat. 


OfcU- i 
lationes 
perpen- 
dicttli- 


Tempm ex 
Dfcillationi- 
bus ermum. 

Hor.M.Sec 


Tempus 

fecundu 
Sciateri- 

cum. 
Hor.M. 


Altttudmes 
Centri Sola- 
ris S)uad.A 
tSmut. capt. 
Gr. M. Sec. 


Az.i- 
mutha 
QOc- 
cident. 
Gr.M 


Temprn ex 

Altitudinib. 

Qfupputa- 

tum. 
Hor.M.Sec 


lempusexTempus fe- 

AzJmuthis cundu horo- 

deduBum. loaium am- 

bulatorium. 

Hor.M.SeeHor.M.Sec 


i 


Initium 


5S7 

827 
IOOO 


I 44 55 
1 51 2 
1 SS 25 


I 51 
I 55 


1 45 
1 51 12 
I 55 35 


2 

3 

4 


\\Dtgtt. 
I Digit. 
l\ fere Dig. 


1096 

II70 
1282 


1 57 22 

1 S9 50 

2 2 33 


2 O 


1 57 32 
200 

2 2 49 


5 
6 


1% fere 
l\ Digit. 


1495 
1639 
1745 


2 8 O 
2 II 40 
2 14 22 


2 11 
2 14 


II 46 
11 33 


31 34 

32 17 


2 12 O 
2 14 42 


2 11 22 
2 14 


2 7 45 
2 11 29 
2 14 18 


7 
8 

.9 


Pauio plus. 
3 Digit. 


18 II 
1860 
1961 


2 16 3 

2 17 17 
2 19 51 


2 I9l 


II 8 

33 33 


2 19 4S 


2 19 45 


2 15 54 
2 16 56 
2 19 46 


3 \ Digit. 
3%Digit. 


2029 
2059 
2110 


2 21 35 
2 22 21 
2 23 49 
2 21 29 
2 22 18 

2 23 32 


ill 
12 


4 Digit. 
4| Digit. 


2213 
2302 

2358 


2 26 16 

2 28 31 

2 29 S7 


2 26 


10 37 


30 


3S 


2 26 21 


2 26 10 


2 26 15 
2 28 34 
2 30 O 


13 


4-1 Digit. & 
paulo ampl. 


2400 
2432 
2478 


2 31 I 
2 31 50 
2 33 


2 31 
2 33 


10 13 

10 4 


36 7 
36 28 


2 31 7 
2 32 50 


2 31 8 
2 32 42 


2 31 5 
2 31 58 

2 32 58 


14 
1} 


S Digit. 
S\ Digit. 


2589 
2595 
2676 


2 35 49 
2 36 O 

2 38 2 


2 36 

2 38 


9 48 
9 36 


37 12 

37 36 


2 35 54 
2 38 10 


2 35 58 

2 37 47 


2 35 59 
2 36 3 

2 38 5 


«S 


S%Digit. 


2695 
2766 
28 14 


2 38 31 

2 4O 20 

2 41 33 


2 42 


9 20 

38 24 


2 41 15 


2 41 21 


2 38 34 
2 40 24 
2 41 38 


17 
•S 

JO 

20 


SlDigit. 
6 Digit. 


2820 
2898 
,3004 


2 41 42 
2 43 40 

2 46 22 


2 44 

2 47 


9 7 

8 5 2 


30 

30 


38 54 

39 31 


2 43 32 
2 46 14 


2 43 17 
2 46 24 


2 41 49 
2 43 50 1 
2 46 3 5 


6\ Digit. 
6\ Digit. 


3325 
3469 
3528 


2 54 3 3 
2 58 7 
2 59 42 


2 54 
2 58 


8 8 

7 47 30 


41 18 

42 6 


2 54 19 
2 S7 53 


2 54 32 
2 58 11 


2 54 58 
2 58 38 
300 


21 

23 


6% Digit. 
7 Dig.fere 


3598 
3711 
3913 


3 I 28 
3 4 21 
3 9 29 


3 li 

3 4 
3 10 


7 28 
7 12 
6 42 

c 


42 39 

43 23 

44 30 


3 25 
3 4 6 
3 9 5 


3 45 
3 4 6 
3 9 16 


3 I 53 
3 4 41 
3 9 51 


7 D.&patt- 
lo minus 
6\\Dig. 


3983 
4055 

4077 


3 II 16 
3 13 6 

3 13 30 


3 14 


6 18 

45 18 


3 13 I 


3 13 I 


3 II 38 
3 13 40 
3 14 12 


24 
2j 


6% Digit. 
6% Digit. 


4578 
4734 
5136 


3 16 23 
3 20 21 
3 30 3 5 


3 17 
3 20 


5 59 

5 33 c 


46 
46 49 


3 16 6 

3 20 16 


3 16 17 
3 20 8 


3 16 46 

3 20 43 
3 3IO Decxtero, maximaobicuratiointerphafinn & 22 accidit,aceoplane 
tempore,cum Sol,refpecl:u noftriObfervatorii^a turri quadam CcenobiiCarme- 
litarum, fpatio aliquot minutorum abfconderetur. Eamque ob causfam , fectio 
m . , ' ifta maximse obumbrationis, haud potuit a nobis depingi ; nihilo tamen minus 
farw <kf<?3«/. ex rehquis phaiibus,& deliqun etngie tuto conjicere licet , maximum deteaum 
non nifi 7 fuisfe digitorum, eumq; hora circ. 3. 6' incidisfe. Poftquam ve- 
ro Sol turrim deferuerat , phafes jam paulatim decrefcebant j quarum decre- 

fcentium trms ctrar Clr-ijTid/ii-K J 6~S& £Dw 2,(5* o/oMua^-H Itasi me,rid . 

1> Isi MACHIN^ COELESTISLIB.il. 47 

fcentiumquatuortantummodofoeruntdelineatae. Solem enim ad occafum 
properantem , atq ; ita in tali declivori fitu, Coenobium modo didum, xdificia- 
que circumvicinaprorsusintercipiebant, ut nihil penitus poft phafin 25 de- 
pingere integrum fuerit. Brevi etiam poft Sol omnino occidit, quanquam N«wn*#* 
notabili parte fui luminis, ficut ex Typo eft manifeftum, adhuc orbatus. uZ^ rva ' 

Quanta vero quadibet delineata extiterit phafis , quo tempore acciderit , 
& qua via, quove motu corpus Lunare Solem praetergresfum fit , pariter ipfa 
adjun&a Obfervatio, pariterque ipfum Schema plene commonftrant, ut de his 
plura dicere haud fit opus. Demiraberis autem, mi Leclor , fi obfervata cun- ob ^ vcltim ^ 
cl:a bene contuleris, tempora illa omnia, Obfervationi adfcripta , exque diverfis V^Wjs 
fontibus petita, utpote ex Vibrationibus, Sciaterico, Solis Altitudinibus,& Azi- convmmt ' 
muthis, tam accurate & optime inter fe congruere: quanquam, verum ut 
fatear, iftis obfervatis nullam plane limam adhibitam, nedum quicquam fuppo- 
fitii eisinesfe, certofciam. Non minus horologium ambulatorium, fingula 
fecunda commonftrans, perquam rede, motuque fumme aequali , munere fuo 
ftin&um esfe fcias, fic ut vix 25" verumtempus, infine obfervationis excesfe- 
rit: id quod fane perraro in ejusmodi deprehenditur Automatis • prsefertim 
tempore brumali,quando diverfis aeris fubjiciuntur qualitatibus. Ex hifce co- 
gnofcere eft, ameis obfervationis Sociis , Ofcillationes corre&e numeratas, 
Sciatericum line* meridian* rite applicatum, & Altitudines Azimuthao,; Solis 
ad unguem deprehenfa ac annotata, nec quicquam erroris commisfum esCc : a- 
lifc, fane, haud ita praecise convenirent fingula. 1 

Haec funt, quae circa hanc noftram admonere volui Obfervationem. Nunc De»rt ^u. 
autem,quia ratio diametrorum Luminarium longe fuerit diverfa,quamTabul2e l i* mmim6 
eam definiunt Aftronomicae, ut fupra jam tetigi, ac fepius etiam, cumprimis in 
Eclipfi Solari anni 1654 anobiseftanimadverfumjhauddubitofore Aftrofo- 
phis gratum, quantx revera Solis Luna^ue tum temporis fuerint Dimetientes, 
limul percipere : quippe , cum non folum res incredibilis fit fubtilitatis , fed & 
magniinAftronomiamomentij aqua magna ac profundisfima quseque de- 
pendent, & ex cujus vera cognitione innumera corrigi quseunt. Quin-etiam 
penitus perfuadeor , fi genuinae proportioni diametromm Solis Lun*q ; Tabu- 
las impofterum fuperftruantur, multo melius Calculum Eclipfeos tum ratione 
initii&finis,tumdurationis & quantitatis, ipfi ccelo , quamha&enus faftum 
eft, refponfurum. 

Verum,utprobeexploraremSemidiametn Solis quantitatem, operam m ilfan . 
dedi, ut ftatim poft eandem Eclipfin Solis, quantocyus fieri potuerit , ccelo an- "' 
nuente, die nimirum 31 Jan. ea ipfa obfervaretur Semidiameter ; & quidem 
eo ipfo mihi ufitato, 20 circ. pedibus longo , atq ; in Epiftola ad Dn. Nucerium 
pag. 52 defcripto, itemque beneficio illius foraminis 4 i part. magno , qualium 
diftantia Tabellarum eft 1999^ inftrumento. Inveniebam itaq ; mukoties re- 
I petita, femperq; fibi confona Obfervatione,Semidiametrum Solis esfe 96 part., 
ratione illius diftae Tabularum diftantia?. Proinde ablata femidiametro fora- 
minis i\, a 96 part., provenit, perado trigonometrico Calculo, vifibilem Solis 
Semidiametrumtunctemporisfuisfe 16 13" 5 nonautem ij 30", proutTa- 
bulx fupponunt. 

Ex qui- diametrorum 
Lummarium. autor Solir ri- 
tnatit: efl dia- 
tnetrum. 48 JOHANNIS HEVELII De SoUri dia 
metro Autoris 
opinio. ^ Ex quibus fequitur, cognita, ex ipsa Eclipfeos noftra obfervatione, ratione 
Semidiametrorurn Solis & Luna*, ut iooo fcil. ad 884^ , ncc non ex pofteriori 
obfervatione , tota diametro Solis 31 26", Dimetientem Lunae necesfario eo 
tempore deliquii extitisfe tantum 2g' 40"; nonautem 30' 0, utTabulse vo- 
lunt. Omnino igitur perfuadeor , hanc valde notabilem diametrorum difFe- 
^rfLlmrt. rentiam ex caafis haud esjfe poftremam , cur haec Eclipfis tanto citius ingruerit, 
& tanto extiterit minor, quam Calculus fignificaverit. 

Aftronomi quidem, & Veteres, & Recentiores pene omnes , l primis U- 

miionontem- ^niae incunabilis omnem moverunt Japidem , ut Dimetientem Solis ftudiose 

slmmrT determinarent ; fed minime in ifto conveniunt negotio , amplius triginta , ni 

viammumso- fallor, diverfas fovent opiniones : fic, ut cui fit adftipulandum , vel quse ratio 

mnf " diametri Solis fit amplectenda, omnino nefcias. Quare & ego, ut eo esfem fe- 

curior, in tanta hujus rei incertitudine, fumma induftria, triennii circiter fpatio , 

di&am Solis diametrum rimari non nolui ; non modo quanta in utroq; Solfti- 

tio & iEquinoclio, fed etiam quanta revera fit quovis Menfe circa Signorum 

principia: quo genuinam diametri Solis proportionem, inter maximam & mi- 

nimam Solis diftantiam, recle penetrarem. 

Deprehendi autem quamplurimis toties repetitis Obfervationibus , ope 
,. faepius memoratae Machina?, ejusdemcj; foraminis 4^part., Menfe Decemb. 21, 
circa Solftitium Brumale, vifibilem Diametrum Solis esfe partium 97 (qualium 
tota diftantia tabellarum eft 1999J 5) de qua demto femiforamine 2^-,prove- 
nit, Calculo pera<5to, Diameter Solis 32' 36". Reliquas Obfervationes fequens 
exhibet Tabella : cujus columna prima Menfes & Signa,quibus obfervatio fuit 
peracta ; fecunda, quot partibus vifibilis diameter extiterit ; & tertia , quanta 
ex iis ea in minutis eruta fuerit,commonftrat. 

Verum enim ver6 , quemadmodum nullus fere 

reliquorum Autorum omnium alteri asfentitur ; ita 

& ego , hocce in negotio , prorsus fum fingularis. 

Attamen , fi mea cum aliorum conferas obfervata , 

re bene perpensa, cum nemine melius ac propius 

conveniunt , quam cum Eruditisfimi P. Riccioli , 

quatenus in genere fimul illse tres diverfe Solis di- 

metientes confiderantur : quam Diametrum in Pe- 

rigaeo 33' g",inmedia Diftantia^i' 56", inApo- 

gxo vero 3 o' 50" esfe ftatuit. Utriusque enim 

obfervatio circa i£quino<5Hum ad amusfim , etiam 

infecundis convenit; in Perigseo autem apud P. 

Ricciolum 32" major,&in Apogaeo 22'quama- 

pud me minor eft. Hincque Riccioli difTerentia 

maximze & minimae diftantiae fit i 18"; meavero 

tantum 1' 24" . Nam mihi variatio ifta quoad femidiametrum Solis extitit 

ut 1000 ad 959 ; 41 fcilicet part. Huic vero mea? variationi nemo reliquorum 

vicisfim melius, quam celeberrimus Bullialdus adftipulatur , qui eam in Peri- 

gaeo 33' 30", in med. Dift. 32 52" &in Apogxo 32' 18" definit: adeo, ut 

dirrerentia illa 1 12", tantum i2"minor,quammeaprodeat. At caeteri a- 

liam Inter Kicckli 


Magmtudo Diametri So- 
iaris Jingfdis Adenjihm. 


i$ Autorit dia- 
tnetrum Sola- 
remhaudmul- 


Menf. Sign. 


Vart. 


Diamet. © 
Min. Sec. 


tiimefl diffe- 


Decemb. "Jo 


97 


32 36 
fanuar. z%2 
Novemb. % 


96\ 


32 26 
Februar. X 
Ociobr. Wt 


96 


32 16 
Mart. Y 

Septemb. {£; 


95 


31 56 
April. 8 

Auguft. np 


94 


31 32 
Majo JX 
fulio Sl 


93\ 


31 22 
funio 25 


93 


31 12 


^ccufcJ^ et o7 r^nffliLf 
rwm <J'te,liu,l^TtL4rL m v&^vtht 

c%ri. e%°e^rclrt) ■ c%4pm J 6 ST 3>Le 2-5 cf«M; Jt.inrin 
ffor-nsvsitx ^ i 
&cM'ffu J^mvchT ur , 
oAniu d 6 5 7 JJu y: zo J35e«%-/ ; 

frf&rorTkJi-ti , & 
<$o z . oJtey eJuo ■ (M-mut J6~s 8, 95te J % (j-c-Ufr z>, <M.n . ^<u 
olrfer-otaJxis. & 
<%£■ . VJL4.S8. 
f C -*-*— f^ ^ . Jty 


MACH-INiE COELESTIS LIB. II 49 

liam atque aliam ftatuunt variationem,&,Diametri Solis quantitatem,quam hic 
recenfere fuperfedeo, in commodiorem occafionem id rejiciens. 

Occultatio & Tranfitus Binarum 

StellularuiH in Ariete. 

Anno io^, die £, 1 Martii vefperi, duas Stellulas , fed globo, hadenqs 
nondum adfcriptas a Luna plusquam Lunata te£tas obfervavi; prior a fupra tixaiw4- 
eductionem caudae Arietis fita eft, ad 17' vel ig' Boream versus ; s in longitudi- ie & cUtfiK 
ne vero ad 1 1' promotior eft, quam di&a Stella cognita. Tegebatur autem.il 
Luna,alto Palilicio ;g° 13' 30' : Linea itineraria paullo fispra centrum Luna?in~ 
cedebat,fub Palude fcilicet Mceotide quantum colligere licuit : quandoquidem, 
illam exire non deprehendi : quemadmodum ex fuperiori tramite Figura? appo* 
fitae liquet. 

Altera Stellula b priore adhuc minor , alto Palilicio 3^5 25' 2o",diftabat rrdnfnmL^ 
a Iimbo obfcuriori Luna? tanto intervallo , quanto Superior Mons Mofchi ab, ™ ** 
Infula Apollonia : & cum esfet in ipsa Conjunctione Lunae, vel Lunae vicinisfi- 
ma, vix una diametro Montis Mofchi removebatur a limbo inferiori Lunae : fic 
ut non fuerit occultata, fed ar&isfimus tantummodo extiterit tranfitus. 

Anno 1656, 1 1 Martii , Saturni corpus intermedium quoad diametrum 
nondum xquabatur Diametro M. Sinai ; excedebat tamen Inf. Besbicam ; fic ^ffJX 
ut data Lunae diametro partium 500, Saturnus tantum 11 part, extiterit. At n '° 
quia Luna circa oppofitionem & mediam diftantian>eo temppre commoraba- 
tur, Diameterejus,juxtaRecentiorumfententiam,haud male ponitur 30' circ. 
HincprovenitdiameterSaturni 39" 3 5" 5 in media fcilicet a Terra remotione, 
quoad corpus intermedium. 

Anno 1656, die 24 Decemb. vefperr Dichotomia Lun# denuo accurate 
pbfervata eft. Hor.Min.Sec, 


8 
8 


39 O 


52 


8 


56 


O 


9 


6 

9 


17 


O 


9 


22 


O 


9 


32 


O 


9 


37 


O 


9 


47 


O 


9 


50 

9 


52 

9 


53 


40 


9 


58 


O 


9 


59 


O 


10 


H 


O 


10 


19 


40 Luna adhttc cava ObfcrvatioLu* 
na Dtchotom* 
anno 16 S7' Fariter adhuc cava extitit. 

Vergebat ad Dichotomiam, alta Luna 2 1 Q fere. 

Nondum BisfeBa apparuit.. 

Nec dum, 

Quafijam Bifida apparuit, alta Luna 19° ferh 

Dichotomia omninq extitit. 

famex parte convexavidebatur. 

Ex parte gibba. 

Qibbofior adhua altk Luna ^ IZ* fere. 


G Qua- 50 Obfervatio Lu- 
7i<£ Dichotom*. 
Anno 1657. 

Quando Luna 
Vichotomia 
difficitis fit ob- 
fervatu. Qui hork appa- 
rem Qiiadra 
tura inciderit. 2 * V, 
DireBa. 

DireSur Eclipfis Lu* 
harit. Anno 1657, iz Januarii 


Hor.M.l 


Grad. Afin. 


5 34 Altitudo Palilicii 


43 15 


5 38 


Eadem altitudo 


43 40 


5 43 


Concava 
5 56 


Concava 
6 5 


Adhnc cava 
6 14 


Vergens addichotomiam 
6 19 


Nondum 
6 24 


Necdum 
6 28 


Valde propinqua 
6 34 


Fere 
6 42 


Fere 
6 46 


fam videbatur esfe BisfeEia 
6 48 


Incidit ipfa ^uadratura 
6 59 


Superasfe videhatur 
7 3 


Pofit Shtadraturam 
7 6 


Pofi Quadraturam 
7 IO 


Altitudo Caftoris H 


42° 0' 


7 131 Eadem altitudo 


42 25 JOHANNIS HEVELII. 

Quadratura prima 

Obfervatavefp. 

Nota : quando libratio Lunse 1 
vel o eft , dichotomia difficilis ad- 
modum eft obfervatu : cjuippe circa 
medietatem Lunse amplisfimae ac 
profundisfimx valles exiftunt, quas 
confinium lucis & umbra? nimium 
diftorquent, ut linea illa re&a dicho- 
tomiae vix accurate difcerni posfit. 
Nam circaMontes Sipylum,Maficy- 
tum & Cragum,Ortum versus paten- 
tisfimae concavitates confpieiuntur ; 
rursus in parteLunse fuperiori am~ 
plisfima planities datur. Quapropter 
hsec obfervatio mihi non adeo usque 
accurata videtur. Interea tamen cer- 
tum efl , Dichotomiam paullo ante 1 5' vel 26 fcilicet ante veram Quadraturam incidisfe. Menf. Dies 


Tempm fec. 


Anno 1657 


DiflantU 


AZvimuth. 


$HQ 
horol. amb. 


Obfervationes 


& 
Altitudines. 
Jnflrumento. 
Hor.M.Sec 


Veneris & Mercurii 


Gr.M.Sec. 


Gr. M. Sec. 
Manii 4 


4 O 


Altitudo Solis 


10 50 
Jguad.Azjm.M. 


die Solis 


4 8 30 


Altitudo Solis 


10 27 


vefp. 


4 13 


Altitudo Solis 


P 51 


5 29 15 


Altitudo g occid. 


32 1 30 


58 30 
5 38 20 


Altitudo § 


?0 5 3 


60 46 


Quad.Aum.M. 
5 41 50 


Altitudo Q. 


30 24 O 


61 40 


6 28 O 


Altitudo § occid. 


5 36 


87 32 


6 32 25 


Altitudo §L • 


4 56 


88 II 


! 


5 5o 30 


Diflant. § a Palilicio, fed dub. 


40 57 Sextt&t. Or. Eclipfis Lunse totalis 

^Armo i6$7,die 2$ fmii y jl.n. objervata 
G E D A N I Ordo 
Phajium. Tempus je- 
cundum ho- 

rol. amb. 
Hor.M.Sec AltitudAzSmuth. 
Solis & 
Fixarti 
Gr. M. < 5 9 10 
5 19 "33 

5 49 O 

6 29 IO 6 34 10 

7 41 3 800 
8 15 O Gr. Min. 26 17 

24 47 

14 1 14 18 Tempus cor- 
reStuex al- 
titudinibus. 
Hor.M.Sec 83 450^ 

70 l&fOcc. 69 2$ Tempus ex 
AzSmuthis 
correltum. 
Hor.M.Sec 5 8 15 

5 18 3 

6 28 14 6 33 27 Vibra- 
tiones 
perpen* 
diculi. 5 19 2 

6 28 32 6 33 41 
Temp.ex vi- 
brationibus 
dednUum. 
o o 
15 14 585 Animadvertenda. Ante & circa Initium ccelum 
undiq; erat nubilum , fic ut de- 
crefcenies tantummodo phafes 
nonnullas deprehendere licnerit. 
Color erat fubfufcus , imo fere 
niger; ut,fi tempore totalis obfcu- 
rationis Lunam videre obtinsfet, 
vixlimbum ejusnotasfemus. Ordo MACMINiE GOELESTIS LIB.iL Ordo 


Tempus fe- 


Altkudo © 


Ax.imutb. 


lempus cor-r\Tempus ex 


Vibra- 


Pha- 


cundu borol. 


& Fixa- 
reci.exalti- 


Ax.imuthts 


tiones 


fium. 


ambul. 


Yum. 
tud. 


correclum. 


perpendi- 
culi. 
Hor.M.Sec 


Gr. Mtn. 


Gr.Min. 


Hor.M.SeL 


HorM.Sec 
8 30 o 
8 29 34 


1163 
8 45 o 
8 44 20 


1744 
9 o o 
8 59 II 


2328 
9 50 55 


ArBuri 


9 50 5 


4330 
io 41 53 


42 28 
IO 41 12 


IO 41 O 


6332 


I 


io 45 21 
IO 44 30 


6470 


2 


10 48 55 
IO 48 O 


6605 


3 


10 55 20 


Artluri 


10 54 21 


6858 
10 58 5 


40 21 \ 
10 57 


10 57 


6967 


4 


11 2 14 
II I 6 


7123 


5 


11 5 50 
11 4 39 


72 6 3 


6 


11 9 4i 
11 8 22 


7410 


7 


11 12 5 
11 10 40 


7499 


8 


11 14 10 
II 12 46 


6582 


9 


11 16 35 
li 15 3 


7672 


10 


11 18 38 
11 17 8 


7754 


II 


11 20 12 
II 18 41 


7315 


12 


II 21 30 
11 20 1 


7867 


13 


II 23 20 
II 21 49 


7938 


H 


II 24 45 
II 23 19 


. 7098 


15 


11 26 53 


Finis 


11 25 17 


8070 
II 2g 15 


Penumbra 


II 26 49 


8135 
11 30 59 


Penumbra 


11 29 31 


8208 
II 32 


Penumbra 


II 30 32 


8281 
H 35 55 


Penumbra 


11 34 30 


8437 
II 38 50 


Fin.penumb 


II 37 3 8 


8560 
II 41 5 
11 45 30 


34 17 j 

3 3 43 


alt.Artturiii 40 36 

78 58 (II 44 39 


II 40 

11 44 14 


8653 


8820 


'ii 51 39 32 $31 


SO 8 J Digit. j 


Hor.M Sec 
6 Digit. 
5 Digit. 
4 Digit. 
3 Digit. 


fuerunt obfcurati. 


10 50 30 

10 56 30 

11 2 30 
II 8 30 
2 Diatt. 
I Digit. 
U 14 30 
II 20 O 
II 25 30 

A N N O M. DC, LV Menf Dies 
fi.n. Temptufec. 
Horol.amb. 
Hor.M.Sec Auguft. 3 1 
vefp. 9 54 10 

10 6 57 10 40 52 

10 46 51 

IO 51 31 

10 55 II 51 Obfervationes. 

Fixarum & Martis. Altitudo Aquil<& 

Alntudo Capitis Andromed& 

Eademaltitudo 

denuo capta Altttudo Martis 
Eadem altitudo 
denuo obfervata 
Rurfm II I 53 Altitudo extremx, aU Pegafi 
Altttudo Martis DtfiatU & 
Altitudines. 
Gr.M. Sec. 41 59 

47' 2i o 
13 o 
49 5 30 20 2 50 

20 52 30 

21 28 40 
21 59 o 41 31 
24 8 Az,tmutb. 
Gr.M. Sec. Edipfis- Lm<* 
mno J6j7 % 


IPbafes fecun* 
dtim dtgitor. Orim. Uerid. 
69 9 I 
67 28 20 
65 42 48 68 35 15 
67 14 45 
66 II 45 
65 2z 15 61 29 45 £uo- 
Ylnfirumgnto. Quad. A&iml ghtad; Az.tm\ Cffin V 
Stationarim. G 2 Jguad. Aum. Anno Cf» 

5* 
JOHANNIS HEVELII 
ANNO M. DC. LVII. 
Menf. Dies 
ft,». 


Tempus fec. 
hdrol.ambul. 
HorM.Sec 


Obiervattones 

Fixarum & Martis. 


Diftant. & 
AltitudiHes. 
Gr. M.Sec. 


VAzamuth. 
Gr.M.Sec. 


Jguo 
Inftrumento. 
Septemb'. 4 
Diecfvefp. 
Altimdo Scheat Pegafi <, 
Eadem altitudo 
Rkrsus 
denuo capta 


50 31 O 

52 19 45 

53 21 20 

54 45 15 
jguad. Az,im. 


Altitudo capitis Andromedt, 

Eadem altitudo 
Altitudo Lucidm AquiU 

Eadem altitudo 
Altitudo Martis Orient. Merid. 


49 39 15 

50 27 15 
3 5 59 15 
34 52 45 
26 52 
JShiad. Az.im. 


Altitudines 


Septemb. 18 


Die cf 


Altitudo Meridiana AcjuiU 


43 39 40 
J^uad. Az.im~. 


Meridtan* 
Martis £r F*. 
xarum. 


Ottob. 2 
Die cf 
Altitudo Merid.fmift. manus Antinoi 
Altitudo Merid.Luc. Caud<z Delphmi 
Aliitudo Merid inDelph.in Rhombo,pr&- 

cedentis later. occid. 
Altitudo Merid. inDelph. inRhombo,pn&- 

cedintis lateris Bor. & Orierit. 
Ahitudo Merid, in Etpuuleo pracedentis 

cap. clar. & occid. 


33 52. 15 
45 49 

49 7 20 

50 3 5 
39 30 10 
J^uad. Azjm. 


Magniiudo 
ViametriMar- 
iit &r fovis. 


Noveb. 16 
Bie § 
Diameter cf obfervata ex Maculis J) ; 
aquabatur fere Inf.CretA,vel Inf.Bes^ 
bicA : vix paullo major apparebat , 
qnam Inf. Zachintus , hoc eft 5 5 pdrt. 
diametri Lunaris. Poftta igitur Dia- 
met, $ in Apog. fecundum Ricciolum 
ii* \extitit diameter cf 3 i"fere. 


' 
Tubo Optko 
Menf.Dec. 
Diameter rfobferv.exmacul. J) 
Diameter 2J. ex iisdem maculis 


30 

O O 55 


fere 


Tubo Opuco 
Menf. Dies 
ft.n. 


Tempus fec. 
horol. amb. 
Hor.M.Sec 


Obfervationes 

Martis &Fixarum. 


Diftant. & 
Altitudines. 
Gr.M-. Sec. 


Azjmutb. 
Gr.M.Sec. 


JPuo 
Inftrumento 


Mars circa 
Opfofitionem 
Solis ebferva- 


Octob. 29 
Die D 
vefp. 


9 25 O 
9 3S O 
9 40 O 
9 50 O 


Diftantia cf a Marcab. Pegaft 
Altitudo MandibuU Ceti 

Eadem altitudo 
Diftant.cf ' abextrema dU Pegdfi 


29 39 10 

27 40 O 

28 1 
15 l<5 10 


dub. 


Sext.Or. 

J%uad.Az,im. 

Sext. Or. 


tus. 


IO IO O 
IO 24 O 
10 29 
IO 3 3 40 


Diftant. cf a Luc. Mandib. Ceti 
Altitudo cf Meridiana 
Altitudo Luc. Mandib. Ceti 
Altitudo Palilicii 


31' 26 30 

37 54 10 
32 45 O 

34 23 O 


fere 


Sext. Or. 
S>uad. AzSm. 


i 


Menf Dies 
ft.n. 


Tempus fec. 
horol. amb. 
Hor.M.Sec 


Obfervationes 

Martis 


Diftant. & 
Altitudines. 
Gr. M.Sec 


Azjmuth. . 
Gr. M.Sec. 


J^uo 
Inftrumento 
Octobr. 30 

Die cf 

vefp. 


8 56 O 

9 lO O 
9 '20 


Diftant. cf a Marcab Peo-aft 
Diftant. cf a Lucida Y 
Diftant^cf aMandib. Ceti 


29 32 30 

25 <49 3-0 
31 30 


0* 
9 35 

9 45 c 

10 10 30 


Diftant. cf db extrema aU Pegafi 
Diftant, cf aLucida Cauda Ceti 
Altiiudo cf Meridiana 


15 II O 
22 16 O 

37 56 


Fixa ftorte 
in refract. 


Sixt. Or. 
Jj>uad. AzJm Anno MACHIN,E COELESTtS LtB. tt. n A N N O M. DC. LVII. Menf, Dtes 
fi.n. Tempm fec. 
horol. amb. 
Hor.M.Sec i Ottob. 3 I 

Die 2 

vefp. 8 32. 
8 45 

8 51 O 

9 II 9 22 O Diflant ef a Scheat Pegafi 
Altitudo Meridiana <f 
Diftant. Scheat a Lucida V 
Capttt Andromed& a Lucida Y Menf. Dies 
ft.n. Tempm fec. 
horol. amb. 
Hor.M.Sec Novemb. I 
Die 2J. 

vefp. 8 45 o 

9 O o 
9 5 O 

9 2D O 9 26 O 

io 5 30 

10 37 o 

io 34 o Diftant. <f a Mandibula Ceti 
Altitudo Meridiana cf 
Diftant. <f a Paltlicio 
Altitudo Palilkii ii 15 o Menfi Dies 
fl.n. Tempmfec. 
horol. amb. 
Her.M.Sec Novemb. 2 
Die 2 
vefp. Menf. Dies 
fi.n. Novemb. 9 
Dte 0_ 

vefp. Menf. Dies 
ft.n. Noveb. 14 

DieQ 

vefp. 600 
8 28 O 
8.39 O 
8 50 O 9 7 

9 22 o 

9 30 o 

9 50 O 9 59 30 
10 o 
10 20 o 

10 36 o Tempmfec. 
horol. amb. 
Hor.MSec 9 I 

9 47 
9 50 Obfervationes 

Martis& Fixarum. Diftant. <f a Marcab Pegafi 
Difiant. <f a Lucida Y 
Diflant. <f a Mandibula Ceti 
Difiant. <f abextrema aU Pegafi. Diftant. & 
Altitudines. 
Gr.M.Sec. 29 2\ 50 

25 55 15 
31 34 30 
15 8 Aumuth. 
Gr. M.Sec. Obfervationes 

Martis & Fixarum. Dtfiant. cf a MarcabPegafi 
Diftant. cf a Scheat Pegafi 
Diftant <f abextrema aUPegafi 
Diftant. <f a Lucida Y Difiant. CapelU a Lucida Y 
Difiant. Lucid. a M-a-rcab. 44 6 30 
4-3 37 3Q Obfervationes 

Martis & Fixarum. Diftant. ■& 
Altitudines., 
Gr. M.Sec. Lucid. latm Perfet a Pede Andromed. 
Dtflant. <f a Marcab Pegafi 
Diflant. (f a Scheat Pegafi 
Diflant. cf ab extremaaU Pegafi 15 47 30 
29 II 3 
3 5 34 30 
14 57 5Q Diftant. <f a Lucida Y 

denub capta 
Difiant. <f a Mandibula Ceti 
Lucida V a Scheat Pegafi 
Lucida Y a Capite Andromcda Altitudo <f Meridiana 

Lucida Y ab extrema aU Pegafi 

Lucida Y aMarcab Pegafi 

Eademdiflantia 
Difiant. cf a Palilicio Obfervationes Martis. Diflant. <f a Marcab Pegafi 
O Altiiudo cf Meridiana 
O Difiant. cf a Lucida Y dub. Tempusfec. 
horol. amb. 
Hor.M.Sec 33 
4S 
15 

2S 
34 

54 45 Obftrvationes Martis. Difiant. cf a Lucida Y 

Eadem diftantia 
Altitudo cf Meridiana 
Difiant. <f a Palilicio 
Dtflant. <f a D limbo occident. 
Altitudo Palilicii 36 14 cdub. 

37 56 15 

41 18 30; 

27 5 20c Difiant. & 
A-ltitudtnes 
Gr. M.Sec. 29 17 O 

3 5 39 30 

15 1 45 

25 59 30 31 46 

37 5S IO 

55 31 3C 

35 21 o AxJmuth. Gr. M. Sec. 26 2 20 

26 2 30 
31 52 o 
41 18 30 

27 5 30 37 5P 40 
28 4, 15 
43 37 © 
43 37 30 
5 5 36 30 Diflant. & 
Altitudtnes. 
Gr.M. Sec. 28 46 30 
38 21 o 
25 58 Diftant. cJr 
Altitudmes. 
Gr.M.Sec 25 3 8 o 
25 38 
38 41 O 
55 33 30 
25 5^ 30 
38 6 O G 3 duig. guo 
Infirumento, Sext. Or. Sext. Or. 
Quad. Az~im. 
Sext. Or. Aumuth. 
Gr.M.Sec. Sext. M. L. 
Sext,. Or. Sext. Or. dilig. 

diiig. Axjmmh. 
Gr.M.Sec, Ccelo fub- ' 
nubilo. AZitmuth. 
Gr. M.Sec. J2{uo 
Inftrumento. Sext. Or. Sext. Or. 
ghtad. AzJm. 
Sext. Or. 
^uad. AzJm. Sext. M.Lign. 
Sext. Or. Quo 
Inftrumento. Quad. ,Ax.im 
Sext. Or, .6>uo 
Inftrummn, Sext. Or. 
§uad. AzJm, Inftrumento. Sext. Or. 

JSHtad. Aj^im 
Sext. Or. Anno O* ef cf cf in 10 gr. 
Y Stationa~ cf 54 JOHANNIS HFVELll Menf Dies 
ft.n. Viftantisfova 
& Saturni. A N N O M. DC. LVII. Tempm fec. 
Horol.amb. 
Hor.M.Sec Noveb. 19 
Die 5) 

mane Satmnus in i 5 

frad. Libra 
hreHut. Venusimogr. 
ftre LibrA Vi- 
refta. & lAercurius in 
tnaximi elon- 
gatione d Sole 
'obfervatus. Menf Dies 
fi.n. Nov. 22 
dieTL 
vefp. 4 o o 4 9 35 
4 19 30 
4 29 10 Altitndo Meridiana Procyonis 
vel 
Diftant. 1L a dextr. humero Orion. 
Diftant. 2L a Regulo 5Jt 
Dift. 1L a Corde Hydrt 4 35 

4 43 o 

4 5 5 27 5 22 10 5 31 
5 32 


6 
5 43 

5 55 

«5 10 
45 
10 6 16 25 
6 25 o 
6 29 56 

6 44 o 6 50 

6 58 


5 8 


7 22 


7 


7 24 


12 


7 26 


2 8 


7 35 


8 


7 3S 


8 Tempm fec, 
horol. amb. 
Hor.M.Sec Menf. Dtes 
fl.n. Tempm fec. 
horol. amb. 
HorM.Sec Nov. 29 
DieTL 5 30 o 

6 O O 

6 42 

7 5 8 24 
8 32 
8 50 30 
900 6 O 
6 18 
6 20 
6 28 6 59 
6 45 

6 55 o 

7 O 30 Obfervationes 

Fixafum, Jovis, Saturni & Ve-neris. Procyon a Regulo Sl 
Sjrim a Procyone 
Altitudo Cauda St 
Eadem altitudo Diftant. J? ab Artluro 

Altitudo Y) 
Diftant. Jj a Cauda St 
Altitudo B Diftant. £j a Regulo Si 

Alutudo Ij 
Diftant. J7 aVenere 
Diftant. g ab Artturo Altitudo f? 
Diftant O, aCauda St 
Altitudo O. Orient. 
Diftant. § a Regulo Sl Diftant. 0. abArtturo 
Altitudo § Oriem. 
Altitudo Artturi Orient. 
Eadem altitudo Altitudo Artturi Orient. 
Altitudo 2 Orient. 
Altitudo 2 Orient. Obfervationes 

Maftis & Fixarum. Lucida Aquil& a Lucid. Lyr& 
Capella a Lucido latere Perfei 
Capella a humero dext. Aurig<£ 
Diftant. cf a Scheat Pegafi Altiiudo Lucido Y Orient. 
Diftant. <f k Lucida Y 
Altitudo <f Meridiana 
Diftant. tf a Palilicio Obfervationes 

Mercurii & Saturni. Diftant. &\Ax,imuth. 

Altitudines.l 

Gr. M.Sec.\Gr.M. Sa 41 41 
41 41 
2 29 
+ 5 O 
46 53 37 21 
25 41? 
3 8 7 
39 3 29 5 
14 39 
28 49 
14 51 49 7 
17 12 

5 31 
29 1 61 

59 3 5 40 
40 o 21 2 
34 12 
18 3 
54 42 3049 

9" 
30,50 

10! 40 o 
7 o 29 1 

21 2 
42 23 
42 38 30 

I043 

40 42 57 
24 19 
24 3 3 25 O 34 
3 3 20 O 
29 o Diftant. & 
Altitudines. 
Gr. M.Sec. Az,imuth, 
Gr. M.Sec. 34 II 40 DiUir. 

19 2 35 

7 3 5 O circ. tantum 

34 58 30 52 y-i O 

24 27 50 

39 27 36 

54 33 3 O l o. 38 17 o 
ob ^fplend. 
& nubes <f 
'bferv. vix 
fdtis cert<z. Diftant. & 
Alutudines. 
Gr. M.Sec. Aumuth. 
Gr.M. Sec. Capella a clara CapkisMedufe. 
Capella a humero dext. Auriga 

Eadem diftantia 
Altitudo X tiy alter.feq. infinift. 23 39 30 
7 34 10 
7 34 30 

31 5S ,0 Altitudo QOriental. 
Difiant. B ab Arlluro 
Diftant. T) a Spica Ity 
Altitudo § Oriental. 3 12 30 

28 56 30 

5 5o 30 

5 44 o 1 10 o 59 10 o 
54 49 Inftrumento. ■fad. AzJm, 
Sext. Or. Sext. Or. 

£>hiad. Axjm. Sext. Or. Sext. Or. 
§>uad. Az,im 
Sext. Or. JShiad. Aum. 
Sext. Or. 
$)uad. Az,im. 
Sext. Or. Sext. Or. 
vdd. AxJm. jguad. Az,tm. $H0 

Inftrumento. Ocl.M.Lign 
OEt. M. L. 
OB. M. L. 
Sext. Or. jguad. Aum. 
Sext Or. 
.$>uad. Az,im 
'Sext. Or. gjto 
Inftrumento. Otl. M. Lign. 
bft. M. L. 
OZl. M. L. 

$>uad. Azim Quad. Az,im. 
Sext. Or. 

®uad. Az,im Anno MACHINiE COELESTIS LIB. II. SS A N N O M. DC. LVIL Menf. Dtes 
fi.n. Noveb. 29 
Die1\. 
mane. Menf Dtes 
fi. n. Tempasfec, 
horol. amb. 
Hor.M.Sec Nov, 30 
Die § 
mane. Tempusfec. 
horol. amb. 
HorM.Sec 7 U o 
7 15 40 7 18 
7 46 

7 50 45 
7 53 23 
7 56 o 4 8 o 

4 22 o 

4 35 O 

4 41 o 4 47 45 
4 50 5 14 45 
? 48 o 

5 59 o 

6 16 o Menf. Dies 
fi.n. 

Nov. 3 o 
Die 2 

vejp. Tempusfec. 
horol. amb. 
Hor.M.Sec Obfervationes. 

Veneris & Mercurii. Altitudo § Oriental. 
Altitudo Arbluri Diftantia §^2 

Eadem difiant. §^g 
Altitudo 2. Oriental. 

Eadem altitudo 

denuo capta Obfervationes 

Jovis , Fixarum , Saturni & Veneris. Diftantia 2J_ a Procyone 
Diftamia 2J_ a Capella 
Diftantia 2J_ a dext. humer. Orion. 
Diftantia 2|_ a Cornu B. tf . Altitudo Cauds, ^t Oriental. 
Procyon ab humer. dext. Onon. 

Eadem diftantia 
Procyon a Cornu Bor. H Pollux n a Cornu Bor. & 

Eadem diftantia 
Caftor H a Cornu Bor. H 
Pollux a Regulo Q Caftor H a Regulo St 
Eadem diftamia 
Altitudo alt.feq. in ala ftniftr. fl_> 
Diftantia f) aCauda St 
Diftantia g ab Artluro 
Diftantia 0_ a Spica np Diftant. & 
Altitudmes. 
Gr.M. Sec. 17 II 45 

45 52 30 AzJmmh. 
Gr.M. Sec. JShio 
Infirumento 41 15 o 
56 23 o 15 9 30 
15 9 15 

20 28 45 
20 41 O 
20 S2 40 Difiant, & 
Altitudines. 
Gr.M.Sec. 19 44 io 
31 24 4> 
21 51 o 

21 57 30 44 I 30 
26 I 45 
26 2 
59 12 30 47 30 o 30 32 30 
30 32 40 
27 48 30 
36 59 30 5 15 o 
5 30 o 8 24 o 
8 30 40 8 45 o 
8 50 O Menf. Dies Temptufec. 
ft.n. horol. amb. 
Hor.M.Sec Decemb. 1 
Die 5 

- w #. 5 40 o Obfervationes 

Fixarum & Martis. Lucida V aclaraMedufa 
Lucida V afecunda Y 
Lucida Y a Lucid. latere Perfei 
Algol a pr&ced. fub Algol Capella a Lucida Plejadum 
Humerrn dext. Aurig. a Luc. Plejadum 
Altitudo cfOccid. 
Altitudo MandibuU Ceti Diftantia cf a Lucida V 
Lucida Y a Secunda Y 
Lucida V ab Algol 
Diftantia cft a Palilicio Obfervationes Fixarum. Lucida V abAlgol 
Lucida Y a fecunda Y 
Lucida Y a Luc. later. Terfei 
Algol. apr&ced.fub Algol. 40 31 40 
40 31 30 
26 52 40 
29 45 30 
28 56 10 
14 34 3o Diftant. & AzSmuth. 
Altitudines. 3i 54 o 
31 15 o 

30 37 o Aumuth. 
Gr.M. Sec, 46 17 o 

dub.ob nubes §)uad. Jk&m, Sext. Or. 
J>)uad. Azjm Jguo 
Inftrumento. Sext. Or. ghtad. AzJm 
Sext. Or. U ** -* 8 gr. 
Itl Dmtim* 8! 2)_ in 9 gn 

SSidinBns, Sext. Or. Gr.M.Sec. 21 39 
3 56 

30 23 20 

2 12 O 28 18 30 
3 3 49 30 
40 27 O 
34 5 45 22 43 15 

3 56 O 

21 39 20 

52 50 30 Diftant. & 
Altitudines. 
Gr.M.Sec. 21 39 O 

3 56 G 

30 23 35 

2 11 o Gr. M.Sec. dub. I 13 

32 8 Azjmuth. 
GrM. Sec, Sext. Or. 

Qn^d. Az,im 
Sext. Or. gko 

Inftrumento. Otl.m.l. Ocl.m.l. 

'. Az,im. & Sext. Or. Jguo 
Inftrumento. Ocl. L m. ©* Anno 5« JOHANNIS HEVELII Menf Dies 
fi.n. 


A N N O M, DC. LVII. Tempus fec. 
horol. amb. 
Hor.M.Sec Decemb. 2 
Die 

vefp. jAarsinOppo- 
ftioneSaturni' 2f B AUimdoSatur- 
ni Mendiana. Menf. Dies 
fi.n. Decemb. 7 
Die £ 
vefp. 670 

8 2 O 

8 35 O 

8 42 O 90O 
9 15 O 

9 20 o iervationes 

Martis , Jovis & Fixarum. Difiant. d? • Aummh. 
Ahitudines. Attitudo Meridiana JMarcab 
Ahitudo Merid. in tergo Ceti Orient. 
Diflamia cf a Lucida V 
Dfiantia cft a Palilicio Gr. M.Sec. Gr.M. Sec, 49 1 30 
25 41 O 
22 13 15 
52 19 30 Diflantia 2J. a Cafiore H 
Difiantia a Lucidopede JX 
Difiamia 2j_ a Polluce n Tempus fec. 
horol. amb. 
Hor.M.Sec 600 Capella ab Algol Medufa 
Capella a Luc. later. Perfei 

Denuo tranfpofitis pinnacidiis 
Capellaabhumero dextr. Aurigx, Menf. Dies 
fi. n. Decemb. 1 1 
Dierf 

vejp. Menf. Dies 
fi.n. o o 7 30 
7 40 
7 45 Obfervationes 

Fixarum & Martis. Capella a Lucida Plejadum 
Capella a Palilicio 

Eadem difiantia 
Humerus Aurig. a Luc. Plejad. Cafior H a Lucid.pede U 
Difiantia rf a Marcab. Pegafi 
Difiantia rf a Lucida V 
Difiantia <f a Lucid. Mandib. Ceti Tempm fec. 
horol. amb. 
Hor.M.Sec 8 o o 
8 8 o 
8 15 O Diftantia <f a Lucida V 
Difiantia <f a Mandib. Ceti 
Difiantia <f a Palilicio- Ahitudo Meridiana fecund& y 
vel 

Altitudo Meridiana Lucid& V 
vel 

Lucida V a Palilicio Tempus fec. 
horol. amb. 
Hor.M.Sec Decemb. IJ 
Die 1) 

mane 4 50- 

4 56 

5 4 
5 18 
5 36 
5 41 5 50 o Obfervationes 

Martis & Fixarum. 12 II 40 
2 40 
II 46 50 Difiant, & 
Ahitudines. 
Gr.M.Sec. Az*immh. 
Gr.M. Sec 23 40 50 
19 4 o 
19 3 40 

7 34 30 28 IS 30 
io^ 42 15 
30 42 15 
3 3 50 20 10 20 
31 58 30 
20 47 30 
28 2 O Mvo. 
Inftrumento. <°)uad. AzJm 
Sext.Or. Otl. m. I. guo 

InflrumeMo. Ocl.m.l. 011. m. I. Otl.m.l. 
Sext. Or. Diftant. &Az,imuth. 
Atitudmes. Gr. M.Sec. Obfervationes 

Fixarum, Saturni, Jovis& Veneris. O AhitudoProcjonis 
O Eadem ahitudo 

Diftantia 2J. a Procjone 
O Dfiantia 2|- a Polluce n Orient. 
O Diftantia 2f_ a Caftore n Occid. 
Diftantia 2J. a Regulo Sl Pollux H a Lucida Colti Sl 

Ahit. Merid. duarum fup.pr&ced. Corvi 6 2$ O Diftantia I? a Cauda St 
6 34 o Dfvantia f) ab Artturo 
6 37 lOAhitudoMerid.inflnifl.ala^alteriw 

fetftentis. 
6 50 oDiftantia f> aSpica np tltt, 

6 56 O Diftantia Q. a Spica ftp 
720 Diftantia Q. ab Arcluro 

7 5 30 Arimuth. Spica protemp.corr. 
7 17 o Altimdo Jy Meridiana^ 19 3$ 30 
z6 56 O 
4-9 32 40 54 44 10 

54 44 15 

57 26 15 

57 26 10 

35 32 30 Diflant. & 
Ahitudines. 
Gr. M. Sec. 27 43 

26 5.3 

21 I 

13 13 

13 6 o 
o 
15 
o 
o 47 58 15 Gr.M. Sec Aumuth. Gr. M Sec 3d 

20. 30 
50 31 1 30 
28 40 45 

36 5 35 

5 I o 35 11 o 
43 51 50 

31 20 20 JQuo 
Inflrumento. Sext. Or. §uad._ Ax.im. Sext. Or. J>>uo 
Inflrumento. Jguad. Azuim. 
Sext. Or. Sext.Or. \\ 
<S)uad. AzJm.\\ Sext.0r % 

~&uafit. AzJnrA 
Sext. Or. I 4 10 o Sext. Or. ' jl 
$)uad. Az.im.1 vix f atis certa propt. arrora I 
Anncji MACHItf /E COELESTIS LIB. II. 57 A N N O M. DC. LVII. Menf. Dies 
ft.n. Tempm fec 
horol. amb. 
Hor.M.Sec Decemb. 1 8 

Die cf 

mane 5 54 o 

6 3 O 
6 12 o 
6 IS O 6 30 O 

6 3 5 O 

6 48 O 

6 56 O Obfervationcs 

Jovis, Saturni & Veneris. Diftantia 
Diftantia 
Diftantia 
Diftantia ZJ_ a Procyone 
2J_ a Caflore _rj 
l\. a Polluce H 
2J. a Regulo Sl Diftantia 
Diftantia 
Diftantia 
Diftantia 1} a Cauda St 

ff ab ArBuro 
§ a Spica np 
§ ab Arfluro Diftant. & 
Altitudines. 
Gr. M.Sec. 21 6 15 
13 II 3 
13 18 50 
43 5 30 31 5 40 
28 41 o 
36 18 30 
44 46 30 ATLtmmt). 
Gr.M. Sec. Procyon for 
te in refratl. 

Altitud. 
21 30 circ. Altitud. 
8 O circ. 
dub. propter .Quo 
Inftrumento. Sext. Or. Sext. Or. 
nubes. Eclipfis Lunaris 

<tAnno 16 57 '> die 20 T>ecemb. die fovis vejp. ft. n.obfervata 
G E D A N I. Ordo Phafium. Temp.juxta 
horol. amb, 

Hor.M.Sec Nthil 
Nihil. Nihil 
Nihil Nihil 
Nihil Nthil 
Nihil Nihil D epenumb.fuffkor 
Penumb. dilutisf. Penumb. denf. 
Penumb. Penumb. 
Penumb. 4 48 44 

4 54 15 

5 12 24 5 35 35 
5 46 12 
600 6 4 50 
6 14 O 
6 15 O 6 17 
6 20 
6 35 6 36 36 
6 39 O 

6 44 O 6 45 40 
6 47 3 3 
6 53 4 6 55 
6 59 
6 59 40 ,2 50 
3 56 

545 7 6 40 
7 7 46 
7 9 45 7 17 o 
7 19 21 

7 32 Stellarum Altitudmes Gr. M.Sec. cf 

cf 
Cf Mandib. Ceti Palilicii fovis 
Palilicii Diji. alicujm 
Ste/luU a limb. 
D 1 Grad. 36 14 45 
36 52 O 
3S 25 35 42 5 O 30 39 30 3 3 30 30 22 O 30 

3 5 4 2 10 Az.imuth. Gr.M. Sec, Ofalla- 
tiones 
perpen- 
diculi. 2360 

Vibrationes 
coficiebant 
unairi hora. dub. 80 llSep, Tempus ex 
vibrationi- 
busdeduciu. 
Hor.M.SecHor, 587 680 1435 18 54 2333 Tempm ex 
altitudinibus 
correclum. 
:M Sec. 4 56 15 

5 ^ 35 
5 19 36 5 42 15 

5 52 52 

6 6 38 4 56 15 

5 2 35 
5 19 36 2/- 
B Eclipfs Lunte 
^Anno 1657. 6 II 28 
6 20 3 
6 21 4° 6 23 14 
6 26 30 
6 4 1 30 6 43 14 
6 45 38 
6 50 36 6 52 16 
6 53 8 
6 59 41 7 I 30 
7 5 30 
76 o 2502 3023 
3116 
3607 7 9 10 
7 10 16 
7 12 5 7 13 

7 15 

7 16 5 

7 18 ofnitium 6 23 15 6 43 20 6 53 34 
6 59 41 7 2 3 Q\Quod tamen ac- 

7 2<i li\ 6mt * tfe™« 

' J rr re prohibuenmt 

7 3 8 31|»Mtej-. Initium Ecli- 
pfeos. H Ordo 58 JOHANNIS HEVELII Eclipfi Luna 
^nno 1657, Tints Eclipfeos. Ordo Phaflum. 


Temp.juxta 
horol. amb. 

Hor.M.Sec 


Stellarum sx 
& Diftai 


Ititudines 
ttia. 

Gr. M.Sec. 


Az^imuth. 
Gr.M. Sec. 


Ofcilla- 

tionesper 

pendicu- 

li. 


Tempus ex 
vibrationi- 
bm deduBii. 
Hor.M. Sec 


Tempus ex 

altitudinibm 
correttum,- 
Hor. M. Sec 


3 
4 
5 


7 35 10 

7 38 23 
7 42 4 
3725 
3846 
3996 


7 41 34 
7 44 4i 
7 48 39 
6 

7 
8 


7 50 1 
7 54 25 
7.59 23 


Diflant. Stella 
a limb. }) aper- 
turaTubi. ccqual 


4309 
448 5, 
4684 


7 56 40 

8 iii 
8 9 23 


• 


9 

IO 
II 

12 


8 6 50 
8 8 54 

8 II 

9 4§ 38 
4979 
5064 
5149 
6607 


8 13 59 
8 16 6 
8 18 15 
8 56 4 
I dig. circ. obfcur. 
Dig. 1 vel \ 

adhuc aliquid 


8 58 O 

9 3 O 
9 9 


9 5 26 
9 IO 26 
9 16 26 
^jaexiv.umbra 
Penumbra 
Adhuc Penumbra 


911 
9 12 34 
9 14 
- 
7576 


9 18 O 
9 18 26 
9 20 2 
9 21 28 


Fmis 


Penumb. 
Penumb. 
Penumb. 


9 15 O 

9 17 2p 


Canis Minor 


Altitud. 
22 I 50 
7680 

S004 

8343 


9 22 44 
9 24 48 


• 
9 22 20 


Finis omnino pen- 
umbr<&. 


9 23 8 
9 25 

9 27 4 
9 31 56 J 


Canis Minor. 

Canis Minor. 
Hiim.de xt>Or 


23 O 30 

23 28 45 
37 11 o 1 


65 56 O 

3 8 26 O 


9 30 58 

9 34 7 
9 39 44 


9 30 36 

9 34 7 
9 39 24 Eclipfc Lun<s 
~4r.no 1657, 
ao Decernb, Tempore initii Coelum admodum erat nubilum ; quanquam ante ipfum 
initium aliquanto dilutiores &&lx fuerunt nubes ; momentum tamen nec initii, 
nec finis deprehendere potuimus : nihilominus fatis praecise , ut opinor , 
ex reliquis Phafibus, & penumbra ea asfequuti fiimus. Reliqusr phafes, quae 
obfervari potuerunt, perquam accurate funt delineatae. Per quas vero Macu- 
las umbra in qualibet phafi tranfierit, Schema appofitum commonftrat. Tem- 
pore initii Inf Besbica , & Lacus Hyperboreus inferior in linea perpendicularij 
tempore vero maximx obfcurationis Inf Lesbos , & Inf Besbica in eadem re- 
&a videbantur • tum fe&io ifta paullo fupra M. Alabaftrinum, Inful. vero Cor- 
ficam ftringebata partefuperiori , & a parte inferiori M. Argentarium , dein 
per Inf Macram incedebat, ftringens M. Trapezum & M. Amadocos. De 
castero, durante Eclipfi,Bin£ fixae haud procul a Lunae Peripheria obfervaban- 
tur, altera ad Occidentem, altera ad Orientem ; Occidentalis hoii 9 1 g circa 
finem Eclipfeos, in ipfa Conjundione vifa eft a limbo Lunae fuperiori 20' circ. 
diftare ; at altera Orientalis Hor. 8 1 , in reaa linea cum M. /Etna & M. Por- 
phyrite apparebat ; rursushora 8 21 eadem Stella diftabata LunaeLimbo 
tanto fpatio, quanto M. Sipylus a M. /Etna. 

Caeterum, data femid. Lunas 1 5' 21", umbra in hac Obfervatione tantum 

43' o" extitit,ututTabulaeRudoIph. eammajoremad45' 17" exhibeant. In 

Quantitate etiam hsec Eclipfis minor extitit, quam Tabulse commonftrant. Si- 

rabuu non re- quidem haec Eclipfis tantummodo 3 - Dig. deprehenfa eft , cum Calculus eam 

f Ciol ° hfer ~ 4 Digit. 20' oftendat. Sic quoque initium 16 tardius, finis vero o' citius in- 

gruitj Conjunflio Lu- 
n£ cr Jix* 
lempore Ecli~ 
pfeos. Ratio Semidid- 
metrorum Lunx 
cy umbr<e. 


MACHINi£ COELESTIS LIB. £l 5 p 

gmit; fic ut ab omni parte Calculus ab Obfervatione deficiat. Qui tamen 
quodammodo posfet reftitui , fi umbra ad i 30" circ. minor conftituatur : fi- 
OjUidem ea ratione initium tardius, & finis citius incidit, etiam tota duratio non 
nifi duarum horarum provenit, fecundum ipfam hanc noftramObfervationem; 
quam tamen Calculus 25' longiorem exhibet. Adhax Latitudo Calculi non 
refpondet Obfervationi. Quippe circa initium Latitudo minor,& circa finem 
alicjuanto major apparuit, ad i' 30'''; fic ut circa initium Latitudo reveraexti- 
terit 44, & circa finem 51' circ. ; at Calculus eam esfc vult 45' 30", & in fine 
5 1 16". Quae difcrepantia, ut valde notabilis eft, fic meretur , ut fuo tempore 
corrigatur. Oblervatio. 
Hor. Min. 


Calculi 
Hor 


\% RudoJph. 
. Min. Sec. 


Apparuit igitur initium 


I Digit, 

2 

3 


7 18- vefp. 
7 2% 
7 42 
7 59 


7 


1 44 
31 
3 
2 
I 
Fints 


8 IS 
8 37 ■ 

8 54 

9 8 
9 18 


S 
9 


14 14 
26 44 


Totaduratio 
Semidiameter Vmbra. 
Latitud. circa initium 
Latitud. circa finem 
2 O 
43 

44 
51 


2 


25 O 
45 17 
45 30 
52 26 \ 


Digit. Ecliptici 
3| O 1 


D lg .4r 


29 Cdlcuhs Ecli- 
pfeos Lum ~4n- 
»01657. A N N O M. DC. LVII. Menf Dies 
ft.n. Tempus fecundum 

boroloq-. ambul. 
Hor. Min. Sec. Decemb.22 
Die b 

vejp. Menf. Dies 
ft.n. 8 30 
8 36 

S 50 Diftantia rf a Capite Andromeda 

Eadem diftantia 

Diftantia cfi a Lucida Y 

Diftantia cf a Falilicio 8 57 

9 4 
9 12 Diftantia Z|_ a Falilicio 
Diftant. 2|. adextr.humeroOrion. 
Rigel Orionis a dext. bumer. Orion. 
Palilicium a dext. bumer. Orionis Tempus fecundum 
horolog. ambul. 
Hor. Min, Sec Decemb.\23 5 
DieQ 

Vejp. 6 21 O 

6 30 O 
6380 
6 44 o 6 52 

6 56 

7 4 
7 10 Obfervationes 

Martis , Jovis & Fixarum. Obfervationes 

Fixarum , Martis & Jovis. Diftantia & 
titudines. 
Grad. Min. Palilicium a Cornu Bor. & 

denub 
Palilicium afup. pede Auriga 
Falilicium ab humero dextro Aurig& 
Palilicium a dext. bracbio Aurio-nt, 
Palilicium k Cornu Auftr. & Diftant, cft a Marcab Pegafi 
Diftantia cfr a Lucida Y 
Diftant. cf a Falilicio 
Diftantia ef a Lucida Mandib. Ceti Diftantta 2J. a Caftore Jt 
Diftantia 2|L a Polluce T£ 
\Diftantia 2|_ adext. humer. Orion, 
Diftantia 2f\ a Lucido pede H Diftantia & 
titudines. 
Grad. Min. Al- Sec. 27 
27 
15 
45 o 
o 

52 
23 1 5- 

30 
30 
30 31 46 

20 9 
18 36 

21 24 10 

15 

30 

20 Sext. Or. dub. Al- Sec 16 43 
16 43 17 
33 16 

24 27 44 
15 17 45 

40 
10 
40 
10 
30 36 12 

15- 35 

45 2 

23 13 13 4° 

13 57 

20 4 

6 59 25 
40 

o 
50 ^uo 
Inftrumento . Sext.Or. £uo 
Inftrumento. oa.m, l. Sext. Or. Ott. m. I. Mars inzi gr> 
^rietis dirc 
Hus. % & fupiter retro- 
gradus in 6 g>\ 

m H 2 Anno JOHANNIS HEVELII A N N O M. DC. LVII. o* * fupiteriuOppo- 
fitione Solis ob- 
fervatns. tf % Cf, Menf. Dies 
ft.fn. Menf. Dies 
ft.n. Tempus fecundum 
Horoioa. ambut. 
Hor. Min. Sec. Decemb. 24 
Die 2> 

vejp. Temp w fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. Decemb. 26 

DieQ 

vtfp. Alenf. Dies 
ft.n. Decemb. 27 
Die 2j. 

vefp. 5 
5 
5 
6 

6 
6 21 

3 + 

45 

o 

15 
29 6 55 o 

6 58 o 

7 4 

7 3 o Diftantia cf a Marcab Pecrafi 
Diftant. cf a Lucida V 
Diftant. cft a Lucida Mandibuta Ceti 
Difiant. cf a Palilicio 7 17 O 
7 20 O 

7 27 o 

7330 Diftantia % a Caftore jx 
Diftantia •££ aPolluce U 
Diftantia 7£ a dext. humero Orionis 
Djftant. i/. a Lupido pede ir 9 
9 

9 
9 
9 15 
26 
33 
57 Diftantia ^ <a Ca/?or<? H 
Diftantia ^ ^ /V/^re H 
Diftantia jg, a Palilicio 
Diftantia % a Cornu Bor. & 
Diftantia ^ adext.humer. Orion. 

Hae Obfervationes T\„ minime certae 
funt, prseprimis ulnma s ob nebulofum 
nimis aerem. Tempm fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. 5 15 

5 25 
5 32 o 

45 

o 5 6 2$ 6320 
6 40 o 
6 48 O 
6 54 O 

70 o 10 

17 
22 
30 

34 5S 10 30 Obfervationes 

Fixarum, Martis & Jovis. Capella a feq. infinift. pede Perfei 
Capella a finift. genu Perfei 
Paliliciuma ComuBor. cV 
Palilicium a fup. pede Auring, 
Palilicium a dext. brachio Auritr. 
Palilieium afinift. humer. Aurta. ervationes 

Jovis. Obfervationes 

Martis , Jovis & Fixarum. Diftant. cf a Marcab Pegafi 
Altitudo Merid. Extrcm& aU Pegafi 
Diftant. cf ab extrema al& Peirafi Capelia-a fup. pede Aurigg, 
Paliliciuma CornuAuft. & 
Humerus dexter Aurig& afup.ped. ejusd, 
Dextr. Brach. Aurica, a Corn. B. & Diftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 21 16 15 

15 34 20 

16 46 30 
16 20 17 

27 45 

33 - 23 30 
10 36 34 O 

15 10 45 

22 52 30 

44 3 3 45 13 45 18 

14 40 
19 59 O 

6 56 40 Diftantint, & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 13 56 40 

14 19 14 31 18 47 

19 51 14 15 
15 Diftantidt & Al- 

titudmes. 
Grad. Mm. Sec. 37 36 IO 
43 57 O 
21 7 20 Diftant. % a Cornu Auftr, c> 
Diftant. -fc a Caftore n 
Diftant. 3/ aPoiluceTL 
Diflant. 7£ a dext. Humer. Orionis. 
Diftant. jfc a Lucido pede H Diftant. cft a Lucida Y 
Diflant. cf a Lucida Mandtbula Ceti 
Diftant. cf a Palilicio 
Diftant. !£ a Palilicio 
Aititudo Rigel Orient. 

AzJmuth Rkel Palilicium, a dext. Humero Orion. 
Patiliciumafwifi. Humero Orion. 
Paliticium, aprima Cingulifc.occid. 
Palilicium , a media Cingul. Orion. P aliiicium, ab uitima Cinguli Orion. 
Paliiiciumj a Lucido pede JT 
P aiilicium, a Procyone 
Patilicium, a Cafiore U 13 23 

15 19 24 

16 52 30 
II 4 40 1 5 47 o 

14 o 50 

14 24 42 

19 45 40 

6 52 o 14 

zi 

43 

31 

25 47 

16 IS 20 
O 19 15 

52 o 

35 

o 21 26 12 

15 47 .10 

21 47 O 

23 8 20 24 26 40 

29 II 45 

46 20 

43 12 30 guo 
Inflrumento. oa.m.i. Sext. Or. Oct. m. I. ^uo 
Inftrumento. Oct. M. Lign. 
Sext. Or. 
dub. guo 
Inftrumento. 

Sext Or. 

tad. AzJm. 
Sext. Or. Ott. M. L. Otf. M. L. Sext. Or. 
dub. Sext. Or. Sext. Or. Anno MACHIN/E COELESTISLIB.it. 6t A N NO C. LVIL Menf. Dtes 
fi.n. Decemb. 27 
die -%, 
vefp. Tempus fecundum\ 
Horoleg. ambul. 
Hor. Min. Sec. 10 48 O 

11 IO O 

II 25 O Obiervationes. 

Fixarum. PaUUcium a Polluce IE 

Procjon a Rigel Orionis 

In ventreVrfiz Maj. ejr in teriroVrf.Maj. 

Inlergo Vrf. Maj.&in coxa Vrfi Maj. 

In coxa Vrf. Maj. & prima Caudx Vrfi 

Sirius ejr Procym ( Maf 

Sirius & Rigel Orionis DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 45 
38 
IO 

4 
S 4 o 
37 15 

5 45 
3o 45 

54 40 25 41 30 
23 41 40 JPu.o 
Inftrumento. Sext. Or. 
Ott. M. L. 

Sext. Or. A N N O Menf. Dies 
ft.n. Tempus fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. fanuarii 7 
Die D 
vefip. Menf Dies 
ft.n. 5 


44 

5 


5l 

5 


$7 

6 


5 

6 


13 

6 


22 

6 


38 

6 


45 

6 

7 


51 

' 

9 


24 


Diftantia <f a Capite Andromedx, 
Diftant. <f a Luc. Mandib. Ceti 
Diftant. <f ab extrema aU Pegafi 
Duftant. <f a Lucida Y 
Diftantia rfa Palilicio 
Altuudo ef Meridiana Diftantia ^ a dextro humero Orion. 
Diftantia % k Caftore H 
Diftantia ^ a Polluce H 10 
II 
II 
II 49 

3 

15 

27 Tempus fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec, fanuarii S 
Die ef 

/vefip. Obfervationes 

Martis, Jovis & Fixarum. DiftantU ejr Al 

Ktitudinvs. ' 
Grad. Mm. Sec Caftor a Lucido pede ir 

Eadem diftantia 
Pollux a Lucido pede jx. 
Humerus dext. Otion. a ftnift. humero Procjonabhumero dextro Orionvs 

Eadem diftantia 
Procyon ab humer. finift. Orion. 
Diftant. "%, a PaliUcio Rigel a dextro vede Orionis 

Eadem diftantia tranfpofitis pinnacidiis 
Sirius & Rigel Orionis 
Altitudo ^ Meridiana 
Sirii Altitudo Meridiana 
Sirius, apede Canis Majoris 
Procjon, a Corde £1 ■ 

Aliquoties iterata eadem diftantia 5 
5 

5 

6 
6 

6 37 

45 

53 

3 

9 

2 5 9 26 9 
9 40 

50 Obfervationes 

Martis, Jovis & Fixarum. Diftant. <f a CapiteAndromeda 
Dtftant. ef abextrem. aU Pegafi 
Diftant. ef a Lucida Mandib. Ceti 
Dtftantia <f a Lucida Y 
Diftant. <f a PaliUcio 
Altitudo ef Meridiana Prima ejr ultima CinguU Orioms 
Media aprima Cinguli Orion. 
MediaabultimaCtnguliOrion. 
Rigel a dextropede Orionis 

Eademdiftantia denuo 
Humerus dexter , abhumer. finift. Or. 30 2 o 

IS 19 45 

25 24 10 

10 4Z o 

38 23 o 

46 59 5 18 38 
15 2 
15 41 O 
23 
18 Oc~l. M. Lign. 20 10 35 

20 10 30 

19 31 40 

7 32, o 26 2 15 

26 2 O 

33 27 l 

29 4.3 15 * Ocl.M.L * Ocl.M.L. 8 


20. 


40 


8 


20 


35 


59 


•3 


35 19 

5 

37 
37. 22 40 

36 o 

21 15 

21 O DiftantiA & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 30 15. 

25 49 

17 58 

10 24 37 

47 53 
io- 30 

o 

50 

o 

40 

o 44 4° 

23 4 5 

20 45 

19 45 

19 45 

31 45 ^tio 
Inftrumento, Sext. Or. ®{uad. AzJm dcl.M.L. 

Quad. Azjm ^uo 
Inftrumento Sext. Or. 
dub. '. Azam Otl. M. L. -JhitndoMartis 
MmA.ia.na, % Altitudo fovis 
Mtridiantt <f Mtiiudo Maftis 
Mmdiana. Anno 

61 


JOHANNIS HEVELII 


1 A N N O M. DC. LVIII. ~~ 
Menf. Dies 
ft.n. 


Tempus fecundum 
Horolocr. ambul. 

o 

Hor. Min. Sec. 


Oblervationes 

Martis, Jovis & Fixarum. 


DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Jguo 
Inftrumento. 
fanuarii 8 

Die o* 

vefp. 


IO 31 O 


Procyon, a prima CinguliOrion. 
Procyon,abhumero finift. Orion. 
Precjon, ab bumero de.xtro rionis 


32 20 30 

33 27 10 
26 2 


Ott. M. L. 
* 


% 


10 52 o 

11 10 o 

ii 15 o 

II 23 o 


Diftantia ty a Caftore H 
Diftantia % a Polluce IE 
Altitudo Ij/. Meridiana 
Diftantia "%£ a dextr. humero Orionis 
Diftantia ££ a Cane Minore 
Procyon, a Regulo St 


15 9 O 
15 51 40 

59 3 45 
18 54 30 
23 9 20 
37 21 15 


OB.M.L. 

Jj>uad. AzSm. 
Sext. Or. 
Ocl.M.L. 
Menf. Dies 
ft.n. 


Tempus fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec, 


Obfervationes 

Martis , Jovis & Fixarum. 


DiftantU & Al- 

tkudines. 
Grad. Min. Sec. 


Jhto 
Inftrumento. 


& 


fanuarii 9 
DieQ 
vefp. 


5 38 o 
5 45 o 
5 55 o 


Diftantia cf a Capite Andromeda, 
Diftantia cf* a Lucid. Mandib. Ceti 
Diftantia cf a Palilicio 


30 31 40 
17 41 45 
37 26 30 


Sext. Or. 


\Altitudo Mat' 
tis Meridkna. 


670 

6 22' 
6 42 O 


Diftantia ^i a Caftore 11 
Diftantia ^ ab humero dextr. Orion. 
Altitudo cF Meridiana 
Diftantia '%, a Polluce H 


15 14 45 
18 51 15 

47 22 10 
15 58 


OB. M. L. 
Jjhtad. Az.im. 


* 


8 43 O 

9 20 O 


Humerusdext. Orion. a Lucid.pede 31 
Paliliciumabhum. dext.Orion. 
Rigel ab ultima Cing. Orion. orient. 
Rigel ab inferiore Enfis Orion. 
Procyon, a Cinguli prima Orion. 
Eadem diftantia 


13 45 20 
21 24 10 
9 I 25 
5 38 36 
32 20 20 
32 20 20 


OB.M.L. 


\A\titudo fovis 
Meridiana. 


9 50 

IO 12 O 

10 53 

11 40 


Procyon a media Cinguli Orion. 
Procyon ab ultima Cinguli Orion, 
Procyon adext.pede Orion. 
Sirius , a pede Canis Majoris 
Altitudo Meridianapedis Canis Majoris 
Altitudo 2£ Meridiana 


31 29 20 

30 33 15 

31 37 36 
5 34 4Q 

-17 51 
59 3 10 


OB. M. L. 

£>uad. Az,im. 
Menf Dies 
ft. n. 


Tempm fecundum 

Horolog. ambul. 

Hor. Min., Sec. 


Obfervationes 

Saturni , Fixarum & Veneris. 


DiftantiA & Al- 

titudmes. 
Grad. Min. Sec. 


J^uo 
Inftrumento. 


Saturnus in 
Quadraturd So- 
lis. 


fanuarii 1 1 
Die £ 
vefp. 


5 41 O 

6 20 


Altitudo J> occident. 

Azimuth J} 
Diftantia f),abalter.feq.finift. aU fl]> 
Diftantia fy ab ArBuro j 


30 56 40 

2 50 

12 20 30 

28 29 3 
S 


6 24 O 

6 56 36 

7 9 45 


Altitudo Meridiana Artluri dub . 
Altitudo ArBuri 
Diftant. g a Lucida AquiU 
Altitudo $ orient. 


56 36 45 

56 5 30 

41 3 5 

4 25 30 


Quad. Aum. 

dub. 

Ccelo fubnub. 
Menf Dies 
ft.n. 


Tempus fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Martis & Jovis. 


DiftantU & Ah 

titudines. 
Grad.Min. SeC. 


Mo 

Inftrumento. 


Cf 


fanuariilS 

Die § 

vejp. 


520 
5 15 O 

j5 23 
5 28 O 


Altitudo cff Meridiana 
Diftant. cff a Palilkio 
Diftant. 0* adextr. humero Orion. 
Diftantia cft a finift. humer. Orion. 


49 4 3^ 

32 59 30 
53 30 O 
46 31 O 


6)uad. Az,im. 
Sext. Or. 


% 


5 40 O 

5 46 
5 55 
630 


Diftantia %. a Palilicio 
Diftant. cf a Rigel Orion. 
Diflant. Tfc, aRigelOrionis 
Diftant. "%£ a dextr. humero Orion. 


28 24 
49 31 15 
36 54 

18 20 30 


Sext. Or. Anne MACHIN^ COELESTIS LIB. II. *3 ANNO M. DC. 


LVIII. 


Menf Dies 
ft.n. 


Tempus fecundum 
Horolog,- ambul. 
Hor. Mm. Sec. 


Obfervationes 

Mercurii. 


DiftantiA & AU 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Jguo 
In ftrumento. 


Febmar. 9 

Die B 

vejj>. 


5 39 O 
5 45 30 


Altitudo Mercurii occid. Mendionalis 

Az.imuth g 
Altitudo §. occid. Meridionalis 
Azdmuth 5 


6 28 O 

67 28 
5 38 

68 49 


^uad.AzjM. 


5 49 30 

6 9 30 


Eadem altitudo 

Aumuth 5 
Altitudo Lucida V 

AzSmuth Lucida V 


5 9 O 
69 38 O 
51 1 O 

44 52 


^uad.Az,.M. 


Menf. Dies 
ft.n. 


Tempus fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Martis & Jovis. 


Diftantia & AU 

titudines. 
Grad. Min. Sec 


gUto- 
Inftrumento. 


Febr. 19 
Diecf 
vefp. 


7 50 

8 
860 
8 9 
8 14 O 


Diftantia cf, & Lucid& V 
Diftantia cf, & Palilicii 
Diftantia cf, & Cornu Bor. & 
Diftantia "%. , & Palilicii 
Diftantia "%£ , & Cornu Borei h> 


3 5 3 2 O 
16 15 15 

27 47 
26 22 
14 2 45 


Sext.Or.Parvo 


8 20 O 
8 24 O 
8 33 O 
8 38 
8 45 O 


Diftantia ^ , & CappelU 
Diftantia 7i,& cf 
Diftantia cf, & dextri humeri Orionis 
Diftantia 71, & Pollucis H 
Diftantia 7/L , & Procjoyivs 


26 25 15 

40 34 
37 35 30 
18 50 45 
25 39 36 


Sext. Or. P. 


Menf Dies 
ft.n. 


Temptu fecundum 
Horolog.ambul. 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Jovis,Martis & Fixarum. 


DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


^uo 
lnftrumento. 


Febr. 24 
Die © 
vefp. 


7 18' O 
7 21 O 
7 38 O 
7 45 
7 52 


Altitudo 7L Meridiana 
Altit. Merid.ped. anter. Canis Majoris 
Diftantia 7L afinift. humeroOrionis 
Diftantia % a Caftore H 
Diftantia 7L a Polluce H 


59 II, 40 

17 50 40 
22 14 36 

17 42 12 

18 51 36 


^uad.Az^M. 

oa. M. L. 


'8 15 O 
8 30 O 
S 42 O 
8 50 O 


Diftantia cf a Lucida V 
Diftantia cf a Palilicio 
Diftantia cf a Cornu Boreo c$ 
Diftantia cf & % 


21 51 40 
13 43 O 

24 56 20 
37 40 45 


Sext. M.L. 


9 14 O 

9 20 O 


Diftanna ^/ a Capella 
Paltlicium a pnma CinguliOrionis 

denuo examine comprob. 
Palilicium a media Cinguli Orionis 

cunofo examine repetito comprob. 
Palilicium ab ultima, Cingnli Orionis 

etiam examine comprob. 


26 21 S5 

21 47 30 

21 47 30 

23 s 50 

23 8 50 

24 25 40 
24 25 40 


Sext. M. L. 
PaliUcium, a finift. humero Orionis 

Et paulio poft. 
Palilicium, adextro humero Orionis 
Palilicium a Procyone 


15 47 5 
15 46 50 
21 23 40 
46 20 35 


Sext. M. L. 


IO 43 
IO 54 


Procyon, a Cornu Boreo c$ 
Procyon, a Lucidopede H 
Lucidus pes 11 , & Cornu Boreum cS 
Diftantia % a Procyone 


39 14 45 
18 46 50 
20 29 5 

25 40 10 


Sext.M.L. 


Menf Dies 
ft.n. 


Tempus fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes. 

Jovis, Martis & Fixarum. 


DiftantU & Ah 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


guo 
Inftrumento 


Febr. 25 
Die D 

vefp. 


7 25 
7 30 


Altitudo 7JL Meridiana dub 
Procjon, a dextro humero Orionis 
Palilicium , a Capite Medufa 
Palilicium, a fequente in ftnift.pedePerfei 


59 11 15 
26 2 O 
30 54 50 
18 3 O 


6htad.Az..M. 
Oti. M. L. 
Sext.M. L. WLercnrius in 
maxima difian- 
tia a Sole; CJ- 
quidem direclus 
in 10 grad.feri 
Tifcium. &. fnpiter in Tri- 
gono Solis. fnpitcr iirU 
Stationem oh- 
fervatusx Cf 

tf a%> ^iltitudo fovis 
Meridiana. Anno 64 JOHANNIS HEVELII. fupiter direBus 
in 26 Grad. 


% & V A N N O M. DC. LVIII. Menf. Dies 
ft.n. 

Februar. 2 
Die D 
vefp. Tempns fecundum 

Horolog. ambu 

Hor. Mm. Sec. Menf. Dies 
ft. ». Febr. 26 
Dierf 

vefp. Menf. Dies 
ft.n. Febr. 27 
Die'%. 
vefp. o 
7 8 19 O 

S 28 O 

S 37 o 

8 5IO 9 24 
9 34 

10 2 Tempus fecundum 
Horoloir. ambul. 
Hor. Min. Sec, ■7 28 
7 49 
S o Akitudo "2/L Meridiana 
Diftamia "%£ , 4 Caftore H 
Diftantia "%, , a Folluce H 8 39 

8 50 

8 55 

9 25 Tempus fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. 7 28 

7 40 Obferv^tioiies 

Jovis, Martis 1 & Fixarum. Cornu & Auftr. aftnift. calcaneoAuriv*. 
Pes Lucidus H, afinift.pede AurigA 
Procyon a Palilicio 

pauito pofi examine comprob. Dtftant. 
Difiant, Diftanh 
Diftant, 
Diftanu 

Diftant, Diftant, 
Diftant, 
Difiant, * 2£ , * Caftore H 
'■a 7£,a Polluce n a cf,a Lucida Y 

'■4 cf, apede Andromeds 

: a cf!,a capite Medufx, f. Algol 

: a cf,a Palilicio. 'a % , a Capella 

■^Tf.y a Cornu Boreo c$ 

■d Tf, ■>& Procyone Obfervationes 

Jovis, Martis & Fixarum. Procyon, a Boreal. m capite Hydra 
Procyon ab omnium in capite orientaliori 

Hydra 
Boreal.in occipite Hydra , five mediaab 
ultima capitis Hydra Paliiicium , k Capite Medufa 
Palilicium, afeq. jtmft.ped. Perfei 
Dext. Humerm Orionis, ejr fequens fini- 

ftri pedis Perfei 
Falilicium, a Lucida Piejadum Diftantia & Al- 

titudtnes. 
Grad. Min. Sec, 14 59 20 

28 J 3 5 

46 20 20 

46 - 20 20 17 42 40 

18 51 40 Ocl. M.L. 22 23 O 

29 45 40 
21 9 50 Sext. M.L. \3 


8 


3 5 


26 


22 


30 


13 


59 


20 


25 


40 


5 


Diftantia & Al- 


titudines 
Grad, Min. 


Sec. 


59 


12 


O 


17 


43 


5 


18 


51 


30 16 46 18 

18 51 50 , Jguo 
Inftrumento. Sext. M. L: Sext. M. L. Inftrumento. ^uad.A^.M. 

oa. M. L. Oci. M. L. 
011. M. L. 0£b. M. L. 30 
18 55 

3 5 
10 Diftantia cf , a Luctda V 
Dtftanna cf, a pede Andromeda 
Difiantia cf, a PaliUcio 
Diftantia "%, , a Capella Obfervationes 

Jovis, Martis, & Fixarum. Altkudo ££ Meridiana 
Diftantia cf, a Lucido latere Perfei 
Et paullq pofi accuratius Humerm dext. Orion, & Lucida in Coll 

Canis Minoris 
Pajilicium & Lucida in BafiTrianguli ad 

Bor. 
Lupidumlatus Perfei,&ComuBoreum h> 
Sinift. genu Perfei , & fuperior pes Au- 
r'w& Cornu Boreum & , & ftnift.. genu Perfei 
Palilicium, &ftmft. humermOrionis 
Capella, cfrdext. brachium Auriga 
Cornu Boreur» & , & Lucidus pes H Cornu Boreum & ,ejr Borealis,fupremum 
fcilicet genu Caftoris H 

Lucidmp.es H,& finift. genu feq. Pol 
lucis IE 37 19 50 

13. 40 O _^_ 22 %7 o 

29 59 30 

12 43 40 

26 22 56 DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 59 


II 


50 


28 


50 


5 


28 


49 


50 22 49 20 

37 29 50 

31 22 50 

13 40 20 21 2 5 20.. 

1 5 47 5 

^i 54 20 

20 29 o 17 37 50 9 42 25 Otl.M.L, Sext. Ai. L. Sext. M. L. Inftrumsnto. £>#ad.Az,.M. 
Sext. M.L. oa.M.L. Sext.M.L. Sext. M. L. Sext. M. L. Anno MACHIN^ COELESTIS LIB. II. *1 A N N O M. DC. LVII.I. 


Menf. Dies 
ft. n. 


Tempm fecundum 
Horolog. ambul. 
■ Hor. Min. Sec 


Obfervationes 

Jovis & Martis. 


Diftanti<& & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 


J>hto 
Inftrumento, 


Febr. 27 
Die g 
vefp. 


811 
8 15 -O. 
8 25 O 


Diftantia ^ , a Caftore H 

Eadem diftantia 
Diftantia % , a Polluce n 


17 39 35 

17 39 

18 49 


Ocl.M.L. 


8 57 

9 3 
980 

9 37 


Dtftantia cfi ,abea,qua eft in Bafi Tri- 

anguliad Boream 
Diftantia cf, ab Algol 
Diftantia cf, a Paltlicio 
Diftantia £/ , a Capella 


25 3 3 20 
21 17 10 
12 13 50 

26 21 35 


Sext.M. L. 


Menf. Dies 
ft.n. 


Tempm fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Martis 3 Jovis, & Fixarum. 


DftantKt & Al- 

titudines. 
Grad. Mtn. Sec 


£>uo 
Inftrumento. 


Martii 1 
Die g 
vejp. 


8 45 O 

9 20 
9 28 O 
9 51 O 


Diftant. cf,a BafiTriang.Bor.& Lucid. 
Dtftantia cf, ab Algol Meduf<& 
Dtftantia y£,a Comu Boreo tf 
Dtftantia ^ , a Capella 


26 39 50 
21 28 35 
13 50 45 
26 23 5 


Sext. M. L. 


9 53 O 


Palilicium , a Lucido latere Perfiei 

Eadem diftantia 
Palilicium afinifi. genu Perfei 
Genufinift. Perfei, & finift. pes Auriga, 


36 2L 20 
36 2 1 20 
24 54 15 
13 41 


Sext. M. L. 
CornuBoreum ci , &fini(i.genu Perfei 
Cornu Auft. cy , & finifi.genu Perfei 
Lucidm pes H , & finift.genu Perfei 
Capella, & Lucidus pes U 


21 25 20 
28 25 20 
41 51 50 

34- 7 5 


Sext. M. L. 
Capella, & dext..brachium Auriga 
Capella, & fuperius genu Caftorts 
Capella , & Procjon. 

Eadem diflantia 
Capella, a Caftore H 

denub capta 


11 54 20 
27 13 20 
517 5 
5i 7 ' 20 
30 I jO 
3o 2 5 


Sext. M. L. 


II 20 O 


Capella, a Polluce u 
Capella ab humero Pollucis 
Capellafa Collo Canis Minoris 
Lucidm pesTE,a duor.hadorz^.feq.Aurig. 
Dtftantia 7£, adextr. humero Auri^t 


34 18 20 
36 17 55 
46 59 ' 30 
31 39 50 

22 4 20 


Sext.M.L. 


Menf. Dies 
ft.n. 


Tempus fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum, Martis & Jovis. 


Diftantict & Al~ 

1 iitudines. 
Grad. Min. Sec. 


6)uo 
Inftrumento. 


Martii 2 
Die fc 

veft.. 


8 15 O 


PaliUcium, & Lucidmpes Andromeda 
Palilicium, &prima CingultOrionis 
Palilicium,& media CinguliOrionis 
T 'alilicium,efr ultima Cinguli Orionis 
denuo examine comprob. 


41 24 20 
21 47 25 

23 8 50 

24 26 20 
24 26 20 


Sext. M. L. , 


. 8 37 O 
8 43 O 
8 49 O 


Difiant. cf aBoreal. in BafiTriang. . 
Diftant. cf , ab Aigol Medufik 
Difiant. cf a Palilicio 


26 43 5 
21 36 5 

10 50 45 


Sext. M. L. 


8 55 


Palilicium, & fimft. genu Perfei 
Cornu Auft., c$ , a finifi. genu Perfei \ 
Cornu Bor. c5 , & genu Caftons. XE 
Luciduspes II, & Capra Aurigs, 
Capella , .& Lucidus pes H 
Capella , } &fup. genu Caftoris H 


24 54 15 
28 25 20 
17 39 25 
34 5 20 
34 7 5 
27 13 20 


Sext. M. L. 


9 43 O 
9 53 
9 5 8 O 


Dtfiantta ^ , a Capella 

Diftantia ^ a dext. humero Aurk&i 

Diftantia ^ , a Cornu Boreo c> 


26 24 5 

22 3 40 
14 2 45 


Sext.M.L. 

cf % Anno 


( 


tf 


J 


OHANNIS HEVELII. 


A N N O M. DC. LVIII. 
Menf. Dies 
ft. n. 


Tempm fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. 


Oblervationes 

Fixarum. 


Diftanti&& Al- 

timdtves. 
Grad. Min. Sec. 


Inftrumento. 


* 


Martii 2 


10 5 
10 29 


Capella, & Procyon 
Capella,& Collum Canis Minoris 
Capella , & Pollux n 
Capella, & Caftor J£ 


51 7 10 
46 59 20 
34 18 30 
30 2 5 


Sext. M. L. 
Menf. Dies 
ft. ». 


Tempm fecundum 

Horolog. ambul. 

Hor.Min. Sec. 


OWervationes 

Martis &Jovis. 


DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec, 


J$uo 
Inftrumento. 
Martii 3 
D/fQ 


850 
8 15 O 
8 22 O 
8 36 O 


Dijlant.cf,a Palilicio 
Diftant. (f,a Capite Medufg, 
Diftamia 1L , a Capella 
Diftantia "%, ,a Cornu Boreo b' 


10 25 
21 O 
26 24 IO 
13* 51 30 


Sext. M. L, 

Ob tcelum mitiimi 
ferenum hx obfer- 
VAt. admod. dubia. 
Atenf. Dies 
ft.n. 


Temp m fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Jovis & Fixarum. 


Dtftantis, & AL 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


6)uo 

Inftrumento. 


uiltituio fovis 
Meridiantt. 


Martii 4 

£>«- D 

vefp. 


7 3 
7 15 


Altitudo "%. MendUna 
Palilicium, & Lucida Y 

Eadem diftantia 
Palilicium , & Algol Meduftc 

denuo capta 


59 12 25 
35 32 
35 32 
30 54 40 
30 54 40 


£)uad.Az..M, 
Ott.M.L. 


Palilicium, & Lucidum latm Perfei 
Eadem diftantia 


36 19 50 
36 19 50 


Ott. M. L. 


«* 
Palilicium,& Humerm finift. Orion. 
Eadem diftantia 
Rurfus 


15 46 15 
15 46 45 
15 46 40 


Ocl.M.L. 
S 20 


Palilicium,& Humerm dext. Orion. 
Palilicium, aprima Cinguli Orion. 
Eadem diftantia 


21 24 
21 47 l 25 
21 47 X* 


Ocl. M. L. 


Palilicium, &media Cingul. Orion. 
Eadem diftantia 


23 9 30 
2 3 9 30 


Ocl. M. L. 


Cornu Boreum b' , & Lucidmpes XL 

dehuo tranjpofttis pinnacidiis 
Cornu Boreum & , & pes Aurige, 


20 29 O 
20 28 40 

7 43 36 


oa. M. L. 


* 
Capella, & brachium Auriga . dub. 

Eadem diftantia 
Capella, & Lucidm pes n 


II 56 O 
11 55 
34 6 10 


Oft.M.L, 

■k 
900 


Capella, & Caput Caftoris 2J 
Eadem diftantia 
denuo 


30 30 
30 1 
30 30 


oa, M. L. 


Capella, & Caput Pollucis XL 

Rurfm 
Procyon, & Lucidmpes U 


34 17 15 
34 17 20 
18 47 


Ocl. M. L. 
- 


Lucidus pes H,& Collum Canis Minor. 
Caput Caftoris, a Capite Pollucis Xt 

Eadem diftantia 
Palilicium, a Media V dub. 


14 31 50 
4 32 50 
4 33 

38 21 45 


oa. M. L. 

* 


V- 


11 5 i 
11 11 


Dftantia %, & Cornu Bor. & 
Diftantia %,abrachio Aurigs, 


14 4 50 

14 45 20 


OtJ. M. L. 
Menf. Dies 
ft.n. 


Tempiu fecundum 
Horolotr. ambul. 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Martis , Jovis, Lunx, & Fixarum. 


DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


JPuo 
Inftrumento. 


i 


Martii 14 
Die IL. 


8150 
! 


Palilicium, & Lucidum latm Perfei 

Eadem diftantia 
Palilicium, & Caput Medufte 


36 20 30 
36 20 30 
30 54 45 


Sext. M. L. Anno MACHIiSTiE COELESTIS LlB. It. 67 A W N O M. DC. LVIIL Martii 1 5 
Die 2 
vefp. Menf. Dies 
fi.n. Mariii .14 

Die %, 

vefp. 8 49 ! Menf. Dies 
fi.n. Tempm fecundum 
Horolog.ambul'. 
Hor. Min. Sec. Menf. Dies 
fi.n. Manii 1 6 
bief> Tempus fecundum\ 
Horolog. ambul. 
Hor. Min, Sec. -S 34 
S 38 

8 43 Diftant. cf,a Lucido latere Perfei 
Diftant. cf, ab humero dextr.Qrionis 
Diftant. cf,a Lucido pede j£ Diftantia cf, a dextro humero Orionis 
Aldebaran, ab hum. dext. Orionis 
denuo diligemius 9 7 O 
9 18 .0 Diftantia "#. , a Palilicio 
Diftantia ^ , a Capella 
Diftantia %.,ab humero dextro Auriga 9 25 o 
9 31 3 
9 3 5 O Diftant. J> Limbi Occidentalis a Capella 
Diftantia D Limbi Occ. aCorn. B. cr> 
Difiantia J) Limbi Occidentalis a Tf/i. 9 38 30 -Aititudo CapelU 
Capellaj & Canis Minor 8 14 ° 
,8 21 O 
8 28 O Difiant. <rf, a Lucido Latere Perfei 

Diftant. cf.ab-Algol 

Diftant. cf, abHumer. dext. Orionis. 8 36 O 
8 44 O 
8 47 o Diftantia trf, a Cornu Boreo & Mediocr, 
Diftantia <rf,a 7jL 
Diftant. $,,a Capellk 8 52 
8 59 o Diftant.1L, aCornu Bor. & 
Diftant. "%. , a Cane Mmore 9 16 30 
9 19 30 9 27 

9 33 O 

9 35 30 

9 39 O Tempus fecundum 
Horolov, ambul. 

o 

Hor. Min. Sec, 8 30 43 O 8 46 

8 52. 

9 O 9 3 
960 

9 10 o 9 50 o Obfervationes 

Martis, Jovis, Lunce, & Fixarum. Difiantidi & Al- Grad. Mi-n. Sec, Obfervationes 

Martis, Jovis, Fixarum & Lunae. Altitudo humeri dextri Orioms 
Altitudo CapelU Diftant. D Limbi Occident. a Capella 
Diftant. 5) Limbi. Occident.a PolUice 
Diftantia J) Limbi. Occidentalis a !£, 
Diftant. J) LimbiOccid. aCornuB.c^ Obfervationes 

Martis & Jovis. Palilicium, & Caput_ Meduf<& 
Palilicium, & Humerus dexter \0rionis 
Diftantia cf, & Humeri finiftriOrionis Diftantia cf, & humeridextriOrioms 
Difiantia cf, a Lucido pede H 
Difiantia Tfc , a Cornu Boreo & Diftantia "]£, , & CapelU 

Diftantia 2£ , ejr humeri dextri AurigA 

Diftantiar jfc , & Canis Minoris 29 20 O 
Z6 37 ° 
31 40 10 Iyiftrumento. Sext. M, L. 26 36 O 

21 23 20 

21 23 O 26 50 20 

26 38 36 

22 10 o 44 30 30 
37 4 50 

22 47 o 48 
5i DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. A4m. Sec 29 27 
24 25 
26 IO 5 

45 

50 14 3 15 
27 7 3o 
26 39 40 14 31 45 

25 14 2 5 2J 32 O 

49 39 O Sext. M. L. 56 9 O 

21 51 o 

36 II 15 

50 26 20 Dijiantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 30 53 45 
21 23 4° 
21 24 45 25 44 3 
30 33 O 
14 35 IO 26 4I 15 

22 H 45 
25 10 50 Capella & Caftar J£ 
denuo accurate 
Capella & Pollux H Capella, &Canis Minor 
Canis Minor, & Comu Boreum b' 
Cornu Boreum b' , & Lucid. pes JE 
Canis Minor, & Lucid. pes II I 2 30 2 

30 I 50 
34 18 20 51 


6 


50 


39 


14 


20 


20 


2$ 


45 


18 


47 


15 Sext. M.L. Sext. M. L. ' Sext.M.L. Sext.M. L. Inftrumento Sext. M. L. Sext. M. L. Sext. M. L. Sext. M. L. ■gu-o 
Inftrumento. 

Sext. M. L. 
dub. Sext. M. L. Sext.M.L. Sext.M. L. Sext. M. L. Anno Sfl D 2£ *8 JOHANNIS HEVELII o* % % d* A N N O M. DC, LVIIL 


Menf. DiesYTempus fecundum 
ft.n. \ Horolog. ambul. 
\ Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Martis & Jovis.. 


Diftantis. & Al~ 

tkudines. 
Grad. Min. Sec*. 


■ i i ) Jguo 1 ! 
^'inflrumento. \ 

' : 1 


Martii 22 

Die £ 

vefp. 


8 5L. .30 
8 57 . O 
920 


Diftantia <yi, & humeri dextri Orionis 
Diftantia rf, a Lucido pedt jj 
Difiantia^i,a Capella 


! 23. }7 
27 ' 6 O. 
26 54 1? 


Sext: M. L. 1 
; 


9 IO 
9 13 
9 17 O 


Dijiantia rft, a Cane Minore 
Diftantia^ a Cornu Boreo H 
Diftantia "%£ , ab humero Aurivg, 


45 30« 36 
15 O 30 
22 18 45 
Sext.M.L. 
Procjon, &finifl. humerus Ajtriga 
Cafior & finifter humerus AurigA 


45 14 30 
22 36 30 


Sext.M.L.dul> 
dub. 


Menf. Dies 
ft.n. 


Tempus fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. 


Obiervationes. 

Fixarum & Jovis. 


Diftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. 


®)uo 
Inftrumento. 


Martii 26 
Die rf 

! vefp. 


840 


Capella, & Lucidus pes jx 

denub 
Cornu Boreum & , & Lucid.pes jj 


34 7 36 

34 . 7 
20 28 45 


Sext.M. L. 
Capella a Lucido pede Jj 

denub 
CornuBoreum \i , & Lucid.pes jx 
Capella & Caput Cafioris 
Rurfus 


34 6 O 
34 6 O 
zo 28 40 
29 59 45 
^9 59 45 


OfLM.L. 
Capella & Pollux U. 
Rurfus 
etenub 


34 17; 30 
34 16 36 
34 16; 36' 


011. M. L. 


i 
IO 27 O 
IO 32 .0 


Diftantia "%£ , a Cornu Boreo # 
Diflantia "%,, a Lucidopede H 


15 19 10 

7 11 50 


Oct. M. Lign 


Menf. Dies 
ft.n. 


Tempus fecundum 

Horolog. ambul. 

Hor. Min. Sec. 


Obfcrv.ation.es 

Fixarum , Martis & Jovis. 


Diftantia & Al~ 

utudines. 
Grad. Min. Sec. 


6)uo 
-Inftrumento. 


Martii 27 
Die g 

vefp. 

< 

j 
i 


8 50 


Palilicium & Alvol 
Rurfus 
denub accurate 


30 55 
30 53 55 
30 54 


Sext.M. L. 
FalUieium, & Humerus dext.-Orion. 
Lucidus pes jj , & Capra Auriga 

denub 
Lucidus pes JJ, & Hdidus AurigA fec\. 


21 23 45 
34 4 5o 
34 4 50 
31 39 45 


Otl.M.L. 1 


970 
9 14 O 
9 19 O 


Diflantia <ji ,ft finifiro genu Perfei 
Diftantiacf , a Lucido pede jx 
Diftantia rff, a dext. humero Orionis 


20 25 20 
24 16 20 

21 26 40 


Ocl. M. L. 


9 21 
9 33 
9 42 O 


Diftantia T/L , aCapella 

Diftamia %, , ab Humero AurigA finifl. 

Diflantia '%£ , a Cornu Boreo & 


^7 7 5 

22 26 30 
15 24 50 


Ocl. M. L. 
Humer.finifi. Pollucis ,&ManusCafioris 
ManusCaftoris,& dext. humerusCafioris 
Dext.hum. Caftoris, & finifi:hum. Follucis 


14 45 15 
9 21 45 
5 19 30 


Ocl.M.L. 
In fupremo Boreal. G enuCaftoris , & m 

Poplite Pollucis 
Genu Caftoris , &genu finifirum Pollucis 
Poples Pollucis,& genu finifi. Pollucis 


11 45 
6 29 
5 II 40 


Otl. M. L. 
Caput Cafioris, & Pollucis H 

Rurfus mutatis pinnacidiis 

denub 

Rurfus 


4 31 
4 30 40 
4 30 40 
4 3i 


oa. M. L. 
1 


1 ; Anno MACHIN/E COELESTIS LIB. II. &, Menf. Dtes Temptu fecundum 

ft.». A N N O M. DC. LV.III. Martn 3 o 
die J? 

vefp. Mjenfi Dies 
ft.n. April 
Die $ 

vejp. Horolog.ambui 
Hor. Min. Sec. :rvationes 

Fixarum. 8 32 Cqr & Cauda Leonis 
demio 
Rurfus Procjon, & Reguius 

Rurfus 
Regulus Sl, & CorHjdrA Diftantta & yg,b 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 37 20 

37 20 

Bp 5S 

22 SS 45 

40 

o 

40 CorLeonis, & in clune duarumprmce- 

dens Boreaits. Rurfui CorLeonis, a LumborumLucida 
Eademdiftantia 
Item 
Denuo 
Rurfus Lucida fuba five Colli, & Cauda Sl 
Rutfus IO 40 Temppts fecundum 
Horolog. ambui. 
Hor. Min. Sec; Cauda &, & AufiraUs Colli Sjl Aufiraiis ColU <ft, ab tfia ,in ctyne dua- 
rumprecedente Bor. Lucida Colli , a Lumbomm Lucfda 
Eadem difiantia tranfpofitis pinnacieius 24 
24 
24 38 
38 
3S o 

30 

25 Qua; ■ 
Inftrumento. Otf.M.L. 16 
16 19 
19 55 

5 5 Oct. M. L. 17 
17 
17 
17 

17 53 
53 
53 
53 
53 50 

30 

o 

o 

10 21 
21 57 

53 45 
10 24 
24 

16 
16 36 

lt_ 

6 
6 O 

o 

o 
30 Arciurus & Cauda Leonis Obfervationes. 

Fixarum. 12 
12 3 5 21 42 50 
42 45 

~ ' 25 OU. M. L. Ocl. M. Ltgn. Oci. M. L. OB.M..L. oa. M. L. Ott. M. L. OtMM.L. Cor Sl, & Cor Hydr& 

Cor Si 5 & Borealis in occipite Hjdra 

Denuo 

Cor Sl> &omniumin capite Orientalior. 
Cor Sl_, & fequens inaiteropede 

Rurfus In Capite Sl duarumAuftr. &ColUBor 
Rurfus Boreaits CclU Sl , & fupra tergumSlin- 

formis duarum Borealior , & major 

Boreaiis Colli Sl, & Lumborum Lucida Cauda Sl, & Borealis Coiii Sl 
Cauda Sl, & Lucida Colli 
Cauda Sl, & Auftralis Colli Regulus & in fcemore Sl 

Rurfus 
Reguius,,&in Genu ppfieriori Sl Cauda Sl , & Vindemiatrix flj> 
Rurfus Vindemiatrix,& in ancone al<&fintftr<& & 
Aufirinct flp Intergo,& inanconefinifira aU ttp 
Intergo ttp , & fecundainfiniftrZala Cauda Sl, &fuprema intibia fmifira 

Bootis 
\Art~iurm,& Cauda Sl Difianticz & Af- 

tiiudines. 
Grad. Min. Sec. 22 

18 

18 

20 

6 58 
59 
59 
50 
59 
59^ ■ ^uo 
Infirumento. o 
25 
25 
40 
30 
36 7 

7 45 

45 Otl.M.L. 13 23 
21 

24 59 


20 


36 


20 
34 


*■> 


58 


5 


36 


5 oa. M. L. is 

18 
18 31 
31 
54 45 
15 
40 ?■■* 
18 4-5 
55 20 16 
9 24 
49 30 
3.0 OEl.M.L. 08. M. L. Otl.M.L. 08. M. L. Oti. M. L. Otl. M. L. 30 
35 J<5 
21 35 
o lOcl.M.L. 


I 3 Anno ■7® 


JOHANNlS HEVELII 


- - 
A:N N O M.DC. LVIII. 


'■■ 


Menf. Dies 
ft.n. 


Tempus fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. 


Obiervationes 

Fixarum. 


DiJtantU & slL 

Utudines: 
Grad. Mm. Sec. 


Tnftrumemo. 


H 


Ap.nl. 5 
Die § 

vefp. 
In Capite St duarum Auftralior, & Bo- 

rialis Colli ejusdem 
In Capite ^duaruAuftralior^ inhiatu 


7 30 
3 19 40 


Oci. M. L. 

dlib. 


Lucida CoLU £1 & Auftralior ejusdem 
denuo accuratius 


4 13 20 
4 13 10 


Qcl.M. L. ; 
' 


Lucida ColU Q , ejrfeq. in altero pede 
Rurjus 
denub 


i3 37 20 
13 56 50 
13 57 10 


Otl. M. L. 


Informvsinter Caudam Vrfdt, Majoris & 
Sl , a Lucida Lumbornm St 


28 . 17 


Otl M L 
28 17 O 
Findemiatrix ttp , & Juvrema in Tibia 
finijlra Bootis 


14 41 
14 40 50 


Oci. M. L. 
.Artlurus, & V indemiatrix flj? 
denuo 


19 59 40 


Ott.M.L. 
19 40 
Indextro laiere fub Cingulo ttp , & in aik 
OU.M.L. 
dub. 
fmiftra media :& pruedens quatuor 
in Jiniftra ala 


9 50 20 


B 


io o ~o 


Diftantia )j ,ab alterafequente quatuor in 

ftniftra ala Iip 
Diftantia {> ab Arfiuro 


920 
28 33 45 


Oci. M. L. 
i 
Menf. Dies 
ft. n. 


Tempus fecundum 
horolog. ambwl. 
Hor. Mm. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DtftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


gtto 
Inftrumento. 


| 


April. 6 
DieTy 


vefp. 


AUCorvidextrd Ocad.p- aU finifir. 
Orientalior. 


2 3z 
2 32 10 


Ocl. M. L. 


tAdrs DireBns 


Menf Dies 
ft.n. 


Tempus fecundum 

horolog.ambul. 
Horf Min. , Sec. 


Obfervationes 

Martis/Jovis, LuriJE & Saturni. 


Diftantidb ejr Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. 


Jguo 
Inftrumemo. 


in zo Grad. 
21 


April. 9 
Dietf 

vejp. 


8 16 O 

|8 Zl. O 

s 25' O 


Diftantta cf>, a Capelia 
Diftantia cff, a Cane Minore 
Diftantia cf, aLucid. pede H 


21 31 40 
35 57 30 
17 10 20 


Sext. M-aa. 

Ci 


% 


s 30 O 

8 3<5 
8 41 O 


Diftantia % , a Capeila 

Diftantia ^ , ab humrro dext. AurigA 

Diftantia 7£, a Cornu Boreo & 


27 54 
22 J4 20 
16 47 20 


Sext.Mag. 


Luna circtt 

03. 


S 45 O 
8 51 O 
S 56 O 


Diftantia , ^ a Cane Minore 

Dift. D Limb. Boreal. Occid. a Capella 

Dift. D Limb. Occid.ab hum.de xt.Auri-g. 


Z3 28 45 
31 31 20 
26 19 


Sext. Mag. i 
9 1 O 
9 5 


Diftant. D Limb. Occid. a CornuBor. & 
Dift. D Limb. Oecident. a Cane Minore 


20 6 O 
19 46 IO 


Sext. Mag. 
9 IO O 
9 12 30 


Altiiudo Canis Minoris 
Altitudo Canis Minoris 


29 18 O 

28 O O 


Sexs. Mag. 
9 29 O' 

9 4.Z O 


Dift. f} ab altera fequente quatuor mfini^ 

ftraala^ 
Diftantia Tj ab Artturo , 
oa. M. L. 
8 43 50 

28 37 30 


9 50 O 


Spica Hp , ab ala dextra , fe*u pr&cedente 
duarum fuperiorum in fj Corvi 


17 5 5 45 
17 5 5 45 


OB.M.L. 


Spica np , ab ala finift. feu feq. duar.ftt- 
perior. in Q Corvi 
denuo 


1 
14 24 50 
14 25 


Ott. M. L. 


Arfturus & fuprema in ubiajimft. Bootvs 
denuo 


5 9 

5 8 50 


Ocb.M. L. Anno MACHIN^ COELESTIS LIB. II. 7t A N N M. DC. LVIII. 


~Menf, Dies 
ft.n. 


Temp tu fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. 


OWervationes 

Martis,Jovis,Lun33jSaturni &Fixarum. 


Diftanti<& & Al- 

titu4i n es. 
Grad. Min. Sec. 


f g™ 
Inftrumento. 


April 10 

Die £ 

v*fpt 


8 25 o 
3 32 o 
8 35 O 


Diftantia cf, a Capella 
Diftantia cf, a Lucido pede H 
Diftanna cf, a Cane Minore 


2i~6~ O 
10 3 8 45 
35 25 30 


Sext. Mag. L. 
8 40 O 
8 43 O 
8 46 


Diftantia ^ , a Capella 
Diftantia "%, , a Cornu Boreo & 
Diftantia 7£ , a Cane Minore 


28 O O 

16 54 10 
23 22 35 


Sext. M.L. 


8 49 O 
8 53 O 
8 56 O 


Dift. J) Limbi occid. ab humero Auriga 
Dift. J) Limbi occidentalis a Capella 
Dift. D Limbi occident. a Cornu B- ft 


34 5 
40 41 
32 13 30 


Sext. M. L, 


9 
9 4° 


Dift. D Limbi occidentalis a cf 
Diftant. y) Limbi occidentalis a % 


29 26 0' 
15 26 $0 


Sext. M. L. 


9 7 
9 8 45 


Ahitudo Canis Minoris 
Altitudo Canis Minpris 


29 38 O 
29 27 


g*uad Or. 


9 35 


Diftantia Jj ab Arcluro. 


28 39 O 


oa. M. L. 
Arckurus & Spka V% dub. 
denuo aMuranus 
& rurfus 


i2 59 

32 59 30 
32 59 25 


0%. M. L. 


IO 1 O 


Dift. Jj , a quatftor illarum in ala fimftra 
flfl fequente 


8 39 30 


Otl.M.L. 
Artturus & Lucida Coron& 
Rurfus 


19 28 5 
19 28 IO 


Oft.M.L. 


_ 


Ljicid. Corom,& infinift.tibiaBootvsfupr. 
Rurfm 


24 27 O 
24 27' O 


0&. M. L. 
In Coxendke fub brachio dextrp Lucidior 
& fuprema in finift. tibia Bpotis 
Rurfus accuratius 
& denuo 


14 24 45 
14 25 20 
J4 2^ 15 


6{l M. L. 

\ 
1 


II 30 O 


Arflurus a Coxendice fub brachio dextro 
Lucidiari. denpo 


lo 9 
10 9 


o\a. M. L. 


Menf Dtes 
ft.n. 


Tempus fecunditm 
Hfiroloo;. ambul. 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Martis & Jovis. 


DiftantiA &~Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. 


JHuo 
Inftrumento 


April 1 3 
vefp. 


8 37 O 
8 43 p 
8 48 O 


Diftantia cf;a Capella 
Piftantia ^ , a Capella 
D,iftantia cf, a Lucido pede j£ 


21 54 
28 13 
15 4 25 


Sext. M.L. 

j 


8 52 
8 57 
920 


Diftantia cf, a Cane Minore 
Diftantia % , a Cornti Boreo & 
Dpftantia 2£ , a Cane Minorf 


33 5.1 20 

17 17 30 • 
23 5 30 


Sext.M.L. 
DpftayuiA cf,omnes & T/L k Cornu % 
min#scert&fmt,obnimium J) fplendore. 


Menf. Dies 
ft.n. 


Tempus fecundum 
Horglpg. ar#bul. 
Her. M^n, Sec.. 


, Obfervationes 

Jovis& F.ixarum. 


Dtftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


jghio 

Inftrnmento. 


Apnl. 19 
Die $ 

vefp. 


8 43 O 
8 49 O 
8 53 


D,iftantia ^ , ab humero dextro Aurig& 
Diftantia "%, , a Cornu Boreo & 
Diftantia %, , 4. Can.e Minore 


23 26 O 
18 5 

22 29 50 


Sext.M.L. 
Regulus & CaputCaftoris 
denub 
&rurfus 


40 31 30 
40 3 1 O 
40 31 20 


Sext. M.L. 
Regulus & Caput Pdlucis 
denuo 


37 O 20 
37 O 30 


Sext. M. L. d* % Lttmin CancVO. Sdtufnm bire- 
Bus in LihrA. htars in Gtmi- 
nis. fupiter vc 
fo in Cttnera. z Anno 7» 


JOHANNIS HEVELII 
ANNO M. DC. LVIII. 


Menf. DiesYTempus fecundum 
ft.n. \Horolog. ambul. 
1 Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DiftantiA & Al- 

titudmes. 
Grad. Min. Sec. 


J5)ho 
Inftrumento. 


April. 19 
Die 2 

vefp. 


9 30 


Caftoris Caput,& LucidaColU Q 
Rurfus 


38 48 18 
38 48 IO 


Sext. M.L. 
Follucis Caput,& Lucida Colli Q 
Rurfus 


36 I 50 
36 I 50 


Sext.M.L. 
Pollucts Caput,& Lucida Lumbi Q 
denuo 


47 44 4-$ 

47 44 45 


Sext.M.L. 
Caftoris Caput, & Lucida Lumbi ££ 
denuo 


49 57 
49 57 


Sext.M.L. | 


Menfi Dies 
ft.n. 


Tempus fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Inftrumento. 


Aprilis 20 
Die T> 

vefp. 


9 OO 


ArEburm a Capite Bootis 
Lucida Corona & pr&cedens Lucidam in 
Capite Draconis. denuo 


23 11 35 
3 3 29 45 
23 29 40 - 


Ocl.M.L. 
Lucida Coronn,, &fecjuens Lucida in Ca- 
pite Draconis, alias Ras Aben 


36 23 40 
36 23 35 


Otl. M. L. 
Lucida Corona , & qua esl in Coxa fini- 

ftra (potius tergo) Herculis 
Lucid.Coron&,& pr&cedens trium conti- 
guarum in fcemore finiftro Herculis 


15 21 5 
23 29 15 


Oci. M. L. 
Humer.dext. Herc.& -penultima brachu 
denuo 


3 1 45 

3 I * 40 


Ocl.M.L. 


II O p 


In tergo feu Coxafinift.Herculis, &pr<e- 
cedens trium contiguaru infinift.fcemore 
denuo 


8 41 O 
8 40 20 
8 40 24 


Otl. M. L. 


Menf. Dies 
ft.n. 


Tempus fecundum 
Horoloir. ambul. 

e> 

Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Diftantm & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


®Hfo 
Inftrumento. 


Aprilis 2 1 
Die © 

<vefp. 


920 


Artlurus & ftnifter humermBootis 


19 13 O 


OB. M. L, 
Lucid. Coron&,& in tergoHerculis, trans- 
pojitis pinnacidiis 


15 20 55 


Otl. M. L. 
Foft flexura tertiamtrium Borealior ,& 
ante fiexura quarta duar.priorDraconis 


6 29" 30 


Otl. M. L. 


Menf. Dies 
ft.n. 


Tempus fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Diftantis, & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Gfuo 
Inftrumento. 


Apriiis. 23 

Die o=T 

vefp. 


9 IO 


Bootis Caput & Coxendtx 
denuo 


13 45 
13 45 


oa. M. L. 
Lucid. Corona,& infcemore dext.feu Po- 
dice Herculis, transpos. pinnacidiis. 
denuo 


18 45 40 
18 46 5 
18 45 45 


OB. M. L. 
Dexter Humerus Herculis, a Tergo feu 
dextro latere Herculis 
denuo accuratius 


10 21 45 

10 22 10 
10 22 5 


oa.M.L. 
Dext.hum.Herc. a finift.fcemore f. latere 
Dexter humerus Herculis, & trium con- 
tiiruarnm infosmore (tniftropr&cedens. 
Rurfus 


11 35 5 
1S 7 15 
18 7 45 
18 7 40 


Otl.M.L. 


II O O 


Humerusfinift. Herculis , & trium in fi- 
nift. brachio clariorumpr&cedens 


7 37 20 
7 36 10 


Otl.M.L. 
dub. 


Anno MACHIN/fi GOELESTIS LIB. II. n A N N Q M. DC. 


LVIII. 


Menf. Dtes 


Tempus fecandum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DiftantiA & Al- 

titudmes. 
Grad. Min. Sec. 


Inftrumento. 


April. 23 

Die Gf* 

vefp. 


11 IO 


Lucida Lyr<z, & Caput Hercults 
Rurfus 


30 22 
30 21 45 


Otl. M. L. 
Lucida Lyra, &Caput Serpentarii 
Rurfus 


29 34 
29 34 


Otl. M. L. 
Lucida Lyr&,& humerus finifter Herculis 
Rurfm 


22 9 25 
22 9 50 


oa. M. L. 

dub. ob fitum. 


12. O O 


Lucida Lyr&,& dexter humerus Cephei 
Eademdiftantia 
denuo 
Rurftis 
denuo 


33 58 IO 
33 59 35 
33 59 O 
33 58 30 
33 59 10 


OB. M. L. 
Lucida Lyra, & in ancone fuperioris aU 
Cygni.^ Rurfus 
denuo 


14 8 15 

14 8 30 
14 8 5 


OEb. M. L. 
In ancone fuperioris al&Cygni, & in fugc 
Lyr&pracedens. Rurfus 
denuo accuratius 


15 48 45 
15 47 30 
15 48 15 


Oft.M.L. ■ 


IOO 


In ancone fuperioris aU , & in fugo Lyr& 
fequens. denuo 


15 17 30 

15 17 10 


ob.m.l; 
In Teclore Cygni, & in Roftro ejusdem 
denuo 


16 14 O 
16 14 O 


Otl. M. L. 
Nova in pectore Cygni,& in Roftro e^mde 


14 5 


Otl. M. L. 
In Cauda Cygni,& in Roftro ejmdem 
Rurfus accuratius 


22 17 20 

22 17 5 


Oct. M. L. 


2 30 O 


In Cauda Cygni, & in petlore nova StelU 
In Cauda Cygni, & inpetlore ejusdem 
Rurfus accuratius 


8 28 3 5 
6 8 15 
6 ^S 15 


Ott.M. L. 


Menf. Dies 
| ft.n. 


Tempus fecundum 
Horolog. ambfil. 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DftantU & Al- 

titudmes. 
Grad. Min. Sec. 


Jguo 
Inftrumento. 


Aprilis 24 
i Die § 

vefp. 


9 IO O 


Artlurus & ultima Caud&Vrf& Majoris 
Rurfus 


30 28 50 
30 28 45 


Otl. M. L, 
sircturus & finifter Humerus Bootis. 
' Rurfus tranfp. pinnacid. 


19 14 45 
19 ,14 50 


Otl. M. L. ■ 


Roftrum Draconis, k flexura fecunda 
Bor. feq. 


19 39 55 
19 40 O 


oa.M.L. 
Vertex Draconis, a flexura fecunda Bo- 
realiori feq. 


18 37 55 

is 37 50 


Otl. M. L. \ 


llOO 


Indextro latere vel tergo , & mfimftra 
fura Herculis 
denuo 


18 16 O 
18 16 20 
18 16 O 


Otl. M. L. : 

dub. 
Roftrum Draconis a Gena ejusdem 
Rurfus 


5 39 5 5 
5 39 55 


Oct.M.L. 


12 


In fimfiro brachio Herculis trium pr&ce- 
dens,& mediaearundem 


3 45 


Ocl. M. L. ■ 

dub. 


Menf. Dies 
ft.n. 


Tempus fecundum 
Horoloir. ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Dtftantu & .Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


£uo 
Inftrumento. 


Apritis. Z7 
". Die I? 
vefp. 


9 15 G 


Lucid. Coronm,, & duarum ante flexuram 
quartam prior Draconis. Rurfus 


3 5 45 20 
35 45 25 


Oct. M. L. 


K 
Arino 74 JOHANNIS HEVELII A N N O M. DC. LVIir Menf. Dies 
ft.n. Tempm fecundum 
Hqrolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. Sdturnus Ketro- 
gradus ini^gr. Aprilis 27 
Die B 

vefip. Menf Dies 
ft.n. Maji. 
Die 2J. 

vefp. Die 3 Maji 
mane 12 30 Tempm fecundum 
Horolop. ambul. 
Hor. Min. Sec. 20 10 II 30 30 Obfervationes 

Fixarum. Diftantidt & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. Lucid.Coronnt,^ inflexura ult.Dxaconis 
Rurfim In Petlore Vrfe Minoris , & in fle- 
xura ultimaDraconis Smifter humerus H erculis , & inExuviis 
Sl_ pr&cedens Lucida Lyr&,& kumerm-dexterHercuiis 
Rurfm 
& denuo Obfervationes 

Saturni & Fixarum. Diftantia ]? , ab Arciuro 
Dift. f) ,ab altera fequente ex quatuor in 
fimftra alaVty In finiflro latere Vty , & in Clune np 
Rurfus 
denuo In medio nexu Colli Serpentis , & fub pt- 
riz^omate in dextra Clune ITp 
Rurfm 32 

32 16 
16 20 
40 12 

12 52. 
52 45 
35 40 
40 5 

10 32 

32 
32 6 
6 
6 30 
50 
30 Diftantia & Ai- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. 29 
7 13 
13 
13 Spica ftt/, ©r lanx borea vel in Centro ^ 
Rurfius Lanx Borea velCentrum t2;,&fuperior 

in manu Serpentarii. Rurfus 

Lanx B. £s,& inferiorin manu Serpent. Spica np , $* l a nx auftrina j£? 
Rurfm Humerusdexter Herculis, & in medio ne- 

xu Colli Serpentis 
Humerus dexter Herculis, & in Capite 

Serpentis ad genam. Rurfus In medio nexu Colli. Serpentis , & inferior 
humeri ftniflri Serpentarii. Rurfus Caput HercuUs , & in medio nexu Colli 
Serpentis Lanx Auflrina £5, & in fimftro genu 
feu poplite Serpentarii denuo In Centro £;, &genu (poplite)finifl.Ser- 
Rurfius Caput Serpentarii, & in medio Collo Ser- 
Rurfus (pentis Superior in finiftra manu Serpentarii, & 
fuperiorin dextro humero ejusdem Clarain fronte Ttl ,& indextro genu (fce- 
more) Serpentarii. Rurfius Ingenu ftniflro (veipopiite)Serpentarii & 
penuhima Caud& Serpentis. Rurfi. Lucida Aquii&, & Caput Serpentarii 
Eadem diflantia 
Rurfus 33 
33 
33 27 
27 15 
15 
15 21 
21 18 

12 
12 26 

26 19 
19 27 

27 
27 2-7 

27 33 
33 
3,3 7 40 17 
16 
16 20 

30 
25 36 

o 
o 34 
34 20 
20 
53 50 
55 
40 22 
22 40 
30 45 

5 
5 o 

o 

10 $H0 

Inftrumento. OB. M. L. Ocl. M. L. OEi.M.L. Oci. M. L. ^uo 
Inflrumento. 011 M. L. dub. ob crepufc. 
Qcl. M. L. OEl. M. L. OEi. M. L. Oci.M. L. OEi. M. L. OEi. M. L. 18 


28 

18 


28 


15 


23 


36 


20 


23 


36 


30 OEi. M. L. 2$ 

25 46 

46 2 5 
25 58 
5S 
58 40 
15 
35 23 45 15 
23 45 15 15 59 
15 59 15 

30 35 
o 3i 

32 
31 30 
o' 

5 OEl.M. L. 011. M. L. 011. M. L. Ocl. Af. L. Ocl.M.L. Oli. M. L. OEi.M. L. Oci.M.L. 
dub. Anno MACHIN^E COELESTIS LIB. II; 75 A N N O M. DC. LVIII. Menf Dtes 
ft.n. Tempm fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Mtn. Sec. Maji 6 

Die D 

vefp. 45 o 9 58 
IO 6 Menf. Dies 
ft.n. Tempm fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. Maji 9 
Dte -% 

veft. Menf Dies 
ft.n. Maji I O 
Die 2 
vefp. 9 46 io 

IO io 9 
io 14 10 32 o 
10 40 o Spica np, & Lanx Auftrtna j£; (mtuus 
accurata ab fplendorem Lun&, II 48 Tempm fecundum 
Horoloa. ambul. 
Hor. Mm. Sec, 9 23 
9 38 30 
o Oblervationes 

Fixarum & Saturni. Arciurm & Spica fl]> 
Rurfiu Diftantia ]? ab Artluro 
Dtftantia f) , a Cemro Libr& Obfervationes 

Saturni Jovis,Lunas &Fixarum. Altitudo J? Mertdiana 
Altitudo Reguli 
Dtftantia ^ , a Regulo 
Diftantia ^., a Luctda Colli Sl Dtftant. }) Limbi occtdentalis a Pelluce 
Dift. J) Limbi occid. a Cauda Sl Diftantt& & Al- Jguo 

Inftmmento. 
Grad. Mtn. Sec. 33 
3 3 o 25 
O 15 29 2 20 

32 38 45 Diftantidt, & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 33 22 25 

36 13 O 

46 3 5 O 

46 54 20 Diftantta J) , ab ArBuro 

Dift. f? ,a Centro £$ (vellance Borea) Arflurus a ftntftra coxa.vel potius tergo 
Herculis. Rurfus tranfp. ptnnac. Arflurus & dexter humerus Herculis 
Rurfus Cauda Q, & Lucidatnlumbts ad tergum 

Rurfus 
Diftantia Jj , a Cauda Si Cauda Sl,& quat. illaru in ftnift . ala D]> 
Spka np , & Cauda Sl ( alterafeq, 

Rurjm In PetloteCygni, & nova in petlore 
Rurfm accuratius 
Denuo Cauda Cygni,& Humerus Cephei 
Rurfm Cauda Cygni, & CingulumCephei 
Rurfm Humerusdexter Cephet,&Ctngulu ejusde 
denuo d; 

Rurfus accuratius Cingulum Cephei, a dextro ffiachio 
Humerus dext.Cephei,& pesftnift. Cephet 
Rurfus tranfp. pinnacid. In Cingtilo Cephei, a ftniftro pede 
Rurfm Obfervationes 

Lunse, Jovis, Saturni & Martis. Diftant. J) Limbi Occid. a "%£ 
Altitudo J> Meridiana 
Altiwdo Lyr<t (f & % dtftantia aqualis apertura par- 
vi Tubi , cui eidem aperiunn, aquatur 
diftantia duarum in pede anteriore 
dextro ZJrfa Majoris 2j 46 20 
39 31 O Oct.M. Lign Otl.M.L. J2>uo 
Inftrumento. Jguad Az,im 

Sext.M. L. 
Sext. M. L. Sext. M. L. 29 6 IO 

32 48 O 21 23 34 48 15 
34 48 15 31 28 
31 28 Oct. M. L. 10 
10 
26 17 45 

18 15 

47 o Sext. M. L. 20 39 50 
35 3 30 
3 5 3 40 Sext. M, L. 2 23 
2 24 • 
2 24 o 

o 

10 OiJ. M. L. 18 

18 6 

6 Oil.M.L. 25 56 55 
25 56 50 3 
4 
3 20 
IO 
45 

9 48 45 

18 37 30 
18 37 4° II 
II 10 o 
10 20 DtftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 45 
33 
33 57 4° 
22 35 
24 o OtJ. M. L. Ott. M. L. OiT.M.L. Otl. M. L. OtJ. M. L. OSt. M. L. OB. M. L. Jguo 
Inftrumento. Sext. M. L. 
J2>uad. Az,tm 
'. P. Or, Telefcopu Saturnus Retro- 
gradus. fupiter JDire- 
ttus in 9 Gradk 

55 

Luna circa pri- 
mam Quadratu~ 
ram obfervata 
in Leone, 

h B iAltitudo Merid. 

h 

Magnitudo Dia- 
metri fovis C 
Martiscirca eo- 
rum cf K 2 Anno ?6 JOHANNIS HEVELII ^pparens Dia- 
meter Martis. 2). Magnitudo Dia- 
metri Martis. Facies Saturni 
O 1 Martis. MagnitudoMar- 
tisv fovis. Librath Lunx. A N N O M. DC. LVIII. 


Menf. Dies 
ft.n. 


Temp m fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec, 


Obfervationes 

Martis, Jovis & Lunse. 


Diftantiat, & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Jguo 
Inftmmento. 


Maji ic 
Die 2 

vejp. 


9 50 O 


Diameter cf apparens, ctqualis -videbatur 

Colli Aconito. 
Diameter vero '%, , ctqualis videbatur An- 

tilibano ac Corfica , aut yJrgentario. 


IO 17 
IO 19 O 


Dift. D Limbi ocad. & Caput Cafioris 
Dift. J) Limbi occid. & Caput Pollucis 


42 12 
38 18 O 


Sext. M.L. 


Menf. Dies 
fi.n. 


Tempm fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Martis. 


Diftanti£ ] & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


guo 
Inftrumento. 


Maji 2 > 
Die f} 

vefp. 
cf Magnitudo apparens per lubum <e- 
quarivifaColli Aconito, & MontiBe- 
rojo & Baronio 
Sext. M. L. 


Menf. Dies 
ft.n. 


Tempus fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Saturni, Martis, Jovis , & Lunae. 


Diftantict, & Al- 

titudines. ' 
Grad. Min. Sec. 


.§hto 
Inftrumento. 


Maji 26 
DieQ 

vefp. 
t) PerTubumMajorem vifus eftduobus 
Globulis, nonnihila corpore ipfo remotis 

cfi Longe Mmor vifus eft Capitibus n , 
drvixad quamitatem Stellarum ter- 
ti& magnitudinis accedere. 
Telefcopio 
Die 6 Junii. 
O* Magnitudine per Tubum czquari vi- 

fus Montem Berofum,feu paulo minor 

fere. 
"%£ Minor vifus Monte Mofcbo, czqualis 

Antilibano. 
J) Libratio numero 2. 
Telefcopio 


Menf Dies 
ft.n. 


Temp mfecundum 

Horolog. ambul. 

Hor.Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Diftantice & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. 


£>fto 
Inftrumento 


fulii 24 
Die g 

vefp. 

\ 


10 O O 


Schedir Casfiopect, & Genufinift. Casfiop. 
denuo 
Rurfus 


6 58 45 
6 58 5 
6 58 45 


0ZI..ML. 
Schedir Casfiopea, & inflexura ad coxas 
Casfiope& denub 


4 42 O 
4 42 5 


oa.M.L. 
Scheat Pegafi,& inpeciore duaru fequent. 


4 40 30 


OcJ M. L. 
Caput Andromedcs, & Marcab Pegaft 
Rurjus 
denuo 


20 12 5 

20 12 25 
20 12 O 


Otl.M.L. 
CaputAndromedd,&CinguluAndromedct 
Rurjus tranfp. pinnacidiis 


14 29 15 

14 29 10 


Otl. M. L. 
Cingulu Andromed. &Extrema aU Pegafi 


24 I 40 


oa. M. L. 


' 


Cingulum Andromeda } & Lucidus Tes 
* Andromedct. Rurfus 
Iterum 


12 28 30 
12 2S O 
12 28 O 


OEh.M.L. 
Caput Medufct, &in Bafi A Borealior 
Rurfus 


12 y9 30 
12 59 45 


oa.M.L. 


12 25 O 


Lucida Lateris Perfei, & Pes Lttcidus 
Andromed*,. Rurfus 


15 47 15 
15 47 25 


Otl.M.L. 

Anno MACHIN^ COELESTlS LIB. II. ?? ANNO M. DC. LVIII. 
Menj. Dies 
ft. n. 


Tempus fecundum 
Horoloa. ambul. 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Dtftanti& & Al- Jguo 

titudines. Inflmmento. 
Grad. Min. Sec 
fulii . 26 

Die 2 \ 

vefp. 


IO 3 


LucidaCathedr& Casfiope& } &in flexura 6 12 
ad coxas. Rurfm 6 12 $ 


05i. M. L. 


Lucida Cathedr& Casfiope&, & in finiftn 
Genu feu poplite. Rurfu- 
denub 


» 9 44 

f 9 43 30 

9 43 36 


05i. M. L. 


Caput Andromed&, & Pes Andromeda 
Rurfus tranfp.pinnactdiis 
denub 


26 44 45 
26 44 50 
26 44 55 


Ocl.M. L. 


Lucidu latusPerfei, & CinguliiAndromea 
Rurfus 
denub 


28 11 3 5 
28 II 45 
28 II 40 


Oa.M.L. 


Pes Andromed&,& Extrema al& Peaaft 
Rurfus transpofitis pinnacidiis 
Denub 


36 2 55 
36 3 25 
36 2 55 


Oct.M.L. 


Cingulum Andromed&, & Extrema al& 
Pegafi. Rurfus 


24 1 55 
24 2 


OB. M. L. 
12 35 


Schedir Casjiope&, adextro crure 
Rurfus 


II 35 IO 
11 35 


051. M. L. 
Menf. Dies 
fi. n. 


Tempus fecundum 
Horolog: ambul. 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DtflanttA cr Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


^uo 
Inflrumento. 
fttlii 27 
Die B 

veft. 


10 15 


Lucid. Cathedr& Casfiope& ,&ScheatPegafi 
Rurfus transpofitis pinnactdtis 


33 2 25 
33 2 25 


Oct.M.L. _ 


Lucida Cathedr& Casfiope& , & dextrum 
Genu Pegafi. Rurfus 


32 23 55 
32 23 40 


oa.M.L. 
IO 45 


Schedir Casfiope&,$ ■ Scheat Pegafi 
Eademdiftantia 
Rurfus 


3 3 14 40 
33 14 25 
33 14 40 


051. M. L. 


Schedtr Casfiope& & dextrum GenuPegafi 
Rurfus 


33 22 10 
33 22 10 


051. M. L. 


Schedir Casfiope&, a Cingulo Casfiope& 
Rurfus 
Denub 


I 42 36 
I 42 30 
I 42 3 5 


051. M. L. 


In fiexuraad Coxas Casfiop. a Cingulo 
Eadem diftantia dub. 
Rurfus 


3 3 36 
3 3 
3 3 35 


051. M. L. 


Genu ftniftrumCasfiope& &Genu dextrum 
Eadem diftantia 
Rurfus 


4 52 
4 5IO 
4 510 


iub. 

051. M. L. 
12 O 58 


Lucid.pes Andromed& & dext.hum.Perfei 
Rurfus 


15 4 30 
15 4 30 


oa. M. L. 
Menf. Dies 
ft.n. 


Tempus fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DiflanttA & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


^tto 
Inftrumento. 
Augufti 2 
Dte 2 
vefp. 


IO 12 O 


Schedtr Casftope&, & Caput ejusdem 
Rurfus 


2 41 5 5 

2 41 50 


oa.M.L, 


Caput Casftopea, & Ctngulum e^usdem 
Rurfus 


4. 17 

4 16 50 


051. M. L. 
. 


Caput Casftope&,& in flexura adCoxas 
Rurfus 
denub accurate 


7 18 35 
7 19 50 
7 19 50 


iub. 
Oct.M.L. 

Kj Anno 78 JOHANNIS HEVELII A N N O M. DC. 


LVIII. 


Menf. Dies\ 
fi.n. 


Tempus fecunditm 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Difianti& & Al- 

titudmes. 
Grad. Min. Sec 


J$uo 

Infirumento. 


Auqufli 2 
Die £ 

vejp. 


11 o o 


Caput Casfiopea, & Genu finiftrum ejus 
Rurfus 


9 S 30 
9 8 30 


Oc~l. M. Lign. 
Caput Casfiopea, & Genu dextrum ejusde 
Rurfus 


13 54 45 
13 54 45 


Ott. M. L. 
Schedir Casfiopett, & finifirum ejusdem 
Rurfus 


6 58 O 
6 58 30 


ott. M. L. 
In flexura ad Coxas Casfiopea , & Genu 
dextrum. Rurfus 


7 20 40 
7 20 45 


OB.M. L. 
Andromeda Cinguium, & finifira fcapu- 
la ejusdem. Rurfus 


7 57 
.7.-57 5 


OBl M. L. 
Andromed& Cmgulum,& dexter humerus 
Perfei. Rurfus 


26 53 
26 52 45 


OEl.M.L. 


12 O O 


Fuigens latus Perfiei,&inbafi /\Boreal. 
Rurfus accurate 


20 ii 50 
20 11 30 


Ocl. M. L. 
Latus PerfeiFulgens, & Apex Trianguli 
Rurfus 


26 3 5 20 
26 35 10 


Ott. M. L. 
Latusl 'erfeiFulges,& Aufiralis inBafi ^ 


20 12 


OEi.M.L. 
Triangult Apex,&in Bafi Borealior 
Rurfus 


6 25 30 

6 25 20 


OEl. M. L. 
Lucida V , & Secunda Y 
Rurfus 


3 57 
3 57 5 


Ocl. M. L. 
Lucida Y , & Fnma Y 
Rurfus 
denuo 


5 14 5 
5 15 5 
5 15 5 


OEl. M. L. 


i 55 o 


Caput Medufie, , &flexura dextri lateris 
Perfei Rurfus 


9 14-25 
9 14 30 


OEi. M. L. 


Menf Dies 
fi.n. 


Tempus fecundum 
horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes. 

Fixarum. 


Difiantia & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. 


Jguo 
Infirumento. 


Awufii 22 

Die % 

vefp. 


9 45 o 


Art~iurus,& in medio nexuColli Serpentis 
Rurfus 
denno accuratius 


25 1 45 
25 2 15 
25 2 O 


OEt.M.L. 
Lucida Coron& , & Caput Serpentarii 
Rurfus 
Denuo 


31 31 30 
3131 O 
31 31 ' 20 


OEi. M. L. 
Caput Herculis, & Lucida Coron& 
Rurfus 


26 21 50 
26 23 40 


011. M. L. 
Lucida Coron&,& inferior finifiri humen 
Serpentarii Rurfus 


26 13 5 
26 13 IO 


OEt. M. L. 
Lucida Coron&, &indextro humero Her- 
cutis ■ Rurfus 


13 43 40 
13 43 15 


OEt. M. L. 
Lucida Coron&,. & penuluma dextri bra- 
chUHerculis Rurfus 
Denuo 


13 17 > O 
13 16 30 
13 I<5 25 


OEt. M. L. 
Caput Serpentarii,& in dextro humero 
Herculis. Rurfus 
Denuo 


17 48 50 
17 49 45 
17 49 30 


OEt.M.L. 
CaputHerculis,& humer. dexterHercults 
Rurfus 
Denuo 


12 44 3 5 
12 44 ° 
12 44 15 


OEt. M. L. 
Ann MACHIN^ COELESTIS LIB. II. A N DC. LVIII. 79 Menf. Dies Tempm Jecundum ft,n. Horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. Augufti 22 
Die -% 
vefp. Caput Herculis , & Caput Serpentarii 
' Rurfus 12, $ Sinifter humerus Hercuhs , & m Terqo 
Herculis denut Menj. Dies 
ft.n. Tempm fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. Augufti 23 
Die 2 
veft. Lucida Corona ,& humerusfinift. JBootis 
Rtirfus accurate In edutlione ColU Serpentis, & in Coxen- 
dice Bootis. & denu IO. O o Lucida Coron&proxima k finiftra , & e- 
jusdem prox ima a dextra. Rurfus In humero dextro Serpentarii fuperior,& 
inhumeroftniftro Serpentaniinfeno In Tergo Herculis , & in exuvus Leonis 
Rurfus II o o In dextro fcemore HercuUs, & m exuviu 
Leonis Herculis 
cienub Menf. Dies 
ft.n. Augufli 24 
Die ft 

vefp. Temp m fecundum 

Horolog.ambu, 

Hor. Min. Sec. 10 o o 11 o o 12 O O Obfervationes 

Fixarum. . Obfervationes 

Fixarum. DiftantU &■ Al- 

titudines. 
Grad. Min: Sec. 15 
15 45 
40 10 
9 
59 o 
45 08. M. L. Bootis hum. dexter,& ejmde hum.finifter 
& ' In finiftro ftemore Herculistriumpr&ce- 
dens, & in exuviis Leonis Herculis 
Rurfus Lucida Lyr&,& Roflrum Cyvm 
denuo ervationes 

Fixarum. Humermfinifter XZZ, & Cornufupenm > 
Rurfus Os Pegafi,& Brachium dextrum Antinoi 
denuo traufp. pinnactd. Os Pegafi,&in Collo Antinoi 
Rurfm Os Pegaft,& fmiftra manus Antmoi 
Rurfus In humero AquiU,& Os Pcirafi 
Rurfus Os Pegafi,& Lucida AquiU 
denuo 
Rurfns Os Pegaft,&m Collo AquiU 
Rurfus Os Pegafi, & Marcab Peaafi 
denuo Os Pegafi, & Lucida in Collo Pegafi 
Rurfm Humerus dexterxZS, & Hum.ftnifteri 
Rurfus 
denuo Diftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. 10 
IO 6 
6 45 
45 17 

17 30 
30 io 

o is 21 

18 2 3 4 21 
4 21 50 
40 guo 
Inftrumento. Ocl.M.L. J^uo 
Inflrumento. 08.M.L. 08.M.L. 08.M.L. 011. M. L. 1J2 20 15 

i'2 20 20 14 3 8 25 
14 38 3_5_ 

18 36 

19 20 
18 36 17 
17 
17 II 
1 1 
II 13 
12 
I3 l o 
3o 
'20 15 33 15 

1,5 3 3 S DiftantU & Al- 

titudmes, 
Grad. Min. Sec. 19 36 
19 36 35 
3 5 15 
5 29 


II 


36 


29 


11 


O 


•25 


30 


40 


25 


30 


40, 


29 


2 


25 


29 


2 


25 


28 


3 


45 


28 


4 


20 


20 


4 


20 


27 


10 


45 


2-7 


II 


O 20 2 5 O 

20 24 5 5 14 
14 7 

7 10 

o 10 2 o 
10 1 35 
10 1 50 08. M.L. 
fere 08. M. L. Ocl.M.L. 08. M. L. 08. M. L. guo 

Inftrumento. 08. M. L. 08.M.L. 08. M. L. 08.M.L. 08.M.L. 08. M. L. 08. M. L. 08. M. L. 08. M. L. 08.M.L. Anno 8° JOHANNIS HEVELII ANNO M. DC. LVIII. 


Menf Dies 
ft.n. 


Tempm fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Mm. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum, 


DifkantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec-. 


-Jguo 
Inftrumento 


Augufti 26 
DjeD 
'vefp. 


9 '25 


Lucida AquiU , & Apex Rhombi Occu- 
dentalis in Delphmo Rurfm 


12 52 10 
12 53 15 


dub. 

OtT. M. L. 
Scheat Pegaft, & Os Pegafi 
denuo 


26 4 45 
26 4 40 


Otl.M.L. 
Marcab P-egafi, & Lucida Colli e^usdem 
Rurfus tranfpofitis pinnacidiis 


7 11 
711 O 


Ocl. M. L. 


10 50 


Marcab Pegafi, & in Ocnlo Pegafi 
Rurfus 


16 lO 35 
16 IO 40 


Oct. M. L. 


Menf. Dies 
ft.n. 


Tempus fecundum 

horoloo-.ambul, 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes. 

Fixarum. 


Dtftanti& & Al- 

titudmes. 
Grad. Min. Sec. 


^uo 
Inftrumento. \ -, 


Augufti 27 
Die § 

vefp. 


9 3 O 


Antinoi Brachium dextrum , & ejusdem 
manusfiniftra 
Eadem diftantia transpofitis pinnacidiis 


12 6—5 

12 6 40 


oa.M,.L. 
In Roftro Cjgni,& in ancone mfertoris aU 
Eade dift. tranfpof. pinnacid. (Cjgnt 
denuc 


17 . 12 45 
17 12 
17 l<k; 45 


Ott.M.L. 


Menf. Dies 
ft.n. 


Tempus fecundum 
Horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DtftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


£»° .1 
Inftrumento. 


Auguftt 28 
Dte% 
vefp. 

• 


9 2 O 


Lucida AquiU, &Caput Serpentarii 


3 3 31 45 


Otl.M.L. 1 
Delphini Caput, &ApexRhombioccident. 


2 43 45 


Otl. M. L. 
DelphiniCaput, & in Rhombo medtarum 
Eademdiftantia (Borealior 
denuo 


1 45 45 

1 44 20 
1 45 1-5 


Oct. M. L. 
Inhumero AquiU, & m Cauda AqutU 
Eadem diftantia. 
denuo 


10 30 30 
•IO 3-1 O 
IO 30 25 


oa. M.L. i 


10 O O 


Lucida AquiU, & in CaudaAquiU 
Eadem diftantia 


12 10 10 
12 10 30 


OlT.M.L. j 
In Collo AquiU,& in Cauda AquiU 
Eadem diftantia 


14 21 15 
14 21 O 


Otl.M.L. i 
Inferiorin Cornu *>, & m CaudaJ>feq. 
Eadem diftantia 


20 45 
20 44 20 


Otl.M. L. ' 
SuperiorinCornu 7o,&inCauda "fc feq. 
Eadem dftantia 


21 49 
9.1 49 3 5 


OEi.M.Lf \ ' 
In Capite Pegafi adoculu , & m oculo E- 
Eademdiftsiniia ( quulet 
Rurfus 


13 . 31 45 
13 32 20 
13 31 50 


OtT.M.L. ; 


II 20 O 


Humer .dexter Aquarii &media triumin 
Eadem difta ntia ( dextro brachio 
Rurfus ^ 


5 46 30 
5 44 45 
5 45 35 


Ott.M.L. l 

dub. 

dub. 


Menf Dtes 
ft.n. 


Temp mfecundum 

Horolog. ambul. 

Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum, 


Dtftantu & Al 

tiudtnes. 
Grad. Min. Sec. 


Inftrumento. 


Augufti 3 l 
DieT) 

vefp. 


900 


Polaris, & in humero Vrf<z minoris 
Eadem diftantia 
Rurfus 


16 35 O 
16 34 30 
16 34 50, 


OEl. M. L. ; 
Polaris, & in pecbore Vrfie minoris 
Eadem diftantia 


IS 53 45 

18 53 30 

iji 


Oct.M.L. ; 
II Anno MACHIN^ COELESTIS LlB. II. 

A N N O M. DC. LVIII. Menf. Dies 
fi.n. Augufti 31 
Dief> 

vefp. Temp. fecnndu 
HoroL ambul. 
Hor.Min. Sec. IO Menf Dies 
ft.n. Septemb. 3 

Die cfr 

vefp. Menf Dies 
ft.n. Septemb. 6 
Die 2 

vefp. Temp. fecundu 
Horol. ambul. 
Hor.Min.Sce. 50 O Polans, & Lucida Cathedr& Casftope& 
Eadem diftantia 
Rurfus Polaris, & Schedir Casfiope& 
Eadem diftantia 
Rurfus II IO Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 52 Obfervationes 

Fixarum. lnVentre,& inCoxk Vrf& Majoris 
denuo 
Rurfus Diftantidt, & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. InEatere , & in Tergo Vrf& Majoris 
Rurfus 
denuo In Latere , & ante penultima Caud& Vrft 
Majoris. 
Rurfus In Latere, & media Caud& Vrf& Majoris 
Rurjm In Latere , & ultima Caud& Vrf& Majoris 
Rurfus Obfervationes Fixarum. Polaris, & inflexura adcoxas Casfiope& 
Eadem diftantia 
denuo 
Rurfus Polaris, & finifirumgenu Casfiope& 
denuo Polaris, & dextrumgenu Casfiope& 
Eadem dfiantia Vltima Caudx, Vrf& Majoris,& m Tergo e- 
jusdem. Rurfus Vltima Cauda Vrf& Majoris , & Prima Eadem diftantia Vltima Caud& Vrf& Majoris , & media 
Caud& ejusdem 7 55 30 
7 54 30 
7 55 30 10 
10 
10 12 
13 
13 30 

5 
o 15 14 10 
15 13 45 
15 13 55 £>uo 
Inftrumento. Oci. M. L. dub. 

Oti. M. L. Oti. M. L. 19 20 
19 20 15 

10 25 43 o 
25 42 30 
25 42 45 Di(ianti& & Ai 

titudines. 
Grad. Min. Sec, 30 
30 
30 14 
14 

14 50 
55 

55 OtJ. M. L. 32 
32 
32 48 
48 
48 40 
o 
o Oli. M. L. 28 
28 
28 
28 36 
36 

37 
37 40 

35 
o 
o Oci. M. L. 29 

29 3 

4 50 
o 25 
25 36 
36 25 

30 15 
15 43 

44 50 
10 10 
10 
10 30 
29 
29 o 
30 
35 In Humero Vrf&Minoris, & in Colloeji 
Eadem diftantia 
denuo 11 
II 
II ervationes 

Fixarum. 35 
50 
40 

Diftantt& & Al 
titudines. 

Grad. Min. Sec, Polaris, & infiexura ultima Draconis 
Eadem difiantia Polaris, &m fiexura quarta Dracoms an- 
tecedent. prior. Polaris-t&poft flexuram tertiam Draconis 

(proxima Vltima Caud& Vrf& majoris, & Lucida Co- 
Rurfus ( ron& 42 
42 50 

50 31 
31 45 

45 30 
35 29 
29 12 

12 24 
24 52 
52 20 
15 30 
30 3 5 
35 35 
45 Oci. M. L. Otl. M. L. guo 
Inftrumento. Oci. M. L. oti. M. L. Oti.M. L. Oii. M. L. Otl. M. L. Oci. M. L. Jguo 
Infirumento. Oci. M. L. OB. M. L. Oft. M. L. 011. M. L. Aiind 8* jOHANNIS HBVELH A N N O M. DC. 


LVIII. 


Menf, Dies 
fl.n. 


Temp. fecundu 
horolo^. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes. 

Fixarurrh 


DtfiantU & Al~ 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


guo 
Inftrumento 


Die 2 
Vltima Caud&, & inhumero Vrf& majoris 


25 42 3 5 


Otl. M. L. 


Septemb. 1 1 
DieQ 
vefp. 


9 2 


Lucida Lyr&, & LucidaAquiU 
Rurfus 
denuo 


34 II 20 

34 11 4° 
34 11 40 


Ocl. M. L. 


Menf Dies 
fl.n. 


Temp. fecttndu 
borolo^. anibul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DiftanttA & Al- 

titudtnes. 
Grad. Min. Sec. 


J$uo 
Inflrumento. 


Septemb. 17 
Die 0* 
vefp. 


8 45 ■ 


Sub fintftra axilla ■£,& m Manubrio fmi- 
ftra manm ejmdem 


6 11 40 
6 11 40 


Obl. M. L. 
In Capite -^ Onentalis & Occidentalis 
Eadem diftantia 
denuo 


2 49 3 5 
2 50 20 
2 50 O 


Ott.M.L. 
Media Caud& Sarpentis , & in pede dextn 
Antinoi denuc 


I I 21 O 

II 21 O 


OtJ. M. L. 
Vltima Caud& Serpentis, & dextrum brachi- 
'um (ocadent) Antinoi 


7 23 40 
7 23 40 


Ocl. M. L. 
Caput Delpbini,& in Sagitta Orientalis 


11 53 55 


oa.M. L. 


II O O 


Roftrum Cygni, & Extrema mfenoris aU 
denuo. Cygm 


22. 24. "55 
22 24 55 


Oct. M. L. 


Menf. Dies 
fi.n. 


Temp.fecundu 
horolotT.ambnl. 
Hor.Min.Sec. 


"Obfervationes 

Fixarum. 


Difianti& & Al- 

titudmes. 
Grad. Min. Sec. 


J%uo 
Inflrumento, 


Septemb. 1 8 
Dte § 

vefi. 


8 36 O 


Humerus finifler *ZZ, & in dextra manu zzz 

pr&cedens. Rurfus 

denub I 


15 19 30 
15 20 10 

15 20 O 


03. M. L. 
Humerus finifler z%z, @~ in manu dextra z%z 
Orientalis feu fequens 
Rurfus 


16 49 20 
16 50 20 
16 49 50 


Otl. M.L. 
Humerus dexter £S3, & in X Aufinnt occi- 
pire duarum Auflralis 


IS 9 5 
18 9 IO 


Oct. M. L. 
/«K -Auft. occip.A '.& inCaudapr&cedes A '. 


1190 


Otl. M. L, 
Lucida Lyr&, er Roflrum Cygni 
Rurfus 
Denuo 


15 33 50 

15 34 20 
15 34 4° 


Otl. M. L. 


10 O O 


InRofiroCygni, & in fugo Lyr& pr&cedens 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denuo 


10 16 40 
10 16 O 

IO 17 15 
10 17 30 


Oct. M. L. 

dub. 
In Roflro Cygni, Qr tn fugo Lyr& fequens 
Rurfus 
Denuo 


8 21 35 
8 20 2) 

8 20 15 


dub. 
OB.M.L. 


11 O 


Infuoo Lyr&pr&cedens, & earundem dua- 
rum fequens Rurfus 
Denuo 


I ?9 15 
I 59 45 
I 59 45 


OtJ. M. L. 


Menf. Dies 
fl.n. 


Temp. fecundu 
borolog.ambul. 
Hor.Mm. Sec. 


Oblervationes 

Fixarum. 


Dtflanti& dr AL 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


JShto 
Inftrumento. 


Septemb. 19 
Die ■%. 

vejp. 


8 30 O 


Humerusfimfler tzs, & in dextro Cubito i££ 
Eadem difiantia 
Rurfus 


13 II 15 
13 11 45 

13 11 45 


OB. M. L. Anno MACHIN^E COELESTIS LIB. H 

A N N O M. DC. TV 8? Menf. Dies 
fi.n. Temp. fecundu 
horolog. aml 
Hor.Min. Sec. Septemb. 19 

Die % 

vefp. Aienfi Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
borolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. Septemb. 20 

Dte § 

vefp. Menf. Dies 
ft.n. Luada Y ,&prtmd Y 
Rurfus LucidaY ,& in Lino Boreo X fuprem&pro- 
xima h Rurfus Secunda Y ,& in Li.no Boreo X fuprem& 
proxima. Rurfius 

denub Lucida Y , & infornm fupraY fieu Mufca 
Rurfus U 28 Obiervationes 

Fixarum. Lucida Y , &fecunda Y 
Rurfus Luctda Y , & Caput Medufia 
Rurfus tranfip.pinnacid. 
denub \ ■ Lucida Y , & Inferior duarum fub Capite 
uilgol pracedens. Rurfius 

denub Obfervationes 

Fixarum. Lucida AqutU,& Cauda Delpbini 
Rurfius In Humero Aquii<&, & Cauda Delpbini 
Rurfus 
denuo Lucida Y , & Fulgens latus Perfei 
Rurfus 
denuo io O o Secunda Y , & Fulgens latus Ferfei 
Rurfus II 25 

Temp. fiecundu 
borolotr. ambul. 
Hor.Min.Sec. Os Fegafi,& Cauda Delpbini 
Denuo Lucida Lyr& , & inpeciore Cjgm 
Rurfius Lucida Lyr&,& nova ante pe&us Cygni 
Rurfus 
denuo accuratius Secunda Y , & mflexurd dextri lateris Ferfei 
Rurfus 
denuo Lucida Y ,&in flexura dextri lateris Per/ei 
Rurfus Secunda V 5 & infmiflro Genu Ferfei 
Eadem dflantia Lucida Y , & finiflrum Genu Perfei 
Rurfus Septemb. 2 1 
Dk T> 

vefp. 30 Obfervationes. 

Fixarum. DiftantiA & Al- 

. titudines. 
Grad. Min. Sec. 56 

56 45 
45 Jguo 
Inflrumento. 14 
H 45 
40 II 41 
II 41 10 
10 7 45 12 

7 46 25 
7 45 10 om M.L. 
dub. 10 24 15 
IO 23 40 Oci. M. L. 21 39 o 
21 39 30 
21 19 30 Otl.M.L. 19 42 o 
19 41 20 
19 42 o Otl. M.L. Dftanti£ & Al- 

titudmes. 
Grad. Min. Sec 10 46 30 
10 46 30 II 
II 
II 34 20 
34 50 
34 10 17 30 
17 29 o 
50 20 
20 19 20 
19 3 5 19 45 20 
19 45 5 
19 45 20 Qtt.M.L.' Oci. M. L. Ocl. M. Lim. Quo 
Inflrumento. 03. M. L. Ott. M. L. Otl. M. L. Oct. M. L. OtF.M. L. 30 21 50 
30 23 25 
30 21 30 OtJ. M. L. 34 
34 1 45 

? 45 Oti. M. L. 34 39 
34 39 
34 39 30 
50 
30 03. M. L. 

dub. 30 53 25 
30 33 20 Oci.M.L. 32 29 30 
32 30 o 
32 29 50 Otl.M.L. 28 
28 34 
34 Diftanua & Al 

titudines. 
Grad. Min. Sec Lucida Lyr<z , & Cauda Cjgnt 
Rurfus 
denub 23 52 50 
23 52 10 
23 52 55 Oci. M. L. £>)uo 
Inflrumento. L 2 Oci.M.L. Anric 

84 
JOHANNIS HEVELII 


A N N O M. DC. LVIII. | 
Menf Dies 
fi.n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


OMervationes 

Fixarum. 


Di-fiantU & jil- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec 


Jguo 
Infirumento. 
Septemb. 2 1 
Die B 

vefp. 


9 o o 


Lyr.tLucida,&in ancone Inferioris aU Cygn 
denub 


26 IS 40 
26 18 36 


Oct. M. L. 


Lucida Lyr<e,&Extrema inferioris aUCygn 
Rurfus 
denub 


3 3 O 20 
3 3 50 
33 O 15 


OB.M.L. 
dub. 


Roftrum Cygni, & Os Pegafi 
Rurfus 


36 9 40 
36 9 3 5 


OEt.M.L. 
IO c 


Lyra Lucida, & tn Vertice Dracoms 
Rurfus 
denub 


14 33 45 
14 34 
14 34 O 


Oct.M.L. 


Lucida Lyr<t, & ad Roftrum Dracoms 
Rurfus 


17 46 20 
17 4-6 25 


OSt.M.L. 


Lucida Lyr<t,& ante flexura?n quarta Dra- 
conis duarum prior. Rurfus 


30 31 20 
30 31 20' 


Ocl.M.L. 


Lucida Lyr<t, & pofl flexuram tertiam pro- 
xima. Rurfus 


29 46 5 5 
29 46 45 


Ocl. M. L. 
II O 


In humeroVrf<tMinoris,& adRoflrum Dra- 
conis. Rurfus 


27 13 30 

27 13 25 


Oct. M. L. 


In humero Vrfit Mtnoris, & m Vemce Dra- 
conts . denub 


29 33 25 
29 33 25 


OZt. M. L. 


In PeEtore Vrfis Mmoris,& in VerticeDra- 
conis. Rurfim 
Aenub 


26 33 30 
26 32 45 
26 3 3 O 


Oci. M. L. 
12 O 


InPectoreVrftMmoris,&adRofirumDra- 
conis. denub 
Rurfius 


24 8 O ' 

24 7 20 
24 7 IO 


OcTr.M.L. 
Menf. Dies 
fi.n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambnl. 
Hor.Min. Sec. 


Obfervationes- 

Fixarum. 


Difianut & Al-i 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


J$)uo 
Infirumento. 
Septemb. 22 
DieQ 
vefp. 


S O O 


Lucida Lyr<t, & m fugo Lyr&fequens 
Rurfus 


7 34 
7 3 3 5 5 


Ott. M. L. 


Lucida Lyr<e, & infugo Lyra pracedens 
denuo 
Rurfus 


6 215 
6 I 45 
6 I 30 


Oct.M.L. 


In Venice Draconis, & in fugo Lyr& pr<t- 
cedens. denub 


20 34 

20 34 5 


Oct. M. L. 
9 O O 


ln Vertice Draconis,&in fugo Lyrafequens 
Rurfus 


21 '58 20 
21 58 25 


OB.M.L. 


AdRoftrum Draconis, & fugo Lyr<s pr<tce- 
dens. denuo 


23 45 
23 45 


Oit. M. L. 


In Verttce Draconts, & tn fugo Lyrafequens 
Rurfius 
denub 


21 5S 
21 58 30 
21 58 35 


Oit. M. L. 
lO o o 


Ad Roftrum Draconis., & ame flexuram 
Draconis quartam prior 


12 51 35 
12 51 45 


OFt. M. L. 


In Vertice Draconis, & anteflexuram quar- 
tam Draconis prior 


16 .5 ptt.M. L. 

16 5 10 1 


In Vertice Draconis,&pofi flexura terttam 
Draconis troxima 


15 29 ( 
15 29 


m. m. l. 
AdRofimm Draconis, & pofifiexura tertia 
Draconis proxima 


13 42 ( 
13 41 50 


Oct. M. L. 
Amid MACHIN^ COELESTIS LIB. II. 85 A N N O M. DC. LVIII. Menf. DiesTemp.fecund» 

ft. n. horolog.ambul. 

\Hor.Min.Sec. Septemb. 22 li 
Die © 

vefp. Menf. Dies 
ft.n. Septemb. 2 3 

Die £> 

vefp. II .50 Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Mm.Sec. S 45 Obfervationes 

Fixarum. Diftantia & Ai 

titudines. 
Grad. Min. Sec Ante ftexuram quartam Draconispnor,& 
in humero Vrfie Minoris. 
Eademdftantia 
Rurfus Ante flexuram quartam Draconis proxima, 
& in PetloreVrfct Minorts. Rurfus Poft flexuramtertiam Dracoms proxtma,& 
in humeroVrf*. Minoris 
Eadem difiantia 
Rurfus 
& denub Obfervationes 

Fixarum. Menf Dies 
ft.n. Septemb. 2J 
Die 2 

■vejp. Temp. fecundii 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. In humero AquiU, & Capm Herculis 
Rurfus Pofi flexuram tertiam Draconis proxima,& 
in Petlore Vrfa. Minoris 15 11 5 

15 10 10 

15 11 2$ 

15 11 o ^uo 
Inftrumento. OtJ. M. L. II 
11 59 3 5 
59 30 14 12 2o 

14 13 10 

14 12 45 

15 13 25 
14 13 2$ Oct. M. L. Difiantid & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 37 
37 Oct.M.L. guo 
Inftrumento. 7 35 

7 45 In Cauda Draconis antepenultima , & in 
Cauda Draconis penultima Obfervationes Fixarum. Menf. Dies 
ft.n. Caput Andro.medd, &Lucid. pesAndromedi 
Eadem diftantia 
Rurfus IO Caput Andromed&,& Fulgens latus Perfei 
Eadem dtfiantia 
Rurfus II Septemb. 3 o 
Die 1) 
vefp. Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. Polans, &in flexuraad coxas Casflopex 
denub 
Rurfus II 25 
II 25 IO 
10 18 o 

18 25 Ott. M. L. Diftantia & Al- 

' titudines. 
Grad. Mm. Sec. Cmgulum Andromed&, & Scheat Pegafi 
Rurfus Cingulum Andromed<& , & pes Andromedct Lucida V , & Caput Meduficz 
Rurfus Lucida V , & Capella 
Rurfus 
denub 28 36 5- 
28 36 30 
28 36 20 27 40 25 
27 40 25 Ocl.M.L. oa. M. L. Jj>)U0 

Infirumento, Sext. M. 0. Sext.M. 0. 26 44 40 
26 45 15 
26 44 40 42 
42 
4-2 8 30 
8 45 
8 45 Sext. M. 0. 12 28 45 
12 28 50 21 39 30 
21 39 30 Obfervationes Fixarum. G Andromedct Caput,&Andromed& Cingulum 
denub Andromedd Caput, & Os Pegafi 
Rurfus MarcabPegafi, & Os Pegafi 
Rurfus L 3 44 7 20 
44 6 50 
44 7 30 Diftantict & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. Sext. M. 0. 
dub. Sext.M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. 14 28 45 
14 28 45 Sext. M. 0. 38 47 10 
38 47 5 20 22 i_j 

20 22 20 J>>uo 
Inftrumento, Sext. M. 0. Sext. M. 0. Anno 


u 
JOHANNIS HEVELII 


A N N O M. DC. LVIII. 


Menf. Dies Temp. fecundu 

fl. n. horolog.ambul. 

Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DftantU & Al- 

ntudines. 
3rad. Min. Sec. 


$uo 

Inftrumento. 


Septemb. 30 
Die D 
vefp. 


9 o O Lucida Ac/utU,& ScheatPegafi 

Rurfus 
denuo 


49 16 

49 16 
49 16 


10 

lO 


Sext. M.O. 
Lucida AquiU, & Marcab Pegafi 
Eadem diftantia 
Rurfus 


47 48 
47 48 
47 48 


b 
10 
10 


Sext. M.O. 
Infiexura ad Coxas Casfiopea,^ Scbeat Pe- 
. gafi denuo 


37 45 
37 45 


Sext. M. O^ 
Schedir Casfiopea, ejr Scheat Pegafi 
Rurfus 
Denuo 


3 3 15 
33 14 
33 15 


15 

15 

5 


Sext. M.O. 


lO o o 


Extrema aU Pegafi, & Caput Algol 

Rurfus 


45 42 
45 42 


25 

20 


Sext. M. 0. 
Extrema aU Pegafi, & Fulgens latus Perfei 
denuo 


51 47 
jl 47 


30 
3o 


Sext. M. 0. 
Extrema ai&Pegafi,& dexter humermPerjei 
denno 


50 51 
50 51 


50 
45 


Sext. M. 0. 
Extrema aU Pegafi, & fiexuradextrii^e- 
ris Perfei. Rurfus 


53 53 
53 53 


20 
10 


Sext. M. 0. 


II o o 


Secunda Y , & infmiftro Genn Perfei 
Rurfus 


32 30 
32 30 


35 
35 


Sext. M. O. 
Lucida Y , & in finiftro Genu Perfei 
Eadem diftantia 


28 34 
28 34 


40 
45 


Sext. M. 0. 
Secunda Y , & Capella 
Rurfus 


48 2 
48 2 


45 

5 5 


Sext. M. O. 
Lucida Y , & • Capella 
Rurfus 


44 7 
4+ 7 


40 
35 


Sext. M. 0. 
Lucida Y , & fequens fimftri pedis Perfei 
Rurfus 


25 4 
25 4 


10 

10 


Sext.; M. 0. 


12 O 


Secunda V , & fequens finifiri Pedts Perfei 
Ead.em difiantia 
Rurfm 


28 50 
28 51 
28 51 


55 

25 
10 


Sext.M.O. 


Menf. Dies 
fi.n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Mm, Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DftantU & Ai- 

titudwes. 
Grad. Min. Sec 


Inftrumemo. 


Oitobr. 2 

Die § 

vefp. 


7 50 


Lucida Cathedrd Casfiope&,j& Polaris 
Eadem diftantia 
Rurfus 
denuo 
Iterum 


30 12 
30 14 
30 13 
30 13 

30 13 


40 
10 
35 
40 

45 


iub. 

Sext. M. 0. 
■ Schedir Casfiopea, & Polaris 
Rurfus 


32 48 
32 48 


30 

30 


Sext. M.O. 
Caput Casfiope&, & Polaris 
denuo 
Rurfus 


35 26 
3 5 27 
3 5 26 


35 

O 
5o 


Sext. M. 0. 
In fiexura adCoxas Casfiopedt, , & Polaris 


28 36 


30 


Sext.M.O. 


8 40 c 


In finifiro Genu CasfiopeA, & Polans 
Rurfus 


29 3 
29 3 


5 
10 


Sext. M. 0. 
Indextro Genu Casfiopea, & Polaris 
Rurfus 
denuo 


25 36 
25 36 
25 36 


10 
30 
2 5 


Sext. M. 0. ' Anno MACHIN;£ COELESTIS LIB. II. Mcnf. Dies Temp. fecmdU "OhTJrV^Tr^" 

ft.n. horoiog.ambui. v^uicrvationes 

Fixarum. OBobr. 2 
Die £ 
vefp. A N N O M. DC. LVIII. Hor.Min.Sec. Capella, & fequens fmiftri Pedis Perfei 
Rurfus Capella, &_ Mufca informis fuper Y 
Eadem diftantia Lncidm Pes Andromed&, & Humerusdex- 
terPerfei 4 emo LucidumlatusPerfei, & ApexTrianguli 
Eadem diftantia 
denuo Lucidum latus Perfei, & 7n Bafi Tnanguli 

B °r- Rurfus 

denuo Pes Lucidus Andronieda, & Polaris 
Eadem diftamia 
Rurfus Humerus dexter Perfei , &■ Polaris 
Rurfus Lucidum latus Perfei, gr Polaris 
Eadem diftantia 
denuo iz CaputMeduf<£, & Polaris 
Eadem diftantia 
Rurfus Inflexuralateris Perfei, & Polaris 
Rurfus Simftrum Genu Perjei, & Polaris Sequensfimftri Pedis Perfei, & Polaris 
Eadem diftantia Diftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec, 21 17' 
21 17 Sext. M. 0. 34- 26 45 
34 26 45 Scxt. M. 0. 15 

15 4 

4 26 3 5 15 

26 3 5 30 

26 3 5 30 20 11 10 
20 11 45 

20 II 45 4<5 55 30 
46 55 45 
46 5 5 3o J%uo 
Inftrumento, Sext.M.O. Sext. M. 0. Sext.M. 0. Sext. M. 0. 3 5 45 25 
3 5 45 20 39 24 3S 
39 24 10 
39 24 iq 48 18 O 
48 18 20 
48 18 20 41 30 
41 30 49 
49 17 25 
17 25 57 24 
57 24 Sext. M. O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. O. Sext.M. 0. Sext. M.O. Hor. Min. Sec. 7 37 44 
52 

4 Lun^ Dichotomia 

dlnno 1658, die 3 QUob. vefp. obfervatd. ' GradMin. Menf. Dies Temp. fecundu 

ft.n. ■ horolog. ambul. 

Hor. Min.Sec. Ottob. 3 
Die % Altitudo Lucid. Corona 

Eadem alutudo 
Altitudofup.Umb. J) 
Altitudo Luc. later. Perfei 
Lunafenfibiliter intumefcebat 31 4 \Nondumexacle bisfetia videbatur 

30 10 Modo bifetla appamit 

12 o Adhucvifa eftbifcla 

34 20 famultra ^uadraturam pervenerat. 10 35 Obfervationes 

Fixarum. Polaris, ejr anteflexuram ultimam Draconis 
prior Polaris , & poft flexuram temam Draconis 
proxima ' Rur f HS Polaris, & ad Rofttum Draconis 
Rurfus Polarisj & in Vertice DraconiT Diftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 29 
29 20 
20 24 
24 51 
51 55 
50 38 
38 12 48 

13 O 58 
3> 57 

57 25 
25 Vltima Caud<t Vrftt Majoris, dr in Laterel 2 5 
ejusdem I 2 5 42 

43 ,45 

5 Jguo 
Inftrumento. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Scxt. M. O. Sext. M. 0. 
lub. [ 

Anne> ^fpAhns Qude 
draturaLun* . 

88 


JOHANNIS HEVELII 
A N N O M. DC. LVIII. 
Menf. Dies 
fi.n. 


Temp. fecmdu 
horolog. ambuL. 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Lunas.&Fixarum. 


Difiantia & jil- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Jguo 
Inftmmento. 


Luna circd Ltt- 
ttt. feri maxi- 
mamSeft. in 

X 


Oilobr. 5 
£>irt 

vefp. 


9 5 30 
9I3 
9 55 30 


Aititudo CapelLtt 

Limbus J) Occidentalis, a Marcab Fega(i 

Limus J) BoreaLior, a Lucida AquiL& 


26 7 O 
43 12 55 

27 18 15 


Ghtad. P. Or. 
Sext. M. 0. 


10 1 


Limbus 5) Borealior,a Lucida Aquil& 


27 18 10 


Sext.M.O. 


Lucida Lyr&, a Lucida AquiL& 
Rurfus 


34 12 20 
34 l^ 15 


Sext. M. 0. 
10 43 


Altitudo Capell& , dub. 


37 25 O 


guad.P. Or. 
Menf. Dies 
fl.n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. 


Obfervationes 

Jovis & Fixarum. 


Diftanti& & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


J3>uo 
Infirumento. 


«i 


Octobr. 7 
mane 


2 32 O 
2 35 
2 39 O 


Altttudo antepenulttma Caud& Vrf& majoris 
Altitudo Lateris Vrf& majoris 
Altitudo Cox& Vrf& majoris 


27 36 O 
40 18 O 
30 6 O 


dub. 

^uad. P. Or. 


fuptterVtreBus 
in 9 Gr.-Ltonis. 


320 
3 13 


Difiantia %, abhumerodextro Orionis 
Difiantia ^ abhumero dextro Orionis 


47 21 15 

47 21 20 


Sext. M. 0. 
3 21 

3 24 30 


Difiantia 2J. a Procyone 
denuo 


24 7 5 
24 7 10 


Sext. M. O. 
Luctda V , & Palilicium 


35 32 5 


Sext. M. 0. . 
Obfervatio OccultationisStelte 

primas in effufione aquae ** 

y . Dantisci 
- aArmo i6$$,die d 7 7 OBobr.Jl.n. vefp: 
Sec. horol.ambul. 
Hor. Min. Sec. 
Grad. Min. 
8 59 4S 

9 II O 


Aititudo CapeLL& Jjhtad. parv. 28 34 
Stellaprima in eftufione aqu& rtS, diftabat a Luna tantum, quantum Inf Rhodus a M. 
Mofcho fuper. prope finum athenienfem. 
9 16 O 

9 20 40 
9 23 20 


Altttudo Capell& 30 u 24' 
Stella ineffufaqu&x^difiabata D . quantumM. lAEtnaablnf. Besbica, 
Nunc tanto interftitio removebatur a D , quantum M. Sacer ab Infi Rhodo 
9 25 40 
9 28 O 
9 33 30 
9 34 O 
9 35 O 
9 36 20 


Stella difiab. a D , quantum Ponttu Euxmus Latus eft, prope Catenam Mmdf. 

Diftabat quantum Creta & Rhodus 

Nondum occultata 

PaulLo plus removebatur X a D ,quantumPontus Euxinus ab Inf.Besbica 

Nondum tecla 

Pollucislatit. Stella a Lunadiftabat. 


lnitium Occul- 

tationis StelLa 
obfcrvari haud 
potuit. 


9 36 45 

9 ' 37 40 
9 38 IO 

9 44 5o 


Adhuc confpicua 

Adhuc confpicua . 

Adhucconfpicua,diftansaLuna, vixquantum lata eft Palus Mosotis , ubiarctufima. 
Vnde quamtardisfime initium &fiimari potuit adhor. 9 5°'* q u °d tamen ob in- 
tercurrentes nubes obfervari haud potuit. Q j 

Altitudo Capella 3 3 53 
Hor. Min. Sec. 
' 


Ex Calculo RudoLph. Temp. app: vifa cf P. m. 
Longit.vera ^) X 
Longit. vifa J) X 
Latitud. vifa D Bor. 


10 56 42 
5° 12 44 
411 

4 22 47 


Calculus fecun- 
dttm Tabulas 
Rudolphinas. 
Latitudo X 
Initium occultationis 
Medium 
Finis 


4 s 30 

IO 36 48 

10 52 35 

11 8 22 1 

Anno MACHIN/E COELESTIS LIB. II. 8i> A N N O M. DC. LVIII. Menf. Dies 
ft.n. OBob. ■ 13- 
DieQ 
vefp horol 
Hor. ,'fecundu 
ig. ambul. 
Min. See. Obfervationes 

Lunse. 30 OAltitudo CapelU 

38 O Diftantia D Limbi Orientalisfa Capella 

42 0! Rurfus 5,3 
58 

2 o 

o 

30 Diftantia J) Limbi Orientalis,&CapitisAn- 
dromeda. Rurfus 

Denuo 6 
9 

12 30 21 
23 

25 O 
30 
30 27 30 

30 "6 
33 o 35 30 
38 o Eadem diftantia 

Rurfus 

Iterum Diftantta J) LimbiOrientalis , kCapella 
Diftantia J) Limbi Orientalis, a Capella 
Rurfus Eadem diftantia 
Rurfus Eadem diftantia 
denub DiftantU & Al- 

titudine. 
Grad. Mm. Sed 28 19 O 
35 15 50 
35 15 15 45 36 10 
45 41 o 
45 43 5 45 42 o 
45 46 10 
45 48 10 35 1 10 
34 59 10 

34 57 30 34 56 30 
34 55 25 
34 52 o 34 5 5 
34 5 3 30 
o ghio 
Inftrumento. '. P. Or. 
Sext. M. 0. Sext. M. O. Sext, M. O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Obfervatio Occultationis Binarum Stel- 

lularumin* anno 1658, diei^O&obr. 
ft. n.vdperi. 

Stella una fuit fequens duarum Auftralior in CoUo tf ^cujus Longitucjo i° i8'xe 

Latitudo B. o° 46'. Stella altera non habetur in Catalogo aut glpbis : Erat autem paulb Orientalior 

priore & Borealior , quam rurfus fecjuebantur dux alias Stellse, tanto intervallo , 

ut omnes fimul Tubo caperentur. Tempus juxta 
Horologium 
Majut. 

Hor.Min. Sec. ~4ltitudines 
CapelU per 
Quadrantem 

parvum 

Grad. Min. 9 23 46 
9 35 O 9 37 10 
Hinc 36 25 
propter inter. 10 s o 

10 20 o 

t 

10 27 o JO 28 O 

10 32 O 
\o 33 IO 36 O Tempm ex ^l 
titudine fuppu- 
tatum ©" cor- 

reBum. 
Hor. Min. Sec, 34 45 Ordo 
Obfer- 

vationis 
inSche- 
mate. 9 25 48 
9 37 O 9 39 4 

'.venientes nu b es & plttvias Luna & Ingr esfus StelU fub Lunam videri non potuit. Cum quibus Maculis 

Lunaribus Stella in ea- 

de rebta Linea con- 

fpetta fuerit. Stellain Collo & nonultra medietatem 
diametri Lunaris aLun& Limbo Orien- 
tali diflabat. Verfus Infulam Cir- 
cinnam. CumMonte Sinai & 
Monte Cafto. Cum Monte Sinai, & 
Infula Didjma. Verfus Infulam Cir- 
cinnam. Diftan.tU StelU a Luna per Maculas 
Lunares determinau. Stella incognita paulo minus diftabat a 
Luna diametro lunari : &pauto plus qua 
du& StelluU eandemfequentes a feinvWe, 

Stella in cognita a Luna diftabat,quantu 
fupra ditltx, 4u& StelU a fe mutuo. 

Stella incognita difabdt a Luna partibm 
circiter 18 vel 19, qualium Diameter 
Lun& efi 30. StellainCollo & diftabat aparte Luci- 
da Lun& verfus occidentem,quantum In- 
fula Besbica a Biz.antio. 

Stella incognita diftabat a Luna Semi- 
diametro Lunari. 

StelU in Collo & diftabat a Luna ver- 
fus occidentem, quantum Infula Melos a 
Monte Cafto. Stella incognita diftabat a Lunaq^antu 
Sinus Athenienfis a Monte >iAZtna. Luna in Tauri 
circa Q<? pu£ StelU h 
Lunatett<ei Anne? po Occultatio Stel' 
U- alicujttf >>* JOHANNIS HEVELII Tempus juxta 

Horologium 

Majta. 

riot.Min. Sec. II A N N O M. DC. LV ^Altitudines 
CapelU per 
Quadrantem 

parvum. 

Grad. Min. 3 
6 

II io o ii II 13 
II 5 

II 20 15 

o Tempm cx ~4l- 
titudine fuppu- 
tatumcf cor- 

■etlum. 
Kor.Min.Sec. Ordo 

Obfer- 

vationis 

Sche- 

m.tte. 49 2S II 16 28 
II 21 IJ Cum quibus Maculis 

Lunaribus Stellainea- 

de retla Lineacon- 

fpeBa fuerit. CuPorphyrite &Mon- 
tib. «y£riis aut M. Ida . 
Cum t/Etna & Mc.n- 

te Paropamifo. 
Cii ima Pophyritis & 

LacusHercul. parte. Menf. Dies Temp. fecundit 
ft.n. horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. OBobr. 22 
Die tf 

vefp. Menf Dies 
ft. w. OBobr. 24. 

Dte % 

vefp. Die D Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Menf. Dies 
ft.n. OBobr. 2 5 
DieQ 15 OBobr. Caput Andromedd, &S cheat Pegafi 
Rurfus Marcab Pegafi, & Extrema aU Pegafi 7 30 O Os Pegafi, & ExtremaaU Pegafi 
Eadem diftantia 
denuo Cum Beronio & Ligu- 
ftino Monte. 

Ingresfa videbatur 
Stella difcum Lunarem 
fupra Monte Alabaftr. DiftantU StetU a Lunaper Maculas 
Lunares determinat/s,. Stella incognita diftabat a Luna,quan- 
tum Porphyritis ab lALtna. 

Stella in Collo % diftabat a Luna, qua- 
tum Melos a finu Extremo Ponti. 

Stella incognita difiabat a Luna, quantu 
Cypruta Creta Stella mcognita diftabat a Luna , quan- 
tum Besbica a Biz-antio. 

Stella incognita non amplipts confpicua, 
videbatur fubiisfe difcum Lunarem. Obiervationes 

Fixarum. Lucida AquiU, & Caput Serpentarii Obfervationes Fixarum. Marcab Pegafi, & Extrema aU Pegafi 
Eadem difiantia 
denub Caput Andromed<t,& Scheat Pegafi Os Pegafi, & Roftrum Cygni Lucida Lyr<z, & Os Pe/rafi 
Rurfus Lucida Lyr<z, & Polans 

denuo 1 Lucida Lyr<e,&inhumero Vrf<e Minoris 
Eadem difiantia 
Rurfus DiftamU & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. 33 31 30 Sext. M. O. 14 
14 13 
13 10 
5 Sext. M. 0. 16 31 30 DtftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec, 36 
36 
36 43 
43 
43 IO 

30 
30 J$uo 

Inftrumento. Sext.M. O. .Quo 
Inftrumento. Sext. M. 0. 16 
16 
16 32 
32 
32 20 
IO 
IO 14 13 36 
36 II 
II 30 
30 Sext. M. 0. 50 

50 43 
43 45 
40 Sext. M. 0. 51 
51 34 
34 30 
30 Sext.M. O. 43 5S IO 
43 58 O 
43 5S o LucidaLyr<e,& in PeBore Vrf<e Mmoris 41 2 20 
Eadem diftantia I 41 1 55 

41 ^ 18 Lucida Lyr<t,& pofi fiexuram tertiam Dra- 
conis Rurfus Lucida Lyr<e, &prior ante ftexuramultima 
Draconis Rurfus Canda Cygni, & Polaris 
Denuo Temp. fecundu 
boroh(T. ambul. 
Hor.Min.Sec. 30 Obiervationes 

Fixarum. Lucida AquiU, & Os Pegafi 
denub 2-9 46 30 
29 46 40 Sext. M.O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. 
MACHINi£ COELESTIS LIB. II. 9* A N N O M. DC 
LVIII. 


Menj. Dies 
i ft.n. 


Temp. fecundu 
horolov. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obiervationes. 

Fixarum. 


DiftantiA & Al 

titudines. 
Grad. Min. Sec 


£uo 
Inftrumento. 


Oclobr. 25 
Dit $ 

vejp- 


700 


In Humero AquiU, & 0s Pegafi 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denuo 


29 
29 
29 
29 


1 10 

1 30 
1 20 
1 20 


Sext.M. Or. 


8 O 


Lucida AquiU, & humerm dexter ^ 
denub. 


34- 
34 


53 3o 
53 30 


Sext. M. 0. 
Humems dexter V&,fjrin humero AquiU 
Rurfus 


36 
36 


21 50 
21 50 


Sext.M. 0. 
Lucida Y , & Marcab Peoafi 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub 


43 
43 
43 
43 


37 10 

37 25 
37 40 
37 25 


dub. 

Sext. M. 0. 
Secnnda Y , & Marcab Pegafi 
Rurfus 
Denub 


40 
40 
40 


39 10 
39 20 
39 20 


Sext.M.O. 
Secunda V ; & Lucida in Collo Pegafi 
Rurfus 
denuo 


47 
47 
47 


21 
21 30 
21 20 


Sext. M. 0. 


P O O 


Lucida Y , & Luada in Collo Pegafi 
denub 


50 
50 


27 O 

27 5 


Sext. M. 0. 
Lucida Y , & Extrema aU Pegafi 
Eadem diftantia 
denub 


28 
28 

28 


2 55 

3 25 
3 25 


Sext. M. 0. 
Secunda Y , & Extrema aU Pegafi 
Eadem diftantia 
denub 


24 

24 
24 


43 30 
43 10 
43 15 


Sext. M. 0. 
Andromednt, Pes Lucidus , & Scheat Peaafi 
Eadem diftantia 
Rurfus 
denub 


38 
38 
38 
38 


56 20 
56 50 
56 30 
56 45 


Sext. M. 0. 
Andromeda Pes Luctdm,& Marcab Pegafi 
Rurfus 


46, 
46 


56 30 

56 30 


Sext. M. 0. 


10 O O 


Scheat Pegafi, & CaputMeduf* 
Eadem diftantia 
denub 


50 
50 
50 


55 35 

55 25 
55 30 


Sext. M. 0. 

1 
Caput Andromeda , & Lucidum latm Perfei 
Rurfm 
denub 


42 

42 


8 30 
8 40 
8 30 


Sext. M. 0. 
Cingulum Andromed&, &Lucidu latmPerfei 
Rurfm 


28 
28 


11 20 
11 20 


Sext. M. 0. 
Luctdus Pes Andromed&, & Lucidnmlatm 
denub ( Perfei 


15 
15 


47 15 
47 15 


Sext. M. 0. 


IIOO 


Lucida Y , & Capella 


44 


7 30 


Sext. M.O. 


i 


Secunda Y , & Capella 
Rurfm 


48 
48 


2 45 

2 45 


Sext. M. 0. 
Mandibula Ceti, & Comu Boreum & 
Rurfus 


42 
42 


2 40 
2 40 


Sext. M. 0. 
Mandibula Ceti, dr Cornu Aufirinum b' 
denub 


41 
41 


22 15 

22 20 


Sext.M.O. 
Mandibula Ceti, & Palilicium 
1 Rurfus 


26 
26 


7 15 

7 15 


Sext. M. 0. M z Anao 9 l JOHANNIS HEVELII N N O M. DC. LV Diftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec Menf. Dies 

ft.n. Temp.fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. Octobr. 25 
Dte 2 

vejp. Medta in Ore Ceti,& Paiihcium 
denuo Lucida Y , & Humerus dexter Aurig<e 
Rurfus Obfervationes 

Fixarum. 30 
30 40 
40 35 
35 Secunda Y , & Humerus dexter AurigA 

Rurfus Lucida Y ,& in dexiro Bracbio AurigA 
Rurfus Lucida Y ,&j uperior Pes Auriga 
Rurfus 

denno- Menf. Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
borolog. ambul 
H-jrMin. Sec Oitobr. 2 3 

Die }) 

vefp. 8 30 rvationes 

Fixarum. Diftamid & Al- 

titudtnes. 
Grad. Min. Sec. Lucida stquiU , & inTergo Herculis 
denuo Luc. AqmU,& in fmftro bumeroHerculis 
Rurfus Luctda Ljrx, , & tn Veruce Draconis 
Eadem dtftantia 
Rurfus 
denuo Lucida Lyra, & ad Roftrum Dracoms 
Rurfus 
denuo lnHumeroVrf&Minoris,& W VerttceDra- 
Eadem dtftamia (conis 

Rurfus 

denuo In Petlore Vrfa Mtaorts,& mVertice Dra- 
Rurfus ( conu 

denuo In Humero Vrf& minoris,& adRoftru Dra- 
Rurfus (conis 51 
51 21 

21 23 
23 55 16 
55 17 
55 16 45 
10 
45 5i 
51 12 
12 20 

20 3 8 20 o 
38 20 15 
38 20 15 49 
49 19 
19 55 

55 40 
40 18 
18 50 
50 i4 
14 
14 
14 33 
33 
33 
33 25 
15 

o 
20 17 
17 
17 46 25 
46 3 5 
46 30 29 
29 
29 
29 33 
33 
3 3' 
33 5 

3o 
5o 
45 26 
26 
26 34 5 

34 20 
34 5 27 
27 14 
14 InPetlore Vrf& mtnorts,& adRoftrumDra- 
Rurfus (conis lumermdexier Amtg&, & fuperior Pes e- v, denuo CapelU, & fequens fintftri pedts Perfei lapella, & Palilicium 
Rurfus Humerm dexter Aung&, & Palilicium 

denuo 
Rurfus o Dexirum Rracbium AurigA, & Paltlicium 
Rurfits 24 
24 30 

24 16 
16 52 20 
52 ZO 21 17 30 
30 42 

42 20 
20 33 
33 
33 24 
24 
24 25 
40 
30 Cornu Boreum b' , & Paltlktum 
Eadem diftantia 
Rurfm Paiilictum , & Mandibula Ceti 
Rurfus 27 
27 45 
45 25 

30 16 
16 
16 46 o 
46 25 

46 , o 26 
26 7 40 
7 35 guo 

Inftrumento. Sext. M. Or. Sext.M.O. Sext.M.O. Sext. M. 0. Sext. M.O. guo 
Inftrumento. Sext. M. 0: Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M.O. Sext. M. 0. Sext.M.O. Sexc. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Anno MACHINi£ COELESTIS LIB. II. n A N N O M. DC. LVIII. 


Menf. Dks 
ft> »> 


Temp. fecundu 
oorolotr.ambul. 
Hor-Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Diftanti,& & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


guo 
Inftrumento. 


Octobr. 28 
Die D 
vefp. 
Caftoris Caput, & Humerus ftnifter Ononis 
Rurfus 


39 33 O 
39 33 5 


Sext. M. Or. 
Caftoris Caput, & Humerus dexter Orionis 
Rurfus 
dentio 


3 3 43 5 
33 42 55 
3 3 42 5 5 


Sext. M. 0. 
Pollucis Caput,dr Humerus dexter Orionis 
Rurfus 

denuo 


33 16 20 
33 15 45 
33 15 45 


Sext. M 0. 


1200 


Pollucis Caput , &- Humerus fimjier Orionis 
Rurfus 
Denuo 


39 41 10 
39 40 50 

39 41 xo 


Sext. M. O. 
Caput Pollucis, & Lucidut pes 31 
Rurfus 
denuo 


19 31 20 
19 3T 30 
19 31 30 


Sext. M. 0. 
Lucidrn Fes TL,&Humerusftmfter Orionis 
Rurfus 


20 24 50 
20 24 50 


Sext. M. 0. 


1 O O 


Palilicium, &Cornu Auftrinum & dub. 


15 18 55 


Sext.M.O. 


Menf. Dies 
ft.n. 


Temp. fecundu 
horoLog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. 


J>>uo - 
Inftrumento. 


Ottobr. 29 
Die (f) 

•vefp. 


7 30 O 


In LatereVrJs Majoris , &ultima Caud& 
Vrf& Majoris 


25 42 3 5 
25 42 40 


Sext. M. 0. 
Capella,& in Latere Vrf<& Majoris 
Eadem diftantia 
Rurfus 


49. 16 30 
49 16 20 
49 16 20 


Sext. M. 0. 
In Latere, & media Caud<z Vrftt Majoris 
Eadem diftamia 


19 19 55 

19 19 55 


Sext. M. 0. 


9 


In Latere Vrf<t Maj. & antepenult. Caudct 
Eadem dftantia 
Rurfus 
denuo 


15 14 5 
15. 13 45 
15 14 
15 14 


Sext.M.0. 
Cornu Boreum "iS , & Oculus Boreus & 

' Eadem diftantia 
Ritrfus 
denuo 


16 12 20 
16 13 O 
16 12 45 
16 12 45 


dub. 

Sext. M. 0. 
Capella, & Lucida Plejadum 
Denuo 


28 19 50 
28 19 40 


Sext. M. O. 


10 


Lucida MandibuU Ceti,& Lucidaatq;Au- 
ftralis Caud& ; qut tameninrefraBione 


40 42 3 5 
40 42 50 


Sext. M. 0. 


Menf. Dies 
ft.n. 


Temp.fecundH 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Obfervationes. 

Fixarum. 


Diftantice & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Jguo 

Inftrumento. 


OcTobr. 30 
Die § 
ve/p. 


7 O c 


Humerus fmifter Aquarii, & Extrema aU 
Eadem diftantia. ( Pecafi 
denuo 


45 6 25 
45 6 3 5 
45 6 40 


Sext. M. 0. \ 
Humerus dexter zzz, & Extrema aU Pegafi 
Rurfus 


3 5 6 40 
3 5 6 40 


Sext. M. 0. 
Extrema aU Pegaft, & in Capite Pegaft 
Rurfus 


31 31 35 
3 1 3 1 40 


Sext. M. O. 


8 O C 


Extrema aU Pegafi, & Lucida in Collo Pe- 
Eadem diftantid ( oah 
Rurfus 
denuo 


22 46 20 
22 46 50 
22 47 

22 47 O 


Sext. M. 0. M 3 Anna 94 JOHANNIS HEVELII Menf. Dies 
ft. n. A N N O M. DC. LVIII. OBobr. 30 
Die £ Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor-Min.Sec. Obfervationes 

Fixarum. Lucida Y , & tn Capite X Auftrini 
denuo InDorfo X Auftrini, & Lucida Y 
RurfUs In 'Cauda X Auftnm, & Lucida Y 
Rurfus Suprcma in Lino X Boreali proxima , & 
Marcab Pegafi In Coxa Vrf& Majoris , & uluma Captds, 
Vrfe Majoris 
Rurfus InFemreVrfe Mafris,& penuluma Cau- 
ddt, Vrfs Majoris 
denuo In Ventre Vrfa Majuris , er amcpenuiuma 
Cauddt, Vrfix, Majoris 
Rurfius Capeila, & in humero Vrfi& Minoris 
denuo O Humerus dexter Aurigdt, , & in humero Vr- 
f& M moris 
denuo 12 Menf DiesTemp. fiecundu 
fl.n. 


LunacircaLati- 
tv.iine fere ma- 
%ima Eoreal.in horolo<r}ambul. 
Hor Min. Sec. JSfovemb. 

Die 2 

vefip. 13 
15 

17 o 

30 
45 47 
51 

JL 6 _ 

59 
I 
5 

9 

IO 30 

3o 

30 

30 
o 

30 

o 
45 Zapella, & Polaris 
Rurfus InCollo VrfaMajoris, & humerus Auri- 
g&cum fupenoribus Q mrecialinea Diflantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 45 
45 47 
47 35 
35 39 
39 38 
38 40 
45 34 
34 
34 53 

H 
53 3 5 

O 

20 35 
35 21 
21 30 

25 18 
18 
18 7 
7 
7 20 
40 
35 19 
19 
19 52. 
52 
52 45 
55 

45 15 


31 


30 


15 


31 


40 


15 


31 
19 


30 


57 


10 


57 


19 


5 


56 


43 


55 


56 


44 


IO 


56 


44 


5 43 24 
43 24 Inflrumento. Sext. M.O. Sext. M. 0. Sext.M.O. Sext.M.O. Sext.M.O. Sext.M.O. Sext. M.O. Sext.M.O. Sext. M.O. Sext.M 0. AdOcuium Vrf& Majoris,& Cornu B. & 
Rurfrs Inhumerofiniftro Vrf& Majoris, & dextrii 
Brachium Auriva In Genufinftro anteriore Vrft Majoris, & 
dextrum Brachium Aurig& Inpede dextro anteriore Vrfs Majorispr&- 
cedens, £r dextrum Brachium Auriva rvationes 

Veneris, Lunae, Fixarum. atq; Jovis. Diftamia $ a J) Limb. Occid. 

Eademdiftantia 
Rurfus Dtftantia J) Limb. fiup. a Lucida Aqml& 
Rurfus 
denuo 18 
20 

22 o 
o 

30 Diftantia J) Limb. fup. a Lucida Aqutl& 
Eadem diftantia 
Rurfus 34 
34 37 
37 45 
55 44 
44 16 
16 45 
45 42 
42 33 

33 50 
50 39 
39 46 
46 20 
25 34 

34 14 
14 3 5 
35 Diflantia ejr Al 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 38 
3S 
38 34 20 
34 40 

36 25 Sext.M.O. Sext.M.O. Sext.M.O. Sext. M.O. Sext. M.O. Jguo 
Inftrumento. Sext. M.O. 25 
25 

25 52 
54 
55 15 

20 
o Altkudo Lucidi iateris Perfei 
Rurfius Diftantia J) Limb. occid. a Marcab Pegaft 
Eadem diftantia 
Rurfas ' 25 
25 

25 55 
55 
56 30 
45 
30 34 
34 41 
50 47 
47 
47 33 
33 
31 50 

O 

50 Sext.M.O. Sext. M.O. ghiad.p. Or. Sext.M.O. Anno MACHIN^ COELESTIS LlB. II. 9$ Noveb. 1 
Die § 

vejp. N O M. DC. LVIII. Menf. Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. Noveb. 
Dicft 

mane. 6 2$ O 

6 27 30 

6 29 30 

6 31 O Obftrvationes 

Lurue & Fixarum.. Diftantia D Limb. occid. k Marcab Pevafi 
Eadem diftantia 
Rurfm DftantU & Ai 

titudmes. 
Grad. Min. Sec, 

47 30 45 

47 29 o 

47 28 o 

47 27 20 IO 34 o ln ancone fuperioris aU Cygni, & Extrema 
inferioris aU Cygni In Peclore Cygni , & Extrema inferioris aU 
Cygni. Rurfus Novaante petlm Cygni, & Extrema infe- 
rioris aU Cygni. Rurfus II o o In ancone inferioris aU Cygni , & in ancone 
fuperioris aU Cygni In Cauda Cygni,&Marcab PeaaCi 
Eadem diftantia Rurfus In Peciore Cygni, rjr Marcab Pegafi 
denub Nova ante peftus Cygm, & Marcab Pegafi 
denue In ancone inferioris aUCygni , & Marcab 
Eadem diftantia Pecafi 

Rurjm Exirema inferioHs aUCygni, & Marcab 
Pegafi. denuo 12 O dl» Cauda Cygni, & Scbeat Pegafi 
Rurfus 12 Nova ante peblus Cygni , & Scbeat Pegafi 
Eadem diftantia 
denuo In Peciore Cygni, & Scbeat Pegafi 
Eademdiftantia 
Rurfus InanconefuperiorisaU, & Scbeat Pegafi 
Rurfm Cauda Cygni, & dextrum Genu Pegafi 
Rurfus x OLucida V ,& Palilicium 
Eadem diftantia 
Rurfus 
c\enm 
Iterum Secunda V , & Palilicium 
Rurfus O o Caput Caftoris, & PaliUcium 
Eadem diftantia 
Rurfus Caput Pollucis, & Palilicium 
Rurfut Lucidus Pes j£, dr Palilicium 
Rurfm 
& c 22 47 15 
22 47 15 2S 
2$ 7 
7 43 12 
43 12 

43 T2 45 

45 Sext. M. 0. 14 


23 


IO 


14 


23 


20 


13 


43 


20 


13 


48 


^5 


16 


12 


20 


16 


12 


25 


42 


32 


30 


42 


32 


O 


42 


32 


25 


42 


32 


30 


43 


15 


25 


43 


15 


20 


43 


IO 


25 


43 


IO 


25 Sext. M. 0. SexttM.O. Sext. M. 0. 36 24 30 
36 24 o 
36 24 5 29 


42 


18 


29 


42 , 


18 


3 2 


56 


5 


32 


$6 


5 3 5 50 40 
35 51 15 
3 5 51 20 35 13 o 

3 5 12 40 

35 12 10 

3 5 12 40 42 3 5 3 5 
42 3 5 3 5 32 45 
32 25 3 5 

35 

35 32 45 
3 5 3 2 45 
3 5 3 2 45 3 8 20 3 5 
3 8 20 40 55 
•55 Jguo 
Inftrumento. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. O . Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M O. Sext. M. O. Sext. M.O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M>0. Sext. M.O. 29 IO 40 
29 10 50 
29 10 45 Sext. M.O. Anno : j* JOHANNIS HEVELII Menfi. Dies 
fi. n. fupiterDireBm 
m nGr.Leonu . fupiter circa Nov. 6 
Die g 

mane * » A N N O M. DC. LVI Temp.fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. Noveb. 2 
Die T> 

mane Menf Dies 
ft.n. Temp. fiecundu 
Horol. amb 
Hor.Min.Sec. 54 

57 3 

6 Difiantia ^, , a Lucido Pede H 
Rurfus 3 


23 


o 


3 


27 


30 


3 


35 


o 


3 


40 


o 


3 


45 


o Obfervationes 

Fixarum & Jovis. Procyon, & in Capite Q Aufiralis 
Eadem difiantia Difiantia % , a Procyone 
Eadem diflantia Diftahtia & Al 

titudines, 
Grad. Min. Sec. 35 32 45 
35 33 o 
35 32- 45 26 2 5 45 
26 25 35 Sext.M.O. Obfervationes 

Jovis,Fixarum & Mercurii. Difiantia "%,, a Cane Mmore Diftantia "%, , a Lucido Pede j£ 
denuo Diftantia "%. , a Coxa Vrfie Majoris 
Rurfm In Latere Vrfie Majoris , & Polaris 
\ Eadem diftantia 
Rurfus 
Denuo In Ventre Vrfie Majoris , & Polaris 
Eadem diftantia In Coxa Vrfs Majoris, & Polaris 
Rurftts 
denuo InTergo Vrf& Majoris , & Poiaris 
Rurfus Antepenultima Cauda Vrfie Majoris , & in 
Humero Vrfis Minoris 
Eadem diftantia 
Rurfus 
deniib Penuitima Caud&Vrfot, Majoris , &in Pe- 
itore Vrf& Minoris. Antepenultima Caud& Vrf& Majoris, & in 
Peciore Vrfe Minoris'. denub Penultima Caud& Vrf& Majoris , ejrin Hu- 
mero Vrf& Minoris. Rurfius Informis fnb Cauda Vrf& Majoris , & in 
HumeroVrfe Minoris Informis fub Caud& Vrfe Majoris & inPe- 
Uore Vrf& Minoris Rurfus 

Eadem diftantia Antepenultima Cauda Vrfie Majoris, & 
Polaris. • Rurfim Pennltima Caud& Vrfie Majoris,& Polaris 
Eadem diftantia 38 16 20 
38 16 25 DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 26 40 30 
26 40 4 5 38 34 4° 
3 8 34 4° 47 5S 45 
47 58 55 28 42 50 

28 42 20 

2$ 42 15 

28 42 15 34 4 20 
34 4 o 
34 4 20 36 52 "25 
36 52 35 
36 52 25 3 3 34 4Q 
33 35 O 

33 34 45 21 2S 15 

zV 28 25 

21 28 40 

21 28 40 

21 28 40 6>uo 
, Inftrumento. Sext. M.O. Sext.M.O. 6)U0 

Infirumento. Sext. M.O. Sext. M.O. Sext.M.O. Sext.M.O. Sext.M.O. Sext.M.O. Sext.M.O. Sext.M.O. 20 56 55 
20 56 50 21 
21 59 25 

59 25 21 
21 
21 5 3 5 
5 20 
5 20 38 19 25 
38 19 25 3 8 7 20 
3S 6 50 
38 7 30 34 42 30 
34 42 40 
34 42 30 3 5 4-6 25 
3 5 46 30 Sext. M.O. Sext.M.O. Sext. M.O. Sext.M.O. Sext.M.O. Sext: M.O. Sext. M.O. Anno MACHIN^ COELESTIS LIB. II, 97 A N N O JL LVIll. M enf. Dies 
ft.n. Nov. < 
Die g 

mane MenffDies 
ft, «. Noveb. 9 
Die B Menf. Dies 
ft. n. Noveb. 10 

£>/<? © 

mane. Temp. fecundu 
horolog. a?nbul. 
Hor.Min.Sec. 38 
42 
49 59 
I o 
3o Temp. fecundu 
horoLog.ambul. 
Hor Min.Sec. Obiervationes 

Mercur ii. Diftantia g , ab Ar&uro 
Rurfus 
denuo ALtvtudo Canis Minoris 
Eadem altitudo vationes 

Mercurii & Solis. 29 
36 42 
44 
46 
48 30 

o 
o 52 

54 27 
5 
7 
9 

io 

12 

45 
30 
3o 
40 
o 9 


45 

9 


46 


30 


10 


19 


45 11 54 Temp. fecundu 
horoloq.ambuL. 

o 

Hor.Min. Sec 44 
48 o 
45 56 30 

O 30 
3 30 6100 
6 13 ■ .O 
6 15 o 
6 16 20 6 23 6 20 J-o 
o 6 39 30 
6 42« O Diftantia g , ^ Ctf^-a «52. 

denuo Diftantia § , ^ Arcluro 
Eadem diftantia 
Rurfus 
dehuo ALtitudo § , jeddub. obcorporis tenuitatem 
Altitudo 7£ , Solts fcmidifcus viftbiliter ortus erat 

ALtiiudo O 

Altitudo O 

ALtkudo O 

ALtitudo O 

ALtitudo O DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 29 
29 
29 36 
36 

37 o 
5 5 
30 36 

36 37 
20 Diftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 42 
42 I 
4 35 
15 Sext. M. Or. 29 
29 
29 
29 45 
46 
46 
46 45 
25 
40 
45 10 
51 25 
42 Sciatencum monftrabat 
Rurfus 
denuo Hor Altiiudo O Mendiana Obfervationes Mercurii. Mercurius oriebatur 
Altitudo Arcluri Diftantia §L ■> a Cauda «5£ 
Eadem diftantia 
Rurfus Diftantia §, ab Artturo 
Altitudo § , quamvis minus accurata 
Diftantia § ab Artturo 
Eadem difiantia ALtitudo Artluri Onent. § propter Turrim Catbarin&am aliquan- 
dwm videri non potuit usq; ad hor. Diftantia § , a Spica Tip 

denuo IO 15 

IO 26 

10 29 

IO 40 

IO 48 9 49 
9 51 

10 24 ^uo 

Infrumento Sext. M.O. ghiad.p. Or. JShto 
Inftrumento. Sext. M. 0. f^uad. p. 0. §>uad. p. 0. IS" 39 DiftantiA & Al- 

titudi-nes. 
Grad. Aiin. Sec. 23 34 42 3o 30 
42 32 15 
42 3 3 o ®hiad.Az..M Inftrumento. guad. p. 0. Sext. M.O. 29 50 

4 n 

29 51 

29 51 30 

o 

30 

55 28 21 6 38 6 48 oYDiftantia § , a Cauda Q 50 30 6 56 O 
6 57 45 
6 59 45 o 30 
2 45 7 4 
7 7 
7 9 o 

30 
15 Rurfus 10 45 5 
10 46 20 42 45 45 
42 4.6 20 Dijlantia g. , ^ Artluro 
Rurfus 
denuo Diftantia $ , *£ Arffuro 

Rurfus ALiitudo §. circiter 

Altitudo Canis Minoris Occid. 

Altitudo Capella Occid. 

■ _ 29 56 20 
29 56 40 
29 56 50 29 
29 56 
56 50 
55 10 28 
31 55 
41 43. Sext. M. 0. 
J . p. Or. ^uad.p. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sexi. M. 0. Sext. M. 0. fguad. p. Or. Mercurius ve* 
fpertinus, bire* 
cbnsin z$Gr. 
fere Librtti Mercuritts irt 
maxima digres* 
fione a Soki # Anno n JOHANNIS HEVELII 

A N N O M. D.C. 


LVIII. j 
Menf. Dies 
fi.n. 


Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor. Min.Sec. 


Obfervationes 

Jovis, Luna;& Solis. 


\DifiantU & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. 


1 ^ 
Inflrumento. 
Nov. 10 
Die © 

jnane. 


7 10 45 
7 12 


Ahitudo 7£ 

Altitudo Lun& Limbi fuperioris 


51 15 O 
6 57 Q 


JShiad. p. Or. 


o 


10 16 15 

10 19 40 
10 21 50 


Altitudo © Orient. 
Eadem altitudo 

Rurfus 


14 29 O 
14 48 O 
14 54 


®>uad. P. Or. 


. 


Menf. Dies 
fi. n. 


Temp v fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Lunos &Mercurii. 


Difiantte & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


£>uo 
Inflrumento. 


Luna in Geminis 
circa 99 


Nov. 1 1 
Die 2) 
mane. 


4 4S 15 
4 53 ' 
4 56 45 
4 59 30 


Difi. J) LimbiOri.ent.abHum.dext.Onon. 

Altitudo Reguli 
Difi. D Limbi Orient. abHum. dext .Orion. 

Eadem difiantia 


27 47 50 
44 59 
27 45 30 
27 44 45 


Sext. M. O. 
J2htad. p. Or . 
Sext. M. 0. 
5 6 30 
5 9 45 
5 12 30 


Dift. J) Limbi Orientatis, a Capite Pclluas 
Eadem dftantia 
, denuo repetita 


48 6 15 
48 5 30 
48 5 


Sext. M. O. 
521 40 
5 23 45 


Altitudo Cauds, Q dub. 
Altitudo Arblun 


39 59 

23 1$ 


Quad. p.Or. 


Mercurius Vire- 
ftns in 30 Gt. 


5 3o 
5 33 


§. Oriebatur 
Altitudo 5 


1 O 


.J^uad. p, Or. 
5 36 45 
5 41 O 
5 44 30 


Diftantia § , a Cauda Sl 
Eadem diftantia 
denuo 


43 18 50 
43 21 35 
43 22 30 


Sext. M. 0. 
5 51 20 
5 55 
5 57 15 


Diftantia "$ , a Sj?ica ttp 
Eadem diftaniia 
Rurfus 


II 31 25 
11 31 45 
II 32 


Sext-» AI. 0. 
5 57 15 


g fe pone turrim Catharinmam abfcondit us 


cj; ad hor. 6 I 5 ' 


6 8 30 


Dftantia ab Arcluro 


28 SS 20 


Sext. M. 0. 
6 IO 
6 iz 
6 18 30 
6 19 50 


Altitudo Arcluri 

Aliitudo Arciuri melior priore 

Alutudo § 

Altitudo § 


30 29 O 

30 40 O 

7 32 . 

-7. 43 


^uad. p.Or. 
6 22 O 
6 24 40 
6 26 O 

6 27 45 


Diftantia g ab Artluro 
Eadem diftantia 
Rurfus 
denuo 


30 9 10 
30 10 30 
30 10 50 
30 11 30 


Sext. M, 0. 
6 29 C 


Ahitudo 5 


8 55o 


j>)uad, p. Or. 
6 32 O 


Diftantia X£. ab Arciuro 


30 11 45 


Sext. M. 0. 
6 33 40 
6 34 30 


Altitudo ArBuri 
Rurfus 


3 3 52 
34 I 


®>uad. p. 0r.\ 
Menf. Dies 
jf.n. 


Temp. fecundu 
horoloir.ambul. 
HorMin.Sec. 


Obfervationes 

Fixarmn. 


DiftantU & Al- 

titudines. ( 
Grad. Min. Sec. 


.®uo 
Inftrumento. 


* 


Nov. 1 5 
Die 2 

vejp. 


5 45 


Andromeds. Caput, aMarcab Peaafi 
Eademdifiantia 
Rurfus 
denuo 
Iterum 


20 12 10 
20 12 30 
20 13 5 
20 12 55 

20 12 55 


Sext.M.O. 


Andromed&Cingulum,ab extrema aUPegafi 
denuo 


24 1 45 
24 I 45 


Sext. M.O. 


Andromed& Pes fimfi. abExtrema aUPegaft 
Rurfus 


36 5 20 

36 5 20 


Sext. M. 0. Anno 

MACHINiE COELESTIS 


LIB. II. 


99 


A_N M O M. DC. LVllI. 


Adenf. Dies 
ft.n. 


Tew^. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor Min.Sec. 


Obfervationes. 

Fixarum. 


DiftantU & Al~ 

titudines, 
Grad. Min. Sec. 


Jguo 
Inftrumemo, 


Nov. 15 
Die § 

vefp. 
Andromeda Pesfemft. a Marcab Pegafi 
Rurfus 
denub 


46 56 10 
46 56 20 
46" 56 10 


Sext. M. 0. 


Menf. Dies 
ft.n. 
Andromeda Ctngulum, a Marcab Pegafi 
Rttrfus 
denub 


34 34 25 
34 34 30 
34 34 *S 


Sext, M.O. 


Nov. 16 
Die h 

mane. 

i 

i 


Temp. fecundii 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec, 


Obfcrvationes 

Lunse & Mercurii. 


DiftantU & Al- 

titudines, 
Grad. Min. Sec. 


Jguo 
Inftrumento* 


5 7 30 
5 12 3o 
5160 


Diftantia ]) LimbiOrientalis , aTergo Sl 
five Lucida Lumbo rum. Rurfui 
Denub 


40 9 50 
40 8 40 

40 s 15 


Sext.M.O, 


5 20 30 
5 22 40 
5 24 30 


Dftantia 2) LimbiOrientalis , a Regulo 
Eademdiftantia. 
denub 


24 3 5 3 5 
24 3 5 
24 34 O 


Sext. M.O. 


5 29 25 

5 30 40 


Altitudo Artluri 
denuo 


26 20 
26 29 O 


.ghtad. p. 0r t 


6 23 30 


Altitudo § Orient. 

Citius § videri non potuit propter Turrim 


5 28 • O 

Catharinaam. 


ghtad. p. Or. 


6 26 30 
6 29 15 

6 30 40 


Dtftantia § , a Cauda & 
Eadem diftantia 
Repetita 


48 57 30 
48 58 20 
48 5 8 5 5 


Sext.M.O. 


6 40 
6 42 1 5 
6 44 20 
6 47 
6 48 45 


Diftantia Q,ab ArSiuro 
Eadem diftantia 
Repetita 
Rurfus 
denub 


32 23 45 
32 24 15 
32 25 20 
32 25 30 

32 25 50 


Sext.M.O. 


6 51 10 

6 53 


Altitudo Arbluri Orient. 
Eadem altttudo 


38 O 
3 8 10 


Jguad. p. Or. 


6 56 O 


Altitudo § circiter 


9 26 


®>uad. p. On 


' Nov. 17 
Die © 


8 b 


Lucida V , & Lucidum latus Perfei 
Rurfus . ' ■> r 


30 23 20 
30 23 15 


Sext. M.O, •' 


Menf. Dies 
ft.n. 


Temp.fecundu 
horolo^.ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


J>hto 
Inftmmento. 


Nov. 21 
£>z> 2J. 

veff. 

1 

i 


6 30 
6 31 20 


Altitudo ArBuri Orientalis 
Rurfus 


34 59 

35 15 


Jguad. p. Or. 
Pes Andromedx, a Marchb Peaafi 

s £> J 

Denuo 


46! 56 5 

46: 56 10 


Sext.M.O. 
Cingulum Andromeda,a LtfCrin-QolloPegafi 
Rurfus 
denub 


41 42 3-5 
41 42 45 
41 42 3 5 


Sext. M.O. 
CingulumAndromed& , & Os Pegafi 
-Rurfus 


53 9 
53 9 


Sext.M.O. \ 
Pes Andromeda, & Lucidain Collo Pegafi 
Eadem difiantia 


54 I 45 
54 1 45 


Sext.M.O. 


8 30 


In Ancone aU fuperioris Cygni,& Lucida in 
Collo Pegafi. Rurfus 


50 54 20 
50 54 10 


Sext.M.O. 
Nova ante Pet~iusCygni,& Extrema aUPe- 
Eadem diftantia (gafi 
Rurfus 


56 20 40 
56 20 
56 20 


Sext.M.O. 
dnb. 
In Peclore Cygni,& Extrema aU Pegafi 

Rurfus 


55 47 30 
55 47 30 


Sext.M.O. Luna. inlimite 
~4uftrino, «y in Mercurius t>ire- 
Elus in 6 GUd. 

m; N 2 Anno . 100 JOHANNIS HEVELIt Menf. Dies 
ft.n. Metwttts non~ 
nunqnam appa- 
ret, etiamfijux- 
ta Ephemerides 
apparere band 
debeat. Nov. z i 
Dte % 

vefp. A N N O M. DC. XV III. Temp. fecundu 
horolog. ambul 
Hor. Min.Sec. Menf. Dies 
ft.n. Cauda Cjgni,& ExtremA aU Pegafi 
Eadem diftantia 
Repetita 
Denuo 
Rurfus In Ancone inferioris aU Cjgni , & Extrema 
aU Pegafi 
Eadem diftantia 
Rurfus Extrema inferioris aU Cjgni , & Extrema 
aU Pegaft Rurfus Temp.fec.alti- 

td. correct. 
Hor.Min.Sec. Nov. 26 
Dietf 

mane. Menf. Dies Novemb.1% 
Die •% 

vefp. Menf. Dies 
ft.n. 19 7 23 '7 25 Temp. fecnndu 
horolog. am, 
Hor.Min.5ec, Obfervationes Fixarum. DtftamU & Al- 

timdines. 
Grad. Min. Sec Extrema aU Pegafi , & Genu dextru Pegafi 
Rurfus Scheat Pegafi , & Extrema aU Pegafi 
Eadem diftantia 
Repetita 
Rurfus 
denuo C)bfervationes 

Mercurii. 53 
53 

53 
53 
53 28 

28 
28 
28 IO 
25 

15 

IO 

IO 5o 
50 

50 

50 7 15 

6 25 

6 ys 

6 55 Sext.M.O. 43 54 o 
43 53 55 Sext. M.O. 25 36 20 
25 36 20 20 
20 
20 
20 
20 38 
37 
37 
3S 
38 IO 
50 
30 
10 

10 Altuudines. ' 
Grad. Min. Sec. SecundumCalculumCl.Etchftadii,Mercurius hoc die non 
debebat amplius apparere ; iftum tawen adhuc fatis longe di- 
ftante a Sole admodu clare confpeximus. Si idcitius advertisfem 
altcpuot diftantias a diverfis Fixis capere haud fuisfet diffictle. Cum altus esfet ArEturus 
Mercurius elevabatur 
Altitudo ArEluri 
Mercurii Altitttdo Altitudo Arcturi 
Altitudo Mercurii 
Sub eodem fere deprehendebantur verticali ; 
§ tame paullo occafum verfus declinabat. Obfervationes 

Fixarum. Luctda Y ,& in CaudaCetiLucidaAuftralis 
denuo Lucida V , & in.Cauda Ceti Borealts 
Eadem diftantta 
Rurfus Nov. 3 O 
Dle B 

vejp' Temp, fecundu 
horotog. ambul. 
Hor.Min. Sec. Capella, & Mandtbula Ceti 
Rurfus 
denuo 1 Lucida V , & inflexura lateris Perfei 
denub Obfervationes 

Fixarum. Humerus dexter Aurig<£,& inLatere Vrfie 
Majoris Bwchmm dextrum Auriga , & tn Latere 
Vrfia Majoris 

Rurfus 4<5 

5 
46 

5 o 
o 

30 
30 46 
6 45 

o Diftantis & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. guo 
Inftrumemo. Sext.M.O. Sext. M.O. Sext.M.O. guo 
Inftrumento. Nudo Oculo §uad. p. Or. 6>uad. p. Or. 46 
46 II 
II 40 
40 41 
41 

41 38 55 

39 15 
39 15 51 

51 
51 4 30 

5 o 

5 o 30 5 3 20 
30 53 20 Diftantu & Al 

tkudines. 
Grad. Min. Sec 
50 
50 45 19 
45 19 51 24 o 
51 23 45 

51 23 4y £uo 
Inftrttmento. Sext.M.O. Sext. M. 0. Sext.M.O. Sext.M.O. guo 
Inftrumento. Sext.M. O. Sext.M.O. Atmo MACHINj^ COELESTlS LIB. II. ioi A N N O M. DC. 


LVIII. 


Menf Dies 
ft.n, 


Temp.fiecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Lunse. 


DiftantU & Al 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


£uo 
Inftrumento. 


Decemb. 3 
Die d* 

vefip. 


6 OO 

6 4 30 
670 


Diftantia D Limbi occident. abOre Pegafi 
Eadem difiantia 
Repetita 


40 21 O 
40 21 3? 
40 22 45 


SexuM.O. 


6 17 30 
6 20 O 
6 23 30 

6 27 , 45 


Dift. D £*>»£* occidentaiis a Capite Medufia 
Eadem diftantia 
Rurfius 
denub 


49 14 15 

49 12 5 5 
49 11 3 5 
49 9 35 


Sext-.M.O. 


Menf. Dies 
fi. n. 


Temp. fecundii 
Horol. ambul. 
Hor.Mm.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Jguo 
Inftrumento. 


Decemb. 4 
DieQ 

mane. 


2 30 O 


Canis Minor five Procyon , & Humermfi- 
nifter Orionis. Rurfim 


3 3 27 20 
3 3 27 20 


Sext.M.O. 


> 


Canis Minor 3 & Humerus dexter Orionis 
Rurfius 
denub 


26 2 «20 
26 2 IO 
26 2 15 


Sext. M.O. 


300 


Cants Minor, & PaUUcium 
Rurfius 


46 20 30 
46 20 30 


Sext.M.O. 
CamsMinor , & Comu Aufirinum \$ 
Rurfius 
denub 


33 31 55 
33 31 40 
33 31 40 


Sext.M.O. 
Canis Minor , aCornu Boreo & 
Eadem difiantia 
Rurfius 


39 12 35 
39 12 40- 
39 12 45 


Sext. M. 0. 


- 


Canis Mmor, & finifierpes Auriga dub 


46 55 10 

Diftanti& & Al- 

titudines. 
Grad. Mi.n. Sec. 


Sext. M O. 


Menf. jDies 
ft. n. 


Temp. fiecundu 
horoiog. ambul. 
H0r.M1n.Sec. 


Obfervationes 

Lunse. 


6)uo 
Inftrumento. 


Decemb. 6 
J Die 2 

vefi. 


60 O 
6215 


Altitudo CapelU 
denub 


36 43 
36 59 


®hiad. p, Or. 


670 
6 IO 30 
6 12 20 
6 15 30 


Difiant. D Limbioccid.a Capite Andromed, 
Eademdiftantia - 
Repeuta 
denub 


38 42 13 
38 43 45 
3 8 44 15 
38 45 20 


Sext.M.O. 


6 24 30 
6 30 30 
6 33 30 
6 35 15 
6 37 20 
6 40 15 
6 42 40 


Diftantia D Limbi occidentalis a Capeiia 
■ Eadem diftantia 
Repetita 
Denub 
Rurfius 
Deriub 
Rurfim 


41 21 30 
41 18 45 
41 16 40 
41 16 30 
41 13 40 
41 12 30 
41 II 35 


Sext. M.O. 


6 48 20 
6 50 10 


Aititudo Capella 
Rurfius 


43 9 O 

43 20 


$)uad. p. Or. 


Menf Dies 
ft, n. 


7~«?»z&. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. 


Obfervationes 

Jovis. 


DiftantU ejr Al- 

tuudines. 
Grad. Min. Sec. 


.Quo 
Inftfumento. 


Decemb. 7 
Die |? 

mane. 


4 30 C 


Di/iantia ^ , a Cauda Q 


35 31 35 


Sext.M.O. 


4 32 15 

4 34 c 


Aititudo Arfiuri 

Eadem altitudo. 


30 48 O 

31 1 


6)uad. p. Ori 
4 35 3C 


Difiantia ^ a Cauda Sl 


3 5 31 30 


Sext. M.O. 


4 44 C 
4 48 c 


Diftantia ^ , a Cafioris Captte 


28 56 50 


Sext.MtO. 


denuo 


28 56 50 Luna <i Limite 
Boreali recens 
in V. Luna vergesai fnpiier Retrd- 
gradns ftatim 
pofi flationeob- 
fervatits in 14 
Grad.Leonisi N 3 Anno ior JOHANNIS HEVELll A N N O M. DC. LVIIL Menf. Dies 
ft. ri. Temp.fecundit 
horolog. ambtil. 
Hor.Min.Sec. Decemb. 7 
Die B 

mane. Menf. Dtes 
J.n. Decemb. I 3 
DieQ 

vefp. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 3o Obfervationes 

Flxarum. Poltux, & Regulus 
Rurfus Caftor, & Regulus 
Eadew diftantia 
denuo. Caftor ., & LticidainCollo 
Badem diftantia 
denuo Pollux , & Luctda in Collo Sl Caftor , & m Captte Sl Auftralis 
Eadem diftantia Procjon, & Cor Hjdra 
denuo Procyon, & Cornu Boreum & 
Rurfus 
Deriuo In Capite St Auftralis , & Cauda St 
Rurfus Lucida in Collo $1 , & Cauda ££ Obfervationes. 

Fixarum. Lucida V , & H&dus fequens AuriaA 
Rurfus Luctda Y ,&m Capite H&dtAurig* 
Rurfus Lucida MandibuU Ceti,& fuperior PesAu- 
denuo ( ri<r<£ SuperiorPes Auriga, &Media in Ore Ceti 
Rurfus Humerus dexter Auriga , & Paliltcium 
Rurfus Brachium dextrum Aurig<& , & Palilicium 
Eadem dtfta ntia 
Rurfus Humerus dexterAurigA, &inLatere Vrfct 
Majoris. denuo Brachmm dextrum Attrigct,&inLatereVr- 
fa Majoris. Caftons Caput , &w Ventre Vrfie, Majoris 
Rurfus 
Eadem difiantia Cafioris Caput,& in Latere Vrf<t Majoris 
Rurfus Pollucis Caput , & in Latere Vrfit fflajoris 
Rurfus Lttcida V , & Scheat Pegafi 
Eadem diflantia Difiantia, & Al 

titudmes. 
Grad. Min. Sec 37 
37 o 25 
o 20 40 3 I 40 
40 31 25 
40 31 25 38 46 50 
38 47 50 
38 47 45 36 
36 .30 
35 29 58 O 
29 58 30 
29 58 2,0 30 20 4,5 
3b 20 45 39 12 40 
39 12 40 
39 12 35 30 28 30 
30 28 30 21 
21 58 25 
58 55 Difiantu & Al- 

titudinss. 
Grad. Min. Sec 41 16 35 
41 16 45 41 
41 2 40 
2 40 39 30 15 

39 30 10 43 13 30 
43 13 30 33 


24 


50 


33 


24 


50 


27 


45 


40 


27 


45 

27 


45 


45 19 55 

45 20 o 51 


23 


40 


51 


23 


35 


43 


I 


20 


43 


I 


55 


43 


I 


50 44 39 20 
44 39 20 46 46 15 
46 46 10 41 18 30 
4i 18 3$ Jguo 
Infirumento. Sext. M. 0. Sext.M. Or. Sext, M. C . Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. gtiO 

Inftrumento. Sext. M. O. Sext. M, 0, Sext. M. 0. Sext.M.O. Sext. M.O. Sext.M.O. Sext. M. 0. Sext.M.O. Sext. M. O. •■ Sext.M.O. Sext. M.O. Sext. M.O. Anuo MACHINA COELESTIS LIB. II. »°3 A N N O M. DC. LVIII. 


Menf. Dtes 
ft. n. 


Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. • 


Diftantim. & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


J$uo 
Ihftrumento. 


Decemb. I 3 
Die 2 


900 
vefp. 


Caput Andromedd, & Lucida Y 
denub 


27 8 40 
27 8 40 


Sext. M. 0. 


Menf. Dies 
ft. n. 


Temp. fecundu 
horoloa. ambul. 
Hor Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Diflantia & Al- 

titudines . 
Grdd. Min. Sec. 


guo 
Jhftrumento. , 


Decemb. 14 
Die J) 

™fp- , 


6 15 O 


Secunda V , & dexter Humerus Perfei 
Eadem diftantia 
Rurfus 


35 20 35 
35 20 50 
3 5 20 55 


Sext. M.O. \ 
Lucida y , & dexter Humerus Perfei 
Rurfus 
denub 


31 57 
31 57 15 
3 1 57 


Sext. M. 0. 
Secunda Y , & Lucidumlams Perfei 
Rurfus 


34 2 45 
34 2. 45 


Sext.M. O. 
Lucida V, & Lucidum latus Perjei 


30 23 20 


Sext. M. 0. 
Secunda Y,&m flexura Lateris Perfei 
Rurfpu 
denub 


34 40 40 

34 41 5 

34 40 40 


Sext. M.O. 


7 45 


Secunda Y , & Caput Medufa 
Eadem diftantid 
denub 


25 28 

25 28 30 
25 28 25 


Sext. M.O. 


8 30 


Humerus.dexter Orionis , & Rwel Orionis 
denub 


18 36 45 
18 36 40 


Sext. M. 0. 
Humerusdexter Orionis, &in CinguloOrio- 
nis media. Rurfus 
denub 


9 50 25 
9 50 45 
9 50 45 


Sext. M. 0. 
Procjon , & Rigel Orionis 
Eadem diftantia 
denub 


38 36 35 
38 36 20 
38 36 35 


Sext. M.O. 


Menf. Dies 
ft.n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum & Jovis. 


Diftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Jhto 
Jhjirumento. 


Decemb. 2 1 
Die & 

vefp. 


IO 15 


Procjon , & dexterPes Orionis 
denub 


31 3$ 5 
31 38 5 


Sext.M.O. 
Procjon,& Jnftma in Enfe Orionis dub. 


32 57 45 


Sext. M. 0. 
Procjon, &media Cmguli Orionis 
Eademdiftantia 
denub 


31 29 5 
31 29 15 
31 29 15 


Sext. M. 0. 


II O O 


Diftantia % , d Procjone 
Eadem diftantia 


26 47 30 
26 47 30 


Sext. M. . 
Diftantia "%. , a Lucido Pede n 
Eadem diftantia 
Sedincertte propter intercurrentes nubes 


3 8 36 40 
38 37 10 
38 36 25 


Sext.M.O.. 


Menf. Dies 
ft.n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Miu. Sec 


J$uo 
Inftrumento. 


Decemb. 26 

Die % 

vefp. 


6 15 O 


Dextrum Brachium Auriga , & Lucida 
MandibuU Ceti. Rurfm 


52 19 3 
52 19 30 


Sext. M. 0. 
Dextrum Brachium Auriga , & media in 
OreCeti. denuo 


56 18 
56 18 O 


Sext.M. 0. 
Capella, & medta in Ore Ceti 
Rurfus 


54 H 
54 13 55 


Sext. M. 0. fttpiter in 13 
Grad. Leonis. Anno io4 JOHANNIS HEVELII 1 ANNO M, .DC,, % Menf Dies 
fi.n. Temp.fe cundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Desemb. 26 
Die ■%. 

vefp. 7 II I* II 40 Obfcrvationes 

Fixarujm & Jovis. Diflantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec, Humerus dexter Auriga , & Lucidd Man- 
dibultt Ceti Rurfus Media in Ore Ceti, & Cornu Boreum & 
Eadem diftantia 
Rurfus Cephei Cingulum, & Folaris 
denuo 
Rurfus Cephei Humerus dexter, & Polaris 
Eadem diflantia 
denuo Pollux,&in Vemre Vrfie Majorts 
Rurfus Pollux, & in Coxa Vrfia Majoris 
Eademdiflantia Cafior, & in Coxa Vrfa Majorts 
Eadem diftantia 
denue Procyon, & Infima in^Enfe rionis Procyon, & in Eridano clara fupra Rigel 
Rurfus Procyon, & in Cingulo Orionis pr&cedens 
Rurfius Procyon, & CmguliOrionis ultima rientalis 
Rurfius Procyon, & in Manubrio Enfis Orionis 
Eadem difiantia 
Rurjus Difiantia 2£ , a Procyone 
Rurfus 
& denub Difiantia ^ , a Lucido pede H 
Rurfus AndromedtiL Lucidus Pes, & Paiilicium 
Eadem diftantia 
Rurfus Caput Meduf&, & Palilicium 
Eadem difiantia 
Rurfus Humerus dexter Perfei, & Palilicium 
denuo Fulgens latus Perjei, & Paliliuum 
denuo In flexura Lateris Perfiei, & Palilicium 
Rurfui Stnifirum Genu Perfei , & PaliUcium 
Eadem difiantia 
Rurfus Sequens finifiri Pedis Perjei , & Paliliuum 
denub 56 1 5 
56 15 50 
50 
50 32 
32 39 
39 38 
38 18 

18 16 
16 3Q 3 3 
30 33 13 
13 15 

10 4<5 16 30 
4<5 16 45 
46 16 40 19 16 45 
19 16 25 
19 16 30 Sext.M. 0. 27 16 45 
2.7 16 30 
27 1,6 45 Sext. M. 0. 44 3 8 
44 3 8 o 5 1 24 o 
5i 24 30 
3 1 2 4 30 

II 3 5 
II 50 
II 55 56 35 

57 25 30 
30 32 20 30 
32 20 30 10 
10 34 37 IO 
34 37 o 
34 37 10 JgtffO 

Infirumento. 

Sext.M.O. Sext, M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M.O. Sext. M.O . Sext. M. 0. Sext. M. 0. 26 30 35 
26 31 IO 
26 30 35 55 
5 5 41 24 30 
41 24 3 5 
41 24 35 30 53 50 
30 54 25 
30 54 25 25 
3 5' 41 
41 

36 20 40 

36 20 40 

13 "6 55 

33 6 50 24 5 3 50 
24 54 25 
24 5 3 50 Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext.M.O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext.M.O. Sext. M. O. 10 
15 Sext. M. O. Sext. M.O. Anno MACHIN^ COELESTIS LIB. II. ioj Menf. Dies 
ft.n. A N N O M. DC. LVIII. Decemb. 26 
Die % 
mane. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Decemb. 27 Menf. Dies 
ft. n. Decemb. 29 
DieQ 

vefp. Menf. Dies 
ft.n. Decemb. 3 I 
Die cff 
mane. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min, Sec. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 5 30 Obfervationes 

Fixarum. Humerw dexterPerfei,& Cornu Boreum & 
Rurfus FulgenslatusPerjei,& CornuBoream & 
Eadem diftantia 
Repetka, 
Rurfus 
Denuo 

In flexura Lateris Perfei, & Cornu Bor. & 
Denuo Caput Andromed&,^r Cauda Cyo-ni Obftrvationes 

Fixarum. Caput ' Andromedtz, , & Cauda Cjgni 
Eadem diftantia 
Denuo. Caput Andromeda , & Lucida Y Obfervationes. 

Fixarum & Saturni. Menf Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. Eodem Die 
dtimo Dec. 
vefp. Cor Leonis, & Spica flp 
Denuo Diftantia Jy a Cauda Sl 
Diftantia J> , a Spica HJ> 27 
3o 40 

44 G 

30 45 
46 20 
3o 55 
59 40 
45 O 45 15 6 14 30 19 

23 30 
o Lucida in Collo Sl , & Cauda ££ 
Rurfus 
Denuo In Coilo & Borea , & Cauda & 
Rurfus Arcturus, & Cauda Q 
Eadem diflantia 
Rurfus 
Denuo Lucida in Collo Sl , & Spica HJJ 
Denuo Obfervationes 

Veneris & Lunae. Diftantia £ , a jL uc ida AquiU 
Rurfus Dftantia § , a Petlore Cygni 
Rurfus Altitudo 2 
Rurfm Diftantia Q,abOre Pegafi 
Denub. Altitudo g Diftantia g ,abOre Pe<rafi DiftanttA & AL-\ ^uo 

timdmes. Inftrumentv. 

Grad. Min. SecJ 35 
35 50 
50 30 
■25 31 
31 
31 
31 
31 22 
22 
22 
23 
22 27 

27 41 
41 40 

30 

15 

O 

40 

IO 
IO Sext. M. Or. 43 24 Sext. M. 0. Sext. M.O. DiftantiA & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 43 
43 
43 24 

24 
24 25 

15 
10 ~7. Diftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 21 
21 
21 57 
58 
58 Sext. M. O. j£)uo 
Inftrumento, Sext. M. 0. Sext. M.O. 6)uo 
Inftrumento. 50 
45 
45 23 
23 33 
33 45 

45 35 

3 5 
35 
3 5 22 
22 
22 

22 35 
15 

30 
30 Sext. M. 0. 54 
54 o 
55 * Sext.M.O. 55 

55 9 
9 20 

IO 42 
lO 41 

43 5 
50 Difiant. 1) Li mbi Borealis , a Scheat Pegafi Diftantia D Limbi Occid. k Marcab Pegafi 
Eadem diftantia 

O DiftantU & Al- 

titudines, 
Grad. Min. Sec. 38 
38. 33 
3 3*' 35 
3 5 57 
57 4 
4 30 
10 Sext. M.O. Sext. M. O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. guo 
Inflrumento. Sext. AI. 0. 13 
13 26 
19 22 
22 17 
17 15 
15 II 52 22 16 50 Sext. M.O. Satutnus I)i?e* 
Bus in 30 Gr. Fenus vefperti- 
na direSa in %%, 
Grad. &gt t '.. p. Or. Sext. M. 0. $>uad. p. Or. 32 44 10 28 
2$ 44 
46 40 

5 Sext. M. O. 
Sext. mTo7 Sext. M. 0. Anno Lutid recens a 
Limite Eor. in 

Y io6 JOHANNIS HEVELII A N N O M. DC. LVIII. 


Menf. Dies 
ft.n. 


Temp.fecundu 
borolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Obftrvationes 

Lunx & Fixarum. 


DiftamU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Inftrumento 


Decemb. 3 I 
Die oJ 

vefp. 


6 34 30 
6 3S 15 

6 41 30 


Dift. 5) Limbi Occident. a Lhc latere Perfei 
E/tdem diftantia 
Rurfus 


49 36 25 
49 3 6 20 

49 3 5 40 


Sext.M.O. 


6 45 
6 46 45 


Ahitudo Palilicii 
Eadem altitudo 


39 51 O 
3 9 59 O 


JStuad,. p. Or. 


A N N O M. DC. LIX. 


Menf Diesx 
ft. n. 


lemp. fecundu 
'oorolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Obfervationes. 

Fixarum. 


Diftantis. & Al- 

- titudines. 
Grad. Min. Sec. 


JShto 
' Injirumento. 


fanuarii 1 
Die § 

mane 


O 4S 20 


]) occidere vifa , & Momibus prorfus tegi 
Hnmerus dexter Orionis , & Pdilicium 
Rurfus 
denuo 


2 1 24 10 
21 24 20 
21 24 IO 


Sext. M. 0. 
In Cingulo Orionis ultimaOrienta/is, & Pa~ 
denuo ( Ulicium 


24 26 45 
24 26 45 


Sext.M.O. 
Indngulo Ononis medta, & Palilicium 
Rurfus 


23 8 5o 
23 8 50^ 


Sext.M.O. 
In Cmgulo Orionisprima, & PaUlkium 
denuo 


21 47 25 
21 47 25 


Sext.M.O. 
Humerus finifter Orionis, & Palilicium 
Eademiiftantia 


15 47 20 
.15 47 15 


Sext.M.O. 
Humerusfinifter Orionts & Oculus Bor. b 
Eadem diftantia 
Rurftu 


18 49 45 
18 50 25 
18 49 45 


Sext. M. 0. 
Humerusdexter Orionis, & Oculus Bor. & 
Rurfus 


24 6 15 

24 6 20 


Sext.M.O. 
Humerus dexter Orionis, & fequens fimftn 
pedis Perfei 
Rurfus 


37 18 45 
37 19 O 
37 18 50 


Sext. M.O. 
Humer. dext. Ononis ,& finiftruGenu Perfei 
Eadem diftantia. 
Denuo 


41 50 55 

41 50 30 
41 5o 30 


Sext. M. 0. 
Humerus dexter Ortonis, & in flexura late- 
ris Perfei Rurfui 


49 IO 25' 
49 IO 30 


Sext. M. 0. 
Humer. dext. Orion. & fulgens latm Perfei 
Eadem diftantia 
Repettta 
Videbatur refraElioni jam obnoxia. 
Denm 


52 48 45 
52 49 20 
52 49 30 

52 49 

52 49 O 


Sext.M.O. 
Sinifter PesAuriga,& tnfexura laterisPer- 
Denuo ( fei 


20 13 O 
20 12 55 


Sext.M.O. 
Sinifter Pes AurigA , & fulgens latus Perjei 
Eadem dtftantia 
Rurfus 
Denuo 


23 53 25 
23 53 45 
23 53 55 
23 ( 53 45 


Sext.M.O. 
Smfter Pes Aurtgts., & Humer. dext.PerJe* 
Eadem dtftantia 
Rurfus 
Denuo 


28 27 45 
28 27 20 
28 27 35 
2S 27 50 


Sext.M.O. AmiQ MACHIN^ COELESTIS LIB. II. *o? 

A N N O M. DC. 


LIX. 
Menf. Dtes 
ft. n. 


Temp» fecundu 
horolog. ambul 
Hor Min. Sec 


Obfervationes 

Fixarum. 


DijiantU & AL 

titudines . 
Grad. Min. Sec 


Jguo 
Inftrumento. 
fanuarii I 

Dte $ 

mane. 


4 o 


c 


Caftor , & Capella. 
Rurfus 


30 
30 


45 
45 


Sext.M.O. 


* 
Pollux , & Capella 
Denm 


34 
34 


17 

^7 


30 
35 


Sext. M. O. 


Pollux, & Humerus dexter Auriga 
Rurfus 


26 
26 


59 
59 


40 
45 


Sext. M. 0. 


Caftdr , & Humerus dexter Aurigd 
Rurfus 


22 
22 


37 
36 


O 
55 


Sext. M 0. 


Capella, & in flexura Caiftopea 
Rurfus 


39 
39 


31 
31 


20 

20 


Sext.M.O. 
5 o 

Capella, & fimftrum Genu Casftopea 
Denub 


36 

36 


2 
2 


15 
18 


Sext.M.O. 


Capella, &dextrum Genu Casftopea 
Denuo 


32 
32 


48 
48 


30 
25 


Sext. M. 0. 


Capella , ■& Luctda Cathedra. Casfiope* , 
Eadem diftantia 
Rurfus 


45 
45 
45 


42 

42 
42 


30 
40 
35 


Sext. M. 0. 


Humerus dexier AurigA, & inflexura Cas- 
Rurfus ■ (fioped 


45 
45 


26 
26 


45 

50 


Sext.M. O. 


Humerits dexter Auriga , & ftmftrum Genu 
Cas(tope<e,. denub 


42 

42 


5 
5 


25 
2 5 


Sext. M. 0. 
6 O 

Humerus dexter Aurtga , & Genudextrum 
Eadem diftamia ( Casfiope& 
De> ub 


3S 
38 
38 


23 
22 
23 


10 
45 
10 


Sext. M.O. 


Capella, & Schedir Casfiopea 
Rurfus 


42 
42 


30 
30 


10 

10 


Sext. M. 0. 


Humerus dexter Auriga., & Schedtr Casfto- 
Rurfus pea 
Denub 


48 

48 
48 


48 
48 
48 40 
40 


Sext. M.O. 

< 
6 30 


o 


Humerus dexter Aurtg<&, ejr Lucida Cathe- 
dr& Casfiope£ Rurfus 


51 

51 


35 

35 


15 

20 


Sext. M. 0. 
Menf. Dies 
ft.n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Lunae. 


DSfta 

H 

Grad. 

40 

25 
40 


ttia & Al~ 
tudtnes. 
Min. Sec. 


JShto 
Infirumento. 
fanuarii 9 
Die 2f. 

vefp. 


9 O 
9 I 
9 4 


o 

30 

o 


Altitudo Humeri dextriOrionis 
Altitudo Riqel Orionis 
Altitudo Humeri dextri Orionis 


33 
35 
46 ^uad. p. Or. 
9 io 
9 13 
9 16 
9 19 
9 21 


30 

o 

o 

o 

30 


Dift. J) Ltmbi Orient. abHum. dext.Orion. 
Eadem diftantia 
Repetita 
Denub 
Rurfus 


40 
40 
40 
40 
40 


35 

36 
36 

i7 
38 


30 
10 
30 
3o. 
50 


Sext. M. 0. 


Luna circd Li. 
mitem ^ufirinii 
in principin. 


9 25 
9 28 
9 30 
9 33 


30 
o 
o 
o 


Diftantia J) Limbi Oriental. a Rtgel Ortoms 
Eademdiftantia 
Rurfus 
Denub 


55 
55 
55 
55 


8 
IO 
II 

12 


45 

20 

25 
20 


Sext. M. 0. 
9 38 
9 l 47 


o 
o 


Videbaiur Circulus albus circaLuna,cujus 
Limbimargo interior diflabat a Centro }) 

Centrum J) diflabat a Regtilo Sl,cjui mar- 
tnnemLimbi Circularis attingebat interiorem 

Item Exterior margo Circuli tangebat ver- 
fus Orientem Lucidam Colli Q ; verfus Bo- 
ream verb Caput Caftoris. 


22 

22 


56 
19 


30 
O 

1 O z Anno io8 JOHANNIS HEVELII ANNO M. DC 


. LIX. 


fupiter in II 
Grttd. Leonis 


Menf. Dies 
ft.n. 


Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Jovis & Fixarum. 


Diftanti& & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Jguo 
Infrumento. 


fanuarii 9 

Die 7/. 

vefp. 


9 53 O 

9 56 O 


Diftantia "%, , ab Humero dextrv Orionis 
Vropter Lun&fplendorem minus accurata 
htZ c obfervatio. 


48 52 
48 52 


5 
5 


Sext. M. 0. 
IO I o 
IO 3 


Difiantia £/ 5 a Procyone 
Rurfus 


25 26 
25 26 


5 5 
45 


Sext. M. 0. 
io 7 30 
10 io o 


Altitudo Procyonis 
Eadem altitudo 


36 43 

36 54 


O 


J^uad, p. Or. 

* 


Menf. Dies 
ft. ». 

fanuarii lO 
Die § 

vefi>. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. MimSec. 


Obfervationes 

Fixarum, Jovis & Lunae. 


Diftantia. & Al- 

titudines. 
Grad. Min, Sec. 


Jghi.Q 

Inftrumento. 


6 40 O 


Lucida V J & dextrum Genu Pegafi 
Denuo 


.45 39 
45 39 


15 

15 


Sext.M.O. 


Secunda Y , & dexirum Genu Pegafi 
Rurfus 


43 5 5 
43 5 5 


3 5 

30 


Sext. M. 0. 


Secunda Y , & Scheat Pegafi 

StelU htg. propter rariores nubes minus 
erant jufio confpictta 


39 22 
39 22 
39 22 


20 
10 

15 


Sext. M. Q. 


Caput Andromed&, & fecunda Y 
Eadem dftantia 


25 24 

25 24 


30 
25 


Sext. M. 0. 
* 


Cingulum AnAromed&, & Lucida Y * 
Denuo ■ 


17 2J 

17 23 


50 
55 


Sext. M. 0. 


LucidaArietis,&Lucida Cathednn. Casfiopea 
Rurfus 


41 19 
41 19 


25 

25 


Sext.M.O. 


Lucida Y , & Schedir Casfiopea 
EMem diftantia 
Repetita 
Rurfus 
Denuo 


36 38 
36 39 
36 38 
36 39 
36 39 


40 
10 
50 
10 
10 


Sext. M. 0. 


Lucida Y , & in flexuraadCoxas Casfiopeat. 

Denuo 


39 II 
39 II 


25 
25 


Sext. M. Or. 


% 


9 33 O 


Diftantia "% , a Procjone 
Eadem diftantia 


25 21 

25 21 


15 
15 


Sext. M. 0. 
9 4-6o 


Diftantia "%. , a Lucido Pede Geminorum 
Denuo 


36 43 
36 43 


45 
45 


Sext.M.O. 


Luna in ipfo Li- 
mtte~4ufiral.in 
medio Leoms 


9 56 O 
9 59 

10 1 
IO 3 O 
IO 6 O 


Diftantia J) Limbi Orientalis a Procjone 
Eadem diftantia 

Repetita 

Rurfus 
Iterum 


27 22 
27 24 
27 25 
27 26 

27 27 


35 

20 
30 

20 
20 


Sext. M. 0. 
10 il 


Dftantia ]) LimbiOrientalisa Sirio ,- 


4 S 4 


45 


Sext.M.O. 
IO 12 O 


Altitudo Sirii 


18 51 

J^uad. P.Or 
IO 13 

10 20 30 
10 22 45 


Diftant. D Limbi Orientalis, a Sirio 
Eadem diftantia 
Rurfus 


48 7 
48 8 
48 8 


10 
20 
55 


Sext. M. 0. 
IO 25 


Altitudo Procvonis 


39 3 

J^uad. p. Or. 


X 
Sirius , & Procjon 
Denuo 


25 41 
25 41 


25 
25 

40 
55 

40 
40 


Sext. M. 0. 


• 
Sirius , & RigelOrionis 
Eadem dtftantia 
■ Rurfus 
Denuo . 


23 41 
23 41 
23 41 

23 41 


Sext. M. 0. 


Anno M : ACHINiE COELESTIS LlB. II. J09 Menf. Dies 
fi.n. A N N O M. DC. LIX. Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. fanuarii 1 1 
Die h 

vefp. 30 fanuariil^. 6 30 
Dietfvefp. Secunda Y, & Cornu Boreum tf 
Eadem diftantia 
Denub Prima Y , & Cornu Boreum & 
Rftrfus 
Denub OblerviSohes 

Fixarum. Lucida Y , & Cornu Boreum & 
Eadem diftantia 
Rurfus Lucida MandibuU Cett,& dext.hum.Orion. 
Rurfus Diftantu& Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec, 44 
44 
44 43 
42 
43 o 

40 

o 48 

4S 

48 18 
18 25 

50 49 

49 
49 6 
6 
6 30 

5 

25 JShto 
Lnftrumento. Sext. M.O. Sext. M. O. Media Tn Ore Ceti, & dexter humerus Orion 
Eadem difkantia lnCljpeoOnonisclarisftma,&CapmPollucts 
Denub CapmCaftons, & Cornu Auftrinum & 
Eadem diftantia Caput Caftorts, & Calx Caftoris Caput Caftons , & prima CingultOrionis 
Rurfus CaputCaftoris, & media CinguUOrionts * 
Denub CaputPollucis, & prima Cingult Orioms 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub Menft Dies Temp.fecundH 

ft. n. horolog. ambul. 

Hor. Min.Sec Caput Caftoris,& ultima Cingutt Onon.ftve 

Rtir f™ ° (OritntaUs 

Denub 43 
43 6 
6 30 

30 47 
47 46 
46 34 
J4 

34* 
34 10 
10 

40 
40 Sext.M.O. 28 
28 II 

II 45 
45 18 
18 28 2 5- 
2S 20 43 
43 19 20 
19 2Q 43 
43 22 
22 30 
20 Sext. M.O. Sext. M, 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. 43 
43 
43 16 

17 
17 50 
IO 
IO Caput Pollucis , & medid Cinguli Orionts 
Denub 
Rurfm Caput Pollucis, & ultima Cinauli Ortonts 
Rurfus 
Denub Caput Caftoris , & Rigel Orionis 
Eadem diftantia 
Rurfus 

Caput P ollucis , & Rigd Orionis 
Denub Caput Pollucts, & dexter Pes Orionis 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Repetita Lucidus Pes H, & R t g e l Ononis 
Eadem diftantia rvationes 

Fixarum. InVertice Draconis,& inLatere VrfaMa.^Jl ~fi Rurfi O 3 (joris 42 44 

42 43 

42 44 

42 44 15 

4s O 42 38 

4^ 37 

42 37 5 

50 Sext.M.O. 42 
42 
42 22 50 

23 30 
23 O Sext.M.O. 52 
52 
52 12 
12 
12 5j 

35 
40 Sext.M.O. 51 

51 47 
47 
47 
47 24 

Jr! 

14 
15 
15 
15 20 
20 10 

25 

5 

25 32 
32 4 
4 .5 
IO DiftantU & Al*- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 51 31 30, 
3o' Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M.O. Sext, M. 0. Sext.M.O. J>>uo 
Inftrumento. Sext,M.O. Anno 110 JOHANNIS HEVELII A N N O M. DC. LIX. Menfi DiesYTemp. fecundu 
ft, k. worolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. fanuarii 14 

Die o 7 

veffi Ad Roftrum Dracoms , & m Latere Vrfdt, 
Majoris Rurfim 

Denub Menfi. Dies 

ft.n. fanuarti 17 

Dte 2 

mane. Menf. Dies 
fi.n. Januaru 22 
DieQ 

mane. Menf. Dies 
ft.n. 'Januarii 2 3 
Dte Tt. 

mane. AdRoftrum Draconis , & in Ventre Vrfa 
Majoris Rmfius 45 o Temp. fecundu 
borotog. ambul, 
Hor.Min.Sec, 

6 4° Temp. fecundu 
horoiog. ambul, 
Hor.Mtn.Sec. Temp. fecundu 
borolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Oblervationes 

Fixarum. Mandibula Ceti,&Humerus fimfier Orionis 
Rurfus Mandibula Ceti, & prtma Cingult Orionis 
Rurfus Mandibula Ceti , 
Denuo &media Cinmii Orionts Mandibula Ceti , & nltima Cinguli Orionis 
Rurfim Obfervationes Fixarum. Secunda V , & fimfter Pes AurigA dub, 

Eadem diftantia dub. 

Plura propier intervenientes nubes obferva- 

ri eo die non potuerunt . Qblervationes 

Fixarum. In Tergo Sl Lucida , & Spica flp 
Denuo In Coxa Sl, & Spica flp 
Rurfus In Cauda Sl, & Spica fl? 
Rurfm Spica K$ ,&in Anconefinifirnt. aU "P 

Rurfus Lucida in Collo St,& in finiftro latere flp 
Eadem dtftantia 
Rurfius In Collo St Borealis,& mfintfiro latere flf 
Eadem diftantia In Coxa velLatere Sl,& infiniftro latere H? 
Rurfm Cauda $l,&in fimftro latere fl# 

Eadem difiantta 

Rurfius 

Propter interveniens diluculum , & aerem 
minus ceru fiunt po(ieriores Obfiervationes. Cor tt\.,& Spica np dub. Obfervationes Fixarum. Lucida Coronm., & Cauda Q 
Rurfim Lucida in Collo $1 , & infinifiro Iatere flp 
Denuo Difiantia & Al- 

titudines. 
GraJ. Min. Sec 4S 26 25 
4S 26 15 
48 26 2% Sext.M.O. 51 55 35 
51 56 10 35 3S 
35 31 Sext. M.O. 37 38 50 
37 38 55 * Sext.M.O. 3 8 48 40 
3 8 43 45 40 

40 3 50 
3 15 Difiantia & Al- 

tiiudines. 
Grad. Min. Sec 

42 6 § 

42 6 2 5 

42 6 35 

42 <5 3 5 Difiantim & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 45 
45 12 10 

12 5 41 
41 55 15 

55 .15 35 
35 2 20 

2 20 26 
26 53 15 
53 15 40 
40 
40 48 50 
4S 50 
48 50 J>hio 
Inftrumento. Sext.M.O. Sext.M. 0. 

9 Sext. M. O. Jjhto 
Inftrument». Ssxt. M. 0. J$)uo 
Inftrumento. Sext. M.O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. . 43 
43 10 3 5 
10 3 5 27 
27 20 
20 

20 
nimis 27 o 
2 7 45 
41 O 

40 15 

41 20 
vaperofium Sext.M.O. 

dub. 45 52 3 5 Diftantm & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec, 53 4° 40 
5 3 40-45 40 43 50 
40 48 50 Sext.M.O. Sext. M. 0. Sext.M. 0. Jguo 
Inftrumento. Sext. M. 0. Sext. M> 0. An-no MACHIN.E COELESTIS LIB. II. tii A N N O M. DC. LIX. 


Menf. Dies 
fi.n. 


Tenfp.fecmdu 
horoiog.ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obferyationes 

Fixarum. 


DtftantU & Al 

titudines. 
Grad. Min. Sec 


Inftrumento. 


fanuariiz3 

Dte %, 

mane. 

| ™fp. 
Sintftra Tibia Bootis, & in Tergo Herculis 
Denue 


39 43 
39 43 


50 
45 


* Sext. M. 0. 


$ 30 O 


Arckurui,& in Tergo Herculis 
Eadem diftantta 
Denuo 


34 49 
34 49 
34 49 


10 10 


Sext. M.O, 
Ttbta finifira Bootis, & Lucida Coron* 
Denub 


24 27 
24 27 


40 
40 


Sext. M.O. 
Artlurus, & Lucida Corona 
Eadem diftantia 
Rurfus 


19 29 
19 29 
19 29 


5 

25 
10 


Sext.M.O. 
* 


600 
6 2 3C 


Altitudo Scheat Peaafi 
Altitudo Capitis Andromeda 


41 41 

50 44 


Q 
O 


J^uad. p. Or. 


6 6 
6 7 20 
6 11 O 


Difiantia § , ab Exirema aU Pegafi 

Altitudo g 

Difiantia § , ab Extrema aU Pefrdfi 


3 3 34 

8 I 

33 34 


O 
O 
O 


Sext.M.O. 
JVuad. p. Or. 
Sexv.M.O. 


6 19 43 

6 20 45 
6 24 O 


Dtftamia § , a PetJore Cygni 

Altiiudo £ 

Diftamia § , a Peciore Cygni 


53 5 

6 16 

53 5. 


40 

O 

40 


Sext. M 0. 
J^uad. p. Or. 
Sext. M.O. 


6 25 c 


Altnudo Capitis Andromeddi 


47 3 8 


O 


3uad. p. Or. 
Sectihda Y, & Cmgulum Andromed* 
Eadem difianua 
Rurfus 
& denub 


17 '48 
17 48 
17 48 
17 48 


45 
5 

30 

30 


Sext. M. 0. 
Caput Andromeds , & Mandibula Ceti 
Rurjus 


48 9 
48 9 


40 
40 


Sext. M. 0. 
Caput Andromedm, , & media in Qre Ceti 
Rurfus 


44 56 
44 56 


50 
50 


Sext.M.O. 
Cingulum Andromed*. , & Lucida Mandi- 
buU CetL Rurfus 
Denub 


40 51 
40 31 
40 51 


10 
35 
35 


Sext.M.O. 


8IJO 


Mandibula Ceti,<& ulttma CinguUOrionis 
Rurfus 


40 3 
40 3 


30 
30 


Sext.M. 0. 
Mandibula Ceti, & dexter Pes Ortonis 
Eadem difiantia 
Denuo 


43 27 
43 2 7 
43 27 


15 

25 

20 


Sext.M.O. 
* 
Mandibula Ceti, & RigelOrionis 
Eadem diflantia 


35 12 

35 12 


40 
40 


Sext.M.O. 


90 


Lucida Y , & Rigel Orionis 
Eadem difiantia 
Denuo 


5 5 40 
5 5 40 
55 40 


30 

20 
30 


Sext. M. 0. 
Seeunda Y , & Rigel Orionis 
Denub 


57 3 
57 3 


15 

10 


Sext. M. 0. 
Luctdd Y , & ulttma Cinguli Orionis 
Rurfus 


57 48 
57 48 


40 
45 


Sext. M.O. 

* 
Lucida V, &media Cingult Orioms 
Denub 


56 27 
56 27 


50 
50 


Sext. M 0. 
Lucida Y , er prima Ctnguli Ortonis 
Eadem diftantia 
Rurfus 


55 5 
55 5 
55 5 


50 
20 
50 


Sext.M.O. 
Lucida V, & Humerus dexter Orionis 
Rurfus 


56 52 
56 52 


40 
30 


Sext.M.O. Venus vefperit' 
na circa flatione 
Retrograda in 
i Gradfifcitimi Auno 'Mereurius Dire- 
reBui in ^4qua- 
riOf Tenus vero Re' 
trograda. 112 JOHANNIS HEVELII Menf. Dies 
fi.n. fanuarii23 
Die % 

vefp. A N N O M. DC. LIX. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Obfervationes 

Fixarum. Menf. Dies 
fi.n. fanuarii 24 
Die 2 
mane Secunda V , & Humerus fihifier Orionis 
Eadem difiantia 
Rurfus 
Denuo Lucida V, & Humerus finifier Orionis 
Eadem difiantia 
Denuo Caput Meduf* , & Cornu Boreum & 
Eadem diftantia Smifirum Genu Perfei, QrCornu Boreum & 
Eadem diflantia Sequens finiftri Fedis Perfei ) & CornuAu- 
Eadem diflantia ( firinum cj 

Rurfus 
Denuo Temp.fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. Menf Dies 
fi.n. fanuarii 28 
Diecf 

mane. Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min. Sec 20 Caput Medufa , & Cornu Auftrihum & 
Eadcm diflantia DiflantU & Al- 

tkudines. 
Grad. Min. Sec. 52 54 30 

52 53 50 

52 54 5 

52 53 50 guo 
Inftrumefito. 50 31 20 
50 30 30 
50 30 25 Sext. M. 0. 30 39 45 
30 39 50 21 25 
21 25 25 26 55 

25 26 25 

25 25 35 

25 25 35 Sext. M. 0. Sext.M. 0. Sext. M. O. Obfervationes 

Fixarum. Sinifiru Genu Perfei, & Cornu Aufirinu & 
Eadem difiantia 
Rurfus 
Jterum 
Denuo ln fiexura Lateris Perfei, & Cornu Aufiri- 
Eadem diflantia (num & Fulgens latus Perfei,&CornuAufirinum X 
Eadem diftantia Humerus dexter Perfet i & Cornu Aufir. & 
Rurfus 
Denuo Caifiope<& Genu dextrum , & Cornu Bor. & 
Eadem diflantia 37 13 40 
37. 13 40 Difiantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 23 25 25 

28 24 50 

28 24 45 

28 25 15 

28 24 45 35 13 55 
3 5 13 50 38 54 25 
38 54 25 43 

43 
43 27 
27 
27 Sext. M. 0. Sext. M. 0. , Jguo 
Infirumento. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. 25 Sext.M.O. 

45 

45 Obfervationes 

Fixarum. Menf Dies 
fi.n. Temp. feeundu 
Horol. ambul. 
Hor.Min.Sec, fanuarii 29 
Die £• 

vefp. 48 
56 

57 
o 30 
o 
o 

o Arllurus & Lucida in Tergo St 
Eadem diftantia 48 24 4.0 
48 24 40 Sext. M. O. DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. Lucida Lyra , & Caput Serpentarii 

Eadem diftantia 
Propter Coelum non fatis ferenum nec plura Obfervationes 

Mercurii & Veneris. Diftantia § , a Cauda Ceti Auftrali 
1 Dift. § ab illa in Anconeinferioris aUCygni 
Altitudo Marcab Pegafi 
§ occidere videbatur 42 39 
42 39 ^uo 
Infirumento, lO Sext. M. O. 
5 29 3 3 5 
29 32 40 

obtinere,nechacfa Difiantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. Sext. M. 0. 
tis certa , licuit 4 
6 o 

30 7 20 37 16 30 
4S 4 35 
33 41 O Difiantia £ , a Petlore Cygni 
Eadem diftantia) dltitudo 2- 51 32 
51 3i 10 
35 4 S° 6)uo 
Inftrumento. Sext. M. 0. 
M>uad. p. Or Sexi. M. 0. '.p.O. 

Armo MACHINJB COELESTlS LIB. II. Menf. Dies 
fi* »• ANN.O M. ~DC. LIX. lt: Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. fanuarii 29 
vefp t 10 ii 14 19 

22 
24 30 
33 
34 40 
44 47 
51 
53 54 

57 Dtftantia § ,ab AuftrahinCauda Ceti. Du- 
biaex parte. @>uia £ «#« domoru vicma 45 
40 15 

.0 
40 30 
o 30 
o 
o 40 
15 OWervationes 

Venetis,LungJoyis & Fixarum. Diftantia X> Limbi OccidentaUs a Marcab 
Rurfm (Peg-aft 

Denuo Diftantia ]) LimbiMeridionalis, aftexura 
ad Coxas Casfiope& 
Rurfus 38 17 30 
rum tegi inapieb 

47 H 40 
47 i3 30 
47 14 30 Diftantia '%, , a Procyone 
Eademdiftantia Diftantia 7£ , a Lucido Pede Gemmorum 
Rurfus 
Denuo 

Altitudo Humeri dextri Orionis 
Eadem altitudo Diflantidt. ejr Al- 

titudines . 
Grad. Min. Sec 47 
47 
47 35 
35 
35 45 
55 
55 23 

23 37 

37 40 
50 34 21 

34 2\ 
34 21 IO 

45 
45 Luctdus Pes u, &Humerus dexterOrtonis 
Rurfm 
Denuo Caftor , & Cornu Eoreum & 
Rurfus 
Denuo 37 

37 46 

53 Pollux , & Cornu Boreum & 
Eadem diftantia Colium Canis Minoris, & Humerus fimfter 
Eademdiftantia , (Ortonis Sirius , & ad Oculum Lepons 
Rurfus 
Denuo Strtus , & inDorfo Leporis 
Eadem diflantia Collum Canis Mmoris,&Hum. dext.Orion. 
Rurfus 
Denuo Collum Canis Minoris , & PaliUctum 
Rurfus 
Denuo Sirius, & Cor Hydra 
Eadem dtflantia Procyon, & Borealis in Collo Sl 
Rurfus 
Denm 
Repetita Procjon , & Lucida in Collo ££ 
Eademdiftantia Procyon, & AufiraU in Collo Q 
Eadem difiantia 13 
13 
13 

27 

27 

27 45 

45 
45 15 

10 

20 jgifo 

Infirumento. Sext. M. O. 
at. Sext. M.O. Sext.M.O. Sext. M. O. Sext.M.O. 49 15 
49 3 5 
49 15 Jtuad. p. Or. 
* Sext.M.O. Sext. M. O. 30 
30 33 
33 35 
40 30 
30 19 

19 40 
40 22 
22 IO 25 
9 25 
9 25 17 

17 22 
22 35 
40 Sext. M. O. 22 49 
22 49 

22 49 15 
O 
O Sext. M.O. 42 
42 
42 32 
33 
32 40 
IO 
45 40 
40 17 
17 30 
30- 41 
41 

41 
41 54 
55 
55 
55 45 

20 
30 
30 41 
41 34 

34 15 

20 Procyon , & Regulus Sl 
Eadem diflantia Collum CanisMinoris, & Regulus SZ 
Eadem diflantia Collum Canis Minoris,& inCollo QLucida 
Rurfus 
Denuo 37 
37 56 20 
56 10 37 
37 21 
21 30 
30 39 
39 50 

50 15 

15 43 
43 
43 17 
18 

17 40 

25 
35 *Sext.M.O. Sext.M.O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. 0. Sext". M. O. *<Sext. M.O. Sext.M.O. Sext. M. 0. Sext. M.O. Seh. M.O. Annd Lund in tiiedict 
diftantiA , cirU 
Quadratu, <y ir% fupiter in Op- 
pofitione Solis 3 
&in 8 Gradi. «2. ii4 JOHANNIS HEVELTI 

A JN JN O M. DC. LIX. 


Menf. Dies 
ft.n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Diftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


6hto 
Inftrumento. 


fanuarii29 

Die § 

vefp. 
Regulus Sl, & Lucidain lergo St 
Rurfut 
Denuo 


17 54 45 
17 54 50 
17 54 50, 


Sext.M.O. 
Procjon, & Lucida in Tergo St 
Eadem diflantia 


54 9 O 
</4 9 


Sext.M.O. 
Collum CanisMinoris,& Lucida in TergoSl 
Eadem diftantia 


56 40 
56 40 


S ext. M. 0. 


12 O O 


Procjon , & m Coxendice St 
Rurfus 
Denub 


53 37 25 
53 36 40 
53 36 40 


Sext. M. O. 
Lucidus Pes jx , & Lucida in Collo St 
Rurfus 
Denub 


52 39 40 

52 39 30 
52 39 25 


Sext. M.O. 
* 
Lucidus PeslL ,& Auftralisin Collo St 
Eadem diflantia 


50 4 25 
50 4 25 


Sext.M. 0. 
Lucidus Pesjx,& Regulus St 
Rurfus 
Denub 


51 8 20 
51 8 30 
51 8 30 


Sext. M. 0. 


: 


Pr&cedens m Pede Caftoris , & Regulus St 
Eadem diftantia 


56 25 15 
56 25 20 


Sext. M. 0. 


Menf Dies 


Temp. fetundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Diftantis & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. 


guo 
Inftrumemo. 


fanuarii 30 
Die% 
mane 

■* 


I O o 


Calx Caftoris, & Regulus St 
Eadem diftantia 


54 34 25 
54 34 20 


Sext. M. O. 
* 
Luctdus Pes U, & CorHydr& 
Rurfus 
Denub 


48 56 2Q 
48 56 30 
43 56 35 


Sext.M.O. 
* 


' 


Collum Canis Mtnoris, & CorHjdra 
Eademdiftantia 
Rurfus 
Repettta 
Denub 


34 28 20 

34 27 30 
34 28 40 
34 27 40 
34 2$ 15 


*Sext.M.O. 


2 O O 


Regulus $1? & Vindemiatrix flp 
Rurfus 
Denub 


42 3 3 50 
42 34 15 
42 34 IO 


Sext.M.O. 
* 
Auftralis in Collo £1, & Vindemtatrix 
Rtirfus 
& denub 


42 47 IO 
42 46 50 
42 47 10 


Sext. M. O. 
Lucida in Collo St> & Vindemiatrix 
Eadem diftantia 


40 155 

40 1 55 


Sext. M. 0. 
In Collo Sl Borealis, & Vindemtatrix 
Eadem diftantia 


41 17 35 
41 17 40 


* Sext. M. 0. 
In Capite St Auftralior, & Vindemiatrix 
Eadem diftantia 


48 19 50 
48 19 50 


Sext.M. 0. 
In Coxendke St> & Vindemiatrix 
Rmfus 
Denub 


26 39 50 
26 39 25 
26 39 50 


Sext. M.O. 


3 O 


Lucida in Dorfo Sl > &V indemiatrix 
Eadem diftantia 


27 42 20 
27 42 25 


* Sext. M. 0. 
Cauda St > & Vindemtatrix 
Rurfus 
Denub 


18 IO 45 
18 II 10 
18 IO 45 


Sext. M.O. Anno MACHIN^ COELESTlS LIB, II. itj A N N O M. DC. LIX. MenJ. Dtes 
ft.n. fanuarii 30 
Dte % 

mane. Temp. fecttndii 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Menf. Dies 
ft.n. Lucida Corona, & in finiftro latere \Tf 
Eadem diftantia Lucida Corona, £r Vindemiatnx AP 
Eadem diftantia Lucida Corona , Qr Spica fTp 
Rurjtu 
Denuo Lucida inmedio Collo Serpentis, & Sptca Up 
Eadem difianiia Lucida tn medto Collo Serpentis, & infiniftro 
Eadem dtftantia^ latere Hp 

Rurfus 
Denuo CentrumtOz, & Spica H# 
Eadem dtftantia 
RepetttA 
Denub I 
_4_ 

8 
IO Temp.Jecundu 
borolou .ambul. 
Hor.Mtn.Sec. Februar.lO 
Dte •% 

vefp. IO Obiervationes 

Fixarum & Saturni. Diftant. t) faLucida inmedioCollo Serpentis 

Eadem diflantia Diftantia J? , a Cauda St 
Eadem diftantia Obfervationes Flxarum. In flexura Casfiopez, & PatiUcium 
Eadem dtftantia In Cingtdo Casfiopea, & Paltlicium 
Eadem diftantia Stmftrum Genu Casfiope<& , & Paltltcium 
Rurfus 
Denuo Dextrum Genu Casfiope<e , & PaltUctum 
Eadem diftantia Schedir Casfiopea. , & Cornu Boreum & 

Eadem diftantia In flexuraCasfiope<t, & Cornu Boreum & 
Rurfus 
Denuo Infintftro Genu Casflope<&,& CornuBor. & 
Rurfus 
Denuo Dextrum Genu Casflopex, & Cornu Bor. & 
Eadem diftantia Capella , & Procyon 
Eadem diftantia Stnifter Pes Auriu& , & Procyon 
Eadem di.fi antia SinifterPes Aurig<t,& CollumCanis Mtnoris 
Rurfus 
Denuo Collum Canis Mtnoris, & CornuBoreum & 

Eadem diftantia 

— DtftantiA & Al- 

titudines. 
Grad. Mtn. Sec. $0 13 50 
50 13 55 * Sext.M. 0. 39 


7 


30 


39 


7 


30 


49 


11 


25 


49 


12 

49 


11 


25 3 8 47 o 
38 46 55 46 11 15 

46 1 1 o 

46 11 25 

46 11 15 Sext.M.O. 27 34 1° 

27 33 5 5 

27 34 20 

27 34 20 Sext.M.O. 2$ 21 
28 21 3 5 
35 Sext.M.O. 43 48 15 
43 48 30 Sext.M.O. Dtftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 58 46 15 
58 46 15 58 47 10 
58 47 20 5 5 24 10 
J5 23 45 
55 23 45 54 37 55 
54 38 o 56 22 25 
56 22 30 54 21 o 
54 20 40 
54 20 40 50 45 20 
^O 45 3 5 
50 45 3 5 48 24 45 
48 24 45 51 
51 6 40 
6 50 46 55 40 
46 5 5 4° 42 3 8 40 
42 38 30 
42 , 38 25 34 57 30 
34 57 30 .$uo 
Inftrumento. Sext.M.O. Sext, M. 0. Sext. M. 0. Jguo 
Inflrumento. Sext. M.O. Sext. M. 0. Sext.M.O. Sext. M, O. Sext.M.O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M.O. Sext.M.O. Sext. M. 0. Sext.M. 0. Sext. M. 0. SMrnm *><?* 
Bu$ vergens ai 
Jiationeint Gr. 

iiu Anho 


- n6 JOHANNIS HEVELH A N N O M. DC. LI.X. 


Menf. Dies 
ft.n. 


Temp.fecundu 
borolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

.Fixartim. 


Dtfiantid & AL 

titudines. 
Grad. Mtn. Sec. 


guo 
Inftrumento. 


Februar. 20 
Die % 

Vtffi. 
Bracbium dextrum, & Frocjon 
Rurfus 
Denub. 


39 12 55 
39 12 40 
39 12 40 


Sext.M.Or. 


- 


Humerus dexter Auriga, & Frocjon 
Eadem diftantia 


45 15 
45 14 55 


* Sext. M.O. 


12 O O 


Dexter Humerus Auriga, & Collum Canis 
Eadem diftantia ( Minoris 


41 16 35 
41 16 2S 


xSext. M. O. 
Dextrum Brachium Aurig&,& Collum Ca- 
nis Mino ris . Rurfus 
Denub 


35 3 50 
35 4 45 
35 4 45 


Sext. M. 0. 


I O C 


Capella, & in Collo Canis Mmorts 
Eadem diflantia 


46 5$ 45 

46 58 45 


Sext. M.O. 


Menf Dtes 
ft.n. 


Temp. fecnndu 
borolog. ambul. 
Hor Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Diftamta & Al- 

titudtnes. 
Grad. Min. Sec t 


Inftrumento. 


Februar. 2 1 
Die $ 

mane. 


I O 


Poltux, & Auftralis in Capite Sl dub. 
Eadem diftantia 


27 17 5 5. 
27 18 IO 


Sext. M.O. 
dub. 
Siniftra Tibia Bootis, & in Coxa Sl 
Rurfus 
Denub 


3 8 24 40 
38 24 30 
3 8 24 40 


Sext. M. 0. 
Siniftra Tibia Bootis, & Cauda Sl 
Eadem diftantia 


30 16 30 
30 16 20 


Sext. M. 0. 
Siniftra Ttbia Bootis, & in Tergo St 
Eadem dtftantia 


37 49 30 
37 49 3 5 


Sext. M. 0. 


2 O O 


Artturus, & in Coxa St 
Eadem difiantia 


43 16 30 
43 16 3 5 


Sext. M. 0. 
Arclurus , & in Tergo St 
Eadem difiantia 


42 39 5 
42 39 O 


Sext.M.O. 
Arllurus,&in Collo Sl Borealts 
Eadem diftantia 


$5 28 50 

55 28 50 


Sext. M. 0. 
Arclurus, & Lucida ColU St 
Eadem dftantia 


55 19 30 
55 19 25 


Sext.M.O. 
* 


3 O O 


vintftra Ttbia Bootis , &Luciia Colli Sl 
Eadem diftantia 


50 32 45 
50 32 45 


Sext. M. 0. 


Eode Febr. 
21 
Die § 

veft. 


7 45 o 


Secunda Y , & Schedir Casfiope& 
Rurfus 
Denub 


3S 16 20 
38 16 O 
38 16 


Sext.M.O. 
Secunda Y ,& in flextira Casfiopea 
Eadem diflantia 


41 10 35" 
41 10 35 


Sext. M.O. 
Secunda Y , & finiftrum Genu Casfiope& 
Rurfus 
Denuo 


39 44 30 
39 45 20 
39 44 40 


Sext. M. 0. 
* 


8 O O 


Secunda Y , & Lmida Cathedrd Casfiope<z 
Rurfus 
Denub 


4-2 46 3 5 

42 45 45 

42 46 25 


* Sext. M. 0. 
Luctda Y , & Schedi,r Casftopem, 
Eadem diftantta 


36 3 8 40 
36 38 40 


Sext, M.O. 
Lucida Y , & finiftrum Genu Casfiopea 
Rurfus 
Denuo 


37 17 45 
37 27 35 
37 17 35 


Sext. M.O. 
Lucidus Pes Andromed<& , & dextrum Genu 
Eademdiftantia. (Casfiope* 


21 23 15 
11 13 20 


Sext. M.O. Anno MACHIN./E COELESTlS LiB.il. ANNO M. DC. LIX. Menf. Dtes 
ft.n. Febr. 
Die $ 21 Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Menf Dies 
' ft- »• Febr. 2.2 
Die B 

vejp' II 12 Obfervationes 

Fixarum. Diftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. Lucidusl- 'es Andromedx, &fimfi. Genu Cas- 
Eadem diftantia {fi°p e& Luctdus Pes Andromedt, & in flexura Cm- 
Rurfus (fiopet 

Denuo Lucidus PesAndromed<e,& SchedtrCasfiope* 
Eademdifiantia Lucidus Pes Andromeda, , & Lucida Cathe- 
dr<& Casftopes, Dexirum Genu Casftopea, & Caput Meduf& 
Rurjus 
Denuo 18 
18 50 
50 So 
45 Sext. M. 0. 21 
21 

21 o 

o 
o 45 
25 
45 19 
19 30 
30 30 
30 24 
24 26 

26 50 

55 
Inftrumento. Sext. M. 0. Sext. M. O. Cingulum Cephei, & fulgens latus Perfei 
Eadem diftantia 
Repetita 
Iterum Humerus dext.Cephei,& fulgens latusPerjei 
Eadem diftantia Temp. fecundu 
horoloa. ambul. 

o 

Hor.Min. Sec. 7 45 Smiftrum Genu Casftopea, & Caput Medufd 
Eadem diftamia In flexura Casfioped, & Caput Meduf& 
Rurfus 
Denub Schedir Casfwpe&, & Caput Medufz 
E-adem diftantia Lucida Cathedr& Casfiopea,&Caput Medufa 
Rurfus Pes ftnifter Cephei, & fulgens latus Perfei 
Eadem diftantia 25 
25 

25 40 
30 
40 Sext. M. 0. SexKM. O. 24 


55 


30 


24 


55 


30 


28 


7 


35 


28 


7 


50 


28 


7 


3o 


28 


24 

28 


23 


55 * Sext. M. 33 
33 
33 9 25 
9 15 
9 30 Sext. M. 0. 34 
34 32 
32 40 

40 Cmgulum Cephei, & Humerus dexter Perfet 
Eadem di/iantia Humerus dexter Cephei , & Humer. dexter 
Eadem dtftantia ( Perfei Cmgulum Cephei,&m flexura LaterisPerfei- 
Rurfus 
Denuo Humerusdexter Cephei&in flexura lateris 
Eademdifimtia ( Peffe' Humerus dexter Auriga, & Polaris 
Eadcm diftantia Brachmm dextrum AungA, & Polans 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Iterum Obfervationes Fixarum. Lucida Y , &■ PaUUcium & 
Rurfus 
Denuo 43 
43 
43 
43 32 
3\ 
3\ 

32 IO 
20 
40 
IO 47 

47 51 
51 38 
38 51 
51 50 
45 43 
43 7 20 
7 10 46 48 45 
46 48 20 
4<5 48 20 51 21 35 

51 21 45 44 36 45 
44 36 40 Sext. M. O. * Sext. M. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M.O. Sext.M.O. Sext.M.O. * Sext. M. 52 18 50 Sext. M.O. 

52 19 5 

52 19 15 

52 19 15 Diftantin, & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 3 5 3 2 48 
35 32 50 
35 32 45 guo 
Inftrumento, Sext.M.O. P l Anno "8 
JOHANNIS HEVELII 


A N N O M. DC. LIX. | 


Menfl DiesiTemp. fecundu 

ft. n. \horolog. ambul. 

Hor.Min.Sec. 


Obfervationes - 

Fixarum & Jovis. 


DiflantiA & Ai-] £hto 

titudines. Inflrumento. 
Grad. Min. Sec.\ \ 


# 1 


v ebr. 22 
Dle E 
vefp. 
Lucida Y , & Oculus Boreus Ci 
Rurfm 
Denub 


3 3 8 50 
33 9 10 
3 3 9 10 


Sext.M.O. 


Lucida Y ,& Hyadum prtma in naribus & 
Eadem diflantia 


32 8 55 
32 8 55 


Sext.M.O. 


> 
Lucida Y , & Cornu Auflrinnm c» 
Rurfus 
Denuo 


48 28 45 
48 28 10 
48 28 45 


Sext.M.O. 


Caflor, &finiflrum Genu Perfei 
Eadem diflantia 


43 56 40 
43 56 45 


Sext. M. O. 


coiiux, & fmiflrum Genu Perfei 
Eadem diflantia 


47 51 3Q 
47 51 25 


Sext.M.O. 
9.0 


Caflor , & in flexura lateris Perfei 
Eadem diftantia 


46 215 

46 2 25 


Sext. M.O. 


Caflor , & fulgens latus Perfei 
Rurfus 
Demtb 


49 Q35 
49 O 25 
49 35 


Sext. M. 0. 


Lucidus Pesjz, & fmtftrumGenuPerfei 
Eadem diflantia 


41 52. 5 
41 51 55 


Sext.M.O x 


Lucidus Pes 31, & in flexura lateris Perfei 
Rurfus 
Denub 


47 32 45 
47 31 55 
47 32 


Sext. M. 0. 


Pes finiftrum Auriga , & Lucidus Pes n; 
Eadem dtflantia 


28 13 5 
28 13 10 


Sext. M. Or. 
10 


Lucidus Pes T£,& Cornu Boreum & 
Eademdtftantia 


20 29 50 
20 29 30 


Sext.M.O. 


Lucidus Pes TE, & Caput Medufm. 
Eadem diflantia 


51 8 45 
51 8 45 


Sext.M.O. 


Lucidus Pes 31, & fulgens latus Perfei 

Rurfus 
Denub 


5 1 10 50 
51 11 10 
51 10 50 


Sext. M. 0. 
Sext. M. 0. 


Lucidus Pes Si,& dexter Humerus Perfei 
Rurfus 
Denub 


55 21 10 
55 20 50 

55 21 IO 


fupitet Retro- 
zradns in 5 Gr. 


11 


Diflantia % , a Caftore 
Eadem diflantia 


21 27 5 

21 27 IO 


Sext.M.O. 


St- 
Diflantia "%. , a Boreali in Collo Q 
Eadem diflantia. 


20 50 IO 
20 50 O 


Sext. M. 0. 


Pollux, & in Tergo Sl 
Eadem diflantia 


47 44 20 
47 44 20 


Sext. M. 0. 


Caflor, & in Collo Sl Borealis 
Eadem diftantia 


36 37 40 
36 37 40 


Sext. M. 0. 
12 O C 


Pollux, & in Collo Sl Borealts 
Rurfus 
Denub 


34 12 15 
34 12 45 
34 12 40 


Sext. M. 0. 


Caftor , & in Tergo St 
Eadem dtflantia 


49 57 45 
49 57 40 


Sext.M.O. 


Pollux, & Cauda Sl 


57 45 O 


Sext. M. 0. 
dub. 
Eadem diftantia 


57 45 30 


Caflor, & in Coxa vel latere Leonis 1 5 2 1 S 50 
Rurfus 52 18 10 
Denub \ 52 18 15 


Sext. M. 0. 
Anno MACHINyE COELESTlS LIB. II. np 

ANNO M. DC. 


LIX. 


Menf. Dtes 
fi. n. 


Temp. fecnndu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes. 

Fixarum & Jovis. 


DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


J2>H0 

Inftrumento. 


Febr. 2 3 

Die © 

vefp. 


700 


Lucida Y, & infecundo flexu Eridam infi- 

Eadem diftantia (ma 

Eridani Stellavicina horiaonti & refrattio 


45 51 IO 
45 50 35 

ni jam obnoxia e 


Sext. M. 0. 
rat. 
Lucida Y , & media m Ore Ceti 
Rurfus 
Denm 


22 

22 
22 


2 50 
2 20 
2 55 


* Sext. M. 0. 
Secunda Y , & media m Ore Ceti 
Eadem diftantia 


21 
21 


13 
12 55 


*Sext. M.O. 
Cingulum Andromed&, & media in Ore Ceti 
Eadem diftantia 


38 
38 


57 20 
57 15 


*Sext.M. 0. 
Cingulum Andromed<&,& Lucida Mandi.hu- 
Eadem diftantia (U Cett 


40 

40 


51 40 
51 35 


Sext. M.O. 
* 
Lucida Y , & LucidaMandibuU Ceti 
Eadem dftantia 


23 

23' 


31 25 
31 30 


Sext. M. 0. 
* 
Secunda V , & Lucida MandibuU Ceti 
Eadem diftantia 


23 

23 


28 10 
28 lO 


Sext. M.O. 
Lucida Y , & Clara in prtncipw Eridani 
Eadem diftantia 


52 
52 


31 IO 

31 io 


Sext. M. 0. 


8O0 


Clarain Clypeo Ortonis, & Lucida Y 
Eadem diftantia 


42 
42 


20 45 
20 45 


Sext. M. 0. 
Extrema Pedis antertoris Canis Majorts, & 
( hoc tempore culminant.) ( Palilictum 


43 

43 


21 20 

21 20 


Sext.M.O. 
Extrema Pedis anterioris Canis Majoris>& 
.Humerus finifler Orionis 


28 
28 


8 40 
8 40 


Sext. M. 0. 
Extrema Pedtsanterioris Canis Majoris, & 
Rigel Orionis 


19 

1 ™ 


14 10 
14 10 


Sext.M.O. 
Sirius, & Palilicium 
Eadem diflantia 


\5 

45 


59 30 
59 30 


Sext.M.O. 
Sinus, & humerus finifter Orionis 
Eadem diftantia 


30 
30 


19 30 
19 25 


Sext.M.O. 
Hora 9 cesfatum; poft C<tnam 


10 30 O 


Lucidus Pes H, & in Capite Hydr<t ultima 
Eademdiflantia [Orientalis 


35 

35 


17 40 
17 40 


Sext. M.O. 
Lueidus Pes J£, & in Capite Hydra media 
Rurfus 
Denuo 


33 
33 
33 


8 35 

7 55 
7 55 


Sext.M.O: 
Lucidus Pesj£,& in Capite Hydr<& prima 
Eadem difiantia 


31 
31 


16 30 
16 30 


Sext.M.O. 


n 


LucidusPes H,&w Collo Hydrot, fequens 
Eademdiftantia ( Clarior 


40 
40 


59 2$ , 
59 30 


Sext. M.O. 
f- 
Lucidus Pes m, & Cor Hjdm 


48 


56 30 


Sext. M. 0. 
Caftor , & Auftralts in Collo 
Rurfus 
Denuo 


37 
37 
37 


40 30 
39 50 
39 50 


Sext, M.O. 
Pollux , & Auftralis in Collo Sl 
Eadem dt(lantia 


34 

34 


29 50 
29 50 


Sext. M. 0. 


II 52 


Diftantia ^ , a Lucida in Terro Leonts 
Eademdftantia 


34 
34 


4 40 
4 30 


Sext> M. 0. 
II 58 


Diftantia % , a Caftore 
Rurfus 
' Denuo 


21 
21 
21 


20 
20 35 
20 35 


Sext. M. 0. % Amia 


IZO 
JOHANNIS HEVELII 
1 
ANNO M. DC. 


LIX. 


Menf. Dies Temp. fecundu 

ft. n. horolog.ambul. 

Hor.Min.Sec. 


Oblervationes 

Fixarum. 


Diftanti& & AU 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Jt>uo 
Inftmmento. 


* 


Febr. 23 
Die © 
vefip. 


12 


Caftor , & Cor Hydra 
Eadem diftantia 


48 

48 


42 
41 55 


Sext. M. 0. 


Polltix , & Cor HydrA 
Eadem diftantia 


44 
44 


12 20 
12 20 


Sext. M. 0. 


Humerus dexter Aurtg<z , & informis fub 
Cauda 25 


46 
46 


21 25 
21 20 


Sext. M. 0. 
* 


Brachium dextru Aurig&,& Brachium dex- 
trttm 95 five Auftrinum 
Rurfus 


47 
47 
47 


17 20 
17 35 
17 5 


X Sext. M. 0. 
IOO 


Capella, & in vel fuper Chela Borea 95 
Eadem diftantia 


44 
44 


12 3 5 
12 35 


Sext. M. 0. 


Pollux, & in Coxa Leonis 
Eadem dijlantia 


49 
49 


41 30 
41 30 


Sext. M. 0. 
Menf. Dies 
ft.n. 


Temp. fiecundu 
horolog. ambuL 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Jovis & Fixarum. 


Dtftanti& & Al- 

titudines. 
Grad. Min.Sec. 


$uo 
Inftrumento. 


fupiterin Le(h 
tie circa maxima 
fere latitudinem 


Febr. 24 
Die D 

vefip. 


7 31 O 


Diftantia ^ , a Procjone 
Rurfim 
Denub 


21 

21 
21 


3 3 50 
34 10 
3 3 50 


Sext. M. 0. 


Septcntr. 


7 43 


Diftantia 7[/L , a Regulo Leonis 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub 


20 
20 
20 
20 


19 10 
19 O 

18 50 

19 10 


Sext. M. 0. 
8 00 


Sirius, &prima CinguU Ononis 
Eadem dftantia 


^4 
24 


20 2j 

20 30 


Sext. M.O. 


* 
Sirius, & Humerus dexter Orionis 
Eadem diftantia 


27 

*7 


35 
O 35 


Sext. M. 0. 


Sirius, & Cornu Boreum & 
Eadem diftantta 
Rurfm 
Denub 


49 
49 
49 

49 


4 35 
4 25 
4 IO 
4 25 


Sext. M. O. 


Sirius , &. media Cinguh Orionis 
Eadem difitantia 


22 
22 


56 40 
56 45 


Sext. M. 0. 


' 
Strius, & ultima Cinguli Orionis 
Eadem dftantia 


21 
21 


37 20 
37 20 


Sext. M. 0. 
9O0 


Sirius, & Pes dexter Orionis 
Eadem diftantia 
Rurfim 
Denub 


15 
15 
15 
15 


3 8 20 
38 30 
3 8 45 
38 25 


Sext. M. 0. 


Humerus dexter Ortoms,& Lucida Ple^adu 
Eadem diftantia 


34 

34 


50 20 
50 15 


Sext. M.O. 


Regulus,&in Coxa Vrfi<s Majoris 
Eadem diftantia 


46 
46 


39 20 
39 20 


Sext.M.O. 


Regnlus, & in Tergo Vrfik Majoris 
Eadem diftantia 


51 
51 


10 20 

IO 20 


Sext. M. 0. 
IO c 


Regulus, ejpnma Cauda. Vrfia Majoris 
Eadem diftantia 


54 
54 


20 ' 45 
20 45 


Sext.M.O. 


Regulus, & medta Cauds, Vrfix, Majoris 
Eadem diftantia 


57 
57 


19 30 
19 45 


* Sext. M. 0. 


Regulus, & uitima Caud& Vrfik Majoris 
Eadem dtftantia 


58 
! 58 


19 20 
19 15 


Sext. M. 0. Annu MAcHlNit COELESTlS LlB. If. iit A N N O M. DC. LIX. Menf. Dies 
ft. n. Temp. fecundit 
horolog.ambul. 
Hor.A4in.Sec. Februar. 24 
Die D 
vefp. Menf Dies 
ft.n. Febr. 2$ 
Die (f 

vefp. II Luctda in Tergo Sl , & prima Caud& Vrfte 
Eadem dftantia (Majoris II $0 Temp. fecundii 
horolog. ambul. 
Hor Min. Sec. 7 4° 10 Obiervationes 

Fixarum. Lucida in Collo Sl , & prima Caud& Vrf& 
Rurfus (Majoris 

Denuo Lucida in Collo St , & media Caud& Vrf& 
Eadem diftantia ( Majoris Lucida in Collo Sl , & ultima Caud& Vrf<e 
Eadem diftantia (Majoris Lucida in Tergo Sl , & media Cauda Vrftt 
Eadem diftantia (Majoris Lucida in Tergo St , & ultima Caud& Vrfe 
Eadem dtftantia (Majorts Regulus , & informis fub Cauda Vrf& Ma- 
Eadem diftantia (joris 

Lucida Colli Sl , & mformis fub Caudal 
Eadem diftantia C&rf& Majoris Diftanti&^r jdh 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 46 5 50 
46 6 25 
46 5 50 Sext. M. 0. 
dub. 49 
49 II 
II 25 
25 50 

50 31 
31 55 
55 39 
39 59 
59 55 
55 42 

42 40 
40 41 
41 52 
52 35 

35 £>uo 
Inftrumento. Sext. M.O. Sext. M.O. Sext. M. 0. Sext. M 0. 45 

45 35 
35 25 
30 Obfervationes 

Fixarum. Regulus Sl>&in Ventre Vrfe Majoris 
Eadem diftantia DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Ses. Cor Hjdr&, & Lucida in Tergo St 
Eadem diftantia Cor Hydr& , & in Co.xa Sl "vel Latere 
Eadem diftantia » Cor Hjdr&, & Cauda Sl 
Eadem diftantia Lucida Coili St>&* n Ventre Vrf&Majoris 
Eadem diftantia Regulus & in Latere Vrfe Majoris 
Eadem diftantia 38 
3S 24 

24 30 
25 Sext. M. 0. Sext. M. 0. XcScxt.M.O ^uo 
Inftrumento, 45 
45 35 
35 40 
35 37 21 

37 20 o 
55 50 
50 Lucida Colli Sl,&in Latere Vrf&Majoris ~~7f. 46 
46 40 

45 Sext. M.O. Eadem diftaniia CorHjdr&, & Regulus St 
Rurfus 
Denuo Luctda Colli Sl, &in lergo Vrf& Majoris 
Eademdiftantia Lucida Collt Sl>&in Coxa Vrf& Majoris 
Eadem diftantia InTergo Sl Lucida, & in Tergo Vrf& Ma- 
Rurfus (joris 

Denuo In Tergo Sl Lucida , & in Coxa Vrf& Ma- 
Rurftts (joris 

Denuo In Cauda Si>& tn Cauda Vrf& Majoris 
Eadem diftantia (prima Cauda Sl ,&media Caud& Vrf& Mdjoris 
Rurfm 
Denuo 35 
42 3 5 30 
30 Sext.M.O. 22 58 55 
22 59 25 
22 59 25 39 
39 12 IO 
12 IO Sext. M.O. 35 
35 46 
46 20 
20 Sext. M. 0. 42 
42 7 15 
7 15 42 51 20 
42 51 20 38 

3S 19 

19 15 
15 38 
3S 

38 12 40 

11 50 

12 35 34 
34 
34 I 20 
I 40 
I 20 43 11 
43 ii 55 
5o 44 19 20 
44 19 35 
44 19 20 Sext.'M. 0. Sext. M. O. Sext.M.O. Sext.M.O. Sext.M.O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. 
dub. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M.O, CL Annd 122- JOHANNIS HEVELII Menf. Dies 
fi. n. A N N O M. DC. LIX. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. '.25 
Die cfi 

vefl?. 11 12 JO Menf. Dies 
fi. n. Temp. fecundu 
borolog. ambul 
Hor Min.Sec. Febr. 2.7 
Die % 

mane. - Saturnus in ul- 
timoGraduScor 
fii , Retrogra- 
ditf. Obfervationes Fixarum. DifiantU & Al 

titudines. 
Grad. Min. Sec Cauda £l , & ultima Cauda Vr.f& Majoris 
Eadem difiantia Humerus fmifier Bootis, & Cauda Q 
Eadem diflantia Caput Bootis, & Cauda Sl 
Eadem diflantia Cingulum Bootis , & Vindemiatnx f?P 
Eadem diflantia Arclurns, & in ancone finiftra aU Up 
Rurfus 
Denub ArUurus , & infiniftro latere 1Tj> 
Rurfus 
Denuo 10 o Obfervationes 

Fixarum & Saturni. Humerus dexter Boons, & VindemiatrixVty 
Rurfus 
Dentib Cingulum Bootts, & Cauda <$£ 
Eadem diflantia Lucida Corona', & in Teruo HJ> ( <vel dexiro 
Eadem dtflamia Latere) 2 Artturus ,-&'in Vertice Draconis 
Eadem diflantia 
Rurfus 
Denub Sinifira Tbia Bootis , ejr Rofirum Draconis 
Rurfus 
Denub. Lueida Lyr<& , & Lucidainmedio Collo Ser- 
Rurfus ( pentis 

Denub 3O0 Artlurus, & adRoflrum Dracoms 
Eadem diflantia DexterHumerus Herculis, & Lucida Lyr& 
Eadem diftantia , 
Rurfus 
Denub Caput Herculis, & Lucida Lyra 
Rurfus 
Denub 42 18 20 

42 lS 20 42 58 25 
42 58 20 Sext. M. O. 49 
49 6 30 
6 40 * Sext.M.O. 29 
29 15 
10 39 43 15 
3 9 43 4° 
39 43 15 31 
31 
31 7 30 
7 15 

7 30 Diflaniict & Al- 

titudmes. 
Grad. Min. Sec, guo 
Infirumento. Sext. M. O. xSext. M.O. Sext.M.O. Sext. M.O. ghto 

Inflrumento. 37 48 45 
37 48 15 
37 48 20 Sext. M. O. 42 40 30 
42 40 3 5 Sext. M. O. 44 3 3 10 
44 3 3 10 Sext.M.O. 49 54 O 
49 54 5 Sext. M. O. 
x 5 3' 27 10 

53 27 30 

53 2 <5 50 

5 3 27 15 * Sext. M. O 53 4-2 30 
53 42 45 
53 42 30 Sext.M.O. 50 32 30 
50 32 20 
50 32 35 Sext. M. O. 32 
32 
32 
32 6 25 

7 5 
6 45 
6 45 Lucida Lyr&,& Caput Serpentarii 
Eadem diftaniia Peclus Cygni, & Caput Serpentarii 
Rurfpts 
Denub 4 30 Dtfiantia f) , a Lucida in Collo Serpentis 
Hurfus 
Denuo 3o' 21 30 
30 21 55 
30 21 55 29 34 
29 34 45 55 10 
45 54 55 
45 55 15 28 24 50 
2$ 24 15 
28 24 10 Sext. M. O. Sext. M. 0. Sext.M.O. Sext.M.O. Sext. M. O. Anno MACHIN/E COELESTIS LIB. II. A N N O M. DC. LIX. JB Menf. Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. Februar. 27 
Die % 
mane 4 45 Suprema frontis ttl , cr Spica tt? 
Eadem diftantia 5 30 Menf. Dies 
ft. n. Mariii 2 

Die © 

njefp. Henj. Dtes 

. fi. n. Martii 14 
Die £ 

•vefp. 


Temp. fecundu 
horolog. ambtd. 
Hor. Min. Sec. 8 18 30 21 

22 20 

45 27 
29 
32 

34 o 

o 

20 

40 Obfervationes 

Saturni & Fixarum. Diftanti* & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. Diftant. fy , a ftniftro latere flp 
Rurfus 
Denuo dub. Mcdia frontis tt{ , & Spka IT}> 
Rurfus 
Denuo 24 
24 
24 18 

17 
17 20 
40 
50 39 

19 27 
.27 30 
40 *Sext, M. O 3$ 
38 
3S 4-2 
41 

41 o 
40 
50 Obfervationes 

Luna>, Jovis & Fixarum. ' Diftanti£ & Al- 

titudines. 
Grad. Min. S*c. Dtft. £) LimbtOccidentalisfq Falilicio dub. Altitudo Falilicii 

Eadem altitudo 41 
43 
46 
48 30 

30 

o 

15 Diftant. J) LimbiOccidentalis, a Faltlicio 
Eadem diftantia 
Repetita 
Denuo J^uo 
Inftrumento. Sext. M. Or. Sext. M. 0. Jguo 
Inftrumento. 24 57 35 37 
37 51 

40 57 
1 

3 14 
17 
19 3o 
30 
40 
o 
3C 
40 45 
46 30 
45 Temp. fecundu 
horolor.ambnl. 
Hor. Min.Sec 9 9 45 Diftant. £) Limbi ccidmtalis , aFrocyone 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Iterum Dftantia 3/ , a Frocyone 
Rurfus 
Denuo Diftantia "%, , a Regulo 
Rurfus 
Denub Frocyon, ejr Regulus 
Rurfus 
Denuo Altitudo Humeri dextrt Orionis 
Eadem diftantia OMervationes 

Fixarum & Jovis. ColluCams Mtnoris,&Auftral. inCapiteQ 
Eadem diftmtia ColluCants Mmorts,& Borealis in Collo Sl 
liftanfia Collum Canis Minons, & Auftr.in Collo Sl 
Eadem diftantia In Collo Hydrt, & Cauda Sl 
Eadem diftantia XJltima in Captte Hydrs,, & Cauda Sl 
Eadem diftantia 24 5P 25 

25 O 45 

25 I 50 

25 2 3 5 24 
24 
24 
24 13 

22 
II 

IO 5 
10 
20 
20 Soxt.M. 0. 21 
21 
21 15 
15 
15 3o 
35 
35 Sext. M. 0. 20 
20 
20 52 
52 
32 10 

15 
10 37 21 35 
37 21 50 
37 21 3$ 29 
29 50 
38 Diftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. Sext. M.O. guad. p. Or. Sext. M. O. Sext. M. 0. Sext. M.O. p. Or. guo 
Inftrumento. 36 
36 35 
35 40 
45 \Sext. M.O. 43 
43 16 
16 30 
35 ■kSext.M.O. 39 
39 55 

55 30 
30 Sext. M. 0. 40 

40 20 
15 * Sext. M. O. 10 Media in CapiteHjdra, & Cauda Sl 
Eadcm diftantia 43 
43 32 
32 30 
35 Sext.M.. 0. 45 

45 29 
29 25 
25 Prima Capitis Hydra, & Cauda Sl " 
Eadem diftamia Dtftantta '%.,a LucidainTergo Q 
Rurfus 
Denuo 47 
47 52 
52 20 35 
35 
35 22 
21 
22 15 
55 
15 Sext.M.O. Sext.M.O. Sext.M.O. Lund circd inl ttum g£ m % Anno fupiter Retro, 
gradns in 4 Gr. 

Sl. 1X4 JQHANKIS HEVELII 


ANNO M. DC. LIX. Menf. Dies 
ft. ». Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Martii 14 
Die 2 

vefp. II 12 ^4V nf. Dies 
ft.n. Martii 1 5 
vejp* fupiter Zetro- Obfervationes 

Jovis &Fixarum> Diftantia & Al-\ 

titudines. 
Grad. Min. Sec.l Diftantta ^ , ab Humero dextro Auriga 
Eadem diftantia Sub Cauda 95 , & Regulus St 
Eadem diftantia Brachium Auftrinum 25 , & Regulus St 
Eadem diftantia Ad Chelam Boream 95 , & Lucida Colli St 
Eadem diftantia In Cratere medio fuperior , & Cor Hydm 
Eadem difian.tia In Hydra qu<x,pr&ceditCrater"e,&CorHydr& 
Eadem difiantia Corvi ala Occidentalis, & Cor Hydr& 
Eadem diftantia Corvi ala Orientahs , ■&• Cor Hydra 
Rurfus 
Denub Corvi ala Orientalis , & in Hydra proxime 
pr&cedens Craterem Corvi ala Occidentalis,& in Hydra proxime 
pr&cedens Craterem Corvi ala Occidentalis , & Regulus St 
Eadem diftantia AU CorviOrientalis , & Regulus St 
Rurfus 
Denub In petlore Corvi , & Regulus St 
Eadem diftantia Pofteriores quatuor diftantU Stellaru Corvi 
minarent ftnguUcapiebantur. Temp. fecundii 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. In Capite Corvi , & Regulus St 
Eadem diftantia Obfervationes. 

Fixarum& Jovis. In Clypeo Navisfuperior feq. & hum. dext. 

Incerta h&cobferv. quodper fe% (Orionis 

parva,refraEl.obnoxia,eo mmus esfet cbjpicua In fupremapuppi Navis, &H'umerus dexter 
Eadem diftantia Orionis Informis fub Cane Minore,&'Humerm dex- 
Eadem diftantia terOrionis In Applauftri Navispr&cedens fuperior, & 
Humlrus dexterOrionis Diflantia 1^,abHumero dextro AurigcZ 
Eadem diftantia Diftantia ^ , a Lucida in Tergo Leonis 
Rurfus 
Denub Procyon, & in Hydra quarta a Corde 
Rurfus 
Denub Inftrumento. 42 37 -5 
42 37 15 2.7 3\ 
27 31 15 

20 Sext. M. 0. 17 
17 8 15 
8 15 22 58 20 
22 58 30 23 
28 40 

45 21 23 10 
21 23 41 50 15 
41 50 20 45 5 30 
45 4 30 
45 5 30 24 
24 4 JO 
4 5 20 41 40 
20 41 30 43 
43 7 15 

7 10 45 3 8 25 

45 33 30 45 4 45 
45 5 40 
45 5 45 50 12 $$ 
50 12 55 aRegulo,dum cul- DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec 42 36 O 

42 34 20 
42 37 40 45 13. 45 

45 13 40 31 24 10 
31 24 20 3 9 13 45 
39 13 45 42 3 5 
42 35 35 24 15 
3 5 23 45 
3 5 24 10 41 29 30 
41 30 20 
41 29 40 Sext< M.O. Sext. M. 0. Sext. M. O. Sext.M. O. Sext. M. 0. Sext. M.O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M.O. Sext. M. 0. Sext.M.O. guo 
Inftrumento. Sext. M. 0. Sext.M.O. Sext. M.O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M. 0. Sext. M. 0. AllfK» MACHINifi COELESTIS LIB. II. X2J A N N O M. DC. LIX. 


Menf. Dies 
fi.n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambuh 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Diftmtia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


£>uo 
Infirumemo. 


Martii. 15 
Die fi 

vefp. 


10 


Schedir Casfiopea , & pofi flexuram tertiam 
Eadem diftantia (Draconis 


47 46 O 
47 46 5 


Sexn M. O. 
Schedir Casftopea , & inftexura fecunda fe- 
quens Borealior, & Clara 


36 47 15 
36 .47 15 


Sext.M.O. 
Lucida Cathedra Casfiope& , & in Vertice 
Eadem diftantia . (Draconis 


49 4 3 5 
49 4 35 


Sext. M. O. 
Lucida Cathedra Casfiopetx, , & ad Roftrum 
Eadem diftantia ( Draconis 
Rurfus 
Iterum 
Denub 


51 9*5 
51 8 45 
31 8 20 
51 9 35 
51 8 45 


Sext. M.O. 
ln ftexura adCoxas Casfiopea,& infecunda 
flexura fequens Boriahor 
■ Rurfus 
Dcnuh 


34 5 8 40 
34 57 55 
34 58 15 
•34 58 3 5 


Sext.M.O. 


11 O 


In ftexura Casfiopea, & adRoftru Draconis 
Eadem diftantia 


54 31 50 
54 31 50 


Sext. M. 0. 
In ftexura Casfiopea,& inVertice Draconis 
Rurjus 
Denub 


52 51 40 
52 51 10 
5z 51 40 


Sext.M.O, 


Genu finiftrum Casfiope<e,&in Vertice Dra- 
Eadem difiantia (conis 


55 46 20 
55 4<5 25 


Sext. M. 0. 
Cingulum Cephei,& in Roftro Draconis 
Rurfus 
Denub 


31 52 55 
31 51 55 
3i 52 55 

28 42 40 
28 42 10 

2S 42 25 
28 42 50 


Sext. M. 0. 


12 O O 


Humerus dexter Cephei,&-in VerticeDraco- 
Eadem diftantia [nis 
Rurfus 
Denuo 


Sext. M. O. 


Menf. Dies 
fi. n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Qbfervationes 

Fixarum. 


Diftanti£ & Al- 

tkudines. 
Grad. Min. Sec 


gno 
Inftrumento. 


Martii 1 6 
Die © 
vefp. 


SOO 


Collum Canis Minoris, & Oculus Bor. & 
Rurfus 
Denub 


44 36 20 
44 36 O 
44 3 5 50 


Sext. M.O. 
Procyon, & Oculus Boreus & 
Eadem diftaniia 


48 30 25 
48 30 30 


* Sext.M.O. 
Collum Canis Minoris, & Cornu Aufir. & 
Eadem difiantia 


39 21 45 
39 21 45 


Sext. M. O. 


900 


Lucidus Pes TL,& feq. finiftri pedis Perfei 
Rurfus 
Denub 


40 5 50 
40 5 25 
40 5 45 


Sext. M. 0: 
Calx Caftoris , & Humerus dexter Perfei 
Rurfus 
Denub 


48 21 55 
48 21 40 
48 21 40 


Sext. M.O. 
Calx Caftoris, & fulgens latus Perfei 
Eadem diftantia 


44 14- 3 5 
44 14 40 


Sext. M. 0. 
Calx Caftoris, & m flexura Lateris Perfet 
Rurfus 
Denub 


4° 37 10 
40 36 45 
40 3 6 30 


Sext. M. 0. 


1 


10 


Supremum Genu Caftoris, & fulgens latus 
Rurfus Perfei 
Denub 


45 3 2 20; 
45 3z 5 
45 32 


Sext. M.O. 
W CLJ Anncf n6 
JOHANNIS HEVELII 
A N N O M. DC. LIX. 


Menf. Dies 
fi,n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Diftantia & Al- 

titudines, 
Grad. Min. Sec. 


£uo 
Inftrumento, 


Martii 1 6 
Die © 

vefp, 

• 
SiniflruGemt Pollucis,& fulgens latusPerfei 
Rurftts 
Denub 


52 I 40 

52 . 2 O 
52 1 40 


Sext. M.O, 
Cupella, & in fcemore Pollucis 
Eadem diftantia 


3 8 49 
3 8 49 


Sext. M. 0. 


| 


Capella, & Ventre Pollucis 
Rurfus 
Denub 


34 44 O 
34 44 30 

34 43 40 


* Sext. M. 0. 
Capella , & finiftrum Genu Pollucis 
Eadem difiantia 


33 38 30 
3 3 3 8 30 


Sext.MO. 


II O 


Capella, & fupremum Genu Cafioris 
Eadem diftantia 


27 15 15 

27 15 20 


* Sext. M.O. 
Manus Caftoris ,& fulgens latus Perfei 
Rurfus 
Denub 


40 56 10 
40 56 25 
40 56 10 


Sext. M. 0. 
Capella, & Humerus dext. Caftoris fequens 
Eadem diftantia 


31 15 40 
3 1 '15 40 


Sext. M. 0. 
Capella, & Humerus Pollucis 
Eadem diftantia 


36 57 35 
36 37 35 


Sext. M.O. 


12 O O 


Capella, & manus Caftoris 
Rurfus 
Denub 


21 54 O 
21 53 20 
21 53 20 


Sext. M, O. 


Menf. Dies 
ft. n. 


Temp.fecundu 
horoiog.ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DvftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


6)uo 
Inftrumento. 


Martii 1 8 

Die (fr 

vefp. 

1 


8 15 o 


Cauda Sl,& informisfub Caudd Vrfx. Ma- 
Eadem diflantia (joris 


27 57 15 
27 57 30 


Sext. M.s 0. 
* 
In Tergo Q Luctda, & informis fub Caudk 
Rurfus Vrf& Majoris 
Denub 


28 18 
28 17 45 
28 17 50 


Sext.M.O. 
* 
Vltima Cauds. Vrf& Majoris, & Polaris 
Rurfus 
Denub 


41 24 25 
41 24 10 
41 24 20 


Sext. M, 0. 


P O O 


Vltima Cauda, Vrfa Majoris, & in Petlore 
Rurfus Vrfte Minoris 
Denub 


24 53 15 

24 52 40 
24 52 40 


Sext.M.O. 
Vltima Cauda Vrfa Majoris, & Humerus 
Eadem difiantia Vrf& Minoris 


25 44 50 
25 44 55 


Sext.M.O. 
Informis fub CaudaVrf&Majons,&Polaris 
Rurfus 
Denub 


52 25 50 

52 25 25 
52 25 4° 


Sext.M.O, 
Arllurus, & poflflexura tertiam Draconis 
Eadem diftantia proxima 


54 9 15 
54 9 5 


Sext. M. 0. 


10 O O 


Arcburus , & anteflexuraquarta Draconis 
Eadem dtftantia prtor 


47 40 40 
47 4° 3 5 


Sext.M.O. 
Siniftra Tibia Bootis, & priorante quartam 
flexuram Draconis Rurfus 


50 22 10 
50 22 5 


Sext. M. 0. 
* 
Cinmlum Bootis, & in Vertice Draconis 
Rurfus 
Denub 


43 18 15 
43 17 40 
43 18 


Sext.M.O. 

dub. 
Obfervationes hodiern& per crasfum nonnthil 
iandem per condenfatas magis nubes prorfus 


aeremaccept&,& 
interruptA funf. 

Anno MACHINiE COELESTIS LIB. II. tty A N N O M. DC. LIX. 


Menj. l)ies 
ft.nf 


Temp. jecundu 
horolog. ambul. 
Hor Min. Sec. 


Obiervationes 

Fixarum. 


Diftantis, ey Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


^uo 
Infirumento. 


Marth -20 
Die % 


IO 20 


Regulus, & Cauda Q 
Eadem diftantia 


24 3 9 5 
24 39 10 


Sext.M.O. 
* 


vefp. 
Cauda , ejr Auftralis in Collo St 
Eadem diftantia 


24 36 45 
24 36 50 


H-Sext.M.O. 
Cauda Q , & in pede alteroflequens J£ 
Eadem diftantia 


31 37 O 
31 37 


Sext.M.O. 


11 


In Tergo Sl. Lucida , & tnformisfub Cauda 
Vrja Majoris 


28 17 40 
28 17 45 


Sext. M. 0. 
Humerus fimfter Cephei,& Vertex Draconis 
Rurfus 
Denuo 


37 58 
37 57 40 
37 57 45 


Sext. M. 0. 
Cingulum Cephei , & in Vertice Draconis 
Rurflus 
Denuo 


30 24. 
30 23 35 
30 23 40 


Sext. M.O. 
Pes finifler Cephei, & w Vertke Draconis 
Eadem diftantia 


39 15 15 
39 15 15 


Sext.M.O. 
Pes dexter Cephei , & in Vertice Draconis 
Eadem diftantia 


2S 52 35 
28 52 30 


Sext. M. 0. 


12 O O 


In fiexura dextn Brachii Cephei, & Vertex 
Rurfus (Draconis 
Denuo 


24 4S 3> 
24 48 O 
24 48 3 5 


Sext. M. 0. 
Humerusdexter Cephei , & Lucida Lyr<& 

Eadem diftantia 


3 3 59 O 
33 59 5 


*Sext. M.O. 
Cmgulum Cephei, & Lucida Lyr<& 
Eadern diftantia 


38 41 55 
3S 41 55 


Sext.M.O. 
Smifter Pes Cephei , & Lucida Lyrm 
Rurflus 
DenuQ 


49 13 5 
49 14 15 
49 14 10 


Sext. M. 0. 


Me/.J . Dies 
ft.n. 


Tem% fecundu 
horolog.ambui. 
Hor Min.Sec, 


Obfervationes 

Jovis"& Fixarum. 


DiftantiA & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Jguo 
Inflrumento. 


Marii 21 
Die g 

veflp. 


8 O 


Caflor, & flulgens iatus Perflei 
Eadem difiantia 


4S 59 45 
48 59 45 


Sext.M.O. 
I oliux, & flexttra lateris Perflei 
Rurflus 
Denub 


50 18 O 
50 18 15 
50 18 5 


Sext. M. 0. 
Pollux, ef flequens finiftri pedis Perflei 
Rurfus 
Denub 


49 40 50 
49 40, 3 5 
4-9 40 5 5 


* Sext. M. 0. 


S 45 


Diftantia "%, , ab Humero dextro Orionis 
Eadem diftantia 


42 14 O 
42 14 O 


Sext.M. 0. 
Dtftantia "%. , ab Humero dextro Auriga 
Eadem diftantia. 


42 24 45 
42 24 45 


Sext. M. 0. 


9 O 


Pollux , & Humerus dexter Perflei 
Eadem diftantia « 


56 14 15 
56 14 20 


Sext. M. 0. 
* 
Caftor , & Caput Medufla 
Eadem diflantia 


53 4 5 
53 4 5 


Sext. M.Or. 
Pollux, & fulgenslatus Perfei 
Eadem diflantia 


53 20 45 
53 20 45 


Sext. M. 
1 


Caftor, & Humerus dexter Perflei 

Rurfus 
Denuo 


51 48 25 

51 48 10 
51 48 10 


Sext. M.O. 


Anno fuphet khto- 
gradn:- prope- 
ransai flationt 
in iGr.feri 

Sl 128 JOHANNIS HEVELII A N N O M. DC. Lix; Menf. Dtes 
ft.n. Temp. fecundU 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Martii 21 
Die § 

vefp. 10 Obfervationes 

Fixarum. II Menf. Dies 
ft.n. Martii z2 
Die 5 

vefp. Capella, & Cingulum Cephei 
Eadem diftamia 
Rurftts 
Denuo Capella, & Humerus fimfler Cephei 
Eadem difkantia 12 12 45 Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor,Min.Sec. S 30 Dextrum Brachium Auriga , & inflexura 
ad Coxas Casflopcct Dextrum Brachium Auriga , & Siniflrum 
Genu Casfiope<t Simfter Pes Auriga , & inftexura Casfiope*. 
Rurfus r 

Denuo Simfter Pes Aurig* , & finiftrum Genu Cas- 
Eadem diftantia (fiopex nmfter Pes Aurigs, & dextru Genu Casfio- 
Rurfus (p e£ 

Denuo Dextrum BrachiumAurig<z,& dextrumGe- 
Rttrfus (nuCasfiope<e 

Denuo Capella, & finifterPes Cephei 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denuo Diftantite & AL- 

ntudines. 
Grad. Min. Sec. 51 


25 


5 


51 


25 


o 


47 


56 


30 


47 


56 


40 


47 


2 


55 


47 


3 


25 


47 


2 


55 


43 


28 


30 


43 


28 


35 


41 


26 


35 


41 


25 


35 


41 


25 


35 


44 


37 


40 


44 


38 

44 


38 


Jguo 
Inftrumento. Sext. M. 0. * Sext. M. 0. 45 7 40 

45 7, 25 

45 7 o 

45 7 30 54 58 45 

54 58 25 

54 59 o 

54 58 40 Humerus dexter Aurig& , &finifter Pes Ce- 
Eadem diftantia ( phei Caftor, & ultima in Capite Hydrct 
Rurfus 
Denno Pollux, & ultima in Capite Hjdr<& 
Eadem diftantia Pollux, & media Capitis Hjdr<T 
Eadem diflantia Pollux, &in Coi/oHvdra 
Rurfus 
Denuo Obfervationes 

Fixarum. Schedir Casfiopea , & LucidaPlejadum 
Rurfus 
Denuo Lucida Cathedra. Casfiope<e , & fequens fi- 
niftri PedisPerfei 
Eadem diftantia 
Rurfus Denuo Schedir Casfiope<e , &feq.finift. Pedis Perfei 
Eadem diftantia In flexura Casflopea, & fequens fmiftri Pedis 
Rurfus (Perfei 

Denuo 51 14 35 
51 14 4° 47 24 30 
47 24 30 Sext. M.O. Sext. M. O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M.O. Sext. M. 0. *Sext. M. 0. 32 

3* 
32 5 25 

5 50 
5 55 27 37 20 
27 37 15 26 
26 2 2) 
2 20 33 18 
33 18 
3 3 18 30 
o 
o Diftanti<e & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 4<5 43 50 
4-6 43 30 
4-6 43 30 45 
4<5 

45 
45 
45 59 10 

o 30 

59 3 5 

59 55 

59 20 41 17 
41 17 10 

10 40 44 30 
40 4* 55 
4° 43 50 Sext. M. 0. Sext.M.O. Sext.M.O. Sext. M. O. Sext.M.O. $uo 
Inftrumento. 

Sext. M.O. Sext. M.O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Aruio 

MACHINi£ COELESTIS 


LIB. IL 


Ilp 


A N N O M. DC. LIX. 


Menf. Dies 
ft.n. - 

■ 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Diftanti& & Al- 

titudines. 
Grad. Min.Sec. 


Inflrumento. 


Martii • 22 
Die f> 

vefp. 
Siniftrum Genu Casfiope& , & fequens finiftri 
Rurfus (pedis Perfei 
Denub 


37 23 25 
37 23 45 
37 23 20 


Sext. M. 0. 
Dextrum Genu Casfiope& , & fequens finifin 
Eadem diftantia (pedis Perfei 


36 53 25 
36 53 25 


Sext. M. 0. 
Dextrum Genu Casfiope&, & fmifirum Genu 
Eadem diftantia ( perfei 


29 47 $0 
29 47 45 


* Sext.M.O. 


IO O 


Siniftrum Genu Casfiope&, & fmiftrum Genu 
Rurfus (Perfei 
Denub 


30 58 o 
30 58 15 
30 58 5 


* Sext.M.O. 
In flexura Casfiope&, & finifiru Genu Perfci 
Eadem diftantia 


34 28 50 
34 28 50 


Sext.M.O. 
Schedir Casfiope&, & finiftrum Genu Perjei 
Eadem diftantia 


3 5 45 40 
35 45 35 


Sext. M. 0. 
* 
Lucida Cathedr& Casfiope& , & fimfirum 
Genu Perfei 


40 8 45 
40 8 45 


Sext. M.O. 
Schedir Casfiope& , & fulgens latus Perfei 
Rttrfus 
Denuo 


25 l 40 
25 1 25 
25 1 40 


Sext. M. 0. 
Lucida Cathedr& Casfiope& , & fulgens latus 
Eadem diftantia (Perfei 


29 6 30 
29 6 30 


Sext.M. 0. 


II O O 


In flexura Casfiope&, & fulgens latus Perfei 

Eadem diftantia 

Denub 
1 Rurfus 


23 14 20 
23 13 50 
23 14 IO 
23 14 10 


Sext. M. 0. 
Siniflrum Genu Casfiopee , & fulacns latus 
Rurfus ( Perfei 
Denuo 


19 41 20 
19 41 O 
19, 41 15 


Sext. M. 0. 
* 


li 30 o 


Dextrum Genu Casfiope& , & fulgens latus 
Rurfus (Perfei 
Denuo 


18 19 15 
18 19 45 
18 19 15 


Sext. M. 0. 


Menf Dies 
} .ft.n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Dfianti& & Al~ 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. 


JShto 
Inftrumemo. 


Martii 2 3 
Die © 

vefp. 


8 O O 


Andromedtt Lucidus pes , & in Capite clara 
Rurfus (Cephei 
Denub 


3S 58 20 
38 58 40 
38 58 40 


Sext.M.O. 
Andromed& Lucidus pes , & Humerus de- 
Eadem diftantia (xter Cephei 


45 2 25 
45 2 25 


Sext. M. 0. 
Andromed& Luadus pes , & Cingulu Cephei, 
Eadem diflantia 


43 36 35 
43 36 40 


* Sext.M.O. 
Andromed& Lucidus pes , & fimfier pes Ce- 
Rurfus (phei 
Denub 


3 8 12 15 
3 8 11 40 
38 11 40 


Sext. M. 0. 
LucidaCathedrA Casfiope&,;& Humerus de- 
Eadem difiantta ( xter Cephei 


20 3j 30 
20 37 30 


Sext. M. 0. 


- 


Schedir Casfiope&,& Humerusdexter Cephei 
Rurfus 
Dejsub 


2 5 3 5 3 5 
25 35 
25 35 30 


Sext.M.O. 
* 


9 O O 


Lucida Cathedr& Casfiope&,& Cingulum Ce- 
Rmfus (phei 
Denub 


J9 53 50 
19 54 20 
19 54 15 


Sext. M. 0. 
* R Antio IJO JOHANNIS HEVELII A N N O M. DC. Menf. Dks 
ft.n. Temp. fecundu 
horolog.^tmbul. 
Hor.Mm.Sec. Martii 23 
Die © 
vefp. Menf. Dies 
ft.n. fupitey flatio- 
narius ift 3 Gr. 

si. SaturnusRetro- 
gradus inmaxi- 
m£ ferb Lati- 
tud. Boreal. <y 
Z9Gr. Libr#, Martii 27 
Die % 

mane. Temp. fecundu 
horolog. ambul 
Hor.Min.Sec Schedir Casftope&, & Cingulum Cephei 
Rurfus 
Denub Flexura ad Coxas Casftopes, , & Cingulum 
Eadem diftantia (Cephei 

Rurfrn 
Denub Simftrum Genu Casftepek,, & Cingulu Cephei 
Eadem diftantia o 49 Obfervationes 

Fixarum.. DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. Obfervationes. 

Jovis , Saturni & Fixarum. Diftantia ^ , a Tergo SZ 
' (lantia Diftantia 7£,->a Caftore 
Rurjus 
Denub Dijlantia J) , a Lucida in medio Coilo Ser- 
Eadem diftantia ( pentis Diftantia f} , a finiftro latere HJ> 
Eadem diftantia putHerculis, & Centrum £3 
Rurfus 
Denub Lanx Auftrina SQ: , & Caput Serpentarii 
Eadem diftantia Centrum t£i, & Caput Serpentarii 
Rurfus 
Denub guo 
Inftrumento. 24 3 3 20 
24 32 55 
24 33 20 Sext.M. 0. 22 41 45 

22 41 30 

22 41 15 

22 41 30 Sext. M. 0. 25 26 30 
25 26 40 Sext. M. 0. DijftantU & Al- 

timdines . 
Grad. Min. Sec 35 
35 40 30 
40 30 Sext. M. 0. 19 
19 
19 47 50 
4S 20 

48 10 Sext. M. 0. 29 
29 12 10 

12 IO 22 

22 i5 50 

15 50 37 
37 

37 36 45 

37 10 
37 10 Caput Serpentarii , & in medi.o Collo Serpen- 
Eadem diftantia ( tis Lucida 

Rurfus 
Denub InHumero dextro Serpentarii fuperior , & 
in Manu (iniftra Serpentarii fuperior In Humero dextro Serpentarii inferior , & in 
Manu finiftra Serpentarii inferior Centrum £s,& in Humero dextro Serpenta- 
rii fuperior Lnfima trium in fronte TU, circa Meridianu, 
& in Hum. dext. Serpentarii fuperior Media in fronte Ifl. , & in Humero Serpen- 
tarii dextro fuperior Suprema frontis tfl , & in dextro Humero 
• Serpentarii fuperior 
Eadem diftantia Cor tfl ,& inmanu dextra Serpentarit infenor 
Eadem diftantia Lucida AqmU, & in dextrofcemore Serpen- 
Eadem diftantia ( tarii 49 


36 


45 


49 


36 


40 


40 


39 


45 


40 


40 


15 


40 


39 


50 Sext.M. 0. 27 
27 

2-7 

27 57 30 

57 40 

57 2 ° 

57 3 5 23 

23 44 
44 23 

23 35 30 
3 5 3 5 39 


3 


5 


39 


3 


10 


39 


44 


25 


39 


44 


25 


37 


2 

37 


2 

34 


14 


50 


'34 


15 


25 


34 


14 


5.0 26 

26 56 30 

56 .35 Lucida AquiU, & ftniftru Genu Serpentarii 
Eadem diftantia Lucida AquiU,&in Humero dextro Serpen- 
tarii fuperior 46 
46 3 8 45 
38 50 5i 
51 

31 
31 51 55 

52 o 50 o 
49 50 guo 
Inftrumento. Sext. M. 0. Sext. M. O. Sext. M.O. Sext. M. 0. *Sext. M. 0. Sext.M.O. * Sext. M. 0. H-Sext. M.O. Sext. M. 0. Sext. M.O. Sext. M.O. Sext. M.O. *Sext.M. 0. Sext. M.O., *Sext.M.0j\ 

Anno 
■ MACHIN^ COELESTlS LIB. II. »3* A -N N O M. DC. LIX. Mcnf. Dies 
ft. n. Temp, fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Martii 3 I 
Die D 

vefp. Me.nf. Dies 
ft. n. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. Aprilis I 

Die cff 

mane ' Menf. Dies 
ft.n. Aprilis 
Die © 

vefp. ii 44 
n 46 o 

10 52 o 
5 5 45 
58 45 12 
12 
12 6 

IO 
13 
45 

40 12 20 12 36 o 12 51 O I 43 O 

I 45 40 Lanx Auftrina £$, & Spica flp 
Rurfm 
Denub' Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
HorMin. Sec. 8 36 15 

8 37 50 
8 ,40 45 Obfervationes Lunos. Diftantidt, & Al 

titudines. 
Grad. Min. Sec Altitudo Reguli 

Eadem altitudo Dift. D LimbtOccidentalis ,k Renulo Sl 
Rurfm 
Denub Diftant. J) LimbiOccidentalis , aCapella 
Rurfm 
Denuo Obfervationes 

JoviSj Saturni & Fixarum. DftantiA & Al- 

titudmes. 
Grad. ' Min. Sec, Diftantia "%, , ab Humero de.xtra Aunga 
Eadem diftantia. Diftantia ^ , a Cauda Sl 
Eadem diftantia Diftant. Jy , a Cauda Sl 
Eadem diftantia Dift. Yi , a Lucida m medio Collo Serpentis 
Rurfus 
Denub Altuudo Cauda SZ 
Eadem altitudo Nova antepeclusCygni,& Caput Serpentarii 
Eadem diftantia In ancone fupenoris aU Cygni,& Caput Ser~ 
Rurfus (pentarii 

Denub Roftrum Cygni, & in Humero dextro Serpen- 
tarii fuperior . 
Denub Roftrum Cygni, & Caput Serpentarii 
Eadem difiantia Roftrum Cygni , & Caput Hercuhs 
Eadem diftantia Cauda Cygni, & Caput Serpentarii 
Eadem diftantia Cauda Cygni, & Capnt Herculis 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub. In ancone inferioris aU Cygni , & Caput Ser- 
Eadem diftantia ( pentarii Lucida AquiU , & Juperior finiftrx manus 
Rurfus Serpentarii 

Denub Obfervationes Jovk &Lunae. 39 


O 


O 


38 


39 


O 


34 


16 


30 


34 


H 


30 


34 


12 


50 43 3 5 45 
43 36 40 
43 38 O 42 19 45 
42 19 45 Sext. M. O. 44 5 3 O 
44 53 O 41 44 25 
41 44 25 29 23 50 
29 24 5 
29 24 5 39 21 
39 O 21 2} 40 
21 23 25 
2 1 23 40 44 12 43 
44 12 5 5 42 41 10 
42 41 3^ 
42 41 10 Infirumento ghtad.p. Or. Sext.M.O. Sext. M. O. Inftrumento. Sext. M. O. Sext. M.O. Sext. M. O. ^uad.p.Or. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext.M.O. 34 36 40 
34 36 55 
34 37 O Sext.M.O. 31 
31 6 

6 Sext. M. 0. 34 21 35 
34 21 35 Sext.M.O. 51 12 50 
51 12 J5 * Sext. M. 53 12 30 

53 12 45 

5 3 12 15 

5 3 12 30 * Sext. M. 0, 48 


16 


15 


48.. 


16 


15 


55 


.19 


O 


55 


19 


40 


55 


19 


O Sext. M.O. Diftanti<z & Al- 

titudines. 
Grad. ALih. Sec. Sext. M. 0. J$uo 
Inftrumento. Altitudo Procyoms 
Eadem altitudo 
Rnrfus 3\ 18 
34 9 

3 3 43 JShiad.p, Or, 
dub. Lunain Canm, fupiter £>in« Satunms Ket >*a* 
gradus, R 2 Anno m 
JOHANNIS HEVELII 


A N N O M. DC. LIX. , 


fupiter Aireftut 
itHGr.Ltottif' 


Menf. Dies 
fl, n. \ 


Temp. fecundu 
ooroiog. ambui, 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

jovis & Lunx. 


DiftanttA & Al~ 

titudines. 
Grad. Min. £ec. 


Inftrumento. 


Aprilis 6 

Die Q 

vefp. 


S 48 


Dtftantia %. , k Capeila 
Rurfus 
Denuo 


49 52 4° 
49 52 25 
49 $2 3 5 


*Sext.M.O. 


Diftantia ^L,a Lucido pede.H. 
Eadem diftantia 


29 47 3j 
29 47 45 


Sext. M.O. 
9 21 


Diftantia % , a Keguio £1 
Rurfus 
; Denuo 


21 53 50 
21 53 35 
21 53 50 


Sext.M.O. 


3> 


9 39 


Diftant. J) Limbi Occidentaiis, a Regulo Q 
Plura peg condenfatas nubes obfervare non ii 


44 3 5 20 
CUit. 


Sext. M.O. 
Menf. Dies 
ft. n. 


Temp. fecundu 
horoio^. ambui. 
Hor,Min.Sec. 


Obfervationes 

1 Jovis, Saturni & Lunse. 


DiftantU & Ai- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


4«o 
Inftrumento. 
Apriiis 7 
Die 2) 

veft. 


8 29 4^ 

8 31 20 


Aititudo Frocyonis dub. 
Eadem altitudo 


34 54 
34 47 


$htaA.p. Or. 


Z. 


S 40 30 


Diftantia "%, , a Lucido Rede H 
Rurfus 
Denuo 


29 49 - 
29. 49 25 
29 49 20 


Sext. M. 0. 
8 56 


Diftantia "%. , a Capelia 
Eadem dtftantia 


49 54 
49 54 


Sext.M.O. 
9 6 


Dtftantta ^/ , a Regulo Q 
Eadem diftantia 


21 52 a-o 
21 52 25 


H-Sext.M.O. 


SnturnusRetre- 


9 24 


Aititudo fy 


15 12 


Jguad.p. Or 


gradusiniZGr. 
Diftantta f> ab Artluro 
Eadem dtftantia 


29 10 3^ 
29 IQ 3 5 


Sext.M.O. 1 


Lntta ittLibrl 


9 33 30 
9 3<S 
9 38 c 


Diftantia J) Limbt Oriemalts ab Arciuro 
Eadem diftantia 
Rurfus 


34 14 50 
34 15 40 
34 16 30 


Sext. M. 0. 
9 39 5C 


Altitudo D Limbi fuperiorts 


15 29 


ghtad. p. 0. 
9 50 30 

9 53 2C 

9 57 30 

IO 30 


Dtftantia ]) Limbt Ortentalis, a Cauda Q 
Eadem diftantia 
Rurftts 
Denuo 


40 24 45 
40 27 30 
40 29 45 
40 31 25 


Sext.M.O. 1 


I? 


10 2 c 


Altitudo J> Limbi fuperiorts 


17 29 


ghtad. p.Or. 1 
10" 10 c 


Diftantia f? , a Cauda St 
Eadem diflantia 


41 14 45 
41 1 4 40 


Sext. M. O. t 
10 15 
10 17 4 j 


Aititudo Poiiucis 

Eadem aititudo 


40 53 
40 26 


ghtad. p. Or. , 
Menf. Dies 
ft.n. 


Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec 


Obfervationes 

Fixarum, 


Diftantix & Ai- 

titudi-nes. 
Grad. Min. Sec. 


£)uo 
Inftrurnento. 


* 


Aprilts 8 

Die cf 

vefp. 


9 O c 


Humerus dexter Aurig&, & Luctdus PesJL 
Eadem diflantia 


29 39 
29 39 


Scxt.M.O. 


Flexura Casfiope&, &Humer. dext. Cephet 
Rurfm 
■ Denuo 


25 12 25 

25 11 i>5 

2$ J \2 10' 


>t-Sexi.M.O. 
10 


Parum certa fidei funt h<& Obfervattones , 
fttppeper aerem nubtlofum accepu. 
Menf Dies 
ft. n. 


Temp. fecundu 
horolo.o- .ambttl. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Diftantia, & Ah 

titttdtnes. 
Grad. Min. Sec. 


J^Ufl 

Inflrumento. \ 
Aprilis 9 
Die § vefp 


8 30 c 


Humerus dexter Auriga, & Ltictdus Pes H 
Eadem diftantia 


29 39 12 
29 39 12 


Sext.M.O. ■ A"i MACHINA COELESTIS.LIB.H m A N N O M. DC. LIX. Mcnfi Dies 

j:_». Temp. fecundn 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Aprilis . 9 
Dte $ 

vefp. DextruBrachiumAuri('&;& Luctd.Pes j£ 
Eadem dftantia Capella, & Lucidus Pes H 
Rurjus 
Denuo 900 Capella, & fequensinpede Pollucis 
Eadem diftantia Capella, & pr&cedens inpede Caftoris 
Rurfus 
Denua Capeiia, & Calx Caftoris 
Eadem diflantia Caput H&di, & in flexura Casjiopea 
Eadem diflanua Pr&cedens H&dus, & inflexura Casfiope& 
Eadem diftantia H&dus fequens, & in flexuraCasfiopeA 
Eadem diftantia 10 o o In flexura Casfiope&,& Humerus dexter Ce- 
Eadem diflantia (phei Simftrum GemCasfiope&,&Humerus dexter 
Eadem diftantia Cephei 

Rurfius 
Denuo, 
Repetita n 30 o Menf Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
H0r.M1n.Sec. Aprilis lO 
Die % 
veCp. Qbfervationes 

Fixarum. Diftantkz ejr Ai 

titudines. 
Grad. Min. Sec, 22 27 30 
22 ZJ 2$ *Sext.M.O. 34 6 30 
34 7 20 
34 7 15 Sext.M.O, 3 8 
3.8 55 
5 Sext.M.O. 26 20 35 
26 20 O 
26 20 40 * Sext. M. O. 27 
27 6 35 
6 35 Sext.M.O. 39 20 jO 
39 20 40 *Sext.M.O. 41 28 45 

41 28 30 Sext. M. O. 41 50 30 
41 50 30 Sext: M. O. 25 
2.5 12 

12 S«*. M. O. 28 
28 
28 
28 31 
31 
31 
31 30 

15 

o 

45 * Sext. M. O. 28 31 25 Dextrum Genu Casfiopea , &' Humerus de- 
Rurfius ( xter Cephei 

Denuo FlexuraCasfiope&,& in anconefuperioris al& 
Eadem diflantia ( Cygm Schedir Casfiope& , & Cauda Cygni 
Eadem diftantia Lucida Cathedr& Casfiope<&, & Cauda Cygm 
Eadem diflantia Flexura Casfiope& } & Cauda Cygni 
Rurfus 
Denuh Obiervationes 

Fixarum. Cor Hydr&, & in ancone fimftra al& JTJ 
Rurfus • , 

Denm Cor Hydr&, & finiflrum latus nj> 
Eadem diftantia Cor Hydr&, & inTergo flj> 
Rurfus 
Denuo In Hydra proxtmeante Cratere ,Qr fimflrum 
Rurfm (latus HJ> 

Denuo InCrateris Bafi,& finiftrumlatus ttj> 
Eadem diftantia 

Rl 29 40 40 
29 41 10 

29 40 3 5 46 20 50 
46 20 50 37 53 45 
37 58 45 33 

33 36 15 
36 1,5 39 30 25 
39 30 10 
39 30 25 Diftantitc & Ai 

titudines. 
Grad. Min. Sec, 37 

37 
37 48 
48 6 35 

6 O 

'•'& 45 

52 45 

52 50 53 
53 
53 17 25 
16 35 

16 55 3 1 20 3 5 
31- 21 20 
31 21 20 30 
30 8 25 
8 20 Jguo 
Inftmmento. Sext. M. O. Sext.M.O. Sext. M. O. Sext.M.O. Sext. M. O. J>hio 
Inftmmento. * Sext.M.O. Sext.M.O. Sext. M. O. Sext.M. Or. * Sext. M.O. Anno 

i34 
JOHANNIS HEVELII 


AN N O M...D€. LIX. ' 
Menf. Dies 
fi.n. 


Temp. fecundu 
horolov. ambul. 
Hor.A4in.Sec. 


Obiervationes 

Fixarum,Saturni & Jovis. 


Difiantix. & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. 


Jnfirumemo. 


* 


Apnlis 10 

Die % 

vefp. 
In medio Cratere inferior, & finiftru tatus np 
Eadem di-ftahtia 


24 54 iS 
24 54 3S 


Sext. M.O. 
IO O O 


In medto Craterefupenor,& finifirulatus^ 
Eadem diftantia 


24 21 30 
24. 21 25 


Sext. M.O. . 
* 


In CapkeCorvi, & Sptca^ 
Eadem dtflantta 


21 16 15 
21 16 15 


Sext. M. 0. 


Ala Corvipr&cedens, & Spica flp 
Rurfus 
Denuo 


17 57 3 5 
17 58 
17 58 


Sext.M.O. 


Ala Corvi-fequens , & Spica flJJ 
Eadem dtftamia 


14 26 3 5 
1+ 26, 40 


H-Sext.M. 0. 


In peclore Corvi, & Sptca f>P 
Kurfm 
Denuo 


17 II 45 
17 12 5 

17 II 45 


Sext.M.O. 


Saturnut j« z§ 
Grad. Lifox* 


II O O 


Diftantia Jy , a fimftro latere AP 
Eadem diftantia ' 


21 46 35 

21 46 30 


Sext.M.O., ; 
* 


Dift. J? ,aLucidain medio Collo Serpentis 
Eadem diftantia 


29 51 15 
29 51 15 


Sext.M.O. 


Reoulus, &fimfirum tatus ttp 
Eadem diftantia 


40 23 30 
40 23 30 


Sext.M.O. 


fuftter tn 4 Gr. 

Sl- 


II 40 O 


Diftantia ^ , a Lucida in Collo St 
Eadem diftantia 


22 49 30 
22 49 30 


Sexu M.O. 
12 O O 


Diftantia "%, , a Capite Caftoris 
Eadem dtftafltia 
Rurfus 
Denuo 


20 1 . 10 
20 1 30 
20 50 
20 1 15 


Sext. M.O. • 
Menf Dies 
-ft.n. 


Temp, fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Mm.Sec. 


Oblervationes 

Fixarum. 


DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad Min. Sec. 


J$Uo , 
Infirumento. 1 


* 


Apriiis 1 1 

Die $ 

vefp. 


8 45 


Cingulum Bootis, & Lucida inTer<ro Q 
Eadem diftantia 


48 21 30 
48 21 40 


Sext. M. 0. 5) 


In Tergo Bootispnecedens, & Cauda St 
Rurfus 
Denuo 


40 27 45 
40 28 30 
40 28 30 


Sext. M.O. 
9 O C 


Humerus dexter Bootis , & Cauda Q 
Eadem diftantia 


50 6 55 
50 6 55 


Sext. M.O. [ 


In Corona Lucpdam pr&cedens proxime , & 
Cauda Q 


52 17 4° 
52 17 40 


Sext.M.O. 
Sext. M. 0. ' 


* 
In Corona Lucidam pr&cedens Boreaitor , & 
Cduda Sl 


53 33 5 
53 33 5 


In Corona Luada feq.proxtme,&CaudaSl 
Rurfus 
Denuo 


ss 30 30 

5 5 30 40 
55 30 30 


Sext.M. 0. 


Artiurus, drindexiro latere vel Tergo fip 
Rurfus 
Denuo 


25 17 25 
25 17 15- 
25 17 30 


■k Sext. M. . | 
10 


Arfturus, & fecunda finifinz, al<e np 
Rurfus 
Denuo 


34 50 10 
34 50 40 
34 50 3 5 


Sext.M.O. 

k 
SexT.M.o7~ 


Arclnrus, & Vindemiatrix 
Eadem difiantia 


j 9 41 40 
19 41 40 Anno MACHIN^ COELESTIS LIB. II. »3* A N N O M. DC. LIX. 


Menf. Dies 
ft.n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec 


Obfervationes 

Fixarum. 


DtftantiA & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


^uo 
Inftrumento.. 


ApnUs ii 
Dte 2 

vefp. 
Siniftra tibia Bootis ,& VindemiatnxVfy 
Rurfus 
Denub 


14 43 O 
14 42 50 
24 42 45 


Sext. M. 0. 
Artlurus, & in dextro foemore Herculis 
' Eadem diftantia 


17 6 35 
37 6 35 


Sext.M.O. , 
Arclurus, & inpodice Herculis 
Eadem diftantta 


37 10 20 
37 10 15 


* Sext. M. 0. 


II O o 


Artlurus,&infintftro fozmore Herculis pr&- 
Eadem diftantia , (cedens 


42 40 30 
42 40 25 


Sext.M.O. 
ArUurus, & mfinifiro latere Hercults 
Rurfus 
Denub 


38 39 35 
38 40 35 
38 39 45 


Sext. M.O. 
Artlurus, & in Exuvns Leonts Herculis Je- 
Eadem diftantia (quens 
Rurfus 
Denub 


53 9 25 
53 9 40 
53 9 15 
53 9 15 


Sext.M.O. 
Artlurus, &in Exuviis Sl mediaAuftralis 
Eadem diftantia 


50 59 30 
50 59 30 


Sext. M. 0. 
Artlurus, & in Exuviis Sl pr&cedens 
Eadem diftantia 


48 3 5 3 5 
48 35 30 


Sext. M. 0. 


Menf. Dies 
\ fi- n - 


Temp.fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Mm.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DtftantiA & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


.Quo ■ 
Inftrumento . 


Aprilis 1 2 
Die p 
mane. 

) 


12 O O 


Artlurus & Humerus fmifter HercuUs 
Eadem diftantia 


41 17 15 
41 37 15 


Sext.M.O. 
Arclurus, & penultimadextn BrachtiHer- 
Eadem diftantia (culis 


29 39 50 
29 39 50 


Sext. M. 0. 
Artturus, & dexter Humerus Hercults 
Repetita ' 
Denub 


31 27 5 
31 26 5 5 
31 27 5 


Sext. M. 0. 
Artturus , & Caput Herculis 
Rurfus 
Denuo 


42 5 3 O 
42 52 35 
42 5 3 10 


xSext.M.O. 


1 o o 


Artlurus, & Caput Serpentani 
Eadem diftantia 


48 5 45 
48 5 45 


Sext. M. 0. , 
Arttums, & Humerus Vrf& Mmoris 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Iterum 


54 58 55 
54 58 20 
54 58 3 5 
54 58 35 


Sext. M. 0. 


9 o o 


Artlurus , & Retlus Vrf& Minorts 
Rurfus 
Denub 


53 17 10 
53 16 20 
53 17 5 


Sext.M.O. 
* 
SiniftraTtbiaBootis,&Petltus Vrf& Minoris 
Eadem diftantia 
Rujfus 
Denub 


54 50 20 
54 51 
54 50 40 
54 51 


Sext. M.O. 


Siniftra TibiaBootis,& Humerus Vrf& Mt- 
Eadem diftantia (noris 


56 15 15 

56 15 20 


Sext. M.O. 

* 


Ctngulum Bootis,& Humerus Vrf&Minoris 
Rurfus 
Denub 


47 5 
47 4 45 
47 4 45 


Sext. M.O. Anno I 


3* 


JOHANNIS HEVELII 


A N N O M. DC. LIX. 
Menf.Dtes 
fi. n. i 


Temp. fecundii 
horolog.ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DtflantU & Al-\ 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Jguo 
Inftrumento. 


* 


Apnlis 1 2 
Die fi 

vefp. 


IO O O 


Cingulum Bootis , & PeHus Vrf& Mtnoris 
Eadem diflantia 


45 O 
45 05 


Sext. M. 0. 


Humerus ftnifler Bootis , & Humerus Vrf& 
Eadem diftantia (Minoris 


3 5 54 $0 

35 55 


Sext. M. 0. 
* 


• 
Caput Bootis , & HumcrusVrf& Minoris 
Rurfus % 
Denuo 


33 46 55 

3 3 46 40 
3 3 46 45 


Sext. M.O. 


Lucida Corong. , & pritr ante quartam fle- 
xuram Draconis 
Rurfus 


3 5 44 50 
3 5 44 30 
3 5 44 35 


Sext. M. 0. 


Lucida Coronne. , & pofl flexuram tertiam 
Eadem dtftantia ( Draconis 


41 40 50 
41 40 55 


Sext.M.O. 


LucidaCorona, & Roftrum Draconis 
Rurfus 
Denuo 


33 30 45 
33 30 30 
3 3 30 45 


Sext. M. 0. 


Lucida Corona , & Vertex Draconis 
Rurfus 
Denuo 


36 25 40 
36 25 25 
36 25 25 


Sext. M. 0. 


fnpitef dirtBus 
in^Gr.Leonis. 


Menf. Dies 
ft. »■ 


Temp. fecundn 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Qbfervationes 

Jovis & Fixarum. 


DiftamiA & Al 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


guo 
Inftrumento. 


Aprtlis 13 

Die Qi 

vcfp. 


8 50 O 


Diftantia "%, , a Lucida Colli St 
Eadem dtftantia 


22 43 IO 
22 43 IO 


Sext. M. 0. 
900 


Dtftantia %, , a Captte Caftoris 
Rurfus 
Denuo 


20 6 20 
20 7 O 
20 6 20 


Sext. M. 0. 


* 
Procyon, & Caput Pollucis 
Eadem dtftantia 


ZZ 44 25 
22 44 30 


Sext. M. 0. 
* 


CollumCanis Mtnoris, & Caput Caftorts 
Eadem diftantia 


23 39 25 
23 39 25 


Sext. M.O. 


Collum CanisMinoris , & Caput Pollucts 
Eadem diftantia 


zo 11 5 5 
20 12 


Sext. M. 
* 


Procyon , etr Caput Caftoris 
Eadem dflantia 


Z6 36 10 
26 36 5 


Sext.M.O. 
* 


■ 


IO O 


Procyon, & Luctdus Pes H 
Rurfus 
Denuo 


18 47 45 
18 47 30 
18 47 45 


Sext.M.O. 


Arb~lurus,& Spica ttp 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denuo 


33 15 
32 59 50 
32 59 30 
32 59 50 


Sext.M.O. 


Artlurus , & in Tergo vel dextro latere T* 


25 17 25 


Sext. M. 0. 


In Ore Serpentis, ,& Spica Hp 
Eadem diftantia 


45 58 10 
45 58 10 


Sext.M. 0. 
II c 


In Temporibus Serpentts , & Spica Hp 
Eadem diftantia 


46 5 30 
46 5 30 


Sext. M.O. 


In Educltone Colli Serpentts , & Spica ttp 
Eadem diftantia 


43 52 5 
43 52 10 


Sext. M.O. 
Secunda in Collo Serpentts, & Sptca ttp 
Eadem dtfiantia 


3 8 49 30 
3 8 49 3 5 


Sext. M.0._ 


Infima in Collo Serpentts , & Sptca ttp 
Eadem diftantia 


39 26 3 5 
39 26 3 5 


Sext. M.O. 
Anno 

MACHIN/E COELESTlS 


LIB. II. 


W 


A N N M. DC. LIX. 


Menf Dies 
ft. n. 


Temp. fecundu 
hoYolog.ambul. 
HoY.Min. Sec 


Obfervationes 

Fixarum & Saturni. 


Diftantu '& j41- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


guo 
Inftrumento. 


Apriiis 13 
Die © 

vefp. 
In fecmdk flexione Serpentis , & Spica fty 
Rurfus 
Denuo 


36 36 10 
36 36 30 
36 36 3S 


Sext. M. 0. 


1 1 45 C 


Diftant. T) ,aLucida m medio Cotlo Serpentn 
Eadem diflantia 


29 59 30 
29 59 2.5 


Sext. M. 0. 


U 55 


Diftantia f) , a finiftrs latcre np 
Eadem diftantia 


21 32 30 
21 32 3 


Sext. M. 0. 


Menf. Dies 
ft. n. 


Temp. fecundu 
horolog. amlml. 
Hor.Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Diftantis. & AL 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


guo 
Inftrumento. 


Aprilis 14 
Die D 

vefp. 


io 30 c 


Dexter Humerus Herculis, & Spica np 
Rurfus 
Denuo 


55 56 5 
55 55 45 
55 56 


Sext.M.O. 
Penultima in dextro Brachio Herculis , & 
Eadem diftantia ( Spica Vf 


53 3 
53 2 55 


* Sext.M.O. 


u o o 


In Tergo Hercults , & Vmdemiatnx nj) 
Rurfus 
Denub 


54 26 35 
54 26 45 
54 26 45 


Sext. M. 0. 
Humerus dext. Herculis,&Vindemiatrix fl? 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denuo 


50 47 
50 47 20 
50 47 30 
50 47 30 


Sext. M. 0. 
Penultima in dextro Brachio Herculis , & 
Vindemiatrix llp 


48 44 20 
48 44 25 


Sext. M. 0. 
Superior fimftnx manus Serpent. & Spica Wp 
Rurfus 
Denub 


42 3 3 20 
42 3 3 O 
42 3 3 20 


Sext. M. 0. 


12 O O 


Lucida in Collo Serpemis,&Vindemiatnxfty 
Eadem diftantia 


40 14 5 5 
40 14 5 5 


Sext. M. 0. 
Centrum £z, & fimftrum latus fl|> 
Rurfus 
Denuo 


o9 23 55 
39 21 25 
39 23 55 


Sext. M. O. 
Lucida in Collo Q, & Spica ttp 
Rurfus 
Denub 


55 9 50 
55 9 35 
55 9 35 


Sext. M.O. 
Lucida in Cotlo Q , & fimftrum latus Hp 
Eadem diftantia 


40 49 15 
40 49 10 


Sext.M.O. 


Menf. Dies 
ft. n. 


Temp. fecmdu 
horotog. ambut. 
Hor. Min.Sec. 


Obfervationes 

Jovis & Fixarum. 


Diftamioi & Ai- 

titudmes. 
Grad. Min. Sec. 


Jhto 

Inftrumento. 


Aprilis 16 
Die £. 

vefp. 

\ 


8 50 O 


Diftantia "%, , a Lucida Colti Q 
Eadem diftantia 


22 35 15 

22 35 20 


Sext.M.O 
Diftantia ^ , a Capite Caftorts 
Eadem diftantia 
Denub 
Rurfus 


20 15 20 
20 14 50 
20 14 30 
20 14 55 


Sext. M.O. 


900 


Procyon , & Calx Caftoris 
Rurfus 
Denuo 


25 16 40 
25 17 15 
25 16 4.5 


* Sext.M.O 
Procyon, & fupremum Genu Caftoris 
Eadem dijiantia 


2 3 5 3 15 
2 3 5 3 20 


Sext.M.O. 
Dextrum Crus Bootis , & Cauda Q 
Rurfus 
Denfto 


41 36 20 
41 36 40 
4 1 36 35 


Sext. M. 0. 

* Satuhus ittYrfe 
gono Martir, Ann0 i,8 JOHANNIS HEVELII Menf. Dies 
ft. n. Saturnut Soli 
plave oppofttus 
in zj Gr.Libr*. fupiter inQUA- 
draturAferi So- 
lis, direftut in 4 
Cr. Ltonis. A N N O M. DC. LIX. Temp. fecundii 
borolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. AprtUs 16 IO 
Die § 
vefp. Menf. Dies 
ft.n. Aprilis 17 

Die % 

vefp. Infima infimftro Crure Bootis, & Cauda Sl 
Eadem diftantia Oblervationes 

Fixarum & Saturni. Lucida Corona, & in Clune fl]> 
Rurfus 
Denub Cingulum Bootis , & Vertex Draconis 
Eadem dtftantia Cingulum Bootis, & Roftrum Draconis 
Rurfus 
Denub Ad Genam Draconis , & ArUurus 
Eadem diftantia II In Ore Draconis , & ArElurus 
Eadem diftantia 
Rurfus Penultima in dextro BrachioHercults,& Lu- 
Eadem dtftantia [cida Lyra, 

Rurftts 
Denuo Humerus finifter Herculis , & Lucida Lyra 
Eadem diflantia Itt TergoHerculis, & Lttctda Lyr& 
Rurfus 
Denub 12, Temp. fecundu 
borolog. ambuL 
Hor.Mtn.Sec. 8 54 Artlurus, & finiftrafura Hercults 
Rurftts 
Denub Lucida Corona, , & Lucida Lyr& 
Eadem diftantia Diftantia J> ,& Luctda in Collo Serpentis 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub Diftantia f} , a finiftro latere np 
Rurfus 
Denub Obfervationes 

Jovis & Fixarum. Diftantia "%. , a Luctda Colli $1 
Eadem diftantia Diftantia ^ , a Capite Caftons 
Eadem diftantia 
Rurfm 
Denub 
Repetita Diftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec, 29 

. 29 IO 

15 * Sext. M. 0. 39 43 25 
39 43 4° 
3 9 43 40 49 16 15 
49 16 30 
49 16 30 Sext. M. 0. 43 
43 17 20 
17 20 39 45 15 
59 44 50 

39 44 45 54 39 15 
54 39 20 51 
51 15 
16 50 
10 ^uo 
Ijnftrumento. Sext.M.O. Sext.M.O. Sext.M.O. 
Sext. M. 0. * Sext. M. . 51 15 45 35 7 

35 6 

35 7 

35 7 35 
50 
20 
15 22 
22 IO 20 
10 20 Sext. M. 0. 24 32 10 
24 31 55 
24 32 5 Sext.M.O. 39 42 30 
39 42 30 Sext. M. O. 30 7 50 

30 8 5 

30 7 30 

30 7 50 21 
21 
21 19 2$ 

19 5 
19 5 DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 22 
22 31 
31 50 
45 20 

20 
20 
20 

2^0 17 

18 

17 
17 

17 10 
IO 

50 
30 
55 Pesfinifter Cepbei, & anteftexuram quartam 
Draconis prior Pes finifter Cepbei , & poft ftexuram tertiam 
, Eadem diftantia ( Draconis 

Denuo Cingulum Cepbei , & m Podice Herculis 
Rurfus 
Denub 34 
34 22 
22 30 

35 28 

28 

28 32 
32 
32 35 

20 

30 47 
47 
47 32 
32 

32 45 
o 

50 Sext. M. 0. Sext. M.O. Sext. M. 0. guo 
Inftrumento, xSext.M.O. Sext, M. 0. Sext. M.O. Sext. M.O. *Sext. M. 0. [ Anno machin^ coelestis lib.ii. »39 Alenf. Dies A N N O M. DC. LIX. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Aprilis 17 
Dte £ 

vejp. IO Menf. Dies 
fi.n. Apnlis 19 
Die T> 

vefp. Menf. Dies 
fi. n. Aprilis 24 9 
Die -% 

vefp. Humerus dexterCephei,& m PodiceHerculis 
Rurfus 
Denuo Humerus dexterCephe h & Tn Tergo Herculis 
Eadem diftantia Humerus dexter Cephei, & mfimfiro ~fcemo- 
reHerculis pr&cedens Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec Obfervationes 

Fixarum. Cingulum Cephe h & iu Tergo Herculis 
Rurfus 
Denub CmgulumCephei y & in fimftro fccmore Her- 
Eadem difiamia (c'ulispr<n,cedens 
| Rurfus 
Denuo DijiantU & Al- guo titudines. 
Grad. Min. Sec 54 
54 
54 23 
23 
23 25 
5 
5 46 
46 
46 
46 49 
43 
4 S 
48 40 
o 

50 46 37 J5 
4<5 36 55 

46 37 20 Humerus dexterCephei ,& in fmiftra fura 
Eadem diftantta (HercuUs 52 
52 51 
51 20 
15 Inftrumento. Sext.M.O. Sext. M. O. * Sext. M. 0. Sext. M. 0. 44 
44 3S 
38 20 
15 * Sext.M.O. Humerus dexter Cephei,® Humerus fimfter 
Eadem diftantia ( Herculis 

Rurfm 
Denuo O Lucida Corona, & Centrum Libra 
Rurfus 
Denuo Obfervationes 

Fixarum. 4rclurus,&alap r <tcedens,fivedextraCorvi 
Rurfus 

Denub Artturus,& ala fequens,five fimfira Corvi 
Rurfius 
Denuo Temp.fecundu 
horolocr.ambul. 
Hor.Min.Sec. IQ I I Artturus, & m Petlore Corvi 
Eadem difiantia Plura per Tempefiatem advertere non licuit. Obfervationes 

Fixarum. Arcturus , & Caput Bootis 
Eadem difiantia Artturus , & Humerus fimfier Bootis 
Eadem difiantia Lucida Coron&, & in podice Hercults 
Eadem difiantia 
Rurfm 
Denuo 34 
34 36 
36 IO 
IO 54 47 

54 47 

54 47 

J4 47 10 

25 15 xSext.M.O. 36 
36 

36 19 
19 
19 25 
45 
25 Difiantitz & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 47 

47 

-±L 
44 
44 
44 14 
15 

20 

20 
20 45 
o 
o o 

50 

45 49 
49 23 
23 50 
45 Difiantia & Al- 

titudiness 
Grad. Min. Sec. 23 

23 Sext. M. O. Sext. M.O. -^uo 
Inftrumento. Sext.M. 0. Sext. M. 0. H-Sext. M. 0. .^uo 
Inftrumento. 12 
12 19 
19 14 15 
14 15 LucidaCoron&,& mfimfiro fcemoreHercults 

RHr f^ (pr&cedem 

Denub Per nubilum Ccelum plura capere non fuit 
Uberum. S a 18 
18 
18 46 

47 
47 15 

5 

15 Sext. M. 0. 18 


47 


O 


23 


31 


O 


23 


30 


45 


23 


30 


45 

Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M.O. Antio 140 JOHANNTS HEVELII Menf. Dies 
fl.n. Sttturnus Rt- 
trn^radus circa 
rnttximam fere 
Latit. Bor. in 
ijGrad.Librm. V ANN.G DC. LIX. Temp. fecundii 
horolog. ambul. 
Hor.Mm.Sec. Aprilis 26 
Die Y) 

vefp. Menf. Dies 
ft- n. Aprilis 27 
Dte 

mane. 9 23 10 II 12 o Qbfervationes 

Saturni , Jovis & Fixarum. Diftantt& & Al- 

titudmes. 
Grad. Min. Sec Difiantia Jj , a Lucida Coron& 
Rurfus 
Denuo 9 34 O 9 43 O Temp. fecundu 
horclotr. ambul. 
Hor,Min.Sec. Diftantia f? , a Cauda St 
Eadem diftantia Diftantia ^ , a Lucida Colli St 
Eadem diftamia Diftantia ^ , a Capite Caftons 
i Rurfusy 
Denub Arclurus , & Caput Corvi Iterum Roftrum Dracoms, & Lucida in medio Collo 
Eadem diftantia ( Serpenas Vertex Dracoms , & Lucida inmedto Collo 
Eadem dtftantia (Serpew VertexDraconts^&JecundainColioSerpeniu 
Rurfus 
Denuo Vertex Draconis,&inftma in Collo Serpentts 
Rurfus 
Denuo Vertex Draconis, & dext. Humer. Hercuhs 
Rurfus 
Denub Roffirum Draconis,& dext .Humer.Herculis 
Eadem diftantia 
Repetita 
Denub Vertex Draconis, & fintft. Humer.Herculis 
Rurfus 
Denub Lucida Ljr&, & tnfenor in ftniftro Humero 
Eadem diftantia ( Serpentarit Lucida Lyrat , & fuperior m finiftra manu 
Eadem dtftantia ( Serpentam Luctda Lyr&,& infertor infiniftra manuSer- 
Eadem diftantia ■ ( pentarii Lanx Auflrina £i, & fupenormdext. Hu- 
mero Serpentarii 
Eadem diftantia Lanx Auftrina £$ , & infiniftro poplite vel 
Genu Serpentarii Obfervationes Fixarum. In fmiftro Genu Serpentam , & Sptca np 
Eadem diftantia In Lance z^fequente media , & Spica ty 
Eadem difiantia Repeti non potuit Obfervatio , propternube 42 43 I 5 

42 43 o 
42 48 10 39 
39 52. 40 
52 35 21 
21 55 50 
5 5 50 20 52 35 
20 52 15 
20 52 10 52 O 
52 I 
52 I 35 
25 
25 30 47 20 
50 47. 25 52 42 45 
52 42 40 50 
5^ 

50 4 5 
4 25 
4 o 5 3 48 5 
53 47 25 
5 3 43 O 34 22 55 
34 22 40 
34 22 45 32 55 o 

32 55 35 

3 2 56 15 

32 55 45 27 43 15 
27 43 45 
27 48 5 36 47 45 
36 47 5 5 53 


39 


40 


53 


39 


40 


53 


5S 


20 


53 


•58 


15 


47 


22 


35 


-47 


23 

47 


23 

26 


24 


50 


26 


24 


45 


DiftantU & Al- 


til 


udines 
Grad. 


Min 


. Sec. 44 
44 4 15 
4 IQ 31 
31 57 
57 
55 culas Steliam £$ per fe non fatis claram magis obfufcankes. guo 
Inftrumento. Sext. M.O. * Sext. M. O. Sext. M. O. Sext.M.O. Sext.M.O. * Sext. M. O. *Sext.M.O. Sext.M.O. Sext. M. O. Sext.M.O. Sext.M.O. *Sext.M.O. Sext. M. O. Sext. M.O. Scxt.M.O. Sext.M.O. Sext. M, O. Jhto 
Inftrumento. Sext. M. O. Sext.M. 0. Anno MACHINifc COELESTIS LIB. II. 141 Menf. Dics 
fi.n. A N N Q C. LIX Temp. fecundu 
horolog. ambul 
Hor.Min.Sec. Aprilis 27 
' Dte © 
mane Menf. Dies 
ft. n. Temp. fecund.u 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. Aprtlis 30 
Die § 

- vefp. Menf Dies Maji 
Die % 

mane. Infimafronus W. ,&M dextrofcem.or.cSer.pen- 
Denm 9 2z C 
9 24 45 41 3 

44 3C 

46 30 

48 20 

50 45 9 5<* 
9 59 

10 2 10 9 
10 12 IO 16 10 25 O 10 59 45 

11 I 40 Temp., fecundu 
horolou.ambni. 
Hor. Min.Sec. Obfervationes 

Fixarum. Difiamtx. & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec, 19 
19 
19 37 
37 
37 50 

o 

30 Finem Obferv Miombus i-mpofuit cceiumnubtbm obduct ccepu Obfervationes 

L.unx, jovis, Saturni &Fixarum. Aithudo Capitis Caftoris 
Eadem altitudo Difiantia ]) ZJwffi Occtdentaiisfd Caudk & 
Etdem dtfiantia 
Rurfm 
Dermo 
Revetita Diftantice & Al- 

tiwdines. 
Grad. Min Sec 

56 47 o 
36 25 o Dtftant. )) LimbiOcadent. aCaptte Caftoris 
Rurfus 
Denuo Diftanria %, , a Lucida Colli Q 
Rurjfi4 
Denuo Diftantia •%, , a Captte Caftons 
Eadem difiamia 'Difiantia ft , a Lucidatn Collo Serpenus 
Eadem diftantia Dtftant. J),a Centro 
Eadem difiantia 
Rurfus 
Denuo 29 
19 
29 
29 

40 
40 
40 57 
56 
55 

5 3 

_ 53 „ 
53 
54 
55 5 

25 
35 

30 
o 

25 
20 
25 21 
21 

2\ 36 

37 
37 15 

15 
15 Infirumento. Sext. M. O: 

: JShto 
Inflrnmento. ^uad.p. Or Sext.M. O. Sext. M, 0. Sext.M.O. 21 
21 12 
II o 
5 5 Atttiudo Cauda Q 
Eadem attitudo Luada Cathedm Casfiop. cpr Lucida Lyr& 
Rurfus 
' Denuo Lucida Cathedra Casfiope& , & peclns Cygni 
Eadem dtftantta Luctda Cathedrs Casfiopea, er nova ante pe- 
Eadem dtflantia ( tlus Cyqni Schedir Casftopce, & pebltis Cy<mi 
Rurfus 
Denuo Schedir Casfiopex. , & nova antepefius Cyani 
Rurfus 
Denuo Schedir Casfiopea, & in ancone tnfertoris aU 
Eadem difiantia (Cytmt 

Rurfm 
Denuo Obfervationes 

Fixarum. Lucida Cathedra Casfiopex, &■ m anconein^ 
ferioris aU Cygni 
Eadem diftamia 

~sl 30 
30 

19 
19 
19 
19 48 

40 
40 
40 

40 15 

JlL 
5 

15 

30 
15 45 
45 23 
is 54 
54 
54 6 
6 
6 30 
15 
15 39 
39 3% 
38 25 

20 41 

41 52 
52 50 
55 43 
43 
43 57 3° 
57 o 
57 25 4<5 
46 
46 45 14 

45 15 

45 1 5 

45 15 20 
30 
20 

10 
o 

25 
5 DifiantU & Al- 

tiiudines, 
Grad. Min. Sec. 41 
41 
41 31 
50 

31 30 
50 

35 Sext. M. 0. Sext. M. O. Stxt.M.O. ^uad.p.Or. 
SextTM.O. Sext. M.O. Sext. M. 0. ■Sext. M.O. Sext. M. 0. Sext.M.O. J$UQ 

Infirumento. Sext. M. 0. Lutttt in LeoHt 5 
<y maximd La* 
titudine Anflri* 
n&. fuphet Nfe- 
Hns in 5 Grad Sdturnm Retre^ 
gmdus in 2? GY» 

' tsa. Arine 

I? 141 JOHANNIS HEVELII A N N O M, DC. LIX. Mcnf. Dics Temp.fecundit 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. Map 
Dk % 
mane. Obfervationes Fixarum. DiftantU & Al- 

titttdines. 
Grad. Min. Sec, In flexura ad Coxas Casflop.& Petlus Cygnt 
Rurfus 
Denub TZ. Znna inprinci- 
pio Virginis i» 
tnaximd Lati- 
tnd. ~4njir. Menf. Dies 
ft.n. Die % 

Maji 
vefp. In flexura Casflop.&nova antepeffus Cygni 
Eadem diftantia In flexura Casfiopea , & inancone inferioris 
Eadem diflantia ( aU Cygm Siniflrum Cenu Casflopea , & PeBus Cygni 
Eadem diftantia Simflrum Genu Casftope<& , & Cauda Cygni 
Kurfm 
Denub In Tergo 1U fub Corde, & yenuhima Cauda 
Rurfus ( Serpentis 

Denuo 30 Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 9 35 30 
9 37 30 9 40 9 53 O IO 9 O IO 20 O 10 3 3- o Siniftrum Genu Casflopea, & in anconemfe- 
rioris aU Cygni 
Eadem diflantia DextrumGenu Casflopea , & CaudaCygni 
Rurfus 
Denttb Scorpiipr&cordium, & penultima in Cauda 
Rurfus (Serpentis Lucida AquiU , &indext.foemore Serpent, tucida AquiU , & indexira manu Serpen- 
tarii inferior 
Eadem diflantia Obfervationes 

Saturni , Jovis & Lunas. Altitudo Capitis Cafloris. 
Eadem altitudo Difl. f? , a Lucida Corona 
Eadem diflantia 
Rurfus 
Denuo Diflantia f) , a Lucida in Collo Serpentis 
Rurfus 
Denub, Diftantia ft , a Cauda St 
Rurfus 
Denub Diflantia "%, , a Lucida Colli Sl 
Eadem diftantia 
Rurfus 4.5 3 5 25 
45 3 5 40 

45 35 30 47 51 30 

47 51 3 5 47 41 
47 41 49 11 10 
49 II 15 43 

43 
43 4 15 

4 50 
4 45 51 
5i 
51 12 55 

13 25 
12 50 45 32 15 
45 32 o 
45 32 20 36 46 30 
36 46 10 
36 46 30 3 5 4 2 20 
35 41 50 
3 5 42 25 46 3 8 50 33 25 40 
3 3 26 3 5 
3 3 25 40 DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec, 33 
33 21 
6 Inftrumento. * Sext. M. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M.O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M. Or. Sext. M. 0. Sext.M.O. Sext. M. O. Sext. M.O. Jfyo 
Inftrumento. Jguad.p. Or. 42 
42 
42 

42 53 15 

53 O 

53 50 

53 10 30 
30 
30 51 50 
51 35 
51 55 39 
39 
39 32 20 
32 40 
32 15 21 

2\ 
21 30 45 

3.1 o 

30 50 Diftantia ^L , a Capite Caftoris 
Rurfus 
Denub 10 46 45, 
10 49 30 
IO 53 o Dift. X> LimbiOccidentalisfaCapite P ollucis 
Rurfus Denub 21 
21 
21 16 25 
16 45 
16 55 49 
49 
49 3 8 20 

39 35 

40 3 5 Sext. M.O. Sext.M.O. Sext.M.O. Sext.M.O. Sext.M. 0. 


Sext.M.Q. Anno MACHIN/fi COELESTIS LIB. II. *43 A N N O M. DC. LIX Menf.Dtes Majt I 
Die •% 

vefp. Menf. Dies 
ft. n. Majt 
Dic 2 

vefp. Temp. fecmdit 
horolog. ambui. 
Hor. Min.Sec. 5S 

I 
3 o 

o 

30 Diftant. ]) Ltmbi OccidentaUs , ab ArEluro 
Rurfus 
Denuo 7 30 

9 30 

II 45 

14 o Diftant. J) Limbi Occidentalis , a Sptca W? 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denuo 19 30 

21 O Altitudo Lucidi, Lyr& 
Eadem altitudo Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 9 18 30 
9 20 45 9 31 IO 10 14 IO 21 Menf Dies 
ft. n. Maji 12 

Die D 

vefp. 10 
10 

10 
10 29 

31 20 

34 o 

35 3c 10 
10 
10 39 

43 
44 10 

10 
10 
10 47 15 

50 o 

51 45 
53 45 10 
10 
11 56 

58 
o 30 
50 
40 1 1 

1 1 4 

6 30 

O Temp. fecmdu 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. Obfervationes 

Lunse &Fixarum. Dtjtantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. $)uo' 
Inftrumento. 55 10 20 
SS 8 40 
5 5 7 40 Obfervationes 

Saturni, Jovis & Lunse. Altitudo Lucids. Ljr& 
Eadem altitudo Diftantia f} , a Lueida Coronx 

Eadem diftantia Dtftantia T) , a Lucida Colli Serpentis 
Eadem diftantia Dtftantia ff , a Cauda Q 
Eadem dijiantia. Diftantia "%£, } a Lucida Colli Q 
Eadem diftantia Diftantia "%£ , a Capite Caftons Diftant. D Limbi Occidentalts,ab ArBuro 
Eadem diftantia 
Rurfus ' 
Denuo Dtfiant. D LimbiOcctdentalis, aSpicalty 
Rurfus 
Denuo Dfftant. D LimbtOccidentalisfaRegulo Sl 
Eadem difiantia 
Rurfus 
Denuo Dtfiantia D LimbiOccidentalis , k 7£ 
Rurfus 
Denuo Ahitudo Lucid& Lyra 
Eadem aUitudo Qbfervationes 

Fixarum. Regulus St ■> & i n interiore pede Vrfa Ma^ 
joris Borealior pr&cedens Reaulus Q, & in anteriore pede Vrf& Ma- 
joris Aufiralior fequens Regulus Sl>&in anteriore Genu ftntftro Vr- 
f& Majoris 42 23 50 

42 21 ^S 

42 21 20 

42 20 25 44 16 o 
44 28 'o Dtftantu & Al 

titudines. 
Grad. Min. Sec 26 47 
26 59 42 5 5 25 
42 5 5 20 Sext. M. O. 30 53 50 
3 5 3 50 Sext. M. O. 19 27 50 
39 27 50 Sext. M.O. 21 25 

21 25 50 
50 Sext. M. O. 2L 21 40 46 26 IO 

4.6 24 IO 

46 23 30 

46 22 45 29 29 5 

29 27 5 
29 26 40 25 2S O 

25 29 25 

2$ 30 20 

25 31 20 45 29 5 
45 30 15 
45 30 45 40 58 O 

41 6 o DtftantiA & Al- 

titudmes: 
Grad. Min. Sec. 38 
38 52 
51 Sext. M. O. Sext.M.O. Quad, p. Or. guo 
Inflrumento. p. Or. Sext. M. O. Sext. M.O. Sext. M.O. Sext. M.O. Sext.M.O. jghiad. p. Or Jguo 
Inftr-umento. ■ .O H-Sext.M.O. 
55 37 44 
37 44 Cauda Sl. , & in anteriore Genu ftniftro Vr- 
f& Majoris 40 23 
40 2 3 

45 * Sexf. M. O. 59 
59 Cauda SZ > & *» anteriore pede Vrf& Majo-^ 
ris pr&cedens Borealior 48 21 

48 21 30 
25 Sext. M. 0. Sext.M.O. Sext. M. O. $ LnnainVitglni, *' Anno 144 JOHANNIS HEVELll '%. A N N O M. DC. LIX. Menf, Dies 
ft.n. Maji 12 
Die 2) 
vefp. Menf. Dies 
ft.M Maji 14 
Die 5 

vefp, Temp. fecundu 
borolog. ambul, 
Hor.Min. Sec. II o o 12 O O Siniftra Tibia Bootis, & Capm Hercnlis 
Eadem diflantia IOO 2 Temp. fiecundu 
borolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 9 $$ O IO 10 O Obfervationes 

Fixarum. Cauda Sl,& in anteriorepedeVrfi<t Majoris 
fiequens Auftralis Centrum {£5, & tnferior in Humero dextro 
Rurfius (Serpentaru 

Denub Caput Serpentarti,& infiecundaflexura Ser- 
Eadem diftantia ( penti. 

Rurfius 
Denuo Caput Herculis, & Lucida Colli Serpentis 
Eadem dtflantia Caput Serpemaru,& infima in Collo Serpetts 
Eadem diftantia Caput Serpentarii , & jecunda m Collo Ser- 

( pentt. 
Crepufculum ad Boream pernox manft. 
Eadem diftanria Siniftra Ttbia Bootis , & Caput Serpentarii 
Eadem diflantia Cmgulum Bootis, & Caput Serpentarii 
Eadem diftantia Cingulum Bootis , & Caput Herculis 
Eadem diflantia Lucida Coron<e, & Caput Herculis 
Eadem diftantia Lucida Corona, & Cflptit Serpentani 
Rurfus 
Denuo Bootis Humerus finifter,& Capui Serpentarii 
Eadem diftanua Dtftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 47 18 
47 18 35 

30 39 29 o 
39 29 3 5 
39 29 35 30 38 50 

30 39 10 

30 39 50 

30 39 10 Sext. M. O. 
duk 23 36 45 
23 36 45 z6 58 30 
26 58 30 29 28 40 

29 28 25 

29 29 IO 

29 28 25 53 IO 45 
5 3 IO 50 47 59 o 
47 58 5 5 4^ 15 3 5 
42 15 40 37 
37 30 
30 26 23 25 
26 23 25 3i 31 35 

31 31 50 
31 31 "35 47 55 40 
47 5 5 3 5 BootisHumerus dexter,& Caput Serpentarii 
Rurfus 
Denuo Lucida Coron&,& infiormis fiub Cauda Vrfi 
Eadem dtftantta ( Majoris 

Rurfius 
Denuo Obfervationes 

Jovis & Saturni. 9 45 O Diftantia % , a Lucidk Colli Sl 
Rurfus 
Denub Diftantia 7£, , a Capite Caftoris 
Eadem diftantia 
Rurfius 
Denub Diftantia f) , a Cauda St 
Eadem diftantia 37 55 15 
.37 55 O 

37 55 20 3 5 3 40 

35 3 10 

35 4 ° 

35 4 DiftantiA & M- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 20 II 40 
20 12 o 
20 12 5 22 34 30 

22 34 15 

22 35 30 

22 3 5 25 38 42 
3 8 42 Inftrumento. Sext.M.O. Sext. M.O. Sext. M. 0. Stxt. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M.O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. 
■k Sext.M.O. Jhto 
Inftrumento. Sext. M. 0. Sext. M.O. Sext.M.O. AnnO MACHINA COELESTIS LIB. II. 

A N.N O M. DC. LIX. *4J Menf. Dies 
fi.n. Temp. fecundu 
borolog.ambul. 
Hor.Min. Sec Maji 14 
Die 5 

vefp. IO 2Q II 12 Menf. Dies 
fi.n. Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min. Sec. Maji 
Die •% 

vefp. 15 In Coxa Sl, & finifirum latus np 
Rurfus 
Denuo Oblervationes 

Saturni & Fixarum. Difiantia J) , a Lucida Colli Serpentis 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denuo Regulus Sl,&in anconefinifir* aU np 
Rurfus 
Denuo Lueida ColU Sl , &fimfirum latus np 
Eadem diftantia DifiantU & j&U 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 31 26 

31 27 

3i 27 

31 27 40 

5 
20 
25 Lucida in Dorfo Q , & finifirum latus np 
Rurfus 
Denuo Cauda $1 , ejrfintfirum latus np 
Rurfus 
Denuo Vindemiatrix np ,& inLatere VrfaMajorts 
Eadem di(lantia Vindemiatrix np, &in Coxa Vrf<t Majoris 
Eadem diftantia Vindemiatrix np ,& in Ventre Vrftt Majo- 
Eadem diftantia ( ris 

Rurfus 
Denuo Vindemiatrix np ,& in Dorfo VrftMajoris 
Eadem diflantia Vindemiatrix np , & prima Caud<t Vrfe 
Rurfus (Majoris 

Denuo Vindemiatrix Tty ,& informis fub CaudaVr- 
Rurfus (f<t Majoris 

Denuo Vindemiatrix np , & media Caud<t Vrf<t 
Eadem diftantia ( Majoris 

Rurfus . 
Denuo Artlurus, & in dextro fosmore Serpentarii 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub Arblurus , & finifirum Genu Serpentani. 
Indubio relitta , increbefcente diluculo. IO Obfervationes 

Fixarum. Centrum £s, & finifira manus Serpentarii 
Eadem diftantia (Borealis Lanx Auftrina £z,&Boreal.finifir<t manus 
Eadem difiantia (Serpentarii Caput Serpentarii, & manus finifir*. Serpen- 
tarii Borealior 27 14 
27 15 

27_ 15 

40 4p 
40 49 25 

30 
20 

20 
IO Jgtto 
Infirumento. Sext.M.O. Sext. M. 0. 30 45 
30 46 
30 46 4y 
25 

25 27 28 
27 28 
27 ' 28 o 

45 

5 20 39 
20 40 
20 40 50 
40 
35 55 

55 9 

9 10 

10 44 52 
44 52 15 

20 51 2 

51 3 

51 3 

51 3 40 
35 

5 
5 Sext. M. 0. 46 57 
4<* 57 20 
20 45 1 20 
45 2 o 
45 20 Sext. M. O. 44 10 50 

44 10 25 

44 10 o 

44 10 o 27 


22 


25 


27 


22 


40 


27 


22 


25 55 23 O 

55 23 25 

55 2% 45 

5 5 23 \5 45 53 20 
45 52 10 DifiantU & AU 

titudines. 
Grad. Min. Sec 15 20 30 
15 20 25 23 56 40 
23 56 40 25 47 30 
2 5 47 30 Sext. M.O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M.O. Sext. M. 0. Sext. M.O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M.O. Jguo 
Infirumento. * Sext. M. 0. Sext. M. 0, Sexu M. 0. Anno n X4<5 JOHANNIS HEVELII A N N-O ^ MenJ. DiesYTemp. fecundu 

ft. n. \borolog.ambul. 

Hor. Min. Sec Majt I , 
Dte •% 
vefp. Obiervationes 

Fixarum. Di.fi antU & Al- 

timdines. 
Grad. Min. Sec Capttt Serpentarii, & manus fmtfir& Ser- 
pentarii Auftralior 
Rurfus 
Denub Caput Serpentarii,& finiftrum Genuejusdem 
Rurfus 
Denub Cauda Cygni, & Lucida Lyr& 
Rurfus 
Denub Peclus Cjgni, & Lucida Lyr& 
Eadem difiantia Cygni Cauda, & in fugo Lyr& pr&cedens 
Eadem difiantia Cygni Cauda , & in fugo Ljr& fequens 
Rurfus 
Denub 22 Menf. Dies 
fi.n. Maji 1 7 Maji , 1 8 

Die 

vefp. 25 

2 5 
25 
25 42 

42 
42 

42 45 
25 
IO 

50 * Sext.M.O Cygni Cauda ~ & fimfier Humerus Herculi. 
Rurfus 
Denub Aufiralior pr&cedens duarum conttvuarum 
fuperiori pedeCygni , &Caput Serpent. In medio Collo Cygni , & Caput Serpentarii 
Eadem diftantia Nova antepeUus Cygm , & Caput Hercults 
Rurfus 
Denub Pecius Cygni, & Caput Hercults 
Eadem difiamia O In Humero Aqmt& , & tn Humero finifiro 
Serpentarii inferior 
Rurfus Temp. fecundu 
borolog. ambul. 
Hor Min.Sec. 10 In Humero AquiU , & Capui Herculis 
Eadem dijiantia InHumero AqutU , & Caput Serpentarti 
Rurfus 
Denub ervauones 

Fixarum. 27 


12 


55 


27 


13 


45 


27 


12 


50 23 
23 

23 52 
52 
52 15 

30 
20 Sext.M.O. 20 )I8 50 
20 / 18 5 5 24 
24 26 
26 15 
IO H-Sext.M. O 23 
23 

23 24 
24 
24 50 
20 

50 Sext. M.O. 45 
45 
45 56 

57 

57 3 5 
5 47. 

47 39 
39 40 
40 39 

39 2 50 

2 40' 46 45 25 
46 45 45 
46 45 25 48 


15 


30 


48 


15 


30 


41 


27 


10 


41 


27 


30 


41 


27 


20 


37 


9 


30 


37 


9 


35 


32 


13 


20 


32 


12 


45 


32 


12 


45 Rofirum Draconis, & in Tergo Herculis Rofirum Draconis , & lergumHerculis 
Eadem dtfiantia In Vertice Draconts, & Tergum Hercults 
Rurfus 
Denub In Roftro Draconis,& fintfter HumerusHer- 
Eadem diftantia ( culis Cauda Cygni, & Podex Hercults 
Rurftts 
Denuh DtftamU & Al 

titudines. 
Grad. Min. Sec 22 34 40 22 34 
22 34 30 
2 5 24 

24 

24 27 

2.7 13 
14 
13 

36 
36 50 
10 

50 6>uo 
Infirumento. Sext.M.O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext.M.O. * Sext.M. O. Sext.M.O. Sext. M. O. Sext. M. O. 
■k Sext.M.O. Sext. M. O. ^uo 
Inftrumento. Sext. M. O. 
* SextTAlTd 

ScxTTm. o. 15 
15 43 
43 
43 40 

41 

40 35 

10 
40 Sext. M. O. Sext. M.O. Anno MACHIN^ COELESTis LIB. IL A N N O M. DC LIX. Hi Menf.Dies 
ft. n. Temp. fecundu 
horolocr. ambul. 
Hor. Min.Sec, Maji ■ 18 

Die © 

vefp. U Obfervationes 

Fixarum. Cauda Cygni, & Tergum Herculis 
Eadem diflantia Cauda Cygni , & Humerusfimfter Herculis 
Rurfus 
Denub Inancone fuperionsaU Cygni, & Humeru. 
dexterHerculis 
Eadem difiantia 12 Menf. Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Mm.Sec. Maji 19 
Die D 

vefp. Cauda Cygni, & Humerus dexter HercuUs 
Rurfus 
Denub Pecius Cygni, & Humerus dexier Herculis ■ 
Eadem dftantia Petlus Cygni, & Humerus fimfier Herculis 
Rurfus 
Denub In anconefupenoris aU Cygm , & Humerus 
finifier Herculis 
Eadem diflantia Difiantitx. Qr Al 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 47 
47 46 
46 40 
40 45 ,56 

45. 57 
45 56 20 
IO 
30 Jjhio 
Infirumento. Sext.M, 0. Sext. M. 0. 55 
55 

1L $s o 

57 50 

58 5 1 1 
II 20 
15 41 
41 
4i 47 o 
47 23 
47 5 46 7 20 
46 7 50 
46 7 45 In ancone fupenons aU Cygm,&CaputHer- 

$ Hr f™ ( cuUs 

Denub Lucida slquiU , & CaputHerculis 
Rurfus 
Denuo ervationes 

Jovis. 36 
36 
3 6 17 
18 
IS 50 

30 
30 44 8 
44 7 
44 8 3S 
3$ 
3S 31 
31 
31 5 

35 

5 

45 

50 
45 * Sext. M. Sext. M. 0. xSext. M. Sext.M.O, Sext. M.O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Menf. Dies 
fi.n. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. Maji 24 
Die R 

vefp. Menf Dies 
fi.n. Maji 28 

Die $ 

vefp. 9 14 S%yiliitudo % 

9 17 40 Eadem altitudo 9 44 55 10 i^ 10 30 horolog. ambul. 
Hor. Mm. Sec 24 9 

10 

10 57 c 
o c 
2 4f 10 

10 
10 
10 6 
9 

II 

12 O 

30 

40J Difiantia "%, , a Cafiore 
Rurfus 
Denub Difianaa "%£ , a Lucidk Colli ££ 
Rurfus 
Denub :iones Saturni. Difiantia f} , a Cauda Q 
Eadem diflantia. DiflamU & -41- 

titudines. 
Grad. Min. Sec Difi. t) , a Lucida in medio . Collo, Serpentis 
Eadem diftantia ervationes 

Lunx. Altitudo Luciddt. Lyrx Diftant. J) Limbi Occidentalis, afiniflraTi- 
Eadem difiantia- ( bia Bootis 

Denub Dfiant. D Limbi Occidentalis, k Spka 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub DiftantU & Al- 
titudines. 
(. Mm. Sec. 28 
28 33 
IO 2-3 
23 
23 10 50 

11 10 
IO 45 19 
19 
19 36 
36 
36 35 

20 

35 £)uo 
Inftrumento. p. Or H-Sext.M.O, Sext. M. 0. fupikr Nfi° 
Hus, 38 
38 11 
II IO 
IO 31 

31 50 . 50 
50 45 Diftanti& & Ai- 

titudines. 
Grad Adin.l.Sec. 44 40 53 44 30 
53 42 50 
53 41 20 T 2 47 


25 


35 


Sext.M.O. 


47 


23 


10 
47 


21 


20 
47 


IP 


20 

®uo 
Inflrumento. Sext.M.O. Sext. M. 0. guo 
Inftrumento. ^uad. p. Or Sext. M. 0. Saturnm Jte^ijs 
zfadus. Lund idpiritf- 
pio Virginis cir~ 
ca Limitem^U' 
flrinum, in c^na- 
draturaSolia 148 JOHANNIS HEVELII Menf DieslTemp. fecundu 
fl. n. \horohg. ambul. 
\Hor.Min.Sec. Maji 2 8 
Dte § 

vefp. Luna in Scor- 
fiont circa No- 
dumSoreum. A N N O M. DC. LIX. Menf. Dies 
fl. a £>*> D 

vefp. IO 16 
18 ervationes 

Fixarum. Diflantta & Ai- 

titudines. 
Grad. Min. Sec, 45 

20 12 Temp. fecundu 
horoiog. ambui 
Hor. Min. Sec* IO 15 O 

IO 17 20 IO 28 O 

IO 31 30 

10 34 o 

10 16 c 10 44 30 

10 47 43 

10 51 o 

10 33 O 

10 55 o o 

2 O 

o 

10 4 3o 
6 30 30 Altitudo Lucida Lyra 
Eadem altitudo Roftrum Cygni, & Cauda Cygni 
Eadem diftantia 
Itemm 
Rurfus 
Denuo Peclus Cygni , & Humer. dext. Serpentarii 
Rurfus (fuperior 

Denuo Lucida AquiU , & Cauda Cygni 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denuo Lucida AquiU , & Pettus Cygni 
Rurfus 
Denuo Roftrum Cygni , & fecius Cygni 
Rurfus 
Denuo Lucida AquiU , & in ancone infenoris aU 
Eadem difiantia { Cygni Humerus AquiU, '& m ancone infenoris aU 
Rurfus ( Cygni 

Denue Humerus AqutU , & Cauda Cygni 
Rurfus 
Denuo Obfervationes 

Lunae &Fixarum. Altitudo Luciddt, Lyra 
Eadem altitudo Diftant. 3) Limbifuperiorts,abArBura 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Dentio Diftant. J) Limbi Occidentalis , a Spica H? 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denuo 
Repetita Diftant. J) LimbtOccidentaiis , a H 
Rurfus 
Denuo Altitudo Lucids. Lyr& 
Eadem altitudo Lucida AquiU, & Caput Serpemani 
Rurju* 
Denuo Humerus dexter Cephei , & Cauda Cygni 
Rurfus 49 2 
49 15 ^uad.p.Or. 11 
11 
11 
21 
21 17 
17 
17 

\6 

17 IO 

20 
o 

20- 
O Sext. M. O. 50 27 50 
.50 27 15 
50 27 10 Sext. M. O. 3 8 2 4.0 

38 3 O 

3 8 3 IO 

3S 3 5 32 


12 


30 


32 


12 


35 


32 


12 


30 16 16 13 

16 15 40 
16 15 45 28 10 20 
28 10 25 17 315 

27 3 o 
27 3 Q 36 37 45 

36 37 -20 
36 37, 50. Diftamtm & Ai- 

titudtnes. 
Grad. Min. Sec 51 32 O 
51 48 O 38 19 45 

38 20 30 

38 21 30 

3 8 21 45 21 
21 
21 
21 
21 13 50 

14 20 

16 40 

17 15 

18 15 17 
17 
17 17 40 

18 45 

19 4° jS 30 o 
58 47 o 3 3 31 40 
3 3 3 1 4° 
3 3 31 40 18 6 35 
18 6 40 
18 6 30 Jguo 
Infirumento. Sext.M. O. Sext.M.O. Sext.M.O. *Sext.M.O, Sext. M.O. * Sext. M. O. ^UQ 

Inflrumento. \p. Or. Sext. M. O. Sext. M.O. Sext. M. O. JPuad.p. Or. Sext. M.O. Sext. M. O. Anno no MACHINJE COELESTIS LIB. II. A N N O DC. LIX. 149 \Mcnf. Dies 
ft.n. Tcmp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor Min. Sec funii 
Dic '-% 

vefp. IZ 11 Oblervationes 

Fixarum. Humerus dexter Cepbei , & Pectus Cmni 
Eadem diftantia Menf. Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
horolov.ambnl. 
Hor.Min.Sec. fumi 1 3 
Dtc 2 
vefp. Menf. Dies 
ft. n. tunii 19 
JDie •% 

vejp. 11 45 Humerus dexter Cephci, & nova ante Pectus 
Eadem diftantia (Cjqni Humerm dexter Cepha, & in ancone mfcno- 
oris aU Cyvni 
Rurfus 
Denuo Luctda AquiU , &Humerus dext. Herculu 
Eadem diftantia Diftanu&.& Jtl- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. 23 
25 26 
26 $1 

Jl 

13~ 
13 55 

45 * Sext. M. 0. 29 
29 
29 
29 LucidaAquiU , &Humerusfnifter Herculi. 
Eadem dijlanna Arclurus, & m Latere Vrfa Majons' 
Rurfus 
Denuo Arilurus, & prima Cauda Vrfa Majoris 
Eadem diftamia Artlurus, & media Capda Vrfx Majoris 
Rurfns 
Iterum Artlurus, &ultima Caud*. Vrfe Ma-joris 
Rurfus Poftrem<ebw<e Obfer vationes minus certtpropter diluculum. 49 

49 6 

6 

5 

_5 

44 

43 10 
30 
40 
40 o 
55 ^uo 
Inftrumento. Sext. M.O. Sext. M. O. 40 
40 18 25 
1S 20 53 
53 
53 48 IO 
48 20 
48 5 41 
41 19 
59 

.36 55 

36 ■ 34 
36 34 50 
50 o 
30 

30 30 28 

30 27 

30 28 10 

50 

45 Obfervationes 

Fixarum. Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
H0r.M1n.Sec. Arclurus, & Borealis in manu ftmftra Sey- 
Eadem diftantia ( pentar, 

Denuo ArBurus , & Lucida Colli Serpentts 
Eadem diftantia Luctda Corona, & prima Caudct Vrf<e Ma- 
Eadem diftantia ( joris Lucida Corona, & media Caudx. Vrfa Ala- 
Eadem difta ntia ( j ris Lucida Coron&,& ultima Caud<& Vrfs Ma- 
Rurfus fj 9ns 

Denuo Arbturus, & media Caud* Vrftt Majons 
Eade?n diftamia Arcturus, & ultima Cauda Vrf& Majoris 
Eadem diftantia Arcturus, & in Coxa Vrfte Majons 
Eadem diftantia ervationes 

Fixarum. Diftantite & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec 37 
37 
37 7 
6 

7 20 
50 
3° 25 
25 55 

50 40 

40 59 
59 20 
25 36 
36 52 

52 35 30 
30 
30 

~T 

36 

30 
30 

43 
43 35 
33 

1L 

55 

J.L 

28' 
28 

49 

49 15 
45 
15 15 

IO 

1T 
,40 

30 
25 
11- DiftantU & 
tnudptes, 
Grad. Min. Sec Arc~iurus,& Humendextri Serpentara fu- 
Eadem diftantia ( perior Scxt. M. 0. *Sext.M.O. Sext. M. 0. Sext. M. O. Sext.M.O. Sext.M.O. jj>)uo 
Inftrumento. *Sext. M. 0. Sext. M.O. * Sext. M. Sext.M.O. Sext. M.O. 
iub. Sext.M.O. Sext. M. 0. H-Scxt.M. 0. Jguo 
Inftrumento. Simftra Tibia Bootis , & m medio Collo Ser- 
Rurfus (penns 

Denuo 

__ 
Anno IJO JOHANKIS HEVELll A N N O DC. LIX. Menf. Dies 

ft.n. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Junii 20 
Die 2 
vefp. Menf. Dies 
ft. n. Temp. fecundu 
horohir. ambul. 
Hor. Min.Sec. funii 2 3 

Die D 

vejp. Menf. Dies 
fi. n. junii 2 5 

Die g 

vefp. Cmgulum Bootis , & in medio Collo Serpentis 
Eadem diftantia 12 Arb~lurus,& informisfub Cauda Vrf& Ma- 
Rurfm (joris 

Denub Artlurus , & in Ventre Vrf* Majoris 
Eadem diflantia 
Rurftts 
Denub Cingulu Bootis, & prima 
Eadem diftantia. Temp.fecundu 
horolog.ambui. 
Hor.Min.Sec. II 30 Obfervationes Fixarum. Lucida Coron&, & in Latere Vrf& Majoris 
Eadem diftantia Obfervationes Fixarum. Cingulum Bootis,& Latus Vrf& Majoris 
Rurfus 
Denub Vrf& Ma- 
( joris Cingulum Bootis , & Venter Vrf& Majoris 
Eadem diftantia Cingulum Bootis, & Coxa Vrf& Majoris 
Eadem diftantia Cingulum Bootis , & Tergum Vrf& Majoris 
Eadem diftantia, ArcTurus, & Tergum Vrf&Majoris 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub Lttcida Coron& , & Venter Vrf& Majoris 
Eadem diftantia Lucida Coron&, & Coxa Vrf& Majoris 
Rurfus 
Denub Cingulu Bootis, & media C.iud& V rf&Majori-s 
Pofirema diftantia incerta,propter incre- 
befcens diluculum. Obfervationes Fixarum. CinguluBootis, & mediaCaud&Vrj&Majons Cingulum Bootis , & ultima Caud& Vrf& 
Majoris 
Eadem diflantia, 
Repetita 
Rurfus O oSimfira Tibia Bootis, & ukima Caud& Vrf& 
Rurfm ( Majo ris 

Denno Simfira Tibia Bootis , & media Cauda Vrf& 
Eadem difiantia ( Majoris Diftanti& & Al- 

timdines. 
Grad. Min. Sec 24 59 25 
24 59 25 25 41 3,5 
25 41 o 
25 41 o 51 34 o 

51-33 30 

51 34 30 

51 34 o 56 
56 12 
12 IO 

5 Diftanti& & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec, 50 


9 


20 


Sext.M. 0. 


50 


8 


20 
50 


9 


20 
35 


6 


50 


Sext.M.O. 


35 


6 


45 

48 59 45 
48 59 50 41 
41 6 20 
6 25 39 56 50 
39 56 50 43 47 30 

43 47 10 

43 4-6 50 

43 47 io 56 
56 5 25 
5 30 48 24 10 
48 23 45 
48 24 15 31 32 25 
31 3Z 40 
31 31 35 Dijianti& & Ai- 

titudmes. 
Grad. Min. Sec 31 32 30 35 
50 
20 
o 
24 51 o 

24 50 50 24 5.1 

24 51 

24 51 

24 51 30 55 30 
30 55 o 
30 55 o 36 57 40 
36 57 40 $3° 
Infirumento. Sext. M. 0. Sext.M. 0. Sext.M.O. Sext. M.O. J>hio 
Inftrumento. Sext. M. 0. * Sext. M. Sext. M. O. Sext. M. 0. *Sext.M.O, H-Sext.M.O. Sext. M. 0. .Quo. 
Infirumento Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M.O. Sext.M.O. Anno MACHlNyE COELESTIS LlB. II. »1* Menf. DiesfTemp.fecundu 
ft. n. horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. A N N O C. LI fmil 2 5 

Die § 

vefp. Menf. Dies 
fi. n. funii 28 
Die B 

vefp. Sinifter Humerus Bootis, & in Latere Vrj& 
Eadem diftantia ( Majoris 

Dubia propter crepufculum. Temp. fecundu 
horoloa. ambul. 
Hor.Min.Sec. Obfervationes 

Fixarum. Diftantia. & Ah 

titudines. 
Grad. Min. Sec Lucida Coron* , & Humerus Vrfx Mmoris 
Rurfm 
Denub ^ationes 

Fixarum & Martis. Lucida Cathednz Casfiopect , & Os Peirafi 
Rurfus 
Denuo 39 
39 17 io 
17 20 47 

47 
47 46 
4<5 

47 55 
o 
o Diftantict & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec Lucida Cathedm Casfwpea, & Scheat Pegafi 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub Siniftrum Genu Cdijiopea , qt Scheat Pegafi 
Eadem dftamia , Culminante 
CaudaAquiU. Menf Dies 
' ft- n, Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec fulii Die § 

'uefp. IO 55 10 
IO 
IO 54 
5 5 
56 Smiftru Genu Casftope£,Qr dext. Genu Pegafi 
Rurfus 
Denub In ftexura Casfiopect , & dext. Genu Pegafi 
Rurfus 
Denub Schedir Casfiope<e, & dextrum Genu Pegafi 
Eadem diflantia Lucida Cafhedne Casfiope<e,& dextru Genu 
Rurfus ( 

Dennb 56 
56 
56 17 
17 

17 3 5 
10 
40 • ' £uo 
Inftrumento. Sext. M. 0. *Sext.M.O. 3uo Inftrumento. 33 3 

33 4 

33 3 

33 3 35 
O 

5 
55 40 
40 4 
4 40 

45 Sext.M.O. 40 
40 
40 18 25 

19 5 
19 5 Sext. M. 0. 37 
37 
37 38 
3S 

38 20 
50 
45 33 
33 23 23 

23 20 Diftanua <f , aMarcab Pegafi 
Altitudo " cff 
Diftantia cf, a Maxcab 
ALitudo cf Dtftamia cft, d Lucido Pede Andromedct 
AUitudo <f circit. Diftamia cft 
Altitudo rf 32 
32 
32 23 
23 
23 25 

45 

40 40 23 

4 o 

40 24 

4 5o 20 
o 

10 

o Sext. M. 0. Sext.M, Or. Sext.M.O. Sext.M.O. Sext. M.O. 33 
6 45 

o Sext. M. 0. 

htad.p. Or. 

Sext. M.O. 

I p. Or. Sext.M.O. 
Quad. p. Or. Mctrs in Opprfi- 
tisne Saturni , 
in 24 Gr. ~4rk* 
tis, Hireftasi ■vationes 

Saturni. 
10 

40 Diftantia ft , ab Arfiuro 

Altitudo J> 
Altitudo ArB:uri 
Eadem altitudo II 1 o Diftantia B , nb Artluro 
II 4 o Eadem diftantia II 15 II 21 I 11 

II 33 
36 Diftantia f? , a Cauda Sl 

Dubiapropter humilem Caud& & fitum Diftamia |? ,t\Vindemiairice flp 

Dubia ; quiafixa erat obfcura ob crepufculn Diftantia £j , kfuperioriftniftrct manns Ser~ 
Eadem diftantia ( pentarii 33 
6 10 
30 30 
o Diftantiit & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 36 50 IO 
37 
36 16 o 
12 o 

58 o 28 

28 36 
36 35 
15 37 33 22 32" O 

& D ftler.dorem 41 
41 Sext.M.O. 
Quad.p. Or. JShio 
Inftrumento. Sext.M.O. Ghiad.p.Or. Sext. M. O. Sext. M.O. Sext. M. O. 37 
37 40 
45 Sext. M. O. Sdumus biri- 
B ,s recens aSta^ 
tiQneinz 1 ) Gr. Anno JJ* JOHANNIS HEVELII A ISI N O M. DC 


. LIX. 
Menj. Dies 
fi. n. 


Temp. fecundii 
botolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes. 

Saturni & Lunas. 


DiftantU & Al- 

titudines. . 
Grad. Min. Sec. 


guo 
Infirumento. 
fuiii 2 

Die 5) 

vefp. 


II 38 O 


Altkudo Tj circiter 


500 


Jguad.p.Or. 


Lum anttOp' 
fo(i;ione in Sa- 
giitario drctt 


II 44 30 
11 47 30 
II 51 10 
11 53 15 


Diflantta 5) Ltmbi Occtdentalis , a Lucida 
Eadem dtfiantia ( Coron& 
Rurfus 
Denuo 


56 21 50 
56 19 30 
56 19 5 
56 18 45 


Sext. M. 0. 
dub. 


11 58 45 

12 1 10 
12 3 40 
12 5 30 


Dtftantia J) Limbi Occidentalis , d Lucida 
Eadem difiantia ( AquiU 
Rurfus 
Denub 


45 40 4<o 
45 39 40 
45 38 45 
45 37 40 


Sext. M.O. 
12 7 10 
12 9 O 


Altkudo Artturi 

Eadem altitudo 


26 50 O 
26 36 O 


^uad.p. Or. 
Menf.Dies 
fi.n. 


Temp. Jecundii 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Diftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


guo 
Infirumento. 
fulii 1 5 

Die rf 

vefp. 


IO 30 O 


A rclurus ,& fupenor in dext. Hum. Serpent . 


52 17 *5 


Sext.M O. 


Arllurus, & fimfirum Genu Serpemarti vel 
Rurfus ( poplite 
Denub 


45 53 
45 52 25 
45 52 39 


Sext.M. 0. 
* 


Cingulu Bootis, & mfimfl. poplite Serpentarii 
Eadem dtflantia 
Rurjus 
Denuo 


46 27 3 5 
46 26 3 5 
46 27 O 
46 26 50 


Sext. M. 0. 
* 
11 O O 


Cmgulu Bootis,& Boreal.fimfi. manus Ser- 
Rurfus (pemarit 
Denuo 


37 3 3 20 
37 33 50 
37 33 50 


Sext.M.O- 


Cinqulum Bootis , & fuperior dextri Hume- 
ri Serpentarii 


48 6 40 
48 6 40 


Sext.M.O. 


Cingulum Bootis , & inferior dextri Humeri 
Eadem dtftantia ( Serpentarit 


50 2 10 

50 2 5 


Sext. M. 0. 


Cingulum Bootts, & infenor finiftri Humen 
Eadem dtftantia ( Serpentarh 


iS 58 30 
3 5 58 40 


Sext. M. 0. 
* 


Delphini Caput, & Serpentarii Caput 
Rurfus 
Denub 


46 3° 45 
46 29 3o 
46 29 25 


Sext. M.O. 
12 O O 


OccUiemalis apexinRhombo Delphini , & 
Serpentarii Caput 


44 21 30 
44 21 20 


Sexx.M.O. 


Inferior mediarum in Rhombo Delphini , 
& Caput Serpentarii 


45 47 30 
45 47 35 


Sext.M.O. I 


Superior mediarum in Rhombo Delphini , & 
Caput Serpentarii 


44 48 25 

44 48 20 


Sext.M.O. | 


Cauda Delphini, & Caput Serpentarii 
Rurfm 
Denub 


43 34 50 
4* 35 50 
43 36 


Sext.M.O. 
* 


Antinoi manus ftniftra, & Caput Serpentani 
Rurfus 
Denub 


41 3 40 
41 2 40 
41 2 45 


Sext.M. 0. j 
* 
IOO 


Dextru BrachiumAntinoi,&Caput Serpent. 
Rurfus 
Denub 

Jguia diefcebat. 


28 56 20 
28 55 40 
28 SS 40 


Sext. M.O. 

dnb. 

dub. 

Anno MACHINifc COELESTIS LlB.il. ifj 

A N N O M. DC 


. LIX. 


Mcnf. Dtes 
ft.n. 


Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Obfetvationes 

Fixariim. 


Dtftanttct & Al 

titudines. 
Grad. Min. Sec 


-1 <%o 
Inftrumento. 


fulii 2 1 
Die D 

vefp. 

l 


IO 20 O 


In Humero ftntjtro Sagittartt, & Luctda A- 
Rurfus (qmU 
Denuo 


37 32 50 
37 32 15 
37 32. 50 


Sext. M. O. 
Cingulu Bootis , & Humerusfmift. Hercuhs 
Eadem diflantia 


33 40 35 
3 3 40 3 5 


Sext.M.O. 
Cinoulum Bootis , & Tergum Herculis 
Dubiapropter intervcnientes nubes. 


25 43 25 


Sext. M. 0. 


U O 


Dextrum Brachium Antmei, & Os Pegafi 
Eurfus 
Denuo 


35 6 45 
3 5 7 20 
3 5 6 45 


Sext. M.O. 
Os Pegafi, & ultima Cauda. Serpentis 
Eadem difiantia 
Dubia propter ingruentes nubeculas. 


42 2 20 
42 2, 10 


Sext. M. 0. 
Smtfira Scapula Andromed. & MarcabPe- 
Rurfus (g a fi 
Denuo 


26 42 5 
26 42 40 

26 42 3 5 


Sext. M. O. 
* 
Finem impofuit calum nubilum. 


Menf. Dies 
ft.n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DiftantU & Al~ 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


6ht0 

Inftrumento. 


fttlii 2 5 
Die 2 

vefp. 


IO O o 


Schedir Casfiope<t , & Marcab Pegafi 
Eadem diftantia 


45 9 IO 
45 9 15 


Sext. M. 0. 
In fiexura Casfiope&, & Marcab Pegafi 
Rurfus . . 
Denuo 


49 47 15 
49 47 
49 47 15 


Sext. M. 0. 
Stntjirum Genu Casfiope<t,& Marcab Pegafi 
Eadem diftantia 


51 44 40 
51 44 35 


Sext. M. O. 
* 
Dextrum Genu Casfiope&,& Marcab Pegaf 
Rurfus 
Denuo 


56 32 35 
56 33 20 
56 32 40 


Sext. M.O. 


II O o 


Lucida Cathedr& Casfiopea. , & Ma rcabP egafi 
Rurfus propter nubes non licuit progredi. 


45 3 1 5 


Sext.M.O. 


MenJ. Dies 
ft.n. 


Temp. fecundu 
borolo^. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes. 

Fixarum. 


DifiantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


guo 
Inftrumento. 


fulis 2S 

Die D 

vejp. 


10 o o 


Luc'tdaCathedr<s.Casfiope<t,&MarcabPegafi 


45 31 5 


Sext. M.O. 
Caput Andromed<t,& Lucida Cathedrs, Cas- 
Eadem dtftantia ( ' fiope<t 


30 2 2y 
3 2 30 


Sext. M. 0. 
* 
Andromedd Caput, & Schedtr Casfiope<t 
Rurfus 
Denuo 


28 I 20 
28 O 35 
28 I . 20 


Sext. M. 0. 
Andromedtt Caput, & infiexttra Casfiopea 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denuo 


32 37 25 
32 37 45 
32 37 5 
32 37 45 


Sext. M. 0. 


II o o 


Andromedcz Caput,& fintftrit GenuCasfiopecc 
Rurfus 
Denuo 


33 45 15 

3 3 44 50 
3 3 44 50 


Sext. M. 0. 
Andromedd Capttt, & dextrum Genu Casfto- 
Eadem diftantia (pe<t 


38 28 30 
38 28 2$ 


Sext.M.O. 
* 
In erecJione Jedts Casfiope<e,& CaputAndro- 
Eadem diftantia (med<t 


34 2 30 

34 2 25 


Sext. M. 
* 
U 

*u 
JOHANNIS HEVELTI 


A N N O M. DC. LIX. 
Menf.Dies 
ft.n. 


Temp. fecundu 
borolog- ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DiftantU & Al~ J£uo 

titudines. Inftrumento. . 
Grad. Min. Sec.\ 


¥ 


fftlii 28 

Die 5) 

vefp. 
ExtremapedisCa*fiope&,&CaputAndromed. 
Eadem dtftantia 


43 39 10 
43 39 5 


* Sext.M.O. 


InBafi Cathedr&Casfiope& extremaJBorealis, 
& Caput Andromeda 


45 57 3$ 
45 57 25 


Sext. M. 0. 

* 
12 O O 


In Bafi Cathedr& Casfiope& media trium in 
fcabello, & Caput Andromea& 
Rurfus 
Denub 


44 4 1 4° 
44 40 3o 
44 39 4° 
44 39 40 


dub.Sext.M.O. 
dub. 


. 
Caput Andromed&, & in Plantapedis dextri 
Eadem dijiantia ( Andromed& 


28 2 25 

28 2 25 


Sext. M.O. i 


Caput Andromeda, , ejr in dextro Calcaneo 
Eadem diftantia ( Andromed& 


26 4.5 
26 45 


Sext. M.O. 


Media in Cingulo Andromedx , & Marcab 
Rurfus (P e g a fi 
Denuo 


33 5Z 50 
33 53 15 
33 53 15 


Sext. M. 0. 
I o o 


Caput Andromeda , er Humerus finifter ;+£>' 
Eadem diftantia 


51 10 3 5 
51 10 30 


Sext.M.O. 


Caput Andromed& , & Humerus dexter <« 
Eadem diftantia 


41 28 O 
41 27 55 


H-Sext.M. 0, 


t 


I 30 o 


Scapula finiftra Andromed&, & Os Pegafi 
Rurfus 
Denub 


45 41 O 
45 41 25 
45 41 30 


Sext. M. 0. 
Menf. Dies 
ft. n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. 


Qbfervationes 

Lunae. 


Diftanti& & Al- 

titudtnes. 
Grad. Min. Sec. 


gno 
Inftrumento. 
Augufti i 
Die § 
wfp. 

. 

i 


IO 43 15 

io 45 20 


lAltitudo Capitis Andromed& 
Eadem altitudo 


32 J6 O 

3 2 44 


^uad.p. Or. \ 


Luna in Capru 
torno circa Li- 
mitm Bortm- 


io 51 o 
10 54 20 
io 57 o 
io 59 30 


Dift. J) Ltmbi Occidentalis , ab Ore Fegafi 
Eadem diftantia 
Rurftu 
Denub 


34 28 30 
34 z6 45 

34 24 40 
34 22 50 


Sext.M.O. i 
ii 5 o 
II 7 50 
II II 20 
ii 14 20 
11 17 


Diftantia J) Limbi Occidentalis , a Capite 
Eadem diftantia ( Serpentarii 
Rurfus 
Denttb 
Repetita 


48 3 5 30 
48 37 50 
48 39 O 
48 39 40 
48 40 30 


Sext. M.O. 
II Z7 15 
11 30 30 
II 33 30 
11 35 15 


Diftant. D Limbifuperioris,aLucidaAquil& 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub 


25 19 O 
25 JS 15 
25 17 45 

■25 17 20 


Sext. M.O. 
11 39 20 
1 1 40 45 


Altitudo Capitis Andromed& 
Eadem altitudo 


40 7 

40 23 


6)uad. p. Or. 
Menf. Dies 
ft.n. 


Temp. fecundu 
borolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Diftanti& & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec, 


guo 
Inftrumento. j 


* 


Augufti 5 
Die Q* 

vefp. 


IO Q 


Lucida AquiU, & Tergum Herculis 
Eadem diftantia 


49 20 30 
49 20 25 


Sext. M. 0. 1 


Humerus AqutU, & Teraum Herculis 
Rurfus 
Denub 


47 27 25 
47 26 55 
47 26 50 


Sext. M. 0, 1 


Humerus AquiU,& Humer. dext. Herculis 
Eadem diftantia 
Rurfus 


48 7 3o 
48 7 5 
48 7 50 
48 7 30 


Sext.M. 0. 1 


..- Anno MACHIN.fi COELESTIS LIB. II. »JJ A N N O M. DC. LIX. MenJ. Dies 
fi. n. Temp.fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. Augufii . , 5 

Dte o 57 

vefp. iO 
JO 28 

30 45 

3o Altitudo Capitis Andromeda 
Eadem altitudo Menf. Dies 
fi. n. borolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. Augufii 

Die 2 

vefp. 10 

10 
JO 37 
40 
43 20 
20 
15 Dtfiant. D LimbiOrtentalisfa Cinguio An- 
Rftrfus (dromedt, 

Denuo 10 


50 


30 


1Q 


52 


45 


IO 


54 


40 

10 58 Oblervationes 

Lunse. D(fianti£ & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec dub. Dtfiant. }) LimbiOriemalis,a Luada Y 
Rurfus 
Denuo Sed Ccelo minus favente , non aque accuratte, 
esfe potuerunt Obfervationes Lunares. Altitudo J) Limbi Juperioris ' circit. Obfervationes 

Fixarum. 9 30 IO II o Cingulum Andromeda, ejr dextrum Genu 
Eadem difiantia ( Casfiopez Cingulum Andromed& , & fimfirum Genu 
Eadem difiantia (Casfiopea 37 
37 
17 36 
36 
36 10 

12 

10 40 


20 ^uo 
Infirumento. J^uad. p. Or. Sext.M.O; 36 
36 
36 52 
51 

50 40 
25 
10 21 30 DifiantiA & Ai- 

titudines. 
Grad. Min. Sec CingulumAndromeda, & mfiexura Latens 
Eadem difiantia ( Casfwpea 24 44 

44 15 

20 CtnguLum Andromed*, & Schedir Casfioped 
Eadem diftantia Cmgulum Andromeda,, & Lucida Cathedr* 
Kurfus (Casfiope* 

Denuo Cornu fupenus Capncorni , fcihcet Stella 0- 
rientalior , & Os Pegafi 
Denuo Cornuinferius *p,&0s Pegafi 
Rurfus 
Denuo Cauda AcjuiU, & dextrum Genu Pegafi 
Eadem difiantia ? 
Rurfus> 
Denuo 25 
25 9 

IO 5 5 
o Sext. M. 0. 21 
21 28 25 
28 20 25 31 50 
25 32 10 
25 3 1 50 28 


51 


55 


28 


52 

30 


-58 


30 


30 


58 


5 


30 


58 


35 32 

32 
32 10 
25 

35 Humerus AquiU, & Scheat Pegafi 
Rurfus 
Denuo Humerus AquiU , & Marcab Pegafi 
Eadem diftantia AquiU, & Os Pegafi 
Eadem dtftantia Humerus dexter Herculis, rjr ultima Cauda. 
ZJrJA Majoris Humerus finifter Hercults, & media Caudt 
Vrfa Majoris 
Rurfus Humerus dexter HercuHs , & media Caudt 
Vrfte A4a]oris Humerus dexter Herculis , & prima Cauda 
Vrf& Majoris 52 28 

52 27 

52 28 

52 28 15 
45 
55 
15 Sexp.M.O. Lunaia VifcU 
hus. ghtad.p. Or. 

guo 
Inftrumento. Sext. M. 0. Sext.M.O. Sext. M. 0. Sext. M. O. * Sext.M.O. Sext. M. 0. Sext.M.O. 49 20 
49 20 
49 20 o 

35 

o 48 
48 


28 

28 


50 
50 


39 

19 


O 20 
20 


42 
42 


27 
27 


30 
30 51 3 3 10 
51 32 30 
51 33 10 48 
48 30 
30 52, 
52 28 
28 Sext. M. 0. Sext. M. O. Sext. M. 0. Sext.M.O. Sext. M.O. Sext. M. 0. IO UrSext.M.O, 
15 U 2 Anno I5 <5 JOHANNIS HEVELII A N N O M. DC. LIX. t Menf. Dies\ 
ft. n. Temp. fecmidu 
horolov. ambul. 
Hor.Min.Sec. Augufti 
Die § 
vefp. Menf. Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. Auoufti 10 

Die © 

vefp. Humerus Jinifter Herculis, & ultima Cauda 
Vrfn Majoris Humerus finifter Herculis,.&prima Cauda 
Vrfit Majoris I o o I 30 o 9 30 10 Obfervationes 

Fixarum. Tergum Herculis , & uluma Cauds, Vrf& 
Eadem diftantia ( Majoris TergumHerculis, & media Cauda Vrf<& 
Eadem dtftantia (Majoris Tergum Herculis , & prima Caud& Vrfa 
Rurfus ( Majoris 

Denuo Obfervationes Fixarum. LucidaAquiU,& in manufmiftra Sagittarii 
. Eadem diftantia 

StelU in eadem fere altitudine. In Auftrali partearcus Sagittarii , & Luci- 
Rurfus (da AquiU 

Denuo 

Cumjam culminasfet ultima Capitis ■£ ftell 
modum horiz^onti obfcura esfet. DiftantU & A 

titudines. 
Grad. Min. Sec @hto 
Inftrumento. 46 51 15 
46 51 15. Sext. M. 0. 55 53 40 
5 5 5 3 40 Sext.M. Or. 36 52 
36 52 15 
15 Sext. M. 0. 41 40 30 
41 40 35 Sext.M.O. 46 2 5 
46 I 45 

46 2 o Sext. M. 0. DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec, £>uo 
Inftrumento. 39 33 45 
39 38 50 Sext. M. 6. 44 10 30 

44 7 25 

44 7 o 

aq;iftavicinaad- Sext.M.O. In principio Sagitta £ , & Lucida AquiU 
Eadem diftantia In Latere # finijiro,& Humerus finifter^ 
Rurfus 
Denub In finiftra axilla <£ , & Humer. finifter : 
Rurfus 
Denuo Dexterpes Antinoi, &0s Pegafi 
Eadem dijiantia Humerus dexter \XZ ,&Boreal. in Cornu ">> 
Eadem diftantia (fc.Orient. 

Rurjus 
Denub Humerus dexter * 

Rurfus 

Denub i , & Auftr.in Cornu > Humerusfiniftertzz-, & Auftr. inCornu "Jb 
Eadem diffantia Humerus finifterxx2,& Boreal. m Cornu *> 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub 1 Auftrahorin Cornu y>,&in Caudafequens 
Rurfut 
Denub Lucida AquiU, & Tergum Herculis 12 o Lucida AquiU,& infiniftro LatereHerculis 
Eadem dijiantia Lucida AquiU,& in finift \ fcemore pracedens 
Eadem diftantia 39 
.39 55 
15 H-Sext.M. 0. 42 36 
42 3 5 
42 36 o 

32 

o Sext. M.O. 40 46 10 
40 46 30 
40 45 45 Sext. M. 0. 41 
41 59 50 
59 50 Sext. M.O. 29 
29 
29 
29 23 40 

22 IO 

23 O 
23 O Sext.M.O. 29 


39 


30 


29 


39 


45 


29 


39 


25 19 
19 38 10 
38 5 19 
19 
19 
19 27 35 

26 45 

27 5 
27 3o 20 

20 
20 45 30 
45 45 

45 25 49 

45 
45 20 30 19 25 
19 25 44 
44 56 50 
56 55 Sext. M. 0. Sext.M.O. Sext. M. 0. * Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M.O. *Sext.M. Anno MACHINyE COELESTIS LIB. II. *J7 A N N DC. LIX. Menf. Dtes 
ft.n. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Augufti ii 
Die D 
mane. Menf Dies 
ft.-n. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. Augufti 1 1 
Die T) Augufti IJ 

Die 

wff. Humerus AquiU, & in Tergo Herculis Humer.AqutU } & infinifi.fosmore prmcedens 
Rurfus 
Denub Lucida AquiU , & in podice Herculis 
Rurfus 
Denub Lucida AqutU , & in fmiftra furd Herculis 
Eadem diftantia 10 30 30 Prima in Capite # , &Os Pegafi 
Eadem diftantia VLtima in Capite ■%■ clarisfima illarum trt- 
um, & Os Pegafi 10 II Obfervationes Fixarum. Lucida AqutU , & fimftrum Genu Herculis 
Eadem dtftantia Propter nubesccelo contraUas finisfaUus. Obfervationes Fixarum. Penultima dextri BrachiiHerculis, &Hume- 
rus ZJrfa Minoris Medta in Capite $,& Os Pegafi 
j£>uum Ccelum prope hori^ontem meridiona 
def<ecatu,obfcura nimis erat h<tC Stella. Scheat Pegafi , & Humerus dexter Perfei 
Eadem diftantia Dextrum Genu Pegafi , & Humerus dexter 
Eadem diftantia ( Perfe Dextru Genu Pegaft, &Fulgens laius Perfei 

Eadem diftantia Scheat Pegafi, & Fulgens latus Perfei 
Eadem diftantia Scheat Pegafi , & in ftexura Lateris Perfei 
Eadem diftantia Dextrum Genu Pegafi , & Caput Meduf& 
Rurfus 
Denub Caput Andromed&, & Caput Meduf<t 
Rurfus 
Denub Caput Andromed&, & Humerus dext.Perfet 
Rurfus 
Denub Sinift. Scapula Andromedd , & Humerus 
dexter Perfei 
Rurfus 
Denub Cingulu Andromeda,&Humer.dext. Perfet 
Rurfus 
Denub Caput Alndromede. , & in ftexura Lateris 

Eadem diftantia ( Perfei 

_ — DiftantiA & Al- 

timdines. 
Grad. Min. Sec, 47 27 25 42 56 50 

42 56 30 

42 3 6 45 

34 40 

34 15 

34 40 tSext. M.O- 51 
51 
$1 Sext. M. 0. 46 34 40 
46 34 40 3 8 24 
38 23 5 

5o Diftantis. & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec $6 2.1 ^O 51 

51 16 
16 Inftrumento. Sext.M.O. Sext. M. 0. * Sext. M. 0. Jguo 
Inftrumento. Sext.M. 0. 10 Sext.M.O. 

10 i 48 
48 53 45 
53 50 50 16 10 

lemnonfatis esfet 30 18 50 
50 18 45 51 48 50 
51 48 5 5 55 

55 53 
53 12 5 5 
12 55 56 24 20 
56 24 20 53 39 40 
53 40 25 
53 39 40 38 11 50 
3 8 12 40 
38 II 55 40 9 30 
40 IO 45 
40 10 45 34 3 3 40 

34 34 45 

34 34 20 

34 34 20 Se^t.M.O. Sext. M.U. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M.O. Sext. M. 0. Sext.M.Q. Sext.M.O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. 26 


53 


40 


26 


52 


50 


26 


53 


40 


44 


53 


50 


44 


53 


45 Sext.M.O. *Sext.M.0. Anne 1,1 
JOHANNIS HEVELII 


A N N O M. DC. LIX. 


Menf. Dies 
ft.n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor-Min. Sec. 


Obiervationes 

Fixarum. 


Diftanti& & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 


Jj>uo 
Inflrumento. 

i 


Augufti 17 
Die O 
vefp. 
Siniftra Scapula Andromed& , & in ftexurk 
Lateris Perfei 
Rurfus 


38 37 
38 37 
38 37 


20 

O 

20 


Sext.M.O. 
Cmgulu Andromed& , & inflexura Lateris 
Eadem diftantia (Perfei 


3.9 41 
30 41 


45 
45 


Sext. M.O. i 


Atfirufti 18 

Die 5) 
i mane. 


12 C 


Siniftra Scapula Andromed&, & Fulgens la- 
tus Perfei 


36 4 

36 5 


30 25 

40 

25 


Sext. M. 0. 


Eadem diftantia 

Rurfus 

Denuo 


36 5 
3 6 5 
36 5 
Lucidus Pes Andromed& , &mflexura La- 
teris Perfei 
Rurfus 
Iterum 


18 13 
18 13 
18 14 
18 13 


5 5 
40 
15 
40 


Sext.M.O. ] 
Cingulum Andromed&, & Caput Meduf& 
Eadem diftantia. 


23 44 
2* 44 


J5 
15 


Sext. M.O. 
* 


IOO 


Simftra Scapula Andromed& > & CaputMe- 
Eadem diftantia (,duf& 


3i 31 
31 31 


35 
35 


Sext. M. 0. i 
Prima Arietis, & Fulgens latus Perfei 
Eadem difiantia. 


35 30 
3 5 30 


50 
45 


Sext.M. 0. 
* 
Prima Arietis , & Capella Auriga 
Eadem difiantia 


49 17 
49 17 


20 
20 


Sext. M.O. 
H&dus pr&cedens Aurig& , & Lucida V 
Eadem difiantia 


40 30 
40 30 


20 
20 


Sext. M.O. \ 

- 
Prima Arietis , & fmifter Pes AurigA 
Rurfus 
Denuo 


43 1 

43 2 
43 2 


50 

10 

5 


Scxt. M. O. j 


200 


Extrema al& Pegafi,& fmiftrumGenu Perfei 
Eadem diftantia 


54 32 

54 3 2 


Sext.M.O. j 
Extrema al& Pegaft, & Jeq. finift. PedisPerfei 
E.adem dijiantia 
Rurfus 
Denuo 


52 42 
52 42 
52 42 
52 42 


45 
15 
55 
45 


Sext. M.O. \ 
Borealisin Cauda Ceti , & Os Pegafi 
Eadem difiantia 


42 56 
42 56 


25 
25 


Sext. M. O. 
Humerus dexter &%,& Lucida inCauda Ceti 
Eadem diftantia 


42 34 

42 34 


35 

35 


Sext.M.O. 
Auftralis in Cauda Ceti, & Os Pegafi 
Rurfus 
Denuo 


52 17 
52 17 
52 17 


15 

25 
25 


Sext.M.O. \ 
Cjgni PeUus, & Os Pegafi 
Eadem diftantia 


35 23 
3.5 23 


45 
45 


Sext. M. 0. 


3 


Cauda Cygni, &■ Os Pegafi 
Denuo _ 
Rurfus 


37 53 
37 52 
37 52 


35 
55 

40 


Sext. M.O. " 


Menfl Dies 
ft. n. 


Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obftrvationes 

Fixarum. 


Diftanti& & Al- 

tuudines. 
Grad. Min. Sec 


J>uo 1 
Inftrumento. 


Augufti 18 

Die D 

vefp. 


9 15 


Cingulum Bootis,&Humerus dext.Herculis 
Eddem diftantia 


24 34 
24 34 


40 
45 


Sext.M.O. . 1 
* 
CingulumBootis,& penultima dextri Brachii 
Eadem difiantia ( Herculi s 


2-3: 37 
23 37 


10 
15 


+ Sext.M.O, 
Anno MACHIN^ COELESTIS LIB. II. M9 A N N O DC. LIX. Menf. Dtes Temp. jecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. Augufti I! 
Die ,D 
vefp. ■Augufti 19 

Die <yi 

mane. II Humerus finifter Bootis, & Humerus dexter 
■Eadem dftantia (Herculis Humerus dexter Bootis , & Humerus dexter 
Eadem diftantia (Herculis Gbiervationes 

Fixarum. Diftantids, & AL 

titudines. 
Grad. Min. Sec, Caput Bootts , & Humerus dexter HercuUs 
Eadem diftantia Humerus finifter Bootis,&. Tergum Herculis 
Rurfus 
Denuo Humerus dexter Bootts,& Tergum Herculis 
Rurfus 
Denuh Caput Bootis, & Tergum HercuUs 
Rurfus 
Denuo Humerus dexter Bootis , & Humerusfintfter 
Rurfus * ( Herculis Humerusfimfter Bootis, & Humerusfimfter 
Eadem diftantia (Herculis 

Denuo Caput Booas , & Humerus fintfter Herculis 
Eadem dtftantva Caput Bootis, & Caput Serpentarii 
Rurfm 
Denuo Humerus fimfter Aquarii,& penultimaCau- 
Rurfus (d<e Serpentts 

Denuo Humerus dext. &&,& ultima Caudm Serpetis 
Eadem dtftantia Dextrum Brachium Antinoi , & Humerus 
Eadem diftantta (dexter(, 

Rurfus 
Denuo Humerus dexterzzz, &Humerus AquiU ■ 
Rurfus 
Denub Cauda Delphini, & Lucida Lyr<& 
Rurfus 
Denub Caput Delphini , & Lucida Lyr& 
Eadem diftantia Apex Occidentalis in Rhombo Delphini , & 
Lucida Lyr<x. Borealis mediarum in Rhofnbo Delphim , & 
Lucida Lyng, AuftraUs mediarum m Rhombo Delphini, & Lucida Ljr& Rofirum Cygni, & finiftra fura Hercults 
Rurfus 
Denuo Roftrum Cygnt , & Roftrum Dracoms 
Eadem diftamia 30 25 50 
30 25 45 20 21 20 
20 21 20 JS>uo 
Inftrumento'. Sext. M. 0. 26 36 45 
*26 36 50 
Sext.M.O. 
Sext. M.O. 21 54 20 
21 53 45 
21 53 50 Sext. M. 0. 2.7 21 , 55 
27 21 30 Sext. M. 0, 36 
36 
36 52 
51 
52 20 
40 
15 Sext. M.O. 31 
31 47 15 
47 15 Sext. M. O. 43 
43 
43 47 

47 
47 32 3 5 

32 15 

32 35 

27 15 

27 50 

27 20 Sext. M, O. 47 
47 34 40 
34 45 40 
40 
40 
40 13 35 

14 45 
13 55 
13 50 36 
36 
36 22 20 
22 40 
22 20 37 
37 

37 43 25 
43 45 
43 25 36 
36 17 15 

17 IO 35 

3 5 53 45 
53 50 35 
35 16 15 
16 15 36 
36 31 15 
31 15 28 
28 23 20 

22 45 

23 20 33 
33 15 

10 Sext.M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0, Sext. M. 0. Sext. M. 0. * Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M.O. Sext. M. O. Sext.M.O. Antto s6o JOHANNIS HEVELII A N N O M, DC. LIX. Menf. Dies 
ft. n. Temp. fecmdu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Augufti 19 

Die tft 

manh Menf. Dies 
ftn. Augufti 20 

Dte § 

vefp. Roftrum Cygni , & Vertex Dracoms 
Eadem diftantia Koftrum Cygni, & prior ante quartamfiexu- 
ram Draconis In ancone aU Borea Cjgni, & in Fe&ore Vr- 
Eadem diftantia (f<& Minoris In ancone aU Borea Cygni , & Humerus 
Vrfiz Minoris Temp. fecundu 
horoloa. ambul. 
Hor. Mtn.Sec. 9 20 10 Obfervationes 

Fixarum* \DiftantU & Al 

titudines. 
Grad. Min. Sec Roftrum Cygni, & poft fiexura tertiam Dra- 
Rurfus ( conis 

Denub Nova antepettus Cygni , & Humerus Vrfie 
Eadem diflawia ( Minori Peclus Cygni, & Humerus Vrfa Mtnoris 
Rurfus 
Denub Cauda Cygni, & Humerus Vrfa Minoris 
Eadem diftantia Obfervationes Fixarum. Cauda AqutU , & Lucida Corona 
Eadem diftantia CaudaAquiU, & Caput Serpentarii 
Eadem diftamia Collum AqmU, & Capui Serpentani 
Non examinata , propter \nubila. Humerus fimfter Beotis . & Caput Hercults 
Eadem diftantia Lucida Corom , & humer-fimfter HercuUs 
Eadem diftantia. Cingulum Bootis, & lergumHerculis 
Eadem diftantia 29 24. 45 
29 24. 40 45 3o o 
45 29 55 43 
43 
43 41 
41 

41 o 
40 
35 40 
40 IS 
18 50 
50 42 
42 35 
35 20 
15 51 
51 26 
26 IO 
15 49 


38 


55 


49 


38 


30 


49 


39 


O 


46 


15 


30 


46 


15 


30 guo 

Inftrumemo. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. *Sext.M. 0. DtJtantU & Al 

titudines. 
Grad. Min. Sec 50 
50 42 45 
42 40 22 

22 20 
20 35 45 22 38 
22 38 50 
50 25 
25 42 
42 30 
35 Humerus dexi er Bootts , & Caput Herculis 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denuo Caput Bootis, & Caput Hercults 
Rurfm 
Denuo IX ln flexura quarta Dracoms , & Humerus 
finifter Herculis 
Denuo 43 
43 2 
2 35 

35 32 
32 
33 

32 38 
38 
38 59 
59 

o 
59_ 

52 
53 
52 50 
20 
35 
50 45 

35 
40 Sext. M. 0. Sext. M. 0. $uo 
Inftrumento. * Sext. M. 0. Sext. M. O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. * Sext. M- 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. *Sext.M. 0. Idenf. Dies 
ft.n. Temp.fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. •i 23 In flexura quarta Draconis , & in Tergo 
Rurfus (Hercults 

Dentib In flexura quarta Draconis,& infiniftro fce- 
more Herculis. Obfervationum finem ervationes 

Fixarum. 30 dCollum AquiU,& Caput Serpentarii 39 
39 
39 12 
II 
12 IO 

50 
lO 30 16 45 

30 17 15 
30 16 40 28 26 O 

anticiparunt conde DtftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 35 45 Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M- 0. 
nfata nubes. 

J>hto 
Inftmmento. Se xt. M- 0- 
Afiha MACHINiE COELESTIS LIB. II. i6t A N N O M. DC. LIX. Menf. Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Mtn. Sec. Augufti 23 

Dte Y? 

ve/p. Menf. Dies 

ft.fi Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. Augufti 24 

Die © 

vefp. IO Humerus AquiU , & Borealts in Humero 
dextro Serpentarti 
Eadem dtftantia 20 U Obfervationes Fixarum. LucidaAqmU, & Auftralior in Humerofi- 
nifiro Serpentarii Humerus AquiU, & Auflraltor in Humero 
. dextro Serpentarii 

Eadem difiantia Ludda AquiU,& Auftraltor in dextro Hu- 
tnero Serpentarii 
Eadem dtfiantia Denuo nubila tempeftas mterturbavtt Objer vattones. 'Obfervationes 

Fixarum. C.iuda AquiU,& Lucida inmedto Collo Ser- 
Eadem diftantia (pentis LucidaAquiU, & in finiftro Humero Ser 
pentarii Auftralior 
Rurfus 
Denuo Dexter Pes Antinoi, & Caput Serpentarii 
Rurfus 
Denub Pntcedens dexirumpedem Antinoi , & Ca- 
put Serpentarii 
Eadem diftantia Humerus dexter Herculis , & Penuhtma 
Caud& Serpentis 
Eadem dijfantia Tergum Herculis,& ultima Cauds Serpentis 
Eadem dtftantia In PeEiore Antinoi , & CaputSerpentarti 
Eadem diftantia Auftral. in Cornu y>,& Caput Serpentani 
Eadem diftantia Boreal. in Cornu ~y> , & Caput Serpentarit 
Eadem diftantia oLucida AquiU, & pr&cedens in Caudk "Jo 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denuo Lucida AqutU , & fequens m Cauda *%> 
Eadem diflantia Humerus finifter:$z, & Luctda AqutU 
Eadem dtflantia Simftra Scapula Andromed& , & Capella 
Rurfus 
Denub Cingulum Andromed&, & Capella 

Rurfus 

Denuo 

_ DtftantU & AU 

titudtnes. 
Grad. Min. Sec. 42 39 IO Sext. M. 0. 30 25 25 
30 24 40 
30 24 40 3 1 6 30 
317 
31 6 3 5 Jnftmmento . Sext. M. 0. Sext. M. 0. 31 
31 
31 35 

1 20 
1 20 Diftamia & AL 

titudines. 
Grad. Min. Sec, 49 .18 5 5 
49 59 o Sext. M.O. guo 
Inftrumento. Sext. M. O. 42 3 8 O 

42 3 8 40 

42 38 15 

42 38 45 28 38 40 
28 39 O 
28 39 O 28 
28 
28 18 
18 
18 5 
50 
15 36 31 IO 
36 30 20 
36 ' 30 20 41 48 O 
41 48 5 36 
36 49 23 
49 23 30 
35 47 38 O 
47 37 55 37 10 30 

37 10 10 

37 10 45 

37 10 25 38 
38 4 25 

4 30 28 .59 50 
28 59 55 54 34 5 

54 34 25 
54 34 20 46 3 8 30 
4<5 39 5 
46 39 IO Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. 0. Sexr.M. 0. * Sext. M- 0. Sext.M. O. xSext.M- 0. * Sext. M. 0. Sext. M.O. Sext. M. O. Sext. M. 0. Anno i6i JOHANNIS HEVELH 

A N N O M. DC 


. LIX. 


Menf. Dies 
ft. n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Diftantict & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec' 


guo 
Inftrumento. 


Augufti 25 
Die D 

manc. 
Lucidus Pes Andromed& , & Capella 
Eadem diftantia 


34 12 55 
34 13 


Sext.M. 0. 
Ctngulttm Andromedct 3 & Humerus dexter 
Eadem diftantia ( Aurigt 


54 12 IO 
54 12 5 


Sext. M. 0. 
Pes Andromed&finifier, & Humerus dexter 
Rurfius c(Aurig& 
Denub 


41 44 40 
41 45 30 
41 44 40 


Sext. M\d7~ 
Capella, & Apex Tnanguli 
Rurfus 
Denub 


42 34 25 
42 3 5 10 
42 34 25 


Sext. M. 0. 


IOO 


Capella, & Borealis in Bafi Trianguli 
Rurfus 
Denttb 


36 39 S 

36 39 25 
36 39 25 


Sext. M. O. 


> 


Capella, & Auftralis in Bafi Trianguli 
Eadem difidntia 
Rurfus 
Denub 


35 55 
3 5 54 20 
3 5 5 5 40 
3 5 55 10 


*Sext.M.O, 
Capella, & Penultima Lini Borei X 
Eadem diftantia 


55 48 
55 47 50 


*Sext.M. 0. 


200 


OrientaliorinDorfo Ceti, & Palilicium 
Eadem diftantia 


53 29 10 
53 29 


Sext.M. O. 


Menf Dies 
fi.n. 


Temp. feeundit 
horolog-. ambul. 
Hor. Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Di-ftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


jQuo 
Inftrumento. 


Attgtifti 27 

Die § 

vefp. 


IO 


Lucida Cathedra Casfiopect , & Humerus 
Vrfie Minoris 


43 57 55 
43 57 50 


Sext. M. 0. 
Lucida Cathedr& Casfiopect , & Peilus Vrfie 
Rurfttt (Minoris 
Denuo 


44 4? 25 

44 50 25 
44 50 30 


Sext. M. 0. 
SchedirCasfiiopcA , &Humerus V rfe Minoris 
Rurfius 
Denub 


47 29 10 
47 28 50 
47 2S, 45 


Sext. M. 0. 
* 
SchedirCasfiopect, & Petlus Vrfie Minoris 
Eadem diftantia 


43 37 
4S 37 


Sext. M. 0. 
Flexura Casfiopea 3 & Humer.Vrfie Minoris 
Rurfius 
Denub 


43 47 3 5 
43 47 50 
43 47 55 


Sext. M. 0. 
* 
Flexura Casfiopea, & PtUus Vrfk Admoris 
Rurfus 
Denub 


45 7 50 
45 8 45 
45 8 45 


Sext. M. 0. 


II O 


Siniftrum Genu Casfiope<&,& Humerus Vrfie 
Eadem diftantia ( Minoris 


44 50 45 
44 50 50 


tSext.M. 0. 
Siniftrum Genu Casftopecc , & PeElusVrfa 
Rurfus ( Minoris 
Denub 


46 26 

46 25 35 
46 26 


Sext. M- 0. i 
Dextrum Genu Casfiopea, & Humerus Vr- 
Eadem diftantia (fie Minoris 


41 50 30 
41 50 35 


Sext. M. 0. 
Dextrum Genu Casfiope<e , & Pecius Vrfie 
Rurfius (Minoris 
Denub 


43 40 3 5 
43 41 5 
43 41 10 


Sext. M. 0. 1 
Humerus dexter Perfiei , & Humerus Vrf<e 
Eadem diflantia (Minoris 


52 17 30 
52 17 30 


Sext. M. 0. 1 Anno MACHINA COELESTIS LIB. II. *<J 

A N N O M. DC 


• 


LIX> 


Menf. Dies 
fi.n. 


Temp. Jecundii 
borolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Obiervationes 

Fixarum. 


DifiantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Infirumento. 


Augufii 2 8 
1 mane. 


IZ o o 


Humerus deXter Perfei , & PeUusVrf& 
Rurfus (Mmoris 
Denub 


54 
54 
54 


37 35 
36 45 
36 45 


Sext. M. 0. 
FulgensLatusP erfei^&Humerus Vrf& Mi- 
Rurfm ( noris 
Denub 


55 
55 
55 


50 20 
50 35 
50 20 


Sext. M.O. 
Fomahant Aquarii , & Borealts tn Cauda 
Rurfus ( Ceti 
Denuo 


28 
28 
28 


13 O 

II 30 
II 40 


Sext. M. 0. 
Humerus fmiftertzz, &mDorfo CettOcci- 
Rurfus (dentalts 
Denub 


53 
53 
53 


52 30 
51 25 
51 25 


Sext. M.O. 


I O O 


Humerus dexuer zzz, & in Dorfo Ceti Onen- 
Eadem difiamia ( talis 


5° 
5° 


O 30 
O 35 


Sext.M.O. 
Humerus finifter zzz , & BoreaUsm Cauda 
Eadem diftantia ( Ceti 


41 
41 


45 3o 
45 25 


Sext.M.O. 
Humerus finifier zxz,& Lucida m Cauda Ceti 
Eadem difiantia 


48 
48 


25 35 

25 40 


Sext. M. O. 
Prima V , & Marcab Pegafi 
Eadem difiantia 


40 

40 


24 5 
24 


Sext. M. O. 


2 O 6 


Nodus Lini X , & Palilicium Tauri 
Eadem dftantia 


40 

40 


13 35 

13 30 


X Sext. M. 0. 
Pnma Y , & Palilictum Tauri 


38 
38 
38 


39 O 

38 30 
38 30 


Sext. M. 0. 
Denub 
Penultima Lini Borei X , & Paliltcium 
Eadem diflantia 


44 

44 


15 15 

15 20 


Sext.M. 0. 
Media m Ore Ceti, & Extrema aU Pegafi 
Rurfm 
Denub 


32, 
38 
38 


49 40 

50 25 
49 45 


Sext. M. O. 
* 
Media in Ore Ceti , & Marcab Pegafi 
Rurfus 
Denub 


5 5 
55 
55 


7 10 

6 15 

7 IO 


Sext. M. 0. 


3 O O 


Mandibula Ceti , & Extrema aU Pegafi 
Rurfus 
Denub 


43 
43 
43 


I 25 

I 35 
I 25 


Sext. M, 0. 


i Menf. Diei 
ft. n. 


Ttfm^. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Lunx. 


DifiantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


6{uo 

Infirumento. 


|i Augufii 3 1 


8 5 5 20 


Altitudo Lucidi Lateris Perfei 
Eadem altitudo 


28 

28 


17 

22 . 


6>uad. p. Or. 
8 56 45 


9 4 25 
9 7 45 
9 IO o 
9 II 45 


Difi. J) LimbiOccidentalis ,a LucidaAquiU 
Eadem difiantia 
Rurfus 
Denub 


43 
43 
43 

43 


43 5 

44 4° 

46 

47 


Sext. M. O. ; 


9 19 o 

9 21 30 
9 23 40 
9 25 45 


Dtfiantia J) Limbi Occidemalis , a Capite 
Eadem difiantiti ( Andromedd 
Rurfus 
Denub 


39 
39 
39 
39 


59 50 
59 IO 

58 30 
57 45 


Sext. M. 0. 


9 36 O 

9 39 25 
9 4 1 50 
9 44 ° 


Dtfiantia 2) Limbi Occidentalis , a Scheat 
Eadem diflantia (Pegafi 
Rurfus 
Denub 


33 
33 
33 
33 


11 40 
II 15 
10 30 
10 5 


Sext. M. 0. Luha, inTrind' 

i"'« X » X 2 Anno 164 JOHANNIS HEVELII A N N O M. DC. LIX. 


Menf. Dies 
ft.n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. 


OMervationes 

Fixarum. 


DiftanttA & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Jjhto 
Inftrumento. 


Augufti 3 I 
Die © 


9 4-7 15 
9 49 20 


Altitudo Lucidi Lateris Perfei 
Eadem altitudo 


33 30 
33 43 O 


^uad.p. Or. 


Menf. Dtes 
ft.n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DtftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. 


£)K0 

Inftrumento. 


Septemb. 1 1 

Die % 

vefp. 


9 25 O 


Cingulum Andromed&,& Humerus dext XV$ 
Eadem diftantia 


55 50 25 
5 5 50 20' 


Sext.M. 0. 1' 

* 
Caput Andromed& , & Apex Rbombi Occi- 
dentalts in Delphino 
Rurfus 
Deuub 


50 36 20 
50 35 45 
50 36 30 
50 36 25 


Sext.'M. 0. II 


10 


Caput Andromeda , & Borealior mediamm 
in RhomboDelphini 
Rurfus 
Denub 


49 5 5 30 
49 34 O 
49 34 20 
49 34 30 


Sext. M. 0. ;■ 


TO ' 30 


Caput Andromed&, & Caput Delphini 
Eadem diftamia 
Per nebulofum aerem non licuitpergere. 


47 56 30 
47 56 3 5 


Sext. M. 0. 


Menf. Dies 
ft.n. 


Temp. fecundu 
horotog.ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Oblervationes 

Fixarum. 


DtftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec, 


Quo 
Inftrumento. : 


Septemb. I 5 
Die .2) 

vefp. 


IQ - O O 


Sequens in Cauda ^>,& Extrema aU Pegaft 
Eadem diftantta 
Sed rurfus impedimento fuerunt nubila. 


47 46 25 
47 4<5 3o 


Sext. M. 0. 


Mmj. Dies 
ft.n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 


DiftamU & Al- 


£uo 
Inftrumento. 


Fixarum. 


Grad. Mtn. Sec. 


Septemb. 17 

Die § 

vefp. 


SOO 


Boreale Cornu *jb , & Humeri dextrt Ser- 
pentarii fuperior 
Eadem diftantia 


42 115 

42 I 50 
42 I 50 


Sext.M. 0. 
Auftrale Cortm *)o , & fuperior Humen 
dextri Serpentarii 


43 32 40 
43 32 35 


* Sext. M. 0. 


- 


Boreale Cornu "> 3 & penultima Caud& Ser- 
Eadem diftantia (pentis 


30 26 20 
30 26 30 


*Sext. M. 0. 
Auftrale Cornu *J>, & penultima Caud&Ser- 
Eadem diftantia (pentis 


31 47 45 
31 47 45 


Sext. M. 0. 1 
Auftrale Cornu >>, & Marcab Pegafi 
Eadem diftantia 


50 21 40 

50- 21 35 


Sext. M. Q. t 
Boreale Cornu Jo , & Marcab Pegafi 
Eadem diftantia 


49 43 45 
49 43 45 


Sext. M. 0. ] 


900 


Brachium dextru Antinot, &MarcabPegafi 
Eadem diftantta 
Rurfus 
Denub 


55 1S 50 
55 19 10 
5 5 IS 20 
55 19 5 


Sext.M. 0. 
Manus finiftra Antinoi, & Marcab Pegaji 
Eadem diftantia 


45 44 45 

45 44 50 


Sext. M.O. ' 
Collum AquiU, & Marcab Pegafi 
Rurfus 
Denub 


47 14 55 
47 14 10 
47 14 15 


Sext.M. t 1 
Lucida AquiU, & Collum Pegafi 
Rurfus 
Denub 


42 5 50 
42. 6 10 
42 6 10 


Sext. M.O. 1 Anno MACHIN/E GOELESTIS LIB. II. A N N O M. DC. LiX. i6<$ Menj. Dies 
fi. n. Temp.fecundu 
horolog.ambul. 
7I.or.Mm.Sec. Septemb. 1J 

Die £ 

vefp. IO Septemb. 1 8 
Die % 

mane. il Cauda AquiU, & Collum Peoafi 
Eadem difiantia Capm Andromed& , & infenor mediarum in 
Rhombo Delphini Fomahant, & fequens in Cauda y> 
Rurfus 
Denuo Sequens in Cauda Capricorni , cjr Auftraiis 42 
in Cauda Ceti j 42 (Jbiervationes 

Fixarum. 

Humerus AquiU , & CollumPegafi 
Rurfus 
Denuo Caput Andromeda, cjr Cauda Delphim 
Eadem dijlantia Fomaham , & Humerus finifier \ 
Rurfus 
Denub Dfianti& & Al~ 

titudines. 
Grad. Min. Sec ~\2 59 IO 
42 59 45 
42 59 15 Infirumento. Sext. M.O. 52 
52 44 
44 49 
49 3 35 
3 40 5 3 

53 o 45 
o 40 31 20 
31 21 
3 1 21 30 
15 

15 21 
21 
21 35 

1 o 
I o 8 4° 
S 45 * Sext. M. 0. Fomahant, & Auftralts in Cauda Cett 
Rurfus 
Denub Scheat Aquarii , & Auftralis in Cauda Cet. 
Rurfus 
Denuo Capella, & U Ventre Vrf& Majoris 
Eadem difiantia Humerus dexter Aurig&^ & in Ventre Vr(<z 
Eadem diftantia (Majoris Braclnum dexirum Aurio& , & in Ventre 
Vrja Majoris Capella, & pr&cedensin Drace (velpede) 
dextro Vrfa, Majoris Capella , cjr fequens in Drace dexiro Vrfa 
Eadem diftantia ( Majorts CapelU,tJr infinifiroArmo (vel GenujVrfa 
Eadem difiantia ( A4ajoris Humerus dexter Auriga , cjr in Dorfo Vrfa 
Rurfus ( Majoris 

Denuo Humerus dexter Aurigm , & in Coxa Vrfa 
Eadem diftantia (A<fajoris Secunda Y , & CornuAnftrinum & 
Rurfus Media m Ore Ceti, & Cornu Auftrinnm b 
Eadem diflantia Media in Ventre Ceti,feu tertia Ventris, ejr 
Palilicium In tertio fiexu Eridani , ejr Humerus dexter 
Rurfus ( Orionis 

Denub Tertia afecundo flexu , & Humerus dexter 
Eadem diflantia ( Orionis 26 44 50 
26 45 20 
26 44 50 26 6$5 
26 6 10 

26 70 51 
51 21 

21 30 
30 46 41 O 
46 41 O 52. 
52 7 20 
7 15 37 

37 7 50 
7 55 Sext. M.O. Sext. M. 0. S-ext. M. O. Sext. M. O. Sext.M. 0. Sext.M. 0. Sexi.M. 0. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext.M. 0. Sext.M. 0. 38 


6 


40 


38 


6 


35 


41 


12 


10 


41 


12 


O Sext.M. 0. 55 
55 
55 29 

30 
30 15 
15 
15 54 


32 


20 


54 


32 


15 


51 


46 


15 


51 


46 


30 


51 


46 


30 45 58 

45 58 10 

5 53 ,16 
53 16 20 
20 47 26 
47 2.5 
47 26 39 
39 9 
9 Sext.M.O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. * Sext. M.O Sext. M.O. X 3 Anno i66 JOHANNIS HEVELII ANNO M. DC. LIX. Menf. Dies 
ft.n. Temp. fecundu wroli 
Hor.Min. Sec Septemb. 1 8 
Die % 

mane. Septemb. 1 8 
Die % 

vefp. 8 15 10 ervationes 

Fixarnm. Diftantidt, & Al 

titudines. 
Grad. Min. Sec, Altera a fecundo flexu , & Humerus dexter 
Eadem diftantia ( Orionis Infima in fecundo flexu, & Humerus dexter 
Eadem dtftantia Mandibula Ceti , & Lucidus Pes JZ 
Rurftts 
Iterum Lucidus Fes Geminorum , & ultima Cingu- 
Rurfus (li Orioms 

Denub Lucidus Pes X£,& media Ctnguli Ortonis 
Rurfus 
Denuo Lucidus Pes X£, & prima Cinguli Orionis 
Eadem diftantia LuctdusPes H,&Manubrtum- Enfis Ortonts 

Eadem diflantia. 
Dubia manftt ultima Obfervatio cum examen 
prapedirent nubes, coelum undiq; obducentes. Lucida AquiU>& Genu dextrum Pegafi 
Rurfus 
Denuo Hmnerus AquiU, & Genu dextrum Pegafi 
Rurfus 
Denub Manus finiftra Antinoi,& Caput Herculis 
Rurfus 
Denuo Mams finiftra Antinoi,& Humerus finifter 
Rurfus ( Herculis 

Denuo Dextrum Brachium Antinoi, & Humerus 
dexter Herculis 
Eadem diftantia Dextrum Brachium Antinoi,& Caput Her- 
Eadem diftantia (culis Dextrum Brachium Antinot, & Humerus 
ftnifter Herculis Dextrum Brachium Antinoi 3 & Tergum 
Eadem dtfiantia . (Herculis DextrumBrachtum Antinoi,& LucidaLyr*. 
Eadem diftantia Manus fintftra Antinoi , & Lucida Lyr<& 
Eadem dijlantia Humerus AquiU, & Luctda Lyrs. 
Eadem diftantia Collum AquiU, & Lucida Lyr<s 
Eadem diflantia Lucida AquiU. &fequens in fugo Lyr<& 
Rur/tu 
Denub 37 
37 5 
_5_ 

35 48 
( Orionis 3 5 48 25 
15 25 
30 54 
54 
54 13 
13 
13 30 
10 
10 23 
23 

23 5 45 

6 45 

6 40 21 
23 

23 14 

13 
13 IO 
50 
50 23 16 15 

23 16 15 26 
26 4 50 
4 25 45 32 5 
45 31 35 
45 31 40 45 25 50 
45 26 40 
45 26 30 46 17 20 

45 16 40 

46 16 40 49 46 30 
49 45 50 
49 46 3 5 46 20 3 5 
4.6 19 50 
46 19 45 34 
34 9 50 
9 50 38 IO 45 
38 10 45 47 52 45 
47 52 50 37 18 25 
37 18 25 45 
45 7 40 
7 40 32 

32 8 .0 
8 10 36 50 20 
36 50 25 26 41 O 

26 41 30 
26 41 30 ®>uo 
v Inftrumento, Sext. M. O. Sext. M. O. Sext.M. O. Sext. M. O. Sext. M.O. Sext. M.O. Sext.M. O. Sext.M. 0.\ 
Sext. M. O. Sext. M. O. Sext.M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. *Sext.M.O. Sext. M. O. Sext.M. O. Sext.M. O. Sext.M. O. Sext. M. O. Anno MACHIN/E COELESTIS LIB. II. r& 

A N N O M, DC. LIX. 


Menf. Dies 
ft. n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obiervationes 

Fixarum. 


DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Inftruminto. 


Septemb. 1 8 

Dit %■ 

vefp. 

• 

r' 
Lucida AquiU , &pr&cedens in fugo Lyr* 
Eadem diftantia 


28 14 d 
28 13 50 


Sext.M. 0. 
Lucida AquiU, & Roftrum Draconis 
Rurfius 
Denuo 


51 56 40 
51 56 25 
51 56 40 


Sext. M. 0. 


II O o 


Luctda AquiU , & in Vertice Draconis 
Eadem diftantia 


48 37 45 
43 37 45 


Sext.M. O. 
Cauda AquiU, & Vertex Draconis 
Rurjus 
Denub 


40 4 15 
40 4 55 
40 4 15 


Sext. M. 0. 
Cauda AquiU, & Roftrum Draconis 
Eadem diftantia 


42 50 40 
42 56 45 


Sext.M. 0. 
Humerus AquiU, &in VerHceDraconis 
Rurfus 
Denub 


4<5 34 55 
46 34 3 5 
46 34 50 


Sext. M. 0. 
* 
Humerus AquiU, & Roftrum Draconis 
Rurfus 
Denuo 


49 5 3 40 
49 5 3 
49 5 3 3 5 


Sext. M. 0. 


12 o o 


InanconeaU Aufirin& Cygni,& Petlus Vr- 
fa Minoris 


55 17 O 
55 17 5 


Sext.M. 0. 
In ancone aU Auft. Cygni , & Polarts~~ 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denuo 


56 I O 
56 O 
56 O 30 
56 O 35 


Sext. M. 0. 
Cygni Petlus, & Polaris 
Rurfus 
Denuo 


49 46 20 
49 45 3 5 
49 46 20 


Sext. M. O. 
Nova ante Pebtus Cygni , & Polaris 
Eadem diftantia 


52 
52 O 


Sext. M. O. 


Septemb. 19 
mane. 


I o o 


In ancone aU Boreaiis Cygni, & Polaris 
Rurfus 
Denuo 


45 35 
45 
45 O 40 


Sext.M. 0. 
Pefius Cygni, & PeElus Vrfa Minoris 
Eadem diftantia 


47 37 20 
47 37 15 


Sext.M. 0. 
Cauda Cygni , & Peclus Vrfa Minoris 
Rurfius 
Denub 


44 3 3 20 
44 3 3 
44 3 3 15 


Sext. M. 0. 


2 O "O 


Iterum progresfuminhibuerunt oberrantes nu 


bes. 
Menfi Dies 
ft. n. 


Temp. fecundu 
borolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Obfervationes 

/ Fixarum. 


DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


gu» 
Inftrumento. 


leptemb. 2 1 
VDie Q 
w vefp. 


8 o o 


Humerus ftnifter z%Z , & Scheat Pegafi 
Rurfus 
Denuo 


40 18 40 
40 19 
40 18 45 


Sext.M. 0. 
* 


Humerus finifierxiZ, & dextrumGenuPeaafi 
Rurfus 
Denut 


39 39 3o 

39 40 20 
3 9 40 20 


Sext.M. 0. 


Cingulum Andromed&, & Polans 
Eadem diftantia 


53 40 15 
53 40 10 


H-Sext. M. 0. 


Caput Andromed*,, & finifier Pes Cephei 
Eadem diftantia 


43 36 2S 
48 36 30 


Sext. M. O. 
* 


Caput Andromed&, & finiftrum Genu Perfei 
Eadem diftantia 


47 39 15 
47 39 10 


Sext. M. 0. 


■ 
Mm 1(58 JOHANNIS HEVELII A N N O Menf. Dies 
ft. n. Septemb. 2 1 

Die © 

•vefp. Temp. fecundu 
horoloir. ambul, 
Hor.Min.Sec. Obfervationes 12 Humerus finifter z%s, & Roftrum Cjgni 
Eadem difiantia Fixarum. dngulum Andromed&, & finift. GenuPerfei 
Eadem diftantia Marcab Pegafi,& Borealis mBafi Trtanguli 
Eadem diftantia Marcab Pegafi , & Auftr. mBaft Trian?uL 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub Marcab Pegafi, cjr Apex TrianguU 
Rurfus 
Denuo DtftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec, 33 
33 11 
II 35 
35 45 44 40 
45 44 45 47 4 15 

47 4 40 

47 5 O 

47 4 55 Informis fupra Y , ( Mufca) & Marcab 
Eadem diftantia (Pegafi 41 


12 


40 


41 


12 


25 


41 


12 


40 Humerus dexter iZ^ , ef Roftrum Cygni 
Eadem difrantia Humerus finifter : 

Rurfus 

Denuo 5 , & Cauda Cjgm Humerus finifter K3 , & PecJus Cjgni 
Eadem diftantia 53 24 35 
53 24 30 44 


2.5 


35 


44 


25 


30 


46 


41 


5 


46 


41 


O 


52 


3 


50 


52 


3 


15 


52. 


3 


50 6)U0 

Inftrumento. Sext. M.Or. Sext. M.O. Sext.M. O. 
■k Sext.M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. 4S 30 35 
48 30 40 Humerus fimfter IXZ , & nova ante Peclus 
Eadem diftantia (Cyvni Humerus finifler zxz , & in anconeaU Au- 
ftrim Cygni Humerus dexter SS ,& Cauda Cyvni 
Rurfus 
Denuo Humer us dexter ztx,, & Petlus Cjgni 
Rurfus 
Denuo Humerus dext. zzzs,& nova antePeclus Cygni 
Eadem diftantia Humerusdexter zzzi, & in ancone aU Boreal. 
Rurfus ( Cjgni 

Denuo Humerusdexter zzz:, & inancone aUAuftri- 
Rurfus (n<e Cygni 

Denuo In fecunda flexura Draconts fequens Boria- 
lis, & Scheat Pegafi VertexDraconis 3 & dextrum Genu Pegafi 
Rurfus 
Denuo Lucida Ljra, & Scheat Pegafi 
Eadem difiantia Lucida Lyr&, & dextrum Genu Pegafi 
Eadem diftantia Cauda Cygni, & in flexura quarta Draconis 
Rurfus 
Denuo 46 51 
46 51 15 
15 40 56 30 
40 56 25 49 J4 45 
49 15 20 
49 15 25 46 55 3 5 
46 5 5 20 
46 55 35 Sext. M. 0. 45 42 
45 42 25 

25 55 3 
55 4 
55 4 45 

10 

5 59 I 
39 I 
39 I 25 

40 
25 52 
52 45 

50 55 40 
5 5 40 
55 40 30 
45 
30 5 5 28 
55 2S 55 
55 50 i 29 
50 29 47 22 
47 22 

47 22 2 5 
5 

25 Sext. M. O, Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext.M. O. Sext.M. 0. Sext. M. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M- 0. Sext. M- 0. Sext. M. 0. Sext. M- 0. Anno 


■MACHINjE COELEsTiS LIB.II. 169 A N N O . DC. LIX. Menj. Dies 1 
J. n. Septemb. 2 2 

Die ^ 2) 

manh Temp. Jecmtdui 
horolog.ambul. 
Hor.Min Sac. Petlus Cygni, & in flexuraquarta Draconis 
Eadew diftantia 1.0 c Petfus Cygni, drpoftflexura tertiamD raconis 
Eadem diftantia Nova Pettoris Cygm, & poft flexuraterttam 
Eadem diftantia (Dracoms Nova ante Pectus Cygni, & prior anteflexu- 
ramquartam Draconis Petlus Cygni , &prior ante flexuram quarta 
Rurflus (Draconis 

Denuo 200 Obftrvationes 

Fixarum. Eadem dijtantia Cauda Cygni, & prwr ante flexuram quana 
Rurflus (Draconis 

Denub Humerus dexter Cepbet, & Marcab Pegafl 
Eadem diftantia Humerus dexter Cephei,&Extrema aU Pe- 
Eadem diflantia (£ a fl 

Rurfus 
Denuo Pes fimfter Cephei, & Scheat Pegafli 
Eadem diftamia Pes flmfter Cephei , & dextrum Genu Pevafi 
Eadem diftantia Cingulum Cephci , & dextrum Genu Pegafi 
Eadem diflantia 3 O 0\Humerus dexter Cephei, & dextru Genu Pe- 
Rurflus ( ' gafi 

Denub Diftantim, & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. 48 42 
42 .ghto 
Infirumento. Sext. M. 0, 37 
37 25 
20 38 
38 36 
36 42 26 
42 25 
42 25 IO 
40 
45 41 
41 
41 II 
11 
II 50 
35 
40 39 40 
39 39 
39 39 o 
35 
40 50 55 
50 55 3o 
40 56 21 

56 22 

56 22 

56 22 O 
25 

35 
20 49 42 
49 42 30 
35 47 48 
47 48 45 

45 41 38 
41 38 Sext.M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M, 0. Sext. M. O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. O. Sext.M. O. IO Sext. M. O. 
IO Cingulum Cephei, & Scheat Pegafi 
Rurflus 
Denub Humerus dexter Cephei , & Scheat Pegafi 
Eadem diflantia 
Rurflus 
Denuo Caput Andromeda,& Cingulum Cephei 
Eadem diftantia CaputAndromed&,&HumerusdexterCephei 
Eadem diftantia Cinguium Andromeda, &flmjier Pes Cephei 
Rurflus 
Denub Cinguium Andromeda-, & Cingulum Cephei 
Rurflus 
Denub 430 Cingulum Andromeda , & Humerus dexter 
Rurjus (Cephe 

Denuo 35 
35 
35 7 

6 
6 35 
55 
50 38 33 

38 32 

38 33 

38 33 5 

40 
20 
10 * Sext. M- 44 33 

44 32 
44 3 3 20 

55 
o 47 
47 25 
30 43 13 
43 13 55 

50 43 
43 
43 7 
6 

6 5 

35 
40 45 

45 
45 17 
17 
17 10 

30 

30 Sext.M.O. Sext. M. O. Sext. M.O. Sext.M. 0. Sext.M. O. Sext. M. O. 44 13 
44 12 

44 12 35 
45 
45 Sext. M. O. Annd 170 JbHANNIS HEVELII. A N N O M. DC. XIX. Menf. Dies Septemb. 22 
Die D 

vefp. Temp. fecundu b 

Hor.Min. Sec. Obiervationes 

Fixarum. O Lucida Corom, & in Dorfo Vrfia Majons 
Eadem difiantia Humerm finifter Bootts, & inVentre Vrfia 
Eadem diftantia ( Majoris Jntenm dum fimfirum Genuvel ^rmusVrfix, Majorts esfet in eodemverticalicumPolari, 
hora circiter dimidia decima, fplendor quidam verfius Boream, in eodem verticali cum Vrfia Ma- 
joris ventre,ad altitudinem ab horiz.onte trium circiter Graduum fiubitb confpiciebatur ortus, tan- 
quamLun<z per nubeculam tenuem tranfparemis. Humerus dexter Bootis, & in Ventre Vrfa 
Eadem difiantia (Majoris Dtftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 46 
46 18 
18 20 
20 3 8 
38 43 

43 45 

40 48 
48 21 

21 40 

35 Humerus dexter Bootis , & inLatereVrfi&\ 48 23 45 
Eadem difiantia (Majoris\ 48 23 20 

Denuo . j 4.8 23 50 gtto 
Infirumento.; 

Sext.M.Or. Sext. M. 0. Sext. M. 0. H-Sext.M. O. Caput Beotis , & in Ventre Vrf& M^joris 
Eadem difiantia 
Rurfius 
Denuo 41 23 

41 22 

41 23 

41 23 40 
50 

20 
40 Sext.M* 0. Rurfius lumen quoddam latius priort,fedmtnus Jplendtdum, tnfiar crepuficuli afiivi , pallen- 
tibfts fiubinde radiis ab horiz.onte aficendentibus , vtdebatur. 1° Caput Bootis , &in Latere Vrf& Majorir 
Rurfius 
i Denub LuctdaLjr&,& ultima Caud&Vrfi&Majons 
Rurfius 
Denub Luctda Lyr&,&prima Caud<& VrfiaMajoris 
Rurfius 
Dentib Lucida Ljr<e, & media Caud&Vrf&Majoris 
Rurfius 
Denub Lucida Ljr&,&dextrum Genu Pegafi 
Rurfius 
Denuo Prima Y , & Scheat Pegafi 
Rurfius 
. Denub Informts fiupra Y [Mufica)& Scheat Pegaft 
Eadem diftantia Diftantta cf, a Luctda Y 

Culmin. pr&cedent. in Dorfo X -Auftrini Diftantia cff , a Mandibula Ceti 

Dum culminaret fieq. in Dorfio X Aufirini Difiantta cf, a Capella 

Culminante Cauda X Jiufirini. 41 
41 

41 35 
20 
40 51 o 20 
50 59 50 
50 59 55 56 
56 
56 32 
32 
32 40 
O 

o 52 
52 
52 51 

51 
5i 25 
55 
55 50 
50 
50 28 
29 

28 45 

o 

45 39 
39 

39 37 
38 
38 50 
40 
30 49 
49 37 
37 35 
35 41 
41 3 5 
35 33 

_£L 

22 
22 30 
25 20 
20 * Sext. M. O. Sext.M. O. Sext. M. O. Sext. M. O Sext.M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M- O. 24 
24 45 \Sext. M. O. 
40 I Rurfius circa horam duodeama noftis fplendor qujdamcirca horiz,ontem Borealem confipicuus 
erat, afcendentibus fiubinde quibusdam pallentibus radiis, lucidioribus etiam, quamfiolet esfie cre~ 
pufculum noclium &ftivawm : Conjptctu etiamperilludlumen erant StelUfiub Cauda VrfaMa- 
ioris informes, quarumpr&cipM & clarisfim& altitudinem &quare videbantur,dtcli ifiius fulgori.' 
asfiurqentis. , Anno MACHINifc COELESTIS LIB. II. 17 1 A N N O M. DC. LIX. 


s 


Menfi Dies 
fi.n. 


Temp. fecundu 
horolog-. ambul. 
Hor. Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum, Martis "& Lunse. 


DtftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


guo 
Inftrumento. 
Oclobr. . $ 

Die 

vefip. 

1 


8 O 


O 


Lucida Cathedra Casfiopets, , & Extrema aU 
Eadem difiantia ( Perafi 


43 57 55 
43 57 55 


Sext. M. O. 


: 
In fiexura Casfiopea, & Extrema aU Pegafi 
Rmfut 
Denuo 


46 12 O 
46 II 40 
46 I I 40 


Sm. M.Q. 


Schedir Casfiopex , & Extrema aU Pegafi 
Eadem difiantia 


41 40 20 
41 40 26 


Sext. M. 0. 


Siniftrum Genu CasfiopeA , & Extrema aU 
Eadem diftantia ( Pegafi 


46 55 50 
46 55 45 


Sext. M. O. 
* 
' 


Dextrum Genu Casfiope&, & Extrema aU 
Eadem difiantia ( Pegafi 
Rurfus 
Denuo 


51 32 25 
51 31 45 

51 12 10 

51 32 10 


Sext.M.O. 


Dextrum Genu Casfiope<&, & Scheat Pegafi 
Rurfus ?:■''--' r= 
Denuo 


44 48 5 
44 48 25 
44 48 10 


Sext. M. 0. 
9 O 


O 


Vertex Draconis,& in Ventre VrfsMajoris 
Rurfut 
Denuo 


55 13 55 
55 13 30 
55 13 50 


Sext. M. 0. 


Roflrum Draconis } & inVentre Vrfm Ma- 
Eadem diflantia (joris 
Rurfus 
Denuo 


51 54 25 
51 54 50 
51 55 15 
51 54 50 


Sext.M. 0. 


RoflrumDraconis,& in Coxa Vrf&Majoris 
Eadem diftantia 


47 3 5 30 
47 3 5 30 


Sext. M. O. 


Vertex Draconis, & in Coxa Vrfis Majoris 
Rurfus 
Denuo 


51 13 15 

51 13 35 
51 13 4° 


Sext.M. 0. 

* 
10 


c 


RofirumDraconis, &prima Caud&Vrfa 
Rurfus ( Majoris 
Denuo 


38 55 45 
38 56 40 
38 56 40 


Sext. M. 0. 


Vertex Draconis , &prima Cauda Vrfr 
Rurfus (Majoris 
Denuo 


42 41 40 
42 42 40 
42 | 42 45 


Sext.M. 0. 
IO 45 
IO 47 


2C 
30 


Altitudo CapelU 

Eadem altitudo 


40 12 
40 28 


^uad.p. Or. 
IO *6 


O 


Difiantia cf, a Capella 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denuo 


23 21 35 

23 21 20 
23 22 
23 22 O 


Sext. M. 0, 


Mar: direBus iit 
ij Gr . Gemino- 
rum. . 

■■•' 


1 1 29 

Diftantia cyi,aLucida Y 
Rurfius 
Denuh 


45 13 50 
45 13 10 
45 13 45 


Sext. M. 0. 
* 


: 


II 48 
11 53 
11 57 

11 59 

12 9 
12 14 


30 

30 
40 
40 
30 
c 


Diftantia J) LtmbiOnentatis ,a Lucida y 
Eadem diflantta 
Iterum 
Rurfus 
Denuo 
Repetita 


45 17. 40 
45 19 30 
45 21 55 
45 22 ■ 35 
45 28 45 
45 3.1 40 


Sext. M. 0. 


; Lftna in Gemi- 
nis. 


12 20 
12 22 
12 24 
12 29 45 
40 
Difiant. D Limbi (five Cornu)Meridionalis 
a Capella 
Rurfus 
Denuo 


26 32 20 
26 3 3 O 


Sext. M. 0. 
26 3 3 40 
26 34 30 
12 36 

12 3S 


20 
15 


Altitudo CapelU 

Eadem altitudo. 


54 50 O 

55 40 


Muad.p.Or. 

Y 2 Anric» 


*7* JOHANNIS HEVELII o* A N N O C. LIX. Menf. Dies 
ft. n. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Oclobr. 
Die £> 

vefip. 10 H 12 II 23 In flexura Casfiope&, & LuctUa Colli Pegafi 
Eadem difiantia O Obfervationes 

Fixarum & Mercurii. Lucida Coron& , & ultima Caud& Serpentis 
Eadem diflantia Anttnoi Manus finifira, & Scheat Pegafi 
Rurfius 
Denuo Collumfive Peclus Antinot, rjr Scheat Pegafi 
Eadem dtftantta Brachium dextrum Anttnoi, <jr Genudextru 
Rurfius (P^gafi 

Denub Lucida Cathedra Caifiope& , & Lucida Colh 
Rurfius (Pegafi 

Denub Schedir Casfiope& , Qr Lucida ColU Peaafi 
Eadem difiantia Dextrum Genu Casfiope&, & Scheai Fegafi 
Eadem di.fi antia Dexirum Genu Casfiope& , & dextrum Genu 
Rurjus ( pegafi 

Denuo Capm Andromed&, & in ancone ai& Aufiri- 
Eadem difiamia (n& Cjgni Caput Andromed&, & nova Pettorts Cyoni 
Rurfius 
Dentib Caput Andromed& , ■& PetJus Cygni 
Eadem dtfiantta 
Rurfius 
Denub Caput Andromeda , & in ancone al& Bore& 
Rnrfius (tyg 

Denuo Cingulum Andromed&, <& Cauda Cygni 
Eadem difiantia Menf. Dtes Temp. fecmidu 
fl. n. horolog. ambul. 
Hor.Mtn.Sec. Ottobr 1 5 
Dte g 

vefp. Diflantia (f, a Luctda Y 
Eadem diftantia Difiantia tft, a Capella Aurtg& 
E-adem difiantia Obfervationes 

Fixarum. Difiantt& er Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 53 
5 3 4 
4 io 
15 * Sext. M. 0. 50 
50 
50 22 
23 
23 55 

15 
15 53 
53 55 
50 53 
53 
53 55 
55 
55 20 

o 

15 51 1 10 
51 1 3o 
51 1 40 55 
55 43 
43 25 
25 51 
51 25 

20. 4+ 

44 43 

48 10 
15 44 
44 
44 52 
53 
53 40 

5 
5 42 56 20 

42 56 2j 48 4 35 
48 ■ 40 
43 4 30 47" 
47 
46 
46 o 

o 

59 

59 o 

20 
25 

55 53 
53 

53 20 
20 
20 50 
25 
30 Infirumento. Sext. M. 0. *Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. O. Sext. M. 0. * Sext. M. 0. Sext.M. 0. Sext.M. 0. Sext. M. O. 50 
50 25 
2 S 35 
35 45 
45 26 
26 35 
30 23 
23 20 

20/ 25 
25 Indextro lacerto Aquarit,& Caput Andro- 
Eadem difiantia ( med& In Carpo dextr& manus iV3,& CaputAndro- 
Eadem dtflantia f med& In Vola dextr& manus,Qr Caput Andromed& 
Eadem difiantta^ InNafo Meduf&, & Ctngulum Andromedd 
Eadem diflantia Dtflanti& & Al- 

titudines. 
Grad. Mtn. Sec. 39 
39 37 

37 46 

Ji. 

35 

35 30 

30 36 
36 23 
23 42 

_42_ 

6 

6 15 
15 30 
40 Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M. 0. &uo 
Inflrumento. Sext. M.O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Anno MACHIN^ COELESTIS LlB. II. m A N N O DC. LIX. MenJ.Dtes Temp. Jecundu 

ft. n. boroiog. ambul. 

Hor.Min. Sec. Oclobr. 15 

Die g 

vt/p. Menf. Dies 
ft. n. \Octobr. 16 
! Die % 
vefp. 10 In Dorfo Perfei , & Lucida V 

Sed rurfus obftiterut nubes, Ccelum e confpect 
tes, quo minus repetitionecomprobata fuertt po lO 35 O 
io 36 45 IO 
12 
12 43 
3 
9 Diftanna q?, ab Humer. dext. Auri<r& 

Htcper fescjmboram fere impedimento fue- 
runt nubes Cozium obducentes. 12 

12 15 
19 12 52 30 Temp. fecundu 
horotov. ambut. 
Hor.Min.Sec. 7 40 Obiervationes 

Fixarum & Martis. In finiftro Cubitul 'erfa,& CingutumAndro- 
Eadem diftantia ln dextro Bracbio Perfei , & Cingulum An- 
Rurfus ( dromeda 

Denuo In Cervice Perfei , & Lucida Y 
Eadem diftantia In finiftro Humero Perfei,& Lucida y 
Rurfus 
Denub Ahu.udo CapelU 

Eadem aititudo Diftantia cf , a Lucma Y 
Eadem diftamia In aneone at&B. Cjgm, & MarcabPegafi 
Rurjus 
Denuo Dijtantm & Al- 

titudines. 
(Jrad. Min. Sec. 24 

24 28 
28 35 
3 5 guo 
Inftrumento, Sexti. M.O. 26 
26 
26 33 
33 
33 45 
15 
55 
28 45 50 
u prorjus eripien- 
firema Obfervatio 43 
44 56 
5 22 28 40 

22 28 5 

22 28 5 46 51 3 5 
46 5 I 40 Attitudo Capetta Oblervationes 

Fixarum. Humerus dextcr tw', & Scheat Pegafi 
Eadem diftantia Humerus dextex ^, & Marcab Pegafi 
Eadem diftantia Humerus finifter : 

Rurfus 

Denuo " , & Marcab Pegafi In Cervice Perfei , & Cingulum Andromed& 
Rurfus 
Denuo In fmiftro Humero Perfei, & C'ipnt Andro- 
Rurfus ( med& 

kX Denub ln Dorfo Perjei, & Caput Andromedi 
Eadem diftantia Stntfter Cubitus Perfei, &■ Lucida Y 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub In Nafo AIeduJ& , & Luctda Y 
Eadem diflantia Inancone aU Auftrin&Cjgni,&LucidaLjr 
Rurjus 
Dentib Y3 51 23 50 
5i 22 55 
51 23 45 63 Dtftanti& & Al 

titudines. • 
Grad. Mm. Sec 31 36 3c 
31 36 30 21 18 
21 18 31 3 IO 
31 3 55 
31 3 15 * Sext. M. 0. Sext.M. 0. Sext. M. O. Sext.M. OM Jthtad.p. Or. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Quad. p. Or. $uo 
Inftrumento. Sext. M> O. Sext. M.O. Sext. M. 0. 4 2.5 


8 


15 


25 


8 


30 


25 


8 


15 


3 5 


41 


20 


3 5. 


41 

35 


41 


O 


39 


33 


45 


39 


33 


5o 24 53 o 

24 52 40 

24 53 30 

24 52 40 19 42 - 45 
19 42 50 26 19 40 
26 20 15 
26 20 15 Sext. M.O. Sext. M.Q. Sext. M.O. Sext. M. 0. Sext.M. 0. Sext. M. 0, Annd 


] 


74 
JOHANNIS HEVELII 


A N N O M. DC. LIX. 
M enf. Dies \ 
fi.n. / 


Vemp. fecundii 
lorolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarutn & Martis. 


Dtftantt& & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


guo 
Inftrumento. 


* 


Octobr. 16 
Die % 

vefp. 
Extrema al&Auftrin& Cygni,&Lucida Lyr& 
Rurfus 
Iterum 


33' O 35 
33 O 20 
3 3 O 20 


Sext. M. 0. ; 


Suprema al& Bore& Cygnt,& Os Pegafi 
Eadem difiantia 


52 31 5 
52 31 5 


Sext. M. O. 
Cauda Cygni, & Os Pegafi 


37 52 40 


Sext. M. .0. 
II o o 


Medta al& Borc& Cygni , &0s Fegafi 
Rurfus 
Denuo 


49 59 3 5 
49 59 50 
49 59 45 


Sext. M. 0. • 


Infima trium inala Borea Cyg>u,&OsPegafi 
Eadem diftantia 


48 IO 50 
48 10 45 


Sext. M.O. 


In pede Boreali Cyqnifequens,& Os Pegafi 
Eadem difiantia 


42 13 15 
42 13 20 


Sext. M.O, \ 


In pedeBoreali Cygnt pr&cedens,&OsPegaj> 
Rurfus 
Denuo 


41 3 5 40 
41 34 15 
41 35 30 


Sext.M. Ojll 


Sequensin pede Auftraii Cygni,& Os Pegafi 
Rurfm 
Denua 


35 6 4.5 
3 5 6 20 
3 5 6 20 


Sext.M. 0. 
12 O 


Penultima inpede Aufiralt Cy.gnk, & Os Pe- 
Eadem diftantia ( gafi 


32 58 20 
3 2 58 10 


Sext. M. O. ■; 
* 


In Vola aU Auftrtn& fuperior , & Os Pegaf 
Eadem diftantia 


30 6 35 
30 6 25 


* S.ext. M. 0, 


Maft direElus 


12 4 2C 

12 6 15 


Altitudo Caftoris 

Eadem altitudo 


28 3.0 
28 48 O 


Jgvad.p. Or. II 


fergent ad fla- 
tionetn imZGr. 


12 12 C 
12 15 


Dtftantta q*, ab Humero dextro. Auriga 
Eadem diftantia 


22 25 30 
22 25 25 


Sext. M.O. 


• 


12 19 
12 2S C 


Diftantia cf , <* Capue Caftoris 
Eadem diftantia 


28 16 30 
28 1.6 3.0 


Sext. M.O. 
12 35 c 

12 42 C 


Difiantia cf , * Luctda Y 
Eadem difiantia 


46 57 10 
46 57 15 


Sext. M. 0. , 
12 46 3C 

12 48 2C 


Altitudo Caftoris 

Eadem altitudo 


34 22 
34 33 O 


Jguad. p.Or. 
Menf Dies 
ft. n. 


Temp. fecundh 
horelog. ambul. 
Hor. Min.Sec 


Obfervationes 

Altitudin. Meridian. 


Diftanti& &. AU 

titudines. 
Grad. Min. Sec 


Inftrumento. 


\Altmdines 

Mertdiitnte„ 


Oftobr. 18 

Die fi 

vejp. 
Altitudo Meridiana Oris Pegafi 

Eadem altitudb 
Altitudo Meridiana Humeri dextri x%Z 

Eadem altitudo 
Ahitudo Mertdiana Capitis Pegafi 


44 l 45 
44 1 ■ 30 
3 3 44 30 
33 44 3 5 
40 13 


J)uad.Az~MJ\ 


Altitudo Meridiana med- triu.m in manu c$t 

Sive illius fix& in Carpo 
Altitudo Meridiana ultim& tn manu *%* 

Sivein vola 
Altitudo Meridiana Lucid& in Collo Pegafi 

Eadem altitudo 


33 57 25 

33 50 30 
33 50 25 
44 46 10 
44 46 15 


Jguad.Az.Mil 


Altitudo Meridiana Marcab Pegafi 
Altitudo Meridiana duarum in CapiteAtift. 

PifcisAufiralis. 
Altit.Merid. pr&cduaru inDorfo X Aufir 
Altit. Merid.fequent. in Dorfo X Auftral. 


49 4 20 
37 7 40 

40 11 3 5 
l 39 26 35 


Muad.Ax..M. ; , 
Anno MACHIN^, COELESTlS LIB. II. t?S Menf. Dtes 
ft.n. Oclobr. .19 
Dte © 

mane. Menf Dies 
ft. n. A N N O M. DC. TTXT~1 Temp.fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 20 
27 20 
40 46 
48 
51 I j Diftantta cf, a Polluce 
3 5 Rurfus 

O Denuo 56 
I 

3 15 

o 
15 6 

7 20 
35 54 

59 

4 

6 o 
ij 

o 

10 12 

14 
16 

17 45 
30 

5 
25 6 20 
(5 23 o 
45 Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. Otlobr. 20 
Die 3) 
vefp. IO 
IO 29 

33 10 

10 
10 38 

42 
46 Obfervationes 

Martis & Mercurii. Altitudo Reguli 

Eadem altitudo Dtftanrta & AU ^uo. 

titudmes. Inftrumento, 

Grad. Min. SeC.l Dtftamia cf } a Cane Minore 
Rurfus 
Denuo Altitudo Reguli 

Eadem aliiiudo Mercunus onebatur 
Diftantia § , a Regulo Q 
Diftanua §1 , a 7£ 

Eadem diftantia Diftantia § ,ab Ar&ura 
Eadem dtftantia 
Rurfus 
Denuo 28 

29 56 
59 30 
30 
30 20 
35 
25 35 

35 
35 15 
16 
16 55 

20 
o Muad.p.Or. \ Sext. M. 0. \ 3 5 

3 5 4 
15 50 
3 9 
39 47 

8 

10 35 
5o 
15 ^9 39 40 

29 .41 o 

29 41 25 

29 42 5 Altitudo g 
Altitudo 2£ Obfervationes 

Martis. Dtftantia & Al^ 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 3 O Altitudo CapelU 

Eadem altitudo IO 
10 1 1 

II 
II 51 

J5_ 

9 
16 

24 EHftanu-a cf, a dextro Humero Aurtga 
Rurfus 
Denuo 11 

1 1 32 
33 30 
45 Menft Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. lclobr. 22 
Die § 

mane. 28 
33 
36 
38 44 
46' Dtftantta cf, a Lucida Y 
, Rurfus 
Denuo Dtftanttacf, aMandibulaCeti 
Eadem dtftantia 3 25 
35 27 . 44 

45 54 

3 ^uad. p. Or. Sext. M. 0. Sext. M. 0. ^uad.p. Or. Inftrumento. 47 
47 
47 II 
II 
II 20 

45 
20 Altitudo CapelU 

Eadem altitudo Obfervationes 

Martis & Mercurii. >tlobr. 2 3, 
^ie^vefp. 55 30 
59 46 45 
45 14 
16 45 

o Altttudo ultim& Cauddt. Vrf<e Majorts 
Dijlantia <f,a Cane Minore 

Rurfus 

Denuo 

Diftantia cf, a Polluce 
Eadem diftantia Diftanua £ , a Reguto Sl 

Vbi circiter altus esfet. 
Eadem diftantia E>iftantta § , ab Arciuro 
Eadem diftamia 41 
41 22 

22 5 
IO 22 
22 
22 IO 
IO 
IO 5 3 

53 29 

37 10 

35 

35 

O 

o Sext. M. 0. DtftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 35 
35 
35 
35 
29 
29 28 
12 
II 
II 

49 
49 o 
10 
30 
40 

25 
25 p- Or. Sext. M. O. Sext. M. O. Jguad. p. Or. Infirumento. Muad.p. Or. 
Sext.M. 0. Sext.M. 0. 46 

4 

46 10 
.20 
1 1 '3 5 

o 

25 Ahitudo Arcluri 

Eadem altitudo 30 

30 17 
17 5 
30 15 

15 12 

22 Altitudo Meridiana J) Limbifuperions 
Altitudo M eridtana Humeri dextri^s 22 38 
3 3 44 Sext. M. 0. Sext. M. 0. JShtad. p. Or. 4° / 4W. Horr 

4i \Z.0nt. tifiViHairwn ' Anao Mars in GtmU 
tiis. Sext. M.O. , Mercurius Std- 
tionarius in ii 
Grad. Libr<s. Cf Mars tircaSta. 
tionem direBuS. Uercurius T>i- 
reiius in Librdi I7<S JOHANNIS HEVELII 1 
A N N O M. DC 


• 


LIX. 
Menf. Dies 
ft.n 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Martis, Jovis & Mercurii. 


Diftantid. & Al- 

titudinesi 
Grad Min. Sec. 


Inftrumento. 
O'~tobr. 2 5 

Die J? 

mane. 


4 21 12 

4 22 35 


Altitudo Palilicii 

Eadem altitudo 


45 
45 


27 
17 


Jguad.p. Or. 


Martflaiionari- 
utin 19 Grad. 


4 30 30 
4 33 18 
4 39 10 


Diftantia (fr, a Cane Minore 
Rurfus 
Denuo 


35 
35 
35 


13 10 

13 40 
13 40 


Sext. M. 0. 
4 43 
4 47 25 


Diftantia cf, a Polluce 
Eadem diftantia 


29 

29 


47 
47 


Sext. M. 


fnptter Dire- 
Rnsin 8 Grad. 

P9- 


5 5 30 
5 S 30 
5 12 20 


Djftantia ^ , a Cane Mmofe 
Rurfus 
Denuo 


48 
48 
48 


8 40 
8 25 
8 30 


Sext. M. 0. 


5 19 

5 24,43 


Dftantia ^; , a Corde Hjdr& 
Eadem diftantia 


27 
27 


43 25 
43 25 


Sext. M. 0. 
5 36 5 

5 37 


Altitudo Palilich 

Eadem diftantia 


36 
36 


59 O 
53 O 


Quad. p. Or. 
6 15 45 
6 19 


Diftantia Q , a "% 

Eadem diftantia 
Vlteriorem §! afpetlum denf& circa hori&on 

tum fere Ccelum , nubes inhibuemnt. 


35 
35 

tem ,1 


24 15 
24 3 5 

juin per to- 


Sext. M- 0. 
'1ef Dies 
ftn. 


Temp. fecundu 
horoloo. ambul. 
Hor. Min Sec. 


Qbfervationes 

Fixarura & Jovis. 


DiftantU & u4l- 

titudmes. 
Grad. Min. Sec. 


^uo 
Inftrumento. 
Oilobr. 26 
Die O 

mane. 


2 30 O 


Sequens in Paleari & ,& Lucidus Pes II 
Eadem dijlantia 


38 
3S 


8 30 
8 35 


Sext. M. 0. 


Sequens m dextro Pede & ,& Lucidus Pes TL 
Eadem diftantia 


39 
39 


J3 25 
13 25 


Sext. M- 0. 


Vrocjon, & adOculum Leporis 
Eadem diftantia 


42 
42 


IO 20 
IO 20 


Sext. M. 0. ' 


* 


3 


Procjon, & Extrema pedum prioru Leporis 
Eadem diftantia 


46 
46 


44 45 

44 40 


Sext. M. 0. ' 
.' 


Procjon , & inDorfo Leporis 
Rurfus 
Denub 


3S 
38 
38 


55 15 

54 45 

55 20 


Sext. M. 0. 
* 


Procyon, & in Armo Leporis 
Eadem diftantia 


41 
41 


26 30 
26 3 5 


Sext. M. 0. 


In Pedepofterioripr&cedensLeporis,& Canis 
Examen impediverunt nubes. ( Minor 


39 


28 45 


Sext. M.O. { 


InNanbus Sl- &Procjon 
Eadem diftantia 


32. 
32 


39 25 
39 25 


Sext.M- 0. , 
4OO 


InHiatu Sl, & Procjon 
Eadem diftantia 


32 

32 


18 10 
18 15 


Sext. M. 0.\ 


Borealisin Capite Sl, & Procjon 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub 


37 
37 
37 
37 


57 3 5 

58 45 
58 5 
58 5 


Sext. M.O. j 
4 37 23 
4 41 38 


Altitudo Fulgentis Lateris Perfei 
Eadem altitudo 


57 
56 


26 

52 O 


Quad.p. Or. 
* 


fttpiter in Vir- 
gine. 


4 4S 
4 53 


Diftantia % , a Procjone 
Eadem diftantia 


49 
49 


17 25 

17 30 


Sext. M. 0. 
5 3 
5 7 
5 14 t 


Diftantia 7£ , a Corde Hjdr<e 
Rurfns 
Denuo 


27 
27 
27 


48 45 
4S 20 
48 15 


Sext. M. 0. 
5210 


Mercurius oriebatur. 

Armo MACHINJ- COELESTlS LIB. II. vyp A N N O M. DC. LIX. Menf. Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min.See. Otlobr. 26 

\pie 

mane. 5 42 o 
5 46 o 

5 5i 40 Diftantia § , a Regulo Sl 
Rurfus 
Denuo 5 55 40 

5 53 45 

6 I io 6 6 20 
6 8 30 
6 II o 6 17 O 
6 19 20 
6 22 45 

o 

o 6 25 

6 27 
6 30 Obfervationes 

Fixarum & Mercurii. Diftantix & Al 

titudines. 
Grad. Min. Sec. Cor Hydns, , & Humerus dexter Orionis 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denuo Inftrumento. Diftantia § , a Corde Hydra 
Rurfvii 
Denuo Diftamia § , ab Artluro 
Rurfus 
Denuo Diftantia £L , a Regulo Q 
Rurfus 
Denuo 32 35 45 
37 35 Diftantia § , a "%, 
Rurfus 
Denuo Altiiudo §t Altitudo Arciuri 

Eadem altitudo 55 18 20 

55 19 10 

55 18 50 

55 18 55 48 55 30 
48 36 40 

48 57 50 55 56 15 
5 5 56 3 5 
5 5 56 45 Sext. M. O. Sext. M> 0. 29 17 10 
29 17 25 
29 17 45 49 

49 
49 3 O 
3 15 

3 45 36 
36 
36 9 10 
9 25 
9 35 30 o 20 40 
20 55 Sw. yJ<f. O. Sext.M. O. Sext.M. O. Sext. M. O. Quad. v. Or. J^uad.p. Or. Mefcuriui £>»* 
reclusm 15 Gh EcUpfisLunasPartialis obfervata 

Die 30 Odtobris fl:. n. Tempus 

'uxta horolog. 

artific. mr.Min. Sec. 
■ I 54 30 

mte med. nocl. Altit. Merid. D Marg. Bor, 
^uad. Mag. Horiz.. Or. Diftanti& 
& 

Altitudines. Gr.M.Sec. 
49 9 30 Hor.M.Sec Tempus ex 
altitud. 
correti. Ordo 
Fhaf. ^uantkas 
Phaftum. Animadveffiones. Circa horam I 2 notlis, cir- 
culus mavnus Luna ambiebat^ 
cujus margini tntenori adfla- 16 IO 

17 55 Altimdo Capellm 

Eadem altitudo 
£hiad.parv. Or. 6 5 
6 5 30 o 
47 o ! 10, 24 

O 12 16 O 

o 

O 34 20 Diftant. J) Marg. Occiden- 37 30 
41 30 46 30 

47 45 
52 20 
54 15 21 30 

24 o 

26 O 

27 45 1 
1 33 35 
37 5 28 35 

31 40 

39 O 

40 O talis , aCapella 
Sext.Magn. Or. 30 50 
29 50 
27 40 O 28 30 
O 3o 48 
O 34 48 bant Plejades , exteriori vero 
illa infiniftro Calcaneo Perfei. E>ift. 1) Marg. Occidentalis 
adextro Humero Orioms 
Sext. M. Or. 49 30 
48 55 
46 50 
46 10 O 39 34 
O 40 56 
o 45 11 

o 47 2 Dift. D Marg. Occidental. 

Rigel Orionis 
Sext. Magn. Or. 38 50 

38 30 

38 5 

37 3 5 Altitudo Procyonis 

Eadem altitudo 
^ftad. parv. Or. 25 
2 5 4 
30 Aliitudo Procyonis 
Altitudo denuo capta 
Penumbr* Veftigium 
Penumbra Vefiiaium 38 O 

2 O I 12 54 

I 15 31 

1 17 24 

I 19 6 I 24 44 
I 28 8 2 18 52 

2 22 30 
2 30 O 

2 3IO 

_'-~_i — t__ 

z Anno m JOHANNIS HEVELII A N N O M. DC. LIX. 


Eclipfis Lunse Partialis 

Die 30 O&obr. 


Tempus 

juxta horolog. 

artific. 


' 


DifiantU 

& 
Aititudmes. 


Tempus ex 
altixud. 
correB. 
Muantitas 
Phafium. 


I Animadverfiones, 


Hor.Min.Sec 
2 48 45 
2 49 30 

2 50 Q 

2 53 


Penumbra denfior 
Corona Lunam cingebat 
Penumbra paulo denfior 


Gr.M.Sec. 


Hor.M.Sec 
2 40 O 
2 40 30 
2 41 O 

2 44 


■ \ 


2 55 Q 

2 58 Q 
300 

3 2 Q 


Penumbra notabil. crefcebat 

Penumbra 

Penumbra 


.( 


2 46 O 
2 49 O 
2 51 O 

2 53 


Inf. Melos&LocaPaludofa &. 
Inful. Cercinna fub eodemper- 
pendiculo. 


3 4Q 
3 5 Q 

3 7 Q 


Penumbra circa font. Tadnos 
Pen. vald. denfab. ita ut in illo 
marg. 50 vel60 Grad. occup. 
Penumb. ad M '■ fere Sinai 
2 55 
2 56 

2 58 


: ' ; 


3 9 3Q 
3 10 Q 
3 12 O 
3 12 15; 


Penumbra valde denfa 

Init. <tfiimatumfen pen.denfifs. 

Initium verum 

Initium certius dtfiimatum 
3 30 
3 I 
3 3 
3 3 15 


Initiu 
PerMare mortuum & Mon- 
tem Horminium retla tendere 
videbatur ad locum ingresfus 
umbrA. 


3 14 30 
3 15 30 
3 19 10 
3 22 18 


Jam.aliqua J) pars obfcur. erat 
Fere Digit. erat obfcuratus 
3 5 30 
3 6 3o 
3 IO IQ 
3 13 18 


I 

2 

3 


\dig.fere 
I digit. 
\\dig.fere 


Circa 8 1 ° <* punfto Nadir or-' 
tum versus Luna ccepit obfcu-i 
rari. 


3 26 20 
3 31 38 
3 34 9 
3 41 30 


3 17 20 
3 22 38 
3 25 9 

3 32 30 


4 
5 
6 

7 


i\paul.plus 

2\dig. 
2\digit. 
3 | digit . 


Mons Sinai tegebatur. 
Totus M. Sinaiobfcuratus,. 


3 43 45 
3 47 6 
3 49 
3 49 40 


3 34 45 
3 38 6 
3 40 
3 4° 40 


S 
9 

IQ 


lUigt. 
3%dtgtt., 

4 4 digit. 


Porphyrites &vStnafere per- 
pendiculares. 


3 50 53 
3 54 7 

3 57 21 

4 20 


Akitudo Procyoms 


39 2 


3 41 ^3 
3 45 7 
3 48 21 

3 51 20 


11 
12 
13 


4l digit. 
4f digit. 
4>fere dtg. 


\ 


4 4 53 
4 9 3o 
4 14 
4 19 7 


3 55 53 

4 Q 30 
4 5 

4 10 7 


14 
15 
16 

17 


Slfere 
5\& paul.pl 

S\digit.< 


Inf. Maj. Cafiii obfcurariin^ 
cipiebat. 


4 23 40 
4 25 30 

4 27 28 
4 32 7 


4 14 40 
4 16 30 
4 18 28 

4 23 7 


18 

19 

20 


5 1 &paul.pl 

$\fere 
ilfere 


Bi^mtium & Mons Chrifii it\ 
linea perpendiculari. 
InterPhafin 19& ZOmaximajL 
cotigit obfcuratio.Horfc^. 21% 


4 35 33 
4 4° 45 
4 4<5 25 
4 5i 


4 26 3 3 
4 31 45 

4 37 25 
4 42 


21 

22 
23 

24 


Slfere 
Slpaul-plus 
<>\digit. 
S 4 digit. 
4 55 44 

5 2 40 
5 14 30 
5 18 


4 46 44 

4 53 40 

5 5 3C 
5 9 


25 
26 

27 
28 


5 digit. 
4-lferi 
3%digit. 
Sldigk. 


Mons Sin.illuminariincipiebiiM 


i -J- LuJe^ ■ C rej^c^n^lc^- ■ 

tfnUUm.. i $>y. %■&**• ZSbij. ±9)1/1. SSbufl. Si 3> 1$ . ?.:.'■ 
^J C&se-r -J) cc-r-e s c~en<Lcs - 

$&-.*. St- JOr.S. S. SGr.S. *S. Jfir.S. %4. cffir.S. Z%. SOr.S. 9$. 

S3>*. *3)y. zSbufl. %2>'y>. '2>«a- 3{nu 
\J f-rery-vA . <S<utslluid ■ 


MACHINjE COELESTlS LIB. II. 179 A N N O M. DC. LIX. Eclipfis Lunse Partialis 

Die 30 Odobr. ) Tempus 
juxta horoi 
artific. Hor. Min.Sec. 
5 25 O 
5 27 5 
5 30. 33 

5 32 54 5 34 55 

5 38 45 

5 41 20 

5 49 50 Altitudines-. Tempus ex Ordo i 
altitud. Phaf. 
corYecT:. Tres digiti fere obfcurati. Gr.M. Sec.Hor.M.Sec 
5 16 O 
5 18 5 
5 21 33 
5 23 54 Altit 2£ 4W/. A/. i/or. O. 5 52 40 

6 12 
6 15 
6 18 6 20 o 
6 25 5 
6 26 40 "4/ftf. "%. guad. M. Hor.Or. 
Non mfi penumb. fatis notab. 
Fenkmbra dilutior 
Penumbra admodum diluta Penumbr<& adhuc VefUgium 

A !* lt -%Mt*ad.M.Hor.Or. 
Altit. ^/ * 34 U 20 34 31 10 37 55 10 
3 8 4 20 5 25 55 
5 29 45 
5 32 20 
5 41 4 5 44 

6 3 
660 
690 

6 II O 
6 16 32 

6 17 36 29 
30 
31 
32 3 <^g/>. 
2 ^ paul.plus 
Zlfere ■ 
2 1 dioit. 3 3 
34 
35 Phafium. l\fere 
1 afcgfr. .5/«^. Animadverfiones. Inf. Maj. Cafpii illuminari 
incipiebat. Tota Inf. Cafpiiobfcuraridifiit. 
Denfifs. nubes £) penitus obfcu- 
rarunt, utfinem minime anim- 
advertere potuerim. Finis extitit ut ex relicjuis patet 

phafibus Hor. 5 39'. 
Luna deftit obfcurari cirea 5 a 
puntJo Nadir ortum versus. Color Eclipfis fuit fubfufcus 
& Cinereus. Ordo 
Pha- 
{ium. Per L. Merid.& M. Troicum. 

Per M. Hajalon. & M. Eoum. 

Inter M. Lion & Anna per M. Pharan. Per Def Evila, ad S .Sirbonis. 
PerM. Smai, S. Sirb. & M. Climacem. 
Per M. Dalang. & Inf. Letoam. 
Per inferiorem Libanon, & Inf. Cretam. S 
9 

IO Per medium Libani, & Mare Syrticum. 

Per fuper. Liban. & Infi. Rhodum. 

Per Taur. Inf. Mel. adripam Pal. Manzot. II 

12 
13 14 
15 
16 

17 18 
19 
20 21 

22 
Z3 

24 25 
26 
27 
28 Perquas MacuUs tranfivertnt 
umbra fefliones. Per M. Crag. I.Lesb. & M. Athos. 

Per Pal. Areefam & M. Maficjtum. 

Per Lacum Thofpitis M. Latm. adPal. Mar&ot. 

Per M. Mofch. Didjm. & Sipyl. 

PerM. Tancon, & Inf. Lemnos. 

Per M. Strobil. & Olymp. 

Per Inf.maj. Cafp. & Mare Sjrt. Per Inf. min. Cafp. & Cap. de Tornefe. 
Per S.Athen. Inf. Leam & Mare Sjrt. 
PerM. Herc. & M. Climacem. Per M. Herc. & infra M. Climacem. 
AdPr.Heracl.Inf. Lemnos & M. Catar. 
AdPr. Heracl. M. Sipyl. & Fretum Sjrb. 
Per M. Latmum & M. Eoum PerM Hercults & Inf Cretam. 
AdPr. Amar. M. Crag. & Phar. 
Per Liban med. & L. Merid. 
PerM. Strob. Mofch. &fupra Sinai. Animadvertenda. 

INitio, poft undecimam , vefpe- 
ri,ccelo exiftente undicj; fereno, 
Altitudinem Meridianam Lu 
nae , tum etiam diverfas Lunae di- 
ftantias a fixis cpibusdam dimenfi 
fumus; cjuo fuo tempore innote- 
fceret, an Longitudo & Latitudo e 
jus, omnibusnumeris cum Tabulis 
convenirent ? Deinde circa horam 
i poft mediam no&em , me ad 
ipfam Obfervationem defe&us ac- 
cinxi, & cjuidemTubo Optico, 
cjuinque lentrbus convexis con- 
ftante, iz pedum properooduro 
Longkudine , mirum in modum 
Lunae maculas ciare , & diftin- 
<5teprae aliis, exhibente. Hoc- 
ce, incpam, Telefcopio Hor. i 30' 
tenue penumbrae, ad Limbum Lu^ 
nae , deprehendi veftigium ; qux 
tamen periumbra ad Horam 3 3' 
usque pedetentim crefcebat : quc 

tempore Mtitud. Lume 
Merid. objer- 
vata. Quonam Tub» 
Eclipfis obfer- 
vatai Z i i8o JOHANNIS HEVELIl A N N O M. DC. LIX. Eclipfis Lun^ Partialis 

Die 30 06tobr. ft. n. Ordo 
Pha- 

fium. Per quas Maculas tranfvertnt 
umbr& fetliones. 29 

30 
31 
32 33 
34 
35 Per Fr. Ponu & Defert. Evila. 

Per S. ext. Pont & M. Calch. 

Per Inf maj. Cafp . & M. Techif . 

Per Inf.part. Infi M. Cafp. & M. Dalangueros. Per M. Cauc. & Coibacaranos. 
Per Petr. Sogd. & M. Parap. 
Per M. Nerofum. Finis circa Parapom. M. extitit. QuotThafes de. 
hneat*. fermbu d»- 
tatio. Quantum talu- 

UabhacObfev 
vatione difcre- 
pent. Cufpides feftio- 
mm nbi ternri- Animadvertenda. 

tempore Luna ipfam Terrae ura- 
bram intercurrebat. Obfcuratis 
autem duobus fere digitis, te- 
nuis nebula totum invafit cce- 
lum, ut argre admodum deliquii 
progresfus dijudicari potuerit ; ni- 
hilominus beneficio egregii Tubi , 
negotium feliciter fuccesfit , ut 35 
Phafes, ad ultimum usque obicuratum digitum, accurate determinare potueri- 
mus. Quibus peractis, nubes denfisfima? ab occiduo furgentes, Lunam nobis 
prorsus ex confpectu eripiebant ; fub quibus etiam , fpatio fere 30 minut. ho- 
ram usque fextam, delitefcebat. Poft, denuo quidem confpecta,fed jamex 
vera umbra omnino exiverat ; nifi quod penumbra notabilis, in ea parte Lunaj 
adhuc hxreret, usque horam 611. Quod,certe, animadverfione dignum 
judico , in hac nimirum Eclipfi, pam ante genuinum initium, quam poft ipfum 
finem, penumbram ultra dimidiam perdurasfe horam : quod in aliis Lunse de- 
fe&ibus , vix me obfervasfe memini.. 

Cxterum,utiinaliisplerumque partialibus Eclipfibus a* me annotatis, 
quantitas etiam longe extitit minor, quam Tabula? tum Rudolphinaz , tum Da- 
nicse exhibent. Hae enim magnitudinem hujus Eclipfis ad 7 Dig. 21' illae ve-i 
ro 6 Dig. 28' definiunt ; cum ipfa Obfervatio vix 5^dig. oftendat : hinc etiam 
ipfa duratio aliquot minutis extitit revera brevior. Initium quidem fecundum 
Calculum Kepleri optime Obfervationi refpondet , fed nec medium obfcura- 
tionis, nec finis. Maxima obfcuratio, ut ex omnibus fere fectionibus phafium 
liquet, inprimis ex 2 & 35, ex 3 & 34, ex 4 & ^, ex g & 2g,ex 98C17, 
ex 13 & 26, &c. incidit in horam 4 21'. 

Denique in hac Eclipfi pariter notetur, cufpides fe&ionum umbrae Orien- 
tales, Paludem Marazotidem , Maculam alioquin maxime notabilem in Limbo 
Lunas Orientali non esfe fupergresfas ; fed di&am Maculam , a parte ejus in- 
feriore, tantum attigisfe : cum tamen fecundum Tabulas Danicas totam In- 
falam Cercinnam , Infulamo^ue Siciliam tegere debuisfent. Pari modo in 
Limbo Lunae adverfb Occidentali, juxta obfervata , fe&iones non nifi ad palu- 
des amaras pervenerunt: cum fecundum di&umCalculum medietatem Paludis 
Moeotidis tranfire debuisfent. Menf Dies 
fi. n. 


Temp. fecundii 
horolog. ambul. 
HorMin. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Difiantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


guo l 
Infirumento, 


Novebr- 1 2 
Die 5 

vefp. 


9 


Lucida Y ,& Marcab Pegafi 
Eadem diftantia 


43 37 25^ 
43 37 25 


Sext.M. 0. 
Caput Andromedtt,, & Lucida V 
Eadem diflantia 


27 8 30 

27 8 30 


Sext.M. 0. Aano MACHINA COELESTIS LIB. II. iSi Menf. Dies 
fi.n, ANNO M, DC. LIX. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. ISlovebr.il 
Die g 
vefp. 51 
54 30 
20 10 
10 

10 6 

II 

17 40 

45 

o 10 

10 30 
38 O 

20 10 
II 57 
5 Menf. Dies 
ft. n. Novebr- 1 3 

Die % 

vefp. 1 1 
II 
II 7 
II 
14 (Jbfervationes 

Martis. \DiftantU & Al- 

titudines. 
\Grad. Min. Sec J^uo 
Inftrumento. Altitudo CapelU 

Eadem altitudo Dtftamia cji, ab Humero dextro Aurtgx 
Rnrfus 
Iterum Diftantia cj*, a Caftore j£ fuperiorfc. 
Eadem diftantia IO 49 ^oDiftantia cfi,dLucida V Rurfus 
Denuo 35 
o 
o Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
H0r.M1n.Sec. Altitudo CapelU 

Eadem altitudo 
Denuo Obfervationes 

Altitudin. Meridian. Fixarum. Altnudo MeridianaOris Pegafi 44. I 43 

Eadem altitudo 44 I 50 

Ahitudo Meridiana Humeri dextri ^ 33 44 12 

Altitudo Mendianain CarpoVZS 33-57 20 

Altitudo MeridianaLucid&in Collo Pegafi 44 45 IO 51 
51 25 
47 21 
21 59 
49 
59 25 
15 
15 J^uad.p, Or. Sext. M. 0. 30 
30 4 
4 35 

35 Sext. M.O. 44 
44 
44 21 
21 
21 25 

5 
5 61 
62 
62 58 

2S 

53 DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. Sext. M. O. J^uad.p. Or. Inftrumento, Jguad. M.Ho, 
rix.ont. Mars RetngfH* 
dttsin 16 Gradt iAhHnciinis 
'M.mdiMGh Eclipfis Solis 

Dle Veneris 14 Novemb. veip. Temp.juxta 

horolog. am- 

bulat. 


Ahifudines. 
AhMerQ 


Ordo 
Pha- 

ftum. 


JShtantitas 
Phafium. 


Tempus ex 

ahitud. cor- 

rect. 


Hor.M.Sec 
12 OO 


Gr.M. Sec. 
17 23 4° 


Hor.M.Sec 


2 49 49 

3 I 45 


Ahuud. © 
8 59 5 
7 50 25 


Jguad 

Jguad 


M. Horix,. 
M. Hort^ 


2 48 30 

3 28 


3 26 49 

3 27 26 

3 28 15 
1 

2 


I dig. fere 

I I dig. 
l\dig. 


3 25 34 
3 26 13 

3 27 4 


3 3921 
3 32 12 
3 33 49 
3 
4 
5 


1 \ dig. 

2 dtg. 

2\ dig. 


3 28 12 
3 31 5 
3 32 44 


3 45 44 
3 46 34 
3 56 
6 

7 
8 


^lfere 
4-1 dtg. 
5 1 fere 


3 44 43 
3 45 34 
3 55 


7 45 23 
7 47 13 
7 49 38 


Ah.CapelU 
16 58 O 
37 8 O 
37 28 O 


Jjhtad 

®uad 
Jhtad 


parv.Or. 
parv.Or. 
parv.Or. 


7 45 52 
7 47 12 
7 49 48 <L/f?iirnadverte?ida* 

Nitium , ob nubeculas cjuas- 
dam , animadvertere haud li- 
cuit. 

Inter quintam & fextam pha- 
fin, turris Elifabetharia obftitit, ut 
intermedias delineare haud potue- 
rimus. Poll feptimam phaiin nu- 
bes vicisfim intercurrebant , ut ni- 
hil prxterea defignare licuerit $ 
nifiquod fub horam 3 jy' uhica 
cufpis inferior fcilicet, tantummo- 
do in confpectum veniret , cjuam 
etiamtum, anguium nempe, cjuem 
peripheria Solis Lunaecjue confti- 
tuebat,accurate depinximus; ex 
quo anguio poftmodum phafin iftam rite defcripfimus. Ex Angulo enim ifto , 
fi in Schemate ad peripheriam Solis debite applicatur, illico cjuantitas iftius 
phafeos innotefcit. Qu^ ratio defignandi phafes,ex una ibla cufpide, maxime 
digna eft notatu , turn cpod ha&enus nondum fuerit cognita, tum quod in E- 

Z 1 clipfibui Ex (Mcl fbli cU- 
fpide totam de* 
[mkre fhafiiu i8i JOHANNIS HEVELII 

clipfibus Solaribus nubes faepenumero obftent , quo minus integrae phafes de- 
lineari posfint; atque tum hac methodo, rem aeque bene obtinebimus. 

Ab hoc vero tempore, defcripto fcilicet ifto angulo inferiori Limborum 
^tobfaTJio". Luminarium, Sol amplius , ob denfisfimas nubes, haud prodiit in confpectum, 
nem & c*ic»- f e d a J occafum usque delituit. Quantum tamen conjectura asfequi posfum , I 
Sole occidente , quantitas Eclipfeos in hoc noftro horizonte Gedanenfe extitit | 
fere 6^digit. Id cjuod profecto nimis a Calculo aberrat: pariter initium 
quod hora 3 ig , uti colligere eft ex reliquis phafibus,contigit, multum deviat. 
Tabulae enim Rudolphinx exhibent iftud hor. 3 4g' 20"; fic ut differentia ad 
30 minuta prima asfurgat: quae difcrepantia fane intollerabilis eft > & ideo 
corrigi meretur. 

Initium contigit circa 46 Grad. a puncto Nadir occafum versus. 

Sediones non altius a puncto Nadir numerando in Limbo fcilicet Occi- 
iefim dentali fupra 8 5 Grad. non pervenerunt. Ex qua annotatione conjicere posfu- 
mus, fi maxima obfcuratio nobis fuisfet confpicua, ad y\ dig. fe fe extendisfet. 

Nulla macula hac die 14 Novemb. in Sole apparuit. 

Lunae ad Solis Diametrum , videbatur fatis accurate Calculo refpondere. 

Calciilus Eclipfium Liinae & Solis 

Anno 1659, die 30 Odtobr. a 14 Novem br. St. n. 

,\\\i~Y,~c~~~-\ ^~ n -ltuAnlt>hi.Yui.Yu.wL Spcu.yi.Au.t>i>- \r u* /-•^T.„i:E-i:_r«„,. e~i„„ RuAnlnhinarum Udximm 

0KT. Longitudo vera Solis 
Lonait. J) adobfcur. max. 
Anomalia J) co&quata 
Arqument. Latimdinis CapitaCa/culiEclipfeos Luna- 
ris anno 1659, Q&ob. 30, ad 
MeridianumDantifc. juxtaCal- 
culum Tabularum Rudolphtnarum 
Kepleri. 

Si. Gr.Min.Sec. Secundu ve- 
ro Obferva- 
tionem. 
Hor. Arc inter cetra J) cjrumbr. 
Semidiameier Lun& 
Semidiameter Vmbrx 
Initium Eclipfeos Obfcuratio maxima 
Finis Eclipfeos 
Tota duraiio 
Pars deficiens. m 6 33 53 

tf 6 35 57 

9 24 17 25 

5 21 58 16 44 22 
15 23 

45 34 
Hor. 3 2 54 Hor. 3 3 Hor. 4 27 3 8 Hor 4 21 
Hor. 5 52 2z ] Hor. 5 39 
Hor. 2 49 28 \Hor. 2 36 
Dig. 6 28 oDig. 5 45 Capita Calculi Eclipfeos Sola. 
ris vefpertina:, anno 1659? die 
14N0V. adMeridianum Dan- 
tifc. juxta CalcuL. Tabular. Temp. cfver* cP Danttfc. 
Lontr, Lumin. ad cf 'veram 
Latitndo }) vera Sept.Afe. 
Motushorar. D a Qverus ParallaXis j) aQhoriz.ont. 
Temp. occafui © Dantifci 
Longit. D vifa 
Latitudo D vifa AuftraL Antecesfio ])i0 vtfa 
Pars deficiens Occident. 
Qhiix, valet 
Initium Eclipf. Dantifci. Rudolphinarum 
Kepleri. 

Si. Gr.M.Sec. Hor. 4 IO 52 
Ifl. 22 10 24 
46 18 
3 3 59 I 1 38 

4 9 36 

ftl 21 52 26 

12 55 17 5 
9 30 
Dig. 3 41 2 
Hor. 3 48 20 Ex 
Obfervattone 
noftra. 
Hor. / „ \Dig. 6 30 O 
Hor. 3 1 8 O Menf Dies 
fi. n. Temp.fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. Noveb. 14 
Die 2 

vefp. IO Menf. Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Noveb. 21 

Die 2 

vefp. Obfervationcs 

Fixarum. Secunda V , & dextrum Brachium Auriga, Pellus Cygni, & Vertex Dr-aconis 
Eadem diftantia Nova antepeUus Cygm,& Verux Draconis Obfervationes Fixarum. Secunda V , & dextrum Erachium 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denuo Capella, & Oculus Boreus & 

Eadem diftamia DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. JHhio 
Inftrumento. 55 3 25 27 22 30 
27 22 3 5 * Sext. M. O. 28 5 45 Sext. M. O. Diftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec, 55 4 5 

55 3 50 

J5 3 25 

55 3 45 28 38 25 
28 38 20 Sext.M. O. Inftrumento. Sext. M. O. Sext.M. O. 


eldcroraMi 
'kfe^-^riXyUtr VcuMtJ>i. 
MACHINiE COELESTIS LIB. II. **i 

A N N O M. DC 


.LIX. . 


Menf.Dies 
ft: n. 


Temp. jecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Qbfervationes 

Fixarum & Martis. 


Difiamia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Infirumento. 


Novebr. 2 1 

Die $ 

ve/p. 
Humerus dexter Auriva, & Cornu Bor. & 
Eadem difiantia 


17 37 
17 37 


5 

IO 


Sext. M. 0. 
* 


10 


Humerus dexterAurig<£,& Cornu Aufir. & 
Eadem difiantia 
Rurfus 
Denuo 


24 13 

24 H 
24 14 
24 14 


40 

20 O 


Sext. M. 0. 


IO 25 O 
10 29 


Difiantia 0*, abHumer.dext. Auriga 
Rwfus 
Denuo 


25 50 
2.5 49 

25 50 


5 

3 
10 


Sext. M. 0. 


10 39 O 
IO 44 O 


Difiantia q*, a Cafiore IT Occid. Capite 
Rurfus 
Denuo 


32 44 
32 44 
32 44 


15 

25 
25 


Sext. M. O. 


II O 


Pes fimfter Auriga, & Cafior JX 
Eadem difiantia 


33 4 
33 4 5 


Sext. M. 0. 
Pes finifier Auriga , & Pollux H 
Rurfm 
Denuo 


36 23 
36 23 
36 23 


30 
40 
36 


Sext.M. 0. 
* 
Cafior H, &0culus Boreus & 
Eadem diftantia 


43 30 
43 30 


30 
30 


Sext. M. 0. 
Pollux U , & Oculus Boreus & 
Eadem diftantia 


4? 41 
45 41 


35 
30 


Sext. M.O. 


12 O 


Pollux n , & Sucular .fecunda Aufiralior 
Eadem diftantia 


46 >6 
46 56 


5 
Sext. M. 0. 
Caftor.JX, & Manubrium Enfis Orionis 
Eadem difiantia 


46 9 
46 9 


5 
15 


Sext. M. O. 
Cafior U, &fupra pede Orionisin Eridano 
Eadem dtfiantia 


50 51 
50 51 


30 

25 


* Sext.M.O. 


I 15 


In Latere IJrfdt, Maj. & inhum. ZJrfic Min. 


23 18 


3 5" 


rc.Sext.M.O. 


Menf. Dies 
fi.n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum & Martis. 


DifiantU & Al- 

titudines.' 
Grad. Min.Sec. 


®>uo 
Inftrumento. 


Decemb. 4 

Dk -%. 

i/efp. 


5 30 O 


Secunda Y , & Cauda Ceti Borealis 
Rurfus 
Denuo 


37 45 
37 45 
37 45 


45 
25 
45 


Sext. M.O. 
Mufcafupra Y,&Cornu & Boreum 
Rurfus 
Denuo 


34 2 3 
34 23 
34 24 


55 

35 
Sext. M.O. 
* 
Mufca fupra Y ,& Humerus dext.Auriga 
Eadem dtftamia 


41 27 
41 27 


30 - 
25 


Sext. M. 0. 
* 


7 O 


Supra V reliquarum tertia, & C^pella 
Rurfm 
Denub 


33 28 
33 29 

33 28 


50 
10 
45 


Sext.M.O. 
* 


7 54 30 


Altitudo Caftoris J£ 


25 23 

Shiad. p. Or. 


S 7 
8 14 


Diftantia o^ , ab Humero dextro Auriga 
Eadem diftantia 


25 5 

25 5 


25 

20 


Sext.M. 0. 


8 32. 30 
8 37 
8 44 O 


Dfiantia tfi , a Lucida Y 
Rurfus 
Denuo 


36 29 
36 30 
36 29 


45 

10 
40 


*Sext. M. 0. 
Mufcafiipra V, &Paiilkium 
Rurjus 
Denuo 


26 45 
26 45 
26 45 


3 5 

20 
30 


Sext, M. 0. 

1 Mars RwogYd» 

dus inHGrad. 

H. Mars Retrogra- 
dus circa Oppofi- 
tionem Solis itt 
xoGr. j£. Anno TOHANNIS HEVELII A N N O M. DC. LIX. Menf. Dies 
ft.n. Decemb.. 4 
Die •% 

vefp. Menf. Dies 
ft,n. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Decemb. 
Die g 

vefp. Menf Dies 
ft. n. Decemb. 7 
Die © 

vefp. Temp. fecundu 
borolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 3 O Altitudo Caftoris J£ 

Simul ]) oriebatur. 13 20 Altitudo Caftoris H 9 30 IO Temp. fecundu 
borolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. 6 45 7 10 15 II Qbfervationes Fixarum. Qbfervationes 

' Fixarum. Supra Verticem Y quinta Magnitud. pr&- 
cedens,& Cornu Boreum & 1 In edultione Caud& Y, & Cornu Boreum b 
Rurfus 
Denuo DftantU & Al- 

titudines. 
Grad Min. Sec. 3 5 40 36 IT Diftantict & Al 

titudines. 
Grad. Min. Sec 46 41 15 
46 41 5 Sext. M. 0. Prima Cauda Y , & Cornu Boreum Y 
Rurfus 
, Denuo Secunda Y , & dextr^m Brachmm Aurigoc 
Eadem difianna Oblervationes Fixarum. Supra Veritcem Y pr&ced. & Capella 
Eadem diftantia In Collo fub Cornu Y , & Capella dub In Armo dextfuprema & , & Lucid. PeslL 
Rurfus 
Denuo In Armo dextro fec. & , & Lucidus Pes n 
Eadem diftantia In Armodextrotertia & , &Lucidus Pesu, 
Eadem difiantia In Armo dextro infima 6 ,&LucidusPes TL 
Rurfus 
Denm InP alearipr&cedens quinta,& LucidusP esn. 
Eadem diftantia 3 3 58 20 
33 57 45 
33 58 20 Sext. M. 0. 31 52 15 
31 52. o 
31 52. 15 55 

55 3 o 
3 25 DiftantU & Al- 

ti.udines. 
Grad. Min. Sec, 45 35 30 
45 3 5 30 

49 45 45 45 13 50 
45 12 40 
45 14 o Jguo 
Inftrumento. ^tfad.p. r . guad. p. Or. 

~guo '• 
Inftrumento. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Jguo 
Inftmmento. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. 45 37 40 
45 37 3 5 46 47 O 
46 46 55 47 29 45 
47 30 3 5 

47 30 30 Menf Dies 
ft. n. Desemb. p 
Die cf 

vefp. 

i . Temp. feeundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min. Sec. Indextro Pedepracedens, &Lucidus Pes ir 
Rurfus 
Denuo Collum Canis Minoris , & Rigel Orionis 
Eadem diftantia Collum Canis Minoris , & Pes dext. Orionis 
Eadem diftantia In Capite Boreal. Ononis, &' Cams Mmor 
Rurfus 
Denub Ad finift. Humer. Orioms, & Canis Minor 
Eadem difiantia Obfervationes 

Fixarum. CaputAndromed&,& LucidaColU Pegafi 27 18 
Eadem diftantia '27 18 

Rurjui ij 18 In anc. inf. aUCygni,& Luc.Colli Peg. dub, 41 24 10 
41 24 10 43 
43 
43 19 
18 
19 36 
36 30 
30 56 
J6_ 

36 
35 35 
40 * Sext. M? 0. * Sext. M. 0. Sexu M. 0. Sext. M.O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. o 
55 31 
31 
31 9 

IO 
9 50 
20 

45 * Sext. M. 0. * Sext. M. 0. 32 
32 Diftanti& & AU 

titudines. 
Grad. Min. Sec, 5 

o 
10 35 3 40 * Sext. M. 0. JQue 
Inftrumento. *Sext. M. 0. Se xt. M. Q._ 
Anno 

MACHlNifi COELESTIS 


LIB. II. 


iS $ 


■ . A N N O M. DC. LIX. 


Menf. Dies 

ft. n. i 


7w»/\ fecundu 
oorolog. ambul. 
Tior.Min.Sec. 


Obfervationcs 

Fixarum. 


Diftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


£>uo 
inftrumento. 


\Decemb. 14 

Die © 

vefp. 

• 

i 


5 30 O 


In ancone inferioris aU Cygni, & Lucida 
Colli Pegafi 
Rurfus 
Denub 


•35 3 15 

35 3 10 
35 3 O 
3 5 3 


Sext.M.O. 


O O 


In Collo fub Cornu Y , & Capella 
Eadem diftantia 


49 41 O 
49 41 IO 


*Sexc.M. O. 

1 
In Capite trium Boreal. Y , & Capella 
Eadem diftantia 


44 38 45 i 
44 38 45 


Sixt. M. 0. 
InCapite trium media Y sidOculu,&CapeUa 
Eadem diftamia 


44 46 20 
44 4<? 20 


Sext. M. 0. 
In Capite trium Y *nftma , & Capella 
Rurfas 
Denuo 


44 48 10 
44 48 
44 4S 5 


Sext.M. 0. 
* 


'7 O 


InDorfoY,&CapeUa 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub 


39 58 20 
39 58 35 
39 57 40 
39 58 25 


Sext. M. 0. i 
* 


\ 45 


In Ventre Y five Latere, & Capella 

Rurfus ; 
Denub 


40 48 3 5 
40 50 30 
40 51 


Sext. M.O. 
* 


1 

i 


900 


N-ova in Collo Ceti, & Palilicium 

-MajoriUa ad Genam,&mtnoriUa in Ore. 


38 56 45 
38 56 40 


Sext.M. 0. 


■ 


Nova.inCdUo Ceti, & Humerus fimfterO,- 
Eadem diftantia (rionis 


47 18 45 
47 18 45 


Sext.M. 0. 


4 ! 

» 

J 
In Genudextro & ±& Luddus PesM. 
Rurfus 
Denub 


3 5 27 
3 5 26 45 
35 -26-45 • 


Sext. M. O. 


10 

! ui lji 


In finiftro Genu pr<tced. & , fere 6 magmt. 
& Lucidus Pes "31 


3 3 18 20 
3 3 18 -1 -5 


*Sext.M. 0. 
in finiftro Armo & fere 6 magn.&Lucidus 
Rurfus (PesJL 
Denub 


31 20 
31 20 3 5 


Sext. M, 0. 
In fimftro Genufeq. & , & Lucidus Pes H 
Eadem diftantia 


30 18 45 
30 18 45 


Sext.M. O. 
In ftniftro poplitefeu fuffragine & ,& Luci- 
cidusPesH 


29 12 5 
29 12 


Sext. M. 0. 


1*1 O O 


Infra Suculas prima & feu pr&cedens, '& 
Lucidus Pes u 
Eadem diftantia 


31 35 O 
31 3 5 3 5 
3 1 TS 5 


*J Sext. M. 
Inftfa Suculas fecunda & ,& Lucidus Pesjsi 
Eadem difiantia 


29 51 O 
29 51 " 


Sext. M. 0. 
Infra Suculas tertia : & , &Lucidus Pes S 
Eadem diftantia 


28 26 10 
28 26 15 


Sext. M. O. ; 

! 
S-ucularum fequentium Borealis pr&cedens , 
& Lucidus Pes !EC 


32 13 20 
32 13 15 


* Sext. M. 
Sucularumfequentium Borealis fequens , & 
Lucidus Pes 31 
Eadem diftantia 


31 36 15 
31 35 35 
31 36 O 


Sext.M. 0.> 


12 O C 


In Collo & praced, 5 magnitud. & Lucidus 
Rurfus (PesH 
Denub 


36 27 2$ 
36 26 40 
36 27 20 


Sext. M. 0. 
i 

IH 

IH m Aa AniiO 


lU JOHANNIS HEVELII ANN O M. DC. LIX. Menf. Dies 
ft,n. Decemb.l 5 
Die D 

mane. 


Decemb. 1 .5 
Die D 

. vefp. m Temp. fecundit 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 8 30 IO 12 Obfervationes 

Fixarum. InCollo & fequens,feu potms adUenam, 
& Lucidus Pes H 
Eadem diftantia In Temporibus ttfuperior, &Lucidus Pesjx 
Rurfus 
Denuo Ln Temporibm <$ wfer. & Lucidus Pes u 
Rurftts 
Denuo Vergiltarum & fuprema, & Luciaus PesJL 
Eadem diftantia Vergtliarum & media, & Lucidus Pes H 
Eadem diftantia Vergiliarum & tnfima, & Luctdus Pes XI 
Eadem diftantia In fosmore pnecedens V i & Capella 
Rurfus 
Denuo In fosmore fequens Y , & CapelU 
Eadem diftantia In pede pofterior i fequens Y , & Capelia 
Eadem diftantia In pede pofteriort pr&cedens Y , & Capeila 
Eadem diftantia Medta Caud& Y , & Cornu Boreum & 
Eadem diftantia Vltima Cauda, Y , & Cornu Boreum & 
Eadem diftantia DiftantiA & At- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 33 
33 
33; 45 
10 

4° J* 31 33 

,31 32; 

31 32 30 
35 
40 31 43 
31 43 
31 43 3 6 46 
36 46 50 
15 
45 
30 
3o 36 35 

36 35 40 
30 3* 26 
3 5 26 30 
35 41 45 
41 45 
41 45 45 
25 
3o 39 55 
39 55 35 
35 43 17 
43 17 35 
40 43 51 
43 51 35 
35 3o 33 
3o 38 50 
50 In Fronte Auftral. & pauio minorpriori, & 
Lucidus Pes H InLatereVrfa Majerts,& in HumeroVrfa 
Rurfus (Minoris 

Denuo In Ventre VrJ<t Majoris,& in Humero Vr- 
Eadem dtftamia (f&Minoris 

Rttrfus 
Denuo In Fronte Borealis tf ,& Lucidus Pes H 
Rurfus 
Denuo AdRadicem Cornu & Auftrtn. Boreal.fupe- 
rior Major, & Lucidus Pes XX 
Eadem diftantia Ad Radicem Cornu & Aitftr. media trium 6 
magn. gr Lucidus Pes XX Ad Radice Cornu tf Attftrin.infima 6 magn. 
& Lucidus Pes JX In medio Cornu & Auftr. pr<&cedens,& Lu- 
Eadem diftantia (cidus Pes Jx 29 
29 45 
45 ... .4?" 
i Inftrumento. Sext.M.Or.' * Sext. M. O, Sext. M. O. Sixt. ' M. O. *Sext.M.O, xSext. M. 0> Sext. M. O, . Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. 0.1 Sext. M. O. Sext. M. O. 23 19 
23 20 
23 19 20 

o 

20 2$ I 

28 I 

28 I 

28 I 27 5 5 
27 55 
27 55 10 
25 
40 

40 
o 

30 

o 2 5 26 

25 26 40 

35 22 56 
22 55 
22 56 30 
30 
30 21 

21 21 

21 38 
JS_ 

40 
40 25 
25 45 
50 19 21 
19 21 50 
45 In medto Corntt Aufirin. fequens, paulo mi- ij 26 3 5 
nor, & Lucidtts Pesjx | 1 7 26 ' 3 5 Sext. M. O. I 
dub. Sext. M. O. ' Sext. M. O. | * Sext. M. OM Sext. M. O. ■ Sext. M. O. I * Sext. M. < * Sext. M. 1 Sext. M. O. Anp.0 MACHINyfc COELESTIS LIB. II. t$? ■ A N N O M. DC 


. LIX. 
Menj. Dies 
ft. n. 


Temp. fecundu 
horolog, ambul. 
Hor. Min.Sec. 


Obiervationes 

Fixarum. 


Dijtantix & Ai~ 

titudines. 
Grad. Min. Sec 


<%0 

Inftrumento. 
Decemb. 16 
Die cf 

mane. 
Ad Radicem Cornu Bor.fve adaurem Bor. 
Juperior. 5 magnit. & Lucidus Pes n 


3 3 3 3 40 
3 3 3 3 40 


Sext. M. 0. 


In Cufpide Orientali Plejadum fve fequens 
Lucidam, & Lucidus Pes u 


40 6 40 
40 630 


Sext.M. 0. 
* 
IO0 


In Cufpide Occident. Plejadum fwe praced. 
Lucidam, & Lucidus Pes n 


41 7 O 
41 7 10 


* Sext. M. 0. 


In Capiie Orionis inferiorumfeq. & Procjon 
Rurjus 
Denuo 


30 41 35 
30 41 
30 41 25 


Sext. M. 0. 
* 


In Capite Orionis inj. pr&cedens, & Procyon 
Eadem diftantia 


31 12 10 
31 12 


Sext. M. 0. 
X 
200 


Prope Humerumdext. Ortonis, & Procyon 
Eadem diftantia 


24 27 30 
24 27 30 


Sext.M. 0. 
Menf. Dies 
ft. *. 


Tempifecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec 


Obfervationes 

Fixarum. 


Dijiantia. & Ai- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


gtto 
Inftrumento. 
Decemb. YJ 
Die g 

wfp 

i 


S 20 


In Collo fub Cornu Y ,& Cornu Boreum & 
Eadem diftantia 


48 49 15 
• 48 49 10 


* Sext. M. 0. 


In CapitetriumBoreaitsY ,&ComuBor. & 
Eadem diftantia 


45 6 50. 
45 6 45 


* Sext. M. 0. 


In Capite V medta adOculu,&Comu B. & 
Eadem diftantia 


44 1-3- 

i 44 12 50 


xSext.M. 
11 


MediawQre Ceti,& Humerus finift.Orion. 


40 25 15 


Sext. M.O. 
Menf. Dies 
ft. n. 


Temp. fecundu 
horoiog. ambul. 
Hor.Mtn.Sec. 


Obfcrvationcs 

Fixarum. 


Dtjiantice & Ai- 

tkudines. 
Grad. Mm. Sec. 


®>UQ 

Inftrumento, 
Decemb. 1 8 
Die % 

vefp. 


5 30 c 


Aitttudo J), Meridiana-Ja. Comu*fuper.' 


28 15 0- 


^Jionz.. M. 


In PetPore Cygni , & Os Pegafi 
Rurfus 
Denuo 


, 35 23 35 

35 23 25 

1 3-5- 23- 40 


* Sext. M. 0. 


Novaante Petlus Cygni , & Os Pegafi. 
Eadem dftamia 


. 34 II 45 
.34 11 45 


Sext.M. 0. 
8 30 Q 


Paiiux. JE, & Gornu-Aujir... & 
Rurfus 
Denuo 


• 29' 48- 1-5 

29 47 50 
29 47 5 5 


Sext. M. 0. 


Sucularumfequentium & Borealispr&cedens, 
& Humerus dexter Aurigd. 


34 2 
34 2 10 


* Sext. M. 0. 


SmuiarufequentiumAuftraiis \$ ^&Hume- 
rus dexter Aurig<t 


34 47 23 
3 4 47 1 5 


Sext. M. 0. 
* 


In Paleari & Jeq.& Humerusdext, Auri<r& 
Rurfus 
Denuo 


41 8 25 
41 9 
4L 8 25 


Sext. M. O. 
11 O 


Subfimftra Orionis axilla quinta, &Procyon 


30 1 55. 


Sext. M. 0. 
Menf. Dies 
ft.n. 


Temp. fecundu 
horoiog. ambui. 
Hor. Min.Sec. 


C\\-.P~~ ju' [Dijiantim. & Ai~ 

Ubiervationes j tMne s. 

Martis. \Grad. Min. Sec. 


Jguo 
Inftrumento. 
Decemb. 24 

Die g 
1 wfp* 


5 45 O 


In Petlore Cygni , gr Os Pegafi 
Eadem diftantia 


35 23 50 

3 5 23 40 


Sext. M. 0. 
600 


lnanconejuperiorts aU Cygni, & Os Pegafi 
Rurfus 
Denuo 


43 3 3 20 
43 32 45 
43 33 15 


Sext. M. 0. 

Aa 2 Antid JOHANNIS HEVELII Aienj. Di.es 

ft.n. ANNO M. DC. LIX. Temp. fecundu 
horolog. ambttl. 
Hor-Min. Sec. Decemb. 24 
Die g 

vefp. 8 45 IO II Obfervationes 

Fixarum. Pectus Cygni, & Roftrum Draconis 
Eadem diftantta ■ 
Rurfus 
Denub Cauda Cygni , & Vertex Dracoms 
Eadem diftantia Vertex Draconis,& mediaCaud&Vrf&Ma- 
Rurfus (j ons 

Denub Vertex Draconis , & ultima Caud& Vrfe 
Rurfus (Majoris 

Denuo Cauda Cygnt , & Roftrum Draconis 
Eadem dftantia Diftantiz & yil 

titudines. 
Grad. Min. Sec 34 2g 10 

31 27 50 

n 2.7 2 S 

31 28 15 27 40 45 
27 40 43 In Latere Vrfe Majoris,& in HnmeroVr- 
Eadem diftantia (f&Minoris In Fentre Vrftt Maj. &in Hum.Vrft Mi- 
Rurfus s ( nor i s 

Denub In Coxa Vrfte Majoris,&in Humero Vrf& 
Eadem diftantia (Minoris 23 lp 
23 19 In Tergo Vrf<e Majoris, & in Humero Vr- 
Kttrfus (f&Minorts 

Denub In Latere Vrf& Majoris,& in Petlore Vrf& 
Rttrfus (Minoris 

Denub InVentre Vrf& Majoris,& inPettore Vrfa 
Rurfus (Minoris 

Denub Oln Coxa Vrft Majoris , & in Pettore Vrfa 

Rurfus • (Minoris 

j Denub guo 
Inftrumento. * Sext. M. O. 31 37 20 
31 37 15 39 20 45 
39 20 25 
39 20 30 Sext. M. O. 
Sext. M~7b~. 3% 30 40 
38 31 15 
38 31 20 ■28 1 20 
28 O 35 

28 1 20 Sext. M.O, Sext.M, O, 
Sext. M. O. 26 59 45 
26 $9 50 Sext. M. O. 22 40 o 

22 39 30 

22 40 O Sext. M. O. 25 42 O 
2 $ 41 35 
25 42 o 30 7 30 
30 7 o 
30 7 35 Sext. M. O, Sext. M. O. *Sext.M.O 28 21 40 
28 21 25 
28 21 35 Sext, M. O. Anno MACHIN^ COELESTIS LIB. II. Menfi. Die, 
fi.n. Januarii ■ 

Dte p 

vefip. A N N O M. DC. LX. Temp. fiecanduX 
horolog. ambul. 
Hor. Mm.Sec. 8 30 Menfi. Dies 
fi.n. fanuarii 6 

Die & 

vefp. denfi Dies 
ift. n. knuarit 8 
WDie %, 
I vefp. Obfervationes 

Fixarum. In Humero five Armo dextrofuprema b . 
& Humerus dexter Orioms InArmodextro & fecunda, & Humerus 
dexter Ononis In Armo dextro & xertia , & Humerus de- 
Rurfius (xterOrwnis 

Denub Difiantict & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 35 

35 55 
55 15 

IO 35 
35 5+ 15 

54 25 guo 
Inftrumento, Sext. M.O. 36 
36 
36 In Armo dextro & infima,& Humerus de- 
Rnrfius (xterOrioms 

Denub In Palearipracedens & , & Humerus dexter 
Rurfius (Orionis 

Denub In Paleari & fequens, & Humerus dexter 
Eadem difiantia ( Orionis Indextropede & pr&cedens,& Humerusde- 
Rurfius (xter Orioms 

Denub In dextropede & fiequens , & Humerus de- 
Eadem diftamia (xterOrionis In Genu dextro & ,&Humer.dexter Orionis 
Eadem dtfiantia Infinifiro Genu & pr&cedens infierior , & 
Humerus dexter Orionis Temp. fiecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. 5 30 Temp. fiecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 6 30 Obfervationes 

Fixarum. 38 
39 
39 5 
o 37 
37 
37 13 

12 

13 40 

50 

O 31 
31 
31 31 
31 

31 45 
25 
25 28 38 

38 15 
20 32 
32 
32 10 
IO 

10 50 

20 
25 27 
27 50 

50 45 

50 24 
24 42 

42 20 
20 * Sext. M. Sext. M.O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sfixt.M. O. 
x Sext.M. 0. Sext.M. O. 19 52 10 In Collo pr&cedens & , & Humerus dexter 
Eadem diftantia In Collo & fiequens,feu ad Genam,&Hume- 
rus dexter Aurii& In Temporibus inferior & fieupr&cedens , & 
Humerusdexter Aurig<& 
Eadem difiantia In Temporibus & fuperior fieu fiequens, & 
Humerus dexter Auriga 
Eadem difiantia In Fronte & Bor. & Humer. dext. Aurk& 
Rurfius 
Denub In Fronte & Aufiral. & Hum.de xt. Aurig& 
Rurfius 
Denub Obfervationes Fixarum. Sucularum fequentium Boreal. fieq. & q.fe- 
re Magn. & Humerus dext. Aurig<t Infra Suculas tertia tf , & Humerus dexter 
Eadem diflantia ( Aurig<t DifiantiA & Al- 

titudmes. 
Grad, Min. Sec. 32 

32 47 
47 15 
15 32 
32 14 
14 Sext. M. 0. 29 
2.9 
29 46 
45 
46 10 

45 
10 29 
29 
29 

2 7 
27 
27 12 
11 
12 30 
45 
20 Sext. M. 0. 4 
4 
4 20 

o 

15 29 
29 
29 43 
42 
43 20 
20 
15 Dtfiantis. & Al- 

titudmes. 
Grad. Min. Sec. 33 24 

33 24 45 

50 33 
33 37 
37 Sext. M. O t Sext. M. 0. guo 
Infirumemo. Sext. M. 0. Sext. M.O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. ®>uo 
Infirumento, * Sext. M. 0. ^Sext.M. 0. Anno 


190 JOHANNIS HEVELII A N N O M. DC. LX. Menf. Dies 

JU Temp. fecundit 
horoioir. ambui. 
Hor-Min. Sec. fanuarii 1 1 

Die © 

<vefp. Menf Dies 
fi.n. Januarii I 5 
Die % 1 1 1.2 InCapite Y trittm Awftr.fiveiwferior ,.& 
Cornu Boreum & In Dorfo Y , & Cornu Boreum & 
Rurfus 
Denuo InVentre Y, & Cornu Boreum & 
Eadem dtftantia 
Rurjus In fcemore pr&cedens Y , & CornuBor. & 
Rurfus 
Dcnuo In Genudextro tf ,&Humerus dext.Orionts ln finifiro Genu & pracedens 6 magnttud. 
& Humerus dexter Orionis 
Ruyfm 
Denuo Infmift. Genu ttfeq. & Hum. dext. Orionts Infintft. Armo & , & Humer. dext. Orionis 
Eadem dtftantia Temp. fecundti 
horoloa.ambul. 
Hor.Min. Sec 7 
9 20 
20 (Jbfervationes 

• Fixarum. Infiniftropoplttefeufujfragine & , & Hft- 
mertts dexter Ortonis 
Rurfus 
Denuo Infra Sucuias & prima,&Hum.dext.Orion. 
Eadem dtftantia Infra Suculas & fec.& Hum.de -xt.Orionis 
Rurfus . 
Denuo Infra Sucuias & tertia,&Hum.dext. Orion. 
Eadem dtftantta 
Rurfus 
Denm Subfintftra axiila Orionis quinta, & Procjon 
Eadem diftantia Subfiniftra axtiiaprima Orionis, & Procjon 
Eadem diftantia Subultima CinguUOrionis, & Procjon 
Eadem diftantia Subfiniftra axilla Qrionis fecunda &Procjon . 3 Rurfus 
Denuo In Cljpeo Orionis infima, & Procyon 
Rurfus 
Denuo Clypet oclava Orionis, & Procjon 
Eadem diftantia Obfervationes 

Fixarum. Altitudo Caftoris JL 
Eadem altitudo Dtftantm & Ai- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 43 
43 29 
29 25 
20 * Sext. M. 0. 38 
3S 
38 13 
15 o 

40 38 
38 
38 30 
lo 

35 37 
37 
37 37 
36 
36 35 

10 
o 24 42 10 Z2 
22 
22 
22 40 

39 

41 

40 50 
15 

35 

.50 19 


52 


O 


21 


59 


3 5 


21 


59 


40 


19 


41 


IO 


19 


39 


20 


19 


40 


30 


: 19 


39 


3-0 


23 


14 


10 


23 


14 


15 


21 


19 


5 


21 


18 


10 


21 


19 


10 * Sext. M. 0. *Sext. M. 0. 20 
20 
20 
20 25 

24 

26 

25 30 

40 
15 

3 5 30 
30 15 
20 34 
34 9 
9 40 
45 31 
31 13 o 
12 ss 33 
33 I I 
12 

n 2S 

20 
15 40 
40 

40 21 

20 
20 3S 
15 
15 41 20 
41 19 o. 
55 Dtftantidt, & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 29 
29 o 
10 J>htQ 
Inftrumento. * Sext. M. 0. * Sext. M. 0. Sext.M. O. Sext. M. 0. ■t. M. 0. Sext. M. O. Sext. M. 0. * Sext. M. 0. H-Sext. M. 0. * Sext. M. 0. * Sext. M. 0. * Sext. M. 0. * Sext. M. 0. Sext.M. 0. * Sext. M. 0. Inftmmento Quad.p. Or. Anno MACHIN4 COELESTIS LIB. II. i$i A N N O M. DC; LX. Menf, Die s 

Jl.n. Temp. JecundH 
borolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. fzmarii 1 5 
I Die % ' 

vefp. Menf Dies 
ft.n. IS 

23 o 
30 Obferyationcs 

Martis & Fixarum. 33 
3S 
42 3P 
o 

o 6 50 15 30 10 Diftaritia iy 7 , d Caftore H 
Eadem diftantia Diftantia q?, d Capelld 
Diftantia cft, d Capel/a 
Eadem diftantia Altitudo Caftons JE Suprema Clypei Orionis , & PolluxH 
Rurfus 
Denub Diftantia & AI- $>uq titudines. 
Grad. Min. Sec. 30 
30 10 
10 45 
45 24 
24 45 

45 
45 20 
40 
25 Inftrumento. Sext. M. 0. Sext. M. 0. 3 5 o Qttid.ip. Or. ln Cljpeo Orionis fecunda, & Pollux II 
Rurfus 
Denub In Cljpeo Orionis quarta,& Pollux H. 
Eadem diftantia In Cijpeo Orioms qumta,& Pollux H 
Eadem diftantia In Cljpeo Orionisfeptima, & Pollux H 
Eadem diftantia In Clypeo Qrionis otlava , & Pollux H 
Eadem diftantia In Cljpeo Orionis mfima, & Polltix H 
Rurfus 
Denub In Cljpeo Orionis feptima , & Procyon 
Eadem diftantia II Temp. fecundii 
borolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. fanuarit 29 

Die %. 

vejp. S 47 50 
8 50 o Altitudo LaterisVrfA Majons 
Eadem altitudo 2 30 
6 40 9 16 30 
9 20 30 9 25 45 
9 30 O 
9 32 30 10 In Cljpeo Orionis fexta 3 & Procjon . 
Eadem diftantia In Cljpeo Orionis quinta, & Procyon 
Rurfus 
Denub 42 3 1 3 5 
42 30 20 
42 .30 25 41 
41 
41 52 

52 
52 40 

10 
10 43 47 45 
43 47 45 45 

45 21 

20 50 

45 46 
46 59 
59 48 
4S II 
II 2 5 

20 Seu. M. O.i Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M. 0. A7 

47 

47 41 

41 46 

45 
J.6_ 

53 
53 o 

45 

o 20 
15 42 

42 15 

15 15 
15 In Clypeo Orioms quarta, & Procyon 
Rurfus 
Denub Obfervationes 

Martis&Fixarum. Diftantia tfi, d Lucidd Y 
Eadem diftantia Diftantia <jr, ab Humero dextro Orionis 
Eadem diftantia Diftantia rfi, d Polluce H 
Rurfus 
Denub 42 2 30 
42 2 45 
42 2 30 41 2 ;JO 
41 3 IO 
41 2 55 DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 5Z 
52 10 

^7 32 

32 41 25 
41 25 * Sext. M. 0. ._,._ Sext.M. 0. Sext.M. 0. Sext. M.O. Sext.M. 0. Sext. M.O. Sext. M. 0. ; Jgucf 
Inftrumento. Quad.p.Or. 26 
26 30 
30 45 
45 Procyon,& Extremapedisprioris CantsMa- 
Rurjus (jons 

Denub Procjon, & inter fcemora Canis Majoris ' 
Rurfus 
Denub 43 

43 
43 37 
36 
36 o 
45 
45 30 1 o 
30 I 20 
30 o $0 35 
35 
35- 35 
35 
3 5 50 
15 

50 Sext. M. 0. Sext.M. O. Udh bireBui 
in 3 Grad. X£ ■ 
o* in Maximi 
Latit. Styt: 2 ■ Mars bireEha 
tn 5 Crad. 

ir* Sext.M. 0. * Sext. M, Sext. M.O. Anno 


3 


9 1 
JOHAft^IS HEVELII 


A N N_0 _ M. DC. LX. 


Menf Dies Temp. fecundW 

ft. n. hbrolog. ambui. 

H6Y.Min.Sec. 


Obfervatiofles 

Fixarum, Lunae & jovis. 


Dtftdhtu &AL 

tiiudines. 
Grad. Min. Sec. 


Jguo 
Inftrumehto. 

\ 
}anuarii29 

Die % 

vefp. 

j ■ 

• 
Procfon, & in Ventre Canis Majofis 
Rurfus 
Denuo 


31 31 30 

32 31 50 
32 32 30 


Sext.M. 0. 


fupiter Retro- 
rradttsini$Gr. 


10 33 


Diftanua "%. , a Corde Hydmt, 
Eadem diftamia 


30 40 
30 40 O 


Sext. M. 0. 


| - | 
Luna tn Vtrgt^ 

necirca limittm 

*4ttftr. 


io 45 15 
io 49 30 
io $i .30 
10 55 45 


Diftantia . J) , a Corde Hydrk 
Eadem dtftantia 
Rurfus 
Denuo 


23 7 
23 4 35 
13 4 45 
2 3 , 4 45 


Sexu M. 0. 
11 
11 3 45 
11 5 30 
II P 
ik i'o 45 
11 U h 


Diftantia _ , d. 1'rocyone 
Eadem diftantia, 
Repeiita 
Rurfus 
Denuo 
Iierurh 


47 19 

47, 1$ 45 
47 20 


Sext. M. 0. 
47 20 30 ; 
47 21 15 
47 21 50 


11 20 
11 23 

11 24 

II 26 O 


Diftanua _ , u irocyorie 
Eadem diftantia- 
Denuo 
Rurfm 


5 3 31 IO 
53 30 35 
53 30 35 
5 3 30 }J_ 


Sext. M. 0- 
11 29 30 

11 31 45 


Ahtiudo uinm& Cdudd, Vrf&MajOris 
Eadem altitudo 


4'4 43 
■4- 3 O O 


J^uad.p. Or. 
Menf. Dies 
ft. n. 


Temp. fecUridu 
horolvg. ambul. 
Hor. Mtn.Sec. 


Oblervationes 

Altitud. Meridian. 


DiftrtntU & Ai- 

iiudines- 
Grad. Min. Sec 


guo 
inftrumento. 


^tltitudintsMt- 


Eebruarii 9 
Die _ 

vefp. 
Ahtiudo M triciiana in Pateari & fecjuens 


47 10 35 • 


J$)uad.Az*.M, 


ridian*. 


6 .36 15 


Altitudo Meridiana tatilicii 
Eadem attitudo 


51 28 50 - 
51 28 60 


§htad.Az.,M. 
6 43 20 


Alutudo Meridtana rft,fed omnes dubi& 


5 9 50 5 


^uadAx.M\ 
Merif.Dies 
ft.n. 


Temp.fecundu 
horotog.ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Altitud. Meridian. 


Diftami& & Al- 

tiiudints. 
Grad. Min. Sec. 


$8* 
Inftrumento. 


MtitudintsMt- 


Februaf. io 

Die cft 

vefp. 


6 15 O 


Altitudo Meridiana prim<£ SuCularum & 


50 16 20 


J*uad.Az..M 


ridianx. 


6 21 30 


/ihitudo Merid.feq. SucuUrumfup. pr&ctd. 


52 23 30 


§hiad.Ax..M 
6 34 15 


Ahifudo Mendiana Palihcii 


51 28 45 


J5)tiad.Az..M l 
6 42 O 


Ahitudo Meridiana (f,fed h&omnes dubU 


59 51 10 


jguad.Az-.M, 
8 30 


In Genu priore fmtftro feu Armo pr&cedens 
Canis Majoris, & PfocyoU 


3 3 8 45 
3 3 8 40 


* Sext. M. 0\ 


In Genufimftro prtore fecjuens Canis Ma- 
joris,& Procyon ' 


3 2 21 40 
32 21 40 


Sext. M. 0. 


IH 
In Genupriore dextro Auftral. & inf. Canis 
Majoris, & Procyon 


29 I 20 
29 I IO 


* Sext. M. 0\ 


In Genudext.priore Boreat. fe-q. & Procyon 
Eadem diftantia 


27 49 3 5 
27 49 30 


* Sext. M. o\ 


tn Hum.ftnift. anter. Cants Maj.&Procyon 
Eadem diftantia 


27 46 O 
27 46 O 


Skt. M. 0. 1 


InVentre Canis Majoris , & Procysn 
Eadim diftantia 


31 29 O 
31 29 O 


Sext. M. 0.1 


In Dorfo Canis Majoris, & Procyon 
Eadem diftantia 


30 27 3 5 1 
30 27 30 


*Sext.M. 01 

_ 
1 


In Colio CanisMajons , & Procyon 
Eadem dtftantia 


24 47 30 
24. A-1 ._ 


Sext.M. 0. .Anao 

MACHIN^ COELESTIS 


LIB. II. 


m 


ANNO M. DC. LX. 


Mfenf. DiesYi 

1 ft. n. k 

1 


r emp. fecundu 
orolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. 


Obicrvationes 

Fixarum. 


Diftamia & Ai- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 


Jjhto 
Inftrumento. 


Webruar.lO 
\Die cjt 

vefp, ■ 
Aurisfmift. Canis Maj. Auftrin.&Procyon 
Eadem dijlantia 


22 45 26 
22 45 15 


Sext. M. 0. 
In Cauda Canis Majons,& Cor Hydr& 
Eadem diftantia 


3 5 30 40 
35 30 35 


Sext. M. 0. 
IO O 


ln Clypeo Navis medio , & Cor Hydra 
Eadem diftantia 


31 28 5 
31 28 O 


* Sext. M. 0. 


ln Clypei Navisparte mfenore media trium-, 
& Cor Hjdr& 


3138 O 
31 38 O 


Sext. M. 0. 


In Clypeo fupenomm feq. Bor. &Cor Hydr& 
Eadem difiantia 


28 29 O 

28" 29 O 


Sext. M. 0. 
II o o 


InfupremaPuppiNavis, &Cor Hydra dub. 


24 3 6 30 


Sext. M. 0. 


\denf. Dies 
ft. n. 


Temp.fecundu 
borolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


guo 
Inftrumento. 


7 ebruar. I 3 
Die § 

mane, 

■ 


IZ O 


In ftoftro CancriBorealis, &in Tergo St 
Rurfus 
Denub 


30 32 15 
30 31 45 
30 31 50 


Sext. M. 0. 
* 
In Roftro Cancri Auftraiis, & in Tergo St 
Eadem diftantia 


29 215 

29 2 20 


H-Sext.M. 0. 


I O 


Afelius Auftrinus 95 , & Lucida Colli St 
Rurfus 
Denub 


zz 32 30 

22 32 40 

22 3 2 3P 


Sext.M. 0. 
Pr&jepe 95, & Lmida Colii St 
Eadem diftantia 


23 ^4 
23 24 O 


Sext. M. 0. 
Afetlus Boretis 95, & Lucida Colii St 
Rurfus 
Demib 


zz 37 30 

zz 37 20 
22 37 20 


Sext. M. 0. 
Afellus Auftrinus 95, & Reguius St 
Rurfus 
Denuo 


21 8 35 

21 S 20 
21 8 25 


Sext. M. 0. 
* 
Pr&fepe95, & Regulus St 
Rurfus s 
Denub 


22 34 IO 

22 3 3 40 
22 3 3 3 5 


Sext. M. 0. 


z o c 


Afellus Boreus, & Regulus SL 
Eadem diftantia 


22 27 40 

22 27 35 


Sext.M. 0. 
* 


' 


InDorfo Boreaiis feq. & Reguius St 
Eadem diftantia 


24 28 25 
24 28 25 


Sext.M. 0. 
In Dorfo Auftralis feq. & Regulus St 
Eadem dtftantia 


24 8 30 
24 8 35 


X Sext. M. 0. 
InRadiceCauda 95, & Reguius St 
i . Eadem diftantia 


2$ 38 50 
28 38 50 


Sext. M. 0. 
Ad Chelam Boream 95, & Regulus St 
Eadem diftantia 


25 24 2Q 
25 24 Z5 


Sext. M. "0. 
* 
In Roftro 25" Boreal. & Reguius St 
Eadem diftantia 


19 57 30 
19 57 25 


Sext. M. 0. 


3 O C 


UnRoftro 25 Auftraiis, & Reguius St 
Eadem dtftantia 


17 19 $ 

17 19 


xSext.M. 0. 
Ad Genam flp , & Arllurus 
Eadem diftantia 


3 5 13 20 
35 13 20 


Sext.M. 0. 
Ad MentumWf ,& ArZiurus 
Eadem diftantia 


33 23 25 
33 23 20 


Sext. M. 0. 
* Bb' AniiO 194 m 

6vel 7»i<tgH. S*turnu;Dire- 
Bus proph Sttt- 
tionem. IH 

Sext. magn xAltituAinttMt- 
ridiaHK. JOHANNIS HEVELII ANNO M. DC. LX. Menf. Dies 
ft.n. Februar. 13 
Die 2 

manc. Februar. 1 3 
Die £ 

vefp. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 4 25 4 40 

5 O Menf Dies 
ft. n. Februar. 14 
Die B Februar. 22 
Die © 

vefp. 700 10 o o II Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. vefp. Obfervationes 

Fixarum & Saturni. In ancone aU dextrx Boreal. tt? 
& Artturm In Fertke BoreaUs np , & ArtJurm 
Rurfm 
Denuo In Vertice Auftral. HJ>, & Artturus 
Rurfus 
Denuo InCervice f?, & Arcburus 
Eadem diftantia Diftantia J? , a Spica np 
Eadem dtftamia 
Rurfus 
Denuo Diftantia f? , a Lucida Colli Serpentis 
Denuo A fecundo Flexu tertia Eridani , & Hume- 
rus dexrer Orionis Aprimo Fiexu tertia Eridani , & Humerus 
dexter Orionis Aprimo Flexufecunda Eridani , & Hume- 
rus dexter rionis In primo Flexu Erid. & Hum. dext-Orionis 
Eadem diftantia In Dorfo praced. infima 35 , & Borealis 
inCollo Sl Media Cauda 35, & Borealisin Collo St 
Rurfus . 
Denuo Diftantidt, & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 30 57 30 
30 57 40 38 
38 
38 9 O 
9 Z5 
8 55 * Sext. M. O 38 40 o 
38 39 25 
3 8 40 10 36 45 20 
36 45 io £>U0 

Inftmmento, * Sext. M. O. * Sext.M.O. * Sext. M. O. 23 16 25 Sext.M. O. 

23 16 40 

23 16 o 

23 16 35 23 


36 


13 


23 


36 


IO 


39 


9 


10 - 


39 


9 


5 29 26 30 
29 26 25 28 47 3 5 

28 47 25 22 26 30 
22 26 25 26 41 3 5 
26 41 25 32 4S 50 
32 48 5 
32 48 15 Vltima Cauddt, 35, & Borealis in Collo Q Sub Cauda 35, & Borealis in Collo St 
Rurfus 
Denuo In extremo pedeAuftral, 35,&Luc. ColU^l 
Rurfus 
Denuo BrachiumAufirinum S5>,&Lucida Colli St 
Eadem diftantia Obfervationes 

Altitudin. Meridian. Altitudo Meridiana cf 
Altitudo Meridiana Palilicii Altitudo Meridiana Palilicii 
Ahitudo Meridiana cj* 
Ahitudo Meridiana Rigel Orionis 
Altitudo Merid. Humeri fmift. Orionis Altitudo Meridtana prima, Cinguli Ononis 
Ahitudo Meridianafecundct Cinguli Orionis 

Eadem altitudo Meridiana 
Altitudo Meridiana ultima CinguliOrionis 17 57 50 
37 58 o 32 3 5 
32 2 45 
3 2 2 40 30 2 45 
30 3 30 
30 3 25 21 
21 5 
10 DiftantU & Al 

titudines^ 
Grad. Min. Sec, Sext.M. O. Sext. M.O. Sext. M. O. * Sext. M. O H-Sext. M. O Sext.M. O. Sext. M. O. Sext.M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. 59 59 15 
51 26 o Quad.Aa.M. 
valde dub. Sl 25 35 

60 24 50 

2 7 I 15 

41 38 10 35 3 5 

34 10 45 

34 IO 50 

3 3 28 45 Inftrumento. Quad.Az.,M. 
dub. JguadAz, M. Anno MACHIN^E. COELESTIS LIB. II. *9f A.N N.O DC. LX. Menf Dies 
ft. n. Temp.fecundn 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec, Febrvar.29 

Die © 

vefp. Qbfervationes Fixarum. 900 In Radice Cauds. 25 ,&in Collo Boreal Sl 
Eadem diftantia In Brachio Auftrino Boreal. 25 ,&m Collo 
Rurfus (Boreal. Sl 

Denuo In Chela Auftrina 25, & Lucida Colli Sl 
Rurfus 
Denuo IO O O In Cauda Sl,&in Latere Vrfs, Majorts 
Eadem diftantia II o o 12 O,0 Ininfimaparte Ventris fiye Auftral. Ventris 
Canis Majoris, & Cor Hydra In Fronte Auftralis in Cane Majore,&Pro- 
Eadem. diftantia (cyon In Fronte Boreal.inCane Majore ,& Procyon 
Rurfus 
Denuo In Dorfo 25feq.Auftral.&m Collo Bor. Sl 
Rurfus 
Denub In Dorfofeq. Bor 25, & in Collo Boreal. Sl 
Rurfus 
Denuo Diftantia & Al 

titudmes. 
Grad. Min. Sec, 39 21 4.0 
39 21 30 Sext. M. O. 
■k 22 
22 9 30 
9 25 H-Sext.M. O. 20 42 40 
20 42 20 
20 42 15 25 
25 
25 8 45 

7 50 

8 O In Cauda Sl, & in Ventre Vrfr Majoris 
Rurfus 
Denuo In Cauda Sl>&in Coxa Vrfa, Majoris 
Eadem diftantia In Cauda Sl,&in Tergo Vrf<& Majoris 
Rurfus 
Denuo Artturus, & proxima antt quartamflexnra 
Eadem diftantia (Draconis ArBurus, &inflexuraquarta Draconis 
Eadem diftantia Cinguiu Bootis,&inflexura quartaDraconis 
Eadem difiantia 
Rurfus 
Denuo Brachium dextrum Aurigz, & Cafior II 
Eadem diftantia Brachium dextrum Aurigg, , & PolluxTL 
Eadem diftantia H cedus pracedens Aurigt, & Pollux TL 
DubiA ob J) fplendorem 
Denuo 2+ 
24 
24 29 
29 16 
15 

_I7_ 

39 
39 55 
o 
o guo 
Inftrumento. Sext. M. O. Sext. M. O. 
H O 
10 20 
20 

20 18 
19 
19 JO 
15 
IO l 9 
19 
19 19 
39 
3 9 25 
IO 
15 Sext. M. O. 
H- 47 
47 52 
5i o 
5 5 H- Sext.M.O 42 46 
42 46 
42 46 35 
15 
35 Sext.M. O. 39 
39 7 10 
7 15 42 43 20 
42 43 o 
4 2 43 o 43 38 30 
43 38 25 41 
41 30 
30 10 
15 32 
32 
32 
32 38 
39 

38 
38 25 
o 
o 

20 20 
20 13 
13 5 

10 24 

24 10 

5 Sext. M. O. 
H- H-Sext.M. O Sext. M. O. H- Sext. M. O Sext. M.O. Sext. M. O. HSext.M. O. * Sext. M. O. Sext.M. O. 
Hr Sext. M. O, 
H 35 

35 
35 39 
39 

40 40 
15 
20 Hcedus fequens Auriga,, & Pollux TL 
Eadem diftantia Caput Hozdi Aurig«,,& Pollux 21 
Eadem diftanua 12 58 30 
\}2 59 45 Altitudo Lyra 

Eadem ahitudo 34 
34 55 

55 40 
30 36 
36 Bb 27 
27 13 
_13 

~34" 
45 40 
35 Sext. M. O. Sext. M. O. 
H H Sext.M. O. Quad.p. Or. Anno IH 

ti£ Ml 

is: 
* mart£ ntagnii: 
tudinis: 

i$6 JOHANKIS HEVELII A N N O M. DC. 


LX 


-• 
Menf. Dies 
fi.n. 


Temp. fecHndii 
borolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Obfervationes 

JoviSjLunae & Saturni. 


DifianttA & Ai- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


guo 
Inftrumente. 


fupiter Retro- 
gradus circa Op~ 
fofitionem Solis 
irt 9 Grad. 


Febmar.29 
Dte 3 
1 tnanc. 


I 70 


Difiantia % , a Spica np 
Rurfus 
Denub 


40 
40 
40 


34 40 
34 10 
34 40 


Sext.M, Or. 


1 21 O 


Difiamia % , ab ArBuro 


48 
48 

48 


36 40 

35 45 

36 40 


Sext. M. 0. 


Ziuut ht Libri 
Rurfus 
Denub 


tirt* £. . 


I 38 15 
I 41 

I 44 45 


Diftantia 2> Limbifuperior. ab Arclura ■ 
Rurfut 
Denub 


32 
32 
32 


58 15 

58 50 

59 20 


Sext, M. 0. ; 


Satutnns Retro- 
gradns rtcens h 
Statione in Tti- 
gono Solis, O" 
i% 13 Grad. 


1 56 30 

2 1 30 
2 6 15 
2 10 
2 16 30 


Difi. 5) Limbifuper. aLuctd. ColliSerpent. 
Eadem difiantia 
Repetita 
Rurfus 
Denub 


33 
33 
33 
33 
33 


51 2^ 
48 50 
47 3 5 
46 30 
44 40 


Sext.M. 0. 


2 26 O 
2 29 O 

2 32 O 


Diflantia f? , a Lucida in Collo Serpentis 
Rurfus 
Denub 


23 
23 
23 


.34 10 
35 
34 50 


Sext. M. O. \ 
* 


2 39 O 

2 48 O 


Difiantia I? , aSpica "P 
Rurfus 
Denub 


23 
23 

23 


15 45 
15 25 
15 50 


* Sext. M. 0. 
2 52 45 
2 54' 30 


Altitudo Lyr& 

Eadem altitudo 


43 
43 


23 
39 


Jguad.p.Or. 
Menf. Dies 
ft.n. 


Temp. fecundu 
borolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Jgjuo 
Inftrumento. \ 


* 


Martii 2 

Die & 

vefp. 


900 


Extrema Cauda 25, & Regulus Sl 
Rurfus 
Deriub 


34 
34 

34 


50 50 

51 40 
50 50 


Sext.M. 0. -1 

■ i 


&1 
In Cauda Canis Minoris 6 magnitud.& Re- 
Eadem diflantta ( guius St 


32 
32 


39 O 
39 10 


* Sext. M. 0. \ 


Media Cauda 25, & Regulus Sl 
Eadem difiantia 


30 
30 


8 
7 55 


* Sext. M. 0. j 


In Chela Auftrina 25 , & Regulus Sl 
Rurftts 
Denub 


14 
14 
14 


57 

56 40 

57 10 


*Sext.^M- <ll 
10 O O 


In Brachio Auftrino 25, & Regulus Sl 
Eadem diftantia 


17 
17 


37 40 
37 40 


Sext. M. 0. 1 


InDorfopraced.& infima 25,&RegulusSl 
Eadem diftantia 


26 

26 


2 
2 10 


Sext. M. 0. 


Supra ChelaAuftr.pr&ced 25,&Regulus $1 
Eadem diftantia 


13 
13 


16 50 
16 40 


Sext. M.O. 1 
* 


IH 
Supra Lucidam Colli pr&cedens Canis Mino- 
ris,& Regulus Sl 


40 
40 


4 50 
4 45 


* Sext. M. 0. ( 


Supra Lucidam Colli feq. Canis Minoris , 
& Regulus St 


39 

39 


31 
31 


Sext.M. 0. . 


Informis fupra Collum Canis Minoris , & 
Regulus Sl 


38 

38 


46 45 
46 55 


* Sext. M. 0. 


m 


11 c 


Supra Lucidam Collipr&cedens CanisMino- 
ris, & Cor HydrA 


35 
35 


12 45 
11 35 


*Scxt.M.O, 


Supra Lucidam Colli feq. Canis Mtnoris, & 
CorHjdr* 


34 
34 


3 3 45 
33 45 


Sext. M. 0. j Anii» MAGHINiE COELESTIS LIB. IL ip> A N N O M. DC. LX. Menf.DiesTemp. fecundu 

ft. n. worclog. ambul. 

\EJor.Min.Sec. Martii 3 
Die 5 

mane. Collum Canis Minoris , & CorHydr& 
Eadem diftantia Menfi Dies 
ft.n. Temp. Jecundu 
borolog ambul. 
Hor.Min. Sec. Martn 
Die § 
vefip. Informis fiupra Collum Canis Minons , & 
Eadem diftantia (Cor Hydrz ii In Vertice Boreal. Hp , & Hum.finift. Bootis 
, Eadem diftantia ln Vertice ^uftral. ^,&Hum.finift t Bootis 
Eadem diftantia Obfervatione^ 

Fixarum. / DiftantU& Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. In Cervice "P, & Humerus finifter Bootis AdGenam flj>, & Humerus finift. Bootis 
Eadem diftantia Ad MenwmXty , & Humerusfimft. Bootis 
Eadem diftantia 
Rurfius 
Denub Humerus finifter Bootis, & Spica flp 
Rurfim 
Denuo Caput Bootis, & Spica ttp Obfervationes 

Fixarum. 34 
34 28 

28 45 

40 £u6 

Inftrumentt. 
Sext. M. O. n 

3 5 51 
51 25 

20S 48 

48 IO 

15 *Sext.M. 0. 49 
49 .9 
9 1* 

5 Sext. M. O. 43 45 Sext. M. OA 46 

4 6 34 

34 30 
3 5 *Sext. M. 0. 44 18 45 

44 17 20 

44 17 55 

44 17 50 Sext. M. 0. 51 
51 
51 51 
51 
51 5 
40 
IO 56 II 35 DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. IO Inferior maxilU pr*ced.Hydra,&Cauda Sl 
Eadem diftantia 
Rurfius 
Denue lnfenor maxtlUfieq. Hydrx, & Cauda $1 
Eadem diftantia Qu&fiub media Capitis Hydr&, & Cauda Sl 
Rurfus 
Denub In Occtptte Hydra, & Cauda Sl 
Rurfus 
Denub InNexu Colli prima Hydr& , & Cauda Sl 
Rurfius 
Denuo In Nexu Colli medta Hydra , & Cauda Sl 
Eadem diftantia' In Nexu Colliultima Hydr&, & Cauda Sl 
Rurfus 
Denub Sub Corde duaru Boreal.Hydr&,&Cauda Sl 
Eadem diftantia Sub Corde duarum Auftr.6 magn.Hydr&, 
& Cauda Sl A Corde prima Hydr<t , & Cauda St 
Rurfus 
Denub A Cordefecunda Hydr&, & Cattda Sl 

Rurfus 

Denub 
_- __ Bb~T~~ 48 

48 
48 

48 9 

IO 35 

25 
20 
20 Sext.M. 0. 47 

47 

45 
45 
45 II 
II 

~1~6 
16 
16 IO 

IO 

35 
15 
35 41 
41 
41 14 
15 
15 20 
o 
o 38 
38 37 
37 48 45 

47 30 

4 8 5 5 
26 
26 45 
4* 3 5 
35 
3 5 41 

40 15 

30 
3 5 44 
44 4 
4 10 
5 45 


32 


40 


45 


32 


50 


43 


z 


IO 


43 


I 


30 


43 


2 


41 
41 
41 24. 

23 

24 o 

10 

5 Sext.M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. O. 

Jihto 
Inftrumento. Sext. M. 0. 
Sext. M.O. Sext. M.O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M.O. * Sext. M. 0. * Sext. M. 0. Sext. M. 0. * Sexh M. 0. Ann® IH IH 198 
JOHANNIS HEVELII 


! 
A N N O M. DC. LX. || 


Menfi Dies 
ft. n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


(Jbfervationes 

Fixarum, 


DiftantU & At- 

titudines. 
Grad* Mm. Sec. 


r £&° 
Inftrumento. 


Martii 3 
Die $ 

vefp. 
A Cordetertia Hjdr<t,& Cauda Sl 
Rurfus 
Denuo 


37 47 
31 47 
37 47 


45 

20 

55 


k Sext. M. O. 


II OO 


A Cordequarta Hjdra, & Cauda St 
Rurfus 
Denub 


36 20 
36 Ip 
36 20 


35 35 


Sext. M. 0. 
Prima ante Craterem inHjdr*,&Cauda St 


37 30 
37 30 


30 
25 


* Sext.M. O. , 
Eadem difiantia 


Altera ante Cratere inHydra, & Cauda St 


3 5 59 

Sext. M. 0. jj 
Proxtma ante Cratere inHjdra,&CaudaSl 
Eadem diftantia 


34 7 
34 7 


5 


* Sext. M. ojj 
Caput Bootts, & Spica Hp 
Eadem diftantia 


56 II 
56 II 


10 
5 


* Sext. M. 0.1 


12 O C 


Caput Bootis, & Vindemtatrix 
Eadem diftantia 


39 32, 
39 32 


IO 
IO 


Sext, M. 0. | 
Humerusfintfter Bootis , & Vtndemiatrix 
Eadem diftantia 


33 55 
3 3 55 


40 
35 


k Sext.M. 01] 


Menf Dies 
fi. ». 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec 


Obfervationes. 

Fixarum. 


Dtftantite, & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Muo 
Inftrumento. I 1 


Martii 4 

Die % 

vefp. 

\ 

! 
i 

i ■ 
1 ■ 

1 


S c 


In extremo PedeAuftr. 2o , & Regulus Sl 
Eadem diftantta 


25 39 
25 39 


20 
15 


* Sext. M. J 
In extremopedeBor. S55,&EucidaCapitis St 
Eadem diftantia 


22 43 
22 43 


45 

40 


•Sext.M. 0\ 
Informiumfub Capite Hjdr<e Lticidafc. me- 
dia, & in Collo Boreal. Sl 


38 26 
3 8 26 


40 
45 


Sext. M, 0. I 
Informium fub Capite Hjdra pr&ced. & tn 
Collo Boreal. Sl 


40 51 
40 51 


35 

25 


*Sext.M. ojl 
Informiumjub Capite Hjdr<s fecj. & m Col- 
lo Borealis Sl 


38 II 


25 


*Sext. M. 0. ; 
Inferior MaxilUpraced, Hjdr*, & Boreal. 
in Collo Sl 


31 2 
31 2 


10 
5 


*Sext. M. oh 


9 OO 


Inferior MaxilUfeq. Hjdr<t, & Borealis in 
Eadem difiantia (Collo Sl 


30 12 
30 II 


O 
55 


*Sext. M. o\\ 
Qu&fubmedta Capitis Hjdra,& Borealisin 
Eadem dtfiantia (Collo Sl 
Rurfus 
Denub 


27 33 
27 33 

27 34 

27 34 


10 

50 

15 
Sext. M. 0. 1 

* 
In Occipite Hjdr<t,& Boreal. in Cello Sl 
Eadem difiantia 


25 3 
25 3 


30 
40 


*Sext.M. 0. 


IO O O 


InNexu Colliprtma Hjdr<t,&' Luc. ColUSL 
Rurfus 
Denub 


25 50 
25 49 
25 51 


5o 

30 
Sext. M. 0. ■ 
* 
In Nexu Collimedia Hjdm,&Luc.ColU Sl 
Rurfus 
Denub 


24 6 

24 3 
24 6 30 
10 


k Sext. M. 1 
InNexu Colliultima Hjdr<e,&Luc.CelU Sl 
. Rurfus j 
Denub 


23 10 
23 IO 
23 IO 


25 25 


Sext. M. 0. 


II O 


Humerusfinift. Bootis,& Roftrum Draconis 
Rurfus 
Denm 


33 41 
33 41 
33 4 1 


30 
50 
30 


Sext. M. 0. Anno MACHIN^E COELESTIS LIB. II. ipp Menj. Vics 
fi.it. A N N O M. DC. L Temp. fecundii 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec Martii 4 
{ Die !£ 
vejp. Menf. Dies 
ft.n. X. iz Martii 6 
Die 2? 

vefp. Menf Dtes 
ft.n. teartii 
Die D 
vefp. Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. Obiervationes 

Fixarum. Humerusfinift. Bootis , & Vertex Draconis 
Eadem diftantia 
Rurfus CaputBootis , & Vertex Draconis 
Eadem diftantid Caput Bootis , & Roftrum Draconis 
Rurfus 
Denuo Humerus dexter Bootis,&RoftrumDracoms 
Eadem diftantia Humerus dexter Bootis, & Vertex Draconis 
Eadem diftantia Obiervationes 

Fixarum. Diftantidt, & ^il- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. Jguo 
Injirumento. 37 
37 
37 
37 39 45 

38 30 

39 IO 
39 5 
*Sext.M.O Sext. M.O. 3o 
30 44 

44 34 
34 14 15 

10 9 30 Brachikm dext. Aurig<e,& Humerus dexter 
Eadem diflantia ( Orionis II Artiurus, &pnma Cauda Dracoms 
Eadem diftantia Temp. fecundu 
horolov. ambul. 
Hor.Min.Sec. 28 
31 35 

"43 
46 Capella, & Humerus dexter Ononis 
Eadem diftantia Humerus dext. Aurig. &Hum.dext.Onoms 
Eadem diftantia Cingulu Boetis,&poftfiex. tertiamDracoms Obiervationes 

Martis & Fixarum. DiftantU & Al- 

ntudines. 
Grad. Min. Sec. 39 
39 '30 
30 25 
25 Sext. M.O. Sext. M. 0, H-Sext. M. S^uo 
Inftrumento. Sext. M. 0,. 37 
37 32 20 
32 20 29 
29 49 
49 20 
15 45 
45 2 
2 xSext. M. xSext. M. 0, 44 42 Sext. M.O. Aitkudo ultims, Caud& Vrfis Majons 
Eadem altkudo Diftantia <y7, a Polluce H 
Eadem diftantia II. Dtflantia of, a Procyone 
Eadem difiantia Stnifier Pes Auriga, & Hum. dext. Orioms 
Rurfus 
Denuo Brachtumdext. Auriga, & Lucidus Pes H 
Rurfus 
Denuo Humerus dext. Aurig<&,& Calx Caftoris H 
Rurfus 
Denuo Brachiumdext. Aurig<e,& Calx Caftons H 
Eadem dtfiantta Dtfiantia & Al- 

litudines. 
Grad. Min. Sec. 40 45 
40 58 29 
29 28 
28 20 
15 36 
36 17 
17 10 
5 ^■9 5 3 5 
29 4 O 

29 5 30 22 
22 
22 ^7 
27 
27 40 
10 
35 22 $6 20 
22 56 3 5 

22 $6 20 Sext.M. 0. guo 
Infirumento. ghtad. p. Or. ■kSext. M- Sext. M. 0. H-Sext. M. 
dub. Sext. M.O. Sext. M. 0. Capella, & Cornu Boreum tf 
Eadem diftantia Capella, & Cornu Aufirale & ' 
Rurfus 
Denuo 15 

15 32 
32 40 

45 *Sext. M. 0. 17 

17 25 
25 
25 32 
J2 

l6~ 

16 

16 10 
15 *Sext. M. 30 
10 
15 Sext.M. 0. Mars VireHus 
inQuadrato So- 
ks,& tnzo Gr. 
Gemmorum. Anno 200 JOHANNIS HEVELII ANNO M. DC 
LX. 
t 


Wenf. DiesCTemp. fecu.ndu 

fi. n. \horolog. ambul. 

VHor. Min.Sec. 


Obiervationes 

Fixarum & Jovis. 


Dtfianti* & AL 

timdines. 
Srad. Min. Sec. 


guo 
Inftrumento. 


t 


\4artii 8 
Die' D 
vefp. ^ 


< 


Zapeiia, & Humerus dexter Perfiei 
Rurfia 
Denuo 


22 

22 
22 


19 
19 
19 


50 
35 
50 


Sext. M.O. 


Capella, & Fulgens Latus Perfei 
Rurfus 
Denuo 


19 
19 
19 


5 
4 

5 


Z5 
10 
20 


*Sext.M. 0. 


Capella, & Fiexura Laterts Perfei 
Rurfus 
Denuo 


16 
16 
16 


2 
3 

2 


55 

25 
5° 


*Sext.M. 0. 


fupittr RettO' 
radusin 8 Gr. 


ii 53 o 


Difiantta %£ .„ a Procjone 
Rurjus 
Denuo 


49 
49 
49 


9 
8 
9 


5 

25 
O 


*Sext. M. 0. i 
iz io p 


Difiantia T^faPolluceU. 
Eadem dtftantta 
Rurfus 
Denuo 


49 
49 
49 
49 


15 
15 

14 

14 


40 
15 

20 

20 


Sext.M. O. 1 
12 3Z o 


Altnudo Lucida Corons. 


43 


49 

Jguad.p Or. 
MenJ. Dies ' 
ft. n. t 


Temp. fecundu 
jorolog. ambuL 
Hor-Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DtftantU & Ai- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


guo 1 
Inftrumento. \\ 


IH 


Martti 1 1 

Die •% 

vefp. 


7 30 o 


Pes poftertorpr&ced. CanisMmoris, 6 magn. 
& Luctda Capitts St 
' Eadem difiantia 


35 
35 
3 5 


20 
20 
20 


Z5 
45 

30 


Sext. M. 0. II 
* 


IH 

* 
P es poftertor Canis Mmoris fieq. 5 maonitud. 
& Luctda Capttis St 
Eadem difiantia 


32 

32 

3z 


59 
59 
59 


40 
20 
40 


Sext.M.O. ' 
8 O o 


Parva in Captte St media,& fub CaudaVr- 
Eadem dtjiantia (feMajoris 


, 4 1 
41 


14 
14 


SeM.M.p. | 


In Petlore Aufiral. pmced. Bor. Slfab E- 
citpttca, & fub Cauda VrfaMajoris 


47 
47 


8 
8 


25 
20 


* Sext. M. OM 


Sinifiri Armi Boreal. Sl,&]ub Cauda Vr- 
Eadem dtfiantia (feMajoris 


47 

47 


2 
2 


30 
35 


Sext.M. 0. I 


Simfiri Armi Aufiralts Sl , & fub Caudk 
Vrfis, Majoris 


49 
49 


46 
46 


45 

40 


Sext. M. O. 1 


IH ( 
Sub imo Ventre St->fi m Aufiral. 6 maan. & 
fub Cauda Vrfie Majoris 


44 
44 


43 
43 


30 
25 


*Sext.M. O.h 


Inimo Ventre Slfe^ Boreaiis, & fub Caudk 
Rurfus (VrfizMajorii 
Denub 


43 

43 
43 


16 

17 
\6 


35 
IO 

40 


* Sext. M. O.h 
9 o c 


) In medio Corpore Sl tnfima , & fub Caudt 
Vrfa Majoris 


s 39 
39 


41 
41 


30 
35 


*Sext.M. oJ 


In medio Corpore Sl media , & fub Caudt 
Vrf<e Mijoris 


< 37 
37 


25 

25 


45 
_40_ 

45 

35 


* Sext. M. 0. y 


Inmedio Corpore Slfuprema , & fub Caudt 
Vrf& Majoris 


1 33 
33 


59 
59 


*Sext. M.O.i 


In D orfo Lptcidam pr&ced. SL> &fiub Caudi- 
Vrfdt, Majoris 
Eadem difiantia 


1 30 
30 
30 


31 

32 
32 


40 
15 

10 


Sext.M. 0. |l 

* 


In finift.fcemore Sl Borealis , &fub Caudt 
Vrfit Majorts 
Eadem diftantia 


1 33 

33 
33 


28 
29 
29 


30 

5 


Sext.M. 0.11 

r Anno MACHIN^ COELESTIS LIB. II. ioi ANNO M. DC. LX. Menfi. Dies 
ft.n. Martii i 1 
Die 1L 
vefip. Menf. Dies 
ft. n. Temp. fiecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min. Sec Martii l5 
Dk D 

vefip. Menf. Dies 
ft.n. Martii 16 
Die cf 

vefip. 


Temp. fiecundu 
horoloa: ambul. 
Hor.Min. Sec IO Infimtft. fcemore Sl infima Auftral & fub 
Cauda Vrf<t Majoris Addextrum Genu Auftral.Sl,&fiubCauda 
Vrfia Majoris I I InDorfoLucidam pr&ced. Sl , & Artlurus 
Rurfius 
Denuo II 50 Diftantia "%. , ab Arfturo 10 53 Temp. fiecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min, Sec Obiervationes 

Fixarum & Jovis. Diftantis, & Al- 

titudines. 
Grad Min. Sec Inftmft. foemore Sl media, & fub Cauda 
r Vrfi& Majoris 
Eadem diftantia Adfiniflrum Genu Sl , &fub Cauda Vrf& 
Rftrfius (Majoris 

Denuo Obfervatiooes 

Alcitudin. Meridian. Altitudo Meridiana Cordis Hydr& 
Altitudo M eridiana Pedts St 
Altitudo Meridiana Cordis St 
Altitudo Meridiana Lucida Colli St Altitudo M eridiana inimo Fentre SL 
Altitudo Meridiana "%, 
Altitudo M eridiana Lucid& in Tergo Sl 
Altitudo Meridiana in foemore medu St Altitudo Meridiana Cauda St 
Altitudo Meridianafieq.Juper. in Corvo 
Altitudo Merid. fequentium infer. in Corvo 
Altitudo Meridiana in finiftro Latere np 34 
34 
34 

38 
38 36 

37 
36_ 

47 
47 10 
25 
15 

55 
55 H-Sext. M. 0. 40 
40 
40 45 
46 
45 25 
25 
2-5 .Quo 
Inft rumento . Sext. M. 0. Sext. M.O. 43 32 10 Sext. M. 0. 45 
45 
45 26 

26 
26 45 

5 

.11 

49 3 8 20 Sext. M- 0. Diftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. 2 8 
47 
49 

57 36 

3 

16 

II 30 

30 
15 
15 Sext. M. 0. 6)uo 
Inftrumento. 46 

46 
58 
48 41 
I 
I 

2 5 
5 

o 
30 52 
21 

14 
36 6 

3 
IO 

5 40 

o 

45 

30 ^uad.Az,M. 

dub. 

dub. Obfervationes 

Fixarum. 10 11 In Naribus St,&fit*b Cauda Vrfi&Ma } orts 
Eadem diftantia In Hiam St, & fub Cauda Vrfi& Majoris 
Rurfus 
Denuo In Capite Bor. St, &fub Cauda Vrfis Maj. 
Eadem difiantia Lucida Capitis Sl,&fub Cauda Vrfi&Maj. 
Rurfius 
Denuo Media Capitis Sl, & fiub Cauda Vrfi. Maj InPefiore fequentium Auftral. Sl fittb E- 
cljpt. & fiub Cauda Vrfiz Majoris Siniftri ArmiBor. Sl,&fiubCaudaVrf.Maj. Supra Caudam St tiltim. & Artlurus 
Eadem diflantia Infiniftropedepofter.pr&ced.Sl,&Arclurus 
Eadem diftantia Cc DiftantU & Al~ 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 4-5 
45 40 
40 25 
20 45 
45 
45 56 

54 
56 15 

45 
10 40 

40 J4 
14 55 
55 42 
42 
42 44 30 
44 o 
44 25 41 12 30 47 47 30 34 
34 46 
46 3? 

30 49 
49 43 
43 5 5 

50 Dubiaplus ju 
fio forte major. 
Quad Az* M. 
Haudfatis ceft. obccelunubdu 
'.Az.M. £uo 
Inflrumento, HrSext.M. 0. Sext.M- 0. 
dub. Sext, M. 0. Sext.M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M. 0. * Sext. M. Sext.M. 0. Anne» % >Ahitu&hm Me~ 
ridinme, Fixa- 
ium c fovit. lOl JOHANNIS HEVELII IH m 

ANNO M. DC. LX 


• 


Menf. Dtes 
fi. n. 


Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obiervationes 

Fixarum. 


Dtfiantid & Al- 

tiiudines. 
Grad. Min. Sec. 


guo 
Inftrumento. 


Martii 16 

Die cf 

vefp. 
Media finifi.pedis Sl, & Artlurus 
Eadem dtfiantta 
Rurftts 
Denub 


46 29 25 
46 27 40 
46 28 10 
46 28 15 


Sext. M. 0. 
* 
Infinift. Pedefeq.Sl>& Arclurus 
Rurfus 
Denuo 


43 55 45 
43 56 10 
43 56 15 


Sext. M. 0. 
* 


12 O 


ln finifi. Genupofi, St> & Artlurus 
Rurfus 
Denuo 


44 15 40 
44 15 20 
44 15 20 


Sext. M. 6. 
Infinifi. fcemore Auftral. Sl,& ^rtturus 
Eadem dtfiamia 


44 3 3 3 5 
44 3 3 30 


*Sext.M.O. 
Addexi. Genu Auftr. pofi. Sl, &ArtJurus 
Eadem diftamia 


50 12 
50 12 10 


Sext. M. 0. 
* 
Addext. Genu media St > & Arclurus 
Eadem dftantia 


49 15 15 
49 15 10 


*Sext. M. 0. 
Addext. Genu Bor. Sl>& Artlurus 
Eadem difiuntia 


47 49 2.5 

47 49 20 


Sext. M- 0. 
* 


-. 


InfiniftrofcemoremediaSt} & ^rclurus 
Rurfus 
Denuo 


42 25 50 
42 25 23 
42 25 5 5 


* Sext. M.O. 
Infinifirofcemore Boreal. Sl> & Arciurus 
Eadem difiantia 


43 3 3 20 

43 33 20 


Sext. M.O. 


Martii 1 7 
Dte g 

mane. 


x . 


Subimo Ventre Sl, & Vindemiatnx 
Rurfus 
Denuo 


36 36 50 
36 36 15 
36 36 50 


Sext. M. 0. 
Inimo Vemre Sl> & Vindemtatrtx 
Rurfus 
Denuo 


36 47 45 

36 46 15 
36 47 45 


Sext. M. 0. 
Simft. Armi Auftralis Sl, & Vindemiatrix 
Eadem dijlantia 


44 ^6 10 
44 56 15 


Sext. M. O. 
Sinift. Armi Borealis Sl, & Vindemiatrix 
Eadem diftantia 


43 56 15 
42 56 20 


xSext.M. 0. 
In medio CorporeSi infima,& Vindemiatrix 
Eadem diftamia 


32 40" 3 5 
32 40 40 


*Sext. M. 0. 


200 


Inmedio Corpore Slmedi.a , & Vtndemiatrix 
Eadem diftantia 


33 17 O 
33 17 . O 


Sext. M. 0. . 
In medio Corpore SL faprema , & Vindemia- 
Eadem dijiantia ( trix 


33 43 45 
33 43 35 


^Sext.M. 0. 
SupraDorfum Slprima, & Vindemiatrix 
Eadem diflantia 


35 14 40 

3 5 14 40 


Sext. M. 0.' i 
Supra Dorfum fecunda Sl , & Vindemiatrix 
Rurfus 
Denuo 


33 I 45 
3 3 2 30 
33 I 35 


Sext. M. 01 
Supra Dorfum tertia Sl>& Vmdemiatrix 
Rurfus 
Denuo 


28 17 IO 
28 16 O 
28 17 10, 


Sext. M.O. 


300 


In Educlione Cauda Sl> 6 magn. & Vtnde- 
1 Eadem dftantia (miatrix 


22 7 30 

22 7 35 


* Sext. M. 0. 


— -..\ , — 

Anno MACHIN/E COELESTIS LIB. II. i°s ANNO M. DC. LX. Menf. Dt.es 
ft.n. Temp. fecundu 
horoiog. ambul. 
Hor. Min.Sec. Marttt 19 

Die 2 

vejp. Menf. Dies 
II ft. n. Martii ZQ 
I Die B 
vefp. 13 
15 15 
o Gbfervationes 

Martis, Lunos, Jovis & Fixarum. Aititudo Arlluri 

Eadem altitudo 28 
36 30 
15 41 
4-4 Difiantia <ji, a Poiiuce 
Eadem diftantia 9 

IO 
IO 
10 
IO 53 o 

o 30 

5 ° 

6 30 
8 30 IO 
IO 
IO 
10 H 
17 
19 
21 43 

20 

15 

3o 10 25 
10 27 

10 29 10 
10 

10 33 
35 
37 o 
15 

Q II Dijlantia <j*,a Procyone 
Eadem diftantta Diftantia J) Limbi Occident. a Capei/a 
Eadem diftantia 
Jterum 
Rurfus 
Denuo Diftantia J) IJmbiOcctdent.a Reguio 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denuo Dtftantia "%, , a Poliuce 
Rurfus 
Denuo Dtftantia 7£ ., a Procjone 
Rurfus 
Denuo In Coxa $1, & Spica ITp 
Eadem diftantia 
Rurfus 
DenuQ U 30 titudines. 
Grad, Min. Sec. 2-7 
27 34 
47 Inftrumento, gnad. p. Or. 24 23 25 
24 23 20 31 
31 

~36 
36 
36 
36 
36 

44 
44 
44 
44 53 

1L 

38 
39 
39 
41 

±1 

II 

9 

7 

5 30 
45 15 

10 

o 

o 

5_ 

15 

35 
50 
50 47 
47 
47 57 
57 
57 20 

o 

15 47 
47 
47 56 
56 
56 30 
15 39 
41 Temp. fecundu 
boroiog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 8 20 Humerusftnift. Orionis , <*r Capnt Medufa 
Eadem diftantia Jn Coxa Sl, & rindemtatrix 
Rurfus 
Denub Jn Coxa Q, & in fimjiro Laiere 
Rurfus 
Denuo Aitttudo Lucid£, Corom 
Eadem altitudo Obfervationes 

Fixarum. DtftantU & Al- 

titudtnes. 
Grad. Mm. Sec. Humerus finift .Orion.& feq.fnift.ped.P 'erfet 
. Rurfus 
Denuo Humerus finifi. Orton. &finift. Genu Perfet 
Rurjus 
Demo Humerusftnift.Orion.&inElex.Later.Perfet 
Rurfus 
Denuo Humerus finiJi.Orim. & Eulg. Lmus Perfei 
Eadem diftantia Humerusfinift.Orion.&Humer.dext.Perfet 
Eadem dtftantia Humerus dext. Onon. & Caput Medufe 
Eadem diftantia 

cTz 41 
41 
41 
41 54 
53 
54 

54 ^5 

45 
20 
15 26 


40 


20 


26 


40 

26 


40 


25 


27 


2S 


35 


27 


27 


40 


27 


28 


40 


41 


53 


O 


42 


IS 


O Sext. M.O. Sext.M.O. Sext.M, O. 

dub. 

dub. Mars DireBus 
in 25 Grad. 
tt. LunainCancro, Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. * Sext. M. O Sext. M. O. JShtad.p. Or. 6)uo 
Jnftrumento. 46 
46 45 
45 33 
33 
33 13 
12 

13 45 

45 
50 38 

38 
38 

4<T 

46 
46 56 30 
56 25 
56 50 48- 
48 

48 >o 
30 
55 50 
50 19 
19 50 
50 55 

35 50 
45 
fttpiter Retro- 
gradusin maxi. 
ma Latitud. 
Septent.&jGn, Sext.M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. 49 

49 58 
58- 10 

10 Sext. M. O. Aftno 204 JOHANNIS HEVELII A N N O M. DC. LX. Menj. Dies 
ft. n. Temp. fecundu 1 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. Martii ZO 

Die £ 

vefp. 15 Humerus dext. Orion. &. Cornu Bor. & 
Rurfus 
Denuo Humerus dext. Orion. & Cornu Auftr. & 
Eadem diftantia 10 o o II o Menf. Dies 
ft. n. Temp. fecundu 
horolog.aml 
Hor. Min. Sec. Martii 21 

Die O 

vefp. 12 Obiervationes Fixarum. Brachium dext. Aurtg&,&Schedir Casfiope& 
Eadem diftantia DiftantU & AU 

titudines. 
Grad. Min. Sec ZZ 
22 
22 17 20 

16 50 

17 25 14 
14 22 30 
22 25 Pesfinift Aurtg&,&Lucida Cathed.Casfiop. 
Eadem diflantia Pesfimft. Aurig&, & Schedtr Casfiope& 
Eadem diftantia Brachiumdext. Auri^.& Hum. dext.Perfei 
Eadem didamia Brachium dext.Aurtg. &FulgensLatus PerJ. 
Eadem diftantia Brachium dext.Aurig.&Flexura Lateris 
Eadem difiamia . (Perfei Humerus dexter Aurig&, &■ Hmnerus dext. 
Eadem diftantia (Perfei Humerus dexter Aurig& , & Fulgens Latus 
Rurfus * (Perfe 

Denuo Humerus dext. Aurig& , & Flexura Lateris 
Eadem diflantia ( Perfei Lucida Cathed. Casfiope&,&Flexura Lateris 
Eadem dtftantia ( Perfe ' FlexuraadCoxasCasfiope&,&FlexuraLate- 
Rurfus - ( ris Perfei 

Denuo Sinifi.Genu Casfiop.&Flexura LaterisPerfet 
Rurfus 
Denuo QMervationes ; 

Fixarum. Capella, & Humerus finifter Orionis 
Rurfus 
Denuo Humerus dext. Aurig& , & Humcrus finifi. 
Rurfus (Orionis 

Denuo •'•"''■ " Brachium dext. Auriga, & Humerus finift 
Eadem diftantia (Orionis Pesfinift. Aurig&,&Humerus finift . Orionis 
In RefraSi.fecundavice 19 Gr. altitudo 10 54 

2! 

52 
52 23 
23 10 
5 59 15 

59 . 20 JQuo 
Inftrumento. H- Sext. M. Sext.M. 0. Sext.M. 0. Sext. M, O. 48 
48 52 20 
52 . 15 Sext. M. O. 34 
34 3 45 

3 40 Sext. M. O. 30 
3o 27 

27 IO 
15 * Sext. M. O zj 
zj 20 
20 Sext.M. 0. 29 
29 17 10 
17 15 * Sext. M. O, z6 25 20 
26 25 45 
26 25 25 * Sext. M. O 21 
23 32 40 
32 40 32 48 
32 48 * Sext. M. 26 53 Z5 
Z6 5 3 4°- 
26 5 3 20 H-Sext. M.P 23 
23 

23 18 
18 
18 5 

36 
10 Dtftanti£.$& Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 39 42 3 5 
39 42 45 
39 42 50 39 17 50 
39 17 30 
39 17 55 31 
31 51 15 
51 15 Schedir Casfiope&, & Humerus dexter Perfei 
Eadem diflantia Luada Cathedr&Casfiop.& Hum.dext.Perf. 
Rurfus 
Denub 27 37 o 
27 36 50 .20 39 45 
20 39 4° 24 ,33 50 
24 3 3 15 
24 3 3 45 Sext. M. 0. Sext. M. 0. J$U0 X 

Inftrumento. ■! Sext.M.O. *Sext. M."0i Sext.M. O. xSext.M. 0\ xSext.M. Ol Sext.M. 0.\ Antio MACHINA COELESTIS LIB. II, m A N N O M. DC. IX. 
\ Menf. Dies 
- ft. n. 


Temp.fecundu 
boroLog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obiervationes 

Fixarum. 


DiftantU & Al- 

titudmes. 
Grad. Min. Sec. 


4W» 
Inftrumento. 
1 Martii 21 
Die © 
vefp. 


IO 6 O 


InFlexuraad Coxas Casfiope& , & Humerus 
dexter Perfei 
Eadem diftantia 


18 36 
18 36 
18 36 


10 

30 
5 


\Sext. M.-Q* 


* 
SimftrumGenu Casfiop.& Hum.dext. L J 'erfei 
Eadem diftantia 


15 2 
15 2 


5 
10 


xSext.M. 0. 


Dext.Genu Casfiop.& Humerus dext.Perfei 
Eadem diftantia 


13 36 
13 36 


20 
15 


Sext. M, 0. 
* 


Dext. Genu Casfiop.&F Lexur .LaterisP erfei 
Eadem diftantia 


21 43 
21 43 


15 

20 


X-Sext.M. 0. 
II O c 


Flexur. adCox. Casf. &pofiFlexur.tertmm 
Eadem diftantia (Draconis 
Rurfus 
Denuo 


45 16 

45 15 


15 

55 


Sext. M. 0. 

* 
4-5 I<5 
45 16 


40 Flexur. ad Cox. Casf& : .pricr ante Flexuram 
Rurfus (quartaDraconis 
Denub 


51 29 
51 29 
51 29 


10 
35 
15 


Sext. M. 0. 


: 
Simft. Genu Casf &prior ante quartam Fle- 
Eadem di-ftantia ( raDraconis 


53 31 
53 31 


20 
15 


Sext. M. 0. 
12- ■ 


Sinift Genu Casfiop.&poftFlexuram tertiam 
Rurfus {Draconis 
Denub 


47 ; 25 
47 24 
47 25 


1.5 

30 

20 


xSext.M. O. 
\ Menf. Dies 
1 fl.-n. 


Temp. fecundu 
boroLor.\ambul. 

e> 1 

Hor.Min.Sec 


Obfervationes 

Martis, Jovis, Lunas & Fixarum. 


Dtftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Mtn. Sec. 


Inftrumento. 
wMartii 23 
1 Die 0* 

1 v e fp- 

\, -4. 


8 46 
8 4S 20 


ALiitudo Arciuri ' 
Eadem altimdo 


25 58 

26 2 8 


6)uad.p. Or. 
* 
9 O 20 
9 5 
9 9 .30 
9 .14 .0 


Diftantia cfi, d PoLluce 

Splendente Luna. 
Rurfus r 
Denub, 


22 29 

22 28 
22. 28 
22 28 


15 
15 

50 
45 


Sext. M. 0. 
* 


Mdfs AiuBm ht 
26 Gfad. Gemi- 
nornm. 


9 19 
9 21 30 


Diftantia cft,a Procyone 

Eadem diftantia 


30 .17 
30 17 


20 

20 


Sext. M~ 0. 
9 ^28 
9 3 2 O 
9 34 


Diftantia £/, aProcjone 
Rurfus 
Denub 


' 47 53 
47 .34 
47 3 3 


55 
15 
55 


Sext.M. 0. 


* 


.9-4-1. 

9 44 
9 47 O 


Diftantia %, , a PoLLuce 
Rurfus 
Denub 


47 '32 


40 


Sext. M. 0. 


ftipiier iieifB' 


47 32 
47 -32 


55 
45 


* 


gradus ■ circa 
niAxhnaLntit. 
Shpt. in 6 Gfadi 


9 .51 15 
9 55 O 

9 59 20 


Diftantia ]) LimUOccident.a PoLluce 
Rurfus 
Denub 


42 3 8 
42 39 50 
50 


Sext.M- 0. 


np. 


42 41 
10 5 30 
IO 8 30 
10 10 43 

IO 12 40 


Dift. J) LimbiOccid.k Procjone. . . dub\ 
Eadem diftantia 
JLurfus 
Denub ^-r— 


39 13 
39 15 
39 15 
39 -'16 


■20 35 

10 


Sext.M. 0. 


L ima circd ini= 
tium Libr<e. 


II 2IO 
II 22 40 


Altitudo LucidiS Coron& 

Eadem altitudo '..', ".""." . „ 


41 30 
41 49 O 


J^uad.p. Or. 
t 


Capella & PoLlux 

Tranfpofitis pinnacidiis in Sext. 
Denub . : 


34—17 
34 17 
.34 17 


10 

40 
10 


Sext.M. 0. 
-., Cc 1 Aflna 
106 
JOHANNIS HEVELIl 


A N N G M. DC. LX. |j 


' 


Menf. Dies 

ft.H. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul 
Hor.Min. Sec. 


Obfervationes 

Veneris, Martis, Jovis & Lunae. 


DtftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. 


Jghto 
Inftrttmento. 


Venus inRefra- 


Mariit 25 

Die ■% 

vefp. 


8 22 45 


Dtftantia £ * a Paltltcto 


31 7 5 


Sext. M. O. 


Bione circa Ho- 
ri\ontem. 


8 3 5 15 
8 , 40 15 


Altttudo Artluri 

Eadem altitudo 


25 17 O 
25 53 O 


Quad.p.Or. 


Mars direBus 
in *7 Grad. 

n. 


8 49 
8 52 
8 55 30 


Diftantia tffaPoUuce 
Rurfus 
Denub 


21 29 45 
21 30 20 
21 29 50 


* Sext. M.O. 
9lo 
9 5 

970 


DiftantU cf> a Procjone 
Rurfus 
Denub 


29 29 5 

29 28 40 
29 29 O 


Sext. M. 0. ] 
* 


l J reCjon,(? CornuBor. tf 
Eadem diftantia 


39 12 5S 
39 12 50 


Sext. M. 0. 


* 


9 50 
9 53 


Diftantia % , a Procjone 
Eadem diftanna 


47 21 .0 
47 21 5 


Sext. M. 0. 
* 


fupittf Rttro- 
gradusin 6 Gr. 


10 IO 
IO 6 
IO80 


diftamtik T£, , a Potluce H 
Rurfus 
Denub 


47 19 20 
47 19 50 
47 19 15 


*Sext. M. 0. 


Luna circa Op- 
poptionem Solis 
in Virgine. 


IO 17 30 
IO 20 20 
IO 23 O 


Diftantia j) Limbt Qcctd. & CorHjdrs 
Rurfm 
Denui 


36 40 
36 5 20 
36 6 45 


Sext. M. 0. ■ 
IO 28 43 
IO 31 20 

10 34 45 

10 37 45 


Diftantia J) Limbi Occtd. aReguloSt 
Eadem dtftantia 
Rttrfus 
Denub 


29 58 

29 5 9 20 
J.O 1 

30 1 35 


Sext. M. 0. 
duk 


. 
Caftor H , & Regulus Sl dub. 
Tranfpof. pinnacid. 


40 32 
40 31 20 


Sext. M. 0. 
II .10 30 

II 12 20 


Altuudo Ljra 

Eadem altittedo 


, 23 32 
23 44 ° 


Qvad.p. Or. 
Menf Dies 
ft.n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. 


Qbfervationes 

Veneris, Martis & Jovis. 


DiftantU & Al~ 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Mjto 
Inftrumento. 
Martii 27 
JDic J? 

vefp. 

- 


8 8 45 


Altitudo Artluri 


23 O. 


^uad. p. Or. 1 
8 17 15 


Diftamia °. , a PaUUcio 
Eadem diftantia 


28 43 5 
28 43 O 


Sext.M. Or 
* 


T enus direfta in 
'/Grad- &, 


8 28 
8 30 20 


Diftantia Q-,aCornu Bor. & 

Eadem diftantia 


41 IO 30 
41 IO 25 


Sext. M. 0. 


Mars direBnun 
z%Grad,J£ t 


8 40 
8 44 


Diftantia cff , aPolluce JZ 
Eadem dtftantia 
Rurfus 
Denuo 


20-31 15 
20 32 15 
20 3r 30 
20 3 1 30 


Sext. M. 0. 
8 56 
8 59 


Dtftantt.i o ST j <* Procjone 
Rurfus 
Denub 


28 41 
28 4 1 40 
2S 41 O 


Sext. M. 0. 1 


fupiter in fip. 


9 10 
9 12 
9 16 30 


Diftantia %, , a Procjone 
Rurfus 
Denub 


47 II 40 
47 11 20 
47 11 40 


Sext.M.O. j 
9 24 
9 27 O 
9 33 


Diftantia% t aPolluceJL 
Rurfus 
Denub 


47 7 50 
47 8 50 
47 8 50 


Sext. M. 0. 


Luna inLtlra 

pojl Oppo/itione 

0. 


9 39 20 
9 42 45 
9 45 15 
9 47 20 


Dtftantia J) LtmbiOrient. uRegulo Sl 

Eadem diftantia 

Rurfus 

Denub. 


55 39 20 
55 4Q 35 
55 42 30 
55 43 30 


Sext. M. 0. 1 
Antio MACHINi£ COELESTIS LIB. II. 207 A N N O M. DC. LX. MenfDies 
ft> »• Temp. fecundu\ 
borolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Martii 2J 
Die £ 

■vefp. Menfi Dies 
ft. n. Temp. Jecundu 
boroloq. ambul. 
Hor.Min. Sec. Martii 29 

Die }) 

vefp. Menf Dies 

ft> n. 9 SZ 45 

9 54 45 

9 57 40 

10 o 30 10 
10 3 

4 15 
40 Altitudo ArBuri 

Eadem altitudo 30 Altitudo Meridiana "%, Altitudo Merid. in Tervo Lucida Sl accur. II Temp. fecundu 
borolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Martii 3 1 
Die § 

vefp. 10 Obfervationes Lun^. Difiantia 1) Limbi Orient . ab Arciuro 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denuo Obfervationes 

Altitud. Meridian. AUitudo Meridiana m Drace dext. St 
Sedvixfatis pr&cif. ob Cccl. nub. Alutudo Mendiana Reguli Sl accur. Altitudo Meridiana Luada ColliSl accar. Ahitudo Meridiana in ImoVentre St accur. 
Eadem altitudo DtfiantiA & Al~ Jguo titudines, 
Grad. Min. Sec. 3 2 42 15 

32 41 30 

32 42 30 

32 42 25 39 
39^ o DiftantU & Al 

titudines. 
Grad. Min. Sec, 47 25 49 16 10 Inftrumento. Sext. <M> 0. Muad.-p.Or. J2>UQ 

Inftrumente. M,uad.Az.M. MuadA^.M 57 JO 45 accur. Altitudo Merid. mfcemore medi& Sl dub. 
Ob }) fplend. Altitudo Meridiana Caudm Sl 
Eadetn ahitudo Qbfervationes 

Fixarum. In Naribus Sl , & Cauda Sl 
Rurfus 
Denuo InHiatu Sl , &Cauda Sl 
Rurfus 
Denuo Capitis Borealtor Sl, & Cauda Sl 
Eadem diftantia In Capitemedia Si> & Cauda Sl 
Rurfus 
Denub A Corde Hydr<zprtma,& infinift.Latere AJ 
Rurfus 
Denuo A Corde Hydr&fecuda,& infimft. Latere Hp 
Rurfus 
Denuo A Corde Hydra tertia,& tnfimfi. Latere fl}> 
Rurfus 
Denuo A Corde Hyd. quarta, & infinifi. Latere Vty 
Rurfus 
Denuo 46 41 

46 41 5 

10 46 

58 32 10 45 4» 52 
52 6 50 
6 45 DtfiantU & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec 35 


3S 


25 


35 


38 


40 


3 5 


38, 


45 33 30 45 
33 31 15 
33 30 50 29 28 40 
29 28 45 29 
29 
29 15 40 

16 20 
16 30 46 
46 
46 38 30 
38 O 

38 20 44 $35 
44 7. .20 
44 7 15 40 29 25 
40 28 3o 
40 29 25 Pnma ante Craterem,& infinifiro LatereX^ 
Eadem diftantia o\Altera ante Craterem,& inftnift. Latere flp 
Eadem difiantia 38 59 5 
38 39 25 
38 59 10 36 43 40 
36 43 45 Muad.A^.M. ^uad.Az^.M. Muad.Aj^.M. S^uad.Az^.M. £uo 
Inftrumento. Sext. M. 0. Sext. M. . Sext. M, 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M. 0. Sext. M. 0. Sext. M.O. Sext. M. 0. 34 
34 O 25 

O 20 "Sext. M. 0< ~4ltttudhertee- 
ridiame^ FixafB S^uaa.Az^.M. 
MuadAz^.M. Amu.) IH 

* 
IH IH IH 208 
JOHANNIS HEVELII 
. A N N O M. DC. LX. ! 


Menf. Dtes 
ft. n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambttl. 
Hor.Min.Sec. 


Oblervationes 

Fixarum. 


Diftanti<e & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Jguo 

Inftrumento. ' 


Manii 31 

Die § 

vefp. 
Proxima anteCraterem,& mfinift.LatereVty 
Eadem diftantia 


31 19 20 
31 19 25 


* Sext. M. 0.1 
Sub Cratere Auftral. & infinift. Latere fip 
Eadem dtftantia 


34 37 
34 36 5P 


* Sext. M. 0.\ 
Sub Cratere BoreaL &inftnift. Latere 1p 
Eadem diftantia 


30 33 25 

3o 33 30 


Sext. M. 0. } 
* 
In medio Crateris mfer. & Spica flp 
Rurfus 
Denuo 


29 47 5 
29 47 50 
2-9 47 5 


Sext.M. Or. 

■ 
Inmedio Crateris fuper. & Sptca np 
Eadem diftantia 


30 30 15 

30 50 20 


Sext.M. 0.\ 
* 


II O 


Anf& infer. Craier.pr&ced. & Spica flp 
Eadem diftanaa 


2 5 16 IO 
25 16 O 


* Sext. M. o, 
Anfa inferioris feq. & Spica np 
Eadem dtftantia 


22 22 45 

22 22 3 5 


*Sext. M. Ck 


- '•■ — 


Media in Cratere , & Sptca flp 
Eadem diftantia 


26 5 50 
2.6 S 43 


*Sext. M. Ol 


Anf&fuper. m Craiere pr&ced. & Spica np 
Eadem diftantia 


29 3 5 20 
29 3 5 25 


* Sext. M. 0\ 
Anfm. fuper. Crater- feq. & Sptca np 
Eadem diftantia 
Denuo 


26 42 10 
26 41 25 
26 42 15 


Sext. M. O. ' 
* 


Menf. Dies 
ft. n. 


Temp. fecundu 
horotog. ambul. 
Hor.Mtn. Sec. 


Obfervationes. 

Fixarum. 


Diftantu & Al- 

titudines. 
Grad. Min. See. 


JQuo 
Inftrumento. 


Aprilis 1 
Die % 

vefp. 


8 20 


SubCordeHydr<& Boreal. & infimft. LatereVfy 
Eadem diftantia 


50 42 
50 42 


Sext. M. 0. > 
Sub CordeHydr&Auftr.&infintft. LatereVty 
Eadem diftantia 


51 IO 20 
51 IO 25 


* Sext. M. 0. 
In Drace finiftra Qfeualtero pede clarior, 
&Jub Cauda Vrftt Majoris 


51 56 10 
51 56 


Sext. M. 0.1 
* 


900 


In Fetlore Aujiraltor Sl,& fub Cauda Vr- 
f& Majoris 


47 7 


Sext. M. 0. | 
Indexiro Armo Sl,&fub CaudaVrficMaj. 


48 46 45 


Sext.M. O.j 
SubDracefiniftra Sl Auftr.S magn. & Vm- 
demiatrix flp 
Eadem diftantia 


5.0 46 3 5 
50 .47 
30 46 30 


f Sext. M. Ol. 
1 
Sub Dracefiniftra Borealior Sl, 5 magnitud. 
& Vindemiatrix np 


50 44 10 


Sext. M. 0. ! 

1 
In Drace finiftra infima pr&ced. & Vinde- 
miatrix np 


52 40 


Sext.M. 0.]\ 


10 


InDrace finift.feu medta,&VtndemtatrixVty 


51 39 15 


Sext. M.O. 1 
InDrace dextra St 5 magn. & Vindemia- 
Eadem diftantia (trix np 


51' 29 15 
51 29 J 


* Sext. M. 0. 
Indextro ArmoQ, & Vindemtatrix np 


4S 30 


Sext. M. 0. 
In PecJore St Aluftral. & Vindemiatrix flp 
Eadem diftantia 


45 2 

45 2 


Sexu M. Oll 
Infiniftropede pofter. pn&ced. & Spica np 
Rurfus 
Denuo 


32 42 10 
32 41 55 
32 41 50 


Sext. M.OWX 
* 


Anno 1 MACHI.Nifc COELESTIS LIB. IL 209 A N N O M. DC. LX. Menf Dte^Temp. Jecmidu 
ft. n. worbloa. ambul. 
Hor. Min.Sec. 4prilis 
Die •% 

vefp. denfi Dies 
fi. n. II: O . O Infimfiro pedepofter. medta , & Sptca ITJ» 

Eadem dftantia Infiniftro fedefeq. Boreal. & Sptca flp 
Eadem diftantia InPefiore Sl Bor. 6 magn.fiupra Cor $l,& 
Vmdemiatrix -tip InPeEtore Sl Boreal. & fimftrum Latus flp Ad Genam £1 6 magn. & fimftru Latus flp 
Eadem diflantia 12 Temp. fecundu 
horolo.rr.ambul. 
Hor.Mm. Sec. iptilis 2 
Die 2 Obiervationes Fixarum..- AdGenam ^, & Vindemiatrix flp 
Eadem diflantia Obfervationes. 

Fixarum. Secunda aU flp, & Humerus finifter Bootis 
Eadem diftantia Inter Humeros flp ,&finifier Humer. Bootis 
Rurfus 
Denuo In ala Boreapr&ced. V§,& Hum.finifi. Bootts 
Rurfus 
Denub 10 Proxtme feq.Vtndemiatricem flp, & Hume- 
rus finifter Bootis 
Rurfus 
Denuo In alaBorea fecunda flp ,&Hum.finifi.Bootis 
Eadem dtftantia Inala Bor. tertta flp ,&Humer.finifi.Booiis 
Rurfus 
Denub AUBor. antepenult. np ,& Hum.fimfi.Bootts 
Rurfus 
Denuo Difiantia & AtL 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 29 36 45 
29 36 $0 28 47 o 
28 46 5 5 * Sext. M. 40 29 30 Sext.M. Or. 39 45 

45 19 jo 
3 9 3 5 44 13 20 
44 13 25 DiftantU &.AI 

titudines. 
Grad. Min. Sec, . : Infirumento. X Sext. M. Sext. M.O. X Sext. M. 0, xSext.M.O. 49 23 30 
49 23 25 46 
46 
46 4 3 5 
4 25 
4 55 37 2.0 o 
37 20 20 
37 19 55 37 15 
37 15 .50 
55 38 53 45 
3 8 54 40 
38 53 50 3 3 . 2 7 45 

33 28 5 

■33 2*6 10 

3 3 27 40 36 54 5 
36 54 o 
36 54 10 AUBore&penuhima flp ,&Humfinifi.Bootis 
Rurfius 
Denuo AUBorea extrema flp ,&Humerfinifi.Bootis 
Rurfus 
Denub InDorfo np , &finifi. Humerus Bootis 
Rurfius 
Denub SecundaaU Aufirin& flp, & Arllurus 
Eadem difiantia 
Rurfus 
Denub Inter Humeros flp , & Arblurus 
Rurfus 
Denub Dd 37 3 10 
37 2 50 
37 3 15 37 22 25 
37 22 o 
37 22 30 41 12 35 
41 12 O 
41 12 40 34 49 15 

34 48 40 

34 50 5 

34 49 30 32 28 15 
32 27 50 
32 28 15 JShto 
Inftrumento. Sext. M. 0. Sext. M. 0. xSext. M. Sext. M. 0. 
X Sext. M. 0. 
x X Sext. M. X Sext. M. x Sext, M. Sext.M. 0. 
■k Sext. M. O. 
X Sext. M. 0. 
x Sext. M.O. Anno IH 

IH 

IH 

m IH 2IO JQHANNIS HEV E L 1 1 IH IH IH IH 

* 

IH A N N O M. DC. LX. Menf. Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
borohff. ambul. 
Hor.Min. Sec Aprilis 
Die 5 

mane Menf Dies 
ft.n. Obfervationes 

Fixarum. \Diftantia & Al- 

timdines. 
Grad. Min. Sec Inala Boreapr&ced. Borealwr fuperior , & 
Rurfm (ArBurus 

Denuo Inala Boreapr&ced. fecunda, & Arclurus Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min. Sec. Aprilis 
Die fi 

vefp. o 8 45 Inala Boreatertia,alias ?nedim, & Artlurus 
Eadem diftantia In ala Borea inftma, & Arclurus 
Rurfus 
Denno Qbfervationes 

Fixarum. In Drace dextra Sl j & fub Cauda Vr- 
f& Majoris 
Eadem diftantia In Drace fwiftra Sl pr&ced. Auftr. & fub 
. Cauda Vrf<t Majoris In Drace ftniftra Si medtafeq,& fubCauda 
Vrfk Majoris Ad dextr. Genu pofter. Auftr. Sl, & fub 
Cauda Vrf& Majoris 
Eadem diftamia IO II Menf. Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Aprilis 8 
Die % 

vefp. Addextr. Genu Slmedia,& fubCaudaVr- 
Rurfus (feMajoris 

Denuo Ad dext. Genu Sl Borealis, & fubCauda 
Vrf& Majoris Inala Boreapr&ced. fl? infima,& Humerus 
finifter Bootis 24 30 20 
24 28 45 
24 29 3 5 Sext. M. O. 2.3 51 45 Sext. M. O. 24 51 
24 Sl IO 

o Sext. M.O. 26 6 30 
26 5 o 
26 6 15 Sext. M. 0. Diftantia. & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 52 45 15 
52 43 4? 
52 43 45 Sext. M. 0. 55 
5 5 9 15 
9 15 53 45 25 
53 45 35 43 32 40 
43 32 15 
43 32 35 Sext. M- 0. 41 27 45 
41 28 30 
41 27 40 39 50 15 

39 50 10 40 18 15 Inala Borea infima np , & Artturus 

Rurfus 

Denut l 
Sub Dracefinift. Sl Auftral. & Vindemia- 

Rurfui ( trix nj> 

Denuo SubDraceftnift. Sl Bor.&Vindemiatrix^ 
Rurfus 
Denuo In altero pede Sl,feufeq. in Drace finift. & 
Vindemiatrix np SubDrace Sl Bor. &fubCaudaVrftMaj. 
Eadem diftantia IO Obfervationes 

Fixarum. SubDrace Sl Aufir.&fubCaudaVrf.Maj. 
Eadem diftantia Supra Dorfumprima Sli&f^ Cauda Vr- 
Rurfus (f* Majoris 

Denuo SupraDorfum Sl fecmda, & fub Cauda 
Rurfus (Vrf&Majoris 

Denuo 26 6 
26 4 
26 6 30 
30 
10 50 44 20 
50 44 50 
50 44 15 50 44 45 
50 45 50 
50 45 45 49 22 45 
49 22 45 DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 54 45 20 
54 45 o 56 
56 

32 
32 
32 o 30 

o 

2 30 

1 3 5 
? 25 J£u± 
Inftrumenro, ®uo 
Inftrumento. Sext. M. 0. Sext.M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. O. 

Sext. M. 0. 
* *Sext. M. 0. Sext. M. ®. Sext. M. 0. Suo 
Infirumento. SeXt. M. O. Sext. M. 0. * Sext. M. 28 51 40 
28 51 10 
28 51 45 * Sext. M. 0, Anno MAGHINiE COELESTIS LIB. II. nt A N N O M. DC. LX. Menf. Dies\Temp. fecundu] 
?. #. \borolog. ambul. fi- Hor.Min.Sec. Aprilis 
Die •%. 

■vefp. II Captft Corvi, & Centrum £; 
Rurfus 
Denub Menf. Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
horoloa. ambul. 
Hor.Min.Sec dprilis 13 
Die cft 

vefp. 10 12 Obfervationes 

Fixarum. Supra Dorfum Sl tertia,&fub Cauda Vrf& 
Rurfus (Majoris 

Denuo Diftanti* & Ai- 

titudines. 
Grad. Min. SeC. 26 22 
26 21 
2<5 22 O 

45 
5 JgUQ 

Inftrumento. * Sext. M, 0. Petlus Corvi , & Centrum {£ 
Rurftts 
Denuo Alapr&ced. Corvi , & Centrum {£; 
Eadem diftantia Alafeq. Corvi, & Centrum ££ 
Rurfus 
Denuo Ala pr&ced. Corvi, & Lanx Auftrina £n 
Eadem diftantia 12 30 o Cemrum £2 , & in ancone al& finiftnt tlp 
Eadem diftantia Supra Caudam &, & fub CaudaVrfaMaj, 
Eadem diftantia In Eductione Cauda, Sl, &fttb Cauda Vrf& 
Eadem diftantia ( Majoris Proxtmefeq.Vtndemiatrtcem^, & Lucida 
Eadem diftantia ■ (Coron& AU Borea ttp antepenultima,& Luc. Corena 
Eadem diftantia Al& Bore& nj> penultima , & Lucida Corona 
Eadem diftantia II Alafeq. Corvi, & LanxAuftrina £i 
Eadem diftantia Obfervationes 

Fixarum. 46 
4<5 
46 3S 
37 
37 15 

30 
25 41 
41 
41 16 
16 2$ 
O 

30 44 

44 41 
41 25 
20 41 

4i 
41 15 20 

16 lO 
1 5 20 37 
37 15 

20 33 
33 52 

52 47 
_47_ 

3 8 
38 20 
25 Sext. M. 0. Sext. M. 0. ^uad.p. Or. Sext, M. 0. Sext. M. 0. AU Bore& extrema np, & Lucida Corom 
Eadem dftantia Inimatunica Borealior ti][,& Lucida Co- 
Rurfus ( roM 

Denuo Sub dextro pede Boottspr&ced.&Luc.Coron& 
Eadem diftantia Subdextropede Boottsaltera, &Luc. Coron* 
Eadem diftantia Indextra Ttbtafeq. ttj>, & Lucida Coron& 
Eadem diflantia Indextro Calcaneo np , &Lucida Coronx 
Rurfus 
Denno Penultima Caud& Hydr&fub Corvo , & Lu- 
cida Colli Serpentis 
Rurfus 
Denuo Diftanti& & Ai- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 2i 
2$ 19 
19 2 3 27 
21 27 Sext.M. 0. 36 
36 51 
51 IO 
15 * Sext. M. 0. 38 

38 56 
56 30 
25 * Sext. M. 36 
36 33 
33 54 20 

_5 4 25 

38~ 

3 8 45 
45 37 
37 
37 47 
48 
47 35 

o 

55 27 
27 24 
24 30 
25 25 
25 46 
46 40 
35 32 
32 21 
21 34 39 
34 40 
34 _4__^ 

12 
II 
13 
12 45 

o 

o H-Sext.M. 0. xSext.M. O. guo 
Inftrumento. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M. 0. * Sext. M. Sext.M. 0. 
X Sext.M. 0. Sext. M. 0. 46 

46 

46 

i 46 45 
3$ 
10 
40 Sext.M.O. Dd 2 A&na 4f IH 
IH 


2I£ 
JOHANNIS HEVELII 


A N N O M. DC. LX. 


1 


Henfi Dtes j 


fr»^. fiecundii 
wrolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Dtftantt*, & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


^uo 
Inftrumenio. ■ 


¥ 


Aprilis 13 

J>*> d* 
Prima Cauda Hjdr& parvula UU , & Lu- 
cula Colli Serpentis 


48 I O 
48 I O 


Sext. M.O. 
12 O 


Vltima Caudx, Hydm, & Lucida ColhSer- 
Eadem diftantia (pentis 


40 40 
40 40 


Sext.M. 0. 


Vltima Caud<& Hydra , &.fiuperior finiftra 
manus Serpentarii 


38 14 25 
3 8 14 20 


xSext.M. 0. 


AU Auftr- amepenultima np , & Lucida 
Colli Serpentis 


42 20 20 
42 20 IO 


H-Sext. M. l 


AU Auftr. -np penultima , & Luctda Colli 
Rurfius ( Serpentis 
Denuo 


40 1 S 40 

40 19 
40 18 40 


Sext.M. 0. 


Extrema aU I7p Auftrint , & Lucida ColU 
Eadem diftantia ( Serpentis 


3 5 21 20 
35 21 25 


*Sext.M. 
Aprilis 14 


100 


In Chela Auftr. Scorpii, & fiuper . ftnift . ma- 
nus Serpentarii 


27 23 10 
27 23 10 


Sext. M. O. 


In Chela Auftr. ttl , & in dext.fiwmore Ser- 
Rurfus (pentarii 
Denuo 


30 58 30 

30 58 5 
30 58 30 


Sext.M. 0. , 


Propefiupr. Frontis Boreal.&CaputSerpent. 
Eadem dtftantia 


37 57 25 
37 57 2.5 


Sext.M.O. 


Propefiupr. FrontisAuftr- & Caput Serpent. 
Eadem diftantia 


39 4° ° 
3 9 4° ° 


Sext.M. 0. 


In Roftro V\,& Caput Serpentarii 


41 10 20 


Sext. M. 0. 


In Auftralipede ITl medio, & Caput Serpent 


47 57 20 


Sext.M. 0. 


In Aufir. Latere m ,& CaputSerpent. dub 


45 3 


Sext. M. 0. 
200 


Infima Frontisttl, & penultima Caud<t Ser- 
Eadem diftantia (penns 


4! 2.1 25 
41 21 20 


Sext. M. 0. ) 
* 


Media FrontisV\,&penultimaCaud<t Serp. 
Eadem difiantia 


39 30 15 
39 30 10 


Sext. M. 0. 
* 


Suprema Frontis V\ , & penult. Cauda, Serp. 
Eadem difiantia 


37 16 15 
37 I 6 20 


Sext. M. 0. 
* 
' 


Cor ttt , & penulttma Caudt Serpentis 
Rurfius 
Denuo 


35 43. 25 
3 5 42 45 
35 43 25 


Sext. M.O. ,\ 
i 
3 c 


Jguxfiupra Cor tfl ,&penult. Caud. Serpent 
Eadem diftantia 


34 47 3 5 
34 47 25 


* Sext. M. 0. 
Menf. Dm 
ft.n. 


Temp. fiecundu 
horolog.ambuL 
Hor.Min.Sec 


Obfervationes 

Veneris & Martis. 


DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


J5>U0 

Inftruwento. 


Vtmt Vtfftrti- 
tta direlttt in 
*9 Grtd. tf . 


Aprilis 14 
Die g 


9 1 4C 
9 3 45 


Altitudo Lucida Corons, 
Eadem altitudo 


33 58 O 

34 14 ° 


Quad.p.Or. 1 


9 15 C 
9 18 


Diftantia $ , a Lucidopede H 
Eadem diflantia 


36 33 55 
36 34 O- 


Sext. M. 0. 
9 26 
9 28 30 


Diftantia § , a Lucido Latere Perfiei 
Eadem difiantia 


28 59 20 
28 59 20 


Sext.M. 0. 


UAfS itreUus in 
ZGrd. 25, 


9 34 ° 
9 35 30 


Diftantia tf, abHumero dextroAurtga 
Eadem diftantia 


23 II 3 5 
23 II 35 


Sext.M. 0. ; 
9 42 
9 45 30 


Diftantia 0*, ^ Lucida in Collo $1 
Eadem difiiamia 


47 12 25 

47 12 30 


*Sext.M. 0. .Anno' MACHIN;E COELESTIS LIB. II. "* 

A N N O M. DC. LX. 


Menf. Dies 


Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obiervationes 

Jovis, Fixarum & Saturni. 


DtfianttA & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


gu» 
Inftrumento. 


Aprilis 14 

Die § 

vefp. 


9 53 30 
9 57 


Dtftantia "%, , ab Arfluro 
Rurfus 
Denuo 


51 59 15 
51 59 O 
51 59 15 


Sext. M. Q. 


IO 6 O 
lO 10 


Diflamid "%, , a Spica Itp 
Eadem diflantia 


44 58 40 
44 58 3 5 


Sext. M. O. 
* 
10 13 O 
IO 15 


Altitttdo Lucid<& Coron& 
Eadem altitudo 


44 10 
44 24 O 


Jguad.p.Or. 


AU Aufir. np penuktma,&Lucida Coton& 
Rurfns 
Denuo 


47 3 5 45 
47 36 15 
47 36 10 


Sext. M. 0. 
* 


AU Aufir. Extrema, flp , & Luctda Corona 
Rurfus 
Denuo 


44 2fl 45 

44 22 20 
44 22 zs 


Sexh M. 0. 


llOO 


Infinifiro Genu HJ> Boreal. & Lucida Corona. 
Eadem difiantia 


44 47 3 5 
44 47 ' 45 


Sext. M; 0. 
* 
Infinifiro Calcaneo tt$,&Lucida ColliSer- 
Eadem dtfiantia (pentis 
Rurftts 
Denuo 


28 56 25 
28 57 20 
28 58 15 
28 57 15 


Sext. M. 0. 
* 
Inimatunica tty Auflr. & Luc in ColloSer- 
Eadem difiantia (pentis 


ZS 13 30 
28 13 25 


*Sext.M.O. 


12 O O 


InimatHnicaBorealtorW} ,&Lucidain Collo 
Rurfus (Serpentts 
Denuo 


25 14 50 
25 16 O 
25 15 O 


Sext. M. 0. 

duk. 

* 
IndextraTibiatty pr&cedens , & Lucida in 
Collo Serpentis 


22 50 25 

'22. 50 30 


*Sext. M. 0. 
Indextra Tibia flp feq. & Lucidain Collo 
Rurfus ( Serpentis 
Denuo 


20 51 15 

20 50 3 5 

20 50 40 


Sext. M. 0. 
In dextro Calcaneo fl]? , & Lucidain Collo 
Rurfm (Serpentis 
Denub 


19 27 45 
19 28 O 
19 Z7 40 


tSext. M.O. 


E^prilis 15 
1 Dte -%. 

I mane. 


18 


Difiantia f} , * Lucidain Collo Serpentts 
Rurfus 
Denuo 


24 1 25 
24 2 
24 I 30 


Sext. M. 0. 
* 


• i 25 


Difiantia B , afuper. in dext. manu Serpent. 
Rurfus 
Denuo 


22 52 50 
22 52 30 
22 52 30 


Sext. M. 0. 
In dextropede Lupi Borealior, & dextri Hu- 
meri Serpentariifuperior 


44 38 15 


Sext. M. 0. 
Indextropede LupiAufiralior,& dextriHu- 
meri Serpentariifuperior 


45 Z9 15 


Sext. M.Q. 
In dextropede Lupi Boredlior , &penultima 
Caudix, Serpentis 


46 3 5 40 


Sext. M. O. 
In dextropede Lupi Aufiralior, &penultim# 
Cauds Serpentis 


46 58 40 


Sext. M. 0. 
1n Auflral. pede medio lU ,& pemkima Cau- 
d& Serpentis 


43 16 30 


Sext. M. 0. 


2 


In Roflro n\ 6 magnitud. &penultima Cau- 
d& Serpentis 


40 3 40 


Sext. M. 0. 
Prope fupremam Frontis ttt Aufiral.&pen- 
ultima CJuda, Serpentis 


37 17 40 
37 17 35 


*Sext. M. 0. fupittr Retro* 
grains antefta- 
tionem in 5 Gr a 

m. 1 n.t'i< SatuWHsTLetra* 
gradtts in 10 Cr« Dd 3 Anno ii4 jOHANNIS HEVELII 1 
A N N O M. DC. LX. [ 


* 


Mmf.Dtes 


Temp. fecundu 
horobg. kmbul. 
Hor.Mtn.Sec, 


Qbfervationes 

Fixarum* 


Diftantvs. & AL- 

titudineSh 
Gyad. Min. Sec. 


Jguo 
Infirumento. 
Apnlis 1*5 
Die % 

manl^ 
Propefupremam Frontis IH, Boreal. & pen- 
ultima Caudi Serpent. 


35 43 
35 43 


30 
25 


Sext.M. 0.; 


In Aufir. Latere ttl > & penuLtima Cauda 
Serpentis 


39 46 


45 


Sext. M. 0. 


Supra x prdcordium «l , & penultima Cau- 
dne. Serpent. 


34 4<* 


30 


Sext. M. 0. 


n 
Cor ttl , & Caput Serpentarii 
Eadem difiantia , 


42 4 

42 1 4 


20 
15 


Sext. M. 0. 
* 


Pr&cordium «1 , & Caput Serpentarii 
Rurfus 
Denuo 


42 8 
42 7 
42 8 


10 10 


Sext. M. O. 
duk 
Menf. Dies 
fi. n. 


Temp. fecundu 
boroLog- ambuL. 
Hor.Min. Sec. 


Qbfervationes 

Veneris, Mercurii, Martis & Lunse. 


DiftahtU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Sj;io 
Infirumento. 


Obfervationes 


Aprilis 18 

Dte © 

vefp. 

i 
1 


7 40 45 
7 42 45 


Altiindo $ 

Eadem altitudo 


22 23 

22 6 


Jsluad. p. Or. 


omnium Tlane- 

tarumiexcejito 

Sole. 


7 50 3P 
7 54 3.0 


Difiantta $ & §■ 

Eadem diftamia 


17 45 
17 44 


30 
15 


Sext. M. O. 


MtreuriufVt- 
fpertirius dire- 
ftusinl}Gt*L 


,8 4 
870 

8 10 45 


Difiantia £ ' , k dextro Hnmero Unoms 
Eadem dtftantia 
In altitudine § 
Difiantia Q,arfexrroHumero Orionis 


42 ■ 

41 S9 

5 

41 S7 


40 

5 30 


Sext. M. 0. 


p. 


8 19 30 


Diftantia § , * Lucido pede JL 


49 22 


45 


Sext. M. 0. 
8 24 30 


Dtftantia § & cf 


54 21 


30 


Sext. M. 0. 
8 29 O 


Diftantia $. , a Lucido pede J£ 


49 23 


O Sext. M.O. 
8 30 ■ c 


Altttudo '2 Circ - 


2 30 


Jgtiad.p. Or. 
8 34 40 


Altitudo $ ctrc - 


14 15 

gftad.p.Or. 


fcnus dircfta in 


8 37 


Altttudo CapelU 


38 32 


O 


®htad.p. Or. 


4 Cr,Gtminoru. 


8 45 

8 48 
8 49 30 


Diftantia $ , aPolluce H 
Rurfus 
Denua 


45 23 
45 24 
45 23 


10 

5 

55 


Sext.M. 0. 
8 $5 30 
8 57 3o 


Diftamia $ , a Lucidopede H 
Eadem diftantia 


32 O 
32 O 


40 

20 


Sext.M.O. ; 
9 2 30 

9 4 30 


Difiantia 2 , aLucidoLaterePerfei 
Eadem difiantia 


29 22 

29 22 


3 5 

30 


Sext.M. 0. ! 


Tdars direBus in 


9 7 2,0 
9 10 15 


Altttudo CapelU 

Eadem altitudo 


34 42 
34 25 


O 
O 


guad.p.0r. 


jo Gr.Cantri. 


10 7 


Difiantia tf, ddext. Humero Aunga 
Eadem difiantia 


24 25 
24 25 


5 
O 


Sext. M. .0. 

-k 
io 16 


Difiantia cf, a Lucida in Collo St 
Eadem diftantia 


45 5 
45 5 


15 

20 


*Sext.M. 0. 


Luna tlrca li- 
mitem ~4ujlr. in 

Sl. 


10 26 30 
10 29 
10 31 45 


Difiantia J) Limbi Occident. a.Cafiore H 
. Rurfus- 
Denuo 


31 52 
31 53 
31 54 
5 


Sext.M.O. 
10 35 45 
10 38 45 
10 42 
10 44 20 


Difiantia J> LimbiOccident.aCmdd 5£ 
Eadem difiantia 
Rurfus 
Denuo 


38 II 
38 9 
38 9 

38 7 


25 
25 
10 
50 


Sext. M. 0. 
dub. 


fuftter dirtBus 
in Virgint. 


10 49 


Difiantia % > <* Spica UP 
Rurfus 
Denub 


45 8 
45 8 

45 8 


40 
25 
45 


* Sext. M. 0. 
Anno MACHIN^ COELESTIS LIB. II. *'* A N N O M. DC. LX. Menf Dtes 
fi.n. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
\Hor. Min.Sec. Apriiis \\ 
Die © 

vejp. 37 O Difiamia J) , a Lucida m Collo Serpentis 
Eadem difiantia II 46 30 Dftantta J? , a Spica flp 
Eadem dtftantU 
Rurfus 
Denub 12 

12 Uenf. Dtes 
ft. », Temp. Jecnndn 
horolog. ambul. 
Hor.Mm. Sec. wiprilis 19 
I Die-J) , 

\ vefp. 11 Difiamia -%. , ab Arcturo' 
Rurjus 
Denuo Obfervationes 

Jovis, Fixarum & Saturni. Centrum s£jj, & Humerifinift. Serpent.infer, Lanx Auftrina £fc &Hum.finifi. Serpentis 
Eadem difiantia (tnjer. 

Rurfus 
Denuo 4 
5 o 
45 InittoMercuriumconfpextnudis oculis m altttudme 10 Gr. 
paulo poft Occafum Solis ; cum Solvix 3 Grad.fubHortz.onie 
exvfteret ; imo cittus mihi apparuisfet, fi ddtgentms oculos ad tl- 
lum dtrexisfem. Hinc profunditas Solts Jub Horiz,onte in ar- 
ticults Emerfionum vefpertmarum non debet esfe tantafc. I o G>., 
quanta a Ptolomxo eft determmata. Nam dte l6,jaminaltt- 
tudtne 8 vel 9 Grad. circ. apparebat. 57 
58 o 

40 Altitudo dextri HumeriOrionis 
Eadem altitudo 4 
9 

12 30 

15 

30 24 
30 

34 o 

o 41 

4.3 
46 45 

o 

15 S 50 lOAltitudo 0_ 56 
59 45 

3o 5 

7 40 9 9 30 Altitudo 2 12 45 

10 Altitudo Lyr& 

Eadem altitudo DiftantU & AU 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 52 
52. 
52, 7 40 
7 20 
7 45 31 18 Sext. M. O. 40 
40 
40 
40 2 1 

22 
21 

22 40 
IO 
20 
IO Sext. M. O. 24 
24 7 
7 20 
25 Sext. M. O. 20 47 
20 _ 48 
20 48 
20 48 

40 
56 20 

5 

15 
10 Sext. M. O. 42 
42 Qbfervationes 

Mercurii & Veneris. Altitudo £L circ Diftantia § , abHum. dext. Orionis 
Rurfus 
Denub Diftantia § , a Lucido Latere Perfei 
Rurfus 
Denuo Altitudo §. circ Diftantta § , a Lucido Latere Perfei 
Rurjus 
Denub circ. 8 51 30 Difiantia § , k Procyone Rurjus 
Denub O Diftantia £ , a Polluce H 
Eadem diftantia' circ. Altitudo CapelU 

Eadeni altitudo Venus conjpefta, citm Sol Jupra horizon- 
tem elevatus adhuc esjet 3 Grad. DtftantU & Al- 

tifudines. 
Grad. Min. Sec. 21 2 
20 S6 ' 4*« 

Inftrumento. Sext. M. O. \.p. Or. £uo 
Inftrumento. o o 40 30 2 5 
40 29 45 
40 29 25 59 34 15 
39 3 3 O 
39 34 O Sext. M. O. 30 29 3 3 40 
29 34 ° 
29 33 45 12 54 o 49 
49 
49^ 

44 
44 35 
o 

30 11 
11 20 
15 guad.p.Or. Jguad.p. Or. Sext. M. O. Quad.p. Or. Sext. M. O. ^uad.p.Or. Sext.M* O. Sext. M. O. 10 35 ^uad.p. Or. 33 
33 51 
4.2 gjtad.p.Or. Saturms infntt' 
ximd Idtitnd. 
Septent. cr 2» 

A Q» Mereurlus iiri' 
ttusin ijGrai. VmuS dire&d t/t 
5 Grad. jj 4 Aiiftid u6 


JOHANNIS HBVELIX 


A N N O M. DC. LX. 


■ 


Menf. Dies Temp. fecundit 

ft. n. horolog. ambul. 

Hor.Min. Sec. 


Obfervationes 

Vterc. Vener. Mart.Jovis r Saturni& Lunse. 


DiftantiA & Al- 

titudines. 
Grdd. Mm. Sec. 


^HO 

Inftrumento. j.fi 


Obfervationes o- 


dprilis 25 
Die O, 

vefp. 

1 
$ confpetlus 


12 30 O 


Sext.M. 0. 


mnium Vlaneta- 
rTif excepo Sole. 


8 5 

3 7 


45 Altttudo g 

Eadem altitudo 


22 25 

22 15 


jQuad. p. Or. • 
8 16 

Altitudo g. circ. 


10 18 Q 


guadp.Or. \\ 
8 20 
8 23 


-r ■ 
40 

40 


Dift antta § & $ 

Eadem diftantia 


15 13 O 
15 12. 50 


Sext. M. 0. j 


Mercurius dire- 
ihsin 2.6 Grad. 


8 30 
8 33 


P 

IO 


Diftamia $ , a Poiluce J£ 

Eadem diftantia 


52 5 35 
52 5 2 5 


Sext, M. 0. \ 


tf - 


8 35 

Altituao §L ctrc. 


8 


J%»ad.p.Or. y \ 
8 40 
8 47 
8 51 


O 

45 

30 


Diftantta § , a Lucido pede H 
Rurfus 
Denub 


39 I 20 
39 O 40 
39 O O 


Sext. M. 0. \ 
8 53 

Altitudo §. 


5 45 


Jkuad. p. Or. ■ j 
S 59 
9 2 
9 5 


20 
30 
15 


Diftantia § , a Lmido Latere Perfei 
Rurfus 
Denuo 


27 29 4° 

27 29 2S 

27 29 20 


Sext. M. 0. 1 
9 6 

Altitudo 5 


4 16 


Muad. p. Or. j II 
9 11 
9 13 30 


Diftantia §t , abillaad Coxas Casftopea 
Eadem diftantia 


48 28 2^ 

48 28 10 


Sext. M. 0. j 
9 14 


30 


Altitudo §. 


3 28 O 


JQuad.p. Or. jj 
9 27 

Altitudo CapelU 


30 14 


Shtad. p. Or. ] 
9 30 

Aisitudo Q_ circ. 


II II 


.ghtad.p. Or. \ 


VenusdireBa in 
liGud.JZ, 


9 33 
9 36 30 


Diftantia § , a Capella 
Eadem diftantia 


21 54 35 
21 54 30 


Sext.M. 0. •! 
9 38 


O 


Altimdo 2 circ 


10 


J^uad.p.Or. 
9 44 
9 47 


O 
30 
Diftantia 9_ } a Polluce 31 
Eadem diftantia 


37 5 5 

37 5 


Sext. M. 0. | 
9 49 


Altitudo 2 cir % 


8 49 O 


Jguad.p.Or. 


tAars Tiireelus 
in 15 Grad. 


9 53 


45 


Diftantia cf,abHumero dextro Auriga 
Eadem diftantia 


26 $z 20 
2<5 52 20 


Sext. M.O. 


25. 


IO 3 

Diftantia tf, a Lucida in Collo £1 
Eadem difiantia 


41 21 2$ 
41 21 20 


Sext. M.o\ 

* 


fupiter Retro- 
gradns,adfla- 
tionem pergens 
in 4 Gr. Jjp. 


10 12 


20 


Diftantia % , a Spica ty 
Rurfus 
Denub 


45 17 15 

45 17 40 
45 17 20 


Sexi.M. 0. 1 


10 31 

Diftantia % , ab Artluro 
Rurfus 
Denuo 


52 14 15 
52 15 . 
52 14 25 


Sext. M. 0. 1 


Saturnus in 


10 40 

Dtftantia f? , a Spica 1TJ> 
Rurfus 
Denuo 


20 19" 
20 1 8 45 
20 18 50 


Sext. M. 0. II 
II 3 


c 


Dtftantta Y) , a Lucida Coron& 
Rurfus 
Denub 


41 42 15 
41 42 30 
41 42 15 


Sext. M. 0. , 


Luna Tlena in 
Scorpione , circa 
tiodum Boreum. 


II 10 
II 13 
II 17 


30 

45 Diftantia D Limbt Orient.fuper. d Lucidi 
Rurfus (Corona 
Denub 


44 23 
44 22 30 
44 21 


Sext. M. 0. . 
II 21 
II 23 


3C 
4C 


Altitudo Reguli St 
Eadem altitudo 


31 30 
31 16 


Jshtad.p. Or. !' 

_________ ' Anno MAGHIN^ COELES.TIS LlB. II. u? A N N O DC. LX. Menf. DiesTemp. fecundii 

ft. n. \horolog. ambul. 

\Hor.Min.Sec. Aprtlis 2311 Die 

vefip. II 
II 27 

30 

34 45 

45 

o Obfervationes 

Lunae & Veneris.' Diftamia J) Limbi Orient. a Spica tlp 
Kurfas 
Denub Venus hacdie confipeBain aliitud. © 
Altitudo Iridis obfervata circ. 

Sole Elevato circ. Dtftdnti& & AL 

titudines. 
Grad. Mm Sec 24 34 
^4 3 5 
24. 36 25 

o 
o 6 

38 

7 o o 
o o 
o o Inftrumente. Sext.M. O. Jghtad.p. Or. 10 
II Tempus 

horol.a, feC. Occultatio Claras Boreal. iri fronte Scorpii 3 
<t/fnno i66o, die 27 Jprilmane Jl. n* Ho.M. Sec I 32 57 l 4P 
1 50 10 spic* np 

16 43 

Arfturt. 
47 58 
47 52 o 1 56 

2 5 

2 II 

2 22 2 26 
2 29 
2 30 

2 33 2 34 30 2 37 
2 42 2 44 
2 51 Ahitudines 
Fixarum. 

Gr.Mi.Sec ExitusStelL 2 56 

3 3 7 
3 12 3 20 
3 24 3 28 
3 30 3 36 

3 38 Artturi. 

34 42 

Artluri. 3 3 46 O 
Artluri. 
33 29 Tempus ex 
aliitudinib. 

corretl. 
H. M.Sec. I 38 15 

I 54 3 
1 54 56 220 
2 IO IO 
2 16 30 
2 26 15 2 31 

2 34 
2 35 
2 38 2 39 O 2 42 

2 46 2 49 

2 56 3 1 
3 5 3 12 
3 17 Dtftant. StelU,a Confinio lucis 

&umbr& , Jecundum ma- 

culas Lun&. Cum quibus 
macul.Stella 
conftituerit 
lineam recla Dtftabat quidem aconfinio ad 
long. I. Cafpia, nihilominus ta- 
me in ipfo Limbo tu verfiabatur. Diftant. adLatitudinem Palu- 
dis Mosotidis. 
Dtftant. &quabatur Longitudi- 
ni Paludis Mceotidis. Diftant. (tqualis intervallo M. 

AEtnd & Inf Cercinn&. 

Diftant. StelU aqualis. Dift, Cum extre- 

M. *ALtn& & Inf. Besbice. mofimt Pon- Animadverfiones. Ob ccelum planenubtlum, ni- 

hil de initto Occult. obfervart 

potuit. 

Stella a Lunajam erattetla, 

Monsi/Etna & Inf. Majo- 
ricafub unoperpendimlo, 
NufquaStelU ilU appareban 

Nondum ajfulgebat 
Nondum emicuit StelU. 

Exibat circa M. Nerofum 
inferiorem. Elongab. tanto fpatio a confinio ti,&locoPa- 
quantozAitna a Byz^antio. \ludofo Infi 
Diftabat a confinio quantum Cercinm. 
Inf. Besbica ab Inf. Creta. Dift. &qualis dift. M. zAtn& 
& Herculis. 
Removebatur intervallozALtM 
& Pal. Mccotidis. 3 2$ 
3 29 Diftant. &quabatur Dift. M. 
tAitn&, & Infi. Cafip. 
Dift. &qualis diftantia inter 
Porphyr, & Pal. Mceotidem. 3 3 3 ODift. Aqualis intervallo inter puntl- emer- 

\Mofichum & Limbum Lun& fionis & 
3 3 5 S^Ortental. Melos. ,3 42 7 
3 44 6 Stella , Infi. 
Cafipia , & 
I^Sardtmai^—;;; 
Item StelU, J Etfiinitium, ob pluviam, ae- 
remq; turbidum minime 
fervare nobis obtigerit, tamen 
retle confideratts omnibus , 
conjicitur fatlum esfe , hora 
I 25 ; at Finem five exi- 
tum hor. fic. 2 39 / opttme 
confpeximus. Dwavit itaq; 
h&c Occultatio propemodum 
Hora i 14'j Linea itine- 
raria vero incesfit fiupra Pa- 
ludem Mar&otidem , Infi. 
Melos,Montesq; Sogdianos; 
ficut in media conjuntlione , 
Stella illa in fronte Scorpii , 
vix paulo amphus uno digito 
er tribus quadrantibusa cen- 
tro Lun& , Auftrum versus Ee Antio 2l8 
JOHANNIS HEVELII 


A.N N O M. DC. 


LX. 
Menf. Dies 
fi.n. 


Temp. fecundu 
horolog^imbul. 
Hor. Min.Sec. 


Obfervationes 

Jovis & Saturni. 


DiftantU & Al- 

xitndines. 
Grad. Min. Sec. 


£&uo 
Inftrumento. 


Aprilis 27 
Die cyr 

-vefp. 


9 49 45 
9 52 10 


Altitudo Lyr& 

Eadem altitudo 


30 
30 19 


O 
O 


Quad. p. Or. 
fupitcr amefla- 
tionem direclus. 


9 57 20 


Diftantia ^ , ab Artluro 
Eadem difiantia 


52 
52 


15 
15 


30 
25 


Sext. M. 0. 

* 
Saturnus circa 
Oppofitione So- 
lis in 10 Grad. 

m. 


10 5 15 


Difiantia 7/. , a Spica ttj? 
Rurfus 
Denuo 


45 
45 
45 


18 
18 
18 


40 

30 
45 


*Sext.M. 0. 
10 17 20 
10 25 20 


Difiamia f? , a Spica Itp 
Eadem diftantia 


20 
20 


9 
9 


15 

IO 


*Sext. M. 0\ 


10 30 


Diftantia Jj, , a Cauda St 
Eadem difiantia 


52 
52 


9 
9 


20 
15 


Sext. M. 0. 
* 


10 38 O 


Difiantia f) , a Lucida m Colio SerpentiSi 
Eadem diftantia 


24 
24 


20 
20 


15 
15 


Sext. M. 0. 


10 45 45 


Difiantia Jy , a Lucida Coron& 
Eadem diftanna 


41 
41' 


43 

42 55 


*Sext. M. 0. 


10 49 45 
10 51 15 


Ahttudo Ljr<t 

Eadem altitudo 


38 

38 


23 
35 


O 
O 


guad. p. Or. 


Menf. Dies 
fi.n. 


Tsmp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Obfervatiories 

Mercurii, Veneris, Martis & Jovis. 


DiftantU & Al- 

tuudines. 
Grad. Mm. Sec. 


Muo 
Jnftrumento. 


Aprilis 28 

Die 2 

vefp. 
3£ nudis oculis obfervatus eft, tn altitudine 


13 


8 18 29 


Altitudo 0* 


39 


20 


O 


guad.p.Or. 


8 21 15 

8 24 40 


Altitudo PollucisH 
Eadem altitudo . 


44 

44 


40 
12 


O 
O 


Jguad. p. Or. 
Merettms Ve~ 
fpertinus dire- 
ttusin I Grad. 


8. 32 45 
.835 


Diftantia £» & 0_ 

Eadem diftantia : 


15 
15 


8 
8 


25 
25 


Sext. M. 0. 
n. 


8 42 20 
8 43 30 


Diftantia $ , a Polluce jx 
Eadem diftantia 


48 
48 


27 
26 


O 
55 


Sext. M. 0. 


S 45 


Altitudo §. 


6 


30 

Mjtad.p.Or. 
Veuus direBa in 
l6Gf*d.X£. 


8 57 20 
8 59 45 


Diftantia § ,a Lucido Latere Perfei 
Eadem diftantia 


. 33 
33 


3 
3 


35 
15 


Sext. M.O. 


9 I 


Altitudo g 


14 


18 


O 


Quad. p. Or. 


950 

9 7 45 


Diftantia £ , a Capella 
Eadem diftantia 


21 
21 


15 

14 


O 

40 


*Sext. M- 0. 


9 IO 


Altitudo § 


13 


6 


O 


SZuad.p. Or. 


9 18 20 
9 21 


Diftantia Q 3 a Polluce j£ 
Eadem diftantia 


33 

33 


36 
36 


15 

O 


Sexu M.0.\ 


9 22 10 


Altitudo § 


11 


32 

Jguad. p. Or. 


9 24 45 


Altitudo Pollucis H 


35 


40 


O 


jguad.p. Or. 
tAarsinCAMto. 


9 26 


Altitudo cf circ. 


29 


38 


O 


jQuad. p. Or. 


9 32 30 


Diftantia cf, a dextro Humero Aurigs, 
Eadem diftantia 


27 
27 


58 
58 


50 
50 


Sext. M. 0. 
fupiter in ipsd 
Zvtione in 4 Gr< 

n- 


9 41 30 


Diftantia cf,a Lucida Colli St 
Rurfus 
Denuo 


39 
39 
39 


43 
42 
43 


20 
45 
15 


Sext. M. 0. ' 

* 
9 56 30 


Diftantia "%. , ab Arcturo 
Eadem diftantia 


52 
52 


15 
15 


40 
40 


Sext. M. 0. ;, 
• 


10 7 15 


Diftantia 2*, d Spica HJ> 
Rurfus 
Denuo 


45 
45 
45 


lS 
IS 
18 


45 
25 
40 


*Sext. M.O, 
\ 

Anno 


n fe&n&e tPc^r~^M cAnnv Cf^H^na 3 '6 J o <2>Le zr ^riXw -m^ue oxfcm^U . 
- Cr 'vr<nn-uf nne J 6Go,Q)ie '37 ofivnu trlr-ferjs-asta . ^-ros-HsJxr? i '-cuVk^U- . MACHIN;£ COELESTIS LIB. II. **9 j A N N O M. DC. 


LX. 
i Menf.Dies 
ft.n. 


Temp. fecundu 
borolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfcrvationes 

Saturni. 


DiftantiA & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Quo 
Inftrumento. 
Apnlis 28 
Die $ 

vefp. ' 


IO 20 30 


Diftantia J7 , a Spica tt]> 
Eadem diftantia 


20 
20 


4 40 
4 35 


* Sext. M. 


Saturnm in tpsi 
Oppofitione So- 
lis. 


IO 38 


Diftantia J) fa Luctda in Collo Serpentis 
Eadem dtftamia 
Rurfus 
Denuo 


24 

24 
24 

24 


19 5 5 

19 20 

20 15 

20 10 


Sext. M. 0. 
* 


10 42 30 
10 44 20 


Altitudo Reguh St 
Eadem altitudo 


33 
33 


29 

12 


JQuad. p Or. 
\Menf Dies 
1 /. ». 


Temp. Jecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Obfervationcs 

Veneris, Mercurii, Fixarum & Saturni. 


DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Jguo 
Inftrumento. 
\Aprilis 29 


6 45 


Altkudo g obfervaia ctrc. 
Alto Sole > 


3 5 
6 


Muad.p.Or. 


Quantui fierit 


1 ^ '^//'• 
§ nondumapparuitinalmud. 0. 

N eC in altitud. Q, 

Sed in altitud. g 

§. elevabatut 

Htnc Sol nonultta 4 Gr-fuitfub Horiz,onte. 


24 
23 30 
23 IO O 
12 50 

IdqUodnotandu. 


Jguad. p. Or. 


arcns vi/ionis 
8 7 15 
8 9 45 


Altitudo o_ 

Altitudo g pro corrigendo tempore 


22 
22 


39 O 
16 


Jguad.p. Or. 
8 34 1° 
8 36 45 


Altttudo Pollucis H 
Eadem altitudo 


43 
42 


2 O 

31 


Muad.p. Or. 


§• 


8 50 O 

8 54 20 


Diftantta $(^§ 

Eadem diftantia 


15 
15 


16 O 
16 30 


Sext. M. O. 


Mercurius cirU 


8 56 O 
8 $6 45 


Altitudo § 
Altitudo § 


6 

15 


12 O 
56 O 


J^uad. p.Or. 


maximam £-> 
long<tttonem h 
Sok. 


9 5 15 
9 7 40 
9 9 45 


Diftantia g , a Folluce H 
Rurfus 
Denuo 


47 
47 
47 


24 20 
24 
23 55 


Sext.M. 0. 
9 IO O 


Altt.udo g 


4 


45 


Jguad. p. Or. 


¥ 
Capella , &Flex.adCoxas Casftope& 
Eadem diftantia 


39 
39 


31 20 
31 25 


* Sext. M. 0. 


Dext.Hum.Aurig.&Flex.adCoxasCasftop. 
Rurfus 
Dentib 


45 
45 
45 


Z7 ^d 

25 30 

26 50 


ub.Sext.M.O. 

dtib. 

* 


- 
LanxAuftrtna,&manusfwift.Serpentfuper>. 
Eadem diftantia 


23 

23 


56. 20 
56 25 


Sext. M. 0. 


LanxAuftrina,&manusfiniji.Serpent.infer. 
Eadem diflantia 


24 

24 


16 IO 
16 5 


Sext.M. 0. 
* 


Centrum £«,& manus Serpentfmiftfuperior 
Eadem diftantia 


15 
15 


19 O 
19 O 


Sext.M. 0. 


Centrum Sds,& manusftnift. Serpent. infer. 
Rurfus 
Denm 


15 

15 
15 


52 45 

53 
53 O 


Sext. M. 0. 
11 27 30 


Dtftantia f? , a Lucidatn Collo Serpentts 
Eadem difiantia 


24 
24 


23 O 
23 


Sext. M. 0. 


Saturnus circa 
Oppofit. SoliSi 


II 37 


Diftantia fj , a Spica ttp 
Rurfus 
Denuo 


20 
20 
20 


1 2$ 

4° 

1 2$ 


Sext. M. 0. 
il 46 40 
II 49 10 


Altitudo Reguli St ® cc ' 
Eadem altitudo 


24 

24 


53 O 

35 


Quad.p. Or. 

Ee 2 Anno 220 JOHANNIS HEVELII A N N O M. DC. 


LX. 
Menf. Dies 
ft. n. 


Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec 


Obfervationes 

Veneris, Mercurii & Fixarum. : 


Diftantim, & Al 

titudines. 
Grad. Min. Sec 


J§uo 
Inftrumento, 


# 


Maji 2 
Dte © 

vefp. 
§ confpeclanndisoculisinaltitudine © 


8 


O 


QtMd.p. Or. 


* 5 
8 7 


c 


) Altitudo § 

3 Eadem altitudo 


23 
23 


39 O 

21 O 


■Quad. p. Or. 
S 22 


c 


> In altittidine £> circtt 
Mercurius confpecius nudis oculis in altit 


21 

. io 


15 O 

30 O 


J^uad.p. Or. 
8 32 
8 36 


c 
4< 


yDiftantia § & $■ 

Eadem diftantia 

Rurfus 

Denuo 


16 
16 
16 
16 


7 20 
7 25 
7 3o 
7 25 


Sext.M. 0. 


Mercuriut pojl 
Elongationem 
maxintam dire- 
Stus in 4 Grad. 
Altitudo § 
Altitudo § 


7 
18 


45 
15 


JSluad.p. Or. 


8 49 
8 55 


45 

3C 


Diftantia ^. ,a P olluce JL 
Eadem diftantia 


44 
44 


47 30 
47 25 


Sext.M. O. 


n. 


8 56 


c 


Altitudo 5 


6 


25 


guad.p.Or. 
8 58 


45 


Altitudo Potlucis H 


37 


36 


j^uad.p. Or. 
9 7 
9 9 


10 

45 


Diftantia § , 4 Lucido Latere perfei 
Eadem diftantia 


28 
28 


8 40 
7 40 


H Sext. M. O. 


Altitudo § 


5 


O 


JQuad. p. Or. 


yV««; dirc&a in 
Ahitudo Lucidi Lateris Perfei 


20 


30 


Jtuad.p.Or^, 


10 Gr.Gtminoru 


9 22 
9 26 


45 
o 


Diftantia § ,a Capella 
Eadem diftantia 


21 
21 


10 30 
IO 25 


Sext. M. 0. 
9 27 


o 


Altimdo g 


12 


30 


Suad.p.Or. . 
9 34 

Diftamia $> > a Polluce H 
Eadem diftantia 


28 
28 


5 5 5o 
55 50 


Sext. M. O. 
9 36 

Altitudo § 


II 


O 


Muad.p. r . 
9 39 
9 41 


45 
30 


Altitudo Pollucis H 
Eadem altitudo 


31 
31 


36 
25 O 


Jguad. p. Or. 


§ 
Sub manuftnift. np prAced. & Arciurus 
Rurfus 
Denuo 


36 
36 
36 


17 30 
17 O 
17 25 


Sext. M. O. 
* 


Sub manuftnift. fp mediafeq. &Arciurus 
Eadem diftantia 


35 
35 


14 25 
14 20 


Sext.M. 0. 

* 


Submanufmift. np ultima , & Arcimus 
Eadem difiantia 


34 
34 


28 5 

2S O 


*Sext.M. 0. 


Sub Spicapr&cedens,f\ve fupra Caudam Cor- 
vi, & Lucida in Collo Serpentis 


43 

43 


55 30 
55 30 


Sext. M. 0. 1 
IO 30 


o 


Sub Spiea inftrna ad Caudam Corvi,& Luci. 
da in Collo Serpentis 


43 


30 15 
30 15 


Sext. M. 0. \ 


Sub Spica fequens,five fupra Caudam Corvi. 
& Lucida in Collo Serpentis 


40 
40 


34 2 
33 55 


tSext.M. j 


IH 


II O 


o 


In Siniftro Brachio Serpentariipr<acedens,fi~ 
' veadclavamHerculis $ magn.&Lyra 


48 

4S 


41 40 , 
41 40 


Sext. M. 0. i 
• 


Infmijiro Brachio Serpent. 4-magn. & Lyr* 
Eadem diftantia 


46 
46 


39 O t 
39 O 


lext. M. 0. 1 


IH 


- 


Infiniftro Brachiofuper. duarum pr&ced. 6 
magn. & Lyra 


43 
43 


28 20 i 
28 IO * 


>ext. M. 0. 1 


IH 


j 


Tnfiniftro Brachio duarum feq. 5 magnitud. 
& Lyrd 


4i 
4i 


36 50 .< 
36 50 


"ext. M, 0. 1 


IH 


; 


r nferiorem Humsri finiftri pr&cedens,fc. ii 
Brachiofinift. Serpent.6 magn.&Lyra 


39 
39 


35 30 x 
3 5 40 


Sext, M. 0\ ■■ 
Anno •> MACHIN.E COELESTIS LIB. II. ti t 

A N N O M. DC. LX. 


Menf. Dies 
ft. n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


1 Inftrumento. 


Maji- 3 
1 Die D 

mane. 

i 
Sttperiorem Humeri finiftri Serpentarii pr&- 
ced. 6 magnitud. & Lyra 


39 8 
39 7 


O 
55 


KSext.M. 0. 


12 


O 

Superior Humerifmifiri Serpentarii, &Lyra 
Eadem dtftantia 


36 40 
36 40 5 


*Sext. M. O. 
Genam Serpentarii prdcedens 6 magnkud. 
Eadem diftamia (& Lyra 


3 3 4 2 
3 3 42 


20 
15 


* Sext. M. 0. 
In Genafeq. Serpem. 6 magn. & Lyra 
Eadem dtftantia 


32 52. 
32 52 10 


*Sext. M- 0. 
In Cervice,feuin Collo Serpentarti 6 magn. 
Eadem diftantia ( & Lyra 


32 20 
32 20 


3 5 
40 


xSext.M. O 


I 


o 


o 


In Tergo fuperior Serpent. 5 magn. & Lyra 
Eadem diftantia 


38 6 
38 6 


40 
35 


Sext. M. O. 
* 
In Tergo inferior prued. Serpent. 5 magn. 
Eadem diftantia ( & Lyra 


43 17 
43 17 


O 
10 


x-Sext.M. 0. 


I 


30 

Infiniftro fozmore Serpentarii feq. 5 magn. 
vel Lumbofi»iftro,& Lyra 


48 18 
48 18 


5 
10 


Sext. M. 0. 
* 


Menf. Dies 
ft.n. 

i Maji 3 
! Dte 5) 
vefp s 


Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Mercurii, Veneris & Fixarum. 


Dtftantim, & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 


Jguo 
Inftrumento. 


S 
8 


24 

26 


40 
45 


Altitudo g pro corrigendo tempore 
Eadem ahitudo 


20 5 3 
20 38 


Jpuad. p. Or. 


8 
8 
S 


33 
36 
59 


40 
30 
40 


Dtfiantia £ & £ dub. 
Rurfus 
Denuo 


16 35 
16 34 
16 34 


1-5 

20 
5 


Sext.M. O. 


S 
S 


41 

42 


o 
Altitudo £ circ. 
Altitudo § 


18 45 

7 45 


Ghtad.p, Or. ' 


S 
8 

8 


47 
49 
51 


20 

45 
45 


Difiantia $ , a Folluce H 
Rurfus 
Denuo 


44 6 
44 6 

44 5 


55 

20 
50 


Sext. M. 0, 


8 
S 


53 
55 


o 

25 


Altitudo §L 
Altitudo Pollucis 31 


6 18 

37 25 


Jguad. p. Or. 


9 
9 


3 
6 


20 

40 


Difiantia § , a Lucido Latere Perfei 
Eadem difiantia 


28 21 
28 21 


20 
15 


Sext. M. 0. 
Altttudo Lucidi Lateris Perfei circ. 
Altitudo § ' . circ. 


20 O 

4 45 


Quad.p.Or. 


9 
9 


13 
16 


20 

15 


Diftamia § , a Flexura ad Coxas Casfiopea 
Eadem diflantia 


50 59 
50 59 


50 
40 


Sext. M.O. 


9 


17 


o 


Altitudo §. circ. 


3 50 

J^uad.p.Or. 
Submanufinifi. Vf pr«.ced.& Lucida inCol- 
Rurfus ( lo Serpemis 
Denub 


48 19 

48 18 
48 18 


10 

30 
40 


Sext. M. 0. 
* 
Sub manu rtj> finifi. media, &Lucida in Collo 
Rurfus (Serpentis 
Denuo 


45 12 
45 13 
45 12 


45 

20 
40 


*Sext.M.O. 
Snb manufmifi. HJ> ultima, & Lucida inCol- 
Eadem difiantia ( lo Serpentis 


42 30 
42 30 


50 
55 


H-Sext. M. 0. 


II 


o 


o 


Infinifiro Genu HJ> Aufir.&Lucida in Collo 
Eadem diftantia ( Serpentis 


36 39 
36 39 


O 
5 


*Sext.,M. 0. 
Infimftro Genu VfyBoreal.&Lucidain Cello 
Eadem diftantia ( Serpentis 


34 6 
34 <$ 


25 

25 


Sext. M- 0. M IH 

irt 
m 

IH 

m 

IH & Metcutw Ain* 
tins in <, Grad* Ee 3 Ann©-- IH 

* IH 

IH 

IH 
IH IH 
IH 
1H 
IH 
IH 
IH 
IH 
IH 

1H ri% JOHANNIS HEVELII A N N O . DC. LX. Menf. Dtes 
ft. n. Temp. fecundu 
borolog. ambttl. 
Hor.Min.Sec. Maji 
Die £ 
vefp. 12 Maji 4 ( I 
Die tf 

mane. Menf. Dies 
ft. n. Maji 4 

Die tft 

vefp. Temp. fecundii 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 9 40 Obiervationes 

Fixarum. Smiftru Bracbiuni Serpentariipr&ced. inSer- 
pente &c. 5 magn. & Cauda AquiU 
Eadem diftantia Infinift. Bracbio Serpentarii , & Ca;:da A- 
Rurftts (q M U 

Denub Infiniftro Brachio fuperior. duarumprued. 
Serpent. 6 magn. & Cauda AquiU In finiftro Brdchio duarmn feq. Serpent. $ 
magn. & Cauda AqisiU Inferiorem Htimer. fmiji. pr&ccd.Serpent.6 
magnfeu inBrucbio fwiff.&CaudaAquiU DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 42 
42 

42 20 
20 
20 20 
40 
40 37 
37 

37 57 
57 
57 15 

35 

30 J>hio 
Inftrumento. Sext. M.O. Sext. M. 0. 36 

36 58 
5S 15 

IO 34 
34 5S 
58 30 
25 33 

33 50 
50 30 
35 SuperioreHumer^finift.Serp.pr&ced. 6 magn. 
& Cauda AquiU Humeri finiftrifuper.Serp. &Cauda AquiU 
Rurfus 
Denm 34 


37 


34 


37 


32 


18 


32 


17 


32 


IS 15 

10 35 
50 
35 Genampr<x.ced.Serpent.6magn.&CaudaA-\ zj 46 35 
Eadem diflantia (quiUl 27 46 3 5 In Genafeq. Serp. 6 magn.& Cauda AqutU 
Eadem diftantia In Cervice Serp. 6 magn. & Cauda AquiU 
Eadem diftamia In Tergo fuperior Serpent. 5 magn. & Cauda 
Eadem diftantia (AquiU In Tergo inferior Serpent. 5 magn. & Cat.da 
Eadem diftantia (AquiU Infiniftro foemore Boreal Ssrpent. $ magn. 
feu Lumbofimftro, & Cauda AqmU 26 
26 15 
15 45 
45 * Sext. M. 0. xScxt. M. 0\ xSext.M. xSe-t.M. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. 22 
12 36 
36 o I* Sext. M. 
10 26 
26 16 
16 IO 
O 30 
30 32 
32 15 
15 Infiniftro fcemore Auftralior Serp. 6 magn. 
feu in Clune finiftro i & Cauda AqmU In Latere dextro Serpentarii S magnitud.fets 
Lumbo dextro,& Cauda AquiU 
Eadem diftantia Interpedes 5 magn. duaru Borealior, fetsin- 
ter Crura , & Cauda AquiU Siniftrum Genu Serpentarii ^magn. & Cau- 
Eadem diftantia ( da AquiU In Poplue Serp. 5 magn.ftniftro , & Cauda 
Eadem diftantia (AquiU Obft ervationes 

Fixarum. Lucida Corom, & Lucida Colli Serpentis 
Rurfus 
Denuo In MaxUlainferiore Serp. & Lucida Lynx, 
Rurfus 
Denuo AdOculumSerpentis 4 magn.& LucidaLjr& 
Rurfus 
Denuo 35 
35 46 
46 50 
45 xSext. M. 0. 38 
38 o 
10 30 

30 
3o 41 

41 59 

58 

JL. 

40 
40 45 

30 
40 40 
35 44 
44 7 
7 40 
3 5 Sext. M. 0. 
x Sext. M. 0. X Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. 
X 44 
44 58 
58 15 

15 DiftantU & Al- 

tittidines. 
Grad. Min. Sec. 20 24 20 
20 24 20 
20 24 25 42 
42 
42 12 
12 
12 15 

50 
20 41 4S o 
41 47 25 
41 48 o Sext. M. 0. 
X Sext.M. 0. guo 
Inftrumento. 
Sext. M. 0. Aano 

MACHINl COELESTIS 


LIB. II. 


22? 


. A N N Q M. DC. LX. 


tdenf. Dies 
fi.n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obiervationes 

Fixarum. 


Diftantig, & Al- 

timdines. 
Grad. Min. Se6 


4*w 

Inftrumento, 


\fajt 4 
\bie cf 
Lucida Lyr<&, & in Eductione Colli Serpentis 
Eadem difiantia 


43 59 40 
43 59 45 


Sext. M. 0. 


<vefp. 
Lucida Lyr&, &■ in Temporibus Serpemis 
Eadem diftantia 


41 54 5 
41 54 1° 


* Sext. M. 0. 


II O c 


Lucida Lyr&i & in Ore Serpentis, 5 maan. 
Eadem diftantia 


39 37 O 
39 37 O 


Sext. M. 0. 
InExtremitate Roftri Serpentis, vix major 5 
magn. & Lucida Lyra 


36 27 a I0 
36' 27 5 


Sext. M. 0. 
Lucida Ljr& , & fecunda m Collo Serpentis 
Rurfus 
Denuo 


49 17 10 
49 17 30 
49 17 2.5 


Sext. M. O. 
Prope Lucidam ColliSerp. & Lucida Lyra 
Eadem difiantia 


49 27 45 
49 27 45 


Sext.M. 0. 
Infima in Collo Serpentis, & Lucida Lyra 
Eadem difiantia 


50 53 
50 52 5 5 

m 


* Sext. M. 0. 


12 O O 


Infecundo Flexufeu Ventre Serpemis,&Ca- 
put Serpentarii 


30 3S IO 
30 38 5 


Sext. M. 0. 
■k 
Circa mediam noEtem inSeptentrione crepufcu 


lu nondum apparu 


it. 
In finiftro fcemore Serpent.AuftraLfiveClu- 
ne , & Lucida Lyra 


50 54 O 
50 53 50 


Sext. M. 0. 
* 
Diiarum inter pedes feu Crura Borealior 
Ssrpentarii , & LucidaLyrA 
Eadem difiantia 


5 5 27 
55 26 15 
55 26 10 


Sew. M. 0. 
* 
Indexiro Laterefive Lumbo Serpentarii, & 
Lucida Lyr# 


46 43 
46 42 50 


* Sext. M. 0. 
Infinifiro Crure Bor. & CaputSerpentarii 
Eadem difiantia 


3 3 9 20 
33 9 20 


Sext. M. O. 
Infinifiro Cruremedia, & CaputSerpentarh 
Eadem dfiamia 


3 5 14 15 
35 14 20 


* Sext. M. 0. 


Uji 5 
Die § 
mane. 


I o o 


Infiniftro Crure Aufir. & Caput Serpentarit 
Eadem diftantia 


36 56 IO 
36 56 O 


*Sext. M. 0. 
In Calcaneofinift. & Caput Serpentarii 
Eadem diflaniia 


37 20 30 
37 20 30 


Sext. M. O. 
In Calcaneo finifiro Serpentarii, & penultima 
Caud& Serpentis 


32 27 50 . 
32 27 45 


Sext.M. 0. 
* 
Infmifiro Crure Auftr .Serpentarit,& penul- 
ttmaCauda, Serpentts 


3 3 24 15 
33 24 10 


* Sext. M. 0. 
Infiniftro Cruremedia Serpentarii, & penul- 
tima Caud<t Serpentis 


32 4 30 
32 4 35 


Sext. M. 0. 


2 O O 


Infmiftro CrureBorealis Serpentarii,& pen- 
ultima Cauda Serpentts 


30 24 25 
30 24 30 


* Sext. M. 0. 


Notandum, quodillaStellula in Gibbo pedis finifiri , qu& in Globisinvemtur 
in 2 Grad. # Longit. & I Grad. circ. Latit. Boreal. nullibi ibidem appa- 
reat 3 nec unquam eam adfuisfe pmo,fed ex errore tantummodo esfe depitiam; 
fic ut in crure &p e de Serpentarii tantum quatuor StelluU appareant. 
Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Veneris & Mercurii. 


Diftantis, & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


.ghio 
Inftrumento. 


' \aji 5 
~)ie £ 

vefp. 


8 35 30 
S 37 15 


Ahttudo £ procorrig.tempore accur. 
Eadem altitudo accur. 


20 II O 
19 53 O 


Quad.p. Or. . 
Nudis ocults apparutt § altus circit. 


8 O 


Quad.p.Or. 


Anno IH 
Ifl 

IH 2 Z24 JOHANNIS HEVELII ANNO M. DC. LX. Menf Dies 
fi.n. Venus direBa 
inz+Grad. TAati direBus in 
19 Gr. Cancri. Saturnus RetrO' 
gradusin 9 c/. 

m. Temp. fecundu 
herolotr. ambul. 
Hor.Min. Sec. Maji 5 
Die 5 

vefp. Obfervationes 

Veneris, Martis & Saturni. Dtftantia & AU 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 9 18 O Diftantia § , a PoLluce H 
9 21 20 Eadem diftantia ALtitudo 2 30 
34 20 
15 Dtft. £ ,a dextro Humero Auriga 
Rurfus 
Denuo ~7 9 40 40 IH 

m 

IH 
IH 

IH 

IH Menf. Dies 
ft.n. Maji ( 
Die •%. 

vefp. 50 o iq 12 45 dub. Altitudo § Aituudo Pollucis H Diftantia cft,adextro HumeroAuriga 
jRurfus 
Denuo Diftantia cf, a Lucida C0LI1 St 
Eadem diftantia IO 22 Djftantia fy , aftmftro Latere V$ 
RurfpK 

Denuo IO 3 5 O Diftantia f? > <* Lucida in Coiio Serpentis 
Eadem diftantia IO 41 45 25 

25 29 

29 45 
45 13 51 33 
34 
34 33 
5 
5 30 30 
30 
30 49 
49 
49 5 

30 
15 34 
34 54 
54 15 
15 32 
32 
32 24 
24 38 

37 

_37_ 

31 

31 5 

O 
55 30 
35 Altitudo Reguli Sl 38 32 Mercurius obcorporis exilitatemper Inftrttmentorum pinnacidia animadver- 
ti haud potuit ; ut ut nudis oculisfatis clare confpiceretur, Abfuit hodfe a Sole 
tantumi6 Grad. : perpendiculum ex Mercurio ad Horiz.ontemdemisfum fuu 
1 3 Grad. Hinc, cum inaltitudine 8 Gr. Mercurius Vifusfit , provenit arcus 
profunditatis 5 Gr. tantum, Licet corpore admodum fuerit diminutus , ut Inftru- 
mentis obferva ri minme potuerit. - Temp. fecundii 
horoLog.ambuL. 
Hur.Mm. Sec Qbfervatioaes 

Fixarum. Dtftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 10 In fugo fequens £$ non 4 fed 5 magn. & tn 
Humero dext. Herculis In fugo gspr&eed. 5 magn. non 4, & in Hu- 
mero dext. HercuLis 
Eadem diftantia IH Supradextriipedem W? Aujir.feq. 5 magn. 
&in Humero dext. Herculis 12 Supra dextrum pedem t*P Boreal. pr&ced. 
5 magn. &Tergum.Herculis Subdextropede Bootisprima ^magn. &Ter- 
gum Herculis Sub dext.pede Boons fecunda ^magn.&Ter- 
gumHerculis Sub dextro pede Bootis tertia 5 magn. & 
Tergum Herculis 
Eadem diftantia 35 
35 38 
38 50 
50 Sjto 
InftrumeHto, Sext. M. O. Jguad.p. Or. Sext. M. O. 6)uad.p. Or. Muad.p. Or. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M.O. Sext. M. O. £>)uad.p. Or guo 
Inftrumento. 1 Sext.M. O. 37 
37 
37 

34 
34 7 

L 
27 
26 20 
50 
5J_ 
o 
50 Sext. M.0.\ *Sext.M, 0? 42 

42 48 
48 40 
40 12 
12 50 
5Q 

5 
o Sext. M- 0. ' H-Sext.M. C\ 37 

37 30 
30 50 
50 35 
35 

35 33 
32 
32 30 
o 
o Subdextropede Boetis quarta & ultima pro- 
peHydra 6 magn. & Tergum Herculis. fam crepufculu in Septentr. ex parte appa-^ 
ruit. Hinc videturSolem nonfuisfe depresftore 
fubhoriwntequam 17 Gr. circ. Idquod cum 
obfervationibus Tych enicis apprime confentit Supradextrumpedem Of AuftraL.feq. & Ca- 
put Serpentarii 34 20 42 
42 39 

3 8 o 
55 Sext.M.OA Sext.M. 0.1 Sext. M. 0. * Sext. M. <■ Am MACHINiE COELESTIS LIB. IL A N N O M. DC, LX. ■225 Menf, Dtes Temp. fecundu 
fi. n. horolog. ambnl. 
\Hor. Min.Sec. Maji 6 
Die -% 

vefp. laji 
Die ienf. Dies 
fi.n. Qbfervationes 

Fixarum. Supradextrum pedem^ Boreal. praced. 
Caput Serpentarii Sub dext ropede Bootis prima 4 magn. & Ca~ 
Rurfus (put Serpentarii 

Denuo Sub dexiropede Bootisfeq.fecunda,& Caput 
Eadem difiantia (Serpentarii Subdext.pedeBootis tertia,&Caput Serpent. Sub dextro pede Bootis quarta feu ultima b & 
Caput Serpentarii Pofi Lances £3 Informium prima, & Caput 
Eadem dijiantia ( Serpentarii Pofi Lances £$ Informium fecunda , & Ca- 
put Serpentarii Pofi Lances £s Informium tertia , & Cqput 
Eadem diftantia (Serpentarii Pofl Lances £; Informium quarta feufupre- 
ma, & Caput Serpentarii Duarum inter pedes Serpentarii Aufiral. 6 
magn. & Humeridextri Serpent.fuper. DfimtU & AL 

titudines-. 
Grad. Min. Sec. 43 

43 i8 
18 IO 
io Sexp. M. 0. 43 3 15 

43 3 50 
43 3 40 Sext. M. O. 39 
39 


2 
2 


40 

30 


35 


18 


O 


33 


3 


* Sext. M. O. Sext, M. O. 38 29 o 

38 ZS 50 35 58 45 
35 58 50 32 49 50 

32 49 5_5_ 

30 36 O 

30 36 o 26 59 28 42 45 Dtfaruminter pedes Serpentarii Attfiral. & 
penultima Caud<z Serpentis 
Hac diefub mediam noElem crepufculum in Septentrione ex partejam appare- 
bat. ZJnde coihge re e fi^ Solem non depresfiorem ftiisfe fub Horiz,, quam IJ circ. 
Grad. Id quod cum Obfervationibus Tychonicis apprime confentit. \£h*o 
Infirumento. t Sext.M. 0. *Sext.M. Sext. M. 0. S.ext. M. O. Sext. M. 0. H-Sext. M. 0. *Sext.M- 0. da-ji 
Dte 2 

vefp. 1 Dies 
Ji\ n. He f, 

mfp. Temp. fecundu 
horolo< jHor.Mm.Sec. Obfervationes 

Fixarum. SupraCoronam &Limbumfuperiore 6magn. 
& Vertex Draconis 

Eadem diftantia II 12 Temp. fecnndu 
horolog. amb 
Hor. Min. Sec. Infuperiori Limboprima, a Lucida Corona 
^■magn.&Vertex Draconis 
Eadem dfiantia Infuperiori Limbofecunda, d Lucida Coron*. 
4 magn. & Vertex Draconis 

Eadem difiantia Infuperiori Limbo tertia , a Lucida Corom, 
6 vel 5 magn. & Vertex Draconis In Inferiori Limbo Corons., a Lucida prima 
fc. fequens 4 magn.& VertexDraco-nis 
Eadem diftantia In Inferiori Limbo Coron&,d Lucida fecun- 
da 5 magn. & Vertex Draconis In Inferiori Limbo Corona, a Luctdatertia 
4 maon. & Vertex Draconis In fuperiori Limbo Coron&fa Lucida quarta 
5 magn. & Vertex Draconis Obfervationes 

Mercurii. Mercurius confpefius nudis oculis m altitud. 
Venere aita 
Altitudo Pollucis H Dtfiantis, & Af 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 35 
35 
35 30 
29 

30 25 
50 
20 Jguo 
Infirumento. 33 
33 

33 3 5 

45 
30 30 38 45 
30 38 40 27 
27 
27 39 15 

38 35 
38 30 3 5 .40 30 
3 5 39 20 
35 40 40 Sext. M. 0. * IH 

IH 

IH Sext. M. 0. *Sext. M. Sext. M. 0. 34 57 

34 57_ 

16 
16 15 

20 33 
33 10 
10 Sext. M. 0. 30 21 23 
30 21 20 DifiantiA & Ai- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. HrSext. M- Sext. M. 0. Sext.M. 0. 
4 jQuo 
Infirumento, 3 
16 

32 30 

o 

30 Qclrc. Jguad.p.Or. 
O circ. 

ol 

Anno m 

IH 

Crepufcdu noti 
amfiiiis occidit. IH IH %%6 JOHANNIS HEVELII Menf. Dies 

ft.„. A N N O M. DC. LX. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Maji 
vefp. Menf. Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec, Maji II IO 
JDie cfi 

vefp. Vcnns Airt&a in 
* Crad. 2E. TAdrs AirtBus in 
i5 Gr.Cancri, 
CP- inTrigono Gbiervationes. 

Mercurii. Diftanti*. & AU 

titudines. 
Grad. Min. Sec, Altitudo jjt denuo capta ci 

Altitudo PollucisTL 

Sedob 5 corporis tenuitatem, diftami* haud 

potuerunt obfervari] 
Die I O Maji vero jam nufcjua $ apparebat. Obfervationes Fixarum. Diftantm & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec, Cingulum Bootis , & Lucida Lyr<t 
Eadem diftantia In Dorfo Bootisprxced. Bor.&Lucida Lyr<t 
Rurfus 
Denuo In Dorfo Booiis feq. Auftr. & Lucida Lyr<e 
Eadem dftantia Indextro fcemore fuprema Bootis, & Lucida 
Rurfus ( Lyr<t 

Denuo Menf. Dies 
ft.n. Maji 14 
Bie g 

vefp. Indext. foemore Bootis media,&LucidaLyr<t 
Rurfus 
Denuo Indext.fcemore Bootis mfima,& Lucida Ly- 
Rurfus (r<t 

Denuo In inferiori Limbo Corona, a Lucida prima, 
& Lueida Lyr<t In inferioriLimbo Coron<t a Lucidafecunda, 
& Lucida Lyra 
Eadem diftantia Ininferiori Limbo Corom a Lucidatertia,& 
Lucida Lyrtt In fuperiori Limbo Coron<t a Lucida quarta 
& ultima, & Lucida LyrA 
Eadem diftantia Supra Coronam & Limbum fuperiorem 6 
magn. & Lucida Lyra 
Eadem diftantia Temp. fecundu 
horolog.ambul, 
Hur.Min. Sec. 2.9 

31 32 30 37 
39 45 
o 46 

4S 30 

o Gbfervationes 

Veneris & Martis. Altitudo CapelU 

Eadem altitudo .3 o 
31 2$ Quad. p. Or. 49 
49 II 

II 15 
15 Sext. M. O. 50 
50 
50 10 
10 
10 20 
40 
15 49 57 o 
49 57 5 52 

52 
52 11 o. 

12 20 
11 5 54 i 5 40 
54 34 10 
54 35 30 55 48 5 
55 47 25 
55 48 10 38 19 40 
3 8 19 40 17 

37 
17 6 45 

5 o 

6 50 35 
35 9 IO 
9 15 33 2 
33 3 O 
33 2 55 31 42 O 
31 41 10 
3 1 41 O Inftrumento. £30 ■ 
Inftrumento. Sext. M. O. *Sext. M- O. Sext. M.O. Sext. M. O. *Sext. M. 0. Sext.M. O. * Scxt. M. 0.\ * Sext. M. 0\ Sext.M. O. Sext. M. O. DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. Altitudo § Dijiantia O. ,aCapella 
Eadem diftantia Dtftantia £ > <* Polluce H 
Eadem diftantia 9 50 Altitft 9 55 30 Altitudo c? 9 

10 4J 

20 10 
10 Diftantia cfi,a dextro Humero Aurigct 
Eadem diftantia 2C,Diftantia cf , a Lucida in Collo Q 
o Eadem diftantia 21 
21 28 
19 14 27 26 
26 15 
15 40 
40 17 

17 25 
25 II 40 21 40 34 
34 51 
51 IO 

IO 30 
30 57 

57 20 
20 gue 
Inftrumento. '• ®>uad.p. Or. guad.p. Or. 
Sext. M. O. Sext. M. O. <2hiad. p.Or.\ JQuad.p.Or. Sext. M. O. Sext.M. 0. AtUK MACHINi£ COELESTIS LIB. II. 117 A N N O M. DC. LX. \Menft Dies Temp. fecundu 

ft. n. horolog. ambul. 

Hor.Min.Sec. Maj 

1 Die £ 
vefp. 14 iaji 1 5 
Die p 
mane, 10 13 10 Ahitudo cfr 
Altitudo Reguli Q ln Roftro Draconis, & fecunda in Collo Ser- 
Rmfus (pentis 

Denuo 11 InRoftroDraconis,& mEduUwne Colh Ser- 
Eadem diflantia ( pentis InRoftroD raconis,& inTemponbusSerpentis 
Eadem diftantia AdOculum Serpentis, &inRoftro Draconis 
Rurfus 
Denuo 12 Obfervationes 

Martis & Fixarum. circ. 
acc. In Inferiori Mandibula Serpent.& mRoftro 
Eadem diflantia (Dracoms 

Rurfus 
Denuo In Ore Serpentis j magn.& inRoftro Draco- 
Rurfus (nis 

Denuo In Extremitate Rofln Serpent. & in Roftro 
Eadem diftantia (Draconis fuxta dext. Hum. Serpent.Inform. tertia vei 
infima, &inRoftro Cj<mi 
Eadem diftantia fuxtadext. Hum.Serpent.fecunda velmedia 
pr&ced. & RoftrumCjgni 
Eadem diflantia fuxtaHum. dext. Serpent. qu& fecundam fe- 
quitur, velmediafequens , & Roflrum 
Eadem diftantia [ Cygni '■ienf Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
horoLog^ambul. 
Hor.Min.Sec. lenfl Dies 
ft> n. iaji 17 
Wie 2) 

vefp. \t 19 
Vie £ 

vefp. 


H& pofteriores 5 Obfervat. aere nonprorfus IO Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. II Duarum fuprem. omnium Boreal. feq. & 
Roflrum Cygni Duartifupremaru omnium AuftraL pr&Ced. 
& RoflrumCygni Obfervationes 

Lunae & Saturni. Halo Lunam,fednon circumcirca cingebat ; 

parti interiori circuliadftabat Cauda Sl 
Saturnus perTelofcopium adhucSph&rico-an 

fatus apparuit. DtflantU & Al- 

titudines. 
Grad Min. Sec 19 

S7 30 
23 47 
47 
47 49 
49 
49 20 
35 
15 $uo 
Inftrumento. p. Or. 42 
4^ 14 

14 45 
45 40 
40 58 

58 39 
39 
39 30 
30 
30 20 
50 
15 % Sext. M. Q 38 


50 


40 


38 


51 


10 


3S 


51 


40 


.38 


5i 


IO 


36 


42 


35 


36 


41 


^5 


36 


42 


30 * Sext. M. 0. 33 
33 58 
58 15 

20 * Sext. M. 0. 34 
34 
34 5 

4 
4 3 5 
40 
45 32. 
32 
32 58 
58 
58 o 
45 

45 32 
32 

32 31 
31 
31 50 

IO 

o 26 
26 53 

53 27 20 25 defamto funt per DiftantU & Al~ 

titudines. 
Grad. Min. Sec Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M. 0. Sext. M.O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. atla. guo 
Inftrumento . Obfervationes 

Saturnij Jovis, Martis & Veneris. Diflantice & AU 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. DiametriP lanetarum obfervatifunt admmi- 

culo Macularum Lunarium. 
Saturnus absq; Brachiis O O 43 

fupiter O I 

Mars O o 13 

Venus I O 50 

Saturnus denuo obfervatus Sph&rico-anfatus,tum per lentem alteram conve- 
xam,aheram concavam,quam etiamper binas convexas. Tubo Optico £>hio 
Inflrumento. Tubo Optico. Ff 2 Anno IH 

Ll8 
JOHANNIS HEVELII 


A N N O M. DC. LX. 
Menf. Dies 
fi.n. 


Temp. fecundii 
horoloa. ambul 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Altitud. Merid. Fixaru, Lurue & Saturni. 


Difianti& & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


guo 
Inftrumento. 


* 


Maji 21 
Die $ 

vefp. 


900 


Altitud, Meridian. Spk& np 

vel 
Denuo cum Meridian. tranjierat, 
AzSmuth 


26 17 45 

26 17 40 

26 17 O 

O 54 


guad.Az.M." 


$ 
Altitudo Merid. Limbi J) fuperior. 
Altitudo MeridianaTibU Bootis 
Altitudo Meridiana Artlurt 


25 8 

55 46 45 

56 37 45 


^uad.Az^.M. • 
II 15 O 


Altitudo Meridiana Saturni 
Altitudo Meridiana Lancis Aufir. £j 
Altitudo Meridiana Cenvri £3 


24 16 25 
21 5 50 

27 35 15 


£>u*d.Az,.M. ■ 
Menf. Dies 
fi> ». 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec 


Obfcrvationes 

Veneris, Jovis,Luna3 & Saturni. 


DifiantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 


4** 

Infirumento. \ 
Maji 22 
JDie £ 

vefp. 


921 


Altimdo Reguli Q 


31 58 


Quad.p.Or. \ 


Vctittt iireBa 
ini^Grad. 

25. 
Altitudo $ circ. 
Alutudo CapelU 


16 O O 
19 O O 


Muad.p.Or. I 


9 37 


Difiantia $> ,aCapella 
Eadem difiantia 


32 26 40 
32 26 35 


Sext. M. 0. [ 


Altitudo § circ. 
Altitudo CapelU 


1500 
1800 


guad.p.Or. :| 
9 59 


Difiantia § . , a Regulo $, 
Eadem diftantia 


42 8 IO 
42 8 IO 


Sext.- M. 0. 1 


Altitudo § circ. 


II O O 


Muad.p.Or. 


f upiter direftus 
in jGrad. 


10 16 


Diftantia 1L,ab Arfturo 
Eadem difiantia 


51 42 45 
5i 42 45 


Sext. M. 0. ] 


PP- 


10 29 O 


Diftantia 2£ , a Spica np 
Rurfus 
Dernio 


44 31 3Q 

.44 3i 
44 31 3 5 


"Sext. M. 0. 


Lutta in Scorpi- 
»ne circaXlodnm. 


IO .45 


Difiantia ^) Limbifup. a J7 

Sed vix fatis accurate. 


2 53 


^uad.M.HoA 
riz.ontali j 
IO 54 


Altitudo Caud& Sl 


35 36 O 


Jguad.p.Or. '1 
Menf Dtes 
fi-n. 

\ 


Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Altitudin. Merid. Fixar. Saturni & Lunaj, 


DifiantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Jguo 
Infirumento.. 1 


m 


Maji 2 3 

Die © 

vefp. 


9 O 


Altitudo Meridiana Spica UJ 

AzJmuth. 
Meridianum Stellajamtranfterat. Hinc re- 
. ' b~le conjicitur altitud.Mcrid. extitisfe ali- 
quanib majortm. 


26 17 3o 
I 36 O 

26 17 40 


®>uad.Az,MA 


Altitudo Meridiana TibU Bootis 
Altitudo denuo,fedin 
Az,imutho 


$S 46 20 

55 45 30 

1 50 


*JgMd.A.M.'\ 


B 
Althudo Meridiana Arciuri 

Puto tamen fuperiorem esfe certiorem. 
Altitudo Meridtana f) 


56 37 30 
56 37 45 

24 18 20 


Quad.Az,.Mi\ 


D 
Altitudo Meridiana Lancis Aufir. £; 
Altitudo Meridiana Centri £2; 
Altitudo Meridiana Limb. ]) fuper. 


21 6 O 

27 3 5 45 
18 24 


$uad.Az,.Ml 
Menf Dies 
fi.n. 


Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Martis. 


Difiantit, & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. 


Jhto 
Infirumento. . 
Maji 24 
Die J) vefp 


9 39 15 


Alntudo Reguli St accur. 
Altitudo rfi accur. 


2$ 2 
20 00 


Quad.p. Or^m 
• 
Anno r MACHINiE COELESTIS LIB. II. 229 1 
1 


A N N O M. DC. 


LX. 


\Menf.Die* 


1 emp. fecundu 
lorolog. ambul. 
Tor.Mm.Sec. 


Obfervationes 1 

Martis, Saturni & Lunae. 


Diftanti*. & AU 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


jjhio 
Inftrumento. j 


\Maji 24 
Die D 
vefp. 


9 50 30 


Diftantia cf, a Caftore H 
Rurfus 
Denuo 


17 

17 
17 


2 20 
2 35 
2 20 


Sext. M. 0. 


\ 


Altitudo cf circ. 


17 

J2>uad. p. Or. 


10 6 30 


Diftantia cf, a Lucida ColU 52. 
Eadem diftantia 


2$ 
25 


27 5o 
27 45 


* Sext. M. 0. 
Aitkudo cff, circ. 


15 


30 


Muad.p.Or. 


10 3 5 O 


Diftantia fj , a Spica tty 
Eadem difiantia 


18 
18 


17 55 

17 50 


Sext. M. 0. 
* 


10 39 


Diftantia f) , a Lucida in Collo Serpentis 
Eadem dtftantia 


25 

25 


4 
4 5 


*Sext. M. 0. 


H40 
II 8 40 
II II 30 
11 15 30 


Diftantia J) Limbi Orient.ab Artturo 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denuo 


52 
52 
$2 

52 


47 45 

48 20. 

49 25 

50 


Sext.M. 0. 

dub . 
Altitudo J) Limb.Juperions 


15 


41 


Quad. p. Or. 


II 31 15 
U 38 O 
II 41 
II 45 30 
II 48 30 


Dift. ]) Limbi Orient. a Capite Serpentarii 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denuo 
Repetita 


35 

35 
3 5 
35 
35 


29 3 5 

30 25 
30 40 
30 50 
30 35 


Sext. M. 0. 


II 50 O 
U 53 
11 54 3o 


Altitudo ]) Limbifuper. 
Altitudo Caud& Cygni 
Eadem altitudo 


16 

4<5 
46 


16 O 

34 O 
48 O 


Jpuad. p. Or. 


wHenf. Dies 
>. «. 


Temp. Jecundu 
horolocr. ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Obfervationes 

Veneris, Jovis & Martis. 


DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec, 


guo . 
Inftrumento, 

Sjuad.p. Or.j. 


IWaj* 27 
) D;'<? ^ 

vefp. 

,c 

■ 


9 -20 15 
9 23 10 


Altitudo Reguli 52 pf° corrigendo tempore 
Eadem altitudo 


28 
28 


53 O 
31 O 


9 33 O 
9 3S O 


Diftantia Q a %£ 

Eadem diflantia 


46 

46 


26 45 
26 30 


Sext. M. 0. 
* 


9 39 30 


Altitudo § accur. 


13 


52 O 


J2>uad. p. Or. 


9 45 20 


Diftantia £ , a Regulo 52 
Eadem diftantia 


36 
36 


30 30 
30 30 


Sext. M. O. 


9 49 30 


Altitudo <J> accur- 


12 


38 O 


Muad.p.Or. 


9 56 
9 59 O 


Diftantia $ , a Capeila 
Eadem diftantia 


36 
36 


49 25 

49 30 


Sext. M. 0. 
* 
Altitudo Capella . circ. 


14 


45 O 


^uad.p.Or. 


IO 1 30 


Altitudo $ circ. 


10 


15 O 


jguad. p. Or. 


10 7 20 
10 11 


Diftantia TfJLfacf 
Eadem diftantia 


12 
32 


59 45 
59 55 


Sext. M- 0. 
* 


10 12 


Altitudo cf circ. 


14 


25 O 


jguad.p. Or. 


10 16 
10 19 


Diftantia cf, a Regulo 52 
Eadem dijtantia 


23 

23 


3 50 

3 40 


Sext. M. 0. 
* 


10 20 


Altitudo cfi circ. 


13 


30 


gjsad.p.Or. ■ 


10 25 
10 26 30 


Diftantia cf, a Lucida in Collo 52 
Eadem dijlantia 


21 
23 


47 25 
47 25 


Sext. M. 0. 


10 27 30 
IO 29 30 


Altitudo efi circ. 
Altitudo % circ. 


12 

23 


30 
O 


^uad.p.Or. 
■ uk 


hpino, Mars direBns in 
I Grad, Lconis, Saturnus Retro- 
gradus ini Qr. Luna inter No- 
dum CT Limite 
SeJ>t.inprinoj>i9 Venus direBa m 
19 Gt. cancri, Mars in z Grad-, 

Sl- 


130 JOHANNIS HEVELIl ANNO M. DC. LX 


• 
Menf Dies 
ft. n. 


Temp. jecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. 


Oblervationes 

Jovis & Fixarutn. 


Diftantidt, & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 


SJHto 
Inftrumento. 


fupiter dire^ 
fius in 6 Grad. 

np. 


Maji 27 

Dte •% 

vejp. 


10 3 3 


Diftantia ^, , a Sptca Kj? 
Eadem diftantia 


44 8 50 
44 8 45l 


* Sext. M. 0. 


lO 42 


Dtftanua % , ab Arfluro 
Rurfus 
Denub 


51 25 20 
51 24 50 
51 -24 45 


Sext. M. 0. 
10 56 20 
10 58 20 


Alutudo Cauda Sl 
Eadem altttudo 


32 31 
32 18 


Jguad. p. Or. 1 1 


* 
Lanx Auftrina t^,& fuprema Frontis Ifl. 
Eadem diflanna 


18 8 35 
1 8 8 40 


Sext. M. 0. 
* 


Lanx Auftrtna £$, & medta Frontis tl\ 
Eadem dtftantia 


17 38 50 
17 38 45 


>e Sext.M. 0. 


LanxAuftnna £$,& infimaFrontis Hl 
Eadem diflamta 


18 43 50 

18 43 20 


xSext.M. 0. 
dub. 
1200 


Lanx Auftrtna tf; , & Cor m 
Rurfus 
Denub 


25 7 35 
25 8 IO 
25 7 35 


Sext.M. 0. 


Cemrum £$,& CorW. 
Rurfus 
Denub 


24 8 30 
24 7 45 

24 8 30 


Sext.M. 0. , 


Centrum s2s, & infintftro Genu Serpentarii 
Rurfus 
Denuo 


19 47 10 
19 46 35 
19 47 15 


*Sext. M. 0. 


Arclurus, & Centrum £l 
Eadem diftantia 


12 26 3 5 

32 26 40 


*Sext. M. i 
Tibia Bootis, & Centrum £z 
Eadem diftamia 


34 27 5 
34 27 5 


Sext. M. 0. 
IOO 


Ctnvulum Bootts , & Centrum l£l 
Rurfus 
Denub 


37 15 50 
37 15 35 
37 15 40 


Sext. M. 0. | 
Menf. Dies 
ft. n. 


Temp. fecundii 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


guo 
Inftrumento, , 


* 


funti 5 
Die B 
vefp. 


10 150 


Arllurus, & Lanx Auftrina ȣ3 
Rurfus 
Denuo 


36 26 25 

36 25 40 
3 6 25 40 


Sext. M. 0. ,1 


ArUurus, & fuprema Froniis Ifl. 
Eadem diftantia 


47 26 IO 
47 26 15 


Sext. M. 0. 
* 
U O O 


Arclurus, & mediain Fronte ffl. 
Rurfus 


49 4 20 
49 3 45 


Sext. M. 0. J 
* 
Denub 


49 4 15 


- 
Arflurus, & mfima in Fronte Ifl. in Refrafl. 
Rurfus 
Denub 


51 51 20 
51 50 45 
5i 50 45' 


Sext. M.O. 


Arclurus,& prxcordium tn. ' 
Eadem diftantia 


54 16 30 
54 l6 30 


Sext. M. 0. j 


Arclurus,&Corttl 
Eadem diftantia 


56 1 30 
56 I 30 


Sext. M. 0. J 


Ttbiafiniflra Bootis ,&manus Serpent. Bor. 
Rurfus 
Dennb 


40 52 15 
40 52 40 
40 52 I 5 


Sext. M. 0. 


12 O 


Ttbiafinifl. Bootis,& finiftrum Genu Serpent. 
Eadem diftantia 


49 27 
49 27 5 


Sext. M. Ojl 
* Anno MACHIN^E COELESTIS LIB. II. *3» 

A N N O M. DC. LX. 


Jldenfi Dtes 
fi. n. 


7e/»p jecundu 
borolog. ambul. 
Hor- Min Sec 


Obfervationes 

Fixarum. 


DtfiantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec, 


guo 
Inftrumento. 


funii 

Die © 

mane. 
Ttbtafinifi. Bootis,& Humertfinifiri Aufir. 
Rurfus (Serpent. 
Denub 


45 12 40 
45 13 45 
45 12 3 5 


Sext.M. O. 

* 


I OO 


Tibtafimfi. Bootts,& prtma CaudaVrfisMa- 
Rurfim (j oris 
Denuo 


39 13 50 
39 13 20 
39 13 45 


Sext. M. 0. 
* 


Merf. Dtes 
fi. n. 


Temp fecundu 
borolor. ambul. 
Hor-Min- Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DifiantU & Al~ 

Uiudines. 
Grad. Mtn. Sec. 


M30 
Inftrumento. 


^umi 6 

Die © 

vefp. 


IO O O 


Manus fimft. Serpentariifiuper. & Spica Ity 
Eadetn dtftantia 


42 3 3 20 
42 3 3 15 


Sext.M. 0. 
StmftraTtbiaBootts, & manus fintftra Ser- 
Eadem diftantia (pent. fuper. 


40 32 40 
40 32 40 


Sext. M. O. 


II O 


Cauda Cygni, & Hum. dext.fuper. Serpent. 
Eadem diftantia 


56 9 20 

56 9 20 


Sext. M. 0. 
Pecius Cygnt, & Hum.fintfi.Aufir.Serpent. 
Rnrfus 
Denub 


54 42 10 
54 41 50 
54 42 10 


Sext.M. 0. 
Pettus Cygni,& Hum. dext. Aufir. Serpent. 
Eadem dijlantia 


51 12 1 p 
51 12 10 


Sext. M. 0. 
Inancone aUAufir. Cygm, & Hum.dext. 
Boreal. Serpentarii 


51 29 20 . 
51 29 25 


* Sext. M. 
Cauda AqutU , & Cauda Cygni 
Rurfus 
Denub 


37 23 45 
37 23 3 5 
37 23 45 


Sext. M. 0. 


12 O O 


Cauda AqutU , & Pectus Cygm 
Eadem difiantia 
Rurfius 
Denub 


31 17 15 
31 17 40 

31 17 O 
31 17 20 


* Sext. M. 0. 
Cauda AqmU,& inanconeaU Aufir. Cygnt 
Eadem dtfiantia 
Rurjus 
Denub 


30 21 25 

30 21 40 
30 22 io 
30 21 35 


Sext. M. 0. 

* 
Dextrum Brachtftm Antinot, & i n ancone 
aU Aufir.Cygm 
Rurfus 
Denub 


36 6 35 
36 7 10 
36 6 5 
36 6 10 


Stxt.M. O. 
* 


IOO 


Dextrum Brachium Anttnoi , & Extrema 
aU Cjgni Auflr. 


37 IO jQ 
37 IO 45 


* Sext. M. 0. 


\4enfi Dies 

P ., 


Temp. Jecundu 
borotog. ambul. 
Hor Mm Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DiftanttA & Al- 

tttudines. 
Grad. Min. . Sec. 


Mjto 

Infirumento. 


mii 8 
Die cr 7 

1 f f/^. 


IO O 


Pettus Cygni, & Tergum Hercults 
Rurfius 
Denub 


44 47 3 5 
44 47 10 
44 47 40 


* Sext. M. 0. 

* Sext. M.O, 
Inanconefuper.aUCygni,& Tergu Hercuhs 
Rurfius 
Denub 


37 50 40 
37 51 
37 50 35 
Luada Coromt, &tn anconejuper. aU Cygni 
Eadem diftantia 


32 28 35 
52 28 40 


* Sext. M. 0. 


HOO 

| 


Humerus AquiU,& infintfiroGenu Serpent. 
Eadem difiantta 


51 3 3 30 
51 33 25 


Sext. M. 0. 
* 


Mh& % 


2 3 * JOHANNIS HEVELII 


ANNO M. DC. LX. Menf Dies 
ft. ».- Temp. fecundu 
borolog. ambul 
Hor.Min. Sec. funii { 

Die cft 

vefp. Menf. Dies 
ft. n. Temp fecundii 
horoloo. ambul. 

o 

Hor-Min. Sec funii 9 
Die $ 

vefp. Qbfervationes Fixarum. HumerusAquiU,& m ftniftr- mann fuperior 
Rurfus ( Serpentarii 

Denub Lucida A quiU ,& penultima Caud&Serpem 

Eadem diftantia 
H& pofteriores Obfervationes minus funt cer 

t&+ ob crepufculum. 10 II 12 Humerus AquiU,& mdextrofoem. Serpent 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub Cauda Aquil&,&' manus fmift.fuper-Serpent 
Eadem diftantia Cauda AqniU,& Hum.de xt. fuper. Serpent. 
Rurfus 
Denub CaudaAquiU,& Hum.finift. inferSerpent 
Sed circiter tantum. Lucida AqmU, & in manu dext. infer- Serpei 
Eadem diflantia Obfervationes 

Fixarum. DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. Cingulum Bootis,& Informis fub CaudaVr- 
Eadem diftantia (faMajoris Smiftra Tibia Bootis,& inLatereVrf& Maj 
Eadem diftantia Smiftra Tibta Bootis,&in VentreVrf&Maj. 
Eadem diftantia Smiftra Tibia Bootts } & inCoxa Vrf& Maj 
Rurfus 
Denub Siniftra Tibia Bootis,&in Tergo Vrftt, Maj 
Rurfus 
Denub Smiftra Tibia Bootis,& Informisfub Cauda 
Rurfus ( Vrfd Majoris 

Denub Humerus ftmft. Bootis,& in Dorfo Vrf& 
Rurfus (Majoris 

Denub Humftnift. Bootis,& inCoxa Vrf&Majoris 
Eadem diftantia Hum.fmift. Bootis. & frima Caud& Vrf& 
Rurfus (Majoris 

Denub Humerus finift- Bootis, & media Caud<tVrf& 
Eadem diftantia . ( Majoris Humerusfinift. Bootis,& ultimaCaud<tVrf& 
Eadem diftantia Majoris DiftantU& Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 54 $7 55 
54 38 15 
54 38 o 46 43 20 

4<5 42 3 5 

4<5 43 50 

46 43 15 44 58 25 
44 58 30 21 28 50 

21 29 20 
21 28 50 31 32 25 3 3 25 15 
33 25 15 25 
2$ 3 
35 guo 
Inftrumento. Sext. M. 0. * Sext. M. Oi *Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M.O. * Sext. M. 0. gup 

I nftrumento. 25 
25 23 
23 20 
25 WSext.M. 52 
52 31 
31 40 
40 Sext. M. 0. 49 

49 44 
44 55 

50 tSext. M. 42 
42 
42, 15 
H 
15 30 
45 
35 Sext. M. 0. 42 
42 
42 46 
46 
46 35 
20 
25 23 
23 
23 37 
37 
37 15 
5 

o 29 
29 
29 35 

10 
35 30 
30 57 

57 40 
45 24 3 10 
24 3 35 
24 3 10 20 
20 14 
14 20 

20 13 

13 37 
37 20 
15 Humerus dext. Bootis. & ultima Caud<eVr-\ 22 49 
Eadem diftantia (f<t Majoris] 22 49 10 
IO Sext.M. 0. Sext. M.O. 


Sext. M. 0. *Sext. M. 0, Sext.M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Annii 


MACHIN^ COELESTIS LIB. II. 2 3 3 A N"N O \Menf Dies Temp. fecundit 
ft. n. horolog. ambul 
Hor.Min. Sec. . DC. LX. yftunii 9 

vefp. \Menf Dies 
ft. n Temp fecundu 
horolog. ambul. 
Hor-Mtn. Sec YUnii l I 
Die 2 

•vefp. Humerus dext. Bootis. & medta Cauda Vr- 
Eadem diflantia (f<eMajoris Q ' oHum.dext. Bootts. & prima Caud* Vrf& 
Rurfus (Majons 

Denub 10 30 II Obfervationes 

Fixarum. Obfervationes 

Fixarum. Humerus dext. Cephei,& in anconeinfer. aU 
Rurfus (Cygn, 

Denub Humerus dext. Cephn, & m ancone fuper : a- 
Eadem diftantia ( U Cjom CtngulU Cephei, & m anconefuper. aU Cygr 
Eadem diftantia Ctngulum Cephei, & Roftrum Cygni 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub 'enf Dies 
ft.n. mi 
He 
vefp, 12 IZ Cmgulum Cephei, & Cauda Cygm 
Eadem dtftantia Ctngulum Cepbet, & Fettus Cjgni 
Rurfus 
Denub DtftantiA & sll- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 29 4 2 o Sext. M. 0. 
29 4 15 33 
33 
33 13 
14 
14 45 
5 
o 5«;, M. 0. DtftantU & Al- 

tttudmes. 
Grad. Min. Sec. 29 

29 

29 6 
5 

6 25 
50 
30 22 
21 O 

59 o 
55 28 

2$ 45 
45 
45 
45 J. L 

42 

42 
42 
42 20 

20 30 

50 

5 

25 25 
25 56 
56 25 

30 Cingulum Cephet, & in ancone aU Auftrim 
Rurfus (Cygni 

Denub Luctda CathedrA Casfope<t , & in anconeaU 
Bored. Cygni Schedir Casfop. & in ancone aU Bor. Cygnt 
Rurfus 
Denuo Schedir Casfiop. & Extrema aU Auftr. Cy- 
Rurfus ( gm 

Denub Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. IO 30 Stniflrum Genu C^sfwp. &inanconeaUBor. 
Eadem dtftantia (Cyg: 31 
'31 
31 

37 
37 
37 29 
29 
29 

3 
3 

3 40 
15 
10 

5 

25 

5 J^uo 
Inftrumento. guo 

Infrumento. Sext. M. 0. *Sext. M,0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M. 0. 40 

40 53 
53 40 
40 Sext. M. 0. 45 

45 
45 Luctda Cathed. Cas ftop.gr Extrema aUAu- 
Eadem diftantia (ftrin. Cygm 

Rurfus 
Denub Obfervationes 

Fixarum. Humerus dexter Cephei, & in Latere Vrft 
Rurfus (Majorts 

Denub Humerus dext. Cephei,& prtmaCaud* Vrft 
Eadem diftantia (Majoris 

Rurfus 
Denub Gg 49 
49 38 
37 

J7_ 

50 

50 35 
45 
50 40 
35 41 
41 
41 
41 18 
17 
18 
18 35 
45 

o 
o Sext. M. 0. Sext.M. O. Sext. M.O. 44 
44 
44 26 

26 
26 30 

o 
25 Sext. M. O. DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Mtn. Sec. 54 
54 
54 50 

o 

50 54 
54 
54 
54 17 
16 
16 
\6 10 
45 
15 

50 Sext.M. 0. Jguo 
Inftrumento. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Anno 


*34 
JOHANNIS HEVELII 


A N N O M. DC. LX. | 
Menf. Dtes 
ft. n. 


Temp. fecundii 
borolog. ambui. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes \ Di ^ u .. & Al - 

1 tttuatnes. 
Fixarum. \Grad. Min. Sec. 


Jfyto 
Inftrumento. 


* 


funn 1 2 

Die B 

vefp. 


11 O o 


Httmerus dext. Cepbei,& media Caud&Vrfe 
Rnrfus (Majoris 
Denuo 


53 7 50 
5 3 7 
53 7 55 


*Sext. M. Ol 


Httmcrus dext. Cephei, & ultima Cauda V rf* 
Rurfus (Majoris 
Denuo 


56 7 O 
56 7 30 
56 7 


Sext.M. 0. j 


Cingulum Cepbei,& in Ventre Vrf&Majoris 
Eadem diflantia 


51 56 40 
51 56 35 


Sext. M.O. 
* 


Cingulum Cephei,& tnLatere Vrfa Majorts 
Eadem diftantia 


46 37 15 
46 37 15 


Sext. M. O. 


• 


12 O O 


Cingulum Cepbet, & in Coxa VrJ* Majoris 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denuo 


53 1 25 
5 3 O 25 
53 2 io' 
53 I 15 


Sext. M. 0. 
* 


Cingnlum Cephei } & in Tergo Vrfa Majoris 
Eadem diftantia 


4S 59 
48 59 


Sext. M. 0. 


Cingulum Cepbei,&prtma Caud&Vrf&Ma- 
Eadem diftantia ( joris 


48 17 5 

48 17 5 


Sext. M. 0. 


\ 
CingulumCephei,& medta Caud&VrJ&Ma- 
Rurfus (joris 
Denuo 


47 42 40 
47 42 IO 
47 42 40 


Sext. M. 0. 
I O 


Cingulum Cepbei , & ultima Caudt Vrf& 
Rurfus (Majoris 
Denuo 


51 28 50 
51 2$ is 
51 28 45 


Sext. M. 0. , 
* 
Menf. Dies 
ft. n. 


Temp.fecundu 
boroloq-. ambul. 
Hor.Min.Sec 


Obfervationes 

Jovis,Martis, Saturni & Fixarum. 


Dtftantu & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


guo 

Inflrumento.i 
funii 16 

Die 5 

veff. 


9 55 o 


Altitudo ArEiuri 


51 52 O 


Quad. p. Or. 


f ufiter direBus 
in 8 Grad. 


lO 3 40 


Dtftamia % , a Spica up 
Eadem diftantia 


42 4 30 
42 4 25 


Sext. M. 0. 1 
* 


M, 
Altitudo 2£ circ. 
Altitudo Spica H]> circit. 


.15 O 

18 O 


Jlhtad.p. OrJ 

• 
10 20 


Dtftantia "%. , ab Arfiuro 
Eadem diftantia 


49 49 50 
49 49 50 


Sext. M.O.i 


Altitudo 2£ eirc. 


13 00 


®htad. p. Or. 
10 33 


Diftantia q? a %, 
Eadem diftantia 


23 17 15 
23 17 15 


Sext. M. 0. 


Altitudo cf> circ. 


500 


S^uad.p. Or. 
10 46 


Diftantia cf, <* Tergo Sl 


25 50 40 


Sext.M. 0. 


14 Grad.Letnis. 
Altitudo cff circ. 


4 O O 


SPuad.p. Or,j 


Saturms Retro- 
gradns iny Gr. 

m.. 


10 57 40 


Diftantia f) ,*Boreal.in manufinift.Serpent. 
Rurfus 
Denuo 


26 5 50 
26 5 30 
26 5 55 


H-Sext. M.CI 


Altitudo ft circ. 


18 O O 


.Quad.p. 0r« 
11 14 O 


Dtftantta ]? , ab Arliuro 
Eadem diftantia 


32 16 25 
32 16 25 


Sext. M. 0. 
11 19 40 


Ahitudo ArBuri 


42 50 O 


Qyad p. 0r.& 


InftexurA Lateris Casftop. & in Latere Vr- 
1 Rurfus (f&Majoris 
Denuo 


55 37 45 
55 37 35 
55 37 45 


S "" M '°\ 
' 
Anc MACHINyE COELESTIS LIB. II. *3S A N N O M. DC. LX. \Menf. Dies Temp. fecundu 
borolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. funii 17 

Die % 

vefp. U: Siniftrum Genu Casfiopes,,& in Latere Vrfie 
Eadem diftantia (Majoris Dexter Hum. Cepb.& Hum. VrfrMinoris 
Eadem diftantia Obfervationes 

Fixarum. Diftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. DexterHumer. Cepbei, & PettusVrf.Min. 
Eadem diftantia Cingulum Cepbei,&Humerus VrfaMmeris 
Eadem diftantia 54 
54 S9 
59 35 
40 Sext. M.O. 32 

32 59 
59 32 20 
32 20 o 
o 

35 
30 Sext, M. 0. Sext. M. 0. 26 
26 50 
50 45 

40 Cingulum Cephei,& Petlus Vrfa Minoris 
Eadem diftantia Sinifter Pes Cepbei, & ulttma Caudat, Vrfie 
Eadem diftantia (Majoris Sinifter Pes Cepbei, & media Caud* Vrft 
Rurfus (Majons 

Denub Sinifter Pes Cepbei, & prima Cauda Vrfe 
Majoris 26 
26 48 

48 35 

40 51 
51 3o 30 
30 25 46 27 
46 26 
4<5 26 O 
50 
55 45 SS 30 ^uo 
lnftrumento. Sext. M. 0. * Sext. M. 0, Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M. 0, Occultatio Spicse Virginis 

oJfnno 1660, die fovis 17 funii vejperi obfervata. Temp. fecundu 
horolog. ambul 
Hor.Min.Sec. 9 51 
9 5<5 

-*o o 10 

15 

O Altitudo Arfiuri 
Altkudo Spic& np 
Altitudo Marg. D fuperioris 12 

20 

23 Diftantia Spic& flj>, a confinio luminis & umbra paulo 

minor Diamet. 5) 
Diftantia J) Limbi Occid. a Boreali in finiftra manu 

Serpentarii O 26 : 29 
31 30 
20 - O 33 
37 
42 35 
20 
20 45 51 53 

54 

32 
34 

39 20 Obfervationes DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec Diftamia Spica , a confinio Lucis & Vmbra , dtquale. 
diftantU inter Jnf. Cretam & Lacum niarum Ma- 
jorem. Diftantia D , a Boreal. in finift .manuSerpentani 
Diftantia Spiax, a }) , major diftantia inter M. zAltnam 
& Sinai. Altitudo Artluri 
Altitudo Marginis Lun&fuperioris 
Diftantia Spics a confinio Lucis & Vmhrs. , Aqualis 
diftant. M. tAztm & Inf. Cyanea Diftantia Spica HJ», a confinio Lucis & Vmbr&, <zqualis 

diftant.M. i/£tn&, & Lacus nigri Majoris 
Nondum obteUa erat Spica flj> Diftantia Spiat, a confinio Lucis & Vmbra , minor di- 

ftant. Creu &*AE.tnt 
Okegebatur Spica ftj> , a Lum circa parte fc. obfcuram Altitudo Artturi 
S7\Nondum videbatur Spica ttp 
iO\Adbuc poftLunam latebatSpica Tempus corre- 

tlum, 

Hor. Min. Sec 52 
18 
18 O 25 O 

43 18 45 
43 i<5 35 18 43 12 55 
O 26 O 47 5 o 

14 o o 

O II o o 10 
9 53 IO 

9 S9 29 

10 2 15 

10 14 

IO 22 

IO 25 IO 28 IO 31 30 

10 33 30 10 36 IO 
10 39 30 

iO 44 20 10 53 20 SS 
10 56 Ggz 13« JOHANNIS HEVELII TempfechoroL 
ambui. correti. 
Hor-Min. Sec. A N N O M. DC. LX. ; 

admmadvertencta. 

Poftmodum nubes Lunam coelumq; tegebant , ut nihil ampliusdeexitu,! 
Spicae deprehendere potuerimus. 

Linea Stellae itineraria tranfnt lupra M. Baronium , Liguflinum, Inful.j 
Macr. per Sinum Cercinitem Montesqj Riphaeos,&c. : cum Calculus plane a- 
liam indicaverit viam. 

Confinium vero Lucis & Umbrse incedebat prope Infulam Erroris, Sardi- 
niam, Hieram,ad radices Occid. Montis iEtna?,per Inf.Strophades Inf Letoam 
& M. Didymum,Montemcjue Lion. 

Occultatio fupremse in fronte Scorpii 

(t/fnno i66Q> die Solih 20 furiu vefperi obfervata. 12 9 15 9 25 Difi. aqualis diftantU zAltn& & Inf. Besbict. circ. 
Eodem tempore Linea retla incedebat per Stellam , 

M. Tancon.M. Horminium & Infulam Corficam; 

item alia refiaper Steliam, M. Faropamifum , M. 

Sinat & M. Eoum 34 
41 9 

10 52 
II IO 20 10 21 10 
10 
10 
10 -y 

31 
33 
35 o 

o 

26 

30 10 

10 

10 36 
44 
46 
49 o 

30 
30 

o 10 

II 57 
21 Qbfervationes. fam exiverat Stella , dtftabatq; amargine D Occid. 
ad Latitudinem Ponti Euxini, vel diftantia erat 
AqualiidiftantU inter ^Etna & Inf. Corfica. circ. M. Porphjrites, M. zs£tna & Stella j itemM.Troi- 

cus, Sinai & Siella in refta Linea 
DifiantiaStelUamargine ]) Occid.aqualis difiantU 

M. Porphjritis & *Aitn&. circ Diftantia ttqualis diftantU ts£tn& & ApolonU ci 
Diftantia aqualis diftantU inter zAZtnam & Stnai 
Eodemtempore Stetla,M.fuperior Mofchi& Sinai in 
Linea recta videbantur. Dift. £qualis dift. inter M. Sinai & Inf.Corfica. circ. 
Diftantia StelU a confinio Lucis & Vmbr& &qualis a- 

perturdiTubi Majoris extitit. 
Difiantia StelU a Porphyrite, aqualis apertura Tubi. Porphyriies,Casfpia, & Stellain recla Linea circiter. Difiamiamarginis D Occid. aCapite Serpentarii 
Eadem difiamia 
Iterum 
Rurfus Diftantia StelU abtAitna <tqualis,apertur<t TubiMaj. 
Diftantia Artturi, a Limbo J) Occid. J) 

Rurfus 

Denuo DifiantiaSielU ab Horminio&qualis aperiura Tubi 
Difiantia StelU ab Occidentah margine J) ttqualis a- 
pertur<& Tubi Majoris. DifiantU 
& Altitudines. 
Gr. Min. Sec. O II 
O 13 16 38 
38 
38 

3% 

vet3S 52 

52 

52 
51 
51 35 
35 

lo 

20 

30 47 4 2 30 
47 43 20 
47 44 2Q Animadverfiones. De h&c Occultatione, etiamfi 
ccelum uudique extiterit fudum, 
nec initium nec iinem confpexi- 
raus j fiquidem hora 9 12 cum 
primum obfervare Luna incepe- 
rimus,Steila illa jam emerferat,di- 
ftabatq; a margine ]) Occident. 
occafum versus 4' circ. Interim 
camen clare deprehendimus hancj 
Stellam te&am fuisfe ~k fexta cir-i 
citer partediametriLunaris infe-: 
rioris. Via Stelias hujus, quantuml 
conjicere licuittranfut pcr M.Eo-i 
um,Sinai & Paropamifum. 

Caiculus Rudolphinus indkat. 
H.M.Sec, 
Temp. vifa ef 
Initium Occultationis 
Finem 
Occafum 
Arcum inter centra 

Exquibus coiiigereeft exiturr 
hujus Stellae longe citiijs incidisft 
fere ad 2 j'j & per confequens fi. 
ne omui dubio etiam initium,qua^ 
quam hoc in noftro Horizont* 
haud obfervari potuit : cum ant( 
Solis occafum id acciderit. •{•3 
59 56 

23 

29 29 

30 C 

6 38 Menf Dies 
fi. n. funii 2< 
Die © 

vefp. Temp. fecundfi 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. Obiervationes Fixarum. II 30 o, Lucida AquiU , & Caput Serpentarii 
Eadem diftantia ICauda Cygni, & Caput Serpentarii 
Rurfm 
Denuo Difiantu & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 4«" 

Infirumento. i 3 3 31 40 
3 3 31 35 Sext. M. O. 51 

51 12 
12 
12 50 \Sext. M. 0§ 

50 l 

50 

Anni MACHINA COELESTIS LIB. II. 237 A N'N O M, DC. LX. Mcnfi Dics\Temp. fecundu 

fi. n. \horolog.ambul. 

\Hor.Min.Sec. funii 27 
Die © 

vefp. Menf Dtes 
fi.n. 10 58 50 
10 59 13 11 12 II 9 40 II 16 20 n 30 10 II 32 50 II 
II 40 
43 I 
28 11 45 30 U Obfervationes 

Saturni & Fixarum. Ahitudo ArBuri 

Eadem ahitudo Altitudo Jj Diftantia f=f , ab Artturo 
Eadem diftantia Altitudo f} circ, Diftantia fj , a Borealifeu fuperiori infini- 
ftra manu Serpentarii Ahitudo fj Diftantia Jq ,afuperioriinfimfira'manu Ser- 
Eadem diftantia • (pentarii Ahitudo I? Roftrum Cygni, & Humerus dext. Hermlis 
Eadem diftantia 30 Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
H0r.M1n.Sec. fulii 410 

Die 
^efp. 1 1 Menf. Dies 
ft.n. fulii ZZ 
Pie-%. 

vefp. Temp. fecuridu 
horolo<r. ambul. 
Hor.Min.Sec 

3 5 30 InamoneaUAufir Cygni i & CaputHercnlis 
Rurfus 
Denuo InanconeaUAufir.Cygni,&TerguHerculis 
Rurfus 
Denub Inancone aU Attfl.Cygni,&Humerusfinifi. 
Rurfm {Herculis 

Denuo 34 
37 44 

45 30 

10 9 46 9 51 3 10 
10 o 
56 10 

10 19 

23 30 
5 ro 
ic 
10 28 

32 
35 14 
15 

30 Roftmm Cygni, & Humerus fmifi.Hercults 
Rurfus 
Denuo DifiantU & ^il. 

titudines. ' 
Grad. Min. Sec, 39 25 
39 14 13 14 32 

32 9 45 
9 40 II 42 26 19 50 9 42 Z6 
Z6 19 

48 5 
45 8 30 

I6~ 
16 41 
41 30 
30 
30 27 
27 5 
15 

10 Roftrum Cygni, & Tcrgum Herculis 
Rttrfrn 
Denuo (Jbfervationes 

Fixarum. Obfervationes 

Saturni & Lunae. Ahitudo ArcJuri 

Eadem ahitudo Diftantia J? , ab Artturo 
Eadem diftantia Ahitudo J? 36 
36 
36 40 3 5 
40 25 
4° 3o DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. Jguo 
Inftrumento. guad.p.Or. Quad. p. r . Sext. M. 0. Mjtad.p. Or. Sext.M. 0. J2>uad. p. Or. Sext. M. O. Ghtad. p. Or. H-Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext, M. 0. 51 22 
51 22 
51 22 SS 
40 
55 50 
50 
50 40 
41 
41 40 
30 
3S Sext.M. 0. 46 
46 
46 20 
20 
20 20 
25 
15 *Sext. M. 0. DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 36 

35 2 

47 32 
32 17 
17 3S 
10 Diftantia f),ab ArbJuro Difiantia I? , a fuperiori in rnanu Jinifira 
Eadem difiantia (Serpentarii Ahitudo f) Difi. 5) Limbi Orient. 4 Capite Serpentarii 
Eadem difiantia Ahitudo J) Limb.fuperioris Difi. J) Limbi Orient. a Capite Serpentarii 
Rurfus 
Denuo IO 30 32 17 26 
26 IS 

17 5 

35 7 30 55 
55 12L. 
55 
55 
55 44 

_47_ 
30 3Sd 
o 

o 49 4° 

50 40 

51 40 guo 

Infirmnento. Sext. M. O. Infirumenio. Quad.p. Or. Sext. M. §>uad. p. Or. Sext. M- 0. StxttM. @ttad. p. Or. ub.Sext.M. 0. Gg '.p.Or. Sext. M. O. An«o Saturnus Retro* 
gradus ad ftatio- 
nem tcndens, in 
7Grad. X(i. Saturnus rurfns 
direilus in 7 Gr. 
Scorpii hfta!to~ 
nerecens. Luna in rxaxi- 
mi Latitud.Bo- 
rcali c ^qua- 
rio . 


*38 JOHANNIS HEVELII .!> A N N O M. DC. LX. Menf, DiesYTtmp. fecundu 
fi. ». worolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 
Lun* In^qua- 
rio circa Limi- 
ttmBor. Menf. Dies 
ft.n. 10 

IO 
10 
10 47 
50 

52 

ss c 

3 

30 

24 Diftantia X> Limbi Orient. ab Ore Pegafi 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub H „ 
II 58 
I 33 
34 II 
II 4 
6 5? 

3 Obfervationcs. 

Lunae & Fixarum. Diftantia & Al- 

timdines. 
Grad. Min. Sec. Altitudo 2) Limbi fuperioris circ. Dtftantia X> LimbiOrtem. ab O r e Pegaft 
Eadem diftantia Altitudo Arttnri 

Eadem altitudo SjiO 

Inftrumento, 26 
26 
26 
26 30 dub.Sext.M.O. 
30 
40 
o 19 30 <%uad. p. Or. 26 
26 O 
45 Sext. M. O. Dtxtrum Genu Casfiopea , &in Latere Vr- 
f& Majoris 
Denuo Dextrum Genu Casfiopea, & in Ventre Vr- 
fa Majoris 
Eadem diftantia Fulgens Latus^Perfei, &>in Latere Vrf*. 
Majoris Siniftra Scapula Andromedg,,& LucidaCa- 
tbedra Casfiopeja 
Denub Temp. fecundii 
horolog.ambul. 
\Hor.Min. Sec fulii 
Die § 

vcfp. 21 lO 
IO IO 

ro 

io 

10 10 
10 

II 
II 
II Menf. Dies 
ft.n. fulii 3< 
Die $ 
vefp. 26 

28 12 

49 Altitudo Arcluri 

Eadem altitudo 3 5 ioDift. X> LimbiOrtent. a Lucida AqutU 

38 20 Eadem diftantia 

40 30 Rurfus 

42 30 Denub 54 34 D'ft- I> Litnbi Orient. a Capite Andromed& 

$7 14 Eadem diftantia 

3 8 lterum 

4 37 Rurfus 
6 II Denub II 7 50 20 
2S 
27 
29 34 
30 

54 

sy II 30 45 11 
li 33 47 
35 29 Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. MinSec. 9 30 Obiervationes 

Lunae. 23 

22 7 
S7 ®>nad.p. Or. 50 


33 


20 


Sext. M. 0. 


50 


33 


45 
50 


33 


20 

55 
55 
55 26 

26 
26 30 
20 
25 $6 


57 


20 


S6 


57 


25 


28 


42 


20 


2« 


42 


SO 


28 


42 


20 Diftantim, & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. Sext. M. O. *Sext. M.O. Sext. M. O. £ho 
Jnftmmento. Altitudo J) Limbi fuperioris Altitudo J) Limbi Orientalis Diftantia J) Limbi Orient. a Scheat Pegafi 
Eadem diftamia 
Rurfus 
Denub Altitudo 5) LimbiOrientalis Altitudo Lucida Corona 
Eadem altitudo Obfervationes 

Fixarum. Extrema verfusOrientempracedens Sagitta 
& inanconeala inferioris Cygni IO Mediarum Sagitta inferior, & in anconeaU 
inferioris Cygni 
Eadem diftantia 29 
29 35 

35 
35 
35 36 

30 
32 
33 
34 JZuad.p. Ou 40 
o 

40 
25 Sext.M. O. 16 45 ghtad. p. Or. 49 
49 
49 
49 
49 47 
46 
43 
42 

42 20 

o 

45 

45 

o Sext.M. O. 19 40 
40 
40 
40 16 
15 
15 

15 50 
35 
3S 

30- 20 45 36 SS O 
36 41 O Diftantia & Al 

titndines. 
Grad. Min. Sec 17 S2 45 
17 52 40 20 
20 
20 13 
12 
13 20 
40 
15 Quad.p. Or. Sext.M.O. ®)uad.p. Or. ^uad. p. Or, Inftrumento. Sext.M. O. Sext.M. O. 
Anno ' 

MACHINi£ COELESTIS 


LIB, II. 


*39 


! A N N O M. DC. LX. 


\\Menfi Di.es 
ft. n. 


Temp. fecundii 
horolog. ambul. 
Hor-Min. Sec. 


Obferyationes \ D ^ ntt f. & AL 

' tttudines. 
Fixarum - \Grad.Mtn. Sec. 


Inftrumento. 


Wttlii 30 
1 Die 2 
vefp. 
Duarum verfus Occidentemin Sagitta Au- 
ftralior,& in ancone aU inferior. Cygni 


21 53 20 
21 53 25 


* Sext. M, 0. 
Duarum verfus Occidentem in Sagitta fupe- 
rior, & in ancone aU inferioris Cjgni 
Eadem diftantia 


21 42 30 
21 42 20 
21 42 20 


Sext.M. O. 


Medtarum in Sagittafuperior , & in ancone 
aU inferioris Cjgni 


19 31 
19 31 


Sext. M. 0. 


\ 
Orientalium in Sagitta fequens , & in ancone 
aU Auftr. Cygni 5 magnitud. 


16 19 35 
16 39 35 


Sext. M. 0. 


HOO 


Dextrum Brachtum Antinoi , & Humerus 
Eadem diftantia ( fwifterSZ 


32 40 25 

32 40 30 


*Sext.M.O. 
In Pettore Antinoi,& Humerus fwifterlV* 
Eadem dtftantia 
Rurjus 
Denuo 


25 36 45 

25 36 20 
25 36 35 
25 36 -35 


Sext.M. 0. 
Manus fmiftra Antinoi,& Hum.finift. z*z 
Eadem diftantia 


20 35 15 

20 3 5 20 


Sext. M. 0. 
Pes Antinoidext. & Humerusftnifter i%3 
\ Eadem diftantia 


36 II 15 

36 11 20 


* Sext. M. 0. 
Pedempr&cedens Antinei, & Hum.finift.tZZ 
Eadem diftantia 


37 .16 45 
37 16 45 


Sext. M. O. 
Latusdext, Antinoi, & Humerusfinift. ;£t 
Eadem diftanrta 


28 58 35 

2S 58 40 


* Sext. M. 0. 


12 O 


Genu Antinoi, & Humerus fintfi. «S 
Rurfus 
Denub 


28 3 3 40 
28 33 
28 3 3 


Sext. M. 0. 
In Extremitate aU Auftr.AqutU,\magnit. 
& Humerus finift. V& 


40 55 35 
40 55 25 


Sext. M. 0. 
* 
SubBrachio dextro Antinot informis, 5 magn. 
& Humerus fimftertvs 


31 47 10 
3 1 47 5 


Sext. M. 0. 

* 
Sub Brachio dextro Antinoi informis , & Os 
Eadem diftantia (P e g a fi 


3 5 ,33 10 
3 5 3 3 IO 


Sext. M. O. 
In Extremitate aU Auftr. AqutU , & Os 
Eadem diftantia (Pegafi 


46 26 45 
46 26 45 


Sext. M. 0. 


l ulii 3 1 

Die p 

mane. 

1 


IOO 


Cauda AquiUpr&cedens , & Humerusfini- 
Rurfus (fter 3Z 
Denub 


42 55 45 

42 5 5 
42 55 50 


Sext.M. 0. 
Informis ante Cauda AquiU inferior,&Hu- 
Rurfm ( merus fwtfter zzz 
Denub 


47 
47 30 
47 


Sext. M.. 0. 
Informwm ante Caudam AqutU fuperior,,& 
Rurfus (Humerusfimft. «£3 
Denub 


48 24 
48 23 
48 24 5 


X Sext. M. 0. 
Caudam AquiU pr&cedens,& Os Pegafi 
Rurfus 
Denub 


40 27 30 
40 27 10 
40 27 3 5 


* Sext. M. 0. 


200 


Informiumante CaudaAqutU inferior,&Os 
Rurfm ( Pegafi 
Denub 


43 40 30 
43 39 45 
43 40 35 


*Sext. M. 0. 
Informium ante Caudam AqutUfuperior,& 
Eadem diftantia (Os Pegafi 


4+ 13 15 
44 13 15 


Sext. M. 0. 


2 30 


Superior Lucida Lyr<z feq.& LucidaAquiU 
Rurfm 
Denub 


34 9 45 
34 8 50 
34 9 ,4° 


Sext. M. 0. 
* IH IH 
IH 
IH 
IH Anno 14° JOHANNIS HEVELII Menf. Dks 
ft. n. IH 
IH IH 
IH ANNO M. DC. LX. Temp. fecundu 
horolog. ambtil, 
Hor.Min.Sec, Augufti 2 

Die D 

ve/p. Menf Dies 
ft. n. Augufti 4 
Die £ 

vefp. 9 30 Siniftra manus Antinoi , & Extrema al& 
Auftrina Cygni, 
Rurfus 
Denuo InpetloreAntinoi, &Extrema aU Auftnn& 
Eadem dtftantia (Cyoni Latus dextmAntinoi,&Extrema aUAuftr. 
Rurfus ( Cygm 

Denuo n 30 Temp. fecundu 
boroloiT. ambul. 
Hor.Min Sec Oblcrvatidnes 

Fixarum. DtftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec Parva Lucidam AqutUfequens, 5 magnitud. 
& Os Pegaft Parva fupra Lucidam AquiU,& Os Pegaf 
Eadem diftamia ParvafupraHumerumAquiUpr&cedens,& 
Eadem diftantia ( OsPeaafi Inala Auflr. AquiU pr&cedens,& OsPegaf 
Rurfus 
Denuo Inala Auftr. AquiU jequens,& Os Pegaft 
Eadem diftantia Caput AquiU,feu potius Collu, & Os Pegaf Duaru m Ortentaltumfeq. m Sagitta, 5 vel 
6 magnitud. &0s Peaafi Extrema verjus Orientem m Sagitta pr&ced. 
&OsPegafi 9 30 IO II Obfervationes 

Fixarum. 34 21 20 

34 21 40 

34 21 o 

34 21 35 34 54 45 
34 54 45 38 $6 

38 57 
38 57 10 

5 
o 2-7 

2.7 II 
II 30 
30 27 52 25 

27 52 15 29 


56 


40 


29 


56 


30 


32 


15 


50 


32 


H 


IO 


32 


15 


55 guo 
Inftrttmento. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. 
x Sext. M. O. * Sext.M. O. 
dub. 31 17 

31 17 15 
IO 24 50 25 57 20 
25 57 25 Sext. M. O. * Sext. M. O. H-Sext. M. O. 27 13 
27 13 10 

io Collum AquiU, & Caput Serpentarii 
Rurfius 
Denuo Collum AquiU , & Caput Herculis 
Eadem diftantia CollumAquiU,&in dextro Humero Serpen- 
tarii Borealior Collum AqmU, & Tergum Hercults 
Eadem diflantia Collum AquiU,&Humerus finifterHerculis 
Eadem diftantia Collum AquiU,& Humerus dexterHerculis 
Rurfus 
Denuo Collum AquiU , & Genu dextrum Pegafi 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denuo Collum AquiU , & Scheat Pegafi 
Rurfus 
Denuo Collum AquiU , & Lucida Colli Pegafi 
Rurfus 
Denuo DiftantU & Al 

titudines. 
Grad. Min. Sec 35 
35 
35 25 
10 
30 40 14 55 
40 14 50 Sext. M. O. 32 51 30 
32 51 30 Sext. M. O. 51 38 45 
51 38 45 42 


30 

Sext. 


M. 


0. 


42 


30 51 


43 


40^ 


ub. Sext.M.O 


51 


42 


20 
51 


42 


20 

45 56 50 

45 56 30 

45 57 15 

45 56 50 Sext. M. O. j£uo 
Inftrumento. ■k Stxt. M. O Sext. M. O. Sext. M. O. 49 2S 45 
49 21 20 
49 28 50 41 16 20 
41 16 o 
41 16 25 xSext.M.O. xSext. M. 0, Anno MACHIN^B COELESTIS LIB> II. 141 A N N O M. DC. XX, Menf. Dtes 
fi.n. Temp. fecundu 
horolocr. ambul. 
Hor-Min. Sec. Augufii 4 

Dte £ 

vefp. , Collum AquiU, & OsPegafi 
Eadem diflantia £2 iugufii 5 

Die TjL 

mane. Unf.Die. 
fi.n. mgufii 
tyte 32 
b vefp. Obfervationes 

Fixarum. Medtaru tn Sagitta Aufiralior,& Os Pegaf 
Rurfus 
Denuo Medtarumm Sagttta Bo r ealior,& OsPegafi 
Eadem dtfiantia Aufiralior duarumOcctdentalium htSmitta, 
&OsPegafi DiftantU & Ai 

titudines. 
Grad. Min. Sec 27 

27. 10 
10 15 

15 Sext. M. 0. 29 
29 
29 33 
33 
33 25 
45 
45 Sext. M. 0. 29 
29 20 
20 40 
45 Borealtorduarum Occidentaliumin Saottta , 
&OsPegafi AU Auftralts AquiU tnferiorfequens, &fi- 
nifter Humerus :*5 AU Auftralis AquiU fuperior praced.& fi- 
ntfter Humerus zzs Lucidam AqutUfequens, &finift. Hum. tt 
Eadem difiantia Parvafupra Lucidam AquiU, &fintft.Hu- 
Eadem diftantia ( merus Supra Humerum AquiU trium pr<tcedens,6 
magnitud. & finifter Humeru. Supra Humerum AquiU trium fequens , 6 
magnit ud. & finifter Hmnerus &£ Lucidam Lyr&fequens adAufirumproxima, 
& Lucida AquiU 
Eadem difiantia 30 Lucidam Lyr&fequem ad Aufirum fecunda , 
& Lucida AqutU 
Rurfus 
Denuo 30 
30 50 
50 45 

50 31 
31 


IO 
10 


40 
30 


30 
30 


7 
7 


35 
35 


32 
32 


5 
5 


45 
45 gu 
Infirumento. Sext. M. 0. Sext.M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. 28 
2$ 4 

4 IO 

Sext. M. O. 29 


52 


IO 


29 


52 


O 


32 


13 


15 


29 


12 


30 


29 


12 


25 


32 


23 


20 


32 


23 


O 


32 


23 


O 


30 


49 


30 


30 


50 


O 


30 


49 


O 


30 


49 


Sext.M. 0. Sext. M. 0. AdCollH. AquiU,& LucidaAquiU dub. 37 7 

Eadem diftantia dub. 37 6 J5 

Hac notle, Cceloperquam fereno, nova tllainColloCetfaiits 
annitemporibus fatts fubinde confiicua,tta difparuit , ut nudo 
vtfujtcet intenfiort,vix agnofctpotuertt : cum tamenanno 1 6 59 
die 1 4 Decemb. (uti cum Dn. Kretz.mero obfervavi ) illim Ore 
Cett 3 honoris quoadmagnitudinem minime cesferit. AtTe- 
lefcoptodeprehenfaquidem efijedlumme admodum obtufo p r &- 
ditam esfe. Sext.M. 0. xSext.M. 0. Sext. M. 0. Sext.M. O. Sext. M. O. Temp.fecundu 
horolog. ambul. 
Hoy.Min.Sec. II Obfervationes 

Fixarum. Difiantia & Al- 

titudtnes. 
Grad. Mm. Sec. Lucida Corona , & Humeri fintftri infertor 
Eadem diftantia ( Serpentarii Luada Corona , & Humertfiniftrt fupertor 
Rttrfus { Serpentarit 

Denuo Lucida Corom 3 & Humeri dextri fuperior 
Rvrfus ( Serpentartt 

Denuo Caput Delphtni, & ScheatPegafi 
Eadem diftantia 

hE" 26 

26 13 
13 20 

15 25 
24 
25 o 

59 

o o 

25 

5 Sext. M. 0. 
X Sext. M. 0. 37 
37 

37 54 
5 5 
55 5 5 
25 

o 33 
33 46 
46 45 
45 guo 

Inftrumento. Sext. M. 0. Sext. M. O. Anno m 

IH 

m IH 24 1 JOHANNIS HEVELII Menfi Dtes 
fi. n. Augufii . 

Die % 

vefp. Augufii < 

Dte 2 

vefp. A N N O M. DC. LX. Temp. fecundu 
horoLog. ambul. 
Hor-Min. Sec. Menf Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
horoLog. ambul. 
Hor.Min. Sec. Obfervationes 

Fixarum. Diftantia & AL- 

tttudines. 
Grad. Min. Sec. II 30 o Mcdiarum-m Rhombofuperior DeLphini , & 
Rurfus ( Sclocat Pegafi 

Denuo Obfervationes 

Fixarum. DifiantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. IO II Augufti 7 

Dtc p 

manc. Menf Dies 
ft. n. Augufti 
Dic © 
vcfp. Luada Corona, & Humeri dextn Serpenta- 
' Eadem diftantia (riiinferior InfuperioriLimbo prima a LucidaCerona,& 
Caput Serpentarii In inferiori Limbo Coront pnma , & Caput 
Eadem difiantia (Serpentarii In inferwri Limbo fecunda,& Caput Scrpen- 
Eadem difiantia (tarit In tnferioriLtmbo tertta,&CaputSerpentarit 
Eadem diftanua Superioris Limbi Corona quarta , & Caput 
Eadem 4iftantia ( Serpentarit Superioris Limbi Corona fecunda , & Caput 
Rurfus (Serpentarii 

Denuo In fuperiori Limbo Corona. tertia , & Capm 
Eadem diftantia (Serpentartt Supra Coronam in Exuviis Herculis ££, & 
Caput Serpentarii Humerus dexter Herculis,& Capui Serpent. 
Rurfus 
Denuo Penuitima dextri BrachiiHerculis ,& Caput 
Eadem diflantia (Serpent. 35 
35 
35 23 
23 
23 45 

55 
40 * Sext. M. O. 39 
39 56 
56 30 

30 Sext f M. O. 33 

33 47 
46 o 
55 *Sext.M. 0. 29 
29 40 
40 40 
40 Sext. M. O. 28 
28 II 
II 25 

25 Sext. M. O. 26 
26 55 
55 30 
35 Sext. M. 0. 27 


41 


35 


' 27 


41 


35 


33 


45 


30 


33 


46 


IO 


33 


45 


25 


32 


18 


30 


32 


18 


25 29 
29 50 
50 2 * 

30 17 
17 
17 49 
49 
49 40 
30 
40 InTergo Hercults, & Caput Serpentarii 
Eadem diflantia Infmtftro Latere Herculis,&Caput Serpent 
Rurfus 
Denuo In PodiceHerculis , & Caput Serpentani 
Rurfus 
Denuo Caput Delphini, & Marcab Pegafi 
Rurfus 
Denuo Mediarum in Rhombo Delphinifuperior , & 
Eadcm difiantia (MarcabPegafi Mediarumin Rhombo Delphini inferior , & 
Eadem difiantia (MarcabPegafi Temp. fecundu 
horoLog. ambul. 
Hor.Mm. Sec. 9 30 Obfervationes 

Fixarum. Apcx RhombiDclphiniOccident. & Scheat 
Eadem difiantia {^ e g a fi 

Repetita 
Rurfus 
Denuo 18 
18 43 
43 20 
15 2Z 36 
22 36 25 

35 20 
20 

20 45 

25 

45 28 
28 
28 46 
45 
46 25 

30 
IO $uo 
Infirumento. £30 
Infirumento. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext.M. O. Sext.M. O. Sext. M. O. * Sext. M. 0\ Sext.M. O. * Sext. M. 0< 33 

33 
33 14 20 

13 45 

14 15 34 
34 56 
56 34 
34 4 

4 10 

5 Difiantia & Ai- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 36 
36 
36 
36 
36 24 
25 
25 
2 5 
25 5 5 
45 
35 
25 
25 Sext. M. 0.1 Sext. M. Oi Sext. M. O. ^uo 
Infirumen Sext. M. MACHINjE coelestis LIB. II. MJ A N'N O M. DC. LX. Menf.Dies 
fi.n. Temp. fecundui 
horologMmbtil.\ 
Hor. Min. Sec. Augufti 8 

Die © 

vefp. II denf. Dies 
ft. n. \Augufti 9 

jDte D 

| vefp. In Peclore Pegafi fequens , & Lucidus Pes 
Eadem diftantia (Andromed<t O O In Pettore Pegafi pruedens, & Lucidus Pes 
Kurfus ( Andromeda 

Denuo In media ala fequens,& Lucidus Pes Andro- 
Rurfus 
Denuo Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min. Sec. 9 30 10 ir Obiervationes 

Fixarum. Mediarumin Rhombo Delphini Aufiralior 
& Scheat Pegafi 
Eadem difiantia 
Rurfus 
Denuo DifiantiA & AL 

titudines. 
Grad. Min. Sec. Cauda Delphini, & Scheat Pegaft 
Rurfm 
Denuo Cingulum Andromeda, &dext. GenuPegafi 
Eadem diftantia LucidusPesAndromedg,, & dext. GenuPegafi 
Rurfus 
Denuo Lucidus Pes Andromed&,& Scheat Pegafi 
Eadem difiantia 
Rurfm In media alapr&cedens, & Luctdus Pes An 
Eadem diftantia ( dromed* 

Rurfus 
Denuo Sequens Lucidam ColliPegafi,& LucidusPes 
Eadem diftantia ( Andromeda 

Repetita 
Rurfus 
Denub Obfervationes 

Fixarum. Ad Oculum Pegafi, & Scheat Pegafi 
Rurftu 
Denuo AdOculumPegafipr&cedens, &ScheatPegafi 
Rurfus 
Denuo In Capite Equuleipr&cedens,& ScheatPegafi 
Rurfus 
Denuo In Capite Equulei fequens , & Scheat Pegafi 
Eadem diftantia In Ore Equuleipr&cedens, & Scheat Pegafi 
Rurfus 
Denub In Ore Equuleifequens,& Scheat Pegafi 
Eadem difiantia Hh z 34 56 45 

3+ 56 45 

34 56 10 

34 56 30 

34 56 45 J$UQ 

Infirumento. Sext. M. 0. 38 56 25 
3 8 36 O 
38 36 O Sext. M. 0. 31 

31 35 
30 Sext. M. 0. 
* 35 35 

36 O 
35 30 4i 
41 

■iii, 

38 56 15 

3 8 56 3'o 
38 56 25 43 26 15 

43 26 lo 44 42 45 
44 41 40 
44 41 40 37 47 45 
37 47 20 
37 47 20 Sext.M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. 38 25 45 

5 8 26 5 

38 25 30 

3 8 26 O 52 8 45 

52 8 O 

52 9 30 

52 8 30 

52 8 40 DifiantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min, Sec, 25 IS 30 
25 18 O 25 


18 


35 


26 


37 


45 


26 


3S 


15 


26 


37 


40 


34 


17 


40 


34 


18 

34 


17 


35 Sext. M. O. Sext. M. 0. Muo 

Injirumento. Sext. M. 0. 31 58 40 
31 5 8 40 32 

32 
32 6 O 

5 45 

6 O *Scxt. M. O xSext. M. O Sext. M. O. Sext. M. O. 31 2Q 30 

31 20 35 Sext. M. O. Anno IH 
IH 244 JOHANNIS HEVELII A N N O M. DC. LX. Menf. Dies 
ft.n. Augufti 9 
Die J) 

-vefp. Temp. fecnndti 
borolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. Augufti IO 
Die cft 

mane. Menf. Dies 
ji.n. Augufti 12 

Die -%, 

vefp. Ante Apicem Rhombi in Delphino,& Scheat 
Eadem diftantia ( Pegafi SubApice Delphinipr&ced. & Scheat Pegafi 
Eadem diftantia 12 Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. 9 30 Obfervationes 

Fixarum. DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec, 36 Jl 35 
36 51 30 * Sext. M. O. Sub Apice Delphinifeq. & Scheat Pegafi 
Eadem difiantia In Cauda fequens , & Scheat Pegafi 
Eadem diftantia 37 
37 56 
56 IQ 

o 37 43 15 
37 43 25 38 
38 2 o 
2 10 Sext. M. O. In Cauda mfima Delphini , & Scheat Pegafi 
Eadem diftantia Ad OculumPegafipr&cedens,&Extrema aU 
Rurftts ( Pegafi 

Denuo Pr&cedensin Capite Equulei,& Extrema aU 
Rurfm ( Pegafi 

Denuo Sequens inCapite Equulei, & Extrema aU 
Eadem diftantia ( Peaafi In OreEquulei pntced.&Extrema aUPegafi 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub In Ore Equuleifeq. & Extrema aU Peaafi 
Rurfus 
Denuo Ad infertorem MaxillamPegafi informis,& 
Extrema aU Pegafi 
Eadem diftantia Inter Pedem & Os Pegafi fequens, & Extre*- 
Rurfus ( ma aU Pegafi 

Denub Inter Pedem & Os Pegafipr&cedens, & Ex- 
trema aU Pegaji Smiftram Unoulam prxcedens , & Extrema 
30 O Eadem dftamia, (aUPegafi Hac nocie, ut &pr&cedente, nulluamplius a Obfervationes Fixarum. In Pettorc Pegafiprtcedens, & SchedirCas- 
Rurfus (fiope<t 

Denuo InP ecioreP egafifequens, &Schedir CasfiopeA 
Eadem dtfiantia Prope Genudextrum Pegafi, & Schedir Cas- 
Eadem diftantia ( ' fiopedt Adfimftrum Genu Pegafi,& Schedir Casfio 
Eadem dftantia (pe& InArmofiniftro Pegafi 6 magnitud.&Sche- 
dir Casfiopat In Tibiafimftra Pegafi 6 magnttud. & Sche- 
dir Casfiopea 3S 18 20 
38 18 20 32 57 30 
32. 57 io 
32 57 o 44 


39 


25 


44 


3 9 


40 


44 


39 


40 


42 


33 


35 


42 


33 


40 


44 


48 


45 


44 


47 


3 5 


44 


48 


15 


44 


48 


50 43 51 
43 50 

43 51 27 16 35 

27 17 50 
27 16 45 3 5 42 3 
35 41 45 
3 5 4-2 o 40 58 20 
40 58 20 39 17 15 

39 17 20 nimadverti potuit DiftantiA & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 3 8 56 40 
38 56 O 
3 8 56 40 37 39 45 
37 39 45 34 17 
34 ' 17 50 
55 41 ! 36 50 
41 36 50 37 
37 23 20 
23 20 . J$HO 

Inftrumento. Sext. M. O. *Sext. M. O Sext.M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. * Sext. M.JD. * Sext. M. 0, Sext. M. O. i *Sext. M.Oj Sext.M. O ! Sext. M. O. ' HrSext.M- 0. crepufculum. < guo 

Inftrumento 

Sext. M- O Sext. M. : S\exi. M. Sext. M. Sext. M. 42 43 3 5 
42 43 40 Sext. M. 

* 

Ani MACHINifc COELESTIS LIB> II. 14$ A N N O M. DC. LX. MenfDies 
ft.n. ~emp. fecundu 
horolog. ambul 
Hor.Min. Sec dngufti 12 
Die ■% 

vefp. II 12, dugufti, 13 

Die 2 

mane. Simftra Pegafi Vngula, & Scbedir Casfiopea 
Eadem diftantia Infimafeum Cufpide aU Auftrim Cjgni,& 
Schedir Casfioped 
Eadem difiantia Smiftram Vngulam Pegafipr&ced, & Sche- 
Eadem diftantia ( dir Casfiopea InterOs & Pedem pr&cedens Pegafi infor- 
mis , & Schedir Casfiopea 
Eadem difiantia OWervationes 

Fixarum. Addextram Vngula Pegafi, & Schedir Cas- 
Rurfus (fiopea 

Denub Inter Os & Pedem feq. informis , & Schedir 
Rurfus ( Casfiope<t. 

Denub Adinferiorem Maxillam Peaafi, & Schediy 
Rurfus ( Casfioped 

Denub In Armo finiftro Pegafi, & AUmac five 
Lucidus Pes Andromeda In Ttbia finiftra Pegafi , & Alamac five 
Lucidus Pes Andromeda Infuba Borealior,& Atamac fiveLucidusP es 
Rurfus ( Andromeda 

Denub In fuba Aufir. Pegafi,& Alamacfive Luci- 
dus Pes Andromeda In ancone aU Peuaft pr&cedens 6 magn. & 
Rurfus --•'-■' (Alamac 

Denub 

InanconeaU Peuafifeq. $ magn. &Alamac In S^uadratofubMarcabBorealtsprttcedens 
$ magn. & Alamac DiftantU& Al- 

titudines. 
Grad. sMin. Sec 44 
44 30 
3o 41» 32 o 
41 32 20 
41 32 o 47 3 3 3o 
47 33 3 5 34 43 15 
34 42 50 
34 43 5 51 45 15 
51 46 o 

51 45 25 51 7 5 5 
5i 7 45 
5180 Sext. M. O. 
X 51 


43 


45 


51 


42 


10 


51 


43 


45 


46 


36 


25 


46 


36 


25 53 
5 3 10 25 
IO 20 52 54 20 
52. 55 30 
52 55 25 5 3 
53 S 25 
8 25 50 45 15 
50 45 15 45 5^ O 
45 5& 20 
45 58 o Eadem diftantia In ancone aU Pegafifequens , & Lucida Y 
Rurfus 
Denub InanconeaU Pegafi pr<&cedens,& Lucida Y 

Eadem diftantia ' * . , Infubd Borealior, & Lucida Y 
Eadem diftantia InJOuadratofubMarcab Borealis pr<£cedens 
Pegafi , & Lucida Y In fuba Aufiralior,^r Luctda Y 
Rurfus 
Denub Lucidam Colliftquens, & Lucida Y 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub 44 39 O 

44 38 55 38 54 o 
38 54 25 
38; 53 5.5 40 27 15 
40 27 15 45 ; 11 45 
45 1.1 40 48 : 15 30 
48 15 30 48 

48 

43 6 45 

6 20 

6 20 48 j 45 45 

48 I 45 20 

48 ] 46 ° 

48 45 55 Jguo 
Infirumento. Sext. M. O. Sext. M.O. Sext. M. O. 
x 'Sf xt. M. O. 
X Sext. M. O. 
x Sext. M. O. S'ext. M. O. Sext. M. O. 

X Sext.M. O. 

X Sext. M. O. Sext.M. O. Sext. M.O. xSext. M. O, xSext.M.O.' Sext. M. O: xSext. M. O. Stdxt. M. O. Sext. M. O. 

i Sixt.M. o. IH 
IH IH 

IH 

IH 
IH 

IH 
IH Hh 1 Anno 1^6 JOHANNIS HEVELII Menf. Dies 
ft. n. Luna inLati- 
tud. Sept. circa 
initium *J>. Augufti 16 

Die 1) 

vejp. ANNO M. DC. LX. Temp. fecunditi 
horolog. ambttl. 
Hor. Min.Sec. 9 56 45 £>*/?•£ Limbifuperioris,\Capite Serpentarii 

IO o 45 Eadem diftantia 

IO 3 45 Iterum 

io 6 45 Rurfits 

IO lo O Denub 10 
io 
io 
io io 
io 
io II 12 Augufti 17 

Dte c? 

mane. 3z 
33 42 
50 Aititudo Lucid& Coronx 
Eadem altitudo II 
25 

30 
40 42 
44 
45 20 

30 

o 

30 Oblcrvationes 

Lunas & Fixarum. Aititudo J) Limbifuperioris a.,.. 

Altitudo J> Limbtfuperior.aLucidaAqutU 

Rurfus 

Denub 30 

7 

2 Altitudo J) Limbifuperioris 
Altitudo Lucidtt Coron<t 
Eadem altitudo Siniftra Scapula Andromed&,& LucidaCol 
Eadem diftantia (U Pegafi Dexter Humerus Perfei,& Apex TrianguU 
Eadem diftantia Dexter Humerus Perfei, & in Bafi £\ Bor. 
Eadem diftantia Dexter Humerus Perfet,& inBafi £\ Auftr. 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Dsnub Inflexura Perfei,& Apex Trianguli 
Eadem diftantia Inftexura Perfei,& in Bafi Triang.Boreaits 
Rurfm 
Denub FulgensLatus Perfei, & tnBafi Aujlr. A 
Rurfits 
Denub In flexura Perfet, & in Bafi Triang.Auftr 
Eadem diftantia Vngula dextra Pegafi, & CingulumAndro- 
Eadem diftantia ( meddt Vngulafinift. Pegafi,&CinguiuAndromedd 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub Adfiniftrum Genu Pegafi, & CingulumAn- 
Eadem diftantia (dromed* Siniftram Vngulam Pegafi pntced. & Cin- 
gulum Andromedt& Dtftantia, & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 39 33 O 
39 IS O 33 
33 
33 
33 
34 57 
58 30 
10 59 35 

59 40 
O 30 II 45 

36 24 

36 22 

36 19 O 
15 

35 
o Jguad.p.Or. 9 30 
29 4 
29 o 3 3 50 
33 50 35 
35 27 12 
27 12 50 
45 20 54 
20 54 30 
25 21 2Z 

21 22 

21 23 

21 22 35 

20 

O 

3 5 20 12 
20 12 
20 12 45 

30 
45 27 50 
27 50 15 

20 Inftrumento. guad.p.Or. Sext. M. O. §>uad. p. Or. Sext. M- O. xSext. M. 4 Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. 21 

21 

21 33 
33 
33 30 
45 
35 21 15 
21 15 15 
15 36 49 
36 49 IO 
IO 44 40 

44 40 

44 41 

44 41 20 
45 
20 

10 40 18 

40 1 8/ 35 
30 Inter Os & Pedem prtcedens , & Cinguium 
Rurfus (Andromeda 

Denub Inter Os & PedemfequenS,&Cingulum An- 
Eadem diftantia ( dromedd 

Rurfus 
Denub AdinferioremMaxiilam,& Cingulum An- 
Eadem diftantia ( dromedx 48 34 
48 34 20 
25 52 2 
52 3 

52 2 10 

10 
o 48 44 

48 45 

48 45 

48 45 35 

35 
40 
40 44 29 
44 29 15 
15 *Sext.M. 01 Sext. M. O. \ Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. 1 Sext. M. O. MACHIN^ COELESTiS LIS. II. H? A N N O M. DC. LX, Menf. Dtes 
ft.n. dngufti 17 
Die o* 

mane. Menf Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min. Sec liugufii 1! 
\Dte § Temp. fecundu 
horolog. ambui. 
Hor.Min. Sec. Inmedia ala pnecedens Pegafi,rjr Lucida Y 
Eadem diftantia In media alafecjuens, & Luctda Y 
Eadem diftantia 9 40 20 
9 43 O 
9 44 15 9 55 45 

9 5S 15 

IO 1 45 

IO 4 20 10 y 58 10 50 45 10 54 o 
10 56 30 11 30 Uenf. Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
borolog. ambul. 
Hor> Min Sec iugufti 20 

Die § 

vefp. Qbfervationes Fixarum* InPetloreprtcedens Pegafi, & Lucida Y 
Rurjtts 
Denub In Petlcre Pegafifequens, & Lucida Y 
Rurfus 
Denub In Armo finifiro Pegafi, & Lucida Y 
Eadem dtfiantta Obfervationes. 

Lunae & Fixarurn» Diftanti* & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec, Altitudo Lucidix, Corona 

Eadem altitudo 
Altitudo J) Limbi fuperioris Dift. £) Limbifuperior.a Capite Serpentarii 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub Ahitudo 5) Limbi fuperioris IO 3 5 O Diftantia ]) Limbi Occidental. a Marcab 

IO 39 50 Eadem diftantta (P e £ a fi 

10 42 30 Jtemm 

10 46 45 Rurfus 

10 49 30 Denub Altitudo Lun<e Altitudo Lucida Lyra 
Eadem altitudo Luctdus Pes Andromedt 
Rurfus 
Denuo ■a , & Scheat Pegaft 9 30 50 Altitudo Lucida Coron& 

9 32 12 Eadem altitudo 

9 34 3 5 Altitudo J) Limb.Juperioris 9 42 

9 45 

9 43 

9 51 15 

IO 

O 

O 9 56 25 IO 12 

IO 19 

10 22 

IO 26 Obfervationes Lunse. Dift. J) Limbi Occtdent. a Lucida AquiU 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub Altitudo 5) Limbifuperions loDtft. 'J) LimbiOccident.a Capke Andromedct o 
10 

O Eadem diftantia 

Rurfus 

Denub 10 29 oAhitudo Luncz 

10 31 zaAltitudo Lucida Lyra 

10 32 30' Eadem altitudo DiftanttA & Al 

titudines. 
Grad. Min. See, 45 43 5 
45 42 30 
45 43 5 44 46 20 
44 47 o 
44 46 15 Sext. M. 0. 37 59 15 
37 59 20 Sext. M. 0. 37 
37 o 20 
o 10 Sext. M. 0. 50 32 ' 10 
50 32 15 Sext. M. 0. 36 47 O 
36 2S O 
19 6 o 49 48 o 

49 49 50 

49 50 25 

49 51 3o Sext. M. 0. 19 4S 50 12 

50 6 

50 5 

50 4 

50 2 10 
25 
30 
o 
45 19 11 60 23 
60 12 38 56 15 

38 56 30 
38 56 25 Dtftantta & Al- 

titudines. 
Grad. Mtn. Sec, 37 23 
37 18 
20 16 40 37 15 

40 38 50 

40 41 30 

40 42 20 gttQ 

Inftrumento. Sext.M. O. Quo 
Inftrtimento. Quad. p. Or. Muad.p.Or. 

sIxT^mTo. Sjhtad. p. Or. Quad.p.Or. Sext. M. O. guo 

Inftrumento, Jguad.p.Or. Sext. M. O. 

dub. 22 30 43 57 15 

43 53 50 

43 52. 35 

43 51 40 24 55 c 
62 55 O 
62 49 o £>uad. p. Or. Sext.M. O. §htad.p. Or. m tuHa m indxi* 
md Latitud. 
Bor. circa ini- 
tium i^quariii Lrnid in'Oppbf- 
iiont Soliscircd 
initiurilTifctum* Anno IH *48 JOHANNIS HEVELII A N N O M. DC. LX. Menf. Dies 
fi. n. Temp. fecundu 
'<orolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Augufti 20 

Die 2 

vefp. Augufti 2$ 

Die g 

vefp. Menf. Dies 
fl.n. Temp. fecundu 
horolov. ambul. 
Hor.Min. Sec. Caput Andromeda, & Lucidum latus Perfei 
Eadem diflantia CingulumAndromed<e,&LucidulatusPerfet 
Rurfus 
Denub Lucidus Pes Andromedt , & Fulgens latus 
Eadem diftantia • ( Perfei In ala media pr&cedens Pegafl, &Scbedtr Cas- 
Rurfus (fiopeA 

Denub IO Menf. Dies 
ft. n. Augufii 26 
Die £ 

vefp. II 12 Temp. fecundu 
borolog. ambul, 
Hor. Min.Sec. Obfervationes 

Fixarum. Obfervationes 

Fixarum. DifiantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec, Sequens Luctda ColUPegafi , & Scbedir Cas- 
Rnrfus ( fiop 

Denub In ala media Pegafi 4uftralis,&ScbedirCas- 
Eadem difiantia {fiope* 

Rurfus 
Denub fuxta dextrum Humerum Serpentarii tertia 
& infima, & Lucida AquiU 
Eadem difiamia fuxta dextrum Humerum Serpentartifecun- 
da, & Lucida AquiU 
Rurftis 
Denub DifiantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 42 
42 8 15 

8 30 Sext. M. 0. 28 
28 

28. II 
II 
II 15 

O 
20 Sext. M. 0. 15 46 45 

15 47 20 Sext.M. O. 49 25 3 5 
49 25 45 
49 25 30 xSext. M. 35 


52 


15 


35 


52 


5 


35 


52 


10 35 51 20 

35 50 50 

35 51 30 

35 51 30 28 7 10 
28 6 50 
28 7 15 fuxta dextrumHumerumSerpentarii qu&fe- 
quitur, & Lucida AquiU 
Eadem difiamia fuxta dextrum Humerum Serpentarii omni- 
umfuprema Bor.feq.&LucidaAqutU 
Rurfus 
Denub In Ore Draconis, & Roftrum Cygni 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub Ad Genam Draconis , & Roftrum Cjgni Obfervationes 

Fixarum. fuxta dextrum Humerum Serpentarii qua, 
fequitur, & Lucida AquiU fuxta dextrum Humerum Serpentariifecun- 
da, & Lucida AquiU fuxta dextrumHumerumfuperiorprima, & 
Lucida AquiU Binarum fupremarum Auflralis juxta Hu- 
merum Serpentarii, & Lncida AquiU Ante Apicem Occidentalem D elphini,& Lu- 
ctda Colli Pegafi 27 57 55 

27 57 25 

27 58 30 

27 57 45 26 54- 50 
26 55 50 
26 54 30 25 


28 


10 


25 


28 


45 


25 


29 

25 


28 


15 


34 


34 


45 


34 


34 


20 


34 


35 


5 


34 


3 5 


5 3 3 38 DiftantU & AL 

titudmes. 
Grad. Min. Sec, 26 54 30 27 58 20 
27 57 40 27 45 50 
27 45 50 25 27 45 
25 27 35 30 57 
30 57 10 
10 £uo 
Inftrumenio. Inftrumento. Sext. M- 0. * Sext. M. *Sext. M.O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext.M. 0. Sext. M. 0. - Sext.M. 0. £>uo 
Inftrumento. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M. 0. Sext. M. 0. MACHIN/E COELESTIS LIB. II. 

A.N N O M. DC 


' • 


LX. 


■ 


lenf Dies 
<aft. n. 


Temp. fecundit 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Diftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


6>U0 

Inftrumento. ■ 


ttigttfti 26 
Die 1L 
vefp. 

' 
Sub Apice Occidentali Delphini pr&cedens , 
& Luctda Colli Pegafi 


31 
31 


14 
14 


Sext.M.O. . 


10 


o o 


Sub Apice Occidentali Delphini fequens , & 
Lucida Colli Pegafi 


29 


56 25 


Sext. M. 0. 
Infima Caud& Delph.& Lucida Colli Pegafi 


30 


7 10 


*Sext.M, O. 
Sub dextroHumero Aqmrii, &ExtYema al& 
Eadem diftamia ( Pegaji 
Ruy[us 
Denuo 


36 
36 
36 
36 


30 20 

31 10 
30 
30 20 


Sext. M. 0. 
IndextYo Cubito,& Extrema al& Pegafi 
RuYfus 
Denuo 


32 
32 
32 


12 25 
12 
12 20 


xSext.M. 0. 
In CaYpo dextr& mdnus t^s , & Extrema al& 
Eadem diftamia (' Pegafi 
RuYfus 
Denuo 
Repettta 


29 
29 
29 
29 
29 


58 IO 

58 O 
58 20 

57 45 

58 10 


Sext. M. 0. \ 


II 


o o 


InVoladextYA manus AquaYii, & ExtYema 
Rurfm ( aU Pegafi 
Denuo 


2% 

28 

28% 


36 40 

37 20 
36 35 


* Sext. M. O 
Ad GenamDYaconis, & RoftYum Cjgni 
Eadem diftantia 


3 3 

33 


37 35 
37 35 


Sext. M. O. 
In Lingua DYaconis, & RoftYum Cygni 
Eadem diftantia 


37 
37 


13 4° 
13 40 


Sext. M. O. 


12 


o o 


Linguampr&ced.Dracoms, 6 vel 5 magnit. 
feu in Extremitate Roftri , & RoftYum 
Eadem diftantia , ( Cygni 


40 

40 
40. 


33 45 

34 
33 45 


Sext. M. 0. 


lenf Dies 
ft.n. 


Temp. fecundu 
hoYolov. ambul. 
Hor-Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


Diftanti& & Al~ 

titudines. 
Grad. Min. Sec 


Quo 
Inftrumento. 


lugufti 2J 
Dic § 
vefp. 


8 


30 


Infuba PegafiAuftralior,& SchedirCasfiop. 
Eadem diftantia 


51 


56 45 
56 5P 


Sext. M. 0. \ 
Infuba Pegafi Borealis, & Schedir Casfiope& 
Eadem diftantia 


51 
51 


12 35 
\2 30 


*Sext. M.O \ 


9 

In Q fub Marcab Pegafi Borealis fequens , 
6 magn. & Lucidus Pes Andromedt 


49 
49 


56 20 

56 20 


Sext. M. 0. 

y 
In Q fub Marcab Pegafi Auftralisfequens, 
6 magnitud. & Lucidus PesAndromed& 


50 
50 


2« O 
28 O 


SeXt. M. 0. ; 
\n Q fub MarcabPegafiAuftral.pr&cedens, 
& Lucidus Pes Andromed& 


50 


40 3Q 


*Sext. M. 0. ' 
Manus finiftr& pr&cedens^,& ScheatP egafi 
Eadem diftantia 


49 
49 


54- 25 

54 25 


Sext. M.O. , 


iO 


c 


Manus finiftr& media VX,& Scheat Pegafi 
Eadem diftantia 
Rurfnt 
Denuo 


48 
48 
48 
48 


43 O 

44 5 

42 , 30 

43 


Sext. M. 0. \ 
Manusfiniftra fequens ^3, & Scheat PegaJ 
Eadem diftantia 


48 
48 


6 45 
6 45 


Sext. M. O. 
Siniftra Axilla t£5, & Scheat Pegafi 
Eadem diftantia 


41 

4i 


29 5 
29 5 


Sext. M. O. 
In Capite t£3, & Scheat Pegafi 
Eadem diftantia 


3 2 
1 32 


44 30 
44 2 5 


Sext. M.O. 
* 
Ii 


Anno IH IH 
IH 
IH t$o JOHANNIS HEVELII ANNO M. DC. LX. Inftrummto\ Menf. Dies 
fi.n. Augufti 27 
Dte § 

vefp. Temp. fecundu 
horoiog. ambul. 
Hor.Min. Sec II 12 Obfervationes 

Fixarum. Siniftra Axilla z%2 ,& Extrema aU Pegafi 
Rurfus 
Denuo Pr&cedens Caud& J>, & Extrsma aUPegafi 
Rurfus 
Denuo In Podice t*r , & Extrema aU Pegafi 
Eadem diftantia In dextro Laterepr&ced. 
Rurfus 
Denuo *XZ,& Extrema aU 
(Pegafi InprimoFlexu aqu& pr&ced, Wi,&Extrema 
Eadem dtftantia ( aU Pegafi 

Iterum 
Rurfus 
Denuo In fugo Lyr&pr&cedens i & Os Pegafi 
Rurfus 
Denuo DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 44 53 45 
44 53 10 
44 53 45 Sext t M.O. 49 24 30 
49 23 25 
49 24 30 42 43 45 

42 43 50 Sext. M. 0. i ^6 
36 
36 50 
50 
50 20 

o 

20 30 
30 
30 
30 
30 17 
\7 
16 
17 
17 o 
45 
45 
40 

5 In fugo Lyr&fequens , & Os Pegafi 
Eadem diftantia Infugo Lyr& pr&cedens , & Scbeat Pegafi 
Eadem diftantia Infugo Lyr&fequens , & Scbeat Pegaft 
Rurfus 
Denuo In fugo hyr& pr&cedens,& dext. GenuPegafi 
Rurfus 
Denuo Menf. Dies Temp, fecundii 
borolog. ambuL 
Hor. Min.Sec, Augufti 28 

Bi€ 6 

vefp. In fugoLyr&fequens,& dextrumGenuP egafi 
Rurfus 
Denuo Obfervationes 

Fixarum. . InAnnuloAndromed.& inftexura Casfiope& 
Eadem dtftantta 
Rurfus 
Denuo InPolltce dextropr&cedens Andromed& , & 
dextrum Genu Casfiopea 
Rurfus 
Denuo 46 
46 
46 18 

.17 

18 45 

40 
20 44 

44 19 
19 20 
15 53 

53 56 
56 20 
20 52 
52 
52 15 
15 
15 45 

o 

40 * Sext. M. 0\ Sext. M. O. \ Sext.M. O. Sext. M. 0.\ Sext.M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. 48 
48 
4S 55 
56 

55 40 
15 
3 5 47 


16 


35 


47 


16 


20 


47 


16 


25 DtftantU & Al- 

' titudtnes. 
Grad. Mtn. Sec, 25 
25 
25 
25 14 
15 
13 
14 o 
o 

40 

o In Indice dext.manusAndromed&,& dextrn 
Genu Casfiope& 10 In Pollice dextrofeq. Andromed&,& dextru 
Rurfus ( Genu Casfiope& 

Denuo In dextra manu Andromed& obfcura , & de- 
xtrum Genu Casfiope& 
Eadem dijlantia 28 7 10 

28 6 40 

28 7 50 

28 7 45 Sext. M. O. Sext. M. O. £hto 
Inftrumento. Sext.M. O. 27 
27 
27 l 15 

O 40 

o 40 25 
25 29 
29 20 
15 24 44 50 
24 44 15 
24 44 15 In Brachio dextro Borealis Andromed& , & 
dextrum Genu Casfiope& 
Eadem diftantia 28 52 
2$ 52 

28 52 35 
15 

20 !* Sext. M. O. Sext. M. O. * Sext. M. O Sext. M. O. Sext. M. O. Anno MACHIK^ COELESTIS LIB. II. 251 

A N N O M. DC. LX 
' Menf, Dies 
ft.n. 


Temp. fecundn 
hqrolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Obiervationes 

Fixarum. 


DiftantU & Al-, J^uo 

titudmes. Inftrumento. 
Grad. Min. Sec.l j 


VdHguftl 28 

1 Die B 

vefp. 
In Brachio dextro media Andromed&, & de- 
xtrum Genu Casftope& 


29 2 35 
29 2 35 


Sext. M. 0. 
In Brachio dextro Auftral. Andromed&, & 
dextrum Genu Casfiopex 
Denuo 


30 31 50 
30 32 20 
30 32 15 


Sext, M. 0. 
* 
lndextra Scapula Andromed& , & dextrum 
Gcnu Caiftopes. 
Eadem diftantia 


32 15 15 
32 15 35 
32 15 30 


Sext. M.O. 

* 
Infiniftro Humero Andromed&, & dextrum 
Genu Casftope& 
Eadem dtftantia 


36 23 35 
36 22 50 
36 23 35 


Sext. M. 0. 


II O 


Media Cinguli Andromed& fivefecunda , & 
dextrum Genu Casfiope& 


26 36 20 
26 36 20 


Sext. M. 0. 


Suprema CinguliAndromed&, & dext. Genu 
Eadem diftantia ( Casfiope& 
Rurfus 
Denub 


24 29 15 
24 28 O 
24 28 10 
24 28 IO 


Sext. M.O, 


Infiniftro Humero Andromed&, & Algol 
Eadem diftantia 


32 24 O 
3 2 24 O 


Sext. M. 0. 

Dextra Scapula Andromed&, & Algol 
Rurfus 
Denuo 


30 40 45 
30 41 
30 40 45 


Sext. M. 0, 


Secunda five media Ctnguli Andromed& , & 
Rurfus l Algol 
Denub 


25 15 
2$ 14 .30 

25 15 


Sext. M. 0. 


12 O O 


Prima Ctnguli Andromed&, & AUol 
Eadem diftantia 


2 5 56 40 
25 56 3 5 


Sext.M, O. 

■k 
In Brachtodextro Aujiralis Andromed&, & 
Eadem diftantia ( Algol 


3 2 59 
32 58 55 


*Sext. M. 0. 
Media in Brachio Andromed&,& Ahol 
Eadem diftantia 


32 6 
32 6 


Sext. M. O. 
Bsrealis in Brachio Andromed& } & Algol 
Rurjus 
Denub 


32 35 25 
32 36 10 
32 35 25 


Sext. M. 0. 


\4ugnfli 29 
\Die © 
\ mane. 


I O O 


In Pollicepr&cedens Andromed&, & Algol 
Eadem diftantia 


38 21 25 
3 8 21 30 


*Sext. M. 0. 
In Pollice fequens Andromed& , & Algoi 
Eadem diftantia 


37 40 30 
3 7 40 25 


Sext. M. 0. 
* 
Inlndice dextr& manus Andromed&,& Algol 
Rurfus 
Denub 


37 44 30 
3 7 44 
37 44 30 


Sext.M. 0. 


2 


Obfcura in manu dextraAndromed. &Algol 
Eadem diftantia 


36 15 30 
36 , 15 35 


Sext. M.O. 
* 


Menf. Dies 
U. n. 


Temp.fecundi* 
horolog. nmbul. 
Hor.Min.Sec 


Obiervationes 

Fixarum. 


Diftanti& & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


JQho 
Inftrumento. 


yugufti 29 


8 30 O 


Media inpr&cedente Fafcia Sagittarii,& Os 
Eadem diftantia ( Peg-afi 


44 46 5 5 
44 46 5 5 


Sext. M. 0. 
Borealisfivefuperior in illa Fafcia,& OsPe- 
Eadem diftantia ( gafi 


43 41 40 
43 41 40 


Sext. M. 0. 


9 


Infima five Auftralis in pr&cedente Fafcia 
Satrittarii , & Os Pegafi 


46 20 40 
46 20 30 


Sext.M. 0. Ii 2 Anno >y* JOHANNIS HEVELII O M. DC. LX. Menfi Dies 
Ji.n. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min. Sec. Augufti 29 

Die © 

vefp. ll 12 Obfervationes 

Fixarum. Infeqnenti Fafcia £ inferior, & Os Pegafi 
Eadem diftantia DiftantiA & Al 

titudines. 
Grad. Min. Sec, 41 26 45 
41 26 45 InfequentiFafcia % Bor.pr&ced.&Os Pegafi 
Rurfus 
Denuo InfequentiFafcia j? Bor.feq.,& Os Pegafi 
Eadem diftantia Sub Aure parva *)b finiftr. fequens Boreal. 
&OsPegafi In Cervice Borealis^o, & Os Pegafi 
Eadem diftantia In Cervice Auftralis *P,& Os Pegafi 
Eadem diftantia Ger.u dextrum y, , & Humerus dexter : 
Eadem diftantia Siniftmm Genu Jo , & Humerus dexter XX2 
Eadem diftantia In finiftro Armo y> , & Humerus dexter V& 
Eadem diftantia In Peciore ^b Auftr. & Humerus dext. txz 
Eadem diftantia InPeBore ~p Bore&lis ,& Humerus dext x 
Eadem dvftantia InLatere "fa, & Humems dexter Aquarii 
Eadem dftantia In Dorfopr<tcedens "J> ,&Humems dextx 

Eadem diftantia ln Dorfofequens J>, & Humems dext. G 
Rurfus 
Denuo In Ventre "£> pracedens ,& Humerus dext.% 
Eadem difiantia In Vent re ^b fequens , & Humerus dexter K3 
Eadem diftantia Ad Iliapr&cedens ")o ,&in Volafive Orien- 
talior inmanudextraxXX. Ad Ilia fequens *p ,&in Vola five Onen- 
talior inmanu dextra zxz In Podice zzx,.,& Extrema aU Pegafe 
Rurfus 
Denuo Indextrofoemore %X2,& Extrema aU Pegafi 
Eadem diftantia Infiniftro Genufeq. ?X5, & ExtremaaU Pe- 
Eadem diftantia ( £ a fi Indextro Genutxxi, & ExtremaaU Peaafi 
Eadem diftantia In Latere fequens zxx, &Extrema aU Peaafi 3 O Sequens inprimo aqutx, Flexu txxi ) & Extrema 
Rurfus (aUPegafi 

Denuo 40 10 25 
40 9 3 5 
40 9 55 36 31 50 
36 31 50 33 
33 19 50 
19 45 29 32 35 
29 32 35 3 2 
32, S 30 
8 25 31 
31 


27 
27 


20 
20 


31 
31 


58 

' 58 


35 
30 


28 

28 


24 
24 


50 

50 25 

25 5 40 

5 '40 24 37 

24 37 23 39 
23 39 10 

IO 22 25 30 
22 25 25 19 41 25 
19 4O IO 
19 41 30 24 

2 4 50 
50 23 

23 22 
22 15 
15 24 
24 o o 
o 10 23 
23 8 20 
8 20 42 42 25 
42 41 50 
42 42 30 36 

36 


19 
19 


30 
30 


40 
40 


29 

29 


30 
30 


35 

35 


25 

25 


40 
40 


36 


5i 


30 gu 

Inftmmento. Sext. M. 0. Sext.M.O Sext. M.O.. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M. 0. Sext.M. G.\ 
Sext. M- O. ' Sext. M. 0. !] Sext. M. 0. Sext. M. 0.\ Sext.M- 0.1 Sext. M. O. Sext. M. O. | Sext.M. 0.\ H-Sext. M. 0\ Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M.O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M- 0. 25 43 o 

25 43 40 
25 43 40 Sext. M. 0. Anno MACHIN^ COELESTIS LIB. II. »« A N N O M. DC. LX. Menfi Dtes 
ft. n. Temp. fecundit 
horolog. ambul. 
HorMin. Sec. dngufti 30 

Dte }) 

vtfp. O Siniftra manus Antinoi, &penultima Cauda 
Eadem diftantia (Strpentis \eptemb. I 
Die § vefp. mienf Dies 
1 ft. n. eptemb. 2 
MDie {% Wfenf. Dies 
)\ft.n. <wtemb. io 
fie £ 
+\ vtfp. Cauda AqutU, & Capttt Hercttlis 
Rurfus 
Denub IO Cauda AquiU , & Humerus dexter Her- 
culis In Dorfopr&cedens >, &inpnmo Flexua- 
qui, XXZpra ced. InCauda J> pracedens , & Marcab Pegafi 
Rurftts 
Denub In Cauda ^feq. & Marcab Pegafi 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub II Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 8 30 IO Temp. fecttndU 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Obfervationes 

Fixarum. DiftantU & AU 

tttudines. 
Grad. Min. Sec. Siniftra manus Aminoi,& ultima CaudxSer- 
Rurfus (pentis 

Denub 27 

27 3z 
31 IO 
55 19 
19 
19 26 
25 

26 25 
20 
30 26 
26 
26 51 
49 
51 50 
30 
50 $uo 
Inftrumento. Sext. M. O. *Sext. M, O. Sext.M. O. 37 38 lod 27 44 zod ub.Sext.M.O. 38 

38 
38 6 
6 

6 o 

10 

o 36 

36 
36 
36 In Podice z^ , & Extrema aU Pegaft 
Eadem diftantia 42 5 

41 30 

42 25 
42 5 Sext. M. O. 42 
42 Nova in Collo Ceti hucusq; nendumapparuit. 43 
43 IO 
15 Humerus dexter Herculis, & Cauda AqutU 
Eadem diftantia Obfervationes 

Fixarum. Inpracedente Fafcia medta ■£,& indextro 
Lacerto 35 
Rurfus 
Denub InfequentiFaJcia infima # , & fequens in 
Cauda > In Cervice Auftr. y>,& Humerus dext. « 
Rurjus 
Denuo In Cervice > Boreal. & Humerusdext. ts, 
Eadem diftantia In Dorfo Topracedens, & inprimo Flextt a- 
qu<e prtced. Z& O SubHumero dextro z& , & Scheat Peaafi 
Eadem diftantia Obfervationes 

Fixarum. In Brachio finiflro Andromedtx, , &dextrum 
(Jenu Casfiopett 
Eadem diftantia 3 Z 

37 37 
37 IO 
15 DtftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 47 
47 
47 
47 7 
6 

7 

7 5 

o 

20 

10 28 53 50 ub.Sext.M.O. Sext.M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. £uo 
Inftfumento. 

Sext. M. 0. Sext. M. 0. 29 
29 
29 3$ 
39 

38 IO 
30 
IO 25 

25 39 
39 IO 

20 Sext. M. 0. 27 

27 44 
44 10 
1 s Sext. M. 0. 33 
33 30 
30 Sext. M. 0. DiftantU & Al- 

titudinesi. 
Grad. Min. Sec. In Cubtto finiftro Andromed* , & dextrum 
Rurfus (GennCaifiopeA 

Denttb 40 
40 
40 54- 

53 
54 IJ 

50 
15 41 
41 
41 20 30 
20 20 
20 25 Sext. M. 0. Inftrumento. Sext. M. 0. Sext.M. 0. 1*3 Anno *J4 JOHANNIS HEVELII 

A N N O M. DC. LX 
Menf. Dies 
ft.n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambui. 
Hor.Min.Sec 


Obfervationes 

Fixarum. 


Diftantia & AU 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Inftruments. 


Septemb. io 

Die § 

vefp. 

- 


9 o o 


In Brachio finiftro Andromed& , & Aigpl 
Eadem diftantia 


33 4° 30 
33 40 35 


Sext. M. 0. ; . 
* 
In Cubito finiftro Andromed&, & Algol 
Eadem diftantia 


32 30 30 
32 30 30 


Sext, M. 0. ' 


IO O 


GenudextrumTo , & Scheatzzz ( ■ 
Eadem diftantia 


31 27 20 
31 27 20 


Sext. M.O. |i 
Genu finiftrum Ji , & Scheat V& 


30 32 10 


Sext.M. 0. ■] 
In Armo finiftro *Jd , & Scheat zzzs 


26 41 25 


Sext. M. 0. ' i 


II o 


ln Ventrepr&cedens Capricorni,&Scheat txx. 


21 47 10 


S e xt. M.O.\\ 


Menf Dies 
ft. n. 


Temp. fecundti 
horolog. ambui 
Hor.Min. Sec 


Obfervationes 

Fixarum. 


Diftan:i& & Ai~ 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


guo 
Inftrumento.A 


Septemb. 1 1 
Die B 

vefp. 


IO O 


In Follicedextra manus PtZ,& Exirema aU 
Rurfus ( Pegafi 
Denuo 


30 O 40 
30 O O 

30 45 


HrSext.M.OA 
Caput ^S , & Extrema aU Fegafi 
Eadem diftantia 


40 115 
40 115 


Sext. M. 0. - 
Infiniftrofcemore PX,& Extrema aU Pegafi 


41 21 lod 


ub.Sext.M.Oli 
InGenutZZpr&cedens finiftro , & Extrema 
al& Pegaji 


43 16 30 


Sext.M. 0.\\ 

! 


11 O O 


Podex ZZZ , ejr Borealis in Cauda Ceti 
Eadem diftantia 


32 58 30 
32 58 30 


Sext.M. (Xjl 
In Genu dextro JSss, & Boreal. in Cauda Ceti 
Rurfus 
Denuo 


22 3 3 O 
22 32 40 
22 33 


Sext. M. 0. . 
Indextro Ecemorezzzi, & Bor. in CaudaCeti 
Rurfvu 
Denuo 


26 52 40 
26 53 30 
26 52 3 5 


>hScxt. M.oA 


i 


In dextro Laterepr&cedenstxzi t & Boreal.in 
Eadem dijiantia ( Cauda Ceti 


30 22 20 
30 22 15 


* Sext. M. Ojt 


12 O O 


In dextro Latere fequens zzx , & Borealis in 
Eadem diftantia (Cauda Ceti 


29 32 IO 
29 32 IO 


Sext. M. 0. I 
Sub Humero dextro ztzz , & Borealis in Cau- 
Eadem diftaniia ( da Ceti 
Rurfus 
Denuo 


34 32 35 
34 32 O 
34 33 10 
34 3 2' 


Sext. M. 0. 1 

1 
Caput zzzi , & Borealis in Cauda Ceti 
Eadem diftantia 


41 22 25 
41 22 25 


Sext. M. 0. < : 
In dextro Lacerio tHZ , & Bor. in CaudaCen 
Eadem diftantia 


30 15 20 
30 15 20 


Sext. M. 0. 1 
In Carpo dextr& manus V& , & Boreaiis in 
Eadem diftantia ( Cauda Ceti 


28 55 45 
28 5S 45 


Sext. M. 0. 1 

'H 


Septemb, 12 

Die © 

rnane. 


I O O 


In Voladextr& manus zxz, & Bor. in Cauda 
Rurfus ( Ceti 
Denuo 


27 22 15 

27 2,1 ' 20 

27 21 20 


*Sext. M. OM 
InPoliice dext. manus tX3,&Boreal. inCauda 
Eadem diftantia ( Ceti 


30 12 O 
30 12 5 


MSext.M. 0.1 
Siniftra Vngnla Pegafi, & Extrema aU Pe- 
Rurfus ( qafi 
Denuo 


36 12 45 

36 12 20 
36 12 40 


Sext. M. 0. 1 l 
* Awic MACHIN;£ COELESTIS LIB. II. lyy A N N O M. DC. LX. Menf. DiesiTemp. fecundn 

ft. «. \horolog. ambul. 

\Hor.Min. Sec. Septemb. I Z 

Die p 

mane. In Gemfinifiro Pegafi, & Extrema aU Pe- 
Rurfius (gafi 

Denuo >4enf. Dies 
' ft. n. eptemb. i: 

Die © 

vefp. Obiervationes 

Fixarum. DiftantU & AU 

titudines. 
Grad. Min. Sec. Addextram VnguTa Pegafi,&Extrema aU 
Eadem diftantia ( Pegafi 

Rurfus 
Denuo Prope Genudextrum Pegafi,& Extrema aU 
Rurfus ( Pcgafi 

Denuo Ad GenamCett, & Marcab Pegafi 
Rurfus 
Denuo Pr&cedens GenamCeti,&Extrema aUPegafi 
Eadem diftantia Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. enfi Dies 
ft.n. '■15 
He $ 

vefip. 


Prope Genudextr. Pegafi, & Cingulum An- 
Rttrfns ( dromed& 

Denuo Nova in Collo Ceti,& Extrema aU Pegafi 
Nova h&c citius videri haudpotutt 
hoc anno. 31 
31 
31 13 
13 
13 30 

o 

40 *Sext. M. 3 3 9 20 

33 10 2$ 

33 IO 3$ 

33 10 30 JShto 
Inftmmento. Sexu M. O. 25 22 

25 21 

2 5 22 IO 
50 

5 31 
31 
31 38 
38 
38 30 

o 

35 Obfervationes 

Fixarum. DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. Caput Delphini, & Extrema aU Pegafi 
Rurfus 
Denuo Apex Occidentalis Delphini, &Extrema aU 
Rurfus (Pegafi 

Denuo Sequens in Dorfo > , & inprtmo Flexu aqua 
pr&cedens rzz In Fentre y> prxcedens , & in pnmo Flexu 
aquA pr&cedens SZZ AdIUaJ>pr<ccedens, & inprimo Flexuaqm 
pr&cedens '<%z U 12 Temp. fecundu 
horolog. ambul 
Hor.Min.Sec. 9 30 13 

17 o 

40 

o Adlli ajeq.& inprimoFlexu aqu&pr&ced.^. Smiftra Axilla *iz,& Boreal in Cauda Cett 
Eadem diftantia Extrema Caudt > ,&Boreal. in Cauda Cett 36 4 
36 4 
36 4 20 20 Sext. M. O. 
Sext. M. O. *Sext. M. Sext. M. 0. Sext. M. 0. 6>uo 
Inftrumento. 
\Sext. M. O. 51 
51 
51 58 50 
38 35 
58 35 23 
23 56 

56 50 
50 25 

25 21 
23 20 
20 22 
22 30 
30 IO 
IO Sext.M. 0. 20 26 35 H-Sext. M. O 40 

40 o 
o 10 
5 In □ fiub Marcab Pegafi Boreal.feq. &Lu- 
Eadem diftantia ( cida V InrjfubMarcabP egafiAuftr.feq. &Luc. Y 38 30 44 
4+ 17 20 
17 20 Obfervationes. 

Lunae. DtftantU & Al- 

titudtnes. 
Grad. Min. Sec, Diftantia ]) Limbifuperior.aLuctdaAqmU Altitudo Lyra, 

Eadem altitudo 
Altitudo J) Limbi fuperioris 44 22 26 56 15 Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M.O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. guo Infirumento. Sext. M. 0. 62 
62 
21 27 
23 
42 £>uad. p. Or. m IH Ltttta in Cdprh 
torno & Tri- 
gono Solis circd 
Limite Bortttm, Anno i<;6 JOHANNIS HEVELII Lnna pltna fa 

X. A N N O M. DC. LX. Menf. Dies Septemb. 1 5 
Die § 

vefp. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. Menf. Dies 
fi.n. Septcmb. 18 
Die B 

vefp. ervationes 

Lunae.. Diftanti& & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 9 34 30 Difi. J) Limbi fuperior- a Lucida AquiU 
9 39 O Eadem diftantia 9 42 9 
9 
9 

10 circ. 50 o 

52 20 Altkudo J) Limb.juperioris 

Difi. J) Limbi fupenor . a Marcab Pegafi 56 
6 10 12 O 

45 
30 IO 14 15 
IO 16 43 
lO 1S 40 iltitudo J) Limbi fuperivris 
Altitudo Lyr& Occid. 
Eadem altitudo Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor-Min.Sec. 9 28 20 

9 29 45 

9 31 30 Altitudo CapelU 

Eadem altitudo 
Altitudo J) Limbi fuperioris 9 36 45 
9 41 ' O 
9 44 45 Altitndo J) Limbi fuperioris circ. 

Difi. I> Limbifupenor \Occid.ab Ore Pegaft jft.n. Luna properans 
ad Nodum ^u- 
jlrinnm in y» , Septemb. 19 

Die © 

vefp. 9 56 30 
9 59 o 

10 1 o 10 12 30 

IO 18 40 

IO 22 15 

IO 27 30 10 30 O 
10 31 45 
10 35 15 Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min. Sec. 15 

30 
o 9 
9 
9 

10 
10 42 

49 

57 
o 
3 Eadem difiantia 
Repetita 
Rurfus 
Denuo Obfervationes 

Lunae. DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec, Rurfus 
Denuo Difi. D Limbi fuperioris Occtd. a Lucia 
Cinguli Andromeda, 
Eadem difiantia Dift. D Limbifuperior.Oecid.a Lucida Y 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denuo Altitudo 2) Limbifuperioris 
Altitudo CapelU 

Eadem .altitudo Obfervationes 

Lunas. Altitudo CapelU 

Eadem altitudo 
Ahitudo 3) Limbifuperioris 9 II 4-ODifi. "ftLimbi fuperior. Occid. a Marcab 

9 22 Eadem difiantia {^ e g a fi 

9 28 Rurfus 

9 31 20 Denuo 45 
45 
40 
30 
30 Difiantia J) Limbifuperieris Occid.aCin- 
gulo Andromeda 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub IO 
IO 
IO 21 

25 25 
28 30 Diftantia D LimbiOriental. a Lucida Y 
Rurfus 
Denuo 10 31 Altitudo CapelU 

IO 32 40 Eadem altitudo 

10 34 O Altitudo 5) Limbi fuperioris 27 
27 O 35 

o 40 Sw. JW . 0. 21 30 J^uad.p.Or. 42 35 23 
30 Sm. M. 0. 42 3 3 

42 42 29 

42 27 31 45 
o 20 36 
53 30 
53 15 23 47 
23 55 
27 55 <|>«<W. p. Or. 32 


17 


35 


Sext. M. 0. } 


32 


19 


O 
- 32 


21 


O 

39 24 10 
39 23 30 
39 23 30 40 6 45 

40 3 40 

40 1 40 

39 59 15 32 30 o 
30 40 o 
3100 Diftantia & Al 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 21 55 

22 2 
22 28 26 20 20 

26 24 10 

26 26 O 

26 27 45 30 33 

30 30 

30 26 

30 25 

30 23 10 
50 
20 
o 
45 25 21 25 
25 20 o 
25 19 O 31 13 

31 28 

32 52 Inftmmento. gyad.p.Or. Inftrumento.: Sext. M. O. Sext. M. O. JQuad.p. Or. i guo 

Inftrumento.t Quad. p. Or. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. 0, Quad.p. Or. Anni MACHIN^E COELESTIS LIB. II. A N "N O 157 C. LX. Uenf. Dies 
ft.n. Temp. fecundit 
horolog. ambul. 
Hor. Min Sec. eptemb. 26 

Die © 

vefp. 8 30 InLatere > ,& inprimo Flexu aqu&pr&ce- 
dens ^a Obiervationes 

Fixarum. In Peclore *£> Borealior , & in primo Flexu 
aqu<z pr&cedens zzx In Pettore J> Auftralior, & inprimo Flexu 
aqu& pr&cedens V& DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 28 
28 53 

53 50 

50 28 
28 31 
31 55 
55 In Ventre ^ofequens , & tnprimo Flexu a- 
qu& pr&cedens :^s 1 Manus fmt(ir& tZZpracedens, &Extrema aU 
Eadem dijiantia (Pe?afi Manusfinift.x^ media, & Extrema aU Pe- 
Eadem difiantia ( qafi lenf. Dies 
ft. n Temp. fecundit 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. ptemb. 27 
vefp. II 9 30 r-o it u 


Manusfinift. txxfeq. & ExtremaaU Pegafi 
Eadem diftantia Extrema Caud& Jz,& Extrema aU Pegaji 
Eadem diftantia 26 49 24 
24 42 
42 55 
55 56 
56 34 

34 55 

55 14 
14 IO 

10 

20 
20 ^uo 
Inftrumento. Sext. M. O. Sext.M. 0. *Sext. M. 0, Sext.M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. 52 

52 Penultima Caud& J>,& Extrema aU Pegafi Qbfervationes 

Fixarum. Prima in Effufione aqu& VZi , & Extrema a- In primo Flexu Ejfufionis aqu& ;zz pr&ced. 
& Extrema aU Pegafi In primo FlexuEjfufionis aqu& J 
Extrema aU Pegafi *media,& Poftprimum Flexum Effttfionis aqu& zZZfe- 
cunda, & Extrema aU Pegafi Pofi primumFlexumEjfufionis aqmz^Xquar- 
ta, & Extrema aU Pegafi Poftprimum Flexum Effufionis aqu& l¥Z ter- 
tia,- & Extrema aU Pegafi Poft F lexum primumEjfufionis aqu& XXSpro- 
xima,& Extrema aU Pegafi In OreAufiralisPifcisAuftrini,&Lucida Y 
Eadem difiantia In Capite Auftralis Pifcis Auftrini, &Luci- 
Rurfus (daY 

Denuo In Capite Borealis Pifcis Auftrini , & Lu- 
Rurfus - ( cida V 

Denub In Tergo pr&cedens Pifcis Auftnni, & Luci- 
Rurfus (daY 

Denuo InTergo fequensPifcisAuftrini,& Lucida Y 
Rurfui 
Denuo In Ventrepr&cedensPifcisAuftr.&Luctda Y 
Eadem diftantia 

Kk 43 
43 38 
_38_ 

58 

58 45 
45 15 
15 45 o 30 Sext. M.O. DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 30 33 10 *Sext. M. 30 
30 J7 35 
17 35 Sext. M. 0. 28 
28 25 45 
25 45 Sext. M. 0. 28 
28 8 20 
8 20 Sext. M. 0. 28 7 35 
7 35 Sext. M. 0. 27 57 
2.7 57 15 
15 26 
26 48 

48 50 10 
50 IO 

19 
19 35 
35 45 45 
45 46 
45 45 50 
10 
55 44 20 
44 i 30 
44 1 30 41 50 15 
41 50 o 
41 30 15 39 37 45 
39 38 O 
39 37 50 44 41 
44 41 55 
50 Sext.M. O. Sext. M. O. SjiO 

Inftrumento. Sext.M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. *Sext. M. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M. 0. Sext. M. 0. Anno M8 JOHANNIS HEVELII Menf. DiesVTemp. fecundu 

(l m Utwnlntr Am.hu) Septemb. 29 
Die £ 

vefp. m IH 
IH C. LX. fi.n. borolog. ambul. 
Hor-Min. Sec. IH 11 12 ln Ore Pifcis Auftr'& Cingulu Andromedtt 
In Globo majori non habetur- Sub Ore Pifcis Auftrini 6 magmtud. & Cin- 
gulum Andromeda 
Hac horaAuroram Boream vidimus usq; In Occipite AuftralisPifcis Au(lrini,& Cin- 
vulum Andromed& InOccipite Boreal. PifcisAuftrini,& Cingu- 
lum Andromeda InVentrepracedensPifcisAuflrini,&Cingu- 
Rurfus (lum Andromeds, 

Denuo Obfervationes 

Fixarura. DiftantU & Ai- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. InTergo pracedensP ijcis Auftrmi,& Cingu- 
LumAndromedA In Tergojequens Pifcis Auflrini , & Cingu- 
Rurfus {lum Andromed& InVentre fequensPifcis Auftrini, & Cingu- 
lum AndromedA Auftralis in CaudaPifcii Auftrini,&Cingu- 
lum Andromeds, Borealisin Cauda Pifcis Auftrini, & Cingu- 
lum Andromed& In Cauda Auflr.PifcisAuflrini,&Lucida Y 
Eadem diftantia In Cauda Bor .P ijcis Auftrini,& Lucida Y 
Eadem diftantia In Ventrefeq. PiflcisAuftrini, & Lucida Y 
Eadem diftantia 43 
43 .2 

2 IO 
15 43 41 45 
43 41 40 

addecimam. 41 
41 31 
3J 40 
45 39 
39 20 

20 Sext. M. 0. 37 
37 23 
23 36 
36 
36 21 

22 
22 50 
30 
30 41 
41 
41 48 
49 

48 35 
15 
40 39 
39 27 

27 32 

32 58 

57 o 
55 31 
3l' 50 

50 34 
34 53 
53 30 
30 guo, 
Inftrumento. , * Sext. M. O. Sext. M. O. * Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M.O. Sext. M. O. Sext. M. O. 'ext. M. O. Sext. M. O. 33 

33 22 
22 IO 

O Sext. M. O. , 41 
41 In Dorfofeq. Pifcis Auftrini, & Lucida Y 
Eadem diftantia In Capite Auftr.PiJcis Auftr.& Lucida Y 
Eadem diftantia SubOreAuftral. P ifcis Auftrini, &Luctda Y 
Rurfus 
Denuo In ghtadrato fub Marcab Pegafi Auftralis 
pr&ced. & Lucida-Y In Capitepraeed.Pegafi,&Bor.inCauda Ceti 
Eadem diftantia In Capite ad Oculum Pegafi , & Borealis in 
Eadem diftantia " ( Cauda Ceti 

Rurfus 
Denuo Nova in Collo Ceti, & Aldebaran 
Rurfus 
Denub Lucida MandibuU Ceti,&in Dorfopr&ced. 
Rurfus (Ceti 

Denub Lucida Mandib. Ceti,&in Dorfo feq. Ceti 
Rurfus 
Denub 39 
39 14 

38 

38 10 
IO Sext. M. O. 20 

40 Sext.M. O. 45 
45 46 
46 50 
55 48 
48 
48 10 
9 
9 20 
20 

20 Sext. M. O. 
Sext. M. O 44 52 40 36 

36 20 
20 35 
3$ 
35 

35 33 
32 
33 

33 o 

20 
45 

o 38 
38 
38 56 
56 
56 40 
55 

35 H-Sext. M. Sext. M. O Sext.M. 0. Sext. M. < 
* 31 
31 
31 43 
42 
43 40 

4f 
3 5 Sext. M. < 27 
^7 
27 21 
23 
23 15 

O 
20 H-Sext. M. MACHIN^ COELESTIS LIB. II. 259 A N N O M. DC. LX, tenf. DtcsVTemp. fecundu 
ft. n. horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec 

ptemb. 3 C 

Die % 

mane. Menf. Dies 
ft.n. )Bobr. 

i ™fp> LucidaMaridibuU Ceti,& BoreaVentrtsfeq. 
Eadem diftantia ( Ceti Obfervationes 

Fixarum, Veneris & Lurue. DiftantU & Al 

titudines. 
Grad. Min. Sec. LucidaMandtb.Ceti, & BoreamVtmris pra- 
Eadem diftantia ( cedensjCeti LucidaMandibuU Ccti,&Ventrh mediarum 
infcrior,fetitertia Ceti 
Rurfus 
Denuo Lucida. Mandtb. Ceti ) & inftma Ventris Ceti 
Rurjus 
Denuo lnMuadratol 'ettoris Cetipr&cedensBorcalis 
Eadem diftantia ( & Aldebaran In Q Petiorispraced. Auftr. Ceti, & Aldt- 
Eadem diftantia ( baran ln Q Peftoris Auftr.fequens Ceti, & Alde- 
Rurfus (baran 

Denuo In Q PeBoris Bor.fequcns Ceti,& Aldeba- 
' Rurfus (ran 

Denuo 22 46 50 

22 46 50 Sext. M, O. 23 19 45 
23 19 45 Sext.M. O 27 45 45 

27 45 2$ 

27 46 30 

27 46 o Sext. M. 0. 29 
29 
29 22 
24 
24 50 
O 

o Lucida MandibuU Ceti , & Nova in Collo , 
Majorilla in Ore,&paulo minorMandib. AdOculum Ceti, & Aldebaran 
Eadem diftantia In Roftro Ceti, & Aldcbaran 
Eadcm diftantia In Fronte Orientalis Ceti, & Aldebaran 
Eadcm diftantia 
Iterum 
Rurfus 
Denuo In Frontc Occidentalis Ceti , & Aldebaran 
Rurfus 
Denuo In Occipite Ceti, & Aldebaran 
Eadem diftantia o 

20 Altitudo StelU in Coxa Vrfm. Majorts 
Eadem altitudo 10 40 
13 20 19 20 

22 40 

27 O 

29 56 Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. Diftantia 0_ ,aCordeHydr& 

Eadem diftantia 12 
12 50 
50 IO 
IO 43 
43 45 
45 44 
44 40 
40 41 1 20 
41 o 30 
41 1 15 Inftrumentv. Scxt. M. O. Sext.M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. 40 
40 
40 23 

22 
23 30 
15 

20 31 
31 22 

22 24 
24 38 
38 30 
30 27 45 30 

27 44 20 

27 46 5 

27 44 30 

27 45 25 Sext. M. 0. Diftantia £ , a Procjone 
Rurftes 
Denuo 32 


10 


25 


32 


9 


20 


32 


lO 


25 


35 


38 


45 


35 


38 


45 


59 


20 

39 


25 

26 


3 


5 


26 


2 


55 Altitudo § Diftantia j) Limbt Occident. a § circit Obfervationes Fixarum. Occidentalium duarum Borealior in Sagitta 
&Humerusfinifter &3 
Eadem diftantia 

_____ Sext. M. 0. Sext.M. 0. Sext. M- 0. Sext. M- 0. Sext. M. 0. £>uad. p. Or. Sext. M. 0. 52 

52 
52 28 
30 
30 30 
O 

45 Sext.M. 0. 54 36 11 30 DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. 36 
36 
36 14 
14 
14 25 

o 

20 J2{uad. p. Or. Sext. M. 0. guo 
Inftrumento. ttt Sext.M. 0. Anrso PifiUtRemgva- 
da in Latit .~4u,~ 
ftralifere 6 Gr. 
circa ftdHone itt 
14 Gr, Virginist i6o JOHANNIS HEVELII IH A N N O M. DC. LX. Menfi Dies 
ft. n. Ottobr. 
Die g 
vefip. m 

IH 
IH 

IH 

IH 

IH 

IH Temp. fecmdii 
horolog. ambul. 
Hor-Min. Sec. Mediarum inferior in Sagitta , & Humerus 
Rurfus (finifter 

Denuo IO II 12 Mediarumfiuperior in Sagitta , & Humerus 
Eadem diftantia (finiftertXS Extrema verfius Orientempr&ced. in Santta 
& Humerus finifter t%a 
Rurfus 
Denuo Obfervationes Fixarum. Occidentalium duarumAuftraliorin Saaitta, 
& Humerus finifter txzi Nova Orientaliumfieq. in Sagiita,&IIumcr. 
Eadem diftantia (fi'"ft- Vltima Aqu& ; 
Rurjus 
Denuo & Lini Borei penultima Penultima Aqu& &Z,&Lini Boretpenultima 
Eadem diftantia AntepenultimaAqu& XX- 
Eadem diftantia , & LiniBqreipenul- 
(tima Poftfecundu Flexum Bor. aqu& zzs , & Lini 
Eadem diftantia (Bor.penult. PoftfiecundiiFlexum media &&,& Lini Boret 
Eadem diftantia ( penultima Poft FlexumfecundumAuftral.&Lmi Borei 
Eadem diftantia (penultima DiftantiA & Al- 

ntudines. 
Grad. Min. Sec. 35 
35 35 
35 
35 43 15 

43 15 

12 30 

13 5 

12 25 H-Sext. M. Oi 35 
3 5 20 45 
20 45 Sext. M. 0, 33 
3 3 
33 
33 53 35 

53 15 

54 15 
53 15 33 
33 13 30 
13 30 52 

52 
52 40 40 
39 30 
39 30 51 
51 15 15 
15 15 Inftrumento. Sext. M. 0. Sext. M. O. Sext. M. 0. ' Sext.M. 0.\ 50 
50 25 45 
2 5 40 47 
47 24 20 
24 20 47 
47 23 
23 Infecundo FlexuBoreal.zi&,&LiniBor. pen- 
Eadem diftantia (ultima Infecundo Flexu Bor. media z%Z,&Lini Bo- 
rei penultima Ante Flexumfec. Auftr.x 
Eadem diftantU Infecundo Flexu Auftr. tvS , & Lini Borei 
Eadem diftantia ( penult Ante Flexum fec. Bor. t^ , & Lini Boret 
Eadem diftantia (penult. i, & LiniBorei 
(penult. In A Cetipr&cedens , & Lini Borei penulti- 
ma, 5 imo 4 magn. In A Cetifequentiumfiuperior, & LiniBorei 
Eadem diftantia ( penultima Infierior fiequentium in UloTriangulo 5 magn 
& Lini Bor. penultima /»□ Caudct Ceti,feu infiormiufiubPificeAuftr- 
infer.feq. 4 magn. & Lini Bor. penult /»Q Caud& Ceti,feu infiormiufiubPificeAuftr 
infi.pr&ced.^magn.&Lini Bor.penult /«□ Caud&Cetifeu informiufubPifceAuftr, 
fuper. pr&ced. 5 m. &Lini Bor.penult. In{Ji Caud& Cetifeu informiufubPifceAuftr. 
fuperior.feq. 5m.& Lini Bor. penult. 45 
45 36 40 
36 40 42 
42 46 

46 20 
25 42 44 45 42 

42 7 25 
7 20 Sext. M. O.. *Sext. M.0\ Sext. M. O. ; Sext. M. 0.\ Sext. M. O. ' - *S eX t. M. Ofl Sext. M. OA *Sext. M. Oa 40 
40 20 40 
20 40 40 
40 9 35 
9 35 39 
39 36 
36 34 20 
34 20 39 

39 

30 
30 5 35 

5 35 Sext. M. 0. t 47 40 
47 45 29 
29 57 15 

57 15 29 
29 

28 
28 44 30 
44 30 47 30 
47 30 Sext. M. O. i Sext. M. OA Sext. M. O. Sext. M. 0. *Scxt. M. 04 Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M. 0.1 li Aano MACHIN;£ COELESTIS LIB. II. i6t A N N O M, DC. LX, Menf Dies 
ft.n, Vttobr. 
\Die 2 
vefp. yttobr. 
M tnane. Temp. fecundit 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Lini Auftriniprima , & Lucida MandibuU 
Eadem diftantia ( Qeti Obfervationes 

Fixarum, Lunae & Veneris. LiniAuftriniteniafTychonifecunda, & Lu- 
cida MandibuU Ceti 
Eadem diftantia Lini Auftrinifecunda , 6 magn. & Lucida 
MandibuU Ceti Lini Auftrini quarta,Tychoni tertia,& Luci- 
■. da MandibuU Ceti Lini Auftnni quinta, & Aldebaran 
Rurfus 
Denuo Lini Auftrinifeptima, & Aldebaran 
Eadem diftantia Lini Auftrini otlava } Tychonifepnma, &Al- 
Eadem diftantia . (debaran Lini Auftrini nona, Tychoni penultima,& Al- 
Eadem diftantia (debaran LiniAuftriniultima feu decima,& Aldebaran 
Eadem diftantia Nova in Collo Ceti , & Aldebaran Lini Borei infima, & Aldebaran 
Eadem difiantia Diftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. £>uo 
Inftrumento. 33 
33 
33 23 
23 
22 o 

40 

55 37 
37 24 
23 10 
45 Sext. M. O. 40 zi 20 
40 21 20 29 52 50 
29 52 55 H-Sext. M.O 50 5 45 
50 6 20 
50 5 50 xSext.M. 50 17 15 
50 17 10 46 3 5 o 
46 34 55 

44 
44 50 
55 42 
42 O 45 
o 50 38 56 30 Lini Boreifecunda, & Aldebaran 
Eadem diftantia Lini Boreipenultima, & Aldebaran 
Eadem diftantia 
Rurjus 
SedobCcelum nubilum omnes dubU. Nova in Collo Ceti, & Rigel Orionis 
Eadem diftantia Nova inColloCeti,&Humerusftnift. Orionis 

Nova in Collo Ceti hoctemporefere <equa- 

lis magnitudinis cum Lucida MandibuU. 4 12 30 44 
46 15 

30 Lini Boreifuprema, & Aldebaran 
Rurfut 
Denub InLimbo Clypei Orionis fuprema,& Procyon 
Eadem diftantia In Limbo Clypei Orionisfecunda, & Procyon 
Eadem diftantia 42 
42 6 

6 15 
15 * Sext. M. Sext. M. O. Sext. M. O. H-Sext.M. 6 xSext.M. Sext.M. 0. 
H- H-Sext.M. 0. Sext. M. O. 43 

43 20 
20 45 
45 44 
44 
44 
44 i3 
13 

14 
13 50 
25 
IO 
50 45 

45 
45 I o 20 

40 

35 Sext. M. 0. 43 
43 32 
52 50 
45 HSext. M. 0. 47 
47 
47 17 
17 

17 40 
30 
35 Sext. M. 0. 42 
42 Venus in eadem altiiudine cum Luna circa 
Horiz.ontem vifa. In Limbo Clypei Orionis tertia, & Procyon 
Eadem diftantia 32 20 Altitudo R eguli Sl 
34 25 Eadem altitudo Diftantia D Limbi Oriental. a Procyone 
Eadem diflantia 4 49 30 Diftantia g , a Procjone 
4 52 40 Eadem diftantia 40 
40 59 
59 35 

30 41 
41 10 15 
10 20 21 

22 55 

4 54 
54 16 
16 30 

40 Kkj 52 
52 17 
13 25 
35 Sext. M. 0. Sext.M. 0. Sext. M. 0. H-Sext. M. 0. Sext. M. 0. 
Mua~d.j7dr~ Sext. M. O. IH Sext. M. O. Anno 1 VenUi feft fid. 
tionafia in 14. 
Grad. Vifgir.is, i6i JOHANNIS HEVELII IH Menf. Dtes 
ft.n. ANNO M, DC. LX. Temp. fecundii 
horolog. ambttl. 
Hor. Min.Sec. Oftobr. 

Dte p 

mane. Obfervationes 

Fixarum, Lunae & Veneris. DiftantU & AU 

titttdines. 
Grad. Min. Sec. 4 58 ^Diftantia % ,a Corde Hjdr* 

5 O 40 Eadem diftantia 5 4 4-oDiftantia J) LimbiOrient.aCordeHydra 
5 7 15 Eadem diftantia 590 Altitudo § 5 10 zo^Altitudo J) LimbiOrientalis 14 
16 30 

20 \Altitudo Procyonis 
Eadem .altitudo S 30 Confpetlus quidem Qfed a majori lumi- 
ne obfufcatus obfervart haud potuit. Menf. Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
horolog. ambul- 
Hor.Mtn.Sec QBobr.. 3 

Die 

vefp. m Menf. Dies 
ft.n. OUobr. 4 
Die D 

vefp. 8 30 Lucida Y , & Marcab Pegaft 
Rurfus 
Denuo Lucida Y ,& Extrema aU Pegaji 
Eadem diftantia 
Kurfus 
Denuo Infinift. GenuZZZfeq. & Cauda Ceti Boreal. 
Eadem diftantia Infmift. GenwZ2pr&ccd.& Caud& Ceti Bor IO Temp. fecundii 
horolog.ambul. 
Hor.Min. Sec. 8 30 dub. 26 

26 O 
15 28 
28 46 
46 O 

45 guo 

Inftrumento. Sext. M. O. Sext.M. O. 7 54 guad. p. Or. 7 41 Jjhtad.p.Or. 38 
38 o 
7 Obfervationes 

Fixarum. DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec Scheat Acjuarii,& Caud& CetiBorealis 
Eadem diftantia. In Lino Auftrino prima, & Lucida Y In Lino Auftrinofecunda, & Lucida Y 
Eadem difiantia In Lino Auftrino tertia, & Lucida Y 
Eadem diftantia In Lino Auftrino quarta , & Lucida Y dub. 
Nota. H&Obfervationes quodammodo du- 
bia, eb nebulofum aerem. Obfervationes 

Fixarum. Lini Auftriniprima, &CinguliiAndromed& 
Eadem difiantia LiniAuftrintfecunda 3 &CinguluAndromed 
Eadem diftantia Lini Auftrini tertia,& Cingulit Andromedd 
Eadem diftantia IO 43 37 45 
43 37 30 

43 37 20 Sjtad.p.Or. J^uo 
Inftrumento. Sext. M. 0. 28 

28 
28 
28 40 
IO 
40 

25 Sext. M. 0. 55 
55 

27 54 20 24 

24 51 

51 Sext. M. 0. Sext. M. 0. 21 

21 51 
51 35 
35 30 Sext. M. 0. 27 
27 51 
5i 25 
35 Sext. M. 0. 24 
24 36 

36 40 
30 21 51 40 DiftaniU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 29 

29 30 
30 20 
IO 29 

29 55 
55 15 

20 Lini Auftrini quarta, & CinguluAndromedd 
Rurfus 
Denub LiniAuftrinitertia, & Lucida Y 
Eadem diftantia Lim Auftrini quarta, & Lttcida Y 
Eadem diflantia Lini Auftrini quinta 3 & CaputMeduft 
Denuo 
Rttrfus 28 
28 26 
26 15 

20 Sext. M. 0. Sext. M. 0. 1 Sext. M. 0. guo 
Inftrumento. *Sext. M. H-Sext. M. Sext. M. 0: 27 
27 
27 46 

45 
46 30 
40 
40 *Sext. M. C 24 
24 36 
36 35 
30 21 

21 52 
52 •15 

20 H- Sext. M. O, 41 
41 
41 56 
57 
56 50 
10 

50 Sext. M. O. Sext. M. Ann MACHINjE coelestis LIB. II. *s A N N O M. DC. LX. uenfi. Dies 
ft. ». Temp. fiecundu 
horoloir. ambul. 
Hor.Min. Sec \ftobr. 4 
\Die D 

vefp. il 12 Lini Auftrinifieptima, & Caput Medufia 
Eadem diftantia Lini Auftrini ottava , & Caput Medufie 
Denub 
Rurfus Lini Auftrini nona ,& Caput Medufa 
Eadem diftantia Obiervationes Fixarum. DiftantU & AU 

titudines. 
Grad. Min. Sec Lini Auftrinifexta, & CaputMedufie 
Eadem diftantia 44 15 3 5 
44 15 35 Sext.M. 0. 44 47 45 
44 47 45 Sext. M. O. 41 7 io 
41 7 o 
41 7 o Sext. M. 0. Lini Auftrini decima , & Caput Medufie 
Eadem diftantia 
Jterum 
Rurfius 
Denub 40 24 20 
40 24 20 Sext. M. 0, 41 
41 

41 
41 
41 18 o 
18 45 Sext. M.O. 19 
18 
18 50 

30 
30 Nodus Lini Auftrini , & Caput Meduf& 
Eadem difiantia Nova in Collo Ceti , & Caput Medufa, 
Eadem diftantia Lini Borei infima, & Caput Medufie 
Rurfus 
Denub Lini Boreifecunda,&Caput Medufi& 
Rurfim 
Denub Lini Boreipenultima, & Caput Medufi& 
Eadem diftantia Lini Borei ultimafeufuprema,&Caput Me- 
Rurfm (dufie 

Denuo Ltni Boreipenultima, & Talilkium 
Eadem diftantia LiniAufknnifexta, & Palilicium Nova in ColloCeti,&Humerusfinift.Orionts 
Rurfius 
Denub Ad Genam Ceti, & Humerus fimftevOrioms 
Eadem dtftantia In □ PeBoris Ceti Borealisfequens, & Hu- 
merus finifter Ononis 40 58 35 
40 58 3 5 Sext. M. O. 45 16 15 
45 16 10 36 41 45 
36 41 25 
36 41 25 34 56 10 
34 57 15 
34 57 15 33 
33 4 50 
4 50 30 44 30 
30 44 45 
30 44 30 44 
44 15 
15 15 
15 5i 5 3 40 47 
47 
47 17 
17 
17 25 
40 
30 41 
41 /»□ Pebloris Ceti Borealis pr&ced. & Hu- 
rus finifter Orionis 
Eadem diftantia In □ Pecioris CetiAuftraiis fiequens,&Hu- 
merus ftnifter Orionis 48 
48 
48 45 

JX_ 

16 
16 
16 25 
20 50 
25 
45 Jgtto 

Inftmmento. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext.M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext.M. O. Sext. M. O. Sext.M. O. 45 
45 o 
o 10 

o Sext. M. O. 44 
44 46 
46 15 
15 Sext.M. O. In □ Pecioris Ceti Auftralis pr&cedens , & 
Humerus ftnifter Orionis Temp. fecundu 
horolog. ambui 
Hor.Min.Sec. 8 30 Obfervationes 

Fixarum. Lucidam Lyr& fiequens ad Aufirum tertia 
& Lucida Aquil& 
Eadem diftantia 47 
47 58 
58 Diftantitz & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. 29 
29 
29 45 

o 

50 Sext. M. O. Jguo 
Inftritmento. * Sext. M. 0. Anno IH z<$4 JOHANNIS HEVELII A N N O M. DC. XX. Menf Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
horolog. ambul 
Hor.Min. Sec Oclobr. 
Die cft 
mane. 1H 10 Obfervationes 

Fixarum. Infequenti AlaVulturis Borealior, & Luci- 
Rurfus (da AquiU 

Denuo Infequenti A& Vuhuris Aujlralis, & Lucida 
Eadem difiantia ( AquiU 

Rurfus Sub pr&cedente in fugo , & Lucida AquiU 
Eadem diftantia DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec, 31 
31 
31 25 

24 
25 guo "j 
Infirumentoi 2 5 Sext. M. O, 
40 

30 30 17 45 

30 17 15 

30 18 15 

30 17 40 Subfequente in fugo , & Lucida AquiU 
Eadem diflantia Lini Borei infima , & Caput Medufa 
Eadem diftantia Lini Bor.fecunda 6 magn.& Caput Meduf& In Ore Pifcis Auftrini, & Nodus Lini 
Eadem diftantia ll 12 Menf Dies 
fi. n. Ottobr. 
Die g 

vefp. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec 8 30 In Capite Auftralis Pifcis Auftr. &Nova in 
Eadem difiantia ( Collo Ceti 

Rurfus 
Denub In Capite Pifcis Auftrini Borealis, & Nova 
Eadem diftantta ( in Collo Ceti SubOrePifcisAuftrini,& Nova inColloCeti In Ventre Pifcis Auftr. pr&cedcns, & Nova 
Eadem diftantia (inColloCen In Ventre PifcisAuftrinifequens,&Nova in 
Rurfus (Collo Ceti 

Denuo In Tergo Pifcis Auftrinipr<tcedens,& Nova 
Rurfus ( in Collo Ceii 

Denub In TergoPifcisAuftrinifequens, & Novu in 
Eadem diftantia ( Collo Ceti In CaudaAuftralis Pifcis Auftrini,&Nova 
Rurfus (inColloCeti 

Denub 27 36 25 
27 16 20 Sext. M. 0.\ 26 3i 40 
26 31 40 Sext. M, Oi 36 41 20 
36 41 2S Sext. M. OJ 34 57 35 44 27 15 
44 27 25 4-6 1 1 5 

4-6 o 25 

4<5 1 40 

46 1 20 45 29 20 
45 29 15 47 54 30 43 
43 17 
17 10 
15 xSext.M. ol *Sext. M. 0\ Sext. M. O. H-Sext. M. 0\ Sext. M. O: 
* Sext. M. O. Sext. M. O. 
* 39 
39 

39 43 
43 
43 34 
33 
_3_4_ 
45 
46 
45 10 
50 
IO 25 

o 

25 Sext. M. O. Sext. M. O. 40 
40 44 
44 In Cauda PifcisAuftrini Borealis , &Nova 
Eadem diftantia (in Collo Ceti Obfervationes Fixarum. In Ore Pifcis Borei, & Fulgens latus Perfei 
Eadem diftantia Borealis MandibuUPifcis Borei, & Fulgens 
latus Perfei 36 
36 
36 18 
17 
18 30 
50 
25 35 

35 58 
58 IO 
15 Sext. M. O. DifiantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 31 
31 43 
48 45 

50 30 
30 57 
57 IO 
10 AuftralisMandibuUPifcis Borei,&Fulgens 3 I 46 o 
UthPerfei 31 46 10 In Capite Borealis Pifcis Borei, & Ful- 
' gens latus Perfei 34 
34 37 
37 10 

10 Sext. M. O. , Sext. M. O. ! guo 
Inftrumento. Sext. M. 0. 
* Sext. M. O. Sext.M. 0, Sext. M. 0. InCapite Auftralis Pifcis Borei, &Ful- 36 11 30 
gens Utus Perfei 36 II 30 Sext. M. O. Anno MACHIN/E COELESTIS LIB. II. i6j A N N O M. DC. LX. Menfi Dies 
%n. Temp. fiecundu 
borolog. ambul 
Hor.Min. Sec wciobr. 
Wie § 
vefip. vienf. Dies 
fi. n. vclo&r. 
Wpie 2 
t mane. ,9 In Vemre fiuprema fiequens Pijcis Borei , & 
Fulgens latus Perfiei InVentre mfima Pifcis Borei , & Fulgens 
lams Perfei 
Eadem diftantia IO o o II o o 12 O O 12 30, O Temp. fiecundii 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. Obfervationcs Fixarum. In Capite pr&cedens Pifcis Boret, & Ful 
gens l/Qts Perfiei In Ventre medta Pifcis Borei, cjr Fulgens la- 
tus Perfei InDorfo fuprema Ptfcis Borei, & Fulgens 
latusPerfei In Dorfo fiequehs media Pifcis Borei,& Ful- 
gens latus Perfei In Dorfo media pr&cedens Pifcis Borei , & 
Fulgens latus Perfei In Dorfo infima Pifcis Borei , & Fulgens ia- 
tus Perfei In A Cetipr&cedens, & Novain Collo Cett 
Eadem difiantia Sequentium in A fiupenor, & Nova in Collo 
Eadem dfiantia ( Ceti Sequentium in /\ inferior , & Nova in Collo 
Eadem difiantia ( Cet In Q Caud& CetiAufiral.pr&cedens,&N o- 
Rurfus ( va in Collo Cet 

Denuo In Q Caud<& Ceti Aufir. feq. & Nova tn 
Eadem diftantia (Collo Ceti In Q Cauda CettBorealis pr&cedens, ejrNo- 
Eadem difiantia [ya in Collo Ceti In£J Caud& Ceti Boreal. fieq. cjr Nova tn 
Eadem difiantia (Collo Ceti Obiervationes 

Fixarum & Veneris. In Enfe Oriomsfiuprema,, ejr Procyon 
Rurfus 
Denuo In Enfe Orionis media , & Procyon 
Rurfus 
Denuo Prope Rigei Orionis pr&cedens,& Procjon 
Rurfus 
Denuo Prope RtaelOrionis fequens, ejr Procyon 
Eadem diftantia 33 
35 15 
o 4 36 30 44 
46 o 
30 Altttudo Reguli Sl 

Eadem altuudo Altitudo g Difiantia § , aProcjone 
Eadem diflantia 

~~ lT Diftahti& er Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 36 zz 50 
36 zz 55 31 24 
3 1 24 10 

20 xSext. M. O 32 50 30 
32 50 3 5 35 


44 


20 


3 5 


44 

35 


44 


20 


39 


27 


20 


39 


27 


20 Sext. M. 0. 3 S 5 5 15 
3 8 5 5 20 Sext. M. O, 39 37 
39 37 30 
30 Sext. M. O. 40 

40 7 45 
7 55 36 14 
36 14 Sext. M. O. 33 48 45 

3 3 4S 45 Sext. M. O. 34 

34 6 45 
6 45 Sext. M. O. 34 22 o 
34 22 35 
34 22 o 3 3 30 40 
3 3 30 45 35 

35 40 

30 34 20 

34 20 Difiantia & Al- 

titudines. 
Grad Min. Sec 32 32 10 
32 31 50 
32 32 . 15 32 50 20 
32 50 30 

32 50 20 40 2 
40 2 4O 
40 2 O 36 
36 17 5 
17 10 24 25 
24 41 36 52 42 10 
52 42 15 Injlrumento Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext.M. O. Sext. M. O. x-Sext. M. O xSext.M. O Sext. M. O. . £uo 
Infirumento . *Sext. M. O Sext. M. O. Sext. M. O. H-Sext. M. O §luad.p. Or. Jguad.p.Or. Sext. M. O. IH 
IH 
IH 
IH 

IH 
IH 
IH fcnHs diteBd 
receus a fiatioue Aima 

i66 JOHANNIS HEVELII A N N O M. DC. LX. Menf. Dies 
fi.n. OiJobr. 8 

Die Q. 

mane. Mercurius dire- 
Husin ziGrad. Temp. fecundu 
borolog. ambul. 
Hor. Min Sec Menf. Dies 
ft. n. Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min. Sec. Ociobr. IO 
Die © 

-vefp. 4 47 40 Althudo § 4 54 JO 
4 56 45 Diftantia g , a Coxa Vrj<t Major^ 
Eadem diflantia 4 ,58 20 Altitudo § 15 23 Altitudo § 32 40 
3 5 45 
39 o Diftantia §. ,abultima Caud&Vrfi&Majoris 
Rurfus 
Denuo 3 30 Altitudo 2. IO II Obiervationes 

Veneris & Mercurii. Difiamit & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. Altitudo Reguli St OWervationes Fixarum. Capella , & Caput Medufls, 
Rurfus 
Denuo Capella, & fmiftrum GenuPerfei 
Eadem difiamia 
Rurfus 
Denuo Humerus dexter Auriga, & fequens finifin 
Eadem diftantia ( pedis Perfej, Humerus dexter Auriga, & fimfirnm Genu 
Eadem difiamia ( Perfei 

Rurfus 
Denuo Humerus dexter Auriga, & Caput Meduf& 
Eadem diflantia In Roftro Ceti, & fequens fimfiripedis Perfei 
Rurfm 
Denuo Ad Octtlum Ceti, &feq. flniflri pedis Perfei 
Eadem diflamia 54 13" 45 
54 13 50 30 28 4 45 52 57 ^odub.Sext.M.O. 

52 59 40 

53 O 45 18 31 DiflantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 23 
23 
23 39 

40 
40 4^0 

Inflrumento.' $H*d. p.Or. Sext. M. 0. Jgjtad.p. Or. J^uad. p. Or. 6>uad.p. Or. guad.p.Or. gxo 
Infirumemo. ) 15 
15 
15 
15 33 
32 
33 
33 4-Odub.Sext.M.O. 

40 

3 5 * 

15 55 
3 5 
15 27 
27 34 
34 40 
40 22 

22 
22 

22 50 
50 
5.0 
50 30 
o 
o 
o 31 


14 


40 


Sext. M. 0. 


31 


14 


45 


* 


26 


II 


45 


Sext. M. 0. 


26 


12 


5 
26 


11 


45 

32 
32 40 
40 In Fronte Orientalis Ceti, &jeq.fimfi. pedis 
Rurfus (Perfei 

Denuo InFronte Occidentalis Ceti, & feq. finifiri 
Eadem difiantia ( Pedis Perjei In Occipite Ceti , &fimfirnm Genu Perfei 
Eadem difiantia 
Rurfus 
Denuo AdinferioremMaxillamCetiprima,&Cor- 
Rurfus ( nu Boreum & 

Denuo Adinferiorem Mayillam Ceti fecunda , & 
Cornu Boreum & 
Rurfus 
Denuo 
38 54 50 

3 8 54 30 

38 55 25 

38 54 50 39 21 10 
39 20 O 
39 21 IO 3 8 22 40 

3 8 23 3 5 

38 23 50 

38 23 40 Ad inferiorem Maxillam Ceti tertiajeu ul- 38 3 O 50 
uma, & Cornu Boreum & 3 8 3 o 3 5 
Eadem difiantia .^ 38 3Q 3Q Sext.M. O. - Sext. M. O. Sext. M. O. Sext.M. O. *Sext. M. 01 Sext. M, 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M. 0. Sext. M. O.M Anno MACHIN,E COELESTIS LIB. II. 167 A N N O M. DC. LX. \Menf.Dtes 
fi. ». 

hclobr. n 
\Die £ 
I tnane. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. fienf. Dies 
ji. n. Temp. fecundu 
horolo/r. ambul. 
Hor.A4m.Sec. \\ftobr. 13 
\Die §L 
\ mane. 30 
33 

48 

52 45 

49 

_30 

15 

30 Ahitudo Regult Q 

Eadem ahitudo 
Ahitudo § Diftantia $ , a Procjone 
Eadem diftantia 4 58 30 15 21 
23 

24 30 
20 
30 OWervationes 

Veneris & Jovis. Diftantidt & AU 

titudines. 
Grad. Min. Sec. Diftantia O. , a Coxa Vrfa. Majons 
Diftantia % , a Coxa Vrf* MajoriT Dft-TZ. , ab Artluro in declivtori fttu circ. 

Obfervationes 

Veneris, Jovis & Mercurii. 25 41 

26 8 
7 45 53 24 
53 25 5 

25 53 55 45 53 51 35 36 15 45 Altitudo Reguli Sl 

Eadem altitudo 
Altimdo £ 33 

1L 
42 

44 o 
3Q 

20 
o 4 46 20 Altitudo O. 49 

51 O 
30 Diftantia "fcfa Coxa Vrftt Majorts 
Eadem diftantia 4 53 Ahitudo 2£ 54 
56 4 57 45 6 

9 

II 
40 

20 45 19 

21 O 
25 Diftantia $ , aProcyorie 
Eadem diftantia Diftantit. & uil- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 26 

■27 
8 54 

3 

33 Inftrumento. ggad.p. r . Sext. M. 0. Sexi.M. G. Sext. M. O. Sext.M. O. J$hto 
Inftrumento. Difiantta £ , a Ventre Vrftt Majoris 
Eadem diftantia Oriebatur §. 
Altifudo . g. arc Altitudo Reguli Q 53 

54 59 
o 50 
10 Jghtad p. Or. Sext. M.O. 55 

55 38 
38 1 1 54 

54 33 
33 19 o 54 Diftantia $ , a Coxa Vrf& Majom 
Rurfus 
Denuo Altitudo §. circ- 28 
30 

32 o 

20 

o Dftantia §. , ab Arciuro 

Eadem diftantia 5 33 5 35 5 35 30 5 

5 41 30 39 
41 20 
o 46 
49 30 
45 55 
59 6 45 30 Dtftantia $ , 4 Regulo Q 
Rurfus 
Denuo 

Altitudo §. ctrc. Diftantia ^ , a Regulo £1 Altitudo "%, circ. Diftantia § cjr g 

Eadem diftantia 31 40 55 
55 
55 21 

22 
23 42 32 
32 46 

47 18 34 50 Ahitudo § 

Diftantta § , ^ Co/vfc Hjdra 

Vix extra Refratlionem. 

Diftantia §<£•§"' 
Eadem diftantia circiter Ahitudo §. ctrcner Diftantia Q & "%, 

Eadem diftantia 
Altttudo ^ circ. 19 
19 46 
46 33 
3 3 19 
19 22 
22 15 
15 59 
59 

29 Ll 5 

25 30 o 5 
40 Sext. M. O. Jjhtad.p. Or. 35 
30 
20 3 8 220 
38 2 35 
38 2 43 o S**f. ;fcf. O; ghtad.p.Or. Jguad.p. Or. J^uad.p. Or. Stxt.M. O. ghtad. p. Or. 

s^xTTm^o". Sext.M. O 15 

o Sext. M. O. 19 10 
1 9 20 

31 o" jQuad. p. Or- -Quad. p. Or. 35 
45 Sext. M. O. o 
10 Sext. M. O. 20 
35 Sext.M. O. JQuad p. Or. ghtad.p Or. Sext. M. O. guad.p. Or. Venus matutin* 
direRaini^Gt. 

fupiter in ulti- 
mo Gradu Virgi. 
nis direftus. <& teercnrius »<- 
tutinusin 4-Gra- 
du Librte di- 
rctt* Se]>t. vlft. % Antio *68 
JOHANNIS HEVELII 


A N N O M. DC. LX. j 
Menf. Dies 
ft.n. 


Temp. fecundu 
borolov. ambnl. 
Hor-Min. Sec. 


Obfervationes 

Veneris. 


DtftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


j>)uo 
Jnftrumento. M 
Ottobr. 13 

Die 5 

mane. 


6 15 30 
6 16 45 


Altitudo § 

Eadem altitudo 


23 18 

23 28 


^uad.p.Or: j 
6 18 45 


Altitudo Rigel Orionis 


18 I O 


Jguad.p. Or. 1 


i 


Menf. Dies 
ft. n. 


Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Obfervationes 

Veneris , Jovis & Mercurii. 


Diftantta & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


^5« 
Inftrumento. ] 
Otlobr.. 14 

Die -%. 

mane. 


4 42 O 
4 44 3 5 
4 46 10 


Altttudo ReguliSt 

Eadem altttudo 
Altitudo § circ. 


31 9 

31 22 O 
13 2 


Jguad.p. Or. 1 
4 52 
4 54 30 


Diftantia § , a Procyone 
Eadem diftantia 


54 23 30 

54 23 40 


Sext. M. 0. 1 


fuftttrinx Gr. 
Libr*. 


5 20 


Alwudo 2£ circ. 


4 45 


J^uad. p. Or. \ 


5 1 3o 


Diftantia % , a Regulo St 


34 58 50 


Sext. M. 0. ] 
5 8 
5 10 45 


Diftantia § , a Ventre Vrfr Majoris 
Eadem diftantia 


55 35 25 
55 35 35 


Sext.M. 0. I 
5 15 30 


Diftantia % , a Coxa VrfrMajoris 


54 49 50 


Sext. M. 0. j 


MtrcnriuS Ma- 

tHWUS. 


5 20 15 

5 22 20 


Diftanua £ , a Coxa Vrfr Majoris 
Eadem diftantia 


56 9 5 
56 9 10 


Sext. M< 0.'\ 

.1 
5 26 30 


Altitudo $ circ. 


4 56 


Jguad. p.Or. 
5 30 

5 34 45 
5 37 
5 39 


Diftantia §. , a Regulo St 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denuo 


39 28 50 
39 2$ 55 
39 28 45 
39 29 25 


Sext.M. 0. 1 

1 
5 41 


Altitudo § circ. 


6 50 O 


J2>uad.p. Or. 
5 46 


Dtftantia £ & £ 


20 19 50 


Sext. M. 0,1 | 
5 49 


Altitudo ^£ circ. 


II 22 


.^uad.p. Or. V 


Diftdntid Vene- 


5 53 


Altttudo £ circ. 


21 58 


guad.p.Or. j 


ris or fovis.^ 


5 54 
5 56 30 


Diftantia Q & % 

Eadem diftantia 


15 50 5 
15 50 5 


Sext.M. 0. ]\ 
6 


Altitudo Rigel Orionis dub. 


19 58 


ghiad.p. Or. 1 
6 2 40 
6 3 30 
700 


Altitudo § , pro corrigendo tempore 
Corretlior feu accuratior priori 
Venus Tubo obfervata, Sole ■ jplendente l\Di 


23 1 
23 5 

^.phaf.crefc. 


Jguad.p. Or. 1 
* 


Venus Corntcn- 
hta. 


Menf Dies 
ft.n. 


Temp.fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Veneris & Jovis. 


DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


JZuo 
Inftrumento. 1 
Otlobr. 17 
Dte 

mane. 


4 34 
4 36 15 


Aititudo Reguli St 
Eadem altitudo 


31 l 
31 22 


J2>uad. p. Or.' j 1 
4 37 40 


Altitudo $ circ 


12 13 


J^uad. p.Or. 1 


Vtms in 17 Gr. 


4 41 45 
4 45 30 


Diftantia § , a Procyone 
Eadem diftantta 


55 37 45 
5 5 37 55 


Sext.M. 0.'\\ 
II 
4 51 45 

4 54 3o 


Diftantia 0_ , a Regulo St 
Eadem difiantia 


21 16 50 

21 17 5 


Sext. M.0,\\ 
4 55 


Altitudo § 


14 16 


Jguad p- Or.}M 


■ 


4 57 


Afntudo 2£ 


4 45 


guid.p.Or. fjl 
5 3 45 
5 6 45 


Diftantia # , a Corde St 
Eadem diftantia 


35 38 35 
35 38 55 


Sext. M. OTJI 
5 17 15 
5 19 1-5 


Diftantia § , a Coxa Vrfr Majoris 
Eadem diftantia 


53 8 15 
53 8 25 


Sext. M. oTti Anno MACHINiE COELESTIS LIB. II. 16$ 

A N N O M. DC. 


LX. 
HenJ. Dies 
fi. n 


Temp. fecundit 
horoiog. ambul. 
Hor-Min. Sec. 


Obfervationes 

Veneris, Jovis & Mercurii. 


Dtfiantiic 0- uii- 

titudines. 
Grad. Min-. Sec. 


$h(o ' 
Infirumento. 
Wobr. 17 
Die © 


5 24 
5 26 


Difiantia § ,ab informi fub Cauda Vrf& 
Eadem difiantia (Majoris 


43 
43 


9 50 
10 


Sext. M. O. 
wane. 


5 26 30 


Altitudo § circ. 


18 


53 


Sjtad. p.Or. 


5 28 30 


Altitudo ^/ circ. 


8 


58 O 


Quad.p. Or. 


5 29 30 


Altitudo § 


2 


30 


Muad.p. Or. 


5 36 15 

5 38 30 


Difiantia £ ,abultima CaudaVrfcMajoris 
Eadem diflantia 


54 
54 


I 35 
I 45 


Sext. M. O. 


Mercurmnn fa 
' Gfad. Lihrts, 
5 46 
5 51 30 
5 54 


Difiantia § , a Regulo Sl 
Rurfus 
Denub 


43 
43 
43 


56 10 

56 3 5 

57 


Sext. M. O. 


5 54 30 


Altitudo § circ. 


6 

Jhiad.j?. Or. 


5 58 i;S 
620 


Difiantia $ & § 
Eadem dtfiantid 


23 
23 


26 35 
26 40 


Sext. M. O. 


6 7 30 


Difi. § > <* C<W<? Hydra. dub. ob crepufc. 


5* 


31 10 


Sext. M. 0. 
Quad. p. O r . 


6 IO 30 


Altitudo i£ 


8 


10 
6 14 30 
6 17 


Diftantia % & % 
Eadem diftantia 


15 
15 


II 35 
11 45 


Sext. M. 0. 
6 20 O 


Altitudo Sirii 


17 


14 


Jguad. p. Or. 
6 22 IO 
6 23 10 
6 24 40 


Altitudo Q,pro corrigendo tempore 
Rurfus 
Denm 


25 
25 

25 


40 
46 
54 


guad.p. Or. 
idenf. Dies 
\fi. n. 


T<?»zp. fecundu 
horoiog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Ofafervationes 

Veneris & Jovis. 


Diflantia, & Ai- 

titudmes. 
Grad. Min. Sec. 

3 5 24 


guo 
Inftmmento. 
\tlobr. 21 

\Die % 

mane. 


4 47 30 


Altitudo ReguliSl 


^uad.p. Or. 
5 13 


Diftantia § , a Corde Hydrot, 
Eadem diftantia - 


31 
3 1 


58 35 
58 35 j 


Sext. M O. 


Venui kxZGr- 
Virginis direfta* 


5 15 30 


Altitudo § circ. 


18 


5S 


gjuad.p. Or. 
5 16 30 


Altitudo "%. circ. 


9 


22 


^uad p. Or. 
5 2i 30 

5 2j 

5 28 
5 31 45 


Diftantia ^ , a Corde Hydra 
Eadem difiantia 
Rurfus 
Denub 


44 
44 
44 
44 


45 45 

45 

46 30 
46 20 


Sext. M. 0. 
dub. 


fupiterm zGt, 
Virginis. 

s 


5 42 45 
5 45 


Diftamia § , a Corde Sl 
Eadem diftantia 


23 

23 


5 25 
5 


Sext. M. 0. 
5 50 30 
5 53 


Diftamia "$, , a Corde St 
Eadem diftamia 


36 
36 


31 3 5 
31 45 


Sext. M. 0. 
5 55 


Altitudo %, circ. 


H 


31 


Miuad.p. Or. 
5 56 40 

5 57 40 


Aititudo O, } pro corrigendo tempore 
Eadem aliitudo 


23 

24 


57 
3 O 


Muad.p. Or. 
Wenfi Dies 

\\fl.n. 


Temp. fecundH 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DiftamU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


$U0 

Inftrumemo. 
*&obr. 23 
vefp. 


70 


In Popiitefimftro Andromedat,, & Capeila 
Rurjus. 
Denuo 


39 
39 
39 


6 15 

5 50 
5 50 


Sext.M. 0. 


* 
'In Popliteinferior Andromeda,& Capeila 
Eadem difiantia . 


38 
38 


54 15 
54 15 


Sext. M. 0. 


m 
InGemufiniftroAndromeda , & Capel/a 1 37 
. Eadem difianti* 37 


52 40 
52 . 35 


Sext. M. 0. 
* 

Ll 3 Ann» IH 270 JOHANNIS HEVELII A N N O M. DC. LX. Menf Dies 
ft. n. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Oclobr. 23 

JDie fc 

vcfp. Ottobr. 24 
Die © 

vefp. Menf. Dies 
ft.n. Indextro Genu Andromed&,&Capella 
Eadem diftantia Indextro Cakaneo Andromcd&,& Capella 
Eadem diftantia InPlantadextriPedtsAndromed&,&Capelia 
Rurfus 
Denub 900 Aquarii prima Efufioms aqu& , & Berealis 
in Cauda Ceti dub. ob nubec. IO O O In primo Flexu aqu& pr<zcedenstZZ,& Bore- 
alis in Cauda Ceti Temp. fecundit 
horoiog.ambui. 
Hor.Min.Sec. Menf Dics 
ft.n. Otlobr. 31 
Dtc © 10 11 12 Temp. fecundit 
horolog.ambul. 
Hor.Min. Sec. Obfervationes 

Fixarum. Diftantidt, & Al- 

titudines. - 
Grad. Min. Sec Obfervationes Fixarum. PrimaEJfufionis aqu&XZ, &Extrem.al& Peg, PrimaEJfufionis aqu&^X-,& Boreal.in Cauda 
Eadem diftantia ( Ceti lnprimoFlexuaqu& tXipr&cedens , & Bo- 
realis in Cauda Cett In primo Flexuaqu& Z& media,& BoreaLin 
Eadem diftantia (CaudaCeti 4-1 
41 16 20 
16 20 36 19 30 
36 19 30 34 5 3 5P 
34 53 o 
34 53 O 25 40 10 
25 39 45 21 29 2sdub.Sext.M.O. Diftantitt & Al- 

titudines. 
Grad. Min, Sec, 30 34 25 39 25 
2 5 39 25 21 

21 30 50 

31 lO 18 
18 25 25 
25 25 Inprimo Flexu aqu& txzfequens feu uitima , 
& Borealistn Cauda Ceti 
Eadem diftantia In Capite Cygni , & Os Pegafi 
Rurfus 
Denub Informis ad Roftmm Cygni , & Os Pegafi 
Rurfus 
Dcnub In Collo Cjgni , & Os Pegafi 
Eadem diftantia 
Rurjus 
Denub Informium ante alam Auftrinam Cygni Bo- 
reaiispr&cedens,& Os Pegafi 
Eadem diftantia Informium ante alam Auftrinam CygniAu- 
ftralis pr&cedens , & Os Pegafi Informium ante aiam Auftrinam CygniAu- 
ftralis fequens, & Os Pegafi Informium ante alam Auftrinam Cygni Bo- 
realis fequcns , & Os Pcgafi 16 
16 
16 23 
23 

23 O 

35 
35 24 30 
35 25 25 
35 24 25 3 5 24 o 

3 5 24 3 5 
35 23 50 35 
35 
35 

35 II 
II 

12 
II IO 

55 

30 
o 29 2 5 
29 135 
29 1 40 26 
26 53 
53 15 

10 24 
24 52 
52 50 
50 29 
29 59 

59 45 

50 Nota. NovainCollo Cetialiquantb major Mandibuia. 
Et Nova ante Peilus Cygni minor Stclla, qu& eftinCollo Ccti 
&qualisfereInformiAuftralipr&cedenttfub#laAuftrinaCygni. Obfervationes 

Fixarum. 9 30 O Informisfub Capite Cygni,feu ad Roftrum,& 
Rurfut ' ( Scbedt Pcgafi 

Denub Diftanti& & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec, 47 49 45 
47 49 3o 
47 49 40 Mft° 
Inftrumcnto, Sext. M. O. Sext. M. 0. Sext.M. 0. Sext. M. O. J$uo 
Inftrumento. Sext. M. 0. Sext. M. O. H-Sext.M. 01 Sext. M. O. Sext. M. 0. *Sext.M. Sext. M. 0. H-Sext.M. Sext. M. 0. Sext. M. O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Jghio 
Inftrumento. Sext. M. 0. Aano MACHIN;£ COELESTIS LIB. II. 271 A N N O M. DC. LX. Uenf Dies 
ft.n. Vbtobr. 3 1 
Dte © 

vefp. Uenf. Dies 

I \ ft. n. ^ovemb. I 
VDie 1) 

I ™fp- Temp. fecundu 
borolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. Obiervationes 

Fixarum. DiftantU & Ai 

titudines. 
Grad. Min. Sec, IO Infima aUBorealis Cygni,&ScbcatPe<rafi 
Eadem diftantia II In I J ede Boreali pracedens Cjgni, &Scheat 
Rnrftu {I J eg*fi 

Denuo 12 Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. \\enf. Dies 
'1/2. n. \yvemb. 2 
hie c? 
t\ ve fp* Roftrnm Cjgni,& ScbeatFegafi 
Eadem diftantia 

In Collo Cjgni , & Scbeat Pegaft 
Eadem diflantia Stiprema aU Bore* Cygm , & Scbeat Pegafi 
Eadem diftantia Media aU Borealis Cygni, & ScbeatPegafi 
Eadem diftantia Jjhta 

InftrumentOk 46 

46 34 
34 50 
55 40 
40 7 

7 50 
55 Sext. M. 0. 48 
48 15 
15 46 In Pede Boreali feq. Cygni, &ScheatPegap 
Eadem diftantia InPede Auftral. pr&ced. Cjgni, & Scbeat 
£*rfus (Pegafi 

Denuo Obfervationes 

Fixarum. InVola aU Auftrin& Cjgni media , & Os 
Rttrfus ' p e aafi 

Denuo DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. In Vola aUAuftr. Cjgm mfima,& OsPegafi 
Rurfus 
Denuo IO U Inter Volam & Pedem Auftralem Cjgni, & 
Eadem diftantia ( Os Peoaft In Prinapio aUAuftrin& Cjgni,& OsPegafi 
Eadem difiantia Informiumante alamAuftrinam Cygni Au- 
ftra/ispracedens,& ScbeatPegafi 
Eadem diftantia Olnformium ante alam Auflrinam Cjgni Bo- 
r ealisprxceden s, & Scbeat Pegafi Informiumante alam Auftrinam CjgmAu- 
ftralis fequens , & Scbeat Pegafi 
Eadem diftantia Informium ante alam Auftrmam Cygm Bo- 
realisfecjuens, & Scbeat Pegafi lz Temp. fecundii 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec In Principio aUAuftr.Cygm,&ScbeatPe^afi O 
O Sext. M. 0. 44 
44 41 
41 40 
40 Sext. M. 0. 37 
37 
37 58 
57 
58 20 

55 
o Sext.M. 0. 37 
37 45 
45 10 
10 28 
28 
28 55 
54 
55 25 
20 
30 28 
28 
28 52. 
52 

52 30 

45 
25 25 
25 
25 42 

42 
42 50 
25 
45 Sext. M.O. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. £>uo 
Inftrumento. * Sext. M, Sext. M. 0. 29 
29 

29 
29 5i 
5i 30 
35 31 

31 40 

40 33 
33 

33 34 
33 
34 30 
45 
40 Sext.M. 0. Sext. M. 0. 34 
34 36 
36 40 
3 5 30 2 45 

30 2 20 
30 2. 40 * Sext. M. 32 

32 24 
24 Obfervationes 

Fixarum. In Capite Cjgni, & Scbeat Pegafi 
Eadem diftantia {»_Pr^c^pioaUAulir.Cygni,&ScbeatPegafi InPedeAuftralifequens Cjgni , & Scbeat 

RuT f™ (Pegaft 

Denuo 6 J 
Sext, M. 0. Sext. M.O. 29 50 25 H-Sext. M. O. DiftantU & Ai 

titudines. 
Grad. Min. Sec, 44 
44 17 
17 29 50 15 gu 
Inftrumento. Sext. M. 0. 2$ 
28 
28 31 
31 
31 45 

30 
45 Sext. M. 0. H-Sexe. M.O Afltid »7» JOHANNIS HEVELII IH 
IH 
IH 
IH 
IH 
IH 

A N N G M. DC 


. LX. 


! I 


Memfi Dies ' 
fi. n. 1 


Temp. fecundu 
lorolog. ambul. 
Hor-Min. Sec. 


Obiervationes 

Fixarum. 


Diflami& & Al-\ 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Infirumento. \ 


Novemb. 2 
Die a" 
vcfp. ; 


3 o O 


Vltima aqu& t2H,& Nova in Collo Ceti 
Eadem difiantia 


50 54 O 

50 54 O 


Sext. M.O. 1 
Penttltima aqu& U£ , & Nova in Collo Ceti 
Eadem difiantia 


49 46 50 
49 46 45 


Sext. M. 0. 1 
* 
Antepenultima aqu&zzz , & Nova in Collo 
Eadem difiantia [Cett 


49 36 15 
49 36 35 


Sext. M. 0. 1 
Pofi II Flexum Bor.pr&ced. t%z } & Nova m 
Eadem difiantia (Collo Ceti 


4.6 15 20 
46 1 5 1 5 


Sext. M. 0. 1 
Pofi II Elexnm media ^S , & Nova in Col- 
Eadem dtfiantia ( lo Ceti 


4-6 6 5 5 
46 6 50 


Sext. M. 0. I 
Poft II Flexum Aufiralts feq. «3, & Nova 
in Collo Ceti 


44 9 40 


Sext. M. 0. ! I 


900 


In II Flexu Boreal. pr&cedens aqu& tiS, & 
Nova in Collo Ceti 


41 20 IO 
41 20 10 


Sext. M. 0. 
Inll FlexH media aqu& \ZZ,&Nova in Collo 
Eadem difiantia ( Ceti 


40 42 50 
40 42 50 


Sext. M. 0. 
In II Flexu Auftr.fequens aqu& \XZ, &No- 
Eadem difiantia ( va in Collo Ceti 


39 30 45 
39 30 45 


Sext. M. 0. 
Ante Flexum II Borealis aqm '££> , & No- 
vtt in Collo Ceti 


4P 55 
40 5 5 


Sext. M. 0. 
Ante Flexumfecundu Auftralis aqu& ^s, & 
Nova in Collo Ceti 


40 18 30 
40 18 30 


Sext. M. 0. \ 
Pofiprimum Flexum quarta aqm z£Z,& in 


26 59 15 
26 59 15 


Sext.M. 0. 
Dorfo CetiOccidentalis 
Poftprimum Flexum tertia aqu&t^, & in 
Dorfo Ceti Occidentalis 


27 16 25 
27 16 25 


Sext. M. 0. Jl 


IO O 


Poftprimum Elexumfecundaaqu& t£= ,& in 
Dorfo CetiOccidentalis 


27 48 45. 
27 48 45 


Sext. M.oA 
P oft primum F lexum primaaqu&^ , & in 
Dorfo CetiOccidemalis 


27 38 30 
27 38 30 


Sext. M. 0. 1 
InVola aU Auftrina, Boreal. Cygni,& 
Rurfut (Scheat Pegaft 
Denuo 


24 40 3S 
24. 40 45 
24 40 45 


Sext. M. 0:\ 1 
InVola al&Auftrin&Cygni media, &Scheat 
Eadem diflantia ( Pegafi 


24. 4.6 40 
24 46 45 


*Sext.M.0,W 
Infima in Vola aU Auftrin& Cygni,& Scheat 
Eadem dtfiantia ( Pegafi 


23 28 50 
23 28 45 


Sext. M.OM 
* 


*. 


Inter Volam & Pedem Auftrinum Cygnt, & 
Sckeat Pegafi 


26 40 30 
26 40 3o 


Sext. M. 0. jj 


II c 


Nebulofa duarumfupra Cauda Cygni 6 ma- 
gnitud. inferior, & Marcab Pegafi 


46 9 30 
46 9 30 


Sext. M. 0. : 1 
Supra Lucidam Caud& Cygni 5 magnitud 
feumfima Ventris,& Marcab Pegaft 


41 55 20 


Sext. M. 0.1 1 
Infuperiori parte Ventris duarumfeq. Cygm 
5 magn. &MarcabPegaft 


40 18 5 
40 1 8 5 


Sext. M. oll 
Infuperion parte Ventrts duarum pr&ced 
Cygni 5 magn. & Marcab Pegafi 


40 3 3 15 


xSext. M.OA 
' In Eductione Caud& pr&ced. Cyqni 5 wagn 
& Marcab Pegafi 


41 19 45 
41 19 4° 


Sext. M. OM 

* |, 
In Educlione Cauda fequens Cygm 5 magn 
& Marcab Pegaft 


.40 3 3 45 


Sext. M. 0. [J 

Annc, MACHINyE COELESTIS LIB. II. m \denfi Dies 
I ft> »• A N N O M. DC. LX. Temp. fecundii 
borolog. ambul 
Hor.Min. Sec vlovemb. 2 
\Dk o* 

vefip. In Extremitate Caud& Borealis Cygni 5 ma- 
gnitud. & Marcab Peaafi In Extremttate Caud&Aufiral. Cygm 5 ma- 
' gnitud. & Marcab Pegafi 12 .ervationes 

Fixarum. Infra Pedem Auftrinum Cygm informis , 6 
magn. & Marcab Peaafi Infra Caudam Auftrmam Cygni informis 5 
magn. & Marcab Pegafi Nebulofarumduarum fupra Caudam Cygm 
inferior,& Caput Andromedx Infima Ventns Cygmjupra Caudam , & Ca- 
put Andromed* Diftantix. & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 36 31 40 
36 31 40 35 51 25 
35 51 25 39 36 20 
39 36 20 Sext. M. 0. 37 36 15 45 34 Infupenori parte Vevtris Cygmduarumfeq 
& Caput Andromed& In fuperiori parte Ventris Cygni duarum 
pr&ced. & Caput Andromeda In EdutJione Caud& Cjgmpr&ced. & Qqput 
Eadem diflantia ( Andromed& InEduclione Caud& Cygnifeq. &CaputAn- 
Eadem diftantia 42 io 
42 10 J%uo 
Inftrumento. 

Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M.O. Sext. M. 0. Sext. M.O. 41 15 35 

J- 1 I 5 3J_ 

4* 49 O 
41 48 55 Sext. M. O. 40 30 3 5 
40 3P 3 5 Infra Pedem Auftrin. Cygni, & Caput An- 
Eadem diftantia ( dromed* \enfi Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
horolog/. ambul 
Hor.Min. Sec. ovemb. 7 

' o 

vefp. )/'< 30 Infra Lucidiorem ColliCygni,& Os Petrafi 
Eadem diftantia 


IO Infira Caudam informis Cygni, &CaputAn- 
Eadem diflantia (dromed& 

InExtremitate Caudz Aufiralis CjgnTTo 
Caput Andromed& 39 24 3 5 
39 24 35 36 41 ^ 
36 41 55 Sext..M.0. Sext. M. 0. Sext. M. O. In Exiremitate Caud& Borealis Cygni , & 
Caput Andromeda 
Eadem difiantia Obfervationes 

Fixarum. Ad Genam Cygni, & Os Peqafi 
Eadem difiantia Supra Lucidiorem Colli Cygni triumpr&ce- 
dens, & Os Pegafi 34 22 10 
34 22 10 33 33 45 
33 , 33 50 35 
55 
35 1 3 5 

30 

1 35 Diftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec, Sext.M. 0, Sext. M. 0. * Sext. M. Sext. M. 0. 37s 

37 36 

36' 2 45 

2 45_ 

I 25 
I 20 Sext. M. 0. Supra Luadiorem ColliCyraitrmmmedia, 
& Os Pegaft SupraLucidiorem Colli Cygr.itrium fequens, 
Eadem diftantia ' (& Qs Peaafi Sub Nova fecunda Cygm , & Os Pegafi 
Eadem diftantta Sub Nova prima Cygni, & Os Pegafi 
Eadem difiantia Informis in via Laclea pr&cedens Collu Cj- 
gni, & Os Pegafi In via Lablea Auflralior pr&cedens Collum 
Cygni, 5 magnitud. &0sPegafi 37 28 50 
37 28 50 35 53 45 

Jl 5 3 45 

34 13 35 

34 13 35 34 24 45 
34 24 4J guo 
Infirumento Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. 33 40 45 

3 3 4 45 

38 57 IO 

38 57 IO 38 57 30 
38 57 30 Sext. M. 0. Sext. M. 0. 
Sext. M. IH 

IH 

IH 

IH 

IH 

IH 

IH 

IH 
IH 

IH 

IH 

IH 

IH 

IH IH 

m 
m 

IH 
IH 
IH 
IH 
IH Mm Anno IH IH 

IH 
IH 
IH 

IH 
IH 
IH 

IH *74 JOHANNIS HEVELII A N N Q M. DC. LX. Menf. Dies 
ft. n. Temp. fecundt/ 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. Novemb. 7 
Dte O 
vefp. II Obferyationes 

Fixarum. DiftantU & Al- 

titttdines. 
Grad. Min. Sec Ad Genam Cygni, & Scheat Pegaft 
Eadem diftantia Nova in Collo Ceti , & Palihcium Menf. Dies 
ft.n. Novemb. 8 

Die 1) 

vefp. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. In Collo Y , &Hum.ftnift.Orion. 
Eadem diftantia 6 30 8 30 IO Roftmm Cygni, & Lucida ColliPegafi 
Rurfus 
Denuo Roftrum Cygni, & Marcab Pegafi 
Rur/us Obfervationes. 

Fixarum. 47 38 20 
47 3 8 20 ~~MJo 1 

Inftrumento. 1 
X-Sext. M. 0! 38 56 35 xSext. M. 01 51 53 2$dub.Sext.M.Q. { 
51 52 45 DiftaritU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec, Denuo Roftrum Cygniy & dextrum Genu Pegafi 
Denuo 
Rurfut In Ancone aU Auftnna Cygni , & Roftrum 
Rurfus (Draconis 

Denuo In Ancone aU Auftrinm Cygni , & Vertex 
Rurfus ( Draconis 

Denuo In Ancone aU Auftrina Cygni, & anteFle 
xuram qnartam Draconis InAnconeaU Auftr- Cjgni , &poft Flexur, 
Rurfus ( tertiam D raconis 

Denuo Infra Lucidiore Colli Cygni,& Scheat Pegafi 
Rurjus 
Denuo Supra Lucidiorem Colli Cygni trium pr&ce- 
dens, & Scheat Pegaft Supra Lucidiore Colli Cygnt trium media, & 
Eadem diftantia (Scheat Pegafi Supra Lucidiorem Colli Cygni triumfeq. & 
Rurfus (Scheat Pegafi 

Denuo SubNova in PeBore Cygnifecunda,&Scheat 
Eadem diftantia {P e g a f 47 45 o 
47 44 40 
47 44 40 JQuo 
Inftrumemo» 

SextTM. 0. 50 56 
50 56 
50 56 30 
15 
35 xSext. M. 41 43 
41 42 
41 43 15 
45 
15 Sext. M. 0. 39 
39 
39 10 
40 
15 xSe xt. M. 0% 35 3 
35 2 
35 2 49 
49 4 
4 20 
50 

45 

25 
25 Sext. M. 0. \ 44 54 
44 54 
44 54 3 5 
10 
3 5 42 17 
42 17 
42 17 .55 
15 
15 40 
40 45 
45 39 20 

39 20 IO 
IO Sub Nova Cygniprima , & Scheat Pegafi 
Eadem diftantta Informts inviaLattea pr&cedens Collum Cy- 
gni, & Scheat Pegaft 
Eadem diftantia 38 
38 
38 10 

30 
30 37 
37 25 
25 20 
20 36 
36 25 

2 5 45 
45 Sext. M. 0. Sext. M. 0. X Sext. M. 0.. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. .! Informis in via Laciea pncced. Collum Cy- 
gni Auftralior , & ScheatPegaft In Collo Y ,& Humerusfinift. Orionis 
Eadem diftantia InCapitetrium Boreaiis Y, &Hum.fimft. 
Eadem diftantia (Orienis 42 
42 
42 26 

26 

26 20 

O 

o Sext. M. 0. 45 
45 12 
12 15 
15 Sexi. M. 0. 51 
51 52 
52 3,0 
35 50 
50 28 
28 20 

20 Sext. M. 0. 
* Sext. M. 0. Ann : MACHIN^ COELESTIS LlB. II. -71 ; 


ANNO M. DC. 


LX, 
Menf. Dies 
\fi «• 


Temp. fecundit 
horolog. ambtil. 
Hor.-M.in.Sec. 


Oblervationes 

Fixarurrii 


DifiantU & Al~ 

titudines. 
Grad. Mm. Sec. 


^uo 
Infirumento. 
ufovemb. 8 
\Dic D 

vefp. 
Supra Verticem Y ,&Humer.finift. Orionis 
Rurfus 
Denuo 


52 
52 
52 


34 -° 

33 5 

34 10 


Sext. M. O. 
dub. 


IH 
Media in Capite Y , & Humerus finift. 
Eadem diftantia (Orionis 


48 
48 


46 45 
46 45 


Sext. M. 0. 


* 
Trium in Capite Auftr. Y , & Hum. finift. 
Eadem difiantia (Orionis 


47 
4-7 


17 40 

17 40 


Sext. M. 0, 


In Dorfo Y , & Humer.finifi. Orionis 
Rurfus 
Denuo 


43 
43 
43 


20 
.50 
50 


Sext. M. 0. 
u o 

In Ventre Y, & Humer.finift. Orionis 
Eadem diftantia 


41 
41 


45 25 
45 20 


xSext. M. 0. 


In Fcemore pr&ced.Y ,&Humfinift.Orionis 
Rurfus 
Denub 


39 
39 
39 


34 45 

35 50 
34 40 


H-Sext. M. O. 


In F ccmore fequensY ,&Humfimfi .Onoms 
Eadem diflantia 


38 
38 


8 25 
8 25 


Sext. M. 0. 


InPedepofteriori pr&cedens Y , & Humer. 
finifi. Orionis 


40 
40 


20 3 5 
20 35 


Sext.M. 0. 


In Fede pofteriori Y feq. & Humer- fimft. 
Orionis 


38 


38 15 


Sext.M. 0. 
12 30 

InEdutJioneCauda Y, & Humer.finifi. 
Orionis 


38 


19 10 


Sext. M. 0. 
tenf. Dies 
fi. n. 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum, Jovis &Veneris. 


Difiantit & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


6hto 
Inftrumento. 
Woveb. 10 
Wie § 
1 wr»e. 


3 30 

In Fedepofieriori Canis Majoris,&CarHy- 
Rurfus (dmt, 
Denuo 


48 

48 
48 


35 O 

36 30 
34 45 


Sext. M. O. 


* 


Inter Fcemora Cams Majoris,&Cor Hydrs, 
Eadem difiantia 


40 
40 


21 3.0 

21 25 


Sext. M. 0. 
* 


4 o 

In Cauda Canis Majoris, & Cor Hydra 


35 


30 25 


Sext. M. 0. 
In Dorfo CanisMajoris, & Cor Hydra 
Eadem diftantia 


37 
37 


41 30 
4.1 10 


Sext. M. 0. 


4 50 
4 52 


30 
Altitudo CaudA ££ 

Eadem altitudo 


32 
32 


18 

27 O 


guad.p.Or. 


4 54 30 


Altitudo 2£ circ. 


1 1 


17 O 


Shtad.p. Or. 
5 30 
5 32 


Diftantia '%. , ab Informi fub Cauda Vrf& 
Eadem diftantia ( Majoris 


41 
41 


29 10 
29 10 


Sext. M. O. 


fupiter direElus 
i»6 Gr.Librx. 


5 51 

Diftantia 7£ , ab Arfturo 


32 


36 40 


Sext. M. 0. 
5 53 

Altitudo 2£ circ. 


18 


45 


J2>uad. p. Or. 
5 54 

Altitudo § circ. 


20 


51 


Jguad.p.Or. 
5 55 

5 58 

6 1 
6 3 


30 


Altitudo Arfiuri 


23 


26 O 


JSluad. p. Or. 

Difiantia § , ab ArBuro dub. 
Rurfus 
Denuo 


34 
34 
34 


14 2 5 

13 30 

13 35 


Sext. M. 0., 


Venut direBain 
$Gr. Librx, 


6 5 

Altitudo $> circ. 


22 


14 O 


Jvhtad.ph. Or. 
6 13 
6 14 
6 17 
Diftantia £ , a Regulo ££ 
Rurfus 
Denuo 


37 
37 
37 


28 50 
28 45 
28 45 


Sexu M. 0. 

Mm .2. Anno 


%76 JOHANNIS HEVELII ANNO M. 


DC. LX. 
Menf, Dies 
ft.n. 


Temp. fecundu 
borolog. ambui. 
Hor- MinSec 


Obfervationes 

Veneris & Solis. 


Difiantu & Al- 

tttudines. 
Grad. Min. Sec. 


Jf_OT 

Inftrumento. 
Noveb. IO 

Die § 

mane. 


6 18 30 


Altitudo o_ 


circ. 


23 2 


^uad.p.Or. 
6 20 35 


Ahuudo Arblun 


accur- 


26 55 


Muad.p.Qr. 


Obfervationes 
Venerii ad elici- 
endai Fixamm 
^fcenfiones Re- 
8at, 


6 24 
6 25 30 
6 27 3© 
6 28 30 


Difiantia $ , a Corde Hydr<t 
Eadem difiantia 
Rurfus 
Denuo 


45 21 30 
45 21 30 
45 21 3.0 
45 21 30 


Sext. M. 0. 
6 34 30 
6 39 O 


Diflantia § , a Regulo St 
Eadem diflantia 


37 30 10 
37 30 


Sext. M. 0. 
* 
6 40 40 


Altitudo § 


circ. 


25 59 O 


JShtad.p. Or. • 
6 43 


Altitudo Arcturi 


accun 


29 56 


Quad.p. Or. 
6 48 O 
6 49 O 


Diflantia § ,aReguioSt 
Eadem diflantia 


37 30 35 
37 30 35 


Sext.M. 0. 
6 51 O 


Aliitudo § 


accur. 


27 I 


Jjhtad. p. Or. 
6 5 3 3 5 


Altitudo ArBuri 


accur. 


31 30 O 


Jguad.p. Or. 
6 56 45 
6 57 30 


Diflamia § , a Regulo St 
Eadem diflantia 


3 7 31 40 
37 31 40 


Sext. M. 0. 
7 I 45 

7 2 30 


Diflantia 7£ } a Regulo St 
Eadem diftantia 


40 21 35 
40 21 3 5 


Sext. M. 0. . 
7 6 45 

7 8 30 


Dtftantia § } a Regulo St 
Eadem diftantia 


37 3i 55 
37 31 55 


Sext. M. 0. 
7 12 c 
7 15 ic 


Altitudo 2. 

Eadem altitudo 


accur. 


28 47 

29 2 


guad.p. Or, 
% 28 c 


Altitudo © 


accur. 


2 50 


ghtad.p. OrA 


Cbfervationes 
^Antemeridianne 


S 34 ° 


Diftantia °. a Q 


45 50 45 


Sext. M 9 0. \ 


Veneris diurna. 


8 35 30 


Altitudo 


accur. 


3 45 


®Htad.p.0r. ' 
S 38 30 
8 40 40 


Dtftantia § a © 
Eadem diftantia 


45 52 10 
45 52 45 


Sext. M. 0. \ 
8 41 45 


Altimdo © 


accur. 


4 26 O 


Jjhtad.p. Or. 1 
8 47 O 
8 57 40 


Diftantia § „0 

Eadem diflantia 


45 54 15 
45 54 55 


Sext. M. 0. , 


_ 


8 59 20 


Altitudo 


accur. 


6 J5 


guad.p. Or. [ 
9 8 O 


Diflantia § a 


45 55 45 


Sext. M- 0.\ 
9 9 40 


Altitudo 


7 16 


Shtad.p.Or. 
9 13 4° 


Altitudo § 


circ. 


35 3 


Muad.p.Or. 


Veneris ^iltitu- 
do Sole fplen- 
dente obfervata. 


9 52 30 


Altitudo § 
Aximutbum § 


dub. 


35 12 30 
5 58 


Quad.M.Au 
9 58 30 


Altitudo § 
AxAmuthum § 


dub. 


35 6 35 

7 37 '0 


Jguad.M.Az.. 
Menf. Dies 
fi. ». 


Temp.fecundit 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Jovis. 


DiftanM cfr Al- 

titudines. 
Grad. JMin. Sec. 


Jgtto 
Inftrumento. 
Noveb. 13 
mane. 


5 28 15 
5 30 


Altitudo ArEluri 

Eadem altitudo 


22 51 

23 5 


Quad.p.Or. 


% 


5 32 


Altitudo % 


circ. 


18 30 


J^uad.p. Or. ; 
Sext. M. 0. \ 
5 35 
5 39 


Diftantia "%, , a Corde Hydr& 
Eadem diftantia 


48 3 1 45 
48 3 1 35 
5 41 C 


Altitudo 2_ 


cire. 


19 30 O 


Quad.p. Or. \ 


Anno __. 

MACHINA COELESTIS 


LIB. II. 


177 
ANNO M. DC. 


LX, 


'enf. Dies 


Temp. fecundu 
horolog. ambul 
Hor-Min. Sec 


Qbfervationes 

Veneris & Jovis. 


DtftantiA & At- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


@)uo 
Inftrumento. 


\\oveb. 1 3 
bie B 


5 
5 


45 
46 30 


Diftamia ^,ab Arfturo 
Eadem diftantia 


32 

32 


23 
23 


25 

20 


Sext. M.O. 


¥ mane. 


5 
.5 


52 

55 


O 
3® 


Diftanna § , a b ArBuro 
Eadem diftantia 


32 
32 


48 
48 


50 
45 


Sext. M. 0. 


Hac hora vidimus Globulos duos igneos lentisfimo moiu in 
plaga Oriemali a § ad Capellamtendentes,quorum magnitudo 
ahquanto major ipfa Venere. 


5 
5 


56 

57 


45 

30 


Altitudo § circ. 
Altitudo 7£ circ. 


22 
21 


I 

40 Jguad. p. Or. 
6 
6 


2 

s 


30 
45 


Diftamia § , a Corde Hydra 
Eadem diftantia 


47 
47 


46 
46 


50 
55 


Sext. M. 0. 
6 


9 


30 


Altitudo §> circ. 


23 


30 

Jduad.p. Or. 
6 
6 
6 


14 
18 

21 


30 

Dtftantia $> , a Regulo Sl 
Rurfus 
Denuo 


40 
40 
40 


1 1 
12 
11 


20 

5 

40 


Sext.M. 0. 
dub. ' 
6 


24/ 

Altnudo § accurate 


24 


56 

Jguad, p. Or. 
6 
6 


25 
26 


40 
40 


AUitudo Arcluri accur. 
Eadem altitudo 


31 
31 


2 
9 


Muad.p. Or. 
6 
6 

6 


32 
40 
43 


45 

45 Dtftamia £ , a Regulo St 
Rurfus 
Denuo 


40 
40 
40 


13 

12 
13 45 

10 


Sext. M. O. 
dub. 
6 


44 


20 


Altitudo- £ 


27 


1 

Muad.p.Or. 
6 
6 


47 
50 


40 
40 


Diftantia § , a Regulo St 
Eadem diftantia 


40 
40 


13 
13 


20 
35 


Sext. M. 0. 
6 


53 

Altitudo § 


^7 


42 


O 


J^uad.p. Or. 
6 
6 


54 
55 


45 
30 


Dtftantia "%. , a Reguio Sl 
Eadem diftantia 


40 
40 


1 
59 

59 


5 5 
55 


Sext. M- 0. 
6 

7 


59 

1 45 


Diftantia £ , a Regulo St 
Eadem diftantia 


40 
40 


13 
13 


45 


Sext. M. O. 
7 

7 


3 
4 
20 


Altttudo § , pro corrigendo tempore 
Eadem altitudo 


28 

28 


41 
48 


J^uad.p. Or. 
7 


28 


15 


Altttudo § 


30 


31 

Jguad.p.Or. 
8 


14 

Diftantia § a 


46 


8 


10 


Sext. M. 0. 
8 


15 


30 


Altitudo © 


2 


27 

Jjjhiad. p. Or. 
8 
8 


23 
27 


30 
45 


Diftantta £> d accurate 
Eadem diftantia accuratisf 


46 
46 


IP 
II 


10 
40 


Sext. M. 0. 
8 


29 

Altitudo 


3 


55 

Jguad.p. Or. 
8 
8 


31 

34 


20 Diftantia $ a 
Eadem diftantia 


46 
46 


12 

13 


20 
10 


Sext.M. 0. 
8 


35 


30 


Altitudo 


4 


33 

Jguad.p. Or. 
8 
8 


39 
41 45 


Diftantia $> a 

Eadem diftantia 


46 
46 


14 
14 
25 


Sext. M. 0. 
8 


43 


15 


Altitudo 


5 


2 + 

Jguad.p Or. 
8 
8 


46 
51 


20 Dtftantia 2^0 

Eadem diftantia 


46 
46 


15 

15 


10 
25 


Sext.M. 0. 
8 


52 


50 


Altitudo 


6 


22 

jQuad.p.Or. 
8 


55 

Dijlantia § a © 46 


15 


40 


Sext. M. 0. 
8 


56 


*5 


Altitudo © 


6 


47 


a 


Jguad.p. Or. NoBwno C 4 di" 
nrno tepore Ve* 
nns obfervata. Diftanti* Vene* 
ris & Solis. Mm 3 Anno 278 JOHANNIS HEVELII '^httudines Ve- 
nerifdinm*. D A N N O M. DC. LX. Menf Dtcs 
ft. n. Temp. fecundit 
horolog.ambul. 
Hor.Min. Sec. m Noveb. 13 

Die p 

mane. Menf. Dies 

ft. H. Obfervationes 

Altitud.Veneris Merid. jufto ierius obferv Altitudo £ 

AzJmuth 0_ Altitudo 2 

Azimuth § IO 
lO 

12 28 30 

30 O 
13 O Altitudo procerrig. tempore 

Eadem altitudo 
Altitudo © Meridtana 

Az.imuth © Temp. fecundu 
horoloir. ambul. 
HorMin. Sec Novob. 13 5 51 20 
Die B | 5 52 40 

•*■ 5 « 40 Menf Dies 
ft.n Noveb. 20 
Die B 

vefp. 1 30 
4 20 
7 45 6 14 15 
6 19 15 
6 26 15 6 3<5 20 

6 39 4° 
6 42 O 6 46 
6 48 30 54 30 

56 45 

58 50 

1 o 

3 45 6 40 

8 20 Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. Altitudo § 

Az,imuth § Altitudo § 

. Azjimuth £ Obfervationes 

Lutl32. Altitudo CapelU 

Eadem altitudo Altitudo J) Limbifuperioris Diftantia J) Limbi Occidental. ab OrePegafi 
Rurfus 
Denuo Diftantia J) Limbi Occid, a Marcab Pevafi 
Rurfus 
Denuo Dift. J) Limbi Occid. Aleridionalis , a Cin- 
gulo Andromeddt, 
Eadem diftantia Dift. 5) Limbi Occid. aFulgente UterePerfei 
Eadem diftantia Diftantia D Limbi Occident. a Lucida y 
Eadem diftantia 
Iterum 
Rurfus 
Denuo Altitudo X) Limbi fuperioris Altitudo CapelU 

Eadem altitudo Obfervationes 

Fixarum. Humerusfinift. e» , & Lucida Colli Pegafi 
Eadem diflantia 
Rurfus 
Denuo Humerus dexter : 

Rurfus 

Denub i , dr Lucida Colli Pegafi Reliquarumin Mufcafecunda , & Capella 
Eadem diftantia Reliquarumin Mufca tertia, & Capella 
Eadem diftantia SupraLucidam Y, &Capella DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec 34 27 
I 13 34 26 10 
1 50 o guad.M.Az,. 34. 24 25 
2 40 o 34 22 10 
4 13 o 14 II o 

14 19 o 

17 25 35 

000 £>uad. Minori 
guad.M.Ad DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 23 53 
23 59 25 31 46 13 20 
4-6 14 5 
46 15 25 Sext. M. 0. 27 30 20 
27 31 40 

27 34 40 29 54 25 
29 54 10 
29 53 45 54 
54 9 o 
8 40 24 59 
24 5S 30 
30 

24 58 5 
24 57 35 
24 57 5 33 30 o 31 53 

32 2 DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec, 23 53 25 

23 52 50 

23 53 O 

23 53 25 14 14 15 

14 14 5 

14 14 20 

13 20 

13 20 35 
35 guo 
Inftrumento. d.M.AzJ, d.M.Az* Quad.M.Au Quo 
Inftrumento. gHtad.p, Or. Quad. p. Or. Sext. M. 0. Sext.M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. d.p.Or.i ®>uad p+ Or. .$ue 
InftrumentOi Sext. M. 0. H-Sext.M. 0. Sext. M. 0. 36 
36 6 
6 \Sext. M. 0. 42 WSext. M. O^ 
Anno A MACHINifi COELESTIS LIB.II. *79 A N N O C. LX. \'enf. Dies 
\ft.n. Temp. fecundu 
borolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. \oveb. 20 
bie f) 

|j vefp. In Triangulo minori pr&cedentium mferior 6 
magnittid. & Capella /» A minori pr&cedentium fuperior 6 magn, 
Eadem diftantia (& Capelld In £± minori pr&cedsntiumfequens 6 magn.\ 36 27 30 
Eadem diflantia (& CapeiU 36 27 30 8 30 Oblervationes 

Fixarum. Diftantut & Al-\ J3*up 

timdines. Inflrumento. 

Grad. liiin. Sec. 38 
38 43 

4? 45 

45 Sext. M. 0. 38 
38 48 20 
48 20 Sext. M. 0. Sext, M. 0. InTriangulo minori pr&cedentiuminferior 6 26 14 25 
magn. & Humerusdexter Perfei (26 14 25 Sext.M. 0. In £± minori pr&udentium fuperior 6 magn. 2 5 & Hum. dext. Perfei In A minori pr&cedentium fequens 6 magn. 
& Hum. dext. Perjei 25 IO 
10 24 
24 40 20 

40 20 'enf. Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
borolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. ■oveb. 21 
Die © 
vefp. fenf. JDies 
ft.n. T oveb, 26 
Die £ 
mane. Novain CoLlo Ceti, vix aqualis Lucida, MandtbuU, adeoq; 
jamdecrefcere videbatur,colore quodammodo mutato alboinfu- 
fcum feu Jubrufum. Humerusfinifler zzz , '& Lucida AquiU Humerus finifler ££3 , & Cauda AquiU 
Eadem diflantia Temp. fecundit 
borolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. 16 

17 Obfervationes 

Fixarum. DiflamU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. Humerus dexter «5 , & Cauda AquiU 
Eadem diflantia 
Rurfus 
Denuo 
Iterum Obiervationes 

Jovis , Lunaa & Veneris. 28 59 25 41 
41 15 
15 46 
4<5 

46 
46 
46 50 

49 
50 

49 

50 5 
45 

30 
30 
30 DiftantU & Al- 

• titudmes. 
Grad. Min. Sec. 10 
15 18 Altitudo Artiuri 

Eadem altitudo 

Altitudo "%. 24 
26 Difiantia 7/. , a Corde Hydra 
Eadem diflantia 31 

37 41 
44 30 
o 47 
51 
53 20 
o 
o 35 

1 45 6 3 30 
6 7 30 
6 10 o 12 6 18 40 
6 21 O 

6 23 30 Diftantia '%, , a Regulo Q 
Eadem diftantia Dift. I> Limbi Orientalis, a Corde Hydra 
Eadem diflantia Dift. I) LimbiOrientalis , a Reguio ^ 
Rurfus 
Denuo 29 
29 53 
59 Sext. M. 0. Sext. M. 0. ®uo 
Inflrumento. Sext. M. O. Sext.M. 0. Sext. M. 0. Jguo 
Inflrumento. 22 Ij Muad. p.Or. Puad p. Or. 50 26 
50 26 50 
50 43 
43 11 £-45 

12 O 31 
31 56 

57 40 

25 24 
24 

24 31 

32 
32 35 
20 
45 dltitudo Arciuri 
Eadem altitudo Altitudo § 

Altitudo g , ab Arcturo 
Eadem altitudo Altitudo § Diflantia § faRegulo Si 
Eadem diftantia 

Altitudo £> 36 2 o 
36 16 o 20 2 2 

2% 57 
28 57 o 

10 

15 21 52 

52 53 
53 15 

35 22 15 ?' Sext.M. O. Sext. M.O. Sext. M. O. Sext.M. O. J^uad.p. Or. Quad.p. Or. Quad. p. Or. Sext. M. 0. 
g&ad. p. Or. IH 
IH 
IH 
IH 
IH 
IH Lmxt inVirgint. Veneris diftan* 
tiix, a Fim cr h 
Sole. Anno 

IgO 
JOHANNIS HEVELII 


ANNO M. DC. LX. 
Menf. Dies 
ft. n. 


Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Obfervationes 

Veneris & Solis. 


DiftantU & Al- 

tiwdines. 
Grad. Min. Sec. 


gito 
InftrumentoJ 


s 


Noveb. 26 

Dic $ 

rnam. 


6. 27 45 
6 31 O 


Diftantia £ , a Regulo Q 
Eadem diftantia 


52 53 45 
52 53 50 


Sext. M. 0. 
6 46 30 


Altitudo §> 


24 20 


Mjjad.p.Or. 
6 50 30 
6 59 30 


Diftantia $ , a Regulo St dub. 
Eadetn diftantia propter auroram 


52 5 5 20 
52 56 IO 


Sext. M. 0. 
dub. 
7 1 30 


Altitudo £ . circiter 


25 20 


Muad. p. Or. 
7 1 45 
7 3 45 


Altitudo Artturi 

Eadem altitudo 


43 59 

44 11 


Sjtad. p. Or. ' 
760 
7 6 45 


Altitudo 2. accurate 
Eadem altitudo 


2> 53 O 
25 56 O 


Quad.p. Or. j 
7 58 
7 59 45 


Altitudo § accurate 
Eadem altitudo 


29 20 
29 5 


®htad. p. Or. i 
8 18 30 


Diftantia §> , a Solis Centro 


46 34 


Sext. M. 0. j 
8 21 


Altitudo © 


I II 


guad.p.Or. 


Solis &• Vtneris 
dijiantix. 


8 24 40 
8 29 O 


Diftantia Q a $ 

Eadem diftantia 


46 36 3 5 
46 38 45 


Sext. M. 0. 
8 30 35 


Altitudo © 


25 


ghtad.p. Or.i 
8 33 
8 36 IO 


Dtftantia Q a § 

Eadem diftantia 


46 39 3 5 
46 41 15 


Sext. M. 0. ' 
8380 


Altitudo Q 


2 53 O 


J>>uad.p. Or-. 
8 41 IO 


Diftanti* © 4 § 


46 42 10 


Sext. M. 0. , 
8 43 45 
8 46 10 


Diftantia Qa % 

Eadem diftantia 


46 42 40 
46 43 15 


Sext. M. 0.'\ 
8 47 30 


Akitudo © 


3 51 O 


Qttad.p.Qr.^ 
8 51 40 
8 54 5 


Diftantia Q a § 

Eadem diftantia 


46 44 
46 44 3 5 


Sext. M. 0. 
8 56 O 


Altitudo Q 


4 40 


^uad.p.Or.. 
9 O 10 


Diftantia Q a % 


46 45 10 


Sext. M. 0. 
9 I IO 


Altitudo 2 circ ' 


51 O O 


Quad.p. Or. 
9 IO O 
9 14 15 


Diftantia Q a § 

Eadem diftantia 


46 45 3 5 
46 45 5 5 


Sext. M. 0. \ 
9 16 O 


Altttudo © 


6 28 O 


,J2>uad.p.0rA 
9 21 O 


Diftantia Q a § 


46 46 15 


Sext. M . 0. ] 1 
9 33 20 


Altitttdo Q . 


7 51 


JHuad.p.Or.] 

.^uo ■ \ 
• Inft/umento. 
Menf. Dies 
ft.n. 


Temp. fecttndu 
horolog. ambuL 
Hor.Mm.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DtftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 
Noveb. 27 

Die £ 

vefp. 


600 


Secunda Y , & Nafus Meduf& 
Eadem diftantia 


23 32 40 
23 32 3 5 


Sext.M.O. 
* 


IH 
Supra Lucidam Y 6 magn.dr Humer. dext. 

Eadem diftantia (Ptrfet 


29 26 20 
29 26 15 


Sext. M. 0. 


* 


InEduciione Cauds. Y ,& Capell^ 
Eadem dtftantia 


37 16 30 

3.7 16 30 


Sext.M. 0.\\ 
7 00 


Prima Cauda Y , & Capella 
Eadem diftantia 


36 43 10 
36 43 ij 


H-Sext.M. | 


Media Cauds. Y , & Capella. 
Eadem diftantia 


35H 50 
35 11 55 


*Sext.M. 0.1 Ann® MACHIN.E COELESTIS LIB. II. .*8*. A N N O M. DC. LX. \ienj. Di-es 
ft. n. Temp. fecundtt 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. Voveb. 27 
Wie f) 

vefp. lenf. Dies 
fi. n. ecemb. I 
Die § 

•vefp. In Femore fcquens Y ,& Cornu Boreum & 
Eadem diftantia ReliquaruminMufca tertia,&CornuBor. & 
Eadem diftantia IO Temp. fecundu 
horolog. ambuU 
Hor. Min.Sec. Obiervationes 

Fixarum. DiftantU & Ai 

titudines. 
Grad. Min. Sec, Vltima Caudx Y , & Capella 
Rurfus 
Denuo 34 12 45 
34 13 25 
34 12 50 35 50 45 

3 5 50 45 Sext.M. 0. 34 29 45 

34 29 50 Sext. M. O. Reliquarumin Mufcafecunda,& Cernu Bo- 
Rurfus (reum & 

Denub Reliquaru in Mufcaprima,& CornuBor. & 
Eadem diftantia Obfervationes 

Fixarum. Diftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Mtn. Sec, Caput PollucisH, & Humer. dexter Orionis 
Rurfus 
Denub O Caput Pollucis IX > & Aldebaran 
Rurfus 
Denub 35 43 
35 42 
35 43 o 

35 
10 H-Sext. M. 36 23 
36 23 33 15 10 
33 15 30 
3 3 15 20 45 3 25 
45 3 40 
45 3 25 ®>uo 
Inftrumento. Sext. M.O. Sext. M. 0. ^uo 
Inftrumento. Sext. M. O. Sext. M. 0. ienf. Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min. Sec ecemb. < 
Die % 

vefp. 30 InArmodextro & infima , & Humerus de- 
xter Auriga 

Eadem difiantta 


Obfervationes 

Fixarum. DiftantU & Ah 

titudines. 
Grad. Mm. Sec guo 
Inftrumento. In Armo dextro 8 tertia, &Humer. dexter 
Rttrfus (Aurig<t 

Denub In Armo dextro tf fuprema , & Humerus 
Rttrfus ( dexter Aurig* 

Denub In dextro Fede & fequens, & Humer. dext. 
Eadem diftantia (Auriga IO Indextro Genu & ,&Humer. dext. AttrigA 
Eadem diftantia 
Itemm 
Rurfut 
Denub 48 55 30 
48 56 1 5 
48 55 30 \Sext. M. t 48 2 15 

48 2 O 
48 2 IO Sext. M. 0. 44 56 30 
44 55 20 
44 55 25 \Sext.M. O. 46 26 45 
46 26 45 Sext. M. 0. In Faleari & fequens,& Hum.dext.AurigA 
Eadem dtftantia 
Rurfus 
Denub Caftor H , & Pes dexter Orionis 
Rurfus 
JDenub 11 Caftor 1E, & inftma Enfts Orionis 
Rurfus 
Denub PolluxTL, & infiptaEnfis Onoms 
Eadem difiantia Pollux n , & Manubrium Enfis Orionis 
Eadem diftantia 42 25 10 

42 24 15 

42 25 50 

42 26 O 

42 25 10 ySext.M. 0. 41 8 15 

41 7 45 

41 7 45 

41 7 50 Sext. M. 0. 48 45 50 
48 46 20 
48 46 25 Se'xt. M. 0. 47 15 3 5 
47 15 50 
47 15 35 Sext. M, 0. 46 12 
46 12 10 
15 Sext. M.O. 45 30 30 
45 3.0 50 \Stxt. M. 0. Nn Annd i8* JOHANNIS HEVELII A N N O M. DC. LX. | 


Menf Dies 
ft. n. 


Temp. fecundit 
horolog.ambul. 
Hor.Mi-n. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DiftantU & AU 

titudines. 
Grad. Min. Sec 


$H0 

Inftrumento. 


Decemb. 9 
Die % . 

vefp. 
Calx Caftoris U, & Rigel Orionis 
Rurfus 
Denub 


34 5» 30 
34 57 50 
34 58 35 


xSext. M. 0. 
Lucidus PesH ,& dexter Pes Orionis 
Rurfus 
Denuo 


28 50 IO 
28 50 35 
28 50 30 


Sext. M. 0. 
* 
Lucidus Pes H, & infima Enfis Orionis 
Eadem diftamia 


27 6 20 
27 6 15 


Sext.M. 0.1 
* 
Sinusinakk. 16° 3Q>'five Canis Major,& 
Rurfus (Cafior H 
Denub 


49 51 50 
49 52 10 
49 52 5 


Sext. M. 0. 


12 O 

Strius in akit. l%°,& Pollux n 
Rurfus 
Denub 


46 5 3 5 
46 54 IO 
46 54 5 


Sext. M. 0. 

X 
Sirius, & Collum Canis Minoris 
Eadem difiantia 
Jterum 
Rurfus 
Denub 


26 56 20 
26 55 25 
26 55 
26 56 50 
26 56 30 


Sext. M. 0. ' 
* 
Prope dextrum Humer.0ri6nis,& CafierH. 
Eadem diflantia 


30 49 50 
30 49 45 


Sext, M. 0. \ 
* 
In Capitepr&ced.Bor. Orionis , & CafiorH 
Eadem difiantia 


3 5 16 40 
3 5 16 40 


Sext. M. 0. ] 


Decemb. 10 

Die £ 

mane. 


I O 


c 


In Capitepr&ced.Aufir.Orionis,& CafiorJX. 
Eadem diflantia 


3 5 27 15 
35 27 15 


Sext.M. 0, ! 
In Capitefequens Orionis, & Caflor H 


35 10 30 


Sext. mTO.} 
Parvula ad fwiftrum Humerum Orioms, & 
Eadem difiantia (CaflorH 


3 8 49 10 
3 8 49 10 


Sext. M.ol 
Subfinifira Axillaprima , & Cafior H 
Eadem difiantia 


3"S- 4-6 O 

38 46 , O 


Sext. M. 0. < 
Sirius , & Cor Leonis 
Eadem diflantia 


57 44 30 
57 44 35 


Sext. M. 0. ) 
* 
Infinifiro Cubito Boreal. Orionis,& Procyon 
Eadem diflantia 


37 53 50 

37 53 45 


Sext. M. 0. \ 


2 O 


o 


Infinifiro Cubito Aufir. Orionis, & Procyon 
Eadem diftantia 


37 44 30 
37 44 20 


Sext.M. 0.\ 

* 
In medio Clypeo Orionis,& Procyon 


35 59 0. 


*Sext. M.O. 
In ImoLimbo ClypeiOrientalis, & Procyon 
Eadem diftantia 


36 31 40 
36 31 40 


xSext.M. 0. 


3 O 


o 


In Dorfo Orionispr&cedens, & Procyon 
Eadem diftantia 


29 27 45 
29 27 45 


Sext. M. 0.. 


3 3o 


o 


In Dorfo Orionis fequens , & Procyon 
Eadem difiantia 
Nova in Collo Cetiminor illaqudt, in Ore, 
tqualisfere magnitudinis cum Lino X • 


26 58 10 
26 58 10 


Sext. M.0.\ 


Menf. Dies 
ft. n. i 


Temp. fecundu 
yorolocr. ambul. 
HorMin. Sec. 


Obfervatlones 

Fixarum. 


DtftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Inflrumento. \ 


Decemb. 20 
Die D 

vefp. 


$ o 


o^ 


Lucida V, & pr&cedens in Dorfo Ceti 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub 


36 31 15 

36 30 45 
36 31 4° 
36 31 40 


Sext. M. 0.1 Anno MACHIN2E COELESTIS LIB. II. *8? 

A N N O M. DC. LX. 


1 


\enf. Dies 


Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfcrvationes 

Fixarum. 


Diftantis, & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


J3>uo 
Inftrumento. 


xemb. 20 
Die D 
vefp. 
Luada Y , &fequens in Dorfo Ceti ,feu 0- 
Eadem diftantia ( nemalis 


33 19 20 
33 19 25 


Sext. M. 0. 
* 
Lucida Y , & Borea Ventris Ceti 
Eadem difiantia 


34 O IO 
34 10 


Sext. M. 0. 
* 
Nova in Coilo Ceti, & Aldebaran 
Rurfus 
D^enuo 


38 56 20 
38 56 25 
38 56 35 


Sext. M. 0. : 
* 


6 O O 


Humerus dexter Aurig<e,& m Armo dextro 
Eadem diftantia ( ^fecunda 


46 17 30 
46 17 25 


Sext. M. 0. 
Humerus dexter Auriga, & qu<t fequitur 
tertiam Armi & 


47 42 25 
47 42 15 


Sext. M. 0. 


7 o o 


Humerus dext. Aurig<t,& inPaleari % pr<t- 
Eadem diftantia ( cedens 


43 " 55 30 
43 55 30 


Sext. M.O. 
Humerus dext. Aurig<e, & tn dextro Pede tf 
Eadem diftantia (pntcedens 


48 3 5 25 
48 3 5 25 


Sext. M. 0. 


9 O O 


Humerus dexter Aurigct, & infiniftro Ar- 
Eadem diftantia ( mo & 


41 10 
41 10 


Sext. M. 0. 
Humerus dexter Aurig<t } & infimfiro Popli- 
Rurfw ( te tf 
Denuo 


39 9 20 
39 9 50 
39 9 25 


Sext. M. 0. 
Humerus dexter Aurig& , & m Genufimftro 
& fequens 


36 46 45 
3 6 46 50 


Sext. M. 0. 
* 


10 O O 


Humerus dexter Aurig<t , & in Genufimftro 
& pr<ecedens 
Eadem diftantia 


37 16 50 
37 16 25 
37 16 30 


Sext. M. 0. 
* 
Nova m Collo Cetiminons quantitatis, & 
vata luminis,quam ea,qu<e ad Genam Ceti. 


obfcurioris obfer- 
\enf. Diei 
lft. n. 


Temp. fecundtt 
boroloir. ambul. 
Hor.Min. Sec 


Obfervationes. 

Fixarum. 


DiftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


Inftrumento ,■ 


\tcemb. 2 5 
X vefp. 


5 


Humerus dext er Aurigct , & LucidaPlejadum 
Eadem diftantia 


33 51 20 
33 51 20 


Sext. M. 0. 
Humerus dexter Aurig<t,& in Cufpide Ori- 
entali Plejadum 


33 35 15 
33 35 15 


Sext. M. 0. 
Humerus dexter Aurigtt, & Lucidampr&ce- 
Eadem diftantia (dens Plejadu 


33 58 45 
33 58 45 


Sext. M. 0. 
SexTIi. 0. 
Humerus dexter Aurig<t y & Cufpis Occiden- 
talis Plejadum 


34 1 O 
34 I P 
Humerus dext.Aurig<t,& inferiorumpr&ce- 
Eadem diftantia (dens Plejadu 


34 18 35 
34 18 3 5 


Sext. M. 0. 
Humer. dext.Aurig<t, & inferiorumfequens 
Eadem diftantia ( Plejadum 


34 11 35 

34 11 35 


Sext. M. 0. 


6 ' O 


Humerus dexter Aurig*. , &fupra Piejades 
Eadem diflantia (inTergo 


32 22 35 
3 2 22 30 


Sext.M. 0. 


— 


Humerus dexter A'urig<e,& Vergiliarumfu- 
Eadem diftantia (prema & 


27 18 55 
27 19 O 


Sext. M. 0. 


Humerus dext. Auriga, & Vergiliarum me- 
Rurfus (dia tf 
Denuo 


28 22 50 

28 21 lO 
28 22 45 


Sext. M. 0. 
* 


700 


Humerusdext. Aurigct, & Vergiltarum in- 
Eadem diftantia (fima £> 


28 30 50 
28 29 O 


Sext. M. 0. IH Nn 2 Annu 

*84 
JOHANNIS HEVELII 


A N N O M. DC, LX. ~1 
Menf. Dies 
fi. n. 


Temp. fecundu 
borolog. ambul. 
Hor.Min. Sec. 


Obfervationes 

Fixarum. 


DifiantiA & AU 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


^o 'j 

InfirumentoM 


* 


Decemb. 3 1 
Dtc 2 

vefip. 


10 


Prima Caudx y , &Humerusftnifi. Orionis 
Denuo 
Rurfus 


35 4 25 
35 3 35 
35 4 25 


Sext. M.O. \' 


Secunda Caud& Y ,&Humerusfinifi.Orionis 
Rurjus 
Denuo 


34 45 45 
34 46 10 
34 45 40 


Sext. M.O. | 
* 
II 


Vltima Caud& V , & Humer. ftnifi. Orionis 


33 20 15 


Sext. M. 0. '■ 
12 O O 


Sucularufecunda Boreal.pr&ced. & ,&Hu~ 
merus dexter Orionis 
Eadem difiantia 


24 37 35 
24 36 45 
24 36 45 


Sext.M. O.ll 
IOO 


Sucularum fecunda Auftralis praced. & , & 
Humerus dexter Orionis 


22 47 20 


Sext. M. 0. II 


NovainCollo Cetihoc tempore adeo parva , ut vix quinta 
magnitudinis fuerit. 


. 
A N N O M. DC. LXI. | 
Menf. Dtes 
fi.n. 


Temp. fecmdu 
horolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. 


Obfervationes 

Lunae & Fixarum. 


DifiantiA & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


guo ]I 

Inftrumento, \ 
fanuarii 7 
Die 2 

vefp. 


6 24 30 
6 26 15 


Altitudo dextri Humeri Orionis 
Eadem altitudo 


27 10 
27 21 


guad.p.Or. | 
6 27 15 


Altitudo X) Cornufuperioris cire. 


40 20 O 


£htad p.Or. \ 


luttaht Uriete 
tirca xtodii ^iu. 
flrittnm. 


6 39 O 
6 42 
6 45 30 


Difiantia )) Limbi Occident. a Paltlicio 
Rurfus 
Denuo 


4S 3 3 ,50 
48 31 
48 28 45 


Sext. M. 0i\\ 
7 00 
7 10 30 


Difi. J) Limbi Occid. afecundo FlexuE- 
ridaniinfima 


44 55 35 
44 46 20 


Sext.M. 0. j, 

1 
7 16 
7 18 15 
7 20 


Difiantia X) Limbi Occid. aLucidaMandh 
Rurfus ( buU Ceti 
Denuo 


25 38 O 
25 37 O 
25 36 5 


Sext. M. 0. 1 
7 21 30 
7 24 15 


Altuudo dextri HumeriOrionis 
Eadem altitudo 


3 3 47 O 
34 


gjtad.p.Or. 1 
7 25 15 


Altitudo D Cornufuperioris circ. 


36 30 


JShtad.p.Or. 


Hoc tempore novamperTubum obfervavi- 
mus ; Stellulam quintx. magni.propemodum <e 


Tubo 12 ped. 
quabat. 
» 


10 O 


Manus ftniflra CaftorisM,& inCoxa Vrfie 
Eadem difiantia ( Majoris 


54 51 3 5' 
54, 51 40 


Sext. M. 0. | 
* 


Humerusftnifi CafiorisTL,& in Coxa Vrf& 
Eadem difiantia ( Majoris 


54 47 20 
54 47 20 


Sext.M. 0. J 


Humerus dext. Cafiorisn, &in CoxaVrfie 
Rurfus ( Majorts 
Denuo 


54 *9 
34 28 50 
54 2§ 45 


Sext. M.O. 
* 


Parvajuxta dextrum Humeru Cafioris XE, 
& in Coxa Vrfa Majoris 


53 43 5 
53 43 


Sext. M. 0. 


IndextroBrachioCafiorisX£,&inCoxaVr- 
Rurfus (fit, Majoris 
Denuo 


53 39 15 
53 39 

53 39 10 


Sext.M. 0. ' 
* 


Humerus Pollucis n , & in Coxa Vrfit 
Eadem diftantia ( Majoris 
Rurfius 
Denuo 


54 17 5 
54 17 20 
54 16 50 
54 17 15 


Sext. M. 0. • 
* Auno MAC.HINiE COELESTIS LIB. II . 

A N N O M/ DC. LXL m ienf. Dies 
f. ». Temp. fecundu 
horolog. ambul. 
Hor-Min. Sec. \muarii 7 
\Vic 2 
ve fp' muarii 8 
Jpie fi 
4 mane. II 12 Sinifira ManusPollucisH,& in Coxa Vrfz 
Eadem diftantia (Majoris Obfervationes 

Fixarum. Parva prope Caftorem H , & in Coxa Vrfe 
Eadem diftantia ( Majoris Farvaprope Pollucem jj ,&inCoxh Vrfe 
Eadem diflantia ( Majoris In VentrePollucisJL, & inVentreVrf&Ma- 
Eadem diflantia (joris 

Rurfus 
Denub InVentrePollucis Jj > & Cor Leonis 
Rurfus 
Denub ParvapropeHumerum dextrum CaftorisU, 
Eadem diflantia (&CorLeonis Parvaprope PollucemTX, & Cor Leonis 
Eadem diflantia Humerus finifter Pollucisjj, & Cor Leonis 
Eadem diftantia 
Iterum 
Rurfui 
Denub Diftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. Inftrumento. 50 
50 H 
54 51 
51 4 
3 51 

31 O 

_£o 

o 
5 52 $2. 40 

52 52 20 

52 53 IO 

52 52 40 41 
41 
41 18 
19 
18 50 
15 

45 Siniftra Manus Pollucis H, & CorLeonis 
Eadem diftantia In dextro Bracbio Cafioris jj,& Cor Leonis 
Rurfus 
Denub Humerus dexter Caftons U,&Cor Leonis 
Eadem diftantia 
Denuo 
Rurfus Sinifier Humerus CaftorisH, & Cor Leoms 
Eadem diftantia 36 
36 
36 
36 
36 14 
15 
14 
14 
14^ o 

15 

10 
30 
15 Sext. M. O. *Sext. M. O Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. 34 5 5 20 
34 55 20 38 43 15 

38 42 5 
38 43 20 Sext. M. 0. 41 8 20 

41 7 40 

41 8 40 

41 3 25 40 20 3 5 
40 20 3 5 37 
37 45 
45 45 
45 Siniftra Manus Caftoris H , & Cor Leonis 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub Parva prope CaftoremJX. , & Cor Leonis 
Rurfus 
Denub PrAtedens indextro Pede Pollucis U,& Cor 
Rnrfits (Leonis 

Denno Dextrum Calcaneum PollucisXL, & Cor Q 
Rurfus 
Denub In dextro Pede Caftoris tr, & Cor Leonis 
Rurfus 
Denub PrAced. infinift. Pede Caftoris u,& Cor Sl Genu fwift. Caftoris TX,&Cor Sl 
Rurfus 
Denub 44 
44 50 
50 15 

20 49 
49 
49 
49 31 

3o 
31 

31 Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. Sext. M. O. IO Sext. M. 0. 
25 

20 

5 41 
4i 
41 35 
35 

35 20 
40 
20 49 3L 
49 31 
49 31 45 
40 
40 47 
47 
47 13 
13 
13 20 
35 
15 53 7 IO 
53 7 35 
53 7 15 56 25 49 53 20 
49 53 50 
49 5 3 45 Sext. M. O. Sext.M. O. 
* Sext. M. O Sext. M. O. Sext. M. O. 
Anna n 6 JOHANNIS HEVELII A N N O M. DC. LXI. jMenf Dies 
ft.n. Temp. fecundu 
horolog. ambul 
Hor-Min. Sec fanuarti 8 

Die Y) 

mane. Smiftrum Genu Pollucis H, & CorSl 
Rurfus 
Denub fupiter direBus 
ini+Gr.Libra. Menf. Dies 
fi.n. Obfervationes 

Fixarum & Jovis. Diftantia & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec, Dextrum Genu Pollticts n, & Cor Sl 
Eadem diftantia In Tergo Caftorisu, & Cor Leonis 
Eadem diftantia In Eemore Pollucisj£, & Cor Leonis 
Eadem diftantia 
Rurftts 
Denuo 5 14 5 36 
5 38 
5 39 Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min. Sec. fanuurii 17 
Die X> 
vefp. 10 Ad Podicem PollucisTL, & Cor Leonis 
Eadem diftantia Diftantia 2£ , a Lucida Coront 
Eadem diftantia Diftantia ^ , a Lucida Collt Serpentis 
Dentio 
Rurjtts Altitudo 3£ 
Altitudo Lyra 

Eadem altitudo Obfervationes Fixarum. Infra Suculas pnma tf ,& Hum. dext. Au- 
Eadem diftantia (ri< Infra Suculas media & ,& Hum. dext. Au- 
Rurfus ( rigA 

Denuo InfraSuculas tertia & ,&Hum.dext.Aurig<t In Fronte Bor. & ,& Humer.dext. Auriga AdAurem Boreum tnferior & ,&Humerus 
dexter Auriva Ad Aure Boreumfuperior & ,&Hum. dext 
Eadem diftantia ( Auriga OrientaUs Plejadum, & Lucidus Pes TL 
Eadem diftantia Lucida Plejadum, & Lucidus Pes J£ Cingulum Andromed&, & Palilicium 
Rurjus 
Denuo Paltlicium,&inBafi A Borealts 
Rurfus 
Denuo PaliUcium, & in Bafi A Auftralis 
Rurfus 
Denuo Palilictum, & in Vertice A 
Eadem diftantia Rigel , & Palilicinm 
Rurfus 
Denuo 44 5 3 o 
44 3 3 15 
44 53 o 47 53 50 
47 5 3 50 45 17 15 
45 37 15 41 26 20 

41 ^5 45 

41 26 3 5 

41 26 20 37 42 45 
37 42 45 48 
48 2 45 

2 50 40 43 20 

40 43 3 5 
40 43 4° 31 38 
35 37 
35 43 DtftantU & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec, 35 


51 


35 


35 


51 


35 


35 


7 


50 


35 


7 


20 


35 


7 


45 27 40 
40 guo 
Inftrumento. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext, M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M.O. Qujid. p. Or. 
dub. guo 

/njlrumento. i Sext. M. 0. ] 3 3 37 4° Sext. M. O. 3 45 27 26 30 
27 26 30 26 19 4° 
26 19 20 Sext. M. 0. 15 
15 40 28 20 49 27 40 
49 27 50 
49 27' 40 37 


27 


15 


37 


27 


45 


37 


27 


15 3 5 34 45 
35 35 15 
35 34 o 39 22 45 
39 22 45 26 30 35 
26 30 15 
26 30 30 Sext.M. O *Sext. M. 0. Sext.M. 0. , Sext. M. 0. n Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M, 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. I 
Sext. M- 0, II 

Anno. MACHINA COELESTIS LIB. II. W A N N O M. DC. LXI. menf. Dies 
ft.n» Temp. fecundit 
borolog. ambul. 
Hor-Mtn.Sec. tanuarii 17 
\Die D 

vefp. 11 \ienf Dies \1tnttarii29 
\Dte J) 
[ mane. Temp. fecundu 
horolog. ambttl. 
Hor. Min.Sec. LucidamLynx, fequens ad Auftrum proxima, 
& Cauda Cygni Lttcidam Lyrafequens ad Auftrumfecunda 
& Cauda Cygni 
Rurfus 
Dentib Lucidam Lyr&fequens ad Auftrum tertia 
& Cauda Cygni Sub pr&cedente fugi Lymt, , & Cauda Cygni 
Rurfus 
Denuo 5 5 57 40 3 30 6 10 45 6 22 15 6 28 O 6 33 o Qbiervationes 

Fixarum. Pes dexter Orionts , cr Falilicium 
Rurfm 
Denuo DiftanttA & Al- 

titttdines. 
Grad. Min. Sec. 31 
31 
31 37 
38 
37 35 
15 

35 Horafexta,intenftori viftt contemplatori,novam,cumnondum 
Orta Luna, & Caelum admodumferenum,vixfext<e magnitudi- 
ries illam ^udicavimus. Obfervationes 

Fixarumjovis & Saturni. Informts fupra Caput Lyr& feu pr&cedens 6 
magn. & Cauda Cygni Lucidamfequens ad Boream Lyne,& Cauda 
Eadem dftantia (£j£ m Sub fequente fugt Lyt&, & Cauda Cygni 
Eadem diftantia Infequerite ala Lyra 6 magnitud. feu dua- 
rum mediarum Auftrdtor , & Cau- 
da Cygni In Cufpide al<z fequens Lyr* 5 magnitud. 
& Cauda Cygni In fequente ala Vulturis dttarum mediarum 
Borealis , & Cauda Cygni Infequente aia Vulturis omnium fuprema & 
Borealis, & Cauda Cygni Ad Collum Vulturis , & Cauda Cygni 
Eadem diftantia Alamdextram feu Lucidam pntcedens Lyrs. 
5 magnitud. & Cauda Cygnt Altitudo Caudd. Cygni Diftantia 7[/L > <* Lucida Corona 
Eadem diftantia Dtftantia 1L » ** Tergo Sl Diftantia %,a f) 

Eadem diftantia Diftamia Jq , a Spica flp 
Eadem diftantia Diftantia J),ab Artluro 
Eadem diftantia Diftantia & Al- 

titudhtes. 
Grad. Min. Sec. 25 


46 


20 


Sext.M. 0. 


25 


4£ 


20 


,j 


22 


10 


20 


Scxt. M. 0. 


22 


10 


2S 


* 


23 

25 


H-Sext. M. 0. 


2 3 

30 
21 


4* 


25 


Sext. M. 0. 


21 


40 


50 
21 


42 


20 
21 


41 


15 


* 19 
19 56 
56 45 
45 24 
24 
24 57 o 
56 20 
56 20 £{uo 
Inftrumento. Sext. M. 0. guo 
Inftrumento . Sext. M. 0. Sext. M. 0. 23 25 
23 25 20 
15 16 
16 46 
46 25 
20 17 
17 20 
20 17 

17 20 
20 25 
25 Sext. M. 0. 17 
17 16 
16 50 
56 18 
18 49 
49 25 

25 28 

28 6 
6 20 
20 38 47 
47 42 
42 10 
10 40 1 2 3 5 38 
3 8 53 
53 50 
50 33 
33 54 
54 Sext.M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext.M. 0. Sext.M. 0. @htad. p. Or. Sext. M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. 0. 42 
42 33 
33 30 Sext. M.O. 

30 

45 Sext. M. 0. 

45 Anncj IH m. IH m fupiterpoftfldi 
tionem Retro- 
gradusinxncn Ststtirnus in 3.4. 
Grad-.Scorpu di~ 
reclus i 


m 
JOHANNIS HEVELII 


ANNO M. DC. LXI. || 
Menfi.Dies 
ft-n. 


Temp. fecundu 
borolog. ambul. 
Hor. MinSec 


Obfervationes 

Veneris & Saturni. 


Dtftanti* & Al-x 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


gjto 
Infirumento. 


fifantia Vene* 
risaSaturnoiy 


fanuarii 29 

Die I> 

mane. 


6 37 40 


Difiantia J,4 Jj 
Eadem diftantia 


38 34 40 
38 34 40 


Sext.M. 0. 
6 38 45 


Altitudo § circ. 


7 30 


ghtad.p. Or. 1 


Luna obfervata 
pridie ante Con- 


6 50 
6 53 40 


Diftantia 5) LimbiOrientalis , a §> 
Eadem difiantia 


20 16 30 
20 18 30 


Sext. M. 0. \ 


junBione Solis. 


6 54 45 
6 55 50 


Altitudo Centri Lun<t circ. 
Altitudo § circ 


4 30 O 
8 25 O 


JHgad.p. Or. 1 
1 
6 57 15 
6 59 


Altitudo Lyra mediocriter 
Eadem altitudo 


60 29 O 

60 46 O 


Mjtad.p. Or. 
* 


Altttudo § circ. 


900 


Jguad.p. Or. | 
Menf. Dies 
ft. «. 


Temp. fecundu 
horolog.ambul. 
Hor.Min.Sec. 


Obfervationes 

Fixarum, 


Diftanti* & Al- 

titudines. 
Grad. Min. Sec. 


J&o j 
Inftrumento. j 
Februarii 2 

Die § 

vefp. 


10 


Inter Coronamfuprema Com<t Berenices, & 
prima Caud* Vrfit Majoris 


28 5 35 
2g 5 35 


Sext. M. O. ! 


Inter Coronam fecunda Corna Berenices , & 
prima Caud<t Vrfi<t Majoris 


29 7 45 
29 7 45 


Sext. M. 0. 1 


Imer Coronam tertia Com<t Berenices , & 
prima Caud<t Vrf<t Majoris 


29 3 1 4° 
29 31 40 


Sext. M. O. 


Inter Coronam quarta Com<t Berenicts , & 
prima Caudtt Vrfit Majoris 


30 21 20 
30 21 20 


Sext. M. O. | 


Inter Coronam quima Com<t Berenices , & 
prima Caud<t VrfitMajoris 


30 20 , 10 
30 20 10 


Sext. M. O. \ 
11 OO 


InterCoronam fexta Comnt, Berenices , & 
prima Caud<t Vrfit Majoris 


3o 38 45 
30 38 45 


Sext.M.O. \ 


Inter Coronam fieptima Com<t Berenices , & 
prima Caud<t Vrfia Majoris 


32 44 25 

32 44 25 


Sext. M- O. , 


In Limbo Orientali Bortalis , &prima Cau- 
d<t Vrft Majoris 


-31 45 50 
31 45 50 


Sext. M. O. 


InLimbo OrientaliAuftralis,& prima Cau- 
d<t Vrfit Majoris 


31 43 4° 
31 43 35 


Sext. M. O. 


Ltmbumfequensin Coma Berenices,& prima 
Cauda Vrfi<t Majoris 


3 3 3o 50 
33 30 50 


Sext. M. O. 


m 
In Coma Berenices Auftralior 4 vel 5 magn. 
& media Caud<t Vrfit Majoris 


34 9 10 
34 9 10 


Sext. M. 0. | 


In Coma Berenices fiupremarum prima fieu 
praced. & mediaCaud<tVrfi<t Majoris 
Eadem diftantia 


27 59 

28 20 
28 O 20 


Sext. M. O. 


Supremarum media , & media Caud<t Vrfi<t 
Eadem diftantia ( Majoris 


27 27 15 
27 27 15 


Sext.M. 0. 


Supremarum ultima , & media Caud<t Vrfit 
Eadem diftantia (Majoris 


27 12 20 
27 5 2 20 


Sext. M. O. I 


IH 
Nova fupra Comam^-magn.&mediaCau. 
d<t Vrfi<t Majoris 


24 28 $0 
24 28 50 


Sext. M. O. 


IH 


Februarii 3 
Die %, 
mane. 


12 O C 


Novajupra Comam 4 magn. & finifterHu- 
merus Bootis 


20 16 25 
20 16 2j 


Sext. M. 0, 


In Coma Berenices fupremarum ultima , & 
Jinifter Humerus Bootis 


' 19 41 50 
19 41 50 


Sext. M. 0. 1 


In Coma Berenices fiupremarummedia,& ft- 
nifter Humerus Bootis 


20 38 30 
20 3 8 25 


iSext. M. 0. ! Aani 

MACHINi£ COELESTIS 


LIB. II. 


2 89 
A N N O M. DC. LXI. 


Menf Dies 


Temp. fecundu 
horolog. ambui 
Hor- Min.Sec 


Qbfervationes 

Fixarum. 


Dtftantid, & AU 

titudincs. 
Grad. Min. Sec. 


J2*uo 
Inftrumento. 


Februarii 3 
Die % 
mane. 
In ComaBerenicesfupremarumpruedens, & 
finifter Humerus Bootis 


23 31 45 
23 31 45 


Sext. M. 0. 
InComa Auftralis 4 magn. & fmifter Hu- 
merus Bootts 


27 14 25 
27 14 25 


Sext. M. O. 
Intra Coronamfuprema Com& Beremces , & 
finift. Humerus Bootis 


27 49 15 
27 49 15 


Sext. M. 0. 
Intra Coronam fecunda Coma Bereniccs , & 
finift. Humerus Bootis 


28 22 O 
28 22 O 


Sext, M. 0. 
Intra Coronam tertia , & finifter Humerus 
Eadem diftantia (Bootis 


2-8 34 3 5 
28 34 35 


Sext. M. 0. 
Intra Coronam quarta , & ftnifter Humerus 
Eadem diftantia (Bocns 


28 41 40 
28 41 40 


Sext. M» 0. 
Intra Coronam quinta,&fimft. Hum.Bootis 
Eadem diftantia > 


29 34 45 
29 34 45 


Sext. m. 0. ; 
Intra Coronam fexta, & finift.Hum.Bootis 
Eadem diftantia 


29 57 5 
29 57 5 


Sext. M. 0. 

i 
1 
Intra Coronam feptima, &finift. Humerus 
Eadem diftantia ( Bootis 


32 8 40 
32 8 40 


Sext. M. O. 
In Limbo OrientaliBoreaUs Com<t Bcrenices, 
& finifter Humerus Bootis 


28 46 O 
28 46 O 


Sext. M. 0. 


I O O 


In Limbo Orientali Auftralis Com& Bereni- 
ces,& finifterHumerus Bootis 


2-8 57 
28 57 


Sext. M. 0. 1 

1 

l 
Limbum fequens Com& Berenices , &finifter 
Rjirfus ( Humerus Bootis 
Denuo 


29 30 20 

29 31 20 

29 31 20 


Sext. M. 0. : 
In Coma Auftralis , & Arckurus 
Eadem diftantia 


19 29 10 

19 29 IO 


Sext.M. 0. ; 
Limbum Coma. fequens, & Artlurus 
Eadem diftantia 


23 48 15 
23 48 15 


Sext. M. O. 
In Limbo OrientaliComA Auftralis,& Ar- 
Eadem diftantia (tlurus 


25 1 20 
25 I 20 


Sext. M. O. 
InLimbo Orientali Com* BoreaUs, & Ar- 
Eadem diftantia ( cturus 


24 51 20 
24 51 20 


Sext. M. 0. 
IntraCoronam Coms, feptima ,- & ArBurus 
Eadem diftantia 


28 7 50 
28 7 50 


Sext. M. 0. 


z o o 


Intra Coronamfuprema , & Arclurus 
Eadem diftantia. 


26 26 20 
.2.6 26 2JO 


Sext. M. 0. 
Intra Coronam fecunda, &.Arciuruj 
Eadem diftantia 


26 12 30 
26 12 30 ' 


Sext.M. 0. 
Intra Coronam tertia,& .ArUurus 
Eadem difiantia 


*<5 7 5 
26 7 $ 


~A 

Sext. M.O. j 
Intra Coronam quarta , & ArUurus 
Eadem diftantia 


2 5 32 O 
25 32 O 


Sext. M. 0. | 
Intra Coronam quinta, & Arclurus 
Eadem difiamia 


26 29 JO 

26 29 10 


Sext. M. 0. ! 

i 
Intra Coronamfexta, & Arcturus 
Eadem diftantia 


26 55 45 
26 55 45 . 


Scxt. M. 0. | 


3 o 


In Coma fupremarupmcedens, & Arclurus 
Eadem diftantia 


20 59 45 

20 59 45 J 


Sext. M. 0. IH IH Oo Amift 290 JOHANNIS HEVELII A N N O DC. LXI. MenJ. DieslTemp. fecundtl 
ft. n. borolog. ambul. 
Hor. Min.Sec. IH Februani 3 

Die % 

mant. IH 

m Wvustxoritur 
Cometa. vhfervationes 
tomeu. Ctmeumfmul 
tum Venere Ori- 
tntwvidimus. In Coma fupremarum ultima , & Artlurus 
Eadem difiantia 50 O Oblervationes 

Fixaru, CometaSjVeneris Jovis &Saturni Dtfiantia. & Al- 

titudints. 
Grad. Min. Sec. In Comafupremarum media , & Arciurus 
Eadem dftantia Supra Comam , & Artlurus 
Eadem diftantia Diftantia ^ , a Lucida Corona 

fove & Vindemiatrice culminamibus . 17 46 25 
17 4-6 25 16 
16 51 
51 50 
50 20 
20 32 
32 45 
45 Difiantia "%, , a Cauda 52. 47 

47 44 
44 20 
15 44 25 Centrum Libr<& , & Vindemiatrix n? 
Eadem difiantia Centrum £z ,&in Tergo $]} 
Rurfus 
Denub LanxAufirina £; , &in ancone aUfinifiu f 
Eadem diftantia 
Rurfus 
Denub Lanx Aufirina £z.,&w finifiro Latsre ftp 
Rurfus 
Denuo 500 Lanx Aufirma S£a > & Vindemiatnx W? 
Rurfus 
Denub Caput Vulturis pr<scedens,& Humerusdext. 
Eadem diflantia ( Cephei 5 29 30 
5 30 45 5 33 3o 
5 35 3o 5 36 44 
46 o 
30 5 48 39 
39 IO 20 
10 15 37 26 20 
37 25 25 
37 25 20 47 49 50 

47 5« 30 

47 59 25 

47 59 25 Jguo 
Infirmnento, 
Sext. M. 0. Sext. M. O.i *Sext. M. OA Sext.M. 0. Sext. M. 0. Sext. M. O. : 34 57 5 
34 56 40 

34 57 5 Sext.M. 0.1 
xSext. A4. Oi Alamdextram Vulturis pwccd. &Humerus 
Eadem diflantia (dexter Cephei In Ala fequente duarum mediarum Auflra- 
lior, & Humerus dexter Cephei Altitudo Lyr<t 

Eadem altitudo Diflanua Comet<e , a Cauda Cjgni 
Eadem difiantia Altitudo Cometct circiter Diflantia Comeu, a Capite Serpentarii 
Eadem ' diftantia, Altitudo CometA 34 41 A° 
34 4 1 40 

38 3 5 

35 3 5 Sext. M. 0. Sext. M. 0.\ 35 25 od ub.Sext.M.Oa 50 25 
50 35 40 30 o 
40 30 15 Muad.p.OrJ Sext. M. 0. ' 7 28 o £uad~p7dm 47 12 40 
47 * 3 15 Sext. M- 0. 5 50 Diftantia Comet<e , a penultima Cauda, Ser- 
Eadem difiantia' ( pentis 6 IO 30 Dift. Cometct , a Cauda Cygni circ. 

Vix fatis diligenterob auroram. 12 6 15 40 18 30 

19 45 Altitudo Cometa circiter Altitudo Caudtt Cygni Altitudo AquiU 

Eadem altitudo Altttudo g 6 28 

6 29 40 Diftantia^,,af) 
Eadem diftantia 36 35 30 
36 3 5 30 40 31 
40 31 12 15 Quad.p, Or. f 

Wf. m7o.\ Sext. M. 0. M.uad.f. Or. 43 8 o \£>uad.p. Or. 24 13 
24. 24 5 25 39 
39 II 20 
JI 20 Shiad.p. Or. ®uad,p. Or. 

s~7xZm.o. : Cur/us e^tte^ ti^i-stu zSJru^, Mf.M&esri* # CftelHsLl/HuS. "% s 


C/i^iu^, . 


raft- *f 
,#: f^|#:;-. ■ ;b-^:- : ^.: '•&'•: 

f mY^ p^** Ikif^MiM^ ;.h+ o/Vn^t ' m-utus i'iM9M. %':, Wmm L n i i ) mi i p, , M| « ^lj^ imi whii wni iim nim itw JlfT' 


■ #•* 


il MACHIN^, COELESTIS LIB. II. 291 A N N O M. DC. LXI.